Postup : 2007/2067(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0151/2007

Předložené texty :

A6-0151/2007

Rozpravy :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Hlasování :

PV 21/06/2007 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0285

ZPRÁVA     
PDF 139kWORD 85k
19. dubna 2007
PE 386.339v02-00 A6-0151/2007

s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se vývoje jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii

(2007/2067(INI))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Martine Roure

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ
 NÁVRH DOPORUČENÍ (B6-0076/2007)
 POSTUP

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

týkající se vývoje jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii

(2007/2067(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložila Martine Roureová za skupinu PSE a který se týká vývoje jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii (B6-0076/2007),

 s ohledem na své stanovisko k boji proti rasismu a xenofobii ze dne 4. července 2002(1),

–   s ohledem na společnou akci 96/443/SVV týkající se boje proti rasismu a xenofobii,

–   s ohledem na návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti rasismu a xenofobii, který předložila Komise (KOM(2001)0664)(2),

–   s ohledem na návrh Rady z roku 2005 nazvaný „Lucemburský kompromis“ (3),

–   s ohledem na návrh Rady z ledna 2007 (4),

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966 a zejména jeho čl. 20 odst. 2,

–   s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace ze dne 21. prosince 1965,

 s ohledem na dodatkový protokol Úmluvy o kyberkriminalitě ze dne 28. ledna 2003 týkající se stíhání činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů(5),

 s ohledem na čl. 114 odst. 3 a článek 94 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0151/2007),

A. vzhledem k tomu, že výroční zprávy Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC), jeho srovnávací zprávy týkající se rasisticky motivovaných trestných činů a dvě nedávné zprávy o antisemitismu a islamofobii prokázaly, že rasistické zločiny jsou setrvalým a neustálým problémem ve všech členských státech a že se počet obětí rasistických zločinů v roce 2004 odhaduje na více než 9 milionů,

B.  vzhledem k tomu, že rok 2007 byl prohlášen za Evropský rok rovných příležitostí pro všechny, a je tudíž vhodné během tohoto roku obzvláště upřednostnit boj proti veškerým formám diskriminace,

C. vzhledem k tomu, že je nezbytné zachovávat rovnováhu mezi dodržováním svobody projevu a bojem proti rasismu a xenofobii,

D. vzhledem k tomu, že trestní politika v této oblasti je žádoucí, ale musí brát v úvahu fakt, že uvnitř kulturního prostředí opírajícího se o práva a svobody je trestní právo vždy nejzazším a nejposlednějším východiskem; dále vzhledem k tomu, že legislativní politika v této oblasti musí brát zřetel na všechny hodnoty, které jsou v sázce, a především na konflikt mezi svobodou projevu a právem každého člověka na stejné uznání a respekt,

E.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a sdružování by měla být chráněna, pokud není uplatňována na obhajobu použití síly, násilí nebo nenávisti, nemá za cíl podněcovat nebo vyvolat nezákonné jednání a pokud není pravděpodobné, že takové jednání vyvolá,

F.  vzhledem k tomu, že ačkoli mají všechny členské státy právní předpisy, jejichž účelem je boj proti rasismu a xenofobii, existují mezi těmito předpisy významné rozdíly; což předznamenává nutnost evropské harmonizace, která zajistí účinnost boje proti rasismu a xenofobii, a to jak přeshraniční, tak obecně v Evropě,

G. vzhledem k tomu, že proti rasismu a xenofobii je nutné důrazně bojovat v celé Evropské unii, především prostřednictvím vzdělávání a neochabující sociální a politické rozpravy, která odhalí a izoluje rasistické a xenofobní argumenty a jejich zastánce,

H. vzhledem k tomu, že navzdory několikaletému vyjednávání v Radě nebylo dosud dosaženo žádné dohody ohledně uvedeného návrhu rámcového rozhodnutí,

I.   vzhledem k tomu, že německé předsednictví oznámilo po řadě konzultací, které je přesvědčily o vůli všech národních delegací dospět k dohodě, svůj záměr opět zahájit jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii a že přijetí tohoto rámcového rozhodnutí je prioritou tohoto předsednictví,

J.   vzhledem k tomu, že v současnosti projednávaný text je výsledkem několikaletého vyjednávání a musí tvořit výchozí bod pro stanovení podrobnější právní úpravy Společenství v této oblasti,

K. připomínaje, že Evropský parlament přijal své stanovisko dne 4. července 2002, že toto stanovisko bylo nicméně založeno na původním návrhu Komise z roku 2001 a že text, který je v současnosti předmětem diskuse v Radě, je výsledkem náročných jednání a je tudíž značně pozměněn; přesvědčen, že tedy Parlament musí být opětovně konzultován na základě textu, který je v současnosti projednáván v Radě,

L.  připomínaje, že přijetí tohoto rámcového rozhodnutí bude mít za následek zrušení společné akce 96/443/SVV, a že je tudíž vhodné, aby toto rozhodnutí nezůstalo pozadu za uvedenou společnou akcí,

1.  vzhledem k tomu, že německé předsednictví navrhlo Radě pokračovat v jednání na základě textu předloženého dne 15. ledna 2007, dává Radě tato doporučení:

a)    dát silný politický signál ve prospěch Evropy občanů a zajistit vysokou úroveň ochrany základních práv a zabránit třetímu neúspěchu při přijímání tohoto návrhu rámcového rozhodnutí,

b)    zajistit, aby boj proti rasismu a xenofobii byl veden převážně prostřednictvím výchovy k míru, nenásilí a dodržování základních práv a prostřednictvím vzájemné důvěry a mezikulturního dialogu na úrovni EU,

c)    zajistit, aby rámcové rozhodnutí bylo pro Evropu přínosem ve srovnání se společnou akcí z roku 1996 a nebylo pouhou kombinací rozdílných národních stanovisek,

d)    Komise a Rada by měly aktivněji uplatňovat stávající antidiskriminační a protirasistické právní předpisy a ustanovení Smlouvy, důkladně sledovat budoucí provedení a plnění rámcového rozhodnutí v každém členském státě a informovat Evropský parlament; Komise by měla zahájit řízení o protiprávním jednání proti členským státům, které uvedené právní předpisy neprovádějí,

e)    uznat, že některé členské státy prohlásily za trestné popření nebo očividnou trivializaci genocidy, zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů,

f)     začlenit do konečného znění rámcového rozhodnutí definici rasistických a xenofobních deliktů, která je již zahrnuta v návrhu rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii(6), předloženého Komisí, na jehož základě jsou ,,řízení a podpora aktivit rasistických a xenofobních skupin a účast na nich, k nimž dojde s úmyslem přispívat k trestné činnosti organizace,“ postihnutelné jako trestný čin,

g)    přesněji a úplněji definovat odchylky a možnosti vyjmout některé činy z trestní odpovědnosti, zejména s ohledem na jednání namířené proti skupině osob nebo proti členu takové skupiny, která je definována na základě náboženského vyznání,

h)    zajistit, aby pojem rušení veřejného pořádku netvořil odchylku, protože tento pojem není přesně definován,

i)     zachovat možnost odchylky od zásady oboustranné trestnosti za účelem umožnění vzájemné právní pomoci mezi členskými státy při stíhání rasistických a xenofobních činů a usnadnění stíhání přeshraničních rasistických hnutí, což je zásadní součástí nalezeného kompromisu,

j)     začlenit do rámcového rozhodnutí ustanovení o zachování úrovně ochrany, podobné ustanovení článku 6 směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(7), aby bylo zajištěno, že uplatnění rámcového rozhodnutí nepovede ke snížení stávající úrovně ochrany,

k)    pamatovat na to, aby provádění rámcového rozhodnutí neohrozilo plnění žádné z povinností vyplývajících z výše uvedené Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,

l)     pod záštitou Agentury pro základní práva Evropské unie zřídit skupinu pro sledování obdobné trestné činnosti v členských státech, jejímž úkolem by bylo zachycovat, ukládat a klasifikovat údaje,

m)   zajistit řádné provádění rámcového rozhodnutí umožněním, aby zpráva Komise zohlednila stanovisko Agentury pro základní práva a dotčených nevládních organizací po vzoru směrnice 2000/43/ES,

n)    zavést komplexní právní rámec, který umožní bojovat proti diskriminaci ve všech podobách, a zatím účelem urychleně přijmout souhrnnou směrnici o boji proti diskriminaci (na základě článku 13 Smlouvy), která by stanovila účinné, přiměřené a odstrašující trestní sankce postihující diskriminaci ve všech podobách, jakož i sankce administrativní či nápravné (např. povinné vzdělávací kurzy či veřejně prospěšné práce) nebo pokuty; tyto sankce by u osob veřejně činných a u zástupců orgánů veřejné správy měly být zpřísněny, vzhledem k tomu, že by jejich společenský statut měl být považován za přitěžující okolnost,

o)    zohlednit skutečnost, že by neměla existovat hierarchie mezi motivy diskriminace uvedenými ve článku 13 Smlouvy, a že veškeré uvedené typy diskriminace tudíž zasluhují, aby jim Rada věnovala stejnou pozornost; začlenit do oblasti trestněprávní odpovědnosti trestné činy páchané z nenávisti a násilné trestné činy založené na stejných motivech, nebo kombinaci těchto motivů (mnohočetná diskriminace),

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi, jakož i parlamentům a vládám členských států.

(1)

          Úř. věst. C 271, 12.11.2003, s. 558.

(2)

          Úř. věst. C 75 E, 26.3.2002, s 269.

(3)

          Dokumenty 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24 a 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.

(4)

          Dokument 5118/07 DROIPEN 1.

(5)

          Řada smluv Rady Evropy (série des traités du Conseil de l'Europe), CETS č. 189.

(6)

          KOM(2001)0664.

(7)

          Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.


NÁVRH DOPORUČENÍ (B6-0076/2007) (2. 3. 2007)

který podle čl. 114 odst. 1 jednacího řádu předložila

Martine Roure

za skupinu PSE

o vývoji jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii

Evropský parlament,

–   s ohledem na jeho zprávu ze dne 4. července 2002(1),

–   s ohledem na společnou akci 96/443/SVV týkající se boje proti rasismu a xenofobii,

–   s ohledem na návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti rasismu a xenofobii KOM(2001)664(2), který předložila Komise,

–   s ohledem na čl. 114 odst. 1 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že výroční zprávy Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC), jeho srovnávací zprávy týkající se rasisticky motivovaných trestných činů a dvě nedávné zprávy o antisemitismu a islamofobii prokázaly, že rasistické zločiny jsou setrvalým a neustálým problémem ve všech členských státech a že se počet obětí rasistických zločinů v roce 2004 odhaduje na více než 9 milionů osob,

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli mají všechny členské státy právní předpisy, jejichž účelem je boj proti rasismu a xenofobii, existují mezi těmito předpisy významné rozdíly, což předznamenává nutnost evropské harmonizace, která zajistí účinnost boje proti rasismu a xenofobii, a to jak přeshraniční, tak obecně v Evropě,

C. vzhledem k tomu, že navzdory několikaletému vyjednávání v Radě nebylo dosud dosaženo žádné dohody ohledně uvedeného návrhu rámcového rozhodnutí,

D. vzhledem k tomu, že německé předsednictví oznámilo své rozhodnutí opětovně navázat na jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a že přijetí tohoto rámcového rozhodnutí je prioritou tohoto předsednictví,

E.  vzhledem k tomu, že v současnosti projednávaný text je výsledkem několikaletého vyjednávání a musí tvořit výchozí bod pro stanovení podrobnější právní úpravy Společenství v této oblasti,

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal své stanovisko dne 4. července 2002, avšak toto stanovisko vycházelo z původního návrhu Komise z roku 2001, a že je tudíž vhodné, aby byl Parlament opětovně konzultován na základě textu, který je v současnosti projednáván v Radě,

G. připomínaje, že přijetí tohoto rámcového rozhodnutí bude mít za následek zrušení společné akce 96/443/SVV, a že je tudíž vhodné, aby toto rozhodnutí nezůstalo pozadu za uvedenou společnou akcí,

1.  dává Radě následující doporučení:

a)    dát silný politický signál ve prospěch Evropy občanů a zajistit vysokou úroveň ochrany základních práv přijetím tohoto rámcového rozhodnutí,

b)    zajistit, aby toto rámcové rozhodnutí bylo pro Evropu přínosem ve srovnání se společnou akcí z roku 1996,

c)    přesněji definovat odchylky a možnosti vyjmout některé činy z trestní odpovědnosti,

d)    zachovat možnost odchylky od zásady oboustranné trestnosti za účelem umožnění vzájemné právní pomoci mezi členskými státy při stíhání rasistických a xenofobních činů,

e)    začlenit do rámcového rozhodnutí ustanovení o zachování úrovně ochrany, aby bylo zajištěno, že uplatnění rámcového rozhodnutí nepovede ke snížení stávající úrovně ochrany,

f)     zavést úplný právní rámec boje proti rasismu a xenofobii umožněním rychlého přijetí horizontální směrnice o boji proti diskriminaci v souladu s článkem 13 Smlouvy o ES, která by stanovila účinné, přiměřené a odrazující trestní postihy,

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

          Ceyhunova zpráva - T5-363/2002, Úř. věst. C 271 E ze dne 12.11.2003, s. 379.

(2)

          Úř. věst. C 75 E, 26.3.2002, s. 269.


POSTUP

Název

návrh doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se vývoje jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii

Číslo postupu

2007/2067(INI)

Návrh(y) doporučení, na kterém(kterých) je zpráva založena

B6-0076/2007

 

 

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

LIBE
26.4.2007

Datum, kdy se výbor rozhodl vypracovat zprávu

20.3.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

Zpravodaj(ové)
  Datum jmenování

Martine Roure
20.3.2007

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

20.3.2007

11.4.2007

 

 

 

Datum přijetí

11.4.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Jaime Mayor Oreja, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Witold Tomczak

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

19.4.2007

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

Poslední aktualizace: 10. května 2007Právní upozornění