Förfarande : 2006/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0240/2007

Ingivna texter :

A6-0240/2007

Debatter :

PV 11/07/2007 - 23
CRE 11/07/2007 - 23

Omröstningar :

PV 12/07/2007 - 6.1

Antagna texter :

P6_TA(2007)0341

BETÄNKANDE     ***I
PDF 382kWORD 395k
15 juni 2007
PE 386.520v02-00 A6-0240/2007

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska program 2008–2012

(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Zsolt László Becsey

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET
 YTTRANDE FRÅN Utskottet för regional utveckling
 YTTRANDE FRÅN utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska program 2008–2012

(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0687)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0427/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för regional utveckling, och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0240/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet menar att det referensbelopp som anges i lagförslaget måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den nya fleråriga budgetramen och påpekar att man kommer att ta beslut om det årliga beloppet inom ramen för det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2

(2) I enlighet med förordning (EG) nr 322/97 skall gemenskapen vid varje tidpunkt ha tillgång till statistikuppgifter som är jämförbara mellan medlemsstaterna, aktuella, tillförlitliga och ändamålsenliga och som kan upprättas så effektivt som möjligt så att gemenskapen kan utforma, tillämpa, övervaka och utvärdera sin politik.

(2) I enlighet med förordning (EG)nr 322/97 skall gemenskapen vid varje tidpunkt ha tillgång till statistikuppgifter som är jämförbara mellan medlemsstaterna, enskilda regioner i Europeiska unionen och enskilda kategorier i den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter, i enlighet med medlemsstaternas konstitutioner, och som är aktuella, tillförlitliga och ändamålsenliga och kan upprättas så effektivt som möjligt så att gemenskapen kan utforma, tillämpa, övervaka och utvärdera sin politik.

Motivering

Tillägget behövs för att man med tillgänglig statistisk information skall kunna göra jämförelser inte bara på nationell nivå och utan också på regional nivå. Detta är en förutsättning för att man skall kunna göra en riktig utvärdering av effektiviteten i den sammanhållningspolitik som genomförts.

Ändringsförslag 2

Skäl 4

(4) Den särskilda metoden för att upprätta gemenskapsstatistik kräver ett särskilt nära samarbete inom gemenskapens framväxande statistiksystem genom kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom, i fråga om anpassningen av systemet, i synnerhet genom att införa de rättsliga instrument som krävs för att upprätta denna gemenskapsstatistik. Hänsyn kommer att tas till belastningen på uppgiftslämnarna, oavsett om dessa är företag, centrala eller lokala myndigheter, hushåll eller enskilda.

(4) Den särskilda metoden för att upprätta gemenskapsstatistik kräver ett särskilt nära samarbete inom gemenskapens framväxande statistiksystem genom kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom, i fråga om anpassningen av systemet, i synnerhet genom att införa de rättsliga instrument som krävs för att upprätta denna gemenskapsstatistik. Hänsyn kommer att tas till belastningen på uppgiftslämnarna, oavsett om dessa är företag, centrala, regionala eller lokala myndigheter, hushåll eller enskilda.

Motivering

Att bland uppgiftslämnarna utlämna regionala myndigheter mellan centrala och lokala myndigheter förefaller vara ett rent misstag men det kan leda till vissa missförstånd, så man bör komplettera med detta.

Hänvisningen till den regionala nivån får inte utelämnas, i synnerhet inte när det uttryckligen hänvisas till den nationella och lokala nivån.

Ändringsförslag 3

Skäl 5

(5) Framställning av gemenskapsstatistik inom det femåriga programmets rättsliga ram erhålls genom ett nära, samordnat och konsekvent samarbete mellan Eurostat och de nationella myndigheterna. För detta ändamål bör Eurostat se till att i olika former samordna de nationella myndigheterna i ett nätverk som utgör det europeiska statistiksystemet för att säkerställa tillgång till aktuell statistik som underlag för Europeiska unionens politiska behov.

(5) Framställning av gemenskapsstatistik inom det femåriga programmets rättsliga ram erhålls genom ett nära, samordnat och konsekvent samarbete mellan Eurostat och de nationella myndigheterna. För detta ändamål bör Eurostat se till att i olika former samordna de nationella myndigheterna i ett nätverk som utgör det europeiska statistiksystemet för att säkerställa tillgång till aktuell statistik av en sådan standard att nödvändiga jämförelser mellan medlemsstaterna möjliggörs, som underlag för Europeiska unionens politiska behov.

Motivering

Kriterierna skiljer sig ofta åt på ett sätt som gör det svårt att få tillgång till tillförlitlig statistik som speglar faktiska resultat.

Ändringsförslag 4

Skäl 6

(6) Vid framställning och spridning av gemenskapsstatistik enligt detta beslut bör medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheter iaktta de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden avseende statistik, som bilagts kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar.

(6) Vid framställning och spridning av gemenskapsstatistik enligt detta beslut bör medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheter iaktta de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden avseende statistik, som bilagts kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar. I denna process bör insatser göras för att enhetliggöra insamlade statistikuppgifter och för att främja möjligheten till vetenskaplig bearbetning av dessa.

Motivering

Innan man samlar in grundläggande uppgifter bör kriterierna enhetliggöras så att resultaten, så snart de har behandlats, blir jämförbara.

Ändringsförslag 5

Skäl 7

(7) Vid utarbetandet av kommissionens årliga statistiska arbetsprogram bör behovet av fortlöpande översyn av statistiska prioriteringar beaktas, inbegripet förenkling av förfarandena och minskning av krav av avtagande betydelse under iakttagande av bästa möjliga utnyttjande av tillgängliga resurser.

(7) Mot bakgrund av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om minskning av svarsbördan, förenkling och prioriteringar i fråga om gemenskapsstatistik bör vid utarbetandet av kommissionens årliga statistiska arbetsprogram behovet av fortlöpande översyn av statistiska prioriteringar beaktas, inbegripet förenkling av förfarandena och minskning av krav av avtagande betydelse under iakttagande av bästa möjliga utnyttjande av tillgängliga resurser.

Motivering

Innan man samlar in grundläggande uppgifter bör kriterierna enhetliggöras så att resultaten, så snart de har behandlats, är jämförbara.

Ändringsförslag 6

Skäl 8

(8) Då målen i den föreslagna åtgärden, nämligen gemenskapens statistiska program 2008-2012, inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna utan bättre kan nås på gemenskapsnivå får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som återfinns i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen som denna fastställs i artikeln i fråga går detta beslut inte utöver vad som krävs för att nå dessa mål.

(8) Då målet i den föreslagna åtgärden, nämligen inrättandet av gemenskapens statistiska program 2008-2012, inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna, i synnerhet på grund av behovet av regelbunden statistikproduktion på regional nivå så att skillnaderna i utvecklingsnivå mellan regionerna kan belysas i enlighet med artikel 158 i EG-fördraget, utan på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar bättre kan nås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som återfinns i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen som denna fastställs i artikeln i fråga går detta beslut inte utöver vad som krävs för att nå dessa mål.

Motivering

Huvudprioriteringen ”solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning och hållbar utveckling" har direkt att göra med de uppgifter som samlas in inom ramen för den europeiska regionalpolitiken. Med tanke på den geografiska nivå som denna politik skall genomföras på är det för att kunna registrera olika regionala utvecklingstendenser och för att kunna kontrollera regionalpolitiska insatser nödvändigt att statistiska uppgifter står till förfogande på regional nivå (jfr. bilaga II, avdelning XVII ”Ekonomisk och social sammanhållning”).

Ändringsförslag 7

Skäl 10a (nytt)

(10a) För att gemenskapens åtgärder avseende städer skall kunna bli mer enhetliga och effektiva och för att möjliggöra trovärdiga jämförelser måste det för gemenskapsstatistiken fastställas en definition av begreppet städer och europeiska stadsområden.

Ändringsförslag 8

Artikel 2, punkt 1

(1) Med hänsyn till tillgängliga resurser hos de nationella myndigheterna och kommissionen skall programmet inriktas på gemenskapens viktigaste politiska prioriteringar, nämligen

(1) Med hänsyn till tillgängliga resurser hos de nationella myndigheterna och kommissionen skall programmet inriktas på gemenskapens viktigaste politiska prioriteringar, nämligen

– välstånd, konkurrenskraft och tillväxt,

– välstånd, konkurrenskraft, innovation och tillväxt,

– solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning samt hållbar utveckling,

– solidaritet och mänsklig utveckling, och

 

– ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, hållbar utveckling samt demografiska utmaningar,

säkerhet och

 

ytterligare utvidgning av Europeiska unionen.

 

Motivering

Redan nu är det omöjligt att hålla den territoriella sammanhållningen skild från den ekonomiska och sociala sammanhållningen, eftersom den också är inskriven i förslaget till konstitutionellt fördrag.

Andra prioriteringar som EU lägger stor vikt vid måste också betonas. Europeiska unionen besitter ackumulerad kunskap inom vitt skilda tekniska områden. I sin egenskap av främsta förhandlingspart när det gäller utvecklingsbistånd kan EU ge ett betydande stöd i form av teknisk och ekonomisk rådgivning för utveckling och modernisering av utvecklingsländernas statistiksystem.

Att offentliggöra de uppgifter som gemenskapsbesluten grundar sig på är avgörande för att skapa klarhet och bättre förståelse för pålitligheten i uppgifterna.

Ändringsförslag 9

Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. Programmet skall genomföras i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden avseende statistik för att framställa och sprida harmoniserad gemenskapsstatistik av hög kvalitet och säkerställa en korrekt funktion hos det europeiska statistiksystemet i dess helhet. De nationella myndigheterna och gemenskapens statistikmyndighet skall

1. Programmet skall genomföras i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden avseende statistik för att framställa och sprida harmoniserad, vid behov könsuppdelad gemenskapsstatistik av hög kvalitet och säkerställa en korrekt funktion hos det europeiska statistiksystemet i dess helhet. De nationella myndigheterna och gemenskapens statistikmyndighet skall

Motivering

Även om vissa uppgifter har samlats in i könsuppdelad form, händer det ganska ofta att statistik som utarbetas på grundval av dessa uppgifter publiceras i annan form.

Ändringsförslag 10

Artikel 3, punkt 1, led a

(a) inrätta en institutionell och organisatorisk miljö som främjar effektivitet o4ch trovärdighet hos nationella statistikmyndigheter och gemenskapens statistikmyndigheter när de framställer och sprider officiell statistik,

(a) inrätta en institutionell och organisatorisk miljö som främjar effektivitet och trovärdighet hos nationella statistikmyndigheter och gemenskapens statistikmyndigheter när de framställer och sprider officiell statistik, inbegripet regional statistik baserad på nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS),

Motivering

Det är nödvändigt att uttryckligen nämna nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS) för att belysa gemenskapens mål att tillhandahålla en enhetlig uppdelning av territoriella enheter för framställningen av regional statistik för Europeiska unionen.

Ändringsförslag 11

Artikel 3, punkt 1, led c

(c) säkerställa att gemenskapsstatistiken uppfyller europeiska kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven hos institutionella användare inom Europeiska unionen, regeringarna, forskningsinstituten, organisationerna i det civila samhället, företagen och allmänheten i stort.

(c) säkerställa att gemenskapsstatistiken uppfyller europeiska kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven hos institutionella användare inom Europeiska unionen, regeringarna, de regionala och lokala myndigheterna, forskningsinstituten, organisationerna i det civila samhället, företagen och allmänheten i stort.

Motivering

Det är nödvändigt att belysa de olika användarnivåerna inom medlemsstaterna.

Lokala och regionala myndigheter behöver pålitlig gemenskapsstatistik för att utforma sin politik och försvara sina regionala intressen.

Ändringsförslag 12

Artikel 3, punkt 1, led ca (nytt)

 

ca) säkerställa att de aggregat som sammanställs är av en sådan standard att gemenskapens statistik blir enhetlig och jämförbar med internationell statistik, inbegripet de grundläggande principer för officiell statistik som antogs av FN:s statistiska kommission den 14 april 1994,

Motivering

Man måste garantera att statistiken inte bara är jämförbar på gemenskapsnivå utan också med världsekonomin.

Ändringsförslag 13

Artikel 3, punkt 1, led cb (nytt)

cb) när detta begärs och är motiverat, tillhandahålla sådant tekniskt stöd som behövs för att organisera statistiken, och se till att god praxis kommer andra enheter eller tredjeländer till del,

Motivering

Europeiska unionen förfogar som sagt över ackumulerad kunskap och personella och ekonomiska resurser som är av stort värde inom samarbetet. Det är fortfarande mycket svårt att jämföra statistiska uppgifter på internationell nivå på grund av bristerna i de statistiska uppgifterna, särskilt i utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 14

Artikel 4, punkt 1

1. Programmet skall säkerställa ett fortlöpande statistikstöd för beslut och utvärderingar inom gemenskapens nuvarande politikområden och tillhandahålla statistikstöd för varje ytterligare krav som uppstår ur nya initiativ inom gemenskapspolitiken.

1. Programmet skall säkerställa ett fortlöpande statistikstöd för beslut och utvärderingar inom gemenskapens nuvarande politikområden och tillhandahålla statistikstöd för varje ytterligare krav som uppstår ur nya initiativ inom gemenskapspolitiken, med tonvikt på den statistiska informationens tillförlitlighet, kvalitet och jämförbarhet.

Motivering

Detta tillägg behövs för att man med tillgänglig statistisk information skall kunna göra korrekta jämförelser i syfte att utvärdera effektiviteten i den sammanhållningspolitik som genomförts.

Ändringsförslag 15

Artikel 4, punkt 2

2. Kommissionen skall vid utarbetandet av de årliga statistiska arbetsprogrammen beakta den framställda statistikens kostnadseffektivitet och säkerställa en fortlöpande översyn av prioriteringarna så att största möjliga nytta dras av medlemsstaternas och kommissionens resurser och så att den börda som åläggs uppgiftslämnarna görs så lätt som möjligt.

2. Kommissionen skall vid utarbetandet av de årliga statistiska arbetsprogrammen beakta den framställda statistikens kostnadseffektivitet och säkerställa en fortlöpande översyn av prioriteringarna så att största möjliga nytta dras av medlemsstaternas och kommissionens resurser och så att den börda som åläggs uppgiftslämnarna görs så lätt som möjligt, med beaktande av att den kronologiska kontinuiteten för de insamlade uppgifterna måste säkerställas.

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt för att säkerställa den kronologiska kontinuiteten i den statistiska information som tillhandahålls och för att se till att den omfattar en så lång tidsperiod att det blir möjligt att göra en bedömning av de pågående utvecklingstrenderna i dessa regioner. Denna information är i sin tur av grundläggande betydelse för att bedöma effektiviteten i gemenskapens sammanhållningspolitik.

Ändringsförslag 16

Artikel 4, strecksats 2a (ny)

 

(2a) Vid utarbetandet av de årliga statistiska arbetsprogrammen skall kommissionen i förväg analysera de ekonomiska effekterna av de nya planerade statistiska åtgärder som innebär extra kostnader för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 17

Artikel 4 , punkt 3

3. Programmet skall säkerställa utvecklingen av instrument som ökar det europeiska statistiksystemets flexibilitet och förbättrar dess förmåga att tillgodose förändrade användarbehov så snart de uppstår.

3. Programmet skall säkerställa utvecklingen av instrument som ökar det europeiska statistiksystemets flexibilitet och förbättrar dess förmåga att tillgodose förändrade användarbehov så snart de uppstår. Programmet skall även säkerställa att insamlade statistikuppgifter blir enhetliga i fråga om kvalitet så att en vetenskaplig bearbetning av dessa möjliggörs.

Motivering

Innan man samlar in grundläggande uppgifter bör kriterierna enhetliggöras så att resultaten, så snart de har behandlats, blir jämförbara.

Ändringsförslag 18

Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. Programmet skall också säkerställa transparens med beaktande av bland annat artikel 1.1 och 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1104/2006 av den 18 juli 2006 om ändring av förordning (EG) nr 831/2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften.1

 

______________

1 EUT L 197, 19.7.2006, s. 3.

Motivering

För att göra det möjligt att dra statistiska slutsatser i vetenskapligt syfte fastställer kommissionens förordning villkoren för när tillgång kan beviljas till konfidentiella uppgifter som översänts till gemenskapens myndighet. I förordningen förtecknas de olika undersökningar eller statistikkällor som den är tillämplig på.

Ändringsförslag 19

Artikel 6, punkt 1

1. Under det tredje året av programmets genomförande skall kommissionen utarbeta en lägesrapport om framsteg och förelägga kommittén för det statistiska programmet denna.

1. Under det tredje året av programmets genomförande skall kommissionen utarbeta en lägesrapport om framsteg och förelägga denna för kommittén för det statistiska programmet och Europaparlamentet och rådet. För denna översyn skall följande gälla:

 

a) Översynen skall innehålla ett förslag från kommissionen om att i förekommande fall senast 2014 anpassa produktionscykeln för gemenskapens statistiska program till Europaparlamentet valcykel och till alla eventuella framtida ändringar av EG-fördraget.

 

b) I översynen skall det ingå en analys av de konkurrenseffekter på små och medelstora företag som de minskningar av den administrativa bördan, särskilt när det gäller inlämning av Intrastat-uppgifter, som föreslås i kommissionens meddelande om minskningar av svarsbördan, förenkling och prioriteringar för gemenskapsstatistik.

 

c) Särskild vikt skall inom ramen för den planerade översynen fästas vid frågan om de datamängder, verktyg och metoder som krävs för att producera opartiska och objektiva analyser av de sociala och ekonomiska effekterna på viktiga områden som är i konstant behov av uppföljning och översyn, såsom budgetramarna, vederbörligt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden1, den gemensamma jordbrukspolitiken och stabilitets- och tillväxtpakten.

 

d) Uppgifter om nya politikområden, exempelvis innovation, energi, migration och skatter, skall tas med i 2010 års översyn av statistiken så att rättvisande och objektiva datamängder kan produceras och utgöra en bas för att utvärdera utvecklingstendenserna på de nya områdena i fråga.

 

e) Delningen av den ekonomiska bördan mellan gemenskapens och medlemsstaternas budgetar i förhållande till genomförandet av programmet och medlemsstaternas institutionella kapacitet skall analyseras med vederbörlig hänsyn till de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen 2004 och 2007.

 

_________

1 EGT L 376, 27.12.2006, s. 36.

Ändringsförslag 20

Bilaga I, punkt 2.1, tabell, punktsats 3

Att ett förfarande för kvalitetsmärkning av europeisk officiell statistik skall införas.

Att ett förfarande för kvalitetsmärkning av europeisk officiell statistik skall införas som också gör det möjligt att intyga att de publicerade uppgifterna är enhetliga, oavsett ursprung, som kan vara lokalt, nationellt, europeiskt eller härrör från ett tredjeland, som omfattar genomförbarhetsstudier för att utveckla sådana förfaranden, normer och kriterier som behövs för att uppnå detta mål.

Motivering

Införandet av genomförbarhetsstudier är en avgörande aspekt i arbetet med att ta fram en kvalitetsmärkning av europeisk officiell statistik och stärka statistikens och hela det europeiska statistiksystemets trovärdighet.

Ändringsförslag 20

Bilaga I, punkt 2.1. tabell, punktsats 3

Att ett förfarande för kvalitetsmärkning av europeisk officiell statistik skall införas.

Att ett förfarande för kvalitetsmärkning av europeisk officiell statistik skall införas, vilket även gör det möjligt att bekräfta de offentliggjorda uppgifternas efterlevnad, oberoende av om de är framtagna på lokal eller nationell nivå, gemenskapsnivå eller i ett tredje land.

Motivering

Det är nödvändigt att garantera de statistiska uppgifternas kvalitet när de offentliggörs, med tanke på att de kan komma från olika källor.

Ändringsförslag 21

Bilaga I, punkt 3.3

För att förbättra de statistiska tjänsterna till användarna och för att förbättra det europeiska statistiksystemets effektivitet i dess helhet krävs en starkare inriktning på de grundläggande behoven inom europeisk politik. Denna kommer att utgå från principen ”Europa först”, som är en pragmatisk strategi för att underlätta sammanställning av de europeiska aggregat som är av särskild vikt för gemenskapens politik. Det europeiska statistiksystemets flexibilitet och förmåga att snabbt möta förändringar i användarbehoven måste därför stärkas.

För att förbättra de statistiska tjänsterna till användarna och för att förbättra det europeiska statistiksystemets effektivitet i dess helhet krävs en starkare inriktning på de grundläggande behoven inom europeisk politik. I särskilda fall kommer denna att utgå från den ”europeiska statistikprincipen”, som är en pragmatisk strategi för att underlätta sammanställning av de europeiska aggregat som är av särskild vikt för gemenskapens politik. Det europeiska statistiksystemets flexibilitet och förmåga att snabbt möta förändringar i användarbehoven måste därför stärkas.

Motivering

Den europeiska statistikprincipen bör endast tillämpas i vissa fall med avseende på särskilda ämnen, sektorer och territoriella behov.

Ändringsförslag 22

Bilaga I, punkt 3.5, tabell, punktsats 1

• Gemensamma organisationer, instrument och förfaranden skall inrättas, där nationella myndigheter och berörda EG-avdelningar deltar och där vissa medlemsstaters specialisering inom särskild statistikverksamhet underlättas till förmån för det europeiska statistiksystemet i dess helhet.

• Gemensamma organisationer, instrument och förfaranden skall inrättas, där nationella myndigheter och berörda kommissionsavdelningar deltar, där de så kallade ESSnet utvecklas och där vissa medlemsstaters specialisering inom särskild statistikverksamhet underlättas till förmån för det europeiska statistiksystemet i dess helhet.

Motivering

Det är viktigt att utveckla de så kallade ESSnet för att det skall vara möjligt att arbeta med vissa särskilda viktiga frågor, och därmed undvika verksamhetsöverlappning och effektivisera det europeiska statistiksystemet.

Ändringsförslag 23

Bilaga II, avdelning I, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 1

• Ett enda flödessystem för Intrastat kommer att föreslås av kommissionen som skall träda i kraft år 2010.

• Ett enda flödessystem för Intrastat kommer att föreslås av kommissionen som skall träda i kraft år 2010. För att förenkla Intrastat-statistiken är det lämpligt att genomföra särskilda studier för att komma fram till metoder för hur största möjliga förenkling skall kunna uppnås, samtidigt som det garanteras att uppgifterna håller en acceptabel nivå när det gäller kvalitet och punktlighet.

Ändringsförslag 24

Bilaga II, avdelning IV, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 2

• Statistik som ger socioekonomisk information om invandrare skall utvecklas, inbegripet genomförande av ad hoc-moduler i arbetskraftsundersökningen och insamling av uppgifter om invandrare som en del av gemenskapens folkräkningsprogram år 2011.

• Statistik som ger socioekonomisk information om invandrare skall utvecklas och vid behov uppdelas efter kön, inbegripet genomförande av ad hoc-moduler i arbetskraftsundersökningen och insamling av uppgifter om invandrare som en del av gemenskapens folkräkningsprogram år 2011.

Ändringsförslag 25

Bilaga II, avdelning V, Nuvarande läge, stycke 2

Statistikens täckning när det gäller passagerar- och godsflöden samt trafik är tillfredsställande för alla transportsätt utom för passagerartransport på landsväg och icke-motoriserade transportsätt. Inom trafikstatistiken om alla transportsätt saknas dessutom för närvarande vissa viktiga uppgifter som krävs för att övervaka stockningar, utsläpp i luften och ytterligare negativa påverkningar på miljön. Statistiken om fraktgodstransport är fortfarande huvudsakligen inriktad på enskilda transportsätt och ger inte tillräcklig information om intermodala transportkedjor.

Statistikens täckning när det gäller passagerar- och godsflöden samt trafik är tillfredsställande för alla transportsätt utom för passagerartransport på landsväg och icke-motoriserade transportsätt. Inom trafikstatistiken om alla transportsätt saknas dessutom för närvarande vissa viktiga uppgifter som krävs för att övervaka stockningar, utsläpp i luften och ytterligare negativa påverkningar på miljön. Statistiken om fraktgodstransport är fortfarande huvudsakligen inriktad på enskilda transportsätt och ger inte tillräcklig information om intermodala transportkedjor. Av kostnadsskäl tas inte hänsyn till de verkliga konkurrensförhållandena inom och mellan olika transportsätt, i synnerhet när det gäller de olika faktorer som påverkar verksamhetsbetingelserna: beskattningsnivåer, vägavgifter, lönekostnader och prissättning.

Motivering

Gemenskapens transportstatistik tar inte tillräcklig hänsyn till de olika transportsättens verksamhetsbetingelser. Dessa betingelser skulle göra det möjligt att belysa varje transportsätts konkurrenskraft.

Ändringsförslag 26

Bilaga II, rubrik V, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsatserna 2a och 2b (nya)

 

• Jämförande studier avseende konkurrensförhållandena inom och mellan transportsätten, i synnerhet avseende direkta och indirekta beskattningsnivåer, vägavgifter, lönekostnader och prissättningsnivå skall samlas in och spridas.

 

• Indikatorer skall regelbundet utarbetas för de olika transportsättens övergripande kostnader, inbegripet deras externa kostnader som särskilt skall belysas, på grundval av den studie som kommissionen har åtagit sig att offentliggöra 2008.

Motivering

Gemenskapens transportstatistik bör kompletteras med andra indikatorer som gör det möjligt att jämföra varje transportsätts konkurrenskraft.

Ändringsförslag 27

Bilaga II, avdelning VIII, Nuvarande läge, stycke 1

Arbetsmarknadsstatistiken styrs av en solid rättslig ram för att säkerställa regelbunden överföring av uppgifter för bedömning av sysselsättning, arbetslöshet, inkomster och arbetskostnader. Nya politikområden kommer icke desto mindre att kräva utvidgning av statistiklagstiftningen till andra områden som i) statistik över lediga tjänster, utvärdering av arbetsmarknadens efterfrågesida och kompletterande statistik om sysselsättning och arbetslöshet, ii) arbetsmarknadsläget för invandrare, främjande av bättre integrering av denna befolkning och iii) övergången från skola till arbete genom att understödja en lämplig politik som säkerställer en smidigt inlemmande av de unga på arbetsmarknaden. Andra områden som arbetets och sysselsättningens kvalitet hos en åldrande arbetsstyrka, arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga samt arbetsmarknadens behov av informationssamhället kommer fortsättningsvis att rikta uppmärksamheten på statistikens utveckling.

Arbetsmarknadsstatistiken styrs av en solid rättslig ram för att säkerställa regelbunden överföring av uppgifter för bedömning av sysselsättning, arbetslöshet, inkomster och arbetskostnader. Nya politikområden kommer icke desto mindre att kräva utvidgning av statistiklagstiftningen till andra områden som i) statistik över lediga tjänster, utvärdering av arbetsmarknadens efterfrågesida och kompletterande statistik om sysselsättning och arbetslöshet, ii) arbetsmarknadsläget för invandrare, främjande av bättre integrering av denna befolkning och iii) arbetsmarknadssituationen för äldre arbetstagare och iv) övergången från skola till arbete genom att understödja en lämplig politik som säkerställer en smidigt inlemmande av de unga på arbetsmarknaden. Andra områden som arbetets och sysselsättningens kvalitet hos en åldrande arbetsstyrka, arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga samt arbetsmarknadens behov av informationssamhället kommer fortsättningsvis att rikta uppmärksamheten på statistikens utveckling. Sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken svarar i första hand mot makroekonomiska behov. Den tar således inte tillräcklig hänsyn till existerande territoriella skillnader, i synnerhet i vissa stadsområden.

Ändringsförslag 28

Bilaga II, avdelning VIII, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 3a (ny)

 

• Sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken bör även omfatta mer fokuserade territoriella indikatorer, i synnerhet för städer och tätbefolkade områden, för att hänsyn bättre skall kunna tas till skillnaderna mellan regionerna när det gäller sysselsättning och arbetslöshet. Karläggningar av städer som utförs av det europeiska statistiksystemet bör ta större hänsyn till denna aspekt. Kommissionen skall i sin halvtidsrapport 2010 undersöka kostnaderna för att införa kartläggningar av stadsområden med mer än 500 000 invånare.

Ändringsförslag 29

Bilaga II, avdelning XI, Nuvarande läge, styckena 5a och 5b (nya)

 

Kommissionen skall i sin halvtidsrapport 2010 undersöka huruvida FN:s indikator för mänsklig utveckling kan utsträckas till att även beakta bostads- och sysselsättning/arbetslöshetsfaktorer i Europeiska unionen.

Ändringsförslag 30

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 6

· Ungdomsstatistiken behöver gradvis byggas upp med användande av befintliga källor och, vid behov, med bättre integrering i befintliga undersökningar.

· Ungdomsstatistiken avseende samtliga utbildningsnivåer och ungdomars ekonomiska och sociala integration behöver gradvis byggas upp med användande av befintliga källor och, vid behov, med bättre integrering i befintliga undersökningar.

Ändringsförslag 31

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 6a (ny)

 

• Statistik för barn i enlighet med den i internationella avtal reglerade åldersgränsen för barn (som är 18 år enligt FN-konventionen om barnets rättigheter) skall sammanställas med avseende på barns sociala situation och fattigdomen bland barn.

Ändringsförslag 32

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 7a (new)

 

• En överenskommelse skall utarbetas i samarbete med Europeiska institutet för jämställdhet för att fastställa praktiska samarbetsformer.

Ändringsförslag 33

Bilaga II, avdelning XIII, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 3

· Folkhälsostatistikens tillgänglighet, jämförbarhet, aktualitet och politiska relevans – inbegripet statistik om funktionshinder och hälsovård – skall förbättras med särskild uppmärksamhet på förbättringar av metoderna och med beaktande av olika sammanhang i varje land.

· Folkhälsostatistikens tillgänglighet, jämförbarhet, aktualitet och politiska relevans – inbegripet könsuppdelad statistik om funktionshinder och hälsovård – skall förbättras med särskild uppmärksamhet på förbättringar av metoderna och med beaktande av olika sammanhang i varje land.

Ändringsförslag 34

Bilaga II, avdelning XX, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 3

Särskild tonvikt skall läggas på mätning och övervakning av fattigdom, framsteg inom den sociala sammanhållningen, hållbar miljö och indikatorer för millenniemålen om utveckling.

Särskild tonvikt, inbegripet beaktande av jämställdhetsperspektivet, skall läggas på mätning och övervakning av fattigdom, framsteg inom den sociala sammanhållningen, hållbar miljö och indikatorer för millenniemålen om utveckling.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

1.        BAKGRUND

Det föreslagna femårsprogrammet för 2008–2012 är Eurostats sjunde medellånga arbetsprogram i följd. Målet för varje program har varit att tillhandahålla en översikt över de strategier, prioriteringar och arbetsplaner som avses för varje planeringsperiod. Den nuvarande planen för 2003–2007 inleddes genom Europaparlamentets och rådets beslut 2367/2002/EG av den 16 december 2002. Femårsprogrammen stöds av årliga program där mer detaljerade mål för arbetet uppställs varje år.

I rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik(1) krävs att ett statistiskt program för gemenskapen utarbetas ”i vilket inriktningen, huvudområdena och målen för de åtgärder som planeras under en tid som inte överstiger fem år skall bestämmas”.

Det föreslagna beslutet är nu föremål för medbeslutandeförfarandet        enligt artikel 285 i EG-fördraget.

2.        PRESENTATION AV PROGRAMMET

I motiveringen till kommissionens förslag finns allmänna synpunkter om programmet. Dokumentet är upplagt på samma sätt som de tidigare program som översänts till parlamentet och innehåller följande delar:

(a)       Motivering

           En förklaring till bakgrunden för föreliggande förslag.

(b)       Rättsakt

           De viktigaste delarna av den rättsliga ramen.

(c)       Bilaga 1: Inriktningen

Prioriteringar och det sätt kommissionen avser att hantera de årliga arbetsprogrammen.

(d)       Bilaga II: Mål och åtgärder

Efter en avdelning om tvärgående statistisk verksamhet som stöd till övergripande politiska prioriteringar finns en beskrivning av det statistiska arbete som föreslås i rapporten för var och en av de 20 avdelningarna i fördraget. För varje ”avdelning” ges det i bilagan en beskrivning av det arbete som skall göras under rubrikerna rättslig ram, nuvarande läge och de viktigaste initiativ som skall tas upp under perioden 2008–2012.

(e)       Finansieringsöversikt

Finansieringsöversikten innehåller en sammanfattning i tabellform av de viktigaste delarna i programmet och den föreslagna resurstilldelningen per år och typ av resurs. I en anslutande text tar man bland annat upp frågorna om övervakning och utvärdering och åtgärder mot bedrägerier.

3.        Föredragandens kommentarer

Föredraganden stöder i stort kommissionens förslag. Följande ändringar föreslås dock:

I artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 322/1997 sägs att gemenskapens statistiska program inte får överstiga fem år. För närvarande följer produktionscykeln för gemenskapens statistiska program varken Europaparlamentets eller kommissionens lagstiftningscykel. Därför föreslås att kommissionen som en del av den översyn som planeras 2010 enligt rådets förordning (EG) nr 322/1997 lägger fram förslag om att få dessa cykler att sammanfalla från och med 2014. Detta förslag är ett uttryck för Europaparlamentets önskan om att få lagstiftningscykeln att sammanfalla med budgetcykeln.

Det är nödvändigt att se till att de komplexa datamängder som produceras enligt gemenskapens statistiska program förblir relevanta och konsekventa och att byråkratin i samband med insamlingen inte blir en administrativ börda, särskilt inte för små och medelstora företag eftersom detta skulle strida mot Lissabonstrategin och medlemsstaternas uttalade avsikt om att minska byråkratin med 25 procent överlag. Det är därför avgörande att förslagen i kommissionens meddelande om minskning av svarsbördan, förenkling och prioriteringar på statistikområdet skall genomföras i god tid. Därför föreslås att den översyn som skall göras 2010 omfattar en utvärdering av de konkurrenseffekter för små och medelstora företag som följer av de föreslagna minskningarna av den administrativa bördan avseende statistik i KOM(2006)0693, särskilt när det gäller insamlingen av Intrastat-uppgifter.

Föredraganden observerar dessutom följande:

Med tanke på den avsikt som uttalades vid EU-toppmötet i december 2005 om att finna en lösning på dödläget för konstitutionen senast 2009 kommer det att bli nödvändigt att i samband med den föreslagna treårsöversynen 2010 anpassa den sektoriella uppdelningen av listorna med uppgifter (”avdelningarna”) i bilaga II eftersom de för närvarande grundas på Nicefördraget.

NACE 2 kommer att ersätta NACE 1 senast 2008. Denna näringsgrensindelning kommer dock inte att införas fullt ut av de nationella statistikmyndigheterna förrän 2011. Behovet av att driva ett parallellt system kommer att belasta dessa myndigheters budgetar tills en konsekvent och enhetlig statistikredovisning uppnås. Att driva parallella system skulle vara mycket kostsamt, särskilt för de nya medlemsstaterna.

Kommissionen bör inom ramen för översynen 2010 ta itu med frågan om de datamängder, verktyg och metoder som krävs för att producera rättvisande och objektiv analys av de sociala och ekonomiska effekterna på viktiga områden, vilka är i konstant behov av uppföljning och översyn, exempelvis budgetramen, tjänstedirektivets genomförande och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

2010 års översyn bör ge en detaljerad analys av hur programmets börda bör delas mellan EU:s budget och medlemsstaterna, särskilt för de medlemsstater som nyligen anslutit sig.

Nya politikområden såsom uppgifter om innovation, energi, migration och skatter bör tas med i 2010 års planerade översyn av statistiken så att rättvisande och objektiva datamängder kan produceras och utgöra en bas för att utvärdera utvecklingstendenserna på området i fråga.

(1)

EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.


YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET (11.4.2007)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska program 2008–2012

(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

Föredragande: Janusz Lewandowski

KORTFATTAD MOTIVERING

Huvuddelar i det föreslagna programmet

Huvudsyftet med gemenskapens officiella statistik är att regelbundet stödja utformningen, granskningen och utvärderingen av gemenskapens politik med tillförlitlig, objektiv, jämförbar och sammanhängande faktainformation.

Mot denna bakgrund syftar förslaget till att upprätta ett omfattande strategiskt program för officiell gemenskapsstatistik. Det skall omfatta produktion och leverans av varor och tjänster till användarna, förbättring av statistikens kvalitet och ytterligare utveckling av det europeiska statistiksystemet (partnerskapet mellan Eurostat, de nationella statistik­myndigheterna och de övriga myndigheter som i varje medlemsstat ansvarar för framställning och spridning av europeisk statistik).

Programmet styrs av följande övergripande politiska prioriteringar:

 Välstånd, konkurrenskraft och tillväxt.

 Solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning samt hållbar utveckling.

 Säkerhet.

 Ytterligare utvidgning av Europeiska unionen.

Kravet på ett flerårigt statistiskt program för gemenskapen grundar sig på artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 322/97 enligt vilken gemenskapens statistiska program skall definiera inriktning, huvudområden och mål för de åtgärder som planeras för en tid som inte överstiger fem år och som utgör ramen för framställning av all gemenskapsstatistik. Gemenskapens statistiska program genomförs genom årliga arbetsprogram där mer detaljerade arbetsmål anges för varje år och genom en särskild lagstiftning när det gäller mer omfattande åtgärder. Gemenskapens statistiska program är föremål för en lägesrapport efter halva tiden samt en formell utvärdering efter programperiodens utgång.

Budgeteffekter

De budgetmedel som Eurostat behöver för att genomföra programmet bedöms för närvarande uppgå till totalt 274,2 miljoner euro under programperioden (2008–2012). Detta belopp motsvarar de budgetmedel som Eurostat behöver för att bedriva all den verksamhet som beskrivs i programmet, med följande undantag:

 Personal- och administrationskostnader.

 Budgetmedel för andra budgetposter rörande statistik som kan tillkomma för att täcka nya regleringsbehov under perioden 2008–2012 (Edicom-åtgärder).

 Budgetmedel som avsätts till andra generaldirektorat under deras respektive budgetposter.

 Medel på nationell och regional nivå.

Eurostat kommer att omfördela sina egna budget- och personalresurser så att de tillgodoser programmets övergripande prioriteringar. Med beaktande av statistikarbetets utveckling och trots syftet att omfördela resurser med utgångspunkt i översynen av prioriteringarna bör beredskap emellertid finnas för risken att man med den planerade resursnivån inte kan tillgodose alla krav. Under sådana omständigheter kommer behov av att senarelägga den verksamhet som planeras i detta program att anges i de årliga arbetsprogrammen när det gäller

 de medel som budgetmyndigheten anslagit till kommissionen och

 de medel som finns tillgängliga inom hela det europeiska statistiksystemet för att genomföra verksamheten.

Föredragandens förslag till ändringar

Det bör framhållas att budgetmyndigheten avser att fastställa ett referensbelopp i budgeten som måste betraktas som tillräckligt för att uppfylla alla krav som sannolikt kommer att dyka upp under programperioden (2008–2012). Föredraganden menar därför att kommissionens avsikt att senarelägga verksamhet som planeras inom ramen för programmet kommer att skapa förvirring och minska budgetens tydlighet när det gäller budgetmedel som anslagits till vissa politikområden.

För det andra anser föredraganden att det hade varit bra att inrätta ett program som i likhet med nästan alla fleråriga gemenskapsprogram täcker hela perioden för den nuvarande fleråriga budgetramen (2007–2013). I den nuvarande fleråriga budgetramen ingår ”statistik” som en del av ”övriga åtgärder” inklusive den kvarvarande marginalen för rubrik 1 a. Av tydlighetsskäl bör nästa fleråriga budgetram klart ange hur mycket pengar som läggs på det fleråriga statistiska programmet. Detta skulle göra det enklare för budgetmyndigheten att bedöma den faktiska marginal som återstår under en viss rubrik.

Föredraganden föreslår två ändringar:

1. Ett standardändringsförslag som hänvisar till artikel 37 i det interinstitutionella avtalet för att tillgodose det övergripande taket för underrubrik 1.

2. Det andra ändringsförslaget garanterar att budgetmyndighetens två grenar får halvtidsutvärderingsrapporten. Annars skulle det vara omöjligt för budgetmyndigheten att ha tillgång till en första utvärdering av det nuvarande programmet under förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram och kommande fleråriga program.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1

Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet menar att det referensbelopp som anges i lagförslaget måste vara förenligt med taket för rubrik 1a i den nya fleråriga budgetramen och påpekar att man kommer att ta beslut om det årliga beloppet inom ramen för det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Motivering

Standardändringsförslag.

Förslag till beslut

Kommissionens förslag(1)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2

Artikel 6, punkt 1

1. Under det tredje året av programmets genomförande skall kommissionen utarbeta en lägesrapport om framsteg och förelägga kommittén för det statistiska programmet denna.

1. Under det tredje året av programmets genomförande skall kommissionen utarbeta en lägesrapport om framsteg och lägga fram den inför kommittén för det statistiska programmet, Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Europaparlamentet och rådet måste få information om lägesrapporten. Slutrapporten för hela programperioden (som skall vara klar 2013) kommer att läggas fram alltför sent för att dess resultat med säkerhet skall komma med i nästa fleråriga statistiska program och fleråriga budgetram.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapens statistikprogram 2008–2012

Referensnummer

KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.12.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Janusz Lewandowski

13.12.2006

 

 

Behandling i utskott

11.4.2007

 

 

 

Antagande

10.4.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Kyösti Virrankoski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Margarita Starkevičiūtė

(1)

EGT/EUT C …, ..., s. ....

 


YTTRANDE FRÅN Utskottet för regional utveckling (4.5.2007)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska program 2008–2012

(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

Föredragande: Mieczysław Edmund Janowski

KORTFATTAD MOTIVERING

Med den budgetram för åren 2007–2013 som antogs 2006 beslutade medlemsstaterna att anslå mer än en tredjedel av budgeten till genomförandet av regionalpolitiken. Det överordnade målet är att genomföra principerna om sammanhållning och solidaritet bland mer och mindre utvecklade regioner i Europeiska unionen.

Med tanke på regionalpolitikens räckvidd och komplexitet och de enorma resurser som anslagits är det nödvändigt att skapa effektiva instrument för att följa framstegen i genomförandet av strukturpolitiken på regional nivå, och också att genomföra utvärderingar av åtgärdernas effektivitet.

Tillgång till tillförlitliga och så fullständiga statistikuppgifter som möjligt är ett nödvändigt villkor för en effektiv uppföljning och utvärdering.

När det gäller sammanhållningspolitiken och genomförandet av strukturfonderna behöver man också betona att det är oundgängligt med tillgång till statistik som möjliggör jämförelser mellan gemenskapen, medlemsstaterna och regionerna.

Dessutom behöver den statistiska informationen inte bara vara tillförlitlig och fullständig utan också omfatta samtliga områden i Europeiska unionen och täcka en tillräckligt lång period, samtidigt som den regelbundet måste samlas in och göras tillgänglig, så att en jämförelse av situationen i enskilda regioner kan göras och pågående utvecklingstendenser i dessa regioner kan utvärderas.

Det är till exempel oacceptabelt att tillfälliga prioriteringar eller övergående organisatoriska problem lett till att insamling av en viss typ av information försummas under viss tid, eftersom detta på medellång sikt skulle leda till en ofullständig eller splittrad bild av situationen.

Det är endast med stöd av tillförlitlig och fullständig statistisk information som vi kommer att kunna bedöma den verkliga utvecklingen i regionerna och sammanhållningspolitikens roll i denna process.

Tack vare detta kommer det att bli möjligt att exaktare bedöma effektiviteten i enskilda åtgärder och att på lämpligt sätt styra framtida åtgärder så att deras effektivitet och resultat maximeras.

Det måste betonas att de statistiska analysmetoder som idag tillämpas för regionalpolitiken, på grundval av de statistiska enheterna NUTS, inte alltid leder till helt tillförlitliga uppgifter. Detta är särskilt fallet vid uträkning av genomsnitt för uppgifter i regionerna, där den ekonomiska nivån i regionens huvudstad ofta är betydligt högre än den i övriga delar av regionen. Detta kan objektivt bekräftas, med hjälp av statistik för mindre territoriella enheter eller helt enkelt med hjälp av egna ögon. Därför bör man beakta detta problem och sträva efter att beskriva den ekonomiska situation som faktiskt råder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag(1)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2

(2) I enlighet med förordning (EG) nr 322/97 skall gemenskapen vid varje tidpunkt ha tillgång till statistikuppgifter som är jämförbara mellan medlemsstaterna, aktuella, tillförlitliga och ändamålsenliga och som kan upprättas så effektivt som möjligt så att gemenskapen kan utforma, tillämpa, övervaka och utvärdera sin politik.

(2) I enlighet med förordning (EG) nr 322/97 skall gemenskapen vid varje tidpunkt ha tillgång till statistikuppgifter som är jämförbara mellan medlemsstaterna, enskilda regioner i Europeiska unionen och enskilda kategorier i den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS), som är aktuella, tillförlitliga och ändamålsenliga och kan upprättas så effektivt som möjligt så att gemenskapen kan utforma, tillämpa, övervaka och utvärdera sin politik.

Motivering

Tillägget behövs för att man med tillgänglig statistisk information skall kunna göra jämförelser inte bara på nationell nivå och utan också på regional nivå. Detta är en förutsättning för att man skall kunna göra en riktig utvärdering av effektiviteten i den sammanhållningspolitik som genomförts.

Ändringsförslag 2

Skäl 4

(4) Den särskilda metoden för att upprätta gemenskapsstatistik kräver ett särskilt nära samarbete inom gemenskapens framväxande statistiksystem genom kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom, i fråga om anpassningen av systemet, i synnerhet genom att införa de rättsliga instrument som krävs för att upprätta denna gemenskapsstatistik. Hänsyn kommer att tas till belastningen på uppgiftslämnarna, oavsett om dessa är företag, centrala eller lokala myndigheter, hushåll eller enskilda.

(4) Den särskilda metoden för att upprätta gemenskapsstatistik kräver ett särskilt nära samarbete inom gemenskapens framväxande statistiksystem genom kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom, i fråga om anpassningen av systemet, i synnerhet genom att införa de rättsliga instrument som krävs för att upprätta denna gemenskapsstatistik. Hänsyn kommer att tas till belastningen på uppgiftslämnarna, oavsett om dessa är företag, centrala, regionala eller lokala myndigheter, hushåll eller enskilda.

Motivering

Att bland uppgiftslämnarna utlämna regionala myndigheter mellan centrala och lokala myndigheter förefaller vara ett rent misstag men det kan leda till vissa missförstånd, så man bör komplettera med detta.

Hänvisningen till den regionala nivån får inte utelämnas, i synnerhet inte när det uttryckligen hänvisas till den nationella och lokala nivån.

Ändringsförslag 3

Skäl 5

(5) Framställning av gemenskapsstatistik inom det femåriga programmets rättsliga ram erhålls genom ett nära, samordnat och konsekvent samarbete mellan Eurostat och de nationella myndigheterna. För detta ändamål bör Eurostat se till att i olika former samordna de nationella myndigheterna i ett nätverk som utgör det europeiska statistiksystemet för att säkerställa tillgång till aktuell statistik som underlag för Europeiska unionens politiska behov.

(5) Framställning av gemenskapsstatistik inom det femåriga programmets rättsliga ram erhålls genom ett nära, samordnat och konsekvent samarbete mellan Eurostat och de nationella myndigheterna. För detta ändamål bör Eurostat se till att i olika former samordna de nationella myndigheterna i ett nätverk som utgör det europeiska statistiksystemet för att säkerställa tillgång till aktuell statistik och adekvat statistisk kompatibilitet mellan medlemsstaterna som underlag för Europeiska unionens politiska behov.

Motivering

Kriterierna skiljer sig ofta åt på ett sätt som gör det svårt att få tillgång till tillförlitlig statistik som speglar faktiska resultat.

Ändringsförslag 4

Skäl 6

(6) Vid framställning och spridning av gemenskapsstatistik enligt detta beslut bör medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheter iaktta de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden avseende statistik, som bilagts kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar.

(6) Vid framställning och spridning av gemenskapsstatistik enligt detta beslut bör medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheter iaktta de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden avseende statistik, som bilagts kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar. I denna process bör insatser göras för att enhetliggöra insamlade statistikuppgifter och för att främja möjligheten till vetenskaplig bearbetning av dessa.

Motivering

Innan man samlar in grundläggande uppgifter bör kriterierna enhetliggöras så att resultaten, så snart de har behandlats, är jämförbara.

Ändringsförslag 5

Skäl 6a (nytt)

(6a) I enlighet med gemenskapens mål om jämställdhet mellan män och kvinnor enligt artiklarna 2 och 3 i EU-fördraget samt artikel 16 i förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden är medlemsstaterna skyldiga att göra en uppdelning efter kön för åtminstone den statistik som utgör en direkt eller indirekt förutsättning för finansiering från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.

Motivering

I statistiken måste man differentiera mellan kvinnor och män, då det enligt gemenskapens mål för jämställdhet mellan kvinnor och män måste gå att utläsa vilka könsspecifika effekter EU- politiken får. Detta hänger direkt ihop med huvudprioriteringen ”solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning samt hållbar utveckling”, eftersom dessa europeiska politikområden omfattas av kravet på att jämställdhetsperspektivet integreras under genomförandet (jämför artikel 16 i förordning (EG) nr 1083/2006).

Ändringsförslag 6

Skäl 8

(8) Då målen i den föreslagna åtgärden, nämligen gemenskapens statistiska program 2008-2012, inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna utan bättre kan nås på gemenskapsnivå får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som återfinns i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen som denna fastställs i artikeln i fråga går detta beslut inte utöver vad som krävs för att nå dessa mål.

(8) Då målen i den föreslagna åtgärden, nämligen gemenskapens statistiska program 2008-2012, inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna utan bättre kan nås på gemenskapsnivå får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som återfinns i artikel 5 i fördraget. I synnerhet kan gemenskapen regelbundet ställa krav på statistikproduktion på regional nivå så att skillnaderna i utvecklingsnivå mellan regionerna kan belysas i enlighet med artikel 158 i EG-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen som denna fastställs i artikel 5 i fördraget går detta beslut inte utöver vad som krävs för att nå dessa mål.

Motivering

Huvudprioriteringen ”solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning och hållbar utveckling" har direkt att göra med de uppgifter som samlas in inom ramen för den europeiska regionalpolitiken. Med tanke på den geografiska nivå som denna politik skall genomföras på är det för att kunna registrera olika regionala utvecklingstendenser och för att kunna kontrollera regionalpolitiska insatser nödvändigt att statistiska uppgifter står till förfogande på regional nivå (jfr. bilaga II, avdelning XVII ”Ekonomisk och social sammanhållning”).

Ändringsförslag7

Skäl 10a (nytt)

(10a) För att garantera att gemenskapens åtgärder avseende städer blir mer enhetliga och effektiva och för att möjliggöra trovärdiga jämförelser måste det för gemenskapsstatistikens skull fastställas en definition av begreppet städer och europeiska stadsområden.

Ändringsförslag 8

Artikel 2, punkt 1

(1) Med hänsyn till tillgängliga resurser hos de nationella myndigheterna och kommissionen skall programmet inriktas på gemenskapens viktigaste politiska prioriteringar, nämligen

(1) Med hänsyn till tillgängliga resurser hos de nationella myndigheterna och kommissionen skall programmet inriktas på gemenskapens viktigaste politiska prioriteringar, nämligen

– välstånd, konkurrenskraft och tillväxt,

– välstånd, konkurrenskraft, innovation och tillväxt,

– solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning samt hållbar utveckling,

– solidaritet, ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, hållbar utveckling samt demografiska utmaningar,

 

– utbildning och ungdomsverksamhet,

– säkerhet och

– säkerhet, transparens,

 

utvecklingssamarbete och

– ytterligare utvidgning av Europeiska unionen.

– ytterligare utvidgning av Europeiska unionen.

Motivering

Redan nu är det omöjligt att hålla den territoriella sammanhållningen skild från den ekonomiska och sociala sammanhållningen, eftersom den också är inskriven i förslaget till konstitutionellt fördrag.

Andra prioriteringar som EU lägger stor vikt vid måste också betonas. Europeiska unionen besitter ackumulerad kunskap inom vitt skilda tekniska områden. I sin egenskap av främsta förhandlingspart när det gäller utvecklingsbistånd kan EU ge ett betydande stöd i form av teknisk och ekonomisk rådgivning för utveckling och modernisering av utvecklingsländernas statistiksystem.

Att offentliggöra de uppgifter som gemenskapsbesluten grundar sig på är avgörande för att skapa klarhet och bättre förståelse för pålitligheten i uppgifterna.

Ändringsförslag 9

Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. Programmet skall genomföras i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden avseende statistik för att framställa och sprida harmoniserad gemenskapsstatistik av hög kvalitet och säkerställa en korrekt funktion hos det europeiska statistiksystemet i dess helhet. De nationella myndigheterna och gemenskapens statistikmyndighet skall

Programmet skall genomföras i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden avseende statistik för att framställa och sprida harmoniserad gemenskapsstatistik av hög kvalitet och säkerställa en korrekt funktion hos det europeiska statistiksystemet i dess helhet, med vederbörlig hänsyn till behovet av att nödvändiga statikuppgifter produceras i tid. De nationella myndigheterna och gemenskapens statistikmyndighet skall

Motivering

Man bör betona vikten av att de statistiska uppgifterna levereras i tid av medlemsstaterna. Detta är en förutsättning för att det europeiska statistiksystemet skall fungera korrekt.

Ändringsförslag 10

Artikel 3, punkt 1, led a

(a) inrätta en institutionell och organisatorisk miljö som främjar effektivitet och trovärdighet hos nationella statistikmyndigheter och gemenskapens statistikmyndigheter när de framställer och sprider officiell statistik,

(a) inrätta en institutionell och organisatorisk miljö som främjar effektivitet och trovärdighet hos nationella statistikmyndigheter och gemenskapens statistikmyndigheter när de framställer och sprider officiell statistik och regional statistik baserad på nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS),

Motivering

Det är nödvändigt att uttryckligen nämna nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS) för att belysa gemenskapens mål att tillhandahålla en enhetlig uppdelning av territoriella enheter för framställningen av regional statistik för Europeiska unionen.

Ändringsförslag 11

Artikel 3, punkt 1, led c

(c) säkerställa att gemenskapsstatistiken uppfyller europeiska kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven hos institutionella användare inom Europeiska unionen, regeringarna, forskningsinstituten, organisationerna i det civila samhället, företagen och allmänheten i stort.

(c) säkerställa att gemenskapsstatistiken uppfyller europeiska kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven hos institutionella användare inom Europeiska unionen, regeringarna, de regionala och lokala myndigheterna, forskningsinstituten, organisationerna i det civila samhället, företagen och allmänheten i stort.

Motivering

Det är nödvändigt att belysa de olika användarnivåerna inom medlemsstaterna.

Lokala och regionala myndigheter behöver pålitlig gemenskapsstatistik för att utforma sin politik och försvara sina regionala intressen.

Ändringsförslag 12

Artikel 3, punkt 1, led ca (nytt)

 

ca) säkerställa att de upprättade jämförelserna är av en sådan standard att gemenskapens statistik blir fullt jämförbar med internationell statistik,

Motivering

Man måste garantera att statistiken inte bara är jämförbar på gemenskapsnivå utan också med världsekonomin. På så sätt kan man exaktare utvärdera Europeiska unionens, medlemsstaternas och regionernas faktiska situation i jämförelse med konkurrenterna på den globala arenan.

Ändringsförslag 13

Artikel 3, punkt 1, led cb (nytt)

cb) säkerställa att sammanställningar utarbetas enligt en standard som gör att gemenskapens statistik är till fullo förenlig med de grundläggande principerna för officiell statistik som antogs av FN:s statistikkommission den 14 april 1994,

Motivering

Det är viktigt att statistiken är jämförbar inte bara på gemenskapsnivå, utan även i förhållande till internationella standarder.

Ändringsförslag 14

Artikel 3, punkt 1, led cc (nytt)

cc) när detta begärs och är motiverat, tillhandahålla sådant tekniskt stöd som behövs för att organisera statistiken, och se till att god praxis kommer andra enheter eller tredjeländer till del,

Motivering

Europeiska unionen förfogar som sagt över ackumulerad kunskap och personella och ekonomiska resurser som är av stort värde inom samarbetet. Det är fortfarande mycket svårt att jämföra statistiska uppgifter på internationell nivå på grund av bristerna i de statistiska uppgifterna, särskilt i utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 15

Artikel 4, punkt 1

1. Programmet skall säkerställa ett fortlöpande statistikstöd för beslut och utvärderingar inom gemenskapens nuvarande politikområden och tillhandahålla statistikstöd för varje ytterligare krav som uppstår ur nya initiativ inom gemenskapspolitiken.

1. Programmet skall säkerställa ett fortlöpande statistikstöd för beslut och utvärderingar inom gemenskapens nuvarande politikområden och tillhandahålla statistikstöd för varje ytterligare krav som uppstår ur nya initiativ inom gemenskapspolitiken, med tonvikt på den statistiska informationens tillförlitlighet, kvalitet och jämförbarhet.

Motivering

Detta tillägg behövs för att med tillgänglig statistisk information kunna göra jämförelser inte bara på nationell nivå och utan också på regional nivå. Detta är en förutsättning för att man skall kunna göra en riktig utvärdering av effektiviteten i den sammanhållningspolitik som genomförts.

Ändringsförslag 16

Artikel 4, punkt 2

2. Kommissionen skall vid utarbetandet av de årliga statistiska arbetsprogrammen beakta den framställda statistikens kostnadseffektivitet och säkerställa en fortlöpande översyn av prioriteringarna så att största möjliga nytta dras av medlemsstaternas och kommissionens resurser och så att den börda som åläggs uppgiftslämnarna görs så lätt som möjligt.

2. Kommissionen skall vid utarbetandet av de årliga statistiska arbetsprogrammen beakta den framställda statistikens kostnadseffektivitet och säkerställa en fortlöpande översyn av prioriteringarna så att största möjliga nytta dras av medlemsstaternas och kommissionens resurser och så att den börda som åläggs uppgiftslämnarna görs så lätt som möjligt, med beaktande av att den kronologiska kontinuiteten för de insamlade uppgifterna måste säkerställas.

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt för att säkerställa den kronologiska kontinuiteten i den statistiska information som tillhandahålls och för att se till att den omfattar en så lång tidsperiod att det blir möjligt att göra en bedömning av de pågående utvecklingstrenderna i dessa regioner. Denna information är i sin tur av grundläggande betydelse för att bedöma effektiviteten i gemenskapens sammanhållningspolitik.

Ändringsförslag 17

Artikel 4 , punkt 3

3. Programmet skall säkerställa utvecklingen av instrument som ökar det europeiska statistiksystemets flexibilitet och förbättrar dess förmåga att tillgodose förändrade användarbehov så snart de uppstår.

3. Programmet skall säkerställa utvecklingen av instrument som ökar det europeiska statistiksystemets flexibilitet och förbättrar dess förmåga att tillgodose förändrade användarbehov så snart de uppstår. Programmet skall även säkerställa att insamlade statistikuppgifter blir enhetliga och att en vetenskaplig bearbetning av dessa möjliggörs.

Motivering

Innan man samlar in grundläggande uppgifter bör kriterierna enhetliggöras så att resultaten, så snart de har behandlats, är jämförbara.

Ändringsförslag 18

Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. Programmet skall säkerställa transparens med beaktande av bland annat artikel 1.1 och 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1104/2006 av den 18 juli 2006 om ändring av förordning (EG) nr 831/2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften.

 

______________

1 EUT L 197, 19.7.2006, s. 3.

Motivering

För att göra det möjligt att dra statistiska slutsatser i vetenskapligt syfte fastställer kommissionens förordning villkoren för när tillgång kan beviljas till konfidentiella uppgifter som översänts till gemenskapens myndighet. I förordningen förtecknas de olika undersökningar eller statistikkällor som den är tillämplig på.

Ändringsförslag 19

Bilaga II, avdelning XVII, Viktiga initiativ 2008-2012, stycke 1

Det arbete som skall utföras under det statistiska programmet 2008-2012 kommer att bestämmas av gemenskapens nya regionalpolitik under den nya programperioden för strukturfonderna. Konsolideringsarbetet med de befintliga uppgifterna kommer att fortsättas, framför allt inom områdena för kartläggning av läget i städerna, transporter, miljö samt forskning och utveckling. Införandet av en rättslig ram för uppgifter om regional befolkning och den emotsedda revision av förordningen om ESA95 som omfattar uppgifterna för regionalräkenskaper kommer att bli av betydande vikt för arbetet med strukturindikatorer. Metodkonsekvensen inom regionalstatistiken skall förbättras genom att striktare metoder införs i den berörda lagstiftningsramen när den revideras och den tillämpning av kvalitetsstandarder som redan inletts i uppgifterna för regionalräkenskaper skall utvidgas till övrig regionalstatistik för att säkerställa jämförbarhet och aktualitet.

Det arbete som skall utföras under det statistiska programmet 2008-2012 kommer att bestämmas av gemenskapens nya regionalpolitik under den nya programperioden för strukturfonderna. Konsolideringsarbetet med de befintliga uppgifterna kommer att fortsättas, framför allt inom områdena för kartläggning av läget i städerna, transporter, miljö samt forskning och utveckling. Införandet av en rättslig ram för uppgifter om regional befolkning och den emotsedda revision av förordningen om ESA95 som omfattar uppgifterna för regionalräkenskaper kommer att bli av betydande vikt för arbetet med strukturindikatorer. Metodkonsekvensen inom regionalstatistiken skall förbättras genom att striktare metoder införs i den berörda lagstiftningsramen när den revideras genom en garanti att de insamlade och presenterade uppgifterna är uppdelade efter kön och genom den tillämpning av kvalitetsstandarder som redan inletts i uppgifterna för regionalräkenskaper som skall utvidgas till övrig regionalstatistik för att säkerställa jämförbarhet och aktualitet.

Motivering

I statistiken måste man differentiera mellan kvinnor och män, då det enligt gemenskapens mål för jämställdhet mellan kvinnor måste gå att utläsa vilka könsspecifika effekter EU-politiken får. Detta hänger direkt ihop med huvudprioriteringen ”solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning samt hållbar utveckling”, eftersom dessa europeiska politikområden omfattas av kravet på att jämställdhetsperspektivet integreras under genomförandet (jämför artikel 16 i förordning (EG) nr 1083/2006).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapens statistikprogram 2008/2012

Referensnummer

KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

12.12.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Mieczysław Edmund Janowski

1.2.2007

 

Behandling i utskott

20.3.2007

 

 

 

Antagande

2.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bastiaan Belder, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Véronique De Keyser, Samuli Pohjamo, Henrik Lax

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE FRÅN utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (4.5.2007)

Ttillutskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska program 2008–2012

(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

Föredragande: Edit Bauer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag(1)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2a (nytt)

 

(2a) I Europarådets rapport 1998 om integrering av jämställdhetsperspektivet, ramar, metodik och presentation av goda exempel, anges att regelbunden framställning och användning av könsuppdelad statistik vid utvecklingen och uppföljningen av politik är en nyckelfaktor för att kunna anlägga ett jämställdhetsperspektiv på all politik.

Ändringsförslag 2

Skäl 2b (nytt)

 

(2b) I sitt meddelande om integrering av jämställdhetsperspektivet i all gemenskapens politik och verksamhet (kommissionens meddelande om jämställdhetsperspektivet) bekräftar kommissionen sitt åtagande att främja jämställdhet och att systematiskt beakta skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäller villkor, situationer och behov i all kommissionens politik och verksamhet.

Ändringsförslag 3

Skäl 3a (nytt)

 

(3a) För att erhålla adekvat information om kvinnors ställning i Europeiska unionen, göra systematiska tvärnationella jämförelser, spåra långsiktiga förändringar och garantera övervakning och utvärdering av genomförda åtgärder, bör könsuppdelad statistik regelbundet samlas in, sammanställas, analyseras, harmoniseras och spridas.

Motivering

Det behövs instrument både för att förstå kvinnors situation och för att integrera jämställdhetsperspektivet i all EU-politik.

Ändringsförslag 4

Skäl 6

(6) Vid framställning och spridning av gemenskapsstatistik enligt detta beslut bör medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheter iaktta de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden avseende statistik, som bilagts kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar.

(6) Vid framställning och spridning av gemenskapsstatistik enligt detta beslut bör medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheter iaktta kommissionens och Europarådets rekommendationer om att dela upp statistiken efter kön samt de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden avseende statistik, som bilagts kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar.

Motivering

Även om vissa uppgifter har samlats in i könsuppdelad form, händer det ganska ofta att statistik som utarbetas på grundval av dessa uppgifter publiceras i annan form.

Ändringsförslag 5

Artikel 2, punkt 1, strecksats 2

– solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning samt hållbar utveckling,

– solidaritet, jämställdhet mellan könen, ekonomisk och social sammanhållning samt hållbar utveckling,

Motivering

Enligt artikel 2 och artikel 3.2 i EG-fördraget är jämställdhet mellan kvinnor och män ett övergripande mål som unionen skall eftersträva.

Ändringsförslag 6

Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. Programmet skall genomföras i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden avseende statistik för att framställa och sprida harmoniserad gemenskapsstatistik av hög kvalitet och säkerställa en korrekt funktion hos det europeiska statistiksystemet i dess helhet. De nationella myndigheterna och gemenskapens statistikmyndighet skall

1. Programmet skall genomföras i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden avseende statistik för att framställa och sprida harmoniserad, könsuppdelad gemenskapsstatistik av hög kvalitet och säkerställa en korrekt funktion hos det europeiska statistiksystemet i dess helhet. De nationella myndigheterna och gemenskapens statistikmyndighet skall

Motivering

Även om vissa uppgifter har samlats in i könsuppdelad form, händer det ganska ofta att statistik som utarbetas på grundval av dessa uppgifter publiceras i annan form.

Ändringsförslag 7

Artikel 3, punkt 1, led c

(c) säkerställa att gemenskapsstatistiken uppfyller europeiska kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven hos institutionella användare inom Europeiska unionen, regeringarna, forskningsinstituten, organisationerna i det civila samhället, företagen och allmänheten i stort.

(c) säkerställa att gemenskapsstatistiken uppfyller europeiska kvalitetsstandarder, beaktar jämställdhetsperspektivet, är lättförståeliga och tillgodoser behoven hos institutionella användare inom Europeiska unionen, regeringarna, forskningsinstituten, organisationerna i det civila samhället, företagen och allmänheten i stort.

Motivering

Även om vissa uppgifter har samlats in i könsuppdelad form, händer det ganska ofta att statistik som utarbetas på grundval av dessa uppgifter publiceras i annan form.

Ändringsförslag 8

Artikel 3, punkt 1, led ca (nytt)

 

(ca) garantera att statistiken harmoniseras så att även parametrar, rangordningar och kategorier som fastställts av medlemsstaterna är direkt jämförbara ur ett jämställdhetsperspektiv.

Motivering

Svårigheterna att harmonisera statistik som avser jämställdhetsaspekter hindrar att jämställdhetsperspektivet beaktas när EU:s politik fastställs och utvärderas.

Ändringsförslag 9

Artikel 4, punkt 3a (ny)

 

3a. Programmet skall garantera att jämställdhetsperspektivet beaktas genom hela den statistiska processen genom att garantera att inte bara sammanställningen av uppgifter utan även publiceringen och spridningen av dem delas upp efter kön.

Motivering

Även om vissa uppgifter har samlats in i könsuppdelad form, händer det ganska ofta att statistik som utarbetas på grundval av dessa uppgifter publiceras i annan form.

Ändringsförslag 10

Bilaga I, punkt 1, stycke 1

Tillförlitliga statistiska uppgifter om det ekonomiska, sociala och miljörelaterade läget inom EU och deras komponenter på nationell och regional nivå är en oundgänglig förutsättning för den europeiska integrationsprocessen. Därigenom förses EU:s institutioner, medlemsstaterna, företagen och medborgarna med de objektiva instrument som krävs för att avgöra behov och framsteg inom europeiska politiska initiativ. Harmoniserad och jämförbar statistik är också oumbärlig för allmänhetens förståelse av Europa, för medborgarnas deltagande i debatten och den demokratiska processen när det gäller Europas framtid och för de ekonomiska aktörernas deltagande i den inre marknaden.

Tillförlitliga och könsuppdelade statistiska uppgifter om det ekonomiska, sociala och miljörelaterade läget inom EU och deras komponenter på nationell och regional nivå är en oundgänglig förutsättning för den europeiska integrationsprocessen. Därigenom förses EU:s institutioner, medlemsstaterna, företagen och medborgarna med de objektiva instrument som krävs för att avgöra behov och framsteg inom europeiska politiska initiativ och som möjliggör ett jämställdhetsperspektiv. Harmoniserad och jämförbar statistik är också oumbärlig för allmänhetens förståelse av Europa, för medborgarnas deltagande i debatten och den demokratiska processen när det gäller Europas framtid, för att erhålla korrekt information om jämställdheten mellan kvinnor och män och för de ekonomiska aktörernas deltagande i den inre marknaden.

Motivering

Könsuppdelad statistik är en viktig del av processen för att integrera jämställdhetsperspektivet i all politik.

Ändringsförslag 11

Bilaga II, Tvärgående statistisk verksamhet som stöd till övergripande politiska prioriteringar, underrubrik -1, Könsindikatorer (ny)

 

Könsindikatorer

 

Rättslig ram

 

Enligt artikel 2 och i synnerhet artikel 3.2 i EG-fördraget måste gemenskapen i all verksamhet för att uppnå sina mål arbeta för att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdheten. Som framgår av kommissionens meddelande om integrering av jämställdhetsperspektivet i all politik, och Europaparlamentets resolution av den 16 september 1997, har Europeiska unionen utvecklat vissa indikatorer för att utvärdera de framsteg som gjorts för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män på olika politikområden, t.ex. utbildning, forskning, social- och sysselsättningspolitik, regionalpolitik, utvecklingssamarbete, lika deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen, förenande av yrkes- och privatliv, lika löner samt våld i hemmet.

 

Nuvarande läge

 

Regelbunden framställning och användning av könsuppdelad statistik och könsuppdelade indikatorer vid framtagandet och utvecklingen av olika typer av politik är en nyckelfaktor för införlivandet av jämställdhetsperspektivet. Trots alla framsteg som gjorts är det emellertid fortfarande svårt att få en korrekt bild av kvinnornas situation i Europeiska unionen, att göra systematiska korsjämförelser av uppgifter och att undersöka vilka långsiktiga förändringar som skett.

 

Viktiga initiativ 2008–2012

 

· Jämställdhetsperspektivet skall införlivas i alla statistiska processer så att inte bara sammanställningen, utan även behandlingen, publiceringen och spridningen av uppgifter är könsuppdelad.

 

· Ett system med könsspecifika indikatorer som gör det möjligt att beskriva mäns och kvinnors situation och att styra politiken skall fastställas.

Motivering

Sedan det i Amsterdamfördraget skrevs in att jämställdhetsperspektivet skall införlivas i all politik har unionen betraktat detta som ett övergripande mål.

Ändringsförslag 12

Bilaga II, avdelning IV, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 2

• Statistik som ger socioekonomisk information om invandrare skall utvecklas, inbegripet genomförande av ad hoc-moduler i arbetskraftsundersökningen och insamling av uppgifter om invandrare som en del av gemenskapens folkräkningsprogram år 2011.

• Statistik som ger socioekonomisk information om invandrare skall utvecklas och uppdelas efter kön, inbegripet genomförande av ad hoc-moduler i arbetskraftsundersökningen och insamling av uppgifter om invandrare som en del av gemenskapens folkräkningsprogram år 2011.

Ändringsförslag 13

Bilaga II, avdelning VIII, Nuvarande läge, stycke 1

Arbetsmarknadsstatistiken styrs av en solid rättslig ram för att säkerställa regelbunden överföring av uppgifter för bedömning av sysselsättning, arbetslöshet, inkomster och arbetskostnader. Nya politikområden kommer icke desto mindre att kräva utvidgning av statistiklagstiftningen till andra områden som i) statistik över lediga tjänster, utvärdering av arbetsmarknadens efterfrågesida och kompletterande statistik om sysselsättning och arbetslöshet, ii) arbetsmarknadsläget för invandrare, främjande av bättre integrering av denna befolkning och iii) övergången från skola till arbete genom att understödja en lämplig politik som säkerställer en smidigt inlemmande av de unga på arbetsmarknaden. Andra områden som arbetets och sysselsättningens kvalitet hos en åldrande arbetsstyrka, arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga samt arbetsmarknadens behov av informationssamhället kommer fortsättningsvis att rikta uppmärksamheten på statistikens utveckling.

Arbetsmarknadsstatistiken styrs av en solid rättslig ram för att säkerställa regelbunden överföring av uppgifter för bedömning av sysselsättning, arbetslöshet, inkomster och arbetskostnader. Nya politikområden kommer icke desto mindre att kräva utvidgning av statistiklagstiftningen till andra områden som i) statistik över lediga tjänster, utvärdering av arbetsmarknadens efterfrågesida och kompletterande statistik om sysselsättning och arbetslöshet, ii) statistik om informellt arbete, inbegripet obetalt arbete i hemmet, iii) arbetsmarknadsläget för invandrare, främjande av bättre integrering av denna befolkning, iv) situationen för de äldsta arbetstagarna på arbetsmarknaden och v) övergången från utbildning på alla nivåer till arbete genom att understödja en lämplig politik som säkerställer en smidigt inlemmande av de unga på arbetsmarknaden. Andra områden som arbetets och sysselsättningens kvalitet hos en åldrande arbetsstyrka, kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, förenande av familjeliv och yrkesliv, arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga samt arbetsmarknadens behov av informationssamhället kommer fortsättningsvis att rikta uppmärksamheten på statistikens utveckling.

Ändringsförslag 14

Bilaga II, avdelning XI, Nuvarande läge, stycke 2a (nytt)

 

Inom ramen för insamlingen av ungdomsstatistik bör befintliga indikatorer justeras för att erhålla uppgifter som gör det möjligt att på nationell nivå och på gemenskapsnivå fastställa dels antalet studenter och antalet studenter med familjeansvar samt deras levnadsförhållanden, dels i vilken utsträckning familjeansvar är en grund för avbrutna studier, i synnerhet för unga kvinnor.

Ändringsförslag 15

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 6

· Ungdomsstatistiken behöver gradvis byggas upp med användande av befintliga källor och, vid behov, med bättre integrering i befintliga undersökningar.

· Ungdomsstatistiken avseende samtliga utbildningsnivåer och ungdomars ekonomiska och sociala integration behöver gradvis byggas upp med användande av befintliga källor och, vid behov, med bättre integrering i befintliga undersökningar.

Ändringsförslag 16

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 6a (ny)

 

• Statistik för barn i enlighet med den i internationella avtal reglerade åldersgränsen för barn (som är 18 år enligt FN-konventionen om barnets rättigheter) skall sammanställas med avseende på barns sociala situation och fattigdomen bland barn.

Ändringsförslag 17

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 7

• Alla sociala uppgifter som insamlas om enskilda på EU-nivå skall uppdelas efter kön och en grundläggande uppsättning indikatorer om jämställdhet mellan män och kvinnor kommer att definieras.

• Alla sociala uppgifter som insamlas om enskilda på EU-nivå skall uppdelas efter kön och en grundläggande uppsättning indikatorer om jämställdhet mellan män och kvinnor kommer att definieras, särskilt när det gäller möjligheten att förena yrkes-, familj- och privatliv, deltagande i beslutsprocessen och samtliga typer av inkomster.

Ändringsförslag 18

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 7a (new)

 

• En överenskommelse skall utarbetas i samarbete med Europeiska institutet för jämställdhet för att fastställa praktiska samarbetsformer.

Ändringsförslag 19

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 7b (ny)

 

· Befintliga indikatorer på detta område skall justeras för att beakta föreningen av utbildning och familjeliv.

Or. fr

Ändringsförslag 20

Bilaga II, avdelning XI, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 8

· En gemensam metod för att erhålla eller förbättra befintliga statistiska uppgifter om diskrimineringens omfattning och verkningar kommer att definieras.

· En gemensam metod för att erhålla eller förbättra befintliga statistiska uppgifter om diskrimineringens omfattning och verkningar enligt artikel 13 i EG-fördraget kommer att definieras.

Ändringsförslag 21

Bilaga II, avdelning XIII, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 3

· Folkhälsostatistikens tillgänglighet, jämförbarhet, aktualitet och politiska relevans – inbegripet statistik om funktionshinder och hälsovård – skall förbättras med särskild uppmärksamhet på förbättringar av metoderna och med beaktande av olika sammanhang i varje land.

· Folkhälsostatistikens tillgänglighet, jämförbarhet, aktualitet och politiska relevans – inbegripet könsuppdelad statistik om funktionshinder och hälsovård – skall förbättras med särskild uppmärksamhet på förbättringar av metoderna och med beaktande av olika sammanhang i varje land.

Ändringsförslag 22

Bilaga II, avdelning XX, Viktiga initiativ 2008–2012, punktsats 3

Särskild tonvikt skall läggas på mätning och övervakning av fattigdom, framsteg inom den sociala sammanhållningen, hållbar miljö och indikatorer för millenniemålen om utveckling.

Särskild tonvikt, inbegripet beaktande av jämställdhetsperspektivet, skall läggas på mätning och övervakning av fattigdom, framsteg inom den sociala sammanhållningen, hållbar miljö och indikatorer för millenniemålen om utveckling.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapens statistikprogram 2008–2012

Referensnummer

KOM(2006)0687– C6-0427/2006 – 2006/0229(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

FEMM

12.12.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Edit Bauer

16.1.2007

 

 

Behandling i utskott

11.4.2007

2.5.2007

 

 

Antagande

2.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Katerina Batzeli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Heide Rühle

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Daciana Octavia Sârbu

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapens statistikprogram 2008/2012

Referensnummer

KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD)

Framläggande för parlamentet

16.11.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

12.12.2006

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.12.2006

DEVE

12.12.2006

INTA

12.12.2006

BUDG

12.12.2006

 

CONT

12.12.2006

EMPL

12.12.2006

ENVI

12.12.2006

ITRE

12.12.2006

 

IMCO

12.12.2006

TRAN

12.12.2006

REGI

12.12.2006

AGRI

12.12.2006

 

PECH

12.12.2006

CULT

12.12.2006

JURI

12.12.2006

LIBE

12.12.2006

 

AFCO

12.12.2006

FEMM

12.12.2006

PETI

12.12.2006

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

28.11.2006

DEVE

19.12.2006

INTA

18.12.2006

CONT

27.11.2006

 

EMPL

13.12.2006

ENVI

27.2.2007

ITRE

27.2.2007

IMCO

19.12.2006

 

TRAN

19.12.2006

AGRI

19.12.2006

PECH

21.12.2006

CULT

28.11.2006

 

JURI

10.4.2007

LIBE

21.5.2007

AFCO

1.3.2007

PETI

2.5.2007

Föredragande

       Utnämning

Zsolt László Becsey

12.12.2006

 

 

Behandling i utskott

10.4.2007

10.4.2007

8.5.2007

 

Antagande

5.6.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Maria Petre, Gilles Savary, Andreas Schwab

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Neena Gill, Anne Ferreira

Ingivande

15.6.2007

Senaste uppdatering: 2 juli 2007Rättsligt meddelande