Procedure : 2007/2015(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0217/2007

Indgivne tekster :

A6-0217/2007

Forhandlinger :

PV 12/07/2007 - 3
CRE 12/07/2007 - 3

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.15
CRE 12/07/2007 - 6.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0355

BETÆNKNING     
PDF 161kWORD 95k
8. juni 2007
PE 384.482v03-00 A6-0217/2007

med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forhandlingsmandatet til en ny forbedret aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

(2007/2015(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Michał Tomasz Kamiński

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET
 FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B6-0022/2007)
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om forhandlingsmandatet til en ny forbedret aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

(2007/2015(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen om forhandlingsmandatet til en ny forbedret aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (B6-0022/2007),

 der henviser til Rådets afgørelse af 22. januar 2007 om at indlede forhandlinger med Ukraine om en ny forbedret aftale,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine, navnlig beslutningen af 13. januar 2005 om resultatet af præsidentvalget(1) og af 6. april 2006 om parlamentsvalget(2) og af 19. januar 2006 om den europæiske naboskabspolitik(3),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. maj 2004 om EU’s naboskabspolitik (KOM(2004)0373) såvel som Kommissionens nylige meddelelse af 4. december 2006 om styrkelse af EU’s naboskabspolitik (KOM(2006)0726),

 der henviser til EU’s og Ukraines handlingsplan, som blev vedtaget i fællesskab den 21. februar 2005, og Kommissionens seneste situationsrapport om EU’s naboskabspolitik af 4. december 2006 (SEK(2006)1505/2),

 der henviser til fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og Ukraine af 1. december 2005 og fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og Ukraine af 27. oktober 2006,

 der henviser til den bistand til Ukraine, som vil blive ydet under det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument for at støtte Ukraines reformdagsorden,

 der henviser til EU-traktatens artikel 49,

 der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 83, stk. 5,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6-0217/2007)

A.  der henviser til, at Ukraine har stærke historiske, kulturelle og økonomiske forbindelser med EU, og at det er en af EU's vigtige partnere i dets umiddelbare østeuropæiske naboskab med en betydelig indflydelse på sikkerheden, stabiliteten og velstanden på hele kontinentet,

B.  der henviser til, at Ukraine i slutningen af 2006 vedtog et vigtig pakke af love for at blive medlem af Verdenshandelsorganisationen,

C.  der henviser til, at Kommissionen i sin situationsrapport om EU’s naboskabspolitik erkendte, at Ukraine havde gjort betydelige fremskridt i retning af at konsolidere respekten for menneskerettigheder og for retsstatsprincippet, men at reformtiltagene burde intensiveres,

D.  der henviser til, at Ukraine har erklæret, at det er rede til at forsætte den europæiske integration og blive en af EU’s medlemsstater; der endvidere henviser til, at der fortsat er enighed om dette mål blandt alle aktører på den politiske scene,

E.  der henviser til, at Parlamentet har opfordret Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at give Ukraine et klart europæisk perspektiv,

F.  der henviser til, at Den Europæiske Union anerkendte Ukraines håb om medlemskab af EU og glædede sig over Ukraines valg af Europa i Rådets konklusioner af 21. februar s 2005 og i Ukraines handlingsplan, som ikke udelukker et klart europæisk perspektiv i fremtiden;

G.  der henviser til, at Rådet i sin afgørelse om forhandlingsmandatet lagde op til etableringen af stadig tættere forbindelser med Ukraine; der endvidere henviser til, at det ville have været ønskeligt, om det havde medtaget et konkret perspektiv og nøje fastlagt, hvilken form for forbindelser, der skulle etableres ved hjælp af aftalen,

H.  der henviser til, at den nye aftale bør motivere Ukraine til at gennemføre yderligere politiske, økonomiske og sociale reformer samt styrke samarbejdet mellem begge parter,

1. glæder sig over Rådets afgørelse om at indlede forhandlinger om en ny aftale, der har til formål at uddybe det politiske samarbejde og tilvejebringe Ukraines gradvise økonomiske integration i EU's indre marked;

2. er foruroliget over de nuværende politiske spændinger og opfordrer alle involverede aktører til at holde sig til den aftale, der blev indgået den 27. maj 2007 og udarbejde en omfattende og bæredygtig politisk løsning, der omfatter alle parter samtidig med, at de sørger for, at Ukraine fortsat arbejder hen imod europæisk integration;

3. opfordrer Ukraines ledere såvel som Rådet og Kommissionen til at træffe alle de foranstaltninger, der er mulige for at sikre, at de forhandlinger, som blev indledt i marts 2007, kan fortsættes;

4. erkender, at Ukraine og EU med succes har udført de opgaver, som er fastsat i partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og har gjort brug af de muligheder, som denne form har givet; er overbevist om, at samarbejdet mellem Ukraine og EU og den rolle, som Ukraine spiller i nutidens europæiske forhold, kræver en ny form for forbindelser, som går langt videre end forpligtelserne i partnerskabs- og samarbejdsaftalerne;

5. er klar over, at symboler og perspektiver spiller en altafgørende rolle med hensyn til at sikre offentlig støtte til gennemførelsen af en ambitiøs reformagenda, og mener, at forhandlingerne bør føre til indgåelsen af en associeringsaftale, som ville gøre det muligt for Ukraine at anvende dens mekanismer til yderligere at udvikle integrationen i EU og til at forberede de næste foranstaltninger med henblik på at opfylde Ukraines håb om EU-medlemskab, der i det lange løb tilsigter opnåelse af EU-medlemskab;

6. mener, at indgåelsen af den nye aftale bør baseres på EF-traktatens artikel 310;

7. mener, at aftalen bør have til formål at udvikle forbindelserne gradvist gennem fastsættelse af konkrete betingelser og tidsplaner, som skal overholdes; anmoder om, at der foretages en revision af aftalen, således at der kan tages hensyn til den dynamiske udvikling i Ukraine og i de bilaterale forbindelser;

8. opfordrer Ukraines politiske ledere til at forpligte sig til en ihærdig indsats for at gennemføre reformer og opfordrer alle aktører på den politiske scene og civilsamfundet i Ukraine til at stræbe efter at opnå en bred politisk konsensus til fordel for en stabil konstitutionel løsning og til fordel for reformer, der skal underbygge landets europæiske ambitioner; anbefaler at Ukraines nye lovgivning om politiske partier og finansiering af politiske kampagner vedtages og gennemføres i overensstemmelse med EU's praksis;

9. opfordrer Ukraines ledere til at leve op til deres forpligtelse til at overholde principperne om frihed, demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som Ukraines borgere forsvarede i december 2004;

10. opfordrer Ukraines regering til at understrege, hvor vigtigt det er at intensivere bekæmpelsen af korruption, og hvor nødvendigt det er fortsat at reformere den offentlige sektor med udgangspunkt i europæiske normer med henblik på at fremme gennemsigtigheden og øge de statslige forvaltningsorganers ansvarlighed gennem vedtagelse af den relevante lovgivningsmæssige ramme;

11. understreger med hensyn til de udfordringer, som Ukraine vil blive stillet over for ved gennemførelsen af aftalens forpligtelser, at revisionen af de finansielle overslag for 2007-2013 og af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, som skal finde sted i 2008-2009, bør udnyttes på en sådan måde, at EU's økonomiske bistand til Ukraine, som i øjeblikket er ret begrænset pr. indbygger, øges; tilskynder Ukraine til at deltage mere effektivt i europæiske projekter;

12. understreger betydningen af et multilateralt samarbejde i Sortehavsregionen; opfordrer til, at der oprettes et EU-Sortehavsfællesskab i stil med den nordlige dimension, for at styrke og fremme dialogen med henblik på at etablere et mere stabilt, sikkert og demokratisk naboskab, og anerkender den vigtige rolle, som Ukraine bør spille i sådanne initiativer, navnlig i forbindelse med økonomisk samarbejde, energisikkerhed, migration og miljø;

13. glæder sig over UEFA's afgørelse om at overdrage Polen og Ukraine ansvaret for den fælles tilrettelæggelse af Europamesterskabet i fodbold i 2012; betragter dette som en stor tillidserklæring til Ukraine som et værdifuldt medlem af samfundet af europæiske demokratier, og mener, at det vil tjene som et yderligere incitament for Ukraines ledere i forbindelse med gennemførelsen af reformer;

14. fremhæver den vigtige rolle, som Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine spiller i forbindelse med fremme af samarbejdet mellem EU og Ukraine, og opfordrer indtrængende til, at den parlamentariske dimension af forbindelserne mellem EU og Ukraine yderligere styrkes; opfordrer de forskellige EU-institutioner til at forbedre koordineringen af deres politikker over for Ukraine;

15. fremsætter følgende henstillinger til Rådet og anmoder det om at pålægge Kommissionen at tage hensyn til dem under forhandlingerne:

a)  at gøre sine partnere i Ukraine opmærksom på behovet for yderligere at konsolidere grundlaget for liberalt demokrati, navnlig med hensyn til et stabilt konstitutionelt system, beskyttelse af menneskerettigheder og individuelle frihedsrettigheder, herunder mindretallenes rettigheder, styrkelse af de demokratiske kontrolmekanismer, herunder et stærkt civilsamfund, og en stabil forankring af retsstaten; i denne forbindelse at minde om de henstillinger, som er medtaget i udtalelserne fra Venedig-kommissionen vedrørende Ukraine, hvoraf mange fortsat ikke er gennemført;

b)  at opfordre Ukraines myndigheder til at opfylde deres forpligtelser i henhold til den internationale lovgivning på menneskerettighedsområdet og at udvise rettidig omhu med hensyn til at sikre kvinders ret til ligestilling, liv, frihed og sikkerhed og nul-tolerance over for forskelsbehandling, tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling;

c)  at påpege, at vejen frem for en stabilisering af Ukraine ligger i at adskille den politiske magt fra den økonomiske magt, luge ud i korruption, at skabe gennemsigtighed i procedurer til indgåelse af offentlige kontrakter og sikre et uafhængigt retsvæsen; at opfordre Ukraine til at indføre og håndhæve foranstaltninger til bekæmpelse af korruption; at understrege, at det er nødvendigt at skabe retssikkerhed og forebygge konkurrerende retssystemer i Ukraines lovgivning; at støtte vedtagelsen og gennemførelsen af en omfattende administrativ reform; at understrege behovet for en effektiv gennemførelse af den reviderede handlingsplan inden for retlige og indre anliggender;

d)  at udtrykke sin bekymring over påstandene om politiets mishandling og tortur af tilbageholdte med det formål at opnå tilståelser og opfordre Ukraines myndigheder til i fuld udstrækning at gennemføre konventionen mod tortur;

e)  at uddybe den regelmæssige politiske dialog om bilaterale, regionale og internationale spørgsmål i overensstemmelse med de forpligtelser, som Ukraine har påtaget sig på regionalt og internationalt plan; at sørge for, at Ukraine inddrages tæt i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt i udviklingen af regionalt samarbejde i Sortehavsområdet; at arbejde for, at Ukraine styrker sin rolle i Østeuropa, og tilskynde det til at fortsætte sin indsats, der tager sigte på fremme af stabilitet, sikkerhed og demokrati samt bæredygtig udvikling i det fælles grænseområde, med særlig vægt på løsning af fastfrosne konflikter i dette område, at udnytte Ukraines erfaringer fra dets samarbejde med EU's grænsebistandsmission ved landets grænse til Moldova, idet der tages højde for, at Parlamentet godkender initiativet om at forlænge delegationsrejsens mandat i yderligere to år;

f)  at støtte det frie initiativ og konsolideringen af Ukraines markedsøkonomi og arbejdet med at tilnærme lovgivningen til gældende fællesskabsret for at forbedre landets investeringsklima, under særlig henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand og energiforsyning, transport samt posttjenester(4) og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter(5), og ved vedtagelse af lovgivning om projektfinansiering, og bidrage til dets vækstmuligheder; at understrege, at nøglen til at tiltrække udenlandske investeringer til Ukraine er etableringen af et solidt, stabilt og forudsigeligt investeringsklima, og opfordre Ukraines regering til at forfølge gennemførelsen af sine planlagte lov- og retsreformer og løse udestående problemer vedrørende momsgodtgørelse og eksportkontrol som en prioriteret opgave; at opfordre medlemsstater, der har erfarne embedsmænd med passende sprogfærdigheder til at indgå i venskabsaftaler (twinning arrangements), med henblik på bedre at kunne rådgive deres kolleger fra Ukraine om gældende fællesskabsret;

g)  at påpege behovet for at etablere en stabil lovgivningsmæssig ramme, som ville sikre skabelsen af en konkurrencedygtig markedsøkonomi baseret på princippet om ejendomsrettigheder som en faktor, der er uløseligt forbundet med Ukraines europæiske perspektiv;

h)  at hilse oprettelsen af Interagency Commission on Combating Illegal Acquisitions and Seizures of Enterprises velkommen; at opmuntre regeringen til at træffe konkrete foranstaltninger, gennem de fornødne reformer af selskabslovgivning og af retssystemet, til at fjerne truslen om ulovlige overtagelser og beslaglæggelser af virksomheder;

i)  at udarbejde en konkret plan for en gradvis oprettelse af et vidtrækkende og omfattende frihandelsområde, som skal baseres på et fælles lovgivningsgrundlag og omfatte næsten al handel med varer og tjenesteydelser og næsten alle kapitalbevægelser mellem EU og Ukraine, at opfordre alle parter til i videst mulig omfang at medtage landbrugsprodukter; i denne henseende at understrege betydningen af, at der gøres yderligere fremskridt med hensyn til den lovgivningsmæssige reform, navnlig inden for konkurrencepolitik, statsstøtte, offentlige indkøbskontrakter, beskatning og immaterielle ejendomsrettigheder;

j)  at tage fuldstændigt hensyn til den afgørende rolle, som Ukraine spiller med hensyn til at sikre EU’s energisikkerhed, og tage behørigt hensyn til, at Ukraines fulde kontrol med dets energisikkerhed er direkte forbundet med landets politiske stabilitet og velstand;

k)  indtrængende at opfordre til, at Ukraines energisektor fuldt ud overholder principperne for markedsøkonomi og gennemskuelighed, navnlig med hensyn til priser, netadgang og effektivitet; at støtte Ukraines hurtige integration i det europæiske energifællesskab; at notere sig betydningen af, at Ukraine undertegner traktaten om energifællesskabet; i denne henseende indtrængende at opfordre til en fremskyndelse af proceduren for vurdering af nuklear sikkerhed for alle atomkraftværker, som er i drift i Ukraine, i overensstemmelse med arbejdsprogrammet for den fælles arbejdsgruppe vedrørende nuklear sikkerhed; at fremme diversificeringen af Ukraines ressourcer, f.eks. gennem adgang til direkte forsyninger fra Centralasien; at styrke Ukraines strategiske rolle som transitland for EU's olie- og gasforsyninger, f.eks. ved at støtte omlægningen af Odessa-Brody-rørledningen og argumentere for dens forlængelse til EU; at understrege behovet for at inddrage Ukraine i udviklingen af Nabucco-gasrørledningsprojektet og færdiggøre energikorridoren mellem Det Kaspiske Hav, Sortehavet og EU og forbinde Ukraines elektricitetsnet med UCTE-nettet; at presse på for at opnå en styrkelse af energisamarbejdet inden for rammerne af GUAM;

l)  at understrege betydningen af en bæredygtig energistrategi for Ukraine; at påpege, at Ukraine skal gøre en omfattende indsats med hensyn til energibesparelser, energieffektivitet og vedvarende energi efter erfaringerne med atomkraftkatastrofen i Tjernobyl og stillet over for problemerne med stigende afhængighed af import og udfordringen ved klimaændringer; at påpege, at Ukraine er et af de mindst energieffektive lande i verden, og at opnåelse af gennemsnitlige effektivitetsstandarder ville gøre det muligt for landet at dække sin interne energiefterspørgsel; at opfordre til teknisk samarbejde på dette område mellem EU og Ukraine og til, at et sådant samarbejde medtages i den nye udvidede aftale;

m)  at styrke Ukraines potentiale som en vigtig partner i forvaltningen af migrationsstrømme og grænser; at planlægge flere fælles tiltag i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, herunder at Ukraine eventuelt tildeles "privilegeret status" i forbindelse med Europol; at sikre en effektiv gennemførelse af aftaler om forenkling af visumudstedelse og tilbagetagelsesaftaler; at tage højde for målsætningen om og de nødvendige skridt i retning af indførelsen af visumfri indrejse;

n)  at udvide samarbejdet mellem EU og Ukraine om miljøspørgsmål og styrke Ukraines evne til at tackle vigtige spørgsmål vedrørende luft- og vandkvalitet, affaldshåndtering, naturbeskyttelse og strålingsforurening, hvoraf nogle har kraftige grænseoverskridende virkninger; at yde Ukraine teknisk og økonomisk bistand i forbindelse med gradvis tilpasning til EU's miljøret og miljønormer, der er baseret på international miljøret, herunder Espoo-konventionen om vurdering af indvirkninger på miljøet i tværnational sammenhæng og Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder; at overveje oprettelsen af et fuldt funktionsdygtigt regionalt miljøcenter (REC), som kunne bidrage til at fremme miljøbevidsthed og -beskyttelse ved at skabe et forum for samarbejde mellem regeringer, civilsamfundet, ngo'er og den private sektor;

o)  at opfordre de politiske ledere i Ukraine til at gennemføre de relevante bestemmelser i Kyoto-protokollen til FN's rammekonvention om klimaændringer, idet det især erindrer om de betydelige muligheder, der er tilgængelige for Ukraine i forbindelse med anvendelse af fleksible mekanismer i henhold til denne protokol; at støtte fælles aktioner mellem EU og Ukraine om Kyoto-protokollens fremtid;

p)  at give Ukraine mulighed for at deltage i Fællesskabets agenturer og programmer for at give landets beslutningstagere og eksperter øget adgang til europæiske netværk; at øge og udvide mulighederne for kontakter mellem mennesker, navnlig for civilsamfundets aktører, studerende og forskere; at udvide samarbejde i forbindelse med det syvende rammeprogram for forskning og fortsætte arbejdet med at etablere/udvikle en struktureret dialog mellem EU og Ukraine om videnskab, teknologi og rumforskning;

q)  at påpege, at de medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004 og 2007, bør spille en aktiv rolle i Ukraines skridt hen imod EU, hvilket gør det muligt for Ukraine at drage fordel af deres erfaringer med reformer;

16. opfordrer Rådet og Kommissionen til regelmæssigt og grundigt at orientere sine ansvarlige organer om forhandlingernes forløb;

17. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og Kommissionen og til Verkhovna Rada, Ukraines regering og Ukraines præsident.

(1)

EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 155.

(2)

EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 307.

(3)

EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 312.

(4)

EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(5)

EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.


FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B6-0022/2007) (22.12.2006)

jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1

af Michał Tomasz Kamiński

for UEN-Gruppen

om forhandlingsmandatet til en ny forbedret aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine, navnlig beslutningen af 13. januar 2005 om resultatet af præsidentvalget og af 6. april 2006 om parlamentsvalget,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. september 2006 om, at den har forelagt forslag til forhandlingsmandat for en forbedret aftale med Ukraine, som nu skal godkendes af Rådet,

 der henviser til fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og Ukraine den 27. oktober 2006 i Helsinki,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. maj 2004 om EU’s naboskabspolitik (KOM(2004)0373) og af 4. december 2006 om styrkelse af EU’s naboskabspolitik (KOM(2006)0726),

 der henviser til EU’s og Ukraines handlingsplan for EU’s naboskabspolitik fra februar 2005,

 der henviser til EU-traktatens artikel 49,

 der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A. der henviser til, at Ukraine har stærke historiske, kulturelle og økonomiske forbindelser med EU’s medlemsstater, og at det er EU’s vigtige partner i dets umiddelbare østeuropæiske naboskab,

B. der henviser til, at landets bestræbelser på at gennemføre principperne for europæisk integration i praksis bør anerkendes; der henviser til, at samarbejdet med Den Europæiske Union, som er et resultat af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, har været en af nøglefaktorerne, som har gjort det muligt for Ukraine at gøre tiltrædelsen af Den Europæiske Union til hovedmålsætningen for landets udenrigs- og indenrigspolitik,

C. der henviser til, at Ukraine for øjeblikket befinder sig i en overgangsfase, som er afgørende for landets langsigtede stabilitet, sikring af demokratiet, pluralismen og retsstaten og for forankringen af Ukraine i samfundet af europæiske demokratier,

D. der henviser til, at den nye forbedrede aftale bør etablere forbindelser mellem Den Europæiske Union og Ukraine på et nyt grundlag, og at der bør tages højde for, at det er nødvendigt at tilskynde Ukraine til at gennemføre yderligere politiske, økonomiske og sociale reformer samt styrke samarbejdet mellem begge parter,

1. opfordrer Rådet til at tage hensyn til følgende henstillinger, når det vedtager forhandlingsmandatet:

(a)    at tage hensyn til, at Parlamentet har opfordret Rådet til at overveje at give Ukraine et klart europæisk perspektiv, og at den nye forbedrede aftale i denne forbindelse bør skabe en passende og effektiv ramme for Ukraines gradvise integrering i EU og bane vejen for landets medlemskab af EU,

(b)    at sikre, at en af den forbedrede aftales vigtigste målsætninger er at basere forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Ukraine på en fælles respekt for grundlæggende europæiske værdier,

(c)    at sikre, at det frihandelsområde, som bliver en del af den forbedrede aftale efter Ukraines tiltrædelse af WTO, ledsages af foranstaltninger med henblik på at tilnærme Ukraine til gældende fællesskabsret i videst mulig omfang,

(d)    at tage behørigt hensyn til den rolle, som Ukraine spiller i forbindelse med sikring af transporten af energiforsyninger til en betydelig del af EU's energimarked, og at støtte den gradvise integrering af det ukrainske energimarked i EU's energimarked;

2. opfordrer Rådet og Kommissionen til at orientere de ansvarlige udvalg regelmæssigt og grundigt om forhandlingernes forløb;

3. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen og Verkhovna Rada og den ukrainske regering.


PROCEDURE

Titel

Forhandlingsmandatet til en ny forbedret aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

Procedurenummer

2007/2015(INI)

Forslag til behandlede henstillinger

B6-0022/2007

 

 

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET
1.2.2007

Dato for afgørelse om udarbejdelse af betænkning


17.10.2006

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.2.2007

INTA
1.2.2007

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

ITRE
27.2.2007

INTA

24.1.2007

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

nej

Ordfører(e)
  Dato for valg

Michał Tomasz Kamiński

28.11.2006

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

12.4.2007

8.5.2007

4.6.2007

 

 

Dato for vedtagelse

5.6.2007

Resultat af den endelige afstemning

+

-

0

54

4

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, André Brie, Philip Claeys, Giorgos Dimitrakopoulos, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Michał Tomasz Kamiński, Georgios Karatzaferis, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Milan Horáček, Evgeni Kirilov, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Józef Pinior, Dariusz Rosati, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Adrian Severin, Csaba Sándor Tabajdi

Stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2, ·til stede ved den endelige afstemning

Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki

Dato for indgivelse

8.6.2007

 

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)

 

Seneste opdatering: 25. juni 2007Juridisk meddelelse