Eljárás : 2006/0287(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0186/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0186/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 11/07/2007 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0332

JELENTÉS     ***I
PDF 142kWORD 88k
2007. május 15.
PE 388.461v02-00 A6-0186/2007

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2006)0922 – C6–0006/2007 – 2006/0287(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Karl-Heinz Florenz

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2006)0922 – C6–0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0922)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0006/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6–0186/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

1. CIKK (1) BEKEZDÉS B) PONT
4. cikk (2) bekezdés b) pont második albekezdés (2000/53/EK irányelv)

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló, az i.–iv. pontokban említett intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A módosítás célja a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett ellenőrzéssel történő bizottsági eljárás hatókörének tisztázása.

Módosítás: 2

1. CIKK (7) BEKEZDÉS
11. cikk (3) bekezdés (2000/53/EK irányelv)

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a cikkének (1)–(4) bekezdését és (5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Indokolás

Nem indokolt megnyirbálni az ellenőrzéssel történő bizottsági szabályozási eljárás szabványos határidőit. Ezért az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (5) bekezdésének b) pontjára való hivatkozást törlik.

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé


INDOKOLÁS

Az elhasználódott járművekről szóló irányelvnek a felülvizsgált 1999/468/EGK komitológiai határozathoz való igazításakor teljes mértékben figyelembe kell venni az újonnan bevezetett ellenőrzéssel történő bizottsági szabályozási eljárást. Az eljárásra való hivatkozásoknak egyértelműnek kell lenniük, és nem rövidíthetik le a határidőket az ellenőrzéssel történő bizottsági szabályozási eljárás szabványos határidőihez képest.


ELJÁRÁS

Cím

Az elhasználódott járművek (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök)

Hivatkozások

COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)

Az Európai Parlamentben történo eloterjesztés dátuma

22.12.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

17.1.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.5.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.5.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Utolsó frissítés: 2007. május 30.Jogi nyilatkozat