Procedura : 2006/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0157/2007

Teksty złożone :

A6-0157/2007

Debaty :

PV 18/06/2007 - 18
CRE 18/06/2007 - 18

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0260

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 348kWORD 334k
25 kwietnia 2007
PE 384.485v02-00 A6-0157/2007

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro

(COM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Eva-Britt Svensson

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro

(COM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0684)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i art. 133 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0428/2006),

–   uwzględniając art. 51 regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0157/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 4 preambuły

(4) W rezultacie, podmioty handlujące futrami, zwłaszcza te, sprzedające futra, których gatunek pochodzenia nie jest podany i nie jest łatwo rozpoznawalny lub kupujące produkty zawierające takie futra stają wobec ryzyka, że dane produkty nie mogą być przedmiotem legalnego handlu w jednym lub kilku państwach członkowskich lub że handel w jednym lub kilku państwach członkowskich podlega dodatkowym wymogom mającym na celu niedopuszczenie do używania futra z kotów i psów.

(4) W rezultacie podmioty handlujące futrami w UE wprowadziły dobrowolny kodeks postępowania zakazujący przywozu, wywozu i handlu futrem z kotów i psów i produktami zawierającymi takie futro. Jednakże kodeks ten okazał się niewystarczający, by zapobiec przywozowi i sprzedaży futra z kotów i psów, zwłaszcza w przypadku, gdy działalność podmiotów handlowych dotyczy futer, których gatunek pochodzenia nie jest podany i nie jest łatwo rozpoznawalny, lub gdy podmioty te kupują produkty zawierające takie futra i stają wobec ryzyka, że dane produkty nie mogą być przedmiotem legalnego handlu w jednym lub kilku państwach członkowskich lub że handel w jednym lub kilku państwach członkowskich podlega dodatkowym wymogom mającym na celu niedopuszczenie do używania futra z kotów i psów.

Uzasadnienie

Nawet wprowadzony przez przemysł futrzarski UE dobrowolny kodeks postępowania nie powstrzymał pozbawionych skrupułów handlarzy przed próbami oszustwa, w wyniku których futra z kotów i psów miały uchodzić za legalne futra pochodzące z licencjonowanych farm hodowlanych o wyimaginowanych nazwach typu Sobaki, Gae Wolf czy Asian Jackal.

Poprawka 2

Punkt 5 preambuły

(5) Różnice między krajowymi środkami w odniesieniu do futra z kotów i psów stanowią bariery dla handlu futrami w ujęciu ogólnym. Środki te utrudniają płynne działanie rynku wewnętrznego, gdyż istnienie różnych wymogów prawnych hamuje ogólnie produkcję futer i sprawia, że swobodny obrót na terenie Wspólnoty futer legalnie przywiezionych lub wyprodukowanych we Wspólnocie staje się trudniejszy. Zróżnicowane wymogi prawne w różnych państwach członkowskich prowadzą do dodatkowych ciężarów i kosztów dla przedsiębiorstw handlowych.

(5) Różnice między krajowymi środkami w odniesieniu do futra z kotów i psów utrudniają płynne działanie rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Płynne działanie rynku wewnętrznego jest samo w sobie wystarczającym uzasadnieniem harmonizacji prawa wspólnotowego za pomocą proponowanego rozporządzenia. Rozwlekłe objaśnienie dotyczące handlu futrami w ujęciu ogólnym jest zbędne.

Poprawka 3

Punkt 6 preambuły

(6) Ponadto, zwykli konsumenci produktów futrzarskich są zniechęceni do kupowania w innych państwach członkowskich z powodu niepewności co do obowiązujących tam ram prawnych.

(6) Ponadto społeczeństwo jest zdezorientowane z powodu różnorodności wymagań prawnych w państwach członkowskich, co stwarza utrudnienia dla handlu.

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia nie jest zachęcanie społeczeństwa UE do kupowania produktów futrzarskich. Jest nim wprowadzenie zakazu handlu futrami z kotów i psów.

Poprawka 4

Punkt 7 preambuły

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny więc ułatwić wprowadzanie do obrotu futer i produktów futrzarskich uzyskiwanych z gatunków innych niż koty i psy oraz zapobiec zakłóceniom na rynku wewnętrznym futer i produktów futrzarskich w ujęciu ogólnym.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny więc precyzować obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich wymogi prawne dotyczące zakazu sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż i dystrybucji futer z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro i zapobiec w ten sposób zakłóceniom na rynku wewnętrznym wszystkich podobnych produktów.

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia nie jest zachęcanie społeczeństwa UE do kupowania produktów futrzarskich. Jest nim wprowadzenie zakazu handlu futrami z kotów i psów oraz sprecyzowanie wymogów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich.

Poprawka 5

Punkt 8 preambuły

(8) Aby zapobiec obecnej fragmentacji rynku wewnętrznego futer i produktów futrzarskich konieczne jest ujednolicenie, najbardziej skutecznym i proporcjonalnym instrumentem przeciwdziałania barierom dla handlu wynikającym z rozbieżnych krajowych wymogów byłby zakaz wprowadzania do obrotu we Wspólnocie oraz przywozu i wywozu futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

(8) Aby zapobiec obecnej fragmentacji rynku wewnętrznego, konieczne jest ujednolicenie, przy czym najbardziej skutecznym i proporcjonalnym instrumentem przeciwdziałania barierom dla handlu wynikającym z rozbieżnych krajowych wymogów byłby zakaz wprowadzania do obrotu we Wspólnocie oraz przywozu i wywozu futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia nie jest zachęcanie społeczeństwa UE do kupowania produktów futrzarskich. Jest nim wprowadzenie zakazu handlu futrami z kotów i psów.

Poprawka 6

Punkt 9 preambuły

(9) Dla osiągnięcia tego samego rezultatu wymóg etykietowania nie byłby odpowiedni, gdyż nieproporcjonalnie obciążałby wszystkie podmioty handlujące futrami bez względu na to, czy zajmują się futrem z kotów i psów, czy nie. Byłby on ponadto nieproporcjonalnie kosztowny w przypadkach, w których futro stanowi niewielką część produktu.

(9) Dla osiągnięcia tego samego rezultatu wymóg etykietowania nie byłby odpowiedni, gdyż nieproporcjonalnie obciążałby branżę odzieżową jako całość, w tym podmioty handlowe specjalizujące się w sztucznych futrach, i byłby on ponadto nieproporcjonalnie kosztowny. Poza tym wymóg ten obciążyłby kosztami państwa członkowskie, na których spoczywałby obowiązek testowania produktów wykonanych z futra z kotów lub psów, co do których zaistnieje podejrzenie, że niezgodnie z prawdą zostały opatrzone inną etykietą.

Uzasadnienie

W niektórych państwach trzecich wykorzystanie futra z kotów i psów jest mniej kosztowne niż produkcja futer syntetycznych czy sztucznych. Futra te, farbowane tak, by przypominały futra sztuczne, wystawiano na sprzedaż w sklepach odzieżowych w UE. Wymóg etykietowania byłby rutynowo łamany, ignorowany lub obchodzony przez pozbawionych skrupułów handlarzy i obciążyłby cały przemysł odzieżowy nieproporcjonalnymi kosztami. Państwa członkowskie musiałyby ponadto ponieść koszty związane z testowaniem produktów, co do których istnieje podejrzenie, iż noszą fałszywe etykiety.

Poprawka 7

Punkt 9 a preambuły (nowy)

 

(9a) Wprowadzenie zakazu sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż i dystrybucji futer z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro, bez względu na źródło pochodzenia, jest zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami UE, jako że zakaz w jednakowym stopniu obowiązuje producentów wewnętrznych, jak i zewnętrznych i nie dopuszcza do jakiejkolwiek dyskryminacji zewnętrznych źródeł konkurencyjnych produktów. Zakaz taki jest również zgodny z postanowieniami umów międzynarodowych, których sygnatariuszem jest UE i które wyraźnie zezwalają na wprowadzenie środków mających na celu ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapobieganie stosowaniu wprowadzających w błąd praktyk w handlu międzynarodowym i wewnętrznym.

Uzasadnienie

Objęcie tego typu rozporządzeniem zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych produktów i podmiotów prowadzących działalność handlową zapewni zgodność rozporządzenia z zasadami WTO.

Poprawka 8

Punkt 10 preambuły

(10) We Wspólnocie nie ma tradycji hodowania kotów i psów do celów produkcji futer, ani też tradycji wytwarzania futer z przywożonego futra z kotów i psów. Wydaje się faktycznie, że większość obecnych we Wspólnocie produktów z futra z kotów i psów pochodzi z krajów trzecich. Zatem, aby zakaz wewnątrzwspólnotowego handlu był skuteczniejszy, powinien mu towarzyszyć zakaz przywozu tych produktów do Wspólnoty. Taki zakaz przywozu byłby również odpowiedzią na wyrażane przez obywateli niepokoje etyczne dotyczące możliwego wprowadzania do Wspólnoty futra z kotów i psów, zwłaszcza, iż są oznaki wskazujące, że zwierzęta te mogą być hodowane i zabijane w sposób niehumanitarny.

(10) We Wspólnocie nie ma tradycji hodowania kotów i psów do celów produkcji futer, chociaż odnotowano przypadki wytwarzania futer z przywożonego futra z kotów i psów. Wydaje się faktycznie, że większość obecnych we Wspólnocie produktów z futra z kotów i psów pochodzi z krajów trzecich. Zatem, aby zakaz wewnątrzwspólnotowego handlu był skuteczniejszy, powinien mu towarzyszyć zakaz przywozu tych produktów do Wspólnoty. Taki zakaz przywozu byłby również odpowiedzią na wyrażane przez obywateli niepokoje etyczne dotyczące możliwego wprowadzania do Wspólnoty futra z kotów i psów, zwłaszcza, iż są oznaki wskazujące, że zwierzęta te mogą być hodowane i zabijane w sposób niehumanitarny.

Uzasadnienie

Na terenie UE miały miejsce przypadki zakupu długich płaszczy wykonanych z importowanej skóry z psów, a także dywanów i koców zarówno ze skóry psów, jak i kotów.

Poprawka 9

Punkt 12 preambuły

(12) Jednakże, właściwe jest zapewnienie możliwości odstępstwa od ogólnego zakazu wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro, jeżeli można zapewnić, że pochodzą one od kotów i psów, które nie były hodowane lub zabite w celu produkcji futra i jeżeli są one opisane jako takie i dlatego nie będą mieć jakiegokolwiek negatywnego wpływu na zaufanie konsumentów do futer i produktów futrzarskich. Ponadto właściwe jest zapewnienie możliwości odstąpienia od zakazu, jeżeli futra są wprowadzane do Wspólnoty lub wywożone ze Wspólnoty wyłącznie do użytku osobistego i dlatego można uznać, że nie zakłócają prawidłowego działania rynku wewnętrznego.

skreślony

Uzasadnienie

Mimo że osądzanie tradycji kulturowych państw trzecich nie jest zadaniem UE, odstępstwo od ogólnego zakazu nie jest konieczne, a nawet jest niepożądane. Państwa trzecie, które hodują koty i psy dla mięsa, mogą dowolnie zbywać ich skóry na własnym rynku wewnętrznym. UE nie powinna zachęcać do napływu takich skór przez zapis pozwalający na odstępstwa od ogólnego zakazu. Takie odstępstwo byłoby luką, którą bezwzględni handlarze wykorzystywaliby przy okazji wszystkich przyszłych transportów futra z kotów i psów, co uczyniłoby rozporządzenie bezużytecznym.

Poprawka 10

Punkt 15 preambuły

(15) Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich wdrożenie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(15) Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich wdrożenie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W szczególności państwa członkowskie, które po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zatrzymają przesyłki zawierające futra z psów lub kotów, powinny zgodnie z prawem krajowym dysponować uprawnieniem do konfiskowania i niszczenia takich przesyłek już przy pierwszym naruszeniu niniejszego rozporządzenia, a w przypadku kolejnych naruszeń – mieć możliwość całkowitego cofnięcia podmiotowi handlowemu licencji importowych/eksportowych na handel wszystkimi rodzajami futer.

Uzasadnienie

Chociaż zamiarem Parlamentu Europejskiego i Rady nie jest wtrącanie się do procesu legislacyjnego państw członkowskich, jeśli chodzi o wdrożenie niniejszego rozporządzenia, to jednak wprowadzenie m.in. możliwość konfiskowania i niszczenia przesyłek zawierających futro z kotów i psów, których próba wwiezienia do Wspólnoty stanowi naruszenie omawianego rozporządzenia, a także cofania licencji importowych/eksportowych na handel wszelkimi rodzajami futer byłoby skutecznym środkiem wobec handlowców próbujących łamać prawo.

Poprawka 11

Artykuł 1

Zakazuje się wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

Zakazuje się wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro, a także zakazuje się sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż i dystrybucji futer z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

Uzasadnienie

Dzięki włączeniu sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż, transportu i dystrybucji rozporządzenie jest bardziej klarowne, co pozwoli na uniknięcie wątpliwości.

Poprawka 12

Artykuł 2 tiret pierwsze

– „kot” oznacza zwierzę gatunku felis catus;

– „kot” oznacza zwierzę gatunku felis silvestris;

Poprawka 13

Artykuł 2 tiret drugie

- „pies” oznacza zwierzę gatunku canis familiaris;

- „pies” oznacza zwierzę gatunku canis lupus familiaris;

Poprawka 14

Artykuł 2 tiret drugie a (nowe)

 

- termin „futra” oznacza futra, skóry i skóry z włosiem lub wszelkie inne części zwierząt, o których mowa w niniejszym artykule, z których można uzyskać futro;

Uzasadnienie

Definicja ta wzoruje się na przepisach obowiązujących w tej dziedzinie w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Celem poprawki jest uniknięcie sytuacji, w której produkty inne niż futra mogłyby być wprowadzane do obrotu, skoro istnieją dowody handlu pewnymi produktami wytwarzanymi z kocich/psich skór i skór z włosiem.

Poprawka 15

Artykuł 4 punkt 2

(2) przepisy, które stanowią odstępstwo od zakazów przewidzianych w art. 1 dla takiego futra lub produktów zawierających takie futro,

skreślony

które są opisane jako pochodzące od kotów lub psów, które nie były hodowane lub zabite do celów produkcji futra lub

 

które są przedmiotami osobistymi lub domowymi wprowadzanymi do Wspólnoty lub wywożonymi z niej.

 

Uzasadnienie

Prawodawstwo nie powinno dawać okazji do wprowadzania na rynek UE zabronionych produktów opatrzonych fałszywymi etykietami. Biorąc pod uwagę fakt, że etykietowanie futer nie jest jak dotąd regulowane prawem WE, przepis ten nie może zagwarantować prawidłowego etykietowania przywożonych futer, pozostawiając wysokie ryzyko niewłaściwego etykietowania i wprowadzania konsumentów w błąd. Dla porównania, prawodawstwo Stanów Zjednoczonych ani Australii nie przewiduje podobnego odstępstwa.

Poprawka 16

Artykuł 5 a (nowy)

 

Artykuł 5a

Sprawozdanie

 

Rok po przekazaniu przez państwa członkowskie drugiego rocznego sprawozdania Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrażania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zostanie uaktualnione po przekazaniu przez państwa członkowskie czwartego rocznego sprawozdania. Sprawozdania Komisji są podawane do publicznej wiadomości.

Poprawka 17

Artykuł 6

Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję najpóźniej do dnia [dd/mm/rrrr] oraz powiadamiają ją bezzwłocznie o wszelkiej następnej zmianie mającej na nie wpływ.

Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące kar, w stosownych przypadkach obejmujących sankcje karne, mających zastosowanie do naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. W szczególności państwa członkowskie, które po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zatrzymają przesyłki zawierające futra psów i kotów, przyjmują przepisy umożliwiające im konfiskowanie i niszczenie takich przesyłek oraz pozwalające zawieszać lub cofać licencje importowe/eksportowe danym podmiotom handlowym. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję najpóźniej do dnia [dd/mm/rrrr] oraz powiadamiają ją bezzwłocznie o wszelkiej następnej zmianie mającej na nie wpływ.

Uzasadnienie

Pięć państw członkowskich przyjęło prawny zakaz wprowadzania do obrotu produktów z futer z kotów i psów, a kolejnych 10 państw członkowskich wprowadziło środki mające na celu zakaz lub ograniczenie handlu tymi produktami. W kilku państwach członkowskich w przypadku przestępstw dokonywanych na zwierzętach stosuje się prawo karne, zwłaszcza kiedy dotyczą one kotów i psów. Ważne jest, by przestępstwa te były karane w ramach prawa karnego i jeśli to możliwe – prawa krajowego.

Poprawka 18

Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

 

W stosownych przypadkach państwa członkowskie winny również rozważyć wprowadzenie powództwa zbiorowego.

Uzasadnienie

W przypadkach, gdy jest to zgodne z podejściem prawnym do tego rodzaju kwestii w państwie członkowskim, należy rozważyć stosowanie powództwa zbiorowego w celu umożliwienia zaangażowania zainteresowanych grup w wykonanie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 19

Artykuł 6 ustęp 1 b (nowy)

 

Państwa członkowskie składają Komisji coroczne sprawozdania ze stosowania kar, o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Należy zagwarantować wypełnianie przez państwa członkowskie podjętych przez nie zobowiązań pod względem stosowania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar. Nie jest to możliwe bez składania regularnych sprawozdań na temat liczby wszczętych spraw, nałożonych kar oraz innych odnośnych informacji.

Poprawka 20

Artykuł 6 a (nowy)

 

Artykuł 6a

 

Wykonanie

 

Państwa członkowskie składają Komisji coroczne sprawozdania dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia oraz stosowności wykorzystanych w tym celu środków. Sprawozdania te zawierają informacje o przepisach dotyczących szkolenia urzędników celnych oraz procedur, dzięki którym urzędnicy ci zapewnią skuteczną identyfikację produktów wykonanych z futer psów i kotów oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Aby omawiane rozporządzenie spełniało cel polegający na usuwaniu przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, konieczne jest zapewnienie skutecznego wykonania go na terenie Wspólnoty. Państwa członkowskie będą zobowiązane do składania regularnych sprawozdań na temat działań podejmowanych w celu jego wykonania, w których podawać będą informacje umożliwiające ocenę skuteczności tych działań.

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Uwzględniając dużą liczbę petycji i obawy wyrażane przez konsumentów i obywateli Unii, w omawianym rozporządzeniu proponuje się nareszcie ustanowienie zakazu wprowadzania do obrotu – oraz przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty – futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro (używane jako podbicie lub ozdoba w ubraniach lub zabawkach). Zakaz ten ma zastąpić istniejące różnorodne środki wprowadzone w kilku państwach członkowskich i mające na celu zakazanie produkcji i/lub handlu futrem z kotów i psów. Wniosek ma również na celu zapewnienie udostępniania Komisji oraz wymiany między państwami członkowskimi informacji na temat nowych metod pozwalających na wykrywanie futer z kotów i psów i odróżnianie ich od innych typów futer.

Ogólnie wydaje się, że we wszystkich państwach członkowskich istnieje powszechna zgoda co do niedopuszczalności handlu i przywozu do Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów z takiego futra. Ponadto dzięki swojej podstawie prawnej omawiany wniosek ma zapobiegać zakłóceniom w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i zapewniać swobodny przepływ legalnie sprzedawanych futer i produktów futrzarskich w ujęciu ogólnym.

Sprawozdawczyni zdecydowanie popiera wniosek, podkreślając jednak potrzebę wyraźnego wyeliminowania jakichkolwiek luk prawnych, które szkodzą przywozowi i osłabiają zakaz jako taki, a także podkreśla potrzebę ściślejszych kontroli celnych oraz stosowania przez państwa członkowskie sankcji administracyjnych – a wszędzie tam, gdzie to możliwe, również sankcji karnych – w celu utworzenia rzeczywiście odstraszających ram prawnych, które pozwolą na skuteczne zahamowanie tego niegodziwego i nielegalnego handlu.


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (21.3.2007)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro

(COM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Struan Stevenson

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie rozporządzenia zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro. Niczego niepodejrzewający europejscy klienci zbyt długo byli nieświadomi, że wiele kupowanych przez nich produktów futrzanych w rzeczywistości wykonano ze skór kotów i psów. Kaptury kurtek, damskie płaszcze, swetry, rękawiczki i kapelusze często mają futrzane wykończenie. Małe sympatyczne futrzane maskotki w wiklinowych koszykach są często sprzedawane w sklepach z pamiątkami w całej UE. Nawet długie futrzane płaszcze importowane z Chin i sprzedawane w UE zawierały, jak się okazało po przeprowadzeniu testu DNA, futro z ponad 40 szczeniaków owczarka alzackiego. Metki na tych produktach rzadko podają pochodzenie futra. Jeśli w ogóle posiadają one oznaczenie, to często podają one mylące nazwy, takie jak Sobaki, Gae Wolf, Asian Jackal itp., mające na celu wprowadzenie klientów w błąd i ukrycie prawdziwego pochodzenia futra. Oczywiście metki nigdy nie ujawniają strasznej prawdy, że produkty te często zostały wykonane ze skór psów i kotów.

Organizacje pozarządowe działające w tym sektorze szacują, że w samych tylko Chinach ginie rocznie około 2 milionów psów i kotów wyłącznie po to, by zaopatrzyć europejski rynek. Ubój tych zwierząt jest czymś przerażającym – koty są duszone po wyjęciu z klatki, na oczach innych kotów, a psy wiesza się na duszącym je metalowym drucie, a następnie rozcina się im podbrzusze i pozwala wykrwawić się na śmierć, podczas gdy druciana pętla wrzyna im się w krtań. Omawiane rozporządzenie ma na celu zamknięcie dostępu do lukratywnego rynku UE, którego istnienie stymuluje ten okrutny handel w Chinach i innych częściach Azji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi chciałaby jednak przedstawić pewne istotne komentarze do projektu rozporządzenia przedstawionego przez Komisję:

(1) Chcemy podkreślić, że dobrowolny kodeks postępowania wprowadzony przez kuśnierzy w UE okazał się niewystarczający, aby zapobiec przywozowi i sprzedaży tych produktów.

(2) Mimo że akceptujemy środki zapewniające płynne działanie rynku wewnętrznego, nie uważamy za konieczne, aby projekt rozporządzenia promował zwiększenie samego handlu futrami w UE. Nie jest to celem omawianego rozporządzenia, gdyż nie ma ono zachęcać obywateli UE do kupowania produktów futrzanych, lecz zakazać handlu wyrobami wykonanymi z futra psów i kotów.

(3) Wymogi prawne powinny precyzować, że zakaz ma zastosowanie do sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż, transportu i dystrybucji futer z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

(4) Obowiązkowe znakowanie nie doprowadzi do osiągnięcia pożądanego rezultatu, jakim jest położenie kresu temu okrutnemu handlowi. Ponadto spowodowałoby ono nadmierne obciążenie kosztami całego przemysłu odzieżowego, a zwłaszcza państw członkowskich.

(5) Tego rodzaju zakaz można uznać za zgodny z zasadami WTO, ponieważ miałby zastosowanie zarówno do krajowych, jak i do zagranicznych producentów, a ponadto jest zgodny z postanowieniami umów międzynarodowych, których UE jest stroną, a które wyraźnie dopuszczają działania mające na celu ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapobieganie wykorzystywaniu wprowadzających w błąd praktyk handlowych w handlu międzynarodowym lub krajowym.

(6) Wprowadzenie odstępstwa od ogólnego zakazu przywozu futra w przypadku zwierząt hodowanych raczej na mięso niż na futro jest zbędne i niepożądane; powinno zostać całkowicie usunięte z projektu rozporządzenia. Kraje trzecie decydujące się na hodowlę psów i kotów na mięso mają prawo zbywać ich futra na własnych krajowych rynkach. UE nie powinna akceptować dostaw takich futer, zezwalając na jakiekolwiek specjalne odstępstwo od ogólnego zakazu. W każdym razie tego typu odstępstwo pozostawiłoby szeroko otwartą furtkę w przepisach prawnych, dzięki której futra z psów i kotów dalej napływałyby do UE pod pretekstem, że pochodzą ze zwierząt hodowanych na mięso.

(7) Państwa członkowskie, które po wprowadzeniu w życie zakazu zatrzymają przesyłki zawierające futra, powinny dysponować uprawnieniem do konfiskowania i niszczenia takich przesyłek już przy pierwszym złamaniu zakazu, a w przypadku kolejnych naruszeń – mieć możliwość całkowitego cofnięcia licencji importowych/eksportowych na handel wszystkimi rodzajami futer.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję(1)  Poprawki Parlamentu

Poprawka 21

Punkt 4 preambuły

(4) W rezultacie, podmioty handlujące futrami, zwłaszcza te, sprzedające futra, których gatunek pochodzenia nie jest podany i nie jest łatwo rozpoznawalny lub kupujące produkty zawierające takie futra stają wobec ryzyka, że dane produkty nie mogą być przedmiotem legalnego handlu w jednym lub kilku państwach członkowskich lub że handel w jednym lub kilku państwach członkowskich podlega dodatkowym wymogom mającym na celu niedopuszczenie do używania futra z kotów i psów.

(4) W rezultacie podmioty handlujące futrami w UE wprowadziły dobrowolny kodeks postępowania zakazujący przywozu, wywozu i handlu futrem z kotów i psów i produktami zawierającymi takie futro. Jednakże kodeks ten okazał się niewystarczający, by zapobiec przywozowi i sprzedaży futra z kotów i psów, zwłaszcza w przypadku, gdy działalność podmiotów handlowych dotyczy futer, których gatunek pochodzenia nie jest podany i nie jest łatwo rozpoznawalny lub gdy podmioty te kupują produkty zawierające takie futra i stają wobec ryzyka, że dane produkty nie mogą być przedmiotem legalnego handlu w jednym lub kilku państwach członkowskich lub że handel w jednym lub kilku państwach członkowskich podlega dodatkowym wymogom mającym na celu niedopuszczenie do używania futra z kotów i psów.

Uzasadnienie

Nawet wprowadzony przez przemysł futrzarski UE dobrowolny kodeks postępowania nie powstrzymał pozbawionych skrupułów handlarzy przed próbami oszustwa, w wyniku których futra z kotów i psów miały uchodzić za legalne futra pochodzące z licencjonowanych farm hodowlanych o wyimaginowanych nazwach typu Sobaki, Gae Wolf czy Asian Jackal.

Poprawka 22

Punkt 5 preambuły

(5) Różnice między krajowymi środkami w odniesieniu do futra z kotów i psów stanowią bariery dla handlu futrami w ujęciu ogólnym. Środki te utrudniają płynne działanie rynku wewnętrznego, gdyż istnienie różnych wymogów prawnych hamuje ogólnie produkcję futer i sprawia, że swobodny obrót na terenie Wspólnoty futer legalnie przywiezionych lub wyprodukowanych we Wspólnocie staje się trudniejszy. Zróżnicowane wymogi prawne w różnych państwach członkowskich prowadzą do dodatkowych ciężarów i kosztów dla przedsiębiorstw handlowych.

(5) Różnice między krajowymi środkami w odniesieniu do futra z kotów i psów utrudniają płynne działanie rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Płynne działanie rynku wewnętrznego jest samo w sobie wystarczającym uzasadnieniem dla harmonizacji prawa wspólnotowego za pomocą proponowanego rozporządzenia. Rozwlekłe objaśnienie dotyczące handlu futrami w ujęciu ogólnym jest zbędne.

Poprawka 23

Punkt 6 preambuły

(6) Ponadto, zwykli konsumenci produktów futrzarskich są zniechęceni do kupowania w innych państwach członkowskich z powodu niepewności co do obowiązujących tam ram prawnych.

(6) Ponadto społeczeństwo jest zdezorientowane z powodu różnorodności wymagań prawnych w poszczególnych państwach członkowskich, co stwarza utrudnienia dla handlu.

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia nie jest zachęcanie społeczeństwa UE do kupowania produktów futrzanych. Jest nim wprowadzenie zakazu handlu futrami z kotów i psów.

Poprawka 24

Punkt 7 preambuły

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny więc ułatwić wprowadzanie do obrotu futer i produktów futrzarskich uzyskiwanych z gatunków innych niż koty i psy oraz zapobiec zakłóceniom na rynku wewnętrznym futer i produktów futrzarskich w ujęciu ogólnym.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny więc precyzować obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich wymogi prawne dotyczące zakazu sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż, transportu i dystrybucji futer z kotów i psów i produktów zawierających takie futro i zapobiec w ten sposób zakłóceniom na rynku wewnętrznym wszystkich podobnych produktów.

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia nie jest zachęcanie społeczeństwa UE do kupowania produktów futrzanych. Jest nim wprowadzenie zakazu handlu futrami z kotów i psów oraz sprecyzowanie wymogów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich.

Poprawka 25

Punkt 8 preambuły

(8) Aby zapobiec obecnej fragmentacji rynku wewnętrznego futer i produktów futrzarskich konieczne jest ujednolicenie, najbardziej skutecznym i proporcjonalnym instrumentem przeciwdziałania barierom dla handlu wynikającym z rozbieżnych krajowych wymogów byłby zakaz wprowadzania do obrotu we Wspólnocie oraz przywozu i wywozu futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

(8) Aby zapobiec obecnej fragmentacji rynku wewnętrznego, konieczne jest ujednolicenie, przy czym najbardziej skutecznym i proporcjonalnym instrumentem przeciwdziałania barierom dla handlu wynikającym z rozbieżnych krajowych wymogów byłby zakaz wprowadzania do obrotu we Wspólnocie oraz przywozu i wywozu futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia nie jest zachęcanie społeczeństwa UE do kupowania produktów futrzanych. Jest nim wprowadzenie zakazu handlu futrami z kotów i psów.

Poprawka 26

Punkt 9 preambuły

(9) Dla osiągnięcia tego samego rezultatu wymóg etykietowania nie byłby odpowiedni, gdyż nieproporcjonalnie obciążałby wszystkie podmioty handlujące futrami bez względu na to, czy zajmują się futrem z kotów i psów, czy nie. Byłby on ponadto nieproporcjonalnie kosztowny w przypadkach, w których futro stanowi niewielką część produktu.

(9) Dla osiągnięcia tego samego rezultatu wymóg etykietowania nie byłby odpowiedni, gdyż nieproporcjonalnie obciążałby branżę odzieżową jako całość, w tym podmioty handlowe specjalizujące się w sztucznych futrach, i byłby on ponadto nieproporcjonalnie kosztowny. Wymóg ten obciążałby ponadto kosztami państwa członkowskie, na których spoczywałby obowiązek testowania produktów, co do których istniałoby podejrzenie, że zostały niezgodnie z prawdą oznakowane jako innego pochodzenia, podczas gdy w rzeczywistości wykonane zostały z futra kotów lub psów.

Uzasadnienie

W niektórych państwach trzecich wykorzystanie futra z kotów i psów jest mniej kosztowne niż produkcja futer syntetycznych czy sztucznych. Futra te, farbowane tak, by przypominały futra sztuczne, wystawiano na sprzedaż w sklepach odzieżowych w UE. Wymóg etykietowania byłby rutynowo łamany, ignorowany lub obchodzony przez pozbawionych skrupułów handlarzy i obciążyłby cały przemysł odzieżowy nieproporcjonalnymi kosztami. Państwa członkowskie musiałyby ponadto ponieść koszty związane z testowaniem produktów, co do których istnieje podejrzenie, iż noszą fałszywe etykiety.

Poprawka 27

Punkt 9 a preambuły (nowy)

 

(9a) Wprowadzenie zakazu sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż, transportu i dystrybucji futer z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro, bez względu na źródło pochodzenia, jest zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami UE, jako że zakaz w jednakowym stopniu obowiązuje producentów wewnętrznych, jak i zewnętrznych i nie dopuszcza do jakiejkolwiek dyskryminacji zewnętrznych źródeł konkurencyjnych produktów. Zakaz taki jest również zgodny z postanowieniami umów międzynarodowych, których sygnatariuszem jest UE i które wyraźnie zezwalają na wprowadzenie środków mających na celu ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapobieganie stosowaniu wprowadzających w błąd praktyk w handlu międzynarodowym i wewnętrznym.

Uzasadnienie

Objęcie tego typu rozporządzeniem zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych produktów i podmiotów handlowych zapewni zgodność rozporządzenia z zasadami WTO.

Poprawka 28

Punkt 10 preambuły

(10) We Wspólnocie nie ma tradycji hodowania kotów i psów do celów produkcji futer, ani też tradycji wytwarzania futer z przywożonego futra z kotów i psów. Wydaje się faktycznie, że większość obecnych we Wspólnocie produktów z futra z kotów i psów pochodzi z krajów trzecich. Zatem, aby zakaz wewnątrzwspólnotowego handlu był skuteczniejszy, powinien mu towarzyszyć zakaz przywozu tych produktów do Wspólnoty. Taki zakaz przywozu byłby również odpowiedzią na wyrażane przez obywateli niepokoje etyczne dotyczące możliwego wprowadzania do Wspólnoty futra z kotów i psów, zwłaszcza iż są oznaki wskazujące, że zwierzęta te mogą być hodowane i zabijane w sposób niehumanitarny.

(10) We Wspólnocie nie ma tradycji hodowania kotów i psów do celów produkcji futer, chociaż odnotowano przypadki wytwarzania futer z przywożonego futra z kotów i psów. Wydaje się faktycznie, że większość obecnych we Wspólnocie produktów z futra z kotów i psów pochodzi z krajów trzecich. Zatem, aby zakaz wewnątrzwspólnotowego handlu był skuteczniejszy, powinien mu towarzyszyć zakaz przywozu tych produktów do Wspólnoty. Taki zakaz przywozu byłby również odpowiedzią na wyrażane przez obywateli niepokoje etyczne dotyczące możliwego wprowadzania do Wspólnoty futra z kotów i psów, zwłaszcza iż są oznaki wskazujące, że zwierzęta te mogą być hodowane i zabijane w sposób niehumanitarny.

Uzasadnienie

Na terenie UE miały miejsce przypadki zakupu długich płaszczy wykonanych z importowanej skóry z psów, a także dywanów i koców zarówno ze skóry psów, jak i kotów.

Poprawka 29

Punkt 12 preambuły

(12) Jednakże właściwe jest zapewnienie możliwości odstępstwa od ogólnego zakazu wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro, jeżeli można zapewnić, że pochodzą one od kotów i psów, które nie były hodowane lub zabite w celu produkcji futra i jeżeli są one opisane jako takie i dlatego nie będą mieć jakiegokolwiek negatywnego wpływu na zaufanie konsumentów do futer i produktów futrzarskich. Ponadto właściwe jest zapewnienie możliwości odstąpienia od zakazu, jeżeli futra są wprowadzane do Wspólnoty lub wywożone ze Wspólnoty wyłącznie do użytku osobistego i dlatego można uznać, że nie zakłócają prawidłowego działania rynku wewnętrznego.

skreślony

Uzasadnienie

Mimo że osądzanie tradycji kulturowych państw trzecich nie jest zadaniem UE, odstępstwo od ogólnego zakazu nie jest konieczne, a nawet jest niepożądane. Państwa trzecie, które hodują koty i psy dla ich mięsa, mogą dowolnie zbywać ich skóry na własnym rynku wewnętrznym. UE nie powinna zachęcać do napływu takich skór przez zapis pozwalający na odstępstwa od ogólnego zakazu. Takie odstępstwo byłoby luką, którą bezwzględni handlarze wykorzystywaliby przy okazji wszystkich przyszłych transportów futra z kotów i psów, co uczyniłoby rozporządzenie bezużytecznym.

Poprawka 30

Punkt 15 preambuły

(15) Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich wdrożenie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(15) Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich wdrożenie. W szczególności państwa członkowskie, które po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zatrzymają przesyłki zawierające futra z kotów lub psów, powinny zgodnie z prawem krajowym dysponować uprawnieniem do konfiskowania i niszczenia takich przesyłek już przy pierwszym naruszeniu niniejszego rozporządzenia, a w przypadku kolejnych naruszeń – mieć możliwość całkowitego cofnięcia podmiotowi handlowemu licencji importowych/eksportowych na handel wszystkimi rodzajami futer.

Uzasadnienie

Chociaż zamiarem Parlamentu Europejskiego i Rady nie jest wtrącanie się do procesu legislacyjnego państw członkowskich, jeśli chodzi o wdrożenie niniejszego rozporządzenia, to jednak wprowadzenie m.in. możliwości konfiskowania i niszczenia przesyłek zawierających futro z kotów i psów, których próba wwiezienia do Wspólnoty stanowi naruszenie omawianego rozporządzenia, a także cofania licencji importowych/eksportowych na handel wszelkimi rodzajami futer byłoby skutecznym środkiem wobec handlowców próbujących łamać prawo.

Poprawka 31

Artykuł 1

Zakazuje się wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

Zakazuje się wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro, a także zakazuje się sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż, transportu i dystrybucji futer z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

Uzasadnienie

Dzięki włączeniu sprzedaży, wytwarzania, wystawiania na sprzedaż, transportu i dystrybucji rozporządzenie jest bardziej klarowne, co pozwoli na uniknięcie wątpliwości.

Poprawka 32

Artykuł 4

Zgodnie z procedurą wymienioną w art. 5 ust. 2 mogą zostać przyjęte następujące przepisy:

1. przepisy dotyczące stosowania metod analitycznych do identyfikacji gatunku pochodzenia futra;

2. przepisy, które stanowią odstępstwo od zakazów przewidzianych w art. 1 dla takiego futra lub produktów zawierających takie futro,

 które są opisane jako pochodzące od kotów lub psów, które nie były hodowane lub zabite do celów produkcji futra lub

 które są przedmiotami osobistymi lub domowymi wprowadzanymi do Wspólnoty lub wywożonymi z niej.

skreślony

Uzasadnienie

Mimo że osądzanie tradycji kulturowych państw trzecich nie jest zadaniem UE, odstępstwo od ogólnego zakazu nie jest konieczne, a nawet jest niepożądane. Państwa trzecie, które hodują koty i psy dla ich mięsa, mogą dowolnie zbywać ich skóry na własnym rynku wewnętrznym. UE nie powinna zachęcać do napływu takich skór przez zapis pozwalający na odstępstwa od ogólnego zakazu. Takie odstępstwo byłoby luką, którą bezwzględni handlarze wykorzystywaliby przy okazji wszystkich przyszłych transportów futra z kotów i psów, co uczyniłoby rozporządzenie bezużytecznym.

Poprawka 33

Artykuł 6

Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję najpóźniej do dnia [dd/mm/rrrr] oraz powiadamiają ją bezzwłocznie o wszelkiej następnej zmianie mającej na nie wpływ.

Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. W szczególności te państwa członkowskie, które po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zatrzymają przesyłki zawierające futra psów i kotów, przyjmują przepisy umożliwiające im konfiskowanie i niszczenie takich przesyłek oraz pozwalające zawieszać lub cofać licencje importowe/eksportowe przyznane danym podmiotom handlowym. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję najpóźniej do dnia [dd/mm/rrrr] oraz powiadamiają ją bezzwłocznie o wszelkiej następnej zmianie mającej na nie wpływ.

Uzasadnienie

Chociaż zamiarem Parlamentu Europejskiego i Rady nie jest wtrącanie się do procesu legislacyjnego państw członkowskich, jeśli chodzi o wdrożenie niniejszego rozporządzenia, to jednak wprowadzenie m.in. możliwości konfiskowania i niszczenia przesyłek zawierających futro z kotów i psów, których próba wwiezienia do Wspólnoty stanowi naruszenie omawianego rozporządzenia, a także cofania licencji importowych/eksportowych na handel wszelkimi rodzajami futer byłoby skutecznym środkiem wobec handlowców próbujących łamać prawo.

PROCEDURA

Tytuł

Futra z psów i kotów

Odsyłacze

COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

IMCO

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

29.11.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Struan Stevenson

19.12.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2007

20.3.2007

 

 

Data przyjęcia

21.3.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Alyn Smith, Marc Tarabella, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Christa Klaß, Albert Jan Maat, Zdzisław Zbigniew Podkański, Brian Simpson, Struan Stevenson

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (23.3.2007)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro

(COM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Caroline Lucas

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W Europie wiele osób jest członkami towarzystw przyjaciół zwierząt, co potwierdza wypowiedź komisarza M. Kyprianou, który w czerwcu 2005 r. w wystąpieniu przed intergrupą ds. dobrostanu zwierząt powiedział:

„Otrzymałem masę listów na ten budzący emocje temat, [jakim są futra z kotów i psów,] zarówno od polityków, jak i od obywateli wyrażających głębokie oburzenie i niesmak z powodu handlu futrami kotów i psów. Emocje te są wywołane drastycznymi obrazami ukazującymi, jak w Azji traktowane są koty i psy zabijane dla futra.”

Znaczenie lepszej ochrony oraz szacunku dla zwierząt jako istot czujących uznaje się na szczeblu Unii Europejskiej od czasu zawarcia traktatu amsterdamskiego oraz przyjęcia protokołu nawołującego do pełnego uwzględniania dobrostanu zwierząt przy opracowywaniu i wdrażaniu między innymi wspólnotowej polityki rynku wewnętrznego. Podjęcie konkretnych działań mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt pomogłoby zmniejszyć rozdźwięk między instytucjami europejskimi a obywatelami.

Komisja przyznaje, że wśród obywateli UE istnieje powszechna i rosnąca obawa przed nieświadomym zakupem futer lub innych produktów futrzanych wykonanych ze skór psów i kotów. Obawę tę odzwierciedla przyjęte przy szerokim poparciu oświadczenie pisemne Parlamentu z dnia 18 grudnia 2003 r., opinia komisji INTA w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt w latach 2006-2010 oraz rezolucja przyjęta na sesji plenarnej w dniu 12 października 2006 r. We wszystkich trzech dokumentach wezwano do wprowadzenia zakazu handlu futrem psów i kotów. Proponowane rozporządzenie jest zatem działaniem oczekiwanym, którego należy pogratulować Komisji, a przede wszystkim komisarzowi M. Kyprianou.

Gratulacjom towarzyszy jednak żal, że przygotowanie wniosku legislacyjnego zajęło tyle czasu. W dniu 12 kwietnia 2002 r. sprawozdawczyni wystosowała do ówczesnego komisarza D. Byrne’a pismo wzywające do wprowadzenia zakazu. W odpowiedzi napisano, że Komisja „rozważa” ten „złożony problem”. Powinniśmy wyciągnąć stąd nauczkę i zagwarantować, że w przyszłości w podobnych sprawach, w tym w sprawie handlu wyrobami otrzymywanymi z fok, Komisja będzie działać szybciej i bardziej zdecydowanie. Z tego względu w niniejszym projekcie opinii proponuje się dwa rodzaje poprawek. Pierwsze mają na celu uzupełnienie pewnych luk w propozycjach Komisji, w szczególności poprzez:

· wyraźne zaznaczenie, ze pojęcie „futro” odnosi się do skóry, skóry z włosiem oraz sierści zwierzęcia,

· zagwarantowanie, że rozporządzenie obejmować będzie nie tylko koty domowe, lecz również zwierzęta otrzymane w wyniku krzyżowania kotów domowych z dzikimi,

· zniesienie możliwości stosowania w procedurze komitologii odstępstw pozwalających na handel futrami psów i kotów wyhodowanych w innych celach oraz na ich import.

Pozostałe poprawki w tym zestawie mają na celu usprawnienie systemu wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją, aby wspierać upowszechnianie najlepszych praktyk. Proponuje się wprowadzenie regularnych sprawozdań dla Parlamentu i Rady, pomagających skutecznie ocenić efekty przyjętego prawodawstwa zgodnie z celem, jakim jest „lepsze stanowienie prawa”.

Celem drugiej serii poprawek jest uznanie, że obywatele Europy są zaniepokojeni również możliwością odkrycia, że w Unii Europejskiej sprzedaje się wyroby otrzymane z fok. W 2005 r. 500 000 Włochów podpisało petycję domagającą się wprowadzenia krajowego zakazu handlu futrem fok. Całkowitego zakazu importu wyrobów otrzymanych z fok domagano się w rezolucji w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt w latach 2006-2010 oraz w przyjętym w dniu 26 września 2006 r. oświadczeniu pisemnym w sprawie wprowadzenia w Unii Europejskiej zakazu wyrobów otrzymywanych z fok . Parlament przyjmuje rezolucje w sprawie handlu wyrobami otrzymywanymi z fok od co najmniej 11 marca 1982 r.

W roku 2005 Włochy wprowadziły tymczasowy zakaz wyrobów otrzymanych z fok, a w styczniu 2007 r. stały zakaz przyjął parlament Belgii. W bliskiej przyszłości przepisy zabraniające handlu tymi produktami zostaną najprawdopodobniej wprowadzone w Holandii. Również inne państwa rozważają wprowadzenie podobnych uregulowań. Jeszcze inne państwa członkowskie stosują systemy zezwoleń skutecznie ograniczające import. Takie prawodawstwo pozostaje w zgodzie z zasadami WTO, ponieważ jest objęte odstępstwami zgodnie z art. 20 GATT i nie dyskryminuje towarów z eksportu z korzyścią dla towarów krajowych. Poza UE handel wyrobami pochodzącymi ze ssaków morskich zabroniony jest w Australii, Meksyku, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Żadnego z tych zakazów nie podważano przy użyciu procedury rozstrzygania sporów.

W świetle istniejących i oczekujących na przyjęcie przepisów jasne jest, że obywatele UE oraz ich wybrani przedstawiciele uważają, że handel wyrobami pochodzącymi z fok jest równie nie do przyjęcia, jak handel futrami psów i kotów. Handlowcy również spotykają się z różnymi wymogami prawnymi w zależności od państwa członkowskiego, w którym chcą prowadzić działalność. Ponieważ właśnie w oparciu o taką sytuację Komisja proponuje zakazać handlu futrem psów i kotów, nie jest jasne, dlaczego nie zaproponowała również zakazu handlu wyrobami otrzymanymi z fok. Proponowane poprawki mają na celu dostarczenie Komisji niezbędnych informacji o sytuacji prawnej w państwach członkowskich, aby mogła ponownie przeanalizować potrzebę wprowadzenia zakazu handlu wyrobami otrzymanymi z fok. Musimy mieć nadzieję, że podjęcie decyzji nie zajmie tyle czasu, co przyjęta z zadowoleniem, chociaż zbyt długo oczekiwana propozycja zakazu handlu futrem kotów i psów.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 34

Punkt 2 a preambuły (nowy)

.

(2a) Państwa członkowskie coraz częściej przyjmują również przepisy zakazujące produkcji wyrobów otrzymanych z fok i handlu nimi.

Uzasadnienie

W roku 2005 Włochy wprowadziły tymczasowy zakaz wyrobów otrzymanych z fok, a w styczniu 2007 stały zakaz przyjął parlament Belgii. W najbliższych miesiącach przepisy w tej dziedzinie zostaną najprawdopodobniej wprowadzone w Holandii, natomiast inne państwa członkowskie stosują systemy zezwoleń lub rozważają ich wprowadzenie. Wskazane przez Komisję rozbieżności legislacyjne w zakresie handlu futrem psów i kotów istnieją zatem również w odniesieniu do skór foczych i innych wyrobów otrzymywanych z fok.

Poprawka 35

Punkt 2 b preambuły (nowy)

 

(2b) W bliskiej przyszłości prawdopodobnie wprowadzone zostaną kolejne krajowe zakazy produkcji i sprzedaży skór foczych i innych produktów wykonanych z fok, chociaż państwa członkowskie uważają, że bardziej skuteczne byłyby przepisy na szczeblu europejskim. Dlatego Komisja powinna bezzwłocznie sporządzić projekt „rozporządzenia zakazującego przywozu, wywozu i sprzedaży wszystkich wyrobów otrzymywanych z fok grenlandzkich i fok kapturowych”1, wykorzystując jako podstawę prawną art. 95 traktatu WE.

 

Tekst przyjęty w dniu 26.9.2006 r., P6_TA(2006)0369.

Uzasadnienie

W lutym 2007 r. brytyjski minister handlu wezwał Komisję Europejską do zaproponowania obejmującego całą Unię zakazu przywozu wyrobów otrzymywanych z fok, natomiast niemiecki minister federalny ds. żywności, rolnictwa i ochrony konsumentów ogłosił, że wobec braku odpowiedzi Komisji na wiele wezwań do działania krajowe prawodawstwo dotyczące ochrony zwierząt zostanie zmienione w celu objęcia zakazem produktów wykonanych z fok.

Poprawka 36

Punkt 6 preambuły

(6) Ponadto, zwykli konsumenci produktów futrzarskich są zniechęceni do kupowania w innych państwach członkowskich z powodu niepewności co do obowiązujących tam ram prawnych.

(6) Ponadto europejscy konsumenci są zniechęceni do kupowania w innych państwach członkowskich i mogą nie w pełni rozumieć różnice w obowiązującej sytuacji prawnej każdego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno koncentrować się na proponowanym zakazie handlu futrem z kotów i psów.

Poprawka 37

Punkt 6 a preambuły (nowy)

 

(6a) Zaufanie konsumentów wymaga nie tylko zakazu sprzedaży futra z kotów i psów, ale także zapewnienia obywateli, że urzędnicy celni są w stanie zidentyfikować takie futro bez zbytnich trudności. Z tego względu zakaz powinien obejmować gatunki zwierząt, których futro można pomylić z futrem z domowych kotów lub psów, takie jak dzikie koty lub jenoty.

Uzasadnienie

Doświadczenia Stanów Zjednoczonych i innych krajów pokazują, że aby zakaz handlu futrem z kotów i psów był skuteczny, musi obejmować nie tylko gatunki domowe (felis catus i canis familiaris), ale także inne spokrewnione gatunki, których futra nie można łatwo odróżnić od futra tych gatunków.

Poprawka 38

Punkt 7 preambuły

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny więc ułatwić wprowadzanie do obrotu futer i produktów futrzarskich uzyskiwanych z gatunków innych niż koty i psy oraz zapobiec zakłóceniom na rynku wewnętrznym futer i produktów futrzarskich w ujęciu ogólnym.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny chronić konsumentów przed nieświadomym nabywaniem produktów wykonanych z futra z kotów i psów. Środek ten podniesie zaufanie konsumentów do skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno koncentrować się na zakazie handlu futrem z kotów i psów. Zakaz ten jest konieczny między innymi po to, aby przywrócić zaufanie konsumentów do skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 39

Punkt 8 preambuły

(8) Aby zapobiec obecnej fragmentacji rynku wewnętrznego futer i produktów futrzarskich konieczne jest ujednolicenie, najbardziej skutecznym i proporcjonalnym instrumentem przeciwdziałania barierom dla handlu wynikającym z rozbieżnych krajowych wymogów byłby zakaz wprowadzania do obrotu we Wspólnocie oraz przywozu i wywozu futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

(8) Aby zapobiec obecnej fragmentacji rynku wewnętrznego, konieczne jest ujednolicenie, przy czym najbardziej skutecznym i proporcjonalnym instrumentem przeciwdziałania barierom dla handlu wynikającym z rozbieżnych krajowych wymogów byłby zakaz wprowadzania do obrotu we Wspólnocie oraz przywozu i wywozu futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno koncentrować się na proponowanym zakazie handlu futrem z kotów i psów.

Poprawka 40

Punkt 8 a preambuły (nowy)

 

(8a) Istnieje możliwość podobnego wpływu przepisów krajowych na rynek wewnętrzny wyrobów otrzymanych z innych gatunków zwierząt, w szczególności fok. Komisja powinna zatem zbierać informacje o prawodawstwie krajowym oraz regularnie zdawać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu wykrywania podobnych przypadków na wczesnym etapie i podejmowania odpowiednich działań.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do proponowanej poprawki wprowadzającej punkt 2a preambuły (nowy).

Poprawka 41

Punkt 9 a preambuły (nowy)

 

(9a) Zakaz wprowadzania do obrotu futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro, niezależnie od źródła pochodzenia, zapobiegałby dyskryminacji wśród producentów unijnych i producentów z krajów trzecich, a także wśród producentów takich produktów z krajów trzecich. Zakaz byłby zatem zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami UE.

Uzasadnienie

Należy zapewnić zgodność niniejszego rozporządzenia z zasadami WTO dotyczącymi niedyskryminacji krajów trzecich dokonujących przywozu produktów na rynek europejski.

Poprawka 42

Punkt 10 a preambuły (nowy)

 

(10a) Obywatele wyrażają również podobne obawy natury etycznej w odniesieniu do importu futra z fok oraz wyrobów otrzymanych z fok, zwłaszcza że istnieją jasne wskazania, że zwierzęta te są zabijane w okrutny sposób.

Uzasadnienie

W przyjętym w dniu 26 września 2006 r. oświadczeniu Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu w Unii Europejskiej wyrobów otrzymywanych z fok zawarto informację, że zespół lekarzy weterynarii z różnych krajów stwierdził, że 42% zabitych fok, które przebadali, prawdopodobnie obdarto ze skóry bez ogłuszania. W październiku 2006 r. przewodniczący niemieckiego stowarzyszenia lekarzy weterynarii powiedział: „Jako najlepsi obrońcy zwierząt, weterynarze są głęboko oburzeni często stosowanymi okrutnymi metodami zabijania fok”.

Poprawka 43

Punkt 12 preambuły

(12) Jednakże, właściwe jest zapewnienie możliwości odstępstwa od ogólnego zakazu wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro, jeżeli można zapewnić, że pochodzą one od kotów i psów, które nie były hodowane lub zabite w celu produkcji futra i jeżeli są one opisane jako takie i dlatego nie będą mieć jakiegokolwiek negatywnego wpływu na zaufanie konsumentów do futer i produktów futrzarskich. Ponadto właściwe jest zapewnienie możliwości odstąpienia od zakazu, jeżeli futra są wprowadzane do Wspólnoty lub wywożone ze Wspólnoty wyłącznie do użytku osobistego i dlatego można uznać, że nie zakłócają prawidłowego działania rynku wewnętrznego.

skreślony

Uzasadnienie

Skuteczne wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia oznacza, że nie należy brać pod uwagę odstępstw, jakie proponuje Komisja, które zezwalałyby na przywóz futra z kotów i psów zabitych dla mięsa lub też na przywóz do użytku osobistego. Tego typu odstępstwa prowadziłyby do powstania luk, co podważałoby sens całego rozporządzenia. Ma to zasadnicze znaczenie dla stosowania i skutecznego wdrożenia przyszłego rozporządzenia.

Poprawka 44

Artykuł 2 tiret pierwsze

„kot” oznacza zwierzę gatunku felis catus;

- „kot” oznacza zwierzę gatunku felis catus lub jakiegokolwiek gatunku lub podgatunku z podrodzaju felis silvestris;

Uzasadnienie

Chociaż kot domowy (Felis silvestris catus lub Felis catus w zależności od zastosowanego systemu klasyfikacji) jest najliczniej występującym gatunkiem i w związku z tym najczęstszym przedmiotem handlu, w Europie oraz w reszcie świata powszechnie występują również koty należące do podobnie wyglądających gatunków. Skuteczne przepisy nie powinny umożliwiać powstawania luk ani utrudniać stosowania rozporządzenia, pamiętając, że istnieje ryzyko pomyłek w odróżnianiu produktów pochodzących od blisko spokrewnionych gatunków, w szczególności ze względu na możliwość krzyżowania kotów domowych z dzikimi.

Poprawka 45

Artykuł 2 tiret drugie

- „pies” oznacza zwierzę gatunku canis familiaris.

- „pies” oznacza zwierzę gatunku canis familiaris lub gatunku Nyctereutes procyonoides (powszechnie znanego jako jenot);

Uzasadnienie

Doświadczenie ustawodawstwa USA, w którym wprowadzono zakaz przywozu futra z kotów i psów od 2000 r., pokazuje, że aby umożliwić celnikom łatwą identyfikację zakazanych futer, konieczne jest objęcie zakazem innych gatunków rodziny psów, zwłaszcza jenotów. Według Towarzystwa Humanitarnego Stanów Zjednoczonych (ang. Humane Society of the United States) wiele kurtek futrzanych lub kurtek z wykończeniem futrzanym sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych z oznaczeniem „sztuczne futro” – lub bez żadnego oznaczenia – wytwarza się w rzeczywistości przynajmniej częściowo z futra z psów. Badania wykazały, że w wielu przypadkach futro pochodziło z jenotów.

Poprawka 46

Artykuł 2 tiret drugie a (nowe)

 

- nazwa „futro” obejmuje również skórę z włosiem, skórę lub wszelkie inne fragmenty zwierząt, o których mowa w niniejszym artykule, z których można uzyskać futro;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uniknięcie potencjalnych luk prawnych.

Poprawka 47

Artykuł 2 tiret drugie b (nowe)

 

- „wprowadzanie do obrotu” oznacza posiadanie futra z gatunków, o których mowa w art. 1, lub produktu zawierającego takie futro, przeznaczonych do celów handlowych, łącznie z wystawianiem na sprzedaż lub z wszelkimi innymi formami przekazania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, a także samą sprzedaż, dystrybucję i inne formy przekazania;

Uzasadnienie

Powyższa poprawka przyjmuje standardową definicję, zgodną z kodeksem celnym i innymi przepisami prawnymi, jak np. rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Poprawka 48

Artykuł 2 tiret drugie c (nowe)

 

- „przedmioty osobiste lub domowe” oznaczają martwe zwierzęta z gatunku felis catus i canis familiaris, łącznie ze zwierzętami zakonserwowanymi przez wypchanie, lub ich fragmenty i pochodne, należące do osoby prywatnej i stanowiące lub mające w zamierzeniu stanowić część jej dobytku;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie i ograniczenie potencjalnych wyjątków, jakie mogłyby zostać wprowadzone w drodze komitologii (nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą).

Poprawka 49

Artykuł 3 a (nowy)

 

Artykuł 3a

 

Składanie sprawozdań

 

Do dnia [30 marca 2012 r.], a następnie co dwa lata Komisja zdaje Parlamentowi i Radzie sprawozdanie na temat funkcjonowania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Regularne sprawozdania umożliwią Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dokonanie przeglądu skuteczności rozporządzenia i będą bodźcem do skutecznego egzekwowania prawa.

Poprawka 50

Artykuł 3 b (nowy) tytuł

 

Artykuł 3b

 

Treść dwuletnich sprawozdań

Uzasadnienie

Niniejsza grupa poprawek podaje informacje, które należy zawrzeć w sprawozdaniach zaproponowanych w poprzedniej poprawce (art. 3a). Ich celem jest zagwarantowanie, że Parlament i Rada otrzymają niezbędne informacje umożliwiające ocenę skuteczności przepisów.

Poprawka 51

Artykuł 3 b (nowy) część wprowadzająca

 

Sprawozdania dwuletnie, o których mowa w art. 3a, zawierają następujące informacje:

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 17.

Poprawka 52

Artykuł 3 b (nowy) tiret pierwsze

 

- streszczenie informacji otrzymanych od państw członkowskich zgodnie z art. 3;

Uzasadnienie

Regularne sprawozdania zestawiające metody analityczne stosowane do identyfikacji gatunków zwierząt, z których uzyskano futro, pomogą w upowszechnianiu najlepszych praktyk i pozwolą ustawodawcom na monitorowanie skuteczności niniejszego rozporządzenia w praktyce.

Poprawka 53

Artykuł 3 b (nowy) tiret drugie

 

- analizę porównawczą praktyk wykonawczych stosowanych w państwach członkowskich oraz zalecenia w sprawie najlepszych praktyk;

Uzasadnienie

Punkt 13 preambuły wniosku Komisji stanowi, że „środki zakazujące wykorzystywania kotów i psów do produkcji futer powinny być stosowane jednolicie w całej Wspólnocie”. Istotne jest zatem, aby Komisja zebrała informacje nie tylko na temat metod testowania, lecz również egzekwowania rozporządzenia w szerszym tego słowa znaczeniu. Umożliwi to wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi.

Poprawka 54

Artykuł 3 b (nowy) tiret trzecie

 

- streszczenie obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich zasad dotyczących kar, o których mowa w art. 6.

Uzasadnienie

Informacje dotyczące kar przyjętych przez różne państwa członkowskie przyczynią się również do wymiany najlepszych praktyk bez jakiegokolwiek ograniczania prawa do różnic uzasadnionych z punktu widzenia różnych systemów prawnych i tradycji w państwach członkowskich.

Poprawka 55

Artykuł 4 ustęp 2 część wprowadzająca i tiret pierwsze

2. przepisy, które stanowią odstępstwo od zakazów przewidzianych w art. 1 dla takiego futra lub produktów zawierających takie futro,

- które są opisane jako pochodzące od kotów lub psów, które nie były hodowane lub zabite do celów produkcji futra lub

skreślone

Uzasadnienie

Umożliwienie wprowadzenia podobnych odstępstw w ramach komitologii oznaczałoby, że rozporządzenie nie uwzględnia obaw natury etycznej wspomnianych w punkcie 10 preambuły wniosku Komisji. Trudno sobie wyobrazić, jak celnicy (lub ktokolwiek inny) będą w stanie odróżnić futro zwierząt wyhodowanych specjalnie na futro od futer zwierząt hodowanych w innych celach. Ponadto wobec braku w UE jakichkolwiek wymogów dotyczących obowiązkowego znakowania odstępstwa określone w oparciu o oznakowanie podważałyby skuteczność rozporządzenia i ułatwiały nadużycia.

Poprawka 56

Artykuł 4 ustęp 2 tiret drugie

- które są przedmiotami osobistymi lub domowymi wprowadzanymi do Wspólnoty lub wywożonymi z niej.

skreślone

Uzasadnienie

Skuteczne wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia oznacza, że nie należy brać pod uwagę odstępstw, jakie proponuje Komisja, które zezwalałyby na przywóz futra z kotów i psów zabitych dla mięsa lub też na przywóz do użytku osobistego. Tego typu odstępstwa prowadziłyby do powstania luk, co podważałoby sens całego rozporządzenia. Ma to zasadnicze znaczenie dla stosowania i skutecznego wdrożenia przyszłego rozporządzenia.

Poprawka 57

Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

 

2a. przepisy rozszerzające zakaz określony w art. 1 na kolejne i pokrewne gatunki, dodane do definicji umieszczonych w art. 2

Uzasadnienie

Chociaż kot domowy, zgodnie z definicją z art. 2 (Felis silvestris catus lub Felis catus w zależności od zastosowanego systemu klasyfikacji) jest najliczniej występującym gatunkiem i w związku z tym najczęstszym przedmiotem handlu, skuteczne przepisy nie powinny umożliwiać powstawania luk ani utrudniać stosowania rozporządzenia, pamiętając, że istnieje ryzyko pomyłek w odróżnianiu produktów pochodzących od blisko spokrewnionych gatunków, w szczególności ze względu na możliwość krzyżowania kotów domowych z dzikimi.

Poprawka 58

Artykuł 6 a (nowy)

 

Artykuł 6a

 

Gatunki inne niż psy i koty

 

6a. Do [30 marca 2009 r.] państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich przyjętych lub rozpatrywanych przez parlamenty krajowe ograniczeniach prawnych mających na celu ograniczenie lub zakaz produkcji lub sprzedaży skór i futer gatunków innych niż psy i koty oraz bezzwłocznie zawiadamiają o wszelkich związanych z tym zmianach w prawodawstwie lub wszelkich nowych wnioskach dotyczących aktów prawnych.

Uzasadnienie

Analogicznie Komisja powinna również otrzymywać informacje na temat możliwych przeszkód w handlu futrami lub skórami gatunków innych niż psy i koty, wynikających z faktu, że państwa członkowskie przyjęły lub mają zamiar przyjąć rozbieżne środki (orzeczenie Trybunału z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie C-434/02). Chociaż już dyrektywa 98/34/WE i rozporządzenie (WE) nr 3285/94 nakładają obowiązek sprawozdawczości, niniejsza poprawka nie pozostawia wątpliwości co do konieczności dostarczania Komisji informacji o przepisach krajowych w tej dziedzinie, aby mogła ona zaproponować odpowiednie środki harmonizacji.

Poprawka 59

Artykuł 6 b (nowy)

 

Artykuł 6b

 

Składanie sprawozdań

 

6b. Do [30 marca 2010 r.], a następnie co roku Komisja zdaje Parlamentowi i Radzie sprawozdanie na temat zakresu stosowania rozbieżnych środków dotyczących gatunków innych niż koty i psy, jakie przyjęły lub zamierzają przyjąć państwa członkowskie.

(ma związek z proponowanym art. 6a)

Uzasadnienie

Sprawozdania roczne umożliwią odpowiednie monitorowanie zakresu przeszkód mogących utrudnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

PROCEDURA

Tytuł

Futro z kotów i psów

Odsyłacze

COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

IMCO

Opinia wydana przez

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

29.11.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Caroline Lucas

18.12.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2007

27.2.2007

 

 

Data przyjęcia

21.3.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Eduard Raul Hellvig, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Corien Wortmann-Kool, Sepp Kusstatscher


PROCEDURA

Tytuł

Futra z psów i kotów

Odsyłacze

COM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)

Data przedstawienia w PE

20.11.2006

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

29.11.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

29.11.2006

ENVI

29.11.2006

AGRI

29.11.2006

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

14.3.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Eva-Britt Svensson

28.11.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2007

1.3.2007

21.3.2007

11.4.2007

Data przyjęcia

12.4.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Struan Stevenson, Reinhard Rack

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2007Informacja prawna