Eljárás : 2006/0229(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0240/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0240/2007

Viták :

PV 11/07/2007 - 23
CRE 11/07/2007 - 23

Szavazatok :

PV 12/07/2007 - 6.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0341

JELENTÉS     ***I
PDF 407kWORD 461k
2007. június 15.
PE 386.520v02-00 A6-0240/2007

a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0687 – C6–0427/2006 – 2006/0229(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Becsey Zsolt László

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0687 – C6–0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0687)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 285. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0427/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6–0240/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  úgy ítéli meg, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt referenciaösszegnek összhangban kell állnia az új többéves pénzügyi keret (TPK) 1a. fejezetének felső határával, illetve rámutat arra, hogy az éves összegről a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontjának rendelkezéseivel összhangban az éves költségvetési eljárás keretében határoznak;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2) preambulumbekezdés

(2) A 322/97/EK rendeletnek megfelelően a Közösségnek időben hozzá kell férnie a tagállamok között összehasonlítható statisztikai információkhoz, amelyek a közösségi politikák kialakítása, alkalmazása, figyelemmel kísérése és értékelése érdekében időszerűek, megbízhatóak, helytállóak és amelyeket a lehető leghatékonyabban állítottak elő.

(2) A 322/97/EK rendeletnek megfelelően a Közösségnek időben hozzá kell férnie a tagállamok és az Európai Unió egyes régiói, valamint a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrájának egyes fajtái közötti összehasonlítható statisztikai információkhoz, a tagállamok alkotmányos előírásaival összhangban, amelyek a közösségi politikák kialakítása, alkalmazása, figyelemmel kísérése és értékelése érdekében időszerűek, megbízhatóak, helytállóak és amelyeket a lehető leghatékonyabban állítottak elő.

Indokolás

Erre a kiegészítésre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a rendelkezésre bocsátott statisztikai információk lehetővé tegyék összehasonlító összegzések mind nemzeti, mind pedig regionális szinten történő összeállítását, ami előfeltétel a kohéziós politika végrehajtási hatékonyságának megfelelő értékeléséhez.

Módosítás: 2

(4) preambulumbekezdés

(4) A közösségi statisztikák elkészítésének sajátos módszere különösen szoros együttműködést követel meg a fejlődő közösségi statisztikai rendszeren belül a rendszer hozzáalkalmazását illetően – különösen az említett közösségi statisztikák létrehozásához szükséges jogi eszközök bevezetésével kapcsolatban – a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat révén felállított statisztikai programbizottságon keresztül. Figyelembe kell venni az adatszolgáltatókra nehezedő terhet, legyenek bár vállalkozások, központi vagy helyi kormányzati egységek, háztartások vagy magánszemélyek.

(4) A közösségi statisztikák elkészítésének sajátos módszere különösen szoros együttműködést követel meg a fejlődő közösségi statisztikai rendszeren belül a rendszer hozzáalkalmazását illetően – különösen az említett közösségi statisztikák létrehozásához szükséges jogi eszközök bevezetésével kapcsolatban – a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat révén felállított statisztikai programbizottságon keresztül. Figyelembe kell venni az adatszolgáltatókra nehezedő terhet, legyenek bár vállalkozások, központi, regionális vagy helyi kormányzati egységek, háztartások vagy magánszemélyek.

Indokolás

Az adatszolgáltatók körében a regionális egységek feltüntetésének hiánya valószínűleg mindössze figyelmetlenség, de félreértésekhez vezethet, és ezért a szöveget ezzel ki kell egészíteni.

A regionális szintre történő hivatkozást nem szabad kihagyni, legfőképpen akkor nem, ha a nemzeti és helyi szinteket kifejezetten említik.

Módosítás: 3

(5) preambulumbekezdés

(5) A közösségi statisztikáknak az ötéves program jogszabályi keretei között történő előállítása az Eurostat és a nemzeti hatóságok közötti szoros, összehangolt és koherens együttműködés révén valósul meg. Ebből a célból az Eurostat az Európai Statisztikai Rendszert (ESR) alkotó hálózatban biztosítja a nemzeti hatóságok különböző formájú összehangolását annak érdekében, hogy az európai uniós szakpolitikai igényeket támogató statisztikák időben rendelkezésre álljanak.

(5) A közösségi statisztikáknak az ötéves program jogszabályi keretei között történő előállítása az Eurostat és a nemzeti hatóságok közötti szoros, összehangolt és koherens együttműködés révén valósul meg. Ebből a célból az Eurostat az Európai Statisztikai Rendszert (ESR) alkotó hálózatban biztosítja a nemzeti hatóságok különböző formájú összehangolását annak érdekében, hogy az európai uniós szakpolitikai igényeket támogató statisztikák és a tagállamok közötti szükséges összehasonlíthatóságot lehetővé tevő szabvány időben rendelkezésre álljanak.

Indokolás

A kritériumok gyakran annyira különbözőek, hogy nehéz lenne megbízható, a tényleges eredményeket tükröző statisztikákat előállítani.

Módosítás: 4

(6) preambulumbekezdés

(6) A közösségi statisztikák e határozat szerinti előállítása és terjesztése során a nemzeti és közösségi statisztikai hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánláshoz csatolt európai statisztika gyakorlati kódexében (European Statistics Code of Practice) meghatározott elveket.

(6) A közösségi statisztikák e határozat szerinti előállítása és terjesztése során a nemzeti és közösségi statisztikai hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánláshoz csatolt európai statisztika gyakorlati kódexében (European Statistics Code of Practice) meghatározott elveket. E folyamat során erőfeszítéseket kell tenni az összegyűjtött statisztikai információk konvergenciájának és ezen információk tudományos kezelési lehetőségének előmozdítása érdekében.

Indokolás

Az alapinformációkat szabványos kritériumok szerint kell összegyűjteni annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozást követően az eredmények összehasonlíthatóak legyenek.

Módosítás: 5

(7) preambulumbekezdés

(7) A Bizottság éves statisztikai munkaprogramjainak elkészítésénél – a rendelkezésre álló erőforrások legjobb kihasználásának céljából – figyelembe kell venni a statisztikai prioritások folyamatos felülvizsgálatának igényét, többek között a folyamatok egyszerűsítését és a csökkenő jelentőségű követelmények csökkentését.

(7) A Bizottságnak a közösségi statisztikák területén az adatszolgáltatói terhek csökkentéséről, az egyszerűsítésről és a prioritások kitűzéséről szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleménye1 fényében a Bizottság éves statisztikai munkaprogramjainak elkészítésénél – a rendelkezésre álló erőforrások legjobb kihasználásának céljából – figyelembe kell venni a statisztikai prioritások folyamatos felülvizsgálatának igényét, többek között a folyamatok egyszerűsítését és a csökkenő jelentőségű követelmények csökkentését.

Indokolás

Az éves statisztikai programok előkészítésének céljának a források optimális felhasználása kell, hogy legyen, amelynek a „jobb szabályozás” elveire, továbbá a fent említett közleményre kell épülnie.

Módosítás: 6

(8) preambulumbekezdés

(8) Mivel e határozat – vagyis a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjacélkitűzéseit a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani, és így azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a határozat nem lép túl azon a mértéken, ami az említett célkitűzések eléréséhez szükséges.

(8) Mivel e határozat – vagyis a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjának létrehozásacélkitűzését a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani, elsősorban azért, mert rendszeresen, regionális szinten kell a statisztikai adatokat létrehozni annak érdekében, hogy a Szerződés 158. cikkével összhangban regionális szinten mutassák ki a fejlődésbeli eltéréseket, és így azok a cselekvés mérete, illetve hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az e cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a határozat nem lép túl azon a mértéken, ami az említett célkitűzések eléréséhez szükséges.

Indokolás

A „szolidaritás, gazdasági és társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés” kiemelt prioritása közvetlenül az európai regionális politika összefüggésében gyűjtendő adatokra irányul. E politikaterület térbeli végrehajtási szintjének megfelelően a regionálisan eltérő fejlettségek kimutatása és a regionális politikai beavatkozások ellenőrzése tekintetében szükséges, hogy a statisztikai adatok regionális szinten álljanak rendelkezésre (vö. II. melléklet, XVII. cím „Gazdasági és társadalmi kohézió”).

Módosítás: 7

(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A városokra vonatkozó közösségi intézkedések közötti fokozott összhang és ezen intézkedések fokozott hatékonyságának biztosítása, valamint a hiteles összehasonlítások lehetővé tétele érdekében közösségi statisztikai célból szükség van az „európai város” és az „európai nagyvárosi térség” fogalmának meghatározására.

Módosítás: 8

2. cikk (1) bekezdés

(1) Tekintettel a nemzeti hatóságok és a Bizottság rendelkezésére álló erőforrásokra, a programot a Közösség következő fő politikai prioritásai mentén kell irányítani:

(1) Tekintettel a nemzeti hatóságok és a Bizottság rendelkezésére álló erőforrásokra, a programot a Közösség következő fő politikai prioritásai mentén kell irányítani:

jólét, versenyképesség és növekedés,

– jólét, versenyképesség, innováció és növekedés,

szolidaritás, gazdasági és társadalmi kohézió valamint fenntartható fejlődés,

szolidaritás és emberi fejlődés,

 

 

– gazdasági, társadalmi és területi kohézió, fenntartható fejlődés és demográfiai kihívások.

biztonság és

 

az Európai Unió további bővítése.

 

Indokolás

A területi kohézió napjainkban már elválaszthatatlanul összekapcsolódik a gazdasági és társadalmi kohézióval, és az alkotmányszerződés tervezetében is szerepel.

Más prioritásokkal is ki kell egészíteni a szöveget az EU legfőbb aggodalmainak megjelenítése érdekében. Az Európai Unió számos műszaki területen jelentős mennyiségű know-how-t halmozott fel. Vezető fejlesztési segítségnyújtási partnerként technikai és pénzügyi tanácsadás révén az EU sokat segíthet a fejlődő országok statisztikai rendszereinek fejlesztése és modernizációja terén.

Az átláthatóság biztosítása és az adatok megbízhatóságával kapcsolatos jobb tájékozódás érdekében fontos, hogy nyilvánosan hozzáférhetővé váljanak azok az adatok, amelyeken a közösségi döntések alapulnak.

Módosítás: 9

3. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A program az európai statisztika gyakorlati kódexe (European Statistics Code of Practice) elveivel összhangban kerül végrehajtásra, a kiváló minőségű, harmonizált közösségi statisztikák előállítása és terjesztése, valamint az európai statisztikai rendszer (ESR) egésze megfelelő működésének biztosítása végett. A nemzeti statisztikai hatóságok és a Közösség statisztikai hatósága:

(1) A program az európai statisztika gyakorlati kódexe (European Statistics Code of Practice) elveivel összhangban kerül végrehajtásra, a kiváló minőségű, harmonizált, szükség esetén nemek szerint lebontott, közösségi statisztikák előállítása és terjesztése, valamint az európai statisztikai rendszer (ESR) egésze megfelelő működésének biztosítása végett. A nemzeti statisztikai hatóságok és a Közösség statisztikai hatósága:

Indokolás

Noha az adatokat nemekre lebontva gyűjtik, az ezek alapján készített statisztikák közzététele igen gyakran nem ilyen módon történik.

Módosítás: 10

3. cikk (1) bekezdés a) pont

a) olyan intézményi és szervezeti környezetet teremtenek, amely előmozdítja a hivatalos statisztikákat előállító és terjesztő nemzeti és közösségi statisztikai hatóságok hatékonyságát és hitelességét;

 

a) olyan intézményi és szervezeti környezetet teremtenek, amely előmozdítja a hivatalos statisztikákat, beleértve a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúráján (NUTS) alapuló regionális statisztikákat előállító és terjesztő nemzeti és közösségi statisztikai hatóságok hatékonyságát és hitelességét;

Indokolás

Szükségesnek tűnik a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrájának (NUTS) kifejezett megemlítése annak érdekében, hogy kiemeljük azt a közösségi célt, amely arra irányul, hogy egységesen osztályozzák a regionális statisztikák Európai Unió részére történő előállítására szolgáló területi egységeket.

Módosítás: 11

3. cikk (1) bekezdés c) pont

c) biztosítják, hogy a közösségi statisztikák megfeleljenek az európai minőségi standardoknak és az Európai Unió intézményi felhasználóinak, kormányzatainak, kutatóintézeteinek, civil szervezeteinek, vállalkozásainak és általában a nagyközönségnek az igényeit szolgálják.

c) biztosítják, hogy a közösségi statisztikák megfeleljenek az európai minőségi standardoknak és az Európai Unió intézményi felhasználóinak, kormányzatainak, regionális és helyi hatóságainak, kutatóintézeteinek, civil szervezeteinek, vállalkozásainak és általában a nagyközönségnek az igényeit szolgálják.

Indokolás

Az adott tagállamon belül a felhasználók különböző szintjeinek meghatározása érdekében.

A helyi és a regionális hatóságoknak megbízható közösségi statisztikai információkra van szükségük politikáik megtervezéséhez és regionális érdekeik védelméhez.

Módosítás: 12

3. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

 

ca) biztosítják, hogy az összeállított összegzések oly módon szabványosak, amely a közösségi statisztikákat koherenssé és a világstatisztikákkal teljes mértékben összehasonlíthatóvá teszi, beleértve az ENSZ Statisztikai Bizottsága által 1994. április 14-én elfogadott alapelveket is;

Indokolás

A statisztikák összehasonlíthatóságát nem csak közösségi szinten, hanem a nemzetközi előírások tekintetében is biztosítani kell.

Módosítás: 13

3. cikk (1) bekezdés cb) pont (új)

cb) kérés és jótállás esetén szükséges mértékben támogatást nyújtanak a statisztikai szervezés terén, és lehetővé teszik a bevált gyakorlatok más intézményekkel és harmadik országokkal történő megosztását;

Indokolás

Mint korábban említettük, az Európai Unió olyan tudáskészlettel, valamint emberi és pénzügyi forrásokkal rendelkezik, amelyek felbecsülhetetlen értékűek az együttműködés szempontjából. A statisztikai adatok világszintű összehasonlíthatósága még mindig nem egységes az anyagok alkalmatlansága miatt, különösen a fejlődő országokban.

Módosítás: 14

4. cikk (1) bekezdés

(1) A program folyamatos statisztikai támogatást biztosít az aktuális közösségi szakpolitikai döntésekhez és értékelésekhez, és statisztikai támogatást nyújt az új közösségi politikai kezdeményezésekből eredő valamennyi újabb követelményhez.

(1) A program folyamatos statisztikai támogatást biztosít az aktuális közösségi szakpolitikai döntésekhez és értékelésekhez, és statisztikai támogatást nyújt az új közösségi politikai kezdeményezésekből eredő valamennyi újabb követelményhez, valamint hangsúlyt fektet a statisztikai információk megbízhatóságára, minőségére és összehasonlíthatóságára.

Indokolás

Erre a kiegészítésre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a rendelkezésre bocsátott statisztikai információk révén lehetővé váljon pontos összehasonlító összegzések összeállítása a kohéziós politika végrehajtási hatékonyságának értékelése céljából.

Módosítás: 15

4. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság – a tagállamok és a saját rendelkezésre álló erőforrásainak legjobb felhasználása és a adatszolgáltatókra nehezedő terhek minimalizálása végett – az éves statisztikai munkaprogram elkészítésekor figyelembe veszi az előállított statisztikák költséghatékonyságát és biztosítja a statisztikai prioritások folyamatos felülvizsgálatát.

(2) A Bizottság – a tagállamok és a saját rendelkezésre álló erőforrásainak legjobb felhasználása és a adatszolgáltatókra nehezedő terhek minimalizálása végett – az éves statisztikai munkaprogram elkészítésekor figyelembe veszi az előállított statisztikák költséghatékonyságát és biztosítja a statisztikai prioritások folyamatos felülvizsgálatát, továbbá megfelelően gondoskodik az összegyűjtött adatok időrendi folyamatosságának biztosításáról.

Indokolás

Erre a kiegészítésre a rendelkezésre bocsátott statisztikai információk időrendi folyamatosságának, valamint annak biztosítása érdekében van szükség, hogy ezen információk elegendően hosszú időszakot fedjenek le ahhoz, hogy lehetővé váljon a régiókban zajló folyamatok alakulásának értékelése. Ez az információ alapvető fontosságú a közösségi kohéziós politika hatékonyságának értékeléséhez.

Módosítás: 16

4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az éves statisztikai programok előkészítése során a Bizottság előzetes elemzéseket végez azon tervezett új statisztikai tevékenységek pénzügyi kihatásairól, amelyek többletterhekkel járnak a tagállamokra nézve.

Módosítás: 17

4. cikk (3) bekezdés

(3) A program eszközök fejlesztését szavatolja az európai statisztikai rendszer rugalmasságának fokozása, és azon képességének javítása érdekében, hogy a változó felhasználói igényekre időben választ tudjon adni.

(3) A program eszközök fejlesztését szavatolja az európai statisztikai rendszer rugalmasságának fokozása, és azon képességének javítása érdekében, hogy a változó felhasználói igényekre időben választ tudjon adni. A program biztosítja továbbá az összegyűjtött statisztikai adatok minőségének közelítését és ezen adatok tudományos feldolgozásának lehetőségét.

Indokolás

Az alapinformációkat szabványos kritériumoknak megfelelően kell összeállítani annak biztosítása érdekében, hogy az eredmények a feldolgozás után összehasonlíthatóak legyenek.

Módosítás: 18

4. cikk (3a) bekezdés (új)

 

(3a) A program emellett átláthatóságot biztosít többek között a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 831/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. július 18-i 1104/2006/EK bizottsági rendelet1 1. cikke (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével.

_________________

1 HL L 197., 2006.7.19., 3. o.

Indokolás

A bizottsági rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyek szerint a közösségi hatóságnak átadott bizalmas adatokhoz hozzáférés biztosítható tudományos célú statisztikai következtetések levonásának lehetővé tétele érdekében. A cikk felsorolja, hogy mely adatgyűjtési formákra és adatforrásokra vonatkoznak ezek a feltételek.

Módosítás: 19

6. cikk (1) bekezdés

1. A program végrehajtásának harmadik éve során a Bizottság időközi előrehaladási jelentést készít, és azt bemutatja a statisztikai programbizottságnak.

1. A program végrehajtásának harmadik éve során a Bizottság időközi előrehaladási jelentést készít, és azt bemutatja a statisztikai programbizottságnak és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ez a felülvizsgálat magában foglalja

a) adott esetben a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 2014-re hangolják össze a Közösség statisztikai programja létrehozásának ciklusát az Európai Parlament választási ciklusával, valamint az EK-Szerződés bármilyen jövőbeni módosításával;

b) az adatszolgáltatói terhek csökkentéséről, az egyszerűsítésről és a statisztika prioritások kitűzéséről szóló bizottsági közleményben javasolt, a statisztikákhoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló javaslat által kiváltott, a kkv-k helyzetére a verseny tekintetében gyakorolt hatások elemzését, külön kitérve az INTRASTAT adatszolgáltatásra;

c) a tervezett felülvizsgálat részeként különös figyelmet fognak szentelni azon szükséges adatsorok, eszközök és módszerek kérdésének, amelyek az olyan, folyamatos nyomon követést és felülvizsgálatot igénylő fontos területek társadalmi és gazdasági hatásaira vonatkozó elfogulatlan és objektív elemzés elkészítésének alapját fogják jelenteni, mint például a pénzügyi terv, a 2006. december 12-i, a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a közös agrárpolitika és a stabilitási és növekedési paktum;

d) a 2010-es tervezett statisztikai felülvizsgálatba bele kell építeni az olyan új politikai területeket is, mint az innováció, az energiaügy, a migráció és az adóügyi adatszolgáltatás, a kérdéses területek fejlődésének értékeléséhez alapul szolgáló elfogulatlan és objektív adatsorok létrehozásához.

e) megfelelően elemezni kell ezen kívül a Közösség és a tagállamok költségvetése közötti, a program végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi tehermegosztást, valamint a tagállamok intézményi kapacitásait, figyelembe véve az Európai Unióhoz 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakozott országok érdekeit.

_________

1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

Módosítás: 20

I. melléklet 2.1. pont, szövegdoboz 3. pont

· Létrejön egy folyamat az európai hivatalos statisztikák minőségi címkézésére.

· Létrejön egy folyamat az európai hivatalos statisztikák minőségi címkézésére, mely lehetővé teszi a közzétett adatok megfelelőségének hitelesítését is, függetlenül attól, hogy helyi, nemzeti, európai vagy harmadik országbeli forrásból származnak-e, és amely megvalósíthatósági tanulmányokat tartalmaz a célkitűzés megvalósítását szolgáló eljárások, szabványok és kritériumok kidolgozása érdekében.

Indokolás

A megvalósíthatósági tanulmányok beillesztése meghatározó abból a szempontból, hogy a hivatalos európai statisztikák minőségjelölő címkét kaphassanak, továbbá a statisztikák és általában véve az európai statisztikai rendszer hitelességének erősítése érdekében.

Módosítás: 21

I. melléklet 3.3. pont

A felhasználóknak nyújtott statisztikai szolgáltatások, illetve az Európai Statisztikai Rendszer egészének javítása céljából erősebben kell az európai szakpolitikák alapvető igényeire összpontosítani. Ez az „először Európa” („First for Europe”) megközelítésre fog épülni, amely gyakorlatias stratégia a közösségi szakpolitikák számára különösen fontos európai aggregátumok összeállításának megkönnyítésére. Az Európai Statisztikai Rendszer rugalmasságát, illetve a változó felhasználói igényekre adandó haladéktalan válaszadási képességét szintén meg kell erősíteni.

A felhasználóknak nyújtott statisztikai szolgáltatások, illetve az Európai Statisztikai Rendszer egészének javítása céljából erősebben kell az európai szakpolitikák alapvető igényeire összpontosítani. Specifikus esetekben ez az „európai statisztikai megközelítésre” fog épülni, amely gyakorlatias stratégia a közösségi szakpolitikák számára különösen fontos európai aggregátumok összeállításának megkönnyítésére. Az Európai Statisztikai Rendszer rugalmasságát, illetve a változó felhasználói igényekre adandó haladéktalan válaszadási képességét szintén meg kell erősíteni.

Indokolás

Az európai statisztikai megközelítést csak bizonyos esetekben – specifikus témák, ágazatok és területi szükségletek esetében – szabad alkalmazni.

Módosítás: 22

I. melléklet 3.5. pont, szövegdoboz 1. pont

· A nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság illetékes szolgálatai bevonásával és bizonyos tagállamok egyedi statisztikai tevékenységekre való specializálódásának megkönnyítésével közös struktúrákat, eszközöket és folyamatokat kell létrehozni az Európai Statisztikai Rendszer egészének javára.

· A nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság illetékes szolgálatai bevonásával, az ESSnet- hálózat fejlesztésével és bizonyos tagállamok egyedi statisztikai tevékenységekre való specializálódásának megkönnyítésévelközös struktúrákat, eszközöket és folyamatokat kell létrehozni az Európai Statisztikai Rendszer egészének javára.

Indokolás

Fontos az „ESSnet”-ek fejlesztése a specifikus kiválósági tematikák feldolgozására, gátat vetve a feleslegesen megkettőzött tevékenységeknek és növelve az európai statisztikai rendszer (ESR) hatékonyságát.

Módosítás: 23

II. melléklet I. cím „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig”, 1. pont

· A Bizottság az Intrastat esetében egycsatornás rendszert fog javasolni, 2010-es hatálybalépéssel;

· A Bizottság az Intrastat esetében egycsatornás rendszert fog javasolni, 2010-es hatálybalépéssel. Az Intrastat-statisztikák egyszerűsítése érdekében specifikus vizsgálatokat kell folytatni azon módszerek meghatározása céljából, amelyekkel elérhető a lehető legalkalmasabb egyszerűsítés, s garantálható az adatok elfogadható minőségi és időszerűségi szintje.

Módosítás: 24

II. Melléklet IV. cím „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig” 2. pont

· Társadalmi-gazdasági információkat nyújtó statisztikákat kell kifejleszteni a bevándorolt népességről, ideértve a munkaerő-felmérés ad hoc moduljainak végrehajtását és a 2011-es közösségi népszámlálási program részeként bevándorlókról szóló információk gyűjtését;

· Társadalmi-gazdasági információkat nyújtó statisztikákat kell kifejleszteni és adott esetben nemek szerint lebontani, a bevándorolt népességről, ideértve a munkaerő-felmérés ad hoc moduljainak végrehajtását és a 2011-es közösségi népszámlálási program részeként bevándorlókról szóló információk gyűjtését;

Módosítás: 25

II. melléklet V. cím „Jelenlegi helyzet”, 2. bekezdés

A személy- és áruforgalmi és a közlekedési statisztikák minden közlekedési módra megfelelően kiterjednek, kivéve a közúti utasokat és a nem motorizált közlekedési módokat. Ezen kívül jelenleg valamennyi közlekedési módra vonatkozó statisztikánál hiányzik néhány fontos adat a forgalmi torlódások, a levegőbe történő gázkibocsátás és a további negatív környezeti hatások figyelemmel kísérésére. A teherfuvarozási statisztikák még mindig javarészt az egyes közlekedési módokra összpontosul, és nem ad elegendő információt az intermodális szállítási láncokról.

A személy- és áruforgalmi és a közlekedési statisztikák minden közlekedési módra megfelelően kiterjednek, kivéve a közúti utasokat és a nem motorizált közlekedési módokat. Ezen kívül jelenleg valamennyi közlekedési módra vonatkozó statisztikánál hiányzik néhány fontos adat a forgalmi torlódások, a levegőbe történő gázkibocsátás és a további negatív környezeti hatások figyelemmel kísérésére. A teherfuvarozási statisztikák még mindig javarészt az egyes közlekedési módokra összpontosul, és nem ad elegendő információt az intermodális szállítási láncokról. Költségtakarékossági okokból nem adnak számot az inter- és intramodális verseny valóságos feltételeiről, nevezetesen az üzemeltetési feltételek különböző összetevőiről: az adózási szintekről, a használati és útdíjakról, a bérköltségről és a díjszabási rendszerekről.

Indokolás

A közösségi szállítási statisztikák nem veszik kellő mértékben figyelembe a különböző szállítási módok üzemeltetési feltételeit, holott azok rávilágíthatnának az egyes szállítási módok versenyképességére.

Módosítás: 26

II. melléklet V. cím „Fő kezdeményezések 2008–2012-ig”, 2a. és 2b. pont (új)

· Összehasonlító tanulmányokat kell összeállítani és közzétenni az inter- és intramodális versenyfeltételekről, különösen a közvetlen és közvetett adózási szintekről, a használati és útdíjakról, a bérköltségekről és a díjszabások mértékeiről.

 

· A vizsgálatra alapozva rendszeresen közzé kell tenni, hogy a Bizottság vállalja, hogy 2008-tól rendszeresen közreadja a különböző szállítási módok összköltségeinek jelzőszámait, nevezetesen – belevéve és elkülönítve– az externális költségeket is.

Indokolás

A közösségi szállítási statisztikákat ki kell egészíteni olyan más jelzőszámokkal is, amelyek segítségével össze lehet hasonlítani az egyes szállítási módok versenyképességét.

Módosítás: 27

II. melléklet VIII. cím „Jelenlegi helyzet”, 1. bekezdés

Szilárd jogi keret szabályozza a munkaerő-piaci statisztikát, hogy a foglalkoztatottság, a munkanélküliség, a jövedelmek és a bérköltségek becsléséhez biztosítva legyen a rendszeres adattovábbítás. Mindazonáltal az új politikaterületek a statisztikai jogszabályok más területekre történő kiterjesztését is igényelni fogják, mint például i. üres álláshelyekre vonatkozó statisztikák a munkaerőpiac keresleti oldalának értékeléséhez és a foglalkoztatási és munkanélküliségi statisztikák kiegészítéséhez, ii. a bevándorlók munkaerő-piaci helyzete, integrációjuk támogatásához és iii. az iskolából a munka világába való átmenet, a fiatalok munkaerőpiacba való zökkenőmentes beilleszkedését biztosító megfelelő szakpolitika támogatásához. Más területek – mint például a munka és a foglalkoztatás minősége az öregedő munkaerő összefüggésében, a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképessége valamint az információ társadalom munkaerő-piaci igényei – továbbra is a statisztikafejlesztés figyelmének középpontjában fognak állni.

Szilárd jogi keret szabályozza a munkaerő-piaci statisztikát, hogy a foglalkoztatottság, a munkanélküliség, a jövedelmek és a bérköltségek becsléséhez biztosítva legyen a rendszeres adattovábbítás. Mindazonáltal az új politikaterületek a statisztikai jogszabályok más területekre történő kiterjesztését is igényelni fogják, mint például i. üres álláshelyekre vonatkozó statisztikák a munkaerőpiac keresleti oldalának értékeléséhez és a foglalkoztatási és munkanélküliségi statisztikák kiegészítéséhez, ii. a bevándorlók munkaerő-piaci helyzete, integrációjuk támogatásához, iii. az idősebb munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon, és iv.az iskolából a fiatalok munkaerőpiacba való zökkenőmentes beilleszkedését biztosító megfelelő szakpolitika támogatásához. Más területek – mint például a munka és a foglalkoztatás minősége az öregedő munkaerő összefüggésében, a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképessége valamint az információ társadalom munkaerő-piaci igényei – továbbra is a statisztikafejlesztés figyelmének középpontjában fognak állni. A foglalkoztatottságra és a munkanélküliségre vonatkozó statisztikák elsősorban makroökonómiai szintű szükségleteket elégítenek ki. Ily módon tökéletlenül adnak számot azokról a fennálló területi különbségekről, amelyek néha – különösen bizonyos városi övezetekben – súlyos egyensúlytalanságok kiváltó okai lesznek.

Módosítás: 28

II. melléklet VIII. cím „Fő kezdeményezések 2008–2012-ig”, 3a. pont (új)

· A foglalkoztatottságra és a munkaélküliségre vonatkozó statisztikáknak fókuszáltabb területi mutatókat kell tartalmazniuk – különösen a városi és agglomerációs területekre vonatkozólag – annak érdekében, hogy jobban figyelembe vegyék a foglalkoztatás és a munkanélküliség jelenségének területi eloszlásában jelentkező különbségeket. Az ESS által elvégzett városi auditoknak több figyelmet kellene szentelnie e kérdésnek. A Bizottság 2010. évi félidős felülvizsgálata során megvizsgálja a városi felmérések alkalmazásának költségeit az 500 000 főt meghaladó lakosságú agglomerációk esetében.

Módosítás: 29

II. melléklet XI. cím „Jelenlegi helyzet”, 5a. bekezdés (új)

Kompozit európai mutató megalkotása a humán fejlettség területére – a Humán Fejlettségi Mutató (HDI) mintájára –, amely magában foglalja nevezetesen az egészségre, az alfabetizációra, az oktatásra, a lakáshelyzetre vonatkozó adatokat.
A Bizottság 2010. évi félidős felülvizsgálata során megvizsgálja, hogy lehetséges-e az ENSZ Humán Fejlettségi Mutatójának oly módon történő kiterjesztése az Európai Unióban, hogy az figyelembe vegye a lakhatási és foglalkoztatottsági/munkanélküliségi tényezőket is.

Módosítás: 30

II. melléklet XI. cím „Fő kezdeményezések 2008–2012-ig”, 6. pont

· Az ifjúsági statisztikáknak továbbra is a létező források felhasználására kell épülniük, szükség esetén jobban integrálva őket a létező felmérésekbe;

· Az ifjúság képzésének valamennyi szintjére, valamint gazdasági és társadalmi integrációjára vonatkozó statisztikáknak továbbra is a létező források felhasználására kell épülniük, szükség esetén jobban integrálva őket a létező felmérésekbe;

Módosítás: 31

II. Melléklet XI. Cím „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig”, 6a. pont (új)

 

· A nemzetközi szinten közösen (az Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól szóló egyezményét követően 18 évben) megállapított korhatárra vonatkozó, gyermekekről szóló statisztikákat kell összeállítani a gyermekek szociális helyzetéről és a szegénységről;

Módosítás: 32

II. Melléklet XI. Cím „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig”, 7a. pont (új)

 

· A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével közösen szándéknyilatkozat kerül kidolgozásra a gyakorlati együttműködés módozatainak meghatározására;

Módosítás: 33

II. melléklet XIII. cím „Fő kezdeményezések 2008–2012-ig”, 3. pont

· Javítani kell a közegészségügyi – köztük a fogyatékosságra és az egészségügyi ellátásra vonatkozó – statisztikák rendelkezésre állását, összehasonlíthatóságát, időszerűségét és szakpolitikai relevanciáját, különös figyelemmel a további módszertani fejlesztésre és figyelembe véve valamennyi ország különböző körülményeit.

· Javítani kell a közegészségügyi – köztük a nemekre lebontott, fogyatékosságra és az egészségügyi ellátásra vonatkozó – statisztikák rendelkezésre állását, összehasonlíthatóságát, időszerűségét és szakpolitikai relevanciáját, különös figyelemmel a további módszertani fejlesztésre és figyelembe véve valamennyi ország különböző körülményeit.

Módosítás: 34

II. Melléklet XX. Cím „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig”, 3. pont

· Különös hangsúlyt kell fektetni a szegénység, a társadalmi kohézió, a környezeti fenntarthatóság és a millenniumi fejlesztési célok mutatóinak mérésére és figyelemmel kísérésére.

 

· A nemekre vonatkozó aspektusokat is figyelembe véve különös hangsúlyt kell fektetni a szegénység, a társadalmi kohézió, a környezeti fenntarthatóság és a millenniumi fejlesztési célok mutatóinak mérésére és figyelemmel kísérésére.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé


INDOKOLÁS

1.        HÁTTÉR

A 2008–2012-re javasolt ötéves program az Eurostat által elkészített egymást követő középtávú programok közül immár a hetedik. Az egyes programok célja, hogy áttekintést adjon az adott tervidőszakra előirányzott stratégiákról, prioritásokról és munkatervekről. A jelnenlegi, 2003–2007-re vonatkozó terv kiindulópontját a 2002. december 16-i, 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat jelenti. Az ötéves programokat éves programok támasztják alá, amelyek az adott év munkájához részletesebb célokat határoznak meg.

A közösségi statisztikákról szóló, 322/97/EK tanácsi rendelet(1) előírja, hogy el kell készíteni egy olyan közösségi statisztikai programot, amely „öt évet meg nem haladó időtartamra meghatározza a tervezett intézkedések megközelítéseit, fő területeit és céljait”.

A javasolt határozatra az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 285. cikke alapján az együttdöntési eljárás vonatkozik.

2.        A PROGRAM BEMUTATÁSA

A bizottsági javaslat indoklása a programra vonatkozó általános megállapításokat is tartalmaz. A dokumentum felépítése megegyezik a Parlamentnek benyújtott korábbi programok felépítésével. Az alábbi elemeket tartalmazza:

a)        Indoklás;

           Az aktuális javaslat hátterének magyarázata;

b)        Jogi aktus

           A jogi kereten belüli alapvető elemek;

c)        I. melléklet: Megközelítések

A prioritások és hogy a Bizottság hogyan szándékozik irányítani az éves operatív programokat.

d)        II. melléklet: Célkitűzések és intézkedések

Az általános közösségi politikai prioritásokat támogató, keresztmetszeti statisztikai tevékenységekről szóló szakaszt követi a jelentés által javasolt statisztikai munka leírása a Szerződés 20 „címe” tekintetében, egyenként. A melléklet minden egyes „címre” vonatkozóan meghatározza az elvégzendő munkát a „Jogi keret”, „A jelenlegi helyzet” és „A 2008–2012 időszakra tervezett kezdeményezések” címek alatt.

e)       Pénzügyi kimutatás

Ez egy táblázatos összefoglalót tartalmaz a program főbb szempontjaira és a javasolt források elosztására vonatkozóan, évenkénti és forrástípusonkénti bontásban. Az ezt kísérő szöveg többek között a nyomon követés és az értékelés, valamint a csalás elleni intézkedések kérdésével foglalkozik.

3.        Az előadó megjegyzései

Az előadó egészében véve támogatja a Bizottság javaslatát. Mindazonáltal az alábbi módosításokat javasolja:

A 322/1997/EK tanácsi határozat 3.1. pontja előírja, hogy a közösségi statisztikai program időtartama nem haladhatja meg az öt évet. A közösségi statisztikai program létrehozásának ciklusa jelenleg nem követi sem az Európai Parlament sem a Bizottság jogalkotási ciklusát. Azt javasolja, hogy 322/1997/EK tanácsi határozat által meghatározottak szerinti 2010-es tervezett felülvizsgálat részeként a Bizottság nyújtson be olyan javaslatot, amely 2014-től összehangolja a két ciklust. E javaslat összhangban van az Európai Parlament azon kívánságával, hogy hozzák összhangba a jogalkotási ciklust a költségvetési ciklussal.

Biztosítani kell, hogy a Közösség statisztikai programja által létrehozott összetett adatsor releváns és koherens maradjon, és az ezek összegyűjtéséhez szükséges bürokratikus munka ne váljon adminisztratív teherré, különösen a kkv-k számára, mivel ez szembenállna a lisszaboni stratégiával és a tagállamok által elhatározott, a bürokrácia 25%-kal való általános csökkentésére irányuló szándékkal. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy kellő időben végrehajtsák a Bizottság közleményében foglalt, „adatszolgáltatói terhek csökkentését, az egyszerűsítést és a statisztikai prioritások kitűzését”. Ezért azt javasoljuk, hogy a 2010-re tervezett felülvizsgálat értékelje ki a statisztikákhoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló javaslat (COM((2006)0693) által kiváltott, a kkv-k helyzetére a piaci verseny tekintetében gyakorolt hatásokat, külön kitérve az INTRASTAT adatszolgáltatásra.

Ezen túlmenően az alábbi megállapításokat teszi:

Figyelembe véve az arra irányuló szándékot, hogy 2009 júniusáig megoldást fogadjanak el a holtpontja jutott alkotmány helyzetére vonatkozóan, amely szándékról a 2005. decemberi EU-csúcson született megállapodás, a javasolt 2010-es felülvizsgálat során a II. mellékletben szereplő feladatok listáját (a „címeket”) ki kell igazítani, mivel azok jelenleg a Nizzai Szerződésben szereplőkön alapulnak.

A NACE 2 2008-ra a NACE 1 helyébe lép. 2011-ig azonban a nemzeti statisztikai hatóságok nem fogják azt teljes mértékben átvenni. A különböző rendszerek párhuzamos működtetése költségvetési terhet fog jelenteni a nemzeti statisztikai hatóságok számára mindaddig, amíg létre nem jön a koherens és következetes statisztikai adatfeldolgozás. A rendszerek párhuzamos működtetése nagyon költséges lenne, különösen az újonnan felvett tagállamok számára.

A 2010-es felülvizsgálat részeként a Bizottságnak foglalkoznia kell azon szükséges adatsorok, eszközök és módszerek kérdésével, amelyek az olyan, folyamatos nyomon követést és felülvizsgálatot igénylő fontos területekre vonatkozó elfogulatlan és objektív elemzés elkészítésének alapját fogják jelenteni, mint például a pénzügyi terv, a szolgáltatási irányelv megfelelő végrehajtása és a közös agrárpolitika reformja.

A 2010-es felülvizsgálatnak részletesen elemeznie kell a program terheinek megosztását az uniós költségvetés és a tagállamok között, különösen a nemrégiben csatlakozott államok tekintetében.

A 2010-es tervezett statisztikai felülvizsgálatba bele kell építeni az olyan új politikai területeket is, mint az innováció, az energiaügy, a migráció és az adóügyi adatszolgáltatás, annak érdekében, hogy lehetővé tegye a kérdéses területek fejlődésének értékeléséhez alapul szolgáló elfogulatlan és objektív adatsorok létrehozását.

(1)

HL L 52., 1997.2.22., 1. o.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (11.4.2007)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

A vélemény előadója: Janusz Lewandowski

RÖVID INDOKOLÁS

A javasolt program főbb jellemzői

A hivatalos közösségi statisztikák legfőbb célja, hogy visszatérő alapon, megbízható, tárgyilagos, összehasonlítható és koherens tényszerű információkkal támasszák alá a közösségi szakpolitikák kialakítását, nyomon követését és értékelését.

Ilyen háttérrel a javaslat célkitűzése, hogy a Közösség hivatalos statisztikái számára átfogó stratégiai programot hozzon létre. Tartalmazza a szolgáltatások és termékek előállítását és felhasználókhoz való eljuttatását, a statisztikák minőségének javítását, valamint az Európai Statisztikai Rendszer további fejlesztését. (Az ESR partnerség az Eurostat, a nemzeti statisztikai hatóságok és más olyan nemzeti hatóságok között, amelyek a tagállamokban európai statisztikák előállításáért és terjesztéséért felelnek.)

A programot az alábbi politikai prioritások vezérlik:

 jólét, versenyképesség és növekedés,

 szolidaritás, gazdasági és társadalmi kohézió valamint fenntartható fejlődés,

 biztonság és

 az Európai Unió további bővítése.

A többéves közösségi statisztikai program (KSP) szükségessége a 322/97/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdéséből következik, amely szerint a KSP öt évet meg nem haladó időtartamra meghatározza a tervezett intézkedések megközelítéseit, fő területeit és céljait valamint a KSP alkotja valamennyi közösségi statisztika előállításának keretét. A KSP-t az egyes évekre részletesebb munkacélokat tartalmazó éves munkaprogramok illetve a főbb intézkedések esetében egyedi jogszabályok révén hajtják végre. A KSP-ről félidős előrehaladási jelentés készül, valamint a programidőszak lejártával hivatalos értékelés.

Pénzügyi vonzat

Az Eurostatnak a program végrehajtásához szükséges működési forrásigénye a programidőszak során (2008–2012) 274,2 millió euró. Ez az összeg tartalmazza az Eurostat ahhoz szükséges költségvetési forrásait, hogy elvégezze a programban leírt valamennyi tevékenységet, kivéve:

 személyzeti és adminisztratív kiadások,

 működési források más statisztikai költségvetési tételekben, amelyeket a 2008–2012-es időszak során felmerülő új szabályozási igényeknek való megfelelés miatt újonnan nyithatnak (Edicom-típusú intézkedések),

 más főigazgatóságok által saját költségvetési tételeikben rendelkezésre állított működési források

 nemzeti és regionális szintű források.

Az Eurostat a program általános prioritásainak tiszteletben tartása érdekében át fogja rendezni saját működési és humán erőforrásait. Ugyanakkor a statisztikai munka fejlődését tekintve – és azon törekvés ellenére, hogy a prioritások felülvizsgálatának alapján átcsoportosítsák az erőforrásokat – a Bizottság arra számít, hogy az erőforrások előirányzott szintje esetleg nem bizonyul elegendőnek az összes követelmény teljesítéséhez. Ilyen körülmények között a Bizottság az éves munkaprogramokban fogja jelezni az ebben a programban előirányzott munkák bármilyen elodázását a következők fényében:

 a költségvetési hatóságok által a Bizottságnak elkülönített források, valamint

 az ESR-ben a munka elvégzésére bárhol rendelkezésre álló források.

A vélemény előadója által javasolt módosítások:

Hangsúlyozni kell, hogy a költségvetési hatóság olyan pénzügyi referenciaösszeg megállapítására törekszik, amely elegendőnek tekinthető a program időtartama (2008–2012) alatt valószínűleg felmerülő összes igény kielégítéséhez. A vélemény előadója ezért úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a programban előirányzott munkák elodázására irányuló szándéka zavart fog kelteni és csökkenti a költségvetés átláthatóságát az egyes politikaterületekre elkülönített költségvetési előirányzatok tekintetében.

Másodsorban a vélemény előadója úgy gondolja, hogy hasznos lett volna egy olyan program kialakítása, amely – mint szinte valamennyi többéves közösségi program – lefedi a jelenlegi többéves pénzügyi keret (2007–2013) teljes időszakát. A jelenlegi többéves pénzügyi keretben a „statisztikák” az „egyéb intézkedések” részét képezik az 1a. fejezetben megmaradt kereten belül. Az átláthatóság céljából a következő többéves pénzügyi keretnek világosan meg kell határoznia, hogy mennyi pénzt lehet költeni a többéves statisztikai programra. Ez a költségvetési hatóság számára könnyebbé tenné az egyes fejezetekben megmaradó tényleges keret értékelését.

A vélemény előadója két módosítást javasol:

1.  Egy standard módosítást, amely az intézményközi megállapodás 37. cikkére hivatkozik, és az 1. alfejezet átfogó felső határának tiszteletben tartására irányul.

2.  A második módosítás azt biztosítja, hogy a költségvetési hatóság két ága megkapja a félidős értékelésről szóló jelentést. Ellenkező esetben nem állna a költségvetési hatóság rendelkezésére a jelenlegi program értékelése a következő többéves pénzügyi keretről és a következő többéves programokról szóló tárgyalások megkezdésekor.

Módosítások

A Költségvetési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(1a) bekezdés (új)

1a. úgy ítéli meg, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt referenciaösszegnek összhangban kell állnia az új többéves pénzügyi keret (TPK) 1a. fejezetének felső határával, illetve rámutat arra, hogy az éves összegről a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontjának rendelkezéseivel összhangban az éves költségvetési eljárás keretében határoznak.

Indokolás

Standard módosítás.

Határozatra irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 2

6. cikk (1) bekezdés

1. A program végrehajtásának harmadik éve során a Bizottság időközi előrehaladási jelentést készít, és azt bemutatja a statisztikai programbizottságnak.

1. A program végrehajtásának harmadik éve során a Bizottság időközi előrehaladási jelentést készít, és azt bemutatja a statisztikai programbizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

Az Európai Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatni kell az időközi előrehaladási jelentésről.. A program teljes időtartamára vonatkozó végleges (2013-ig elkészítendő) jelentés túl későn készül el ahhoz, hogy annak eredményeit beépíthessék a következő többéves statisztikai programba, és a következő többéves pénzügyi keretbe.

ELJÁRÁS

Cím

Közösségi statisztikai program 2008–2012

Hivatkozások

COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.12.2006

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Janusz Lewandowski

13.12.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.4.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.4.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Fazakas Szabolcs, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Kyösti Virrankoski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Margarita Starkevičiūtė

(1)

HL C xx


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről  (4.5.2007)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

A vélemény előadója: Mieczysław Edmund Janowski

RÖVID INDOKOLÁS

A 2006-ban elfogadott, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi keretben a tagállamok úgy döntöttek, hogy a költségvetés több mint egyharmadát a regionális politikai intézkedésekre osztják szét elsődleges célként az Európai Unió fejlettebb és kevésbé fejlett régiói közötti kohézió és szolidaritás elvének végrehajtása érdekében.

Figyelembe véve a regionális politika alkalmazási körét és összetettségét, valamint a biztosított hatalmas pénzügyi forrásokat, alapvető fontosságú létrehozni a strukturális politika regionális szintű végrehajtása terén tett előrelépések ellenőrzésének, valamint a megtett intézkedések hatékonysága értékelésének hatékony eszközeit.

A lehető legátfogóbb, megbízható statisztikák rendelkezésre állása alapvető előfeltétele a hatékony ellenőrzésnek és értékelésnek.

Azt is hangsúlyozni kell, hogy – a kohéziós politika és a strukturális alapok végrehajtásának szempontjából – létfontosságú a közösségi, tagállami és regionális szintű összesítések létrehozását lehetővé tevő statisztikák biztosítása.

Ezen túlmenően a statisztikáknak nemcsak pontosnak és átfogónak kell lenniük, hanem – megfelelő figyelmet fordítva folyamatos biztosításuk szükségességére – az Európai Unió valamennyi részét és kellően hosszú időszakot kell lefedniük, hogy lehetővé váljon az egyes régiókban meglévő helyzetek összehasonlítása, valamint a régiókban zajló folyamatok alakulásának értékelése.

Elfogadhatatlan például annak megengedése, hogy a rövid távú prioritásokra való törekvés vagy ideiglenes szervezeti problémák miatt olyan helyzet alakuljon ki, amelyben ezen adatok gyűjtését egy meghatározott időszakra felfüggesztik, mivel ez középtávon nem teljes vagy csupán töredékes képet nyújtana a megvalósuló helyzetről.

Csak akkor tudjuk értékelni a regionális fejlődés és a kohéziós politika által a regionális fejlődésben betöltött szerep valós mértékét, ha megbízható és átfogó statisztikák állnak rendelkezésünkre.

Ez lehetővé fogja tenni az egyedi intézkedések hatékonyságának pontosabb értékelését, ami által viszont lehetővé válik a jövőbeli intézkedések oly módon történő megtervezése, hogy maximalizálni lehessen azok hatékonyságát és hatását.

Hangsúlyozni kell, hogy a regionális politika területén jelenleg alkalmazott – a hatályos NUTS statisztikai egységeken alapuló – statisztikai elemzési módszerekkel létrehozott információk nem mindig teljesen megbízhatóak. Ez különösen az olyan régiók adatai átlagolásának tudható be, ahol a főváros gazdasági fejlettségi szintje egyértelműen magasabb a régió többi területénél. Erre vonatkozóan objektív bizonyítékok vannak, amelyek a kisebb területi statisztikai egységek alkalmazásán alapulnak, és amelyeket nyilvánvaló dolgok támasztanak alá. Ezt szem előtt tartva, erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a statisztikák hiteles képet adjanak a valós gazdasági helyzetről.

MÓDOSÍTÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2) preambulumbekezdés

(2) A 322/97/EK rendeletnek megfelelően a Közösségnek időben hozzá kell férnie a tagállamok között összehasonlítható statisztikai információkhoz, amelyek a közösségi politikák kialakítása, alkalmazása, figyelemmel kísérése és értékelése érdekében időszerűek, megbízhatóak, helytállóak és amelyeket a lehető leghatékonyabban állítottak elő.

(2) A 322/97/EK rendeletnek megfelelően a Közösségnek időben hozzá kell férnie a tagállamok és az Európai Unió egyes régiói, valamint a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrája (NUTS) egyes fajtái között összehasonlítható statisztikai információkhoz, amelyek a közösségi politikák kialakítása, alkalmazása, figyelemmel kísérése és értékelése érdekében időszerűek, megbízhatóak, helytállóak és amelyeket a lehető leghatékonyabban állítottak elő.

Indokolás

Erre a kiegészítésre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a rendelkezésre bocsátott statisztikai információk lehetővé tegyék összehasonlító összegzések mind nemzeti, mind pedig regionális szinten történő összeállítását, ami a kohéziós politika végrehajtási hatékonysága megfelelő értékelésének előfeltétele.

Módosítás: 2

(4) preambulumbekezdés

(4) A közösségi statisztikák elkészítésének sajátos módszere különösen szoros együttműködést követel meg a fejlődő közösségi statisztikai rendszeren belül a rendszer hozzáalkalmazását illetően – különösen az említett közösségi statisztikák létrehozásához szükséges jogi eszközök bevezetésével kapcsolatban – a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat révén felállított statisztikai programbizottságon keresztül. Figyelembe kell venni az adatszolgáltatókra nehezedő terhet, legyenek bár vállalkozások, központi vagy helyi kormányzati egységek, háztartások vagy magánszemélyek.

(4) A közösségi statisztikák elkészítésének sajátos módszere különösen szoros együttműködést követel meg a fejlődő közösségi statisztikai rendszeren belül a rendszer hozzáalkalmazását illetően – különösen az említett közösségi statisztikák létrehozásához szükséges jogi eszközök bevezetésével kapcsolatban – a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat révén felállított statisztikai programbizottságon keresztül. Figyelembe kell venni az adatszolgáltatókra nehezedő terhet, legyenek bár vállalkozások, központi, regionális vagy helyi kormányzati egységek, háztartások vagy magánszemélyek.

Indokolás

Az adatszolgáltatók körében a regionális egységek feltüntetésének hiánya valószínűleg mindössze figyelmetlenség, de félreértésekhez vezethet, ami miatt ezekkel a szöveget ki kell egészíteni.

A regionális szintre történő hivatkozást nem szabad kihagyni, legfőképpen akkor nem, ha a nemzeti és helyi szinteket kifejezetten említik.

Módosítás: 3

(5) preambulumbekezdés

(5) A közösségi statisztikáknak az ötéves program jogszabályi keretei között történő előállítása az Eurostat és a nemzeti hatóságok közötti szoros, összehangolt és koherens együttműködés révén valósul meg. Ebből a célból az Eurostat az Európai Statisztikai Rendszert (ESR) alkotó hálózatban biztosítja a nemzeti hatóságok különböző formájú összehangolását annak érdekében, hogy az európai uniós szakpolitikai igényeket támogató statisztikák időben rendelkezésre álljanak.

(5) A közösségi statisztikáknak az ötéves program jogszabályi keretei között történő előállítása az Eurostat és a nemzeti hatóságok közötti szoros, összehangolt és koherens együttműködés révén valósul meg. Ebből a célból az Eurostat az Európai Statisztikai Rendszert (ESR) alkotó hálózatban biztosítja a nemzeti hatóságok különböző formájú összehangolását annak érdekében, hogy az európai uniós szakpolitikai igényeket támogató statisztikák és a tagállamok közötti szükséges összehasonlíthatóságot lehetővé tevő szabvány időben rendelkezésre álljon.

Indokolás

A kritériumok gyakran annyira különbözőek, hogy nehéz lenne megbízható, a tényleges eredményeket tükröző statisztikákat előállítani.

Módosítás: 4

(6) preambulumbekezdés

(6) A közösségi statisztikák e határozat szerinti előállítása és terjesztése során a nemzeti és közösségi statisztikai hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánláshoz csatolt európai statisztika gyakorlati kódexében (European Statistics Code of Practice) meghatározott elveket.

(6) A közösségi statisztikák e határozat szerinti előállítása és terjesztése során a nemzeti és közösségi statisztikai hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánláshoz csatolt európai statisztika gyakorlati kódexében (European Statistics Code of Practice) meghatározott elveket. E folyamat során erőfeszítéseket kell tenni az összegyűjtött statisztikai információk konvergenciájának és ezen információk tudományos kezelése lehetőségének előmozdítása érdekében.

Indokolás

Az alapinformációkat szabványos kritériumok szerint kell összegyűjteni annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozást követően az eredmények összehasonlíthatóak legyenek.

Módosítás: 5

(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Az EK-Szerződés 2. és 3. cikkében, valamint a strukturális alapokra és Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 1083/2006/EK rendelet 16. cikkében megfogalmazott, a férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi célkitűzésekkel összhangban a tagállamokat kötelezik, hogy nemek szerinti bontásban tartsák nyilván legalább azokat a statisztikákat, amelyek az európai strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának közvetlen vagy közvetett feltételét jelentik.

Indokolás

A statisztikákat nemek szerint kell bontani, a férfiakra és a nőkre külön kell elkészíteni, mert a férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi célkitűzésnek megfelelően kimutathatónak kell lennie, hogy az európai politikák kifejezetten a nemekre milyen hatást gyakorolnak. Ez közvetlenül összefügg a „szolidaritás, gazdasági és társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés” kiemelt prioritásával, mivel ezeket a politikaterületeket kötelezték a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésére irányuló cél elérésére (vö. a 1083/2006/EK rendelet 16. cikke).

Módosítás: 6

(8) preambulumbekezdés

(8) Mivel e határozat – vagyis a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programja – célkitűzéseit a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani, és így azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a határozat nem lép túl azon a mértéken, ami az említett célkitűzések eléréséhez szükséges.

(8) Mivel e határozat – vagyis a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programja – célkitűzéseit a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani, és így azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el, és különösen rendszeres követelményeket támaszthat regionális szintű statisztikák előállítására vonatkozóan annak érdekében, hogy az EK-Szerződés 158. cikkének megfelelően kimutathatók legyenek a régiók fejlettségi szintjei közötti különbségek. A Szerződés 5. cikkében meghatározott arányosság elvével összhangban ez a határozat nem lép túl azon a mértéken, ami az említett célkitűzések eléréséhez szükséges.

Indokolás

A „szolidaritás, gazdasági és társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés” kiemelt prioritása közvetlenül az európai regionális politika összefüggésében gyűjtendő adatokra irányul. E politikaterület térbeli végrehajtási szintjének megfelelően a regionálisan eltérő fejlettségek kimutatása és a regionális politikai beavatkozások ellenőrzése tekintetében szükséges, hogy a statisztikai adatok regionális szinten rendelkezésre álljanak (vö. II. melléklet, XVII. cím „Gazdasági és társadalmi kohézió”).

Módosítás: 7

(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A városokra vonatkozó közösségi intézkedések közötti fokozott összhang és ezen intézkedések fokozott hatékonyságának biztosítása, valamint a hiteles összehasonlítások lehetővé tétele érdekében közösségi statisztikai célból szükség van az „európai város” és az „európai nagyvárosi térség” fogalmának meghatározására.

Módosítás: 8

2. cikk (1) bekezdés

(1) Tekintettel a nemzeti hatóságok és a Bizottság rendelkezésére álló erőforrásokra, a programot a Közösség következő fő politikai prioritásai mentén kell irányítani:

(1) Tekintettel a nemzeti hatóságok és a Bizottság rendelkezésére álló erőforrásokra, a programot a Közösség következő fő politikai prioritásai mentén kell irányítani:

jólét, versenyképesség és növekedés,

– jólét, versenyképesség, innováció és növekedés,

szolidaritás, gazdasági és társadalmi kohézió valamint fenntartható fejlődés,

szolidaritás, gazdasági, társadalmi és területi kohézió, fenntartható fejlődés és demográfiai kihívások,

 

– oktatás és ifjúság,

biztonság és

– biztonság, átláthatóság,

 

– fejlesztési együttműködés és

az Európai Unió további bővítése.

az Európai Unió további bővítése.

Indokolás

A területi kohézió napjainkban már elválaszthatatlanul összekapcsolódik a gazdasági és társadalmi kohézióval, és az alkotmányszerződés tervezetében is szerepel.

Más prioritásokkal is ki kell egészíteni a szöveget az EU legfőbb aggodalmainak megjelenítése érdekében. Az Európai Unió számos műszaki területen jelentős mennyiségű know-how-t halmozott fel. Vezető fejlesztési segítségnyújtási partnerként technikai és pénzügyi tanácsadás révén az EU sokat segíthet a fejlődő országok statisztikai rendszereinek fejlesztése és modernizációja terén.

Az átláthatóság biztosítása és az adatok megbízhatósága érthetőségének javítása érdekében fontos, hogy nyilvánosan hozzáférhetővé váljanak azok az adatok, amelyeken a közösségi döntések alapulnak.

Módosítás: 9

3. cikk (1) bekezdés bevezető mondat

(1) A program az európai statisztika gyakorlati kódexe (European Statistics Code of Practice) elveivel összhangban kerül végrehajtásra, a kiváló minőségű, harmonizált közösségi statisztikák előállítása és terjesztése, valamint az európai statisztikai rendszer (ESR) egésze megfelelő működésének biztosítása végett. A nemzeti statisztikai hatóságok és a Közösség statisztikai hatósága:

(1) A program az európai statisztika gyakorlati kódexe (European Statistics Code of Practice) elveivel összhangban kerül végrehajtásra, a kiváló minőségű, harmonizált közösségi statisztikák előállítása és terjesztése, valamint az európai statisztikai rendszer (ESR) egésze megfelelő működésének biztosítása végett, kellő figyelmet fordítva annak szükségességére, hogy biztosítsák a szükséges statisztikai információk időben történő rendelkezésre bocsátását. A nemzeti statisztikai hatóságok és a Közösség statisztikai hatósága:

Indokolás

Megfelelő figyelmet kell fordítani annak szükségességére, hogy a tagállamok a statisztikai információkat időben bocsássák rendelkezésre, ami az európai statisztikai rendszer megfelelő működésének előfeltétele.

Módosítás: 10

3. cikk (1) bekezdés a) pont

a) olyan intézményi és szervezeti környezetet teremtenek, amely előmozdítja a hivatalos statisztikákat előállító és terjesztő nemzeti és közösségi statisztikai hatóságok hatékonyságát és hitelességét;

 

a) olyan intézményi és szervezeti környezetet teremtenek, amely előmozdítja a hivatalos statisztikákat és a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúráján (NUTS) alapuló regionális statisztikákat előállító és terjesztő nemzeti és közösségi statisztikai hatóságok hatékonyságát és hitelességét;

Indokolás

Szükségesnek tűnik a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrájának (NUTS) kifejezett megemlítése a regionális statisztikák Európai Unió részére történő előállítására szolgáló területi egységek egységes osztályozásának biztosítására irányuló közösségi cél kiemelése érdekében.

Módosítás: 11

3. cikk (1) bekezdés c) pont

c) biztosítják, hogy a közösségi statisztikák megfeleljenek az európai minőségi standardoknak és az Európai Unió intézményi felhasználóinak, kormányzatainak, kutatóintézeteinek, civil szervezeteinek, vállalkozásainak és általában a nagyközönségnek az igényeit szolgálják.

c) biztosítják, hogy a közösségi statisztikák megfeleljenek az európai minőségi standardoknak és az Európai Unió intézményi felhasználóinak, kormányzatainak, regionális és helyi hatóságainak, kutatóintézeteinek, civil szervezeteinek, vállalkozásainak és általában a nagyközönségnek az igényeit szolgálják.

Indokolás

Az adott tagállamon belül a felhasználók különböző szintjeinek meghatározása érdekében.

A helyi és a regionális hatóságoknak megbízható közösségi statisztikai információkra van szükségük politikáik megtervezéséhez és regionális érdekeik védelméhez.

Módosítás: 12

3. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

 

ca) biztosítják, hogy az összeállított összegzések oly módon szabványosak, amely a közösségi statisztikákat a világstatisztikákkal teljes mértékben összehasonlíthatóvá teszi;

Indokolás

A statisztikák összehasonlíthatóságát nemcsak közösségi szinten kell biztosítani, hanem a világgazdasággal összefüggésben is annak érdekében, hogy lehetővé váljon az Európai Unió, tagállamai és régiói valós helyzetére vonatkozó még pontosabb elemzések elvégzése, a világviszonylatban meglévő versenytársakkal összehasonlításban.

Módosítás: 13

3. cikk (1) bekezdés cb) pont (új)

cb) gondoskodnak arról, hogy az összegzéseket olyan szabvány szerint állítsák össze, hogy a közösségi statisztikák teljesen összeegyeztethetők legyenek a hivatalos statisztikáknak az ENSZ Statisztikai Bizottsága által 1994. április 14-én elfogadott alapelveivel;

Indokolás

A statisztikák összehasonlíthatóságát nem csak közösségi szinten, hanem a nemzetközi előírások tekintetében is biztosítani kell.

Módosítás: 14

3. cikk (1) bekezdés cc) pont (új)

cc) kérés és jótállás esetén szükséges mértékben támogatást nyújtanak a statisztikai szervezés terén, és lehetővé teszik a helyes gyakorlat más intézményekkel és harmadik országokkal történő megosztását;

Indokolás

Mint korábban említettük, az Európai Unió olyan tudáskészlettel, valamint emberi és pénzügyi forrásokkal rendelkezik, amelyek felbecsülhetetlen értékűek az együttműködés szempontjából. A statisztikai adatok világszintű összehasonlíthatósága még mindig nem egységes az anyagok alkalmatlansága miatt, különösen a fejlődő országokban.

Módosítás: 15

4. cikk (1) bekezdés

(1) A program folyamatos statisztikai támogatást biztosít az aktuális közösségi szakpolitikai döntésekhez és értékelésekhez, és statisztikai támogatást nyújt az új közösségi politikai kezdeményezésekből eredő valamennyi újabb követelményhez.

(1) A program folyamatos statisztikai támogatást biztosít az aktuális közösségi szakpolitikai döntésekhez és értékelésekhez, és statisztikai támogatást nyújt az új közösségi politikai kezdeményezésekből eredő valamennyi újabb követelményhez, valamint hangsúlyt fektet a statisztikai információk megbízhatóságára, minőségére és összehasonlíthatóságára.

Indokolás

Erre a kiegészítésre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a rendelkezésre bocsátott statisztikai információk révén lehetővé váljon pontos összehasonlító összegzések összeállítása a kohéziós politika végrehajtási hatékonyságának értékelése céljából.

Módosítás: 16

4. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság – a tagállamok és a saját rendelkezésre álló erőforrásainak legjobb felhasználása és a adatszolgáltatókra nehezedő terhek minimalizálása végett – az éves statisztikai munkaprogram elkészítésekor figyelembe veszi az előállított statisztikák költséghatékonyságát és biztosítja a statisztikai prioritások folyamatos felülvizsgálatát.

(2) A Bizottság – a tagállamok és a saját rendelkezésre álló erőforrásainak legjobb felhasználása és a adatszolgáltatókra nehezedő terhek minimalizálása végett – az éves statisztikai munkaprogram elkészítésekor figyelembe veszi az előállított statisztikák költséghatékonyságát és biztosítja a statisztikai prioritások folyamatos felülvizsgálatát, továbbá megfelelően gondoskodik az összegyűjtött adatok időrendi folyamatosságának biztosításáról.

Indokolás

Erre a kiegészítésre a rendelkezésre bocsátott statisztikai információk időrendi folyamatosságának, valamint annak biztosítása érdekében van szükség, hogy ezen információk elegendően hosszú időszakot fedjenek le ahhoz, hogy lehetővé váljon a régiókban zajló folyamatok alakulásának értékelése. Ez az információ alapvető fontosságú a közösségi kohéziós politika hatékonyságának értékeléséhez.

Módosítás: 17

4. cikk (3) bekezdés

(3) A program eszközök fejlesztését szavatolja az európai statisztikai rendszer rugalmasságának fokozása, és azon képességének javítása érdekében, hogy a változó felhasználói igényekre időben választ tudjon adni.

(3) A program eszközök fejlesztését szavatolja az európai statisztikai rendszer rugalmasságának fokozása, és azon képességének javítása érdekében, hogy a változó felhasználói igényekre időben választ tudjon adni. A program biztosítja továbbá az összegyűjtött statisztikai adatok közelítését és ezen adatok tudományos feldolgozásának lehetőségét.

Indokolás

Az alapinformációkat szabványos kritériumoknak megfelelően kell összeállítani annak biztosítása érdekében, hogy az eredmények a feldolgozás után összehasonlíthatóak legyenek.

Módosítás: 18

4. cikk (3a) bekezdés (új)

 

(3a) A program átláthatóságot biztosít többek között a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 831/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. július 18-i 1104/2006/EK bizottsági rendelet1 1. cikke (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével.

_________________

1 HL L 197., 2006.7.19., 3. o.

Indokolás

A bizottsági rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyek szerint a közösségi hatóságnak átadott bizalmas adatokhoz hozzáférés biztosítható tudományos célú statisztikai következtetések levonásának lehetővé tétele érdekében. A cikk felsorolja, hogy mely adatgyűjtési formákra és adatforrásokra vonatkoznak ezek a feltételek.

Módosítás: 19

II. melléklet XVII. cím negyedik albekezdés

Fő kezdeményezések 2008-2012-ig

A 2008–2012-es statisztikai program szerint elvégzendő munkát a strukturális alapok új programozási időszakán belüli új közösségi regionális politika formája fogja meghatározni. Folytatódni fog a létező adatok megszilárdításán folyó munka, nevezetesen a városi felmérés, a közlekedés, a környezet továbbá a kutatás és fejlesztés területén. A regionális népességi adatok jogi keretének végrehajtása és regionális számlák adatait felölelő ESA 95 rendelet előrehozott felülvizsgálata nagy fontossággal fog bírni a szerkezeti mutatókon végzett munkához. A megfelelő jogi keret felülvizsgálatakor szigorúbb módszertan beillesztésével kell javítani a regionális statisztikák módszertani következetességét, és a minőségi standardok regionális számlák adataiban már megkezdett alkalmazását az összehasonlíthatóság és az időszerűség biztosítása érdekében más regionális számlákra is ki kell terjeszteni.

Fő kezdeményezések 2008-2012-ig

A 2008–2012-es statisztikai program szerint elvégzendő munkát a strukturális alapok új programozási időszakán belüli új közösségi regionális politika formája fogja meghatározni. Folytatódni fog a létező adatok megszilárdításán folyó munka, nevezetesen a városi felmérés, a közlekedés, a környezet továbbá a kutatás és fejlesztés területén. A regionális népességi adatok jogi keretének végrehajtása és regionális számlák adatait felölelő ESA 95 rendelet előrehozott felülvizsgálata nagy fontossággal fog bírni a szerkezeti mutatókon végzett munkához. A megfelelő jogi keret felülvizsgálatakor szigorúbb módszertan beillesztésével kell javítani a regionális statisztikák módszertani következetességét, valamint a statisztikák nemek szerinti bontásban történő előállításának és idézésének biztosításával és a minőségi standardok regionális számlák adataiban már megkezdett alkalmazásával, amit az összehasonlíthatóság és az időszerűség biztosítása érdekében más regionális számlákra is ki kell terjeszteni.

Indokolás

A statisztikákat nemek szerint kell bontani, a férfiakra és a nőkre külön kell elkészíteni, mert a férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi célkitűzésnek megfelelően kimutathatónak kell lennie, hogy az európai politikák kifejezetten a nemekre milyen hatást gyakorolnak. Ez közvetlenül összefügg a „szolidaritás, gazdasági és társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés” kiemelt prioritásával, mivel ezeket a politikaterületeket kötelezték a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésére irányuló cél elérésére (vö. a 1083/2006/EK rendelet 16. cikke).

ELJÁRÁS

Cím

a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

12.12.2006

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Mieczysław Edmund Janowski

1.2.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.5.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

0

2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Harangozó Gábor, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Bastiaan Belder, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, Surján László, Szabó Károly Ferenc

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Véronique De Keyser, Samuli Pohjamo, Henrik Lax

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (4.5.2007)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

A vélemény előadója: Edit Bauer

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) Az Európa Tanács 1998-as, nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről (fogalmi keret, módszertan és a bevált gyakorlatok bemutatása) szóló jelentése megállapítja, hogy a politikák kidolgozásában és felülvizsgálatában a nemekre lebontott statisztikák elkészítése és használata az esélyegyenlőség megközelítésének egyik kulcsfontosságú eleme.

Módosítás: 2

(2b) preambulumbekezdés (új)

 

(2b) A Bizottság a nemek közötti esélyegyenlőség valamennyi közösségi politikába és tevékenységbe történő integrálásáról szóló közleményében (nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítéséről szóló közlemény) a Bizottság megerősíti elkötelezettségét a nemi esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése mellett: az összes közösségi politikában és tevékenységben rendszeresen figyelembe véve a férfiak és nők körülményeinek, helyzetének és szükségleteinek különbségeit.

Módosítás: 3

(3a) preambulumbekezdés (új)

 

(3a) A nők Európai Unióban betöltött helyére vonatkozó megfelelő információk megszerzése, a nemzetek közötti szisztematikus összehasonlítás, az idővel bekövetkezett változások nyomon követése és a megvalósított intézkedések átvilágítása és értékelése érdekében rendszeresen kellene nemekre lebontott statisztikai adatokat gyűjteni, összeállítani, elemezni, összehangolni és terjeszteni.

Indokolás

Megfelelő eszközökre van szükség mind a nők helyzetének áttekintésére, mind pedig a nemek esélyegyenlőségének valamennyi EU-s politikában történő érvényesítésére.

Módosítás: 4

(6) preambulumbekezdés

(6) A közösségi statisztikák e határozat szerinti előállítása és terjesztése során a nemzeti és közösségi statisztikai hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánláshoz csatolt európai statisztika gyakorlati kódexében (European Statistics Code of Practice) meghatározott elveket.

(6) A közösségi statisztikák e határozat szerinti előállítása és terjesztése során a nemzeti és közösségi statisztikai hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a Bizottság és az Európa Tanács nemekre lebontott statisztikákra vonatkozó ajánlását és a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánláshoz csatolt európai statisztika gyakorlati kódexében (European Statistics Code of Practice) meghatározott elveket.

Indokolás

Noha az adatokat nemekre lebontva gyűjtik, az ezek alapján készített statisztikák közzététele igen gyakran nem ilyen módon történik.

Módosítás: 5

2. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

– szolidaritás, gazdasági és társadalmi kohézió valamint fenntartható fejlődés,

– szolidaritás, nemek közötti egyenlőség, gazdasági és társadalmi kohézió, valamint fenntartható fejlődés,

Indokolás

Az EKSz 2. cikke és 3. cikkének (2) bekezdése szerint a nők és férfiak egyenlősége egy általános célkitűzése az Uniónak.

Módosítás: 6

3. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A program az európai statisztika gyakorlati kódexe (European Statistics Code of Practice) elveivel összhangban kerül végrehajtásra, a kiváló minőségű, harmonizált közösségi statisztikák előállítása és terjesztése, valamint az európai statisztikai rendszer (ESR) egésze megfelelő működésének biztosítása végett. A nemzeti statisztikai hatóságok és a Közösség statisztikai hatósága:

(1) A program az európai statisztika gyakorlati kódexe (European Statistics Code of Practice) elveivel összhangban kerül végrehajtásra, a kiváló minőségű, harmonizált, nemekre lebontott közösségi statisztikák előállítása és terjesztése, valamint az európai statisztikai rendszer (ESR) egésze megfelelő működésének biztosítása végett. A nemzeti statisztikai hatóságok és a Közösség statisztikai hatósága:

Indokolás

Noha az adatokat nemekre lebontva gyűjtik, az ezek alapján készített statisztikák közzététele igen gyakran nem ilyen módon történik.

Módosítás: 7

3. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) biztosítják, hogy a közösségi statisztikák megfeleljenek az európai minőségi standardoknak és az Európai Unió intézményi felhasználóinak, kormányzatainak, kutatóintézeteinek, civil szervezeteinek, vállalkozásainak és általában a nagyközönségnek az igényeit szolgálják.

c) biztosítják, hogy a közösségi statisztikák megfeleljenek az európai minőségi standardoknak, figyelembe véve a nemek szerinti megközelítést, úgy, hogy azok könnyen érthetőek legyenek, és az Európai Unió intézményi felhasználóinak, kormányzatainak, kutatóintézeteinek, civil szervezeteinek, vállalkozásainak és általában a nagyközönségnek az igényeit szolgálják.

Indokolás

Noha az adatokat nemekre lebontva gyűjtik, az ezek alapján készített statisztikák közzététele igen gyakran nem ilyen módon történik.

Módosítás: 8

3. cikk, (1) bekezdés, ca) pont (új)

 

ca) biztosítják a statisztikák harmonizálását oly módon, hogy a tagállamok által létrehozott adatok, a paraméterek, a hierarchiák és kategóriák nemek szerinti megközelítésben is közvetlenül összehasonlíthatóak legyenek.

Indokolás

A nemek aspektusával összefüggő statisztikák harmonizálása terén van néhány nehézség, amely gátolja a nemek perspektívájának az EU-s politikák meghatározásába és értékelésébe való beillesztését.

Módosítás: 9

4. cikk, (3a) bekezdés (új)

 

(3a) A programnak garantálnia kell azt, hogy a teljes statisztikai folyamat során figyelembe vegyék a nemek perspektíváját, biztosítva, hogy nem csupán az adatok gyűjtését, hanem ezek közzétételét és terjesztését is nemekre lebontva végzik.

Indokolás

Noha az adatokat nemekre lebontva gyűjtik, az ezek alapján készített statisztikák közzététele igen gyakran nem ilyen módon történik.

Módosítás: 10

I. melléklet 1. szakasz (1) bekezdés

Az EU gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetéről valamint ennek nemzeti és regionális összetevőiről szóló megbízható statisztikai információ szükséges előfeltétele az európai integrációs folyamatnak. Tényszerű eszközt jelent az EU intézményeinek, tagállamainak és polgárainak, amelynek segítségével értékelhetik az európai politikai kezdeményezések iránti igényt, illetve ezek előrehaladását. A harmonizált és összehasonlítható statisztikák szintén nélkülözhetetlenek a nagyközönség számára Európa megértéséhez, a polgárok részvételéhez az Európa jövőjéről szóló vitában és demokratikus folyamatban illetve a gazdasági szereplők közös piacban történő részvételéhez.

Az EU gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetéről valamint ennek nemzeti és regionális összetevőiről szóló megbízható, nemekre lebontott statisztikai információ szükséges előfeltétele az európai integrációs folyamatnak. Tényszerű eszközt jelent az EU intézményeinek, tagállamainak és polgárainak, amelynek segítségével értékelhetik az európai politikai kezdeményezések iránti igényt, illetve ezek előrehaladását, valamint lehetőséget nyújt az esélyegyenlőség integrálására. A harmonizált és összehasonlítható statisztikák szintén nélkülözhetetlenek a nagyközönség számára Európa megértéséhez, a polgárok részvételéhez az Európa jövőjéről szóló vitában és demokratikus folyamatban, a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó megfelelő információk megszerzéséhez, illetve a gazdasági szereplők közös piacban történő részvételéhez.

Indokolás

A nemekre lebontott statisztikák a nemek közötti esélyegyenlőség érvényre juttatásának fontos részét képezik.

Módosítás: 11

II. melléklet, cím, „A Közösség áfogó politikai prioritásaihoz kapcsolódó átfogó statisztikai tevékenységek”, -1 alcím, „Nemekre vonatkozó mutatók” (új)

 

Nemekre vonatkozó mutatók

 

Jogi keret

 

Az EK-Szerződés 2. cikke és különösen 3. cikkének (2) bekezdése kötelezi az Európai Uniót arra, hogy valamennyi tevékenysége során, melyet célkitűzései elérése érdekében folytat, törekedjen a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek felszámolására és az egyenlőség előmozdítására. Ahogyan az a Bizottság nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítéséről szóló közleményéből, valamint az Európai Parlament e közleményről szóló 1997. szeptember 16-i állásfoglalásából is kiderül, az Európai Unió kifejlesztett néhány nemekre vonatkozó mutatót a nemek közötti egyenlőség előmozdításának megvalósításában elért eredmények értékelésére különféle politikákban, úgymint az oktatás, a kutatás, a szociálpolitika és foglalkoztatáspolitika, a regionális politika, a fejlesztési együttműködés, a nemek egyenlő arányú részvétele a döntéshozatalban, a szakmai és családi élet közötti egyensúly megteremtése, az egyenlő bérezés és a családon belüli erőszak.

 

Jelenlegi helyzet

 

A nemekre lebontott statisztikák és mutatók a politikák kidolgozása és fejlesztése céljából rendszeres időközönként történő összeállítása és használata kulcsfontosságú elem az esélyegyenlőség érvényesítése szempontjából. Ugyanakkor a megvalósult előrelépések ellenére még mindig nehéz megfelelő áttekintést szerezni a nők helyzetéről az Európai Unióban, szisztematikus módon keresztirányban összehasonlítani az adatokat, vagy az idők során bekövetkezett változásokat tanulmányozni.

 

Fő kezdeményezések 2008 és 2012 között

 

· A nemek dimenzióját minden statisztikai folyamatba olyan módon kell érvényesíteni, hogy ne csak az adatgyűjtés történjen nemek szerinti bontásban, hanem ezen adatok feldolgozása, közzététele és terjesztése is.

 

· Egy nemekre vonatkozó mutatórendszert is meg kell határozni, amelynek segítségével feltérképezhető a férfiak és nők helyzete, valamint irányítani lehet a politikákat.

Indokolás

Az Amszterdami Szerződésben való szereplése/révén a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Unió általános politikai célkitűzésévé vált.

Módosítás: 12

II. Melléklet IV. cím, „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig” második francia bekezdés

· Társadalmi-gazdasági információkat nyújtó statisztikákat kell kifejleszteni a bevándorolt népességről, ideértve a munkaerő-felmérés ad hoc moduljainak végrehajtását és a 2011-es közösségi népszámlálási program részeként bevándorlókról szóló információk gyűjtését;

· Társadalmi-gazdasági információkat nyújtó statisztikákat kell kifejleszteni és nemek szerint lebontani a bevándorolt népességről, ideértve a munkaerő-felmérés ad hoc moduljainak végrehajtását és a 2011-es közösségi népszámlálási program részeként bevándorlókról szóló információk gyűjtését;

Módosítás: 13

II. melléklet VIII. cím, Jelenlegi helyzet, első bekezdés

Szilárd jogi keret szabályozza a munkaerő-piaci statisztikát, hogy a foglalkoztatottság, a munkanélküliség, a jövedelmek és a bérköltségek becsléséhez biztosítva legyen a rendszeres adattovábbítás. Mindazonáltal az új politikaterületek a statisztikai jogszabályok más területekre történő kiterjesztését is igényelni fogják, mint például i. üres álláshelyekre vonatkozó statisztikák a munkaerőpiac keresleti oldalának értékeléséhez és a foglalkoztatási és munkanélküliségi statisztikák kiegészítéséhez, ii. a bevándorlók munkaerő-piaci helyzete, integrációjuk támogatásához és iii. az iskolából a munka világába való átmenet, a fiatalok munkaerőpiacba való zökkenőmentes beilleszkedését biztosító megfelelő szakpolitika támogatásához. Más területek – mint például a munka és a foglalkoztatás minősége az öregedő munkaerő összefüggésében, a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképessége valamint az információ társadalom munkaerő-piaci igényei – továbbra is a statisztikafejlesztés figyelmének középpontjában fognak állni.

Szilárd jogi keret szabályozza a munkaerő-piaci statisztikát, hogy a foglalkoztatottság, a munkanélküliség, a jövedelmek és a bérköltségek becsléséhez biztosítva legyen a rendszeres adattovábbítás. Mindazonáltal az új politikaterületek a statisztikai jogszabályok más területekre történő kiterjesztését is igényelni fogják, mint például i. üres álláshelyekre vonatkozó statisztikák a munkaerőpiac keresleti oldalának értékeléséhez és a foglalkoztatási és munkanélküliségi statisztikák kiegészítéséhez, ii. statisztikák az informális munkáról, beleértve a nem fizetés fejében végzett családi munkát is, iii. a bevándorlók munkaerő-piaci helyzete, integrációjuk támogatásához, iv. az idősebb munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon, és v. az oktatás és képzés valamennyi szintjéről a munka világába való átmenet, a fiatalok munkaerőpiacba való zökkenőmentes beilleszkedését biztosító megfelelő szakpolitika támogatásához. Más területek – mint például a munka és a foglalkoztatás minősége az öregedő munkaerő, a nők munka világában való részvétele, a szakmai és a családi élet közötti egyensúly megteremtésének összefüggésében, a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképessége valamint az információ társadalom munkaerő-piaci igényei – továbbra is a statisztikafejlesztés figyelmének középpontjában fognak állni.

Módosítás: 14

II. melléklet, XI. cím, Jelenlegi helyzet, (2a) bekezdés (új)

 

Az ifjúságról történő adatgyűjtés keretében a már meglévő mutatókat össze kell hangolni olyan információk gyűjtése céljából, melyek segítségével nemzeti és európai szinten meghatározható egyrészt azon diákok száma, akik családi felelősséget is viselnek, valamint e diákok életkörülményei, másrészt pedig az, hogy milyen mértékben játszik szerepet a családi felelősség a tanulmányok félbehagyásában, elsősorban a fiatal nők körében.

Módosítás: 15

II. melléklet, XI. cím, Fő kezdeményezések 2008–2012-ig, hatodik francia bekezdés

· Az ifjúsági statisztikáknak továbbra is a létező források felhasználására kell épülniük, szükség esetén jobban integrálva őket a létező felmérésekbe;

· Az ifjúság képzésének valamennyi szintjére, valamint gazdasági és társadalmi integrációjára vonatkozó statisztikáknak továbbra is a létező források felhasználására kell épülniük, szükség esetén jobban integrálva őket a létező felmérésekbe;

Módosítás: 16

II. Melléklet XI. Cím, „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig” hatodik a. francia bekezdés (új)

 

· A nemzetközi szinten közösen (az Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól szóló egyezményét követően 18 évben) megállapított korhatárra vonatkozó, gyermekekről szóló statisztikákat kell összeállítani a gyermekek szociális helyzetéről és a szegénységről;

Módosítás: 17

II. Melléklet XI. Cím, „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig” hetedik francia bekezdés

· Valamennyi EU-szinten egyénekről gyűjtött adatot bontani kell nemek szerint, és a férfiak és nők egyenlőségére meg fognak határozni egy központi mutatósort;

 

· Valamennyi EU-szinten egyénekről gyűjtött adatot bontani kell nemek szerint, és a férfiak és nők egyenlőségére meg fognak határozni egy központi mutatósort, elsősorban a szakmai, a családi és a magánélet összeegyeztetését, a döntéshozatali folyamatban való részvételt, valamint a jövedelmek különböző formáit illetően;

 

Módosítás: 18

II. Melléklet XI. Cím, „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig” hetedik a. francia bekezdés (új)

 

· A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével közösen szándéknyilatkozat kerül kidolgozásra a gyakorlati együttműködés módozatainak meghatározására;

Módosítás: 19

II. melléklet, XI. cím, Fő kezdeményezések 2008–2012-ig, 7b. francia bekezdés (új)

 

· A meglévő mutatók kiigazításra kerülnek úgy, hogy figyelembe vegyék a tanulmányok és a családi élet közötti egyensúly megteremtését;

Módosítás: 20

II. melléklet, XI.cím, Fő kezdeményezések 2008–2012-ig, nyolcadik francia bekezdés

· A megkülönböztetés kiterjedésére és hatására vonatkozó adatok beszerzésére vagy a már meglévők javítására közös módszertant fognak kialakítani és végrehajtani.

· Az EK-Szerződés 13. cikke szerinti megkülönböztetés kiterjedésére és hatására vonatkozó adatok beszerzésére vagy a már meglévők javítására közös módszertant fognak kialakítani és végrehajtani.

Módosítás: 21

II. melléklet, XIII. cím, Fő kezdeményezések 2008–2012-ig, harmadik francia bekezdés

· Javítani kell a közegészségügyi – köztük a fogyatékosságra és az egészségügyi ellátásra vonatkozó – statisztikák rendelkezésre állását, összehasonlíthatóságát, időszerűségét és szakpolitikai relevanciáját, különös figyelemmel a további módszertani fejlesztésre és figyelembe véve valamennyi ország különböző körülményeit.

· Javítani kell a közegészségügyi – köztük a nemekre lebontott, fogyatékosságra és az egészségügyi ellátásra vonatkozó – statisztikák rendelkezésre állását, összehasonlíthatóságát, időszerűségét és szakpolitikai relevanciáját, különös figyelemmel a további módszertani fejlesztésre és figyelembe véve valamennyi ország különböző körülményeit.

Módosítás: 22

II. Melléklet XX. Cím, „Fő kezdeményezések 2008-2012-ig” harmadik francia bekezdés

· Különös hangsúlyt kell fektetni a szegénység, a társadalmi kohézió, a környezeti fenntarthatóság és a millenniumi fejlesztési célok mutatóinak mérésére és figyelemmel kísérésére.

 

· A nemekre vonatkozó aspektusokat is figyelembe véve különös hangsúlyt kell fektetni a szegénység, a társadalmi kohézió, a környezeti fenntarthatóság és a millenniumi fejlesztési célok mutatóinak mérésére és figyelemmel kísérésére.

ELJÁRÁS

Cím

Közösségi statisztikai program (2008–2012)

Hivatkozások

COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

12.12.2006

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Edit Bauer

16.1.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.4.2007

2.5.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

2.5.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

4

3

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Katerina Batzeli, Bauer Edit, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Heide Rühle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Daciana Octavia Sârbu

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS

Cím

Közösségi statisztikai program (2008-2012)

Hivatkozások

COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)

Az Európai Parlamentben történo eloterjesztés dátuma

16.11.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

12.12.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.12.2006

DEVE

12.12.2006

INTA

12.12.2006

BUDG

12.12.2006

 

CONT

12.12.2006

EMPL

12.12.2006

ENVI

12.12.2006

ITRE

12.12.2006

 

IMCO

12.12.2006

TRAN

12.12.2006

REGI

12.12.2006

AGRI

12.12.2006

 

PECH

12.12.2006

CULT

12.12.2006

JURI

12.12.2006

LIBE

12.12.2006

 

AFCO

12.12.2006

FEMM

12.12.2006

PETI

12.12.2006

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

28.11.2006

DEVE

19.12.2006

INTA

18.12.2006

CONT

27.11.2006

 

EMPL

13.12.2006

ENVI

27.2.2007

ITRE

27.2.2007

IMCO

19.12.2006

 

TRAN

19.12.2006

AGRI

19.12.2006

PECH

21.12.2006

CULT

28.11.2006

 

JURI

10.4.2007

LIBE

21.5.2007

AFCO

1.3.2007

PETI

2.5.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Zsolt László Becsey

12.12.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.4.2007

10.4.2007

8.5.2007

 

Az elfogadás dátuma

5.6.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

0

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Gabriele Albertini, Becsey Zsolt László, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Maria Petre, Gilles Savary, Andreas Schwab

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Neena Gill, Anne Ferreira

Utolsó frissítés: 2007. július 2.Jogi nyilatkozat