Procedura : 2006/0222(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0201/2007

Teksty złożone :

A6-0201/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0248

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 127kWORD 54k
23 maja 2007
PE 388.726v01-00 A6-0201/2007

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana)

(COM(2006)0664 – C6-0384/2006 – 2006/0222(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer

(Procedura uproszczona - kodyfikacja - art. 80 i 43 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana)

(COM(2006)0664 – C6-0384/2006 – 2006/0222(COD))

(Procedura współdecyzji: kodyfikacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0664),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0384/2006),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. - Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80, 51 i 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0201/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.


PROCEDURA

Tytul

Ochrona pracowników przed azbestem (wersja skodyfikowana)

Odsyłacze

COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD)

Data przedstawienia w PE

7.11.2006

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

30.11.2006

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Hans-Peter Mayer

26.3.2007

 

 

Data przyjęcia

3.5.2007

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2007Informacja prawna