Procedura : 2007/0062(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0228/2007

Teksty złożone :

A6-0228/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0257

SPRAWOZDANIE     *
PDF 187kWORD 144k
12 czerwiec 2007
PE 388.611v02-00 A6-0228/2007

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Kiribati z drugiej strony

(COM(2007)0180 – C6-0128/2007 – 2007/0062(CNS))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Philippe Morillon

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Kiribati z drugiej strony

(COM(2007)0180 – C6-0128/2007 – 2007/0062(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2007)0180)(1),

–   uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0128/2007),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A6-0228/2007),

1.  zatwierdza wniosek dotyczący rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Republiki Kiribati.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Artykuł 3 a (nowy)

 

Artykuł 3a

Komisja sprawdza co roku, czy państwa członkowskie, których statki prowadzą działalność w ramach Protokołu, przestrzegają wymogów w zakresie powiadamiania określonych w art. 3.

Uzasadnienie

Statki, które nie przestrzegają podstawowego wymogu sporządzania deklaracji połowowych nie powinny korzystać z pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Poprawka 2

Artykuł 3 b (nowy)

 

Artykuł 3b

W trakcie ostatniego roku obowiązywania Protokołu, przed zawarciem nowej umowy lub przedłużeniem obowiązującej umowy, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport ze stosowania obowiązującej umowy i warunków jej wykonywania.

Uzasadnienie

Dzięki raportowi Komisja będzie miała możliwość poinformowania Parlamentu Europejskiego i Rady o ocenie przedmiotowej umowy. Dopiero po tym raporcie będą mogły zostać podjęte negocjacje dotyczące zawarcia nowej umowy w sprawie połowów lub przedłużenia dotychczasowej umowy.

Poprawka 3

Artykuł 3 c (nowy)

 

Artykuł 3c

Komisja informuje co roku Parlament Europejski i Radę o wynikach wieloletniego programu sektorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Protokołu.

Uzasadnienie

W celu ustalenia, czy rekompensata finansowa wypłacana przez Unię Europejską jest wykorzystywana prawidłowo oraz w celu rzeczywistego wsparcia trwałej eksploatacji zasobów połowowych Republiki Kiribati konieczne jest, aby Komisja co roku przekazywała Parlamentowi informacje na ten temat.

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Dnia 19 lipca 2006 r. Wspólnota Europejska i Republika Kiribati wynegocjowały i parafowały Umowę o partnerstwie w sprawie połowów tuńczyka.

Taka umowa daje rybakom możliwość dokonywania połowów w strefie połowowej Kiribati, państwa wyspiarskiego na obszarze Środkowo-Zachodniego Pacyfiku.

Dostęp tuńczykowców WE do połowów na wodach Środkowo-Zachodniego Pacyfiku uznaje się za ważną szansę dla długotrwałego rozwoju przemysłowych połowów tuńczyka WE.

Zasoby tuńczyka są bowiem w tej strefie bogatsze niż innych miejscach na świecie i stanowią 50 % wszystkich połowów tuńczyka na świecie.

Rybołówstwo w Kiribati

Archipelag mikronezyjski obejmuje 33 wyspy, grupy atoli koralowych zanurzonych w wodach Oceanu Spokojnego.

Mimo ograniczonej powierzchni 810 km2 Kiribati kontroluje ogromną wyłączną strefę ekonomiczną (WSE), która obejmuje obszar ok. 3,5 mln km2 i jest bardzo bogata w zasoby połowowe, a przede wszystkim w tuńczyka.

Pod względem połowów Karibati oferuje jedną z najlepszych i najbogatszych stref połowowych regionu.

Połowy tuńczyka przez sejnery w WSE Kiribati wynoszą średnio 1000 ton rocznie.

Sektor rybołówstwa stanowi dla ludności Kiribati bardzo ważne źródło dochodów.

Treść umowy

Republika Kiribati była pierwszym krajem, który okazał poważne zainteresowanie negocjacjami dotyczącymi dwustronnej umowy z WE w sprawie połowów tuńczyka.

Nowa umowa, której towarzyszy Protokół wraz z załącznikiem, została zawarta na okres sześciu lat od jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem rozwiązania zgodnie z art. 12 Umowy.

Niniejsza umowa uchyla i zastępuje Umowę w sprawie połowów z 16 września 2003 r.

Poniższa tabela przedstawia przegląd różnych postanowień dotyczących działalności połowowej i rekompensaty finansowej:

Warunki połowów

2002

2006

Statki

4 sejnery - pierwszy rok

2 sejnery - lata kolejne (z możliwością uzyskania siedmiu dodatkowych zezwoleń począwszy od drugiego roku)

12 taklowców

4 sejnery

12 taklowców powierzchniowych

Od drugiego roku liczba zezwoleń dla sejnerów może ulec zwiększeniu.

Tonaż referencyjny

8 400 ton tuńczyka - pierwszy rok

6 400 ton - lata kolejne

6 400 euro rocznie

Ramy finansowe

 

 

Rekompensata finansowa

446 000 euro - pierwszy rok

316 000 euro jako minimum - lata kolejne

65 000 euro za każdy dodatkowy sejner

416 000 euro rocznie (kwota roczna)

62 400 euro rocznie (kwota specjalna)

 

Środki celowe

100 000 euro rocznie

 

Głównym celem nowej Umowy o partnerstwie jest leżące w interesie obu stron wzmocnienie współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati na rzecz ustanowienia ram partnerstwa dla rozwoju zrównoważonej polityki rybackiej oraz racjonalnej eksploatacji zasobów rybołówstwa w strefie połowowej Kiribati.

Zgodnie z art. 3 Umowy strony zobowiązują się do wspierania odpowiedzialnego rybołówstwa, zapewniają podjęcie współpracy mającej na celu monitorowanie wyników realizacji sektorowej polityki rybołówstwa i podejmują dialog polityczny dotyczący niezbędnych reform.

W ramach nowej Umowy o partnerstwie w sprawie połowów szczególna uwaga zostanie poświęcona wsparciu polityki rybackiej Kiribati.

Obie strony nadają priorytet wyznaczeniu i określeniu celów, rocznemu i wieloletniemu programowaniu oraz kryteriom oceny uzyskanych wyników, które należy sformułować tak, aby zapewnić zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie sektorem.

Rekompensata finansowa została ustalona na 478 400 EUR rocznie.

W pierwszym roku 30 % rekompensaty finansowej zostanie przeznaczone na wsparcie i realizację inicjatyw podjętych w ramach sektorowej polityki rybackiej opracowanej przez rząd Kiribati.

W drugim roku procent ten ustalono na 40 %, a w kolejnych na 60 %.

Wypłata rekompensaty finansowej nastąpi najpóźniej w dniu 30 czerwca 2007 r. za pierwszy rok i najpóźniej w dniu 30 czerwca 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r. i 2012 r. za lata kolejne.

W odniesieniu do możliwości połowowych, zezwala się na połowy 4 sejnerom i 12 taklowcom powierzchniowym, podczas gdy w poprzedniej umowie liczbę taką dopuszczano dopiero począwszy od drugiego roku.(1)

Na wniosek Wspólnoty oraz zależnie od decyzji stron porozumienia z Palau liczba zezwoleń połowowych dla sejnerów może ulec zwiększeniu.

Protokół ustala tonaż referencyjny na 6 400 ton tuńczyka rocznie.

W Protokole określono ponadto, że licencje połowowe wydawane przez Kiribati statkom WE muszą być zgodne z decyzjami regionalnymi poszczególnych krajów Środkowo-Zachodniego Pacyfiku w kontekście porozumienia z Palau w sprawie zarządzania połowami prowadzonymi przez sejnery na Zachodnim Pacyfiku.

Ustalono, że nakłady połowowe WE w WSE Kiribati muszą odpowiadać stosownym szacunkom zasobów tuńczyka obliczonym na podstawie kryteriów naukowych, w tym raportów naukowych dokonywanych corocznie przez Sekretariat Wspólnoty Pacyfiku (SWP).

Umowa w sprawie partnerstwa przewiduje również wspieranie współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej w sektorze rybołówstwa i w sektorach pokrewnych.

(1)

COM(2002)0692 artykuł pierwszy Protokołu, grudzień 2002 r.


OPINIA Komisji Rozwoju (5.6.2007)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Kiribati z drugiej strony

(COM(2007)0180 – C6-0128/2007 – 2007/0062(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Josep Borrell Fontelles

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju oraz wspólna polityka rybacka winny być spójne, komplementarne i skoordynowane, przyczyniając się wspólnie do zmniejszenia ubóstwa i do trwałego rozwoju krajów objętych tymi dziedzinami polityki.

UE zobowiązała się do zapewnienia zrównoważonego charakteru rybołówstwa na świecie zgodnie z definicją przyjętą w 2002 r. na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Johannesburgu, poprzez utrzymanie lub odnowę zasobów w celu osiągnięcia maksymalnie trwałego odłowu.

UE przyjęła „Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa” Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w celu propagowania długoterminowego zrównoważonego rybołówstwa oraz potwierdzenia, że prawo do połowów niesie ze sobą zobowiązanie do dokonywania połowów w sposób odpowiedzialny celem zapewnienia skutecznej ochrony żywych zasobów wodnych oraz skutecznego nimi zarządzania.

Obecność UE na odległych łowiskach stanowi zasadny cel, niemniej należy przypomnieć, że interesy rybołówstwa Unii Europejskiej winny być chronione na równi z dążeniami do rozwoju państw, z którymi podpisywane są umowy w dziedzinie rybołówstwa.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie rybołówstwa oraz jego aspektów społecznych i środowiskowych w krajach rozwijających się, w szczególności zaś fakt, że uznano w niej, iż ochrona interesów rybołówstwa UE i AKP musi być skoordynowana ze zrównoważoną gospodarką zasobami rybnymi w ujęciu gospodarczym, społecznym i środowiskowym z jednej strony, a z drugiej – ze źródłami utrzymania społeczności przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego podkreśla ponadto odniesienie do przestrzegania umowy z Kotonu w porozumieniu AKP-UE o partnerstwie w sprawie połowów; nalega na pełne uwzględnienie art. 9 umowy z Kotonu w sprawie praw człowieka, zasad demokratycznych, dobrych rządów oraz państwa prawa, a także z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie służb Komisji Europejskiej, że w pełni uwzględnią treść art. 9 przy negocjowaniu umów z krajami rozwijającymi się, również z krajami rozwijającymi się niebędącymi krajami AKP.

Proponowana umowa uchyli i zastąpi umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati, która weszła w życie we wrześniu 2003 r.

Protokół wraz z załącznikiem został zawarty na okres sześciu lat od dnia zakończenia odpowiednich procedur zatwierdzających. Protokół ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy sześcioletnie.

W protokole do proponowanej umowy uprawnienia do połowów przyznano 4 sejnerom z Hiszpanii i Francji oraz 12 taklowcom powierzchniowym z Hiszpanii i Portugalii, którym wydano łącznie 16 licencji.

Wysokość rekompensaty finansowej została ustalona na 416 000 euro rocznie i obejmuje połowy w wysokości 6 400 ton rocznie. Specjalną kwotę w wysokości 62 400 euro rocznie przeznaczono na wsparcie oraz realizację inicjatyw podejmowanych w ramach sektorowej polityki rybołówstwa Kiribati.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjmuje wspomniane powiązanie z inicjatywami krajowymi i wyraża nadzieję, że mogą one obejmować finansowanie lokalnych projektów infrastrukturalnych dotyczących przetwórstwa ryb i handlu nimi, co zapewni społecznościom lokalnym możliwości wykraczające poza połowy prowadzone wyłącznie na potrzeby własne.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego wyraża również zadowolenie z faktu, że umowa ta jest częściowo oparta na ocenie lokalnego rybołówstwa oraz że sprzyja współpracy naukowo-technicznej z władzami lokalnymi. We wspomnianej wcześniej rezolucji AKP-UE stwierdzono, że naukowa ocena zasobów musi być warunkiem wstępnym dostępu do połowów, a coroczne oszacowanie stanu zasobów – warunkiem uzyskania dalszych zezwoleń uprawniających do połowów.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego nie popiera procedury przyjętej dla tej umowy, ponieważ Parlament Europejski powinien był uczestniczyć w wypracowaniu mandatu negocjacyjnego przyznanego Komisji przez Radę i powinien być informowany o przebiegu negocjacji.

Konsultacje z Parlamentem w sprawie proponowanej umowy przeprowadzono dopiero w kwietniu 2007 r., a więc dziewięć i pół miesiąca po parafowaniu umowy w celu wprowadzenia jej w życie we wrześniu 2006 r. Parlament powinien zgłosić sprzeciw i stwierdzić, że procedura ta jest nie do przyjęcia.

Komisja i Rada muszą dojść do porozumienia w sprawie warunków, które dałyby Parlamentowi realną możliwość wydania opinii w tej sprawie. W przypadku braku takiego porozumienia Komisja Rybołówstwa winna zaproponować Parlamentowi wniesienie sprzeciwu wobec takiego stanu rzeczy, wraz z możliwością zagłosowania przeciwko umowom w sprawie połowów przedstawianym według obecnej procedury.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję(1)  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 2a preambuły (nowy)

 

(2a) Rekompensatę finansową należy przeznaczyć na rozwój społeczności przybrzeżnych utrzymujących się z rybołówstwa oraz na tworzenie małych lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się zamrażaniem i przetwórstwem ryb.

PROCEDURA

Tytul

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Kiribati z drugiej strony

Odsyłacze

COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

24.5.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Josep Borrell Fontelles

3.5.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.5.2007

 

 

 

Data przyjęcia

5.6.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Margrietus van den Berg, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Pasqualina Napoletano, Anne Van Lancker, Ralf Walter

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytul

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Kiribati

Odsyłacze

COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)

Data konsultacji z PE

11.5.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

24.5.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

24.5.2007

BUDG

24.5.2007

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

23.5.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Philippe Morillon

3.5.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.6.2007

 

 

 

Data przyjęcia

11.6.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jim Allister, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Joop Post, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Margie Sudre

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Mulder, Carl Schlyter, Thomas Wise

Data złożenia

12.6.2007

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwiec 2007Informacja prawna