Procedure : 2006/0031(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0276/2007

Indgivne tekster :

A6-0276/2007

Forhandlinger :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Afstemninger :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0559

BETÆNKNING     ***I
PDF 349kWORD 318k
12. juli 2007
PE 380.818v03-00 A6-0276/2007

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

(KOM(2006)0093 – C6–0081/2006 – 2006/0031(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Gisela Kallenbach

Rådgivende ordfører (*): Alexander Alvaro, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 47

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

(KOM(2006)0093 – C6–0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0093)(1),

–       der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, stk. 1 (C6-0081/2006),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0276/2007),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 3

(3) Fællesskabets tiltrædelse af protokollen gør det nødvendigt at ændre visse bestemmelser i direktiv 91/477/EØF. Det er nemlig vigtigt at sikre en sammenhængende, effektiv og hurtig gennemførelse af de internationale forpligtelser, der har betydning for direktivet.

(3) Kommissionen underskrev protokollen på Fællesskabets vegne den 16. januar 2002. Fællesskabets tiltrædelse af protokollen kræver ændringer af visse bestemmelser i direktiv 91/477/EØF. Det er nemlig vigtigt at sikre en sammenhængende, effektiv og hurtig gennemførelse af de internationale forpligtelser, der har betydning for direktivet. Derudover er det nødvendigt at benytte lejligheden i forbindelse med denne revision til at forbedre direktivet for at løse de problemer, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af det, navnlig de problemer, der blev påvist i Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet af 15. december 2000 om gennemførelse af direktiv 91/477/EØF.

Begrundelse

Kommissionen påviste i sin rapport af 15. december 2000 om gennemførelse af direktiv 91/477/EØF en række problemer, der var opstået i forbindelse med gennemførelsen af direktivet, og den omfatter derfor forslag til en række forbedringer. I henhold til princippet om bedre lovgivning bør den aktuelle revisionsproces ikke blot anvendes til at tilpasse direktivet til FN's protokol, men også til at foretage de fornødne forbedringer af direktivet.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 3 A (ny)

 

(3a) Da der i henhold til efterretningsrapporter kan konstateres en stigende brug af ombyggede våben i EU, er det vigtigt at sikre, at våben, der kan ombygges, medtages under definitionen på "skydevåben" i dette direktiv.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 4

(4) Med henblik herpå bør det præciseres, hvad der i dette direktiv forstås ved ulovlig fremstilling og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil.

(4) Med henblik herpå bør det præciseres, hvad der i dette direktiv forstås ved ulovlig

fremstilling og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil samt ved sporing.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 5

(5) I protokollen er der desuden fastsat et krav om mærkning af våben ved fremstillingen og ved overførsel fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug, mens der i direktiv 91/477 kun indirekte henvises til mærkningskravet.

(5) I protokollen er der desuden fastsat et krav om mærkning af våben ved fremstillingen og ved overførsel fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug, mens der i direktiv 91/477 kun indirekte henvises til mærkningskravet. For at lette sporing af våben er det nødvendigt kun at anvende alfanumeriske symboler og i mærket medtage våbenets fremstillingsår (hvis dette ikke er en del af serienummeret). Konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben bør anvendes som reference for mærkningssystemet i hele Den Europæiske Union

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 6

(6) Herudover bør den periode, i hvilken der skal føres registre med oplysninger om våben, forlænges til mindst ti år som fastsat i protokollen.

(6) Herudover bestemmer protokollen, at den periode, i hvilken der skal føres registre med oplysninger om våben, bør forlænges til mindst ti år, og det er nødvendigt at forlænge denne periode op til en minimumsperiode på 20 år for at muliggøre en ordentlig sporing af skydevåben. Det er også nødvendigt, at medlemsstaterne fører et centralt elektronisk dataregister, hvori hvert enkelt skydevåben tildeles et unikt identifikationsnummer, og hvori er anført navn og adresse på hver enkelt ejer. Politiets og retsmyndighedernes adgang til oplysningerne i centralregistret er omfattet af bestemmelserne i artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 7

(7) Det bør endvidere præciseres, at våbenmæglere og -mægling som nævnt i protokollens artikel 15 falder ind under direktivets definition af våbenhandler.

(7) Det bør endvidere præciseres, hvad der i direktivet forstås ved våbenmægling som nævnt i protokollens artikel 15.

Ændringsforslag 7

BETRAGTNING 7

(7) Det bør endvidere præciseres, at våbenmæglere og -mægling som nævnt i protokollens artikel 15 falder ind under direktivets definition af våbenhandler.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or.  it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 8

BETRAGTNING 9 A (ny)

 

(9a) På grund af den særlige karakter af våbenhandleres og -mægleres virksomhed er det nødvendigt, at medlemsstaterne udøver en streng kontrol med denne virksomhed, navnlig for at kontrollere disse våbenhandleres og -mægleres faglige integritet og kvalifikationer.

Ændringsforslag 9

BETRAGTNING 9 B (ny)

 

(9b) Privates erhvervelse af skydevåben via fjernkommunikation f.eks. via internettet bør være underlagt bestemmelserne i dette direktiv, og der bør være forbud mod, at personer med en tidligere strafferetlig dom for visse alvorlige strafbare handlinger erhverver skydevåben.

Ændringsforslag 10

BETRAGTNING 9 C (ny)

 

(9c) Det europæiske våbenpas fungerer i det store hele tilfredsstillende og bør betragtes som det eneste dokument, som jægere og konkurrenceskytter har behov for, når de overfører et skydevåben til en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 11

BETRAGTNING 9 D (ny)

 

(9d) Det er nødvendigt at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne for at fremme sporing af skydevåben og effektivt bekæmpe ulovlig handel med og fremstilling af skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil.

 

Opbevarelse og udveksling af oplysninger skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Ændringsforslag 12

BETRAGTNING 9 E (ny)

 

(9e) Nogle medlemsstater har for nylig forenklet klassifikationen af skydevåben og er gået fra fire til nu kun to kategorier, nemlig forbudte skydevåben og skydevåben, hvortil der kræves tilladelse. Medlemsstaterne bør tilpasse sig denne forenklede klassifikation, selv om de medlemsstater, der for tiden har en inddeling i flere kategorier, i kraft af nærhedsprincippet godt kan bevare deres nuværende klassifikation og de dermed forbundne regler for tilladelser.

Or.  it

Begrundelse

De forskellige sædvaner og traditioner i medlemsstaterne skal respekteres i henhold til nærhedsprincippet, der altid holdes i hævd i EU's politikker.

Ændringsforslag 13

ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)

Artikel 1, stk. 1 (direktiv 91/477/EØF)

 

-1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

 

"1. I dette direktiv forstås ved "skydevåben" ethvert bærbart våben med løb, som udsender, er konstrueret til at udsende eller let kan omdannes til at udsende et skud, en kugle eller et projektil ved hjælp af en sprængladning, medmindre det svarer til definitionen, men er udelukket af en af de i bilag I, afsnit III, anførte grunde. Skydevåben er klassificeret i bilag I, afsnit II."

Ændringsforslag 14

ARTIKEL 1, NR. -1 A (nyt)

Artikel 1, stk. 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

- 1a) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1a:

 

"1a. I dette direktiv forstås ved "dele og komponenter" ethvert element eller enhver udskiftningsdel, der er specifikt beregnet til et skydevåben, og som er essentiel for anvendelsen af det, herunder løb, kammer, baskyle/låsestol, slæde eller cylinder, bundstykke eller slagboltblokering og enhver anordning, der er beregnet eller tilpasset til at dæmpe lyden ved affyring af et skydevåben."

Ændringsforslag 15

ARTIKEL 1, NR. -1 B (nyt)

Artikel 1, stk. 1 b (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

- 1a) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1b:

 

"1b. I dette direktiv forstås ved "ammunition" patronen eller dens dele, herunder patronhylstre, tændladning, drivladning, kugler eller projektiler, der anvendes i et skydevåben, forudsat at disse dele selv er underlagt krav om tilladelse i den relevante medlemsstat."

Ændringsforslag 16

ARTIKEL 1, NR. -1 C (nyt)

Artikel 1, stk. 1 c (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

- 1c) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1c:

 

"1c. I dette direktiv forstås ved "sporing" systematisk sporing af skydevåben og, hvor det er muligt, af deres dele og komponenter og ammunition fra fabrikant til køber med henblik på at hjælpe de kompetente myndigheder i medlemsstaterne med at afsløre, undersøge og analysere ulovlig fremstilling og ulovlig handel."

Ændringsforslag 17

ARTIKEL 1, NR. 1 D (nyt)

Artikel 1, stk. 1 d (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

- 1d) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1d:

 

"1d. I dette direktiv forstås ved "antikke våben" enten ethvert våben fremstillet før 1900 og replikaer af samme eller ethvert nyere våben, der defineres som et antikt våben i en medlemsstat i henhold til tekniske kriterier. De relevante tekniske kriterier skal mindst opfylde de standarder, der er fastlagt i henhold til artikel 13, stk. 3a."

Ændringsforslag 18

ARTIKEL 1, NR. -1 E (nyt)

Artikel 1, stk. 1 e (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

- 1e) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1e:

 

"1e. I dette direktiv forstås ved "våbenmægler" enhver fysisk eller juridisk person, der mod eller uden vederlag skaber de betingelser, der er nødvendige for at indgå en kontrakt om fremstilling, handel, ombytning, udlejning, reparation eller ombygning af skydevåben eller dele og ammunition hertil. Agenter og repræsentanter, der opererer i autoriserede våbenhandleres navn eller sted og med regulære bemyndigelser til at udføre transaktioner, kan ikke betragtes som mæglere i henhold til anvendelsen af dette direktiv."

Ændringsforslag 19

ARTIKEL 1, NR. -1 f (nyt)

Artikel 1, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

 

1f) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

 

"2. I dette direktiv forstås ved "våbenhandler" enhver fysisk eller juridisk person, hvis handel eller erhvervsvirksomhed helt eller delvist består i fremstilling, handel, ombytning, udlejning, reparation eller ombygning af skydevåben eller dele og ammunition hertil."

Ændringsforslag 20

ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 3, indledning (direktiv 91/477/EØF)

1) I artikel 1 indsættes efter stk. 2 følgende stykker:

1) I artikel 1 indsættes følgende stk. 1a:

"3. I dette direktiv forstås ved "ulovlig fremstilling" fremstilling eller samling af skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil:

"1a. I dette direktiv forstås ved "ulovlig fremstilling" fremstilling eller samling i strid med dette direktiv af skydevåben, dele og ammunition hertil, herunder ved hjælp af dele importeret fra tredjelande:"

Ændringsforslag

ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 4 (direktiv 91/477/EØF)

4. I dette direktiv forstås ved "ulovlig handel" erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel af skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil fra eller gennem en medlemsstats område til en anden medlemsstats område, hvis en af de berørte medlemsstater ikke tillader det i overensstemmelse med dette direktiv, eller hvis skydevåbnene ikke er mærket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1.

4. I dette direktiv forstås ved "ulovlig handel" erhvervelse, salg, levering, transport, overførsel af skydevåben, dele, og ammunition hertil i strid med dette direktiv til en medlemsstats område, hvis en af de berørte medlemsstater ikke tillader det i overensstemmelse med dette direktiv, eller hvis skydevåbnene, samt dele og ammunition hertil ikke er registreret i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, eller ikke er mærket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1. Erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel af skydevåben skal imidlertid ikke anses for at være ulovlig handel, alene fordi de ikke er mærket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, hvis disse skydevåben blev fremstillet eller overført fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug inden ...*, forudsat at mærkningen opfylder de relevante krav, der var gældende inden denne dato.

_____________

* [Datoen for gennemførelse af dette direktiv]

Begrundelse

Manglende registrering bør medtages som en forudsætning for ulovlig handel. Indsættelsen af ordene "i strid med dette direktiv" medfører retssikkerhed ved at definere enhver handel, der ikke er i overensstemmelse med alle direktivets bestemmelser, som ulovlig handel og sikrer, at alle skydevåben på EU's område behandles ens. Handel med skydevåben, der opfylder de nuværende mærkningsstandarder, bør imidlertid ikke betragtes som ulovlig, hvis den vedrører skydevåben fremstillet eller overført inden datoen for gennemførelse af direktivet.

Ændringsforslag 22

ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 1, stk. 4 (direktiv 91/477/EØF)

 

1a) Artikel 1, stk. 4, affattes således:

 

"4. Det europæiske skydevåbenpas er et dokument, som myndighederne i medlemsstaterne efter ansøgning udsteder til en person, der lovligt kommer i besiddelse af og bruger et skydevåben. Våbenpasset kan højst gælde fem år. Gyldighedsperioden kan forlænges. Det indeholder de oplysninger, der er fastsat i bilag II. Det europæiske våbenpas er et personligt dokument, hvori er opført det eller de skydevåben, som passets indehaver besidder og bruger. Brugeren af skydevåbenet skal altid bære våbenpasset på sig. Ændringer med hensyn til skydevåbenets kendetegn eller besiddelse samt tab eller tyveri af skydevåbenet skal angives i passet."

Ændringsforslag 23

ARTIKEL 1, NR. 1 B (nyt)

Artikel 2, stk. 4 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

1b) I artikel 1 indføjes følgende stk. 4a:

 

"4a. "Den fysiske eller juridiske person, der udfører mæglervirksomhed i forbindelse med overførsel af våben, dele og ammunition hertil, er underlagt samme krav om tilladelser som våbenhandlere."

Ændringsforslag 24

ARTIKEL 1, NR. 1 C (nyt)

Artikel 2, stk. 2 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

1c) I artikel 2 indsættes følgende stykke:

 

"2a. Dette direktiv finder ligeledes anvendelse på dele og ammunition til skydevåben, herunder dele og ammunition, der importeres fra tredjelande.

 

Reglerne for erhvervelse og besiddelse af ammunition, der er klar til brug, er de samme som de regler, der gælder for de skydevåben, som ammunitionen er beregnet til."

Ændringsforslag 25

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 (direktiv 91/477/EØF)

1. For at kunne identificere og spore alle skydevåben kræver medlemsstaterne, at der ved fremstillingen af et skydevåben påsættes dette et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted og serienummer, eller de opbevarer et andet unikt og letanvendeligt mærke bestående af enkle geometriske symboler i kombination med en numerisk eller alfanumerisk kode, som gør det nemt for alle stater at identificere fremstillingslandet.

1. For at kunne identificere og spore alle samlede skydevåben kræver medlemsstaterne ved fremstillingen af et skydevåben enten, at der påsættes dette et unikt mærke, der bl.a. angiver fabrikantens navn eller varemærke, fremstillingsland eller -sted og serienummer og fremstillingsår (hvis dette ikke er en del af serienummeret) som fastsat i konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben, eller at der anvendes et andet unikt og brugervenligt mærke bestående af en numerisk eller alfanumerisk kode, som gør det nemt for alle stater at identificere fremstillingslandet. Mærkningen skal påføres en essentiel eller strukturel del af skydevåbenet, således at fjernelse af mærket gør skydevåbenet ubrugeligt.

Ændringsforslag 26

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

Medlemsstaterne kræver, at hver eneste mindste enhed i en ammunitionspakke mærkes med fabrikantens navn, identifikationsnummer, kaliber og ammunitionstype som fastsat i konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben.

Ændringsforslag 27

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

2. I det mindste for så vidt angår kategori A og B gør hver medlemsstat udøvelsen på sit område af erhvervet som våbenhandler betinget af en autorisation på grundlag af en kontrol af våbenhandlerens hæderlighed som privatperson og erhvervsdrivende. Når der er tale om en juridisk person, vedrører kontrollen den person, der leder virksomheden. De medlemsstater, der ikke gør udøvelsen af erhvervet som våbenhandler inden for kategori C og D betinget af en autorisation, kræver en anmeldelse.

2. Hver medlemsstat gør udøvelsen på sit område af erhvervet som våbenhandler og våbenmægler betinget af en autorisation på grundlag af en kontrol af våbenhandlerens og våbenmæglerens hæderlighed som privatperson og erhvervsdrivende og hans/hendes faglige kvalifikationer. Når der er tale om en juridisk person, vedrører kontrollen den person, der leder virksomheden.

Ændringsforslag 28

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

3. Våbenhandlere skal føre et register over til- og afgang af skydevåben i kategori A, B og C indeholdende de nødvendige oplysninger til identifikation af det pågældende våben, specielt type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer samt navn og adresse på leverandør og erhverver. De skal opbevare dette register i fem år, selv efter at de er ophørt med deres virksomhed. Medlemsstaterne sikrer opbevarelse af disse oplysninger i mindst ti år.

3. Hver medlemsstat sikrer, at der føres et centralt elektronisk dataregister, hvori hvert enkelt skydevåben, der er omfattet af dette direktiv, tildeles et unikt identifikationsnummer. Dette register skal i mindst 20 år registrere og opbevare oplysninger om hvert skydevåbens type, mærke, model, kaliber, serienummer og fremstillingsår (hvis dette ikke er en del af serienummeret), navn og adresse på fabrikanten og skydevåbenets tidligere ejere og nuværende ejer, enhver handel eller overførsel, udveksling, udlejning, reparation eller ombygning af skydevåbenet og andre oplysninger, der er nødvendige for at muliggøre sporing af skydevåbenet. Registeret skal også indeholde oplysninger, der gør det muligt at spore dele og ammunition.

 

Våbenhandlere og -mæglere fører i hele deres erhvervsaktive periode et register over til- og afgang af skydevåben, der er omfattet af dette direktiv, sammen med oplysninger, der giver mulighed for at identificere og spore våbnene, specielt type, mærke, model, kaliber, serienummer og fremstillingsår (hvis dette ikke er en del af serienummeret), samt navne og adresser på personer, der leverer og erhverver våben. Ved ophør med virksomheden afleverer våbenhandlerne eller -mæglerne registeret til den nationale myndighed med ansvar for den i afsnit 1 omhandlede registrering.

Ændringsforslag 29

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 3, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

Medlemsstaterne sikrer, at alle skydevåben og dele heraf, der findes på deres område, mærkes og registreres i overensstemmelse med dette direktiv eller også gøres ubrugelige. Alle skydevåben, der importeres fra tredjelande, mærkes i overensstemmelse med dette direktiv.

Ændringsforslag 30

ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 4, stk. 3 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

3a. Medlemsstaterne sikrer, at alle skydevåben i kategori A, B, C og D kan spores til deres aktuelle ejere.

Ændringsforslag 31

ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 4 a (ny) (direktiv 91/477/EØF)

 

2a) Der indsættes følgende artikel 4a:

 

"Artikel 4a

 

Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun tilladelse til erhvervelse og besiddelse af skydevåben i kategori A, B, C eller D til personer, som har fået licens eller tilladelse hertil i henhold til national ret."

Ændringsforslag 32

ARTIKEL 1, NR. 2 B (nyt)
Artikel 5 (direktiv 91/477/EØF)

 

2b) Artikel 5 affattes således:

 

Artikel 5

 

"Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun tilladelse til erhvervelse og besiddelse af skydevåben til personer, der har en rimelig interesse heri, og som

 

a) er fyldt 18 år, medmindre der gøres undtagelse for jagt og konkurrenceskydning;

 

b) ikke tidligere har været straffet for en alvorlig strafbar handling (f.eks. mord, røveri eller brandstiftelse).

 

Medlemsstaterne kan inddrage tilladelsen til at besidde skydevåben, hvis nogen af de betingelser, der førte til udstedelsen, ikke længere er opfyldt..

 

En medlemsstat kan kun forbyde personer, der er bosiddende på dens område, at besidde et våben, der er erhvervet i en anden medlemsstat, hvis erhvervelse af samme våben er forbudt på dens eget område."

(Ordlyden ligner direktivets)

Begrundelse

Ved tilføjelsen er der tale om en klarlæggelse i henhold til artikel 83c i Schengen-konventionen.

Ændringsforslag 33

ARTIKEL 1, NR. 2 C (nyt)
Artikel 6 (direktiv 91/477/EØF)

 

2c) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

 

"Erhvervelse af skydevåben og dele hertil samt ammunition via fjernkommunikationsteknik som defineret i artikel 2 i direktiv 97/7/EF er omfattet af bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 34

ARTIKEL 1, NR. 2 D (nyt)
Artikel 6, stk. 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

2d) I artikel 6 tilføjes følgende stykke 1a (nyt):

 

"1a. Medlemsstaterne kontrollerer nøje erhvervelse af skydevåben og dele hertil samt af ammunition via fjernkommunikation, undtagen når der er tale om våbenhandlere og -mæglere."

Begrundelse

Erhvervelse af skydevåben via fjernkommunikation skal kontrolleres nøje af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 35

ARTIKEL 1, NR. 2 E (nyt)
Artikel 7, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

 

2e) Artikel 7, stk. 3, affattes således:

 

"3. Tilladelser til at erhverve og til at besidde skydevåben indebærer en enkelt administrativ procedure."

Begrundelse

Det er logisk at samle bestemmelserne om tilladelse til erhvervelse og besiddelse, fordi erhvervelse normalt foretages med henblik på besiddelse.

Ændringsforslag 36

ARTIKEL 1, NR. 2 F (nyt)
Artikel 7, stk. 3 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

"3a. Medlemsstaterne kan udstede en flerårig licens til personer, for hvem det er konstateret, at de opfylder betingelserne for udstedelse af tilladelser til skydevåben, til erhvervelse og besiddelse af alle skydevåben, der kræver tilladelse, dog med forbehold af pligten til at underrette de kompetente myndigheder om overførsler, den regelmæssige kontrol af, at de fortsat opfylder betingelserne, og forudsat at de øvre grænser for besiddelse, der er fastsat i den nationale lovgivning, bliver overholdt."

Ændringsforslag 37

ARTIKEL 1, NR. 2 G (nyt)
Artikel 7, stk. 3 b (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

"3b. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser til sikring af, at personer, der i henhold til national ret er anerkendt som jægere, konkurrenceskytter eller samlere, og som er i besiddelse af tilladelser til skydevåben i kategori B i henhold til national ret, på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden, ikke behøver ansøge om tilladelse til de skydevåben, de har i kategori C eller D, på grund af dette direktivs ikrafttræden. I forbindelse med enhver senere overdragelse af våben af kategori C eller D er overdrageren underlagt krav om enten at opnå eller besidde en tilladelse til dem."

Ændringsforslag 38

ARTIKEL 1, NR. 2 H (nyt)

Artikel 11, stk. 3, afsnit 2 (direktiv 91/477/EØF)

 

2h) Artikel 11, stk. 3, afsnit 2, affattes således:

 

"Våbenhandleren skal mindst fem arbejdsdage forud for overførslen meddele myndighederne i den medlemsstat, hvorfra overførslen finder sted, alle de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, afsnit 1. Den pågældende medlemsstats offentlige myndigheder udfører stikprøvetilsyn på stedet for at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som våbenhandleren har givet, og den faktiske overførsel."

Begrundelse

Som anført i protokollen skal myndighederne føre fysisk tilsyn med overførsler mindst på stikprøvebasis på tidspunktet for afsendelse eller ved ankomst til modtageren for at sikre, at oplysningerne svarer til den faktiske forsendelse. For at muliggøre sådanne tilsyn skal myndighederne underrettes mindst fem arbejdsdage forud for overførslen.

Ændringsforslag 39

ARTIKEL 1, NR. 2 I (nyt)

Artikel 12, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

 

2i) Artikel 12, stk. 2, affattes således:

 

a) Første afsnit affattes således:

 

"Uanset stk. 1 kan jægere og konkurrenceskytter uden forudgående tilladelse være i besiddelse af et eller flere skydevåben under en rejse gennem to eller flere medlemsstater med henblik på at udøve deres aktiviteter, forudsat at de er i besiddelse af et europæisk skydevåbenpas omfattende det eller de pågældende skydevåben. Medlemsstaterne kan ikke kræve nogen anden dokumentation i denne forbindelse. Medlemsstaterne kan ikke gøre godkendelse af det europæiske våbenpas betinget af andre supplerende krav om registrering eller betaling af et gebyr eller en afgift."

 

b) Andet afsnit affattes således:

 

"Den i afsnit 1 nævnte undtagelse finder imidlertid ikke anvendelse på rejser til en medlemsstat, hvor erhvervelse og besiddelse af det pågældende skydevåben er forbudt; i dette tilfælde skal en udtrykkelig erklæring herom påføres det europæiske våbenpas.

Ændringsforslag 40

ARTIKEL 1, NR. 2 J (nyt)
Artikel 12, stk. 3, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

2j) I artikel 12, stk. 3, indføjes følgende afsnit:

 

"I forbindelse med kulturhistoriske institutioners og foreningers aktiviteter, der indebærer fredelig omgang med og fredelig anvendelse af våben bør der med henblik på medtagelse på tværs af grænserne og anvendelse af denne slags våben og løs ammunition gennemføres en gensidig anerkendelse af nationale dokumenter, som det f.eks. er fastsat i den bilaterale aftale mellem Tyskland og Østrig af 28. juni 20021."

____________________

1 Aftale mellem Republikken Østrig og Forbundsrepublikken Tyskland om gensidig anerkendelse af dokumenter med henblik på traditionelle skytteforeningers medlemmers og konkurrenceskytters medtagelse af skydevåben og ammunition, indgået i Berlin den 28. juni 2002 (Østrigs tidende (del III) af 13. maj 2004).

Begrundelse

Kulturhistoriske institutioners og foreningers omgang med og brug af traditionelle våben bør så vidt muligt lettes som led i bevarelse og pleje af den kulturelle mangfoldighed og traditionelle sæder og skikke i EU. Denne løsning er allerede blevet omsat i praksis med succes i forbindelse med den nævnte aftale mellem Republikken Østrig og Forbundsrepublikken Tyskland om gensidig anerkendelse af dokumenter med henblik på traditionelle skytteforeningers medlemmers og konkurrenceskytters medtagelse af skydevåben og ammunition, som ikke har ført den til ukontrollerede eller farlige omgang med våben, som mange havde frygtet.

Ændringsforslag 41

ARTIKEL 1, NR. 2 K (nyt)

Artikel 13 (direktiv 91/477/EØF)

 

2k) Artikel 13 affattes således:

 

a) Stk. 2 affattes således:

 

"2. Alle de oplysninger, som medlemsstaterne modtager i medfør af de i artikel 11 fastlagte procedurer for overførsel af skydevåben og i medfør af artikel 7, stk. 2, om ikke bosiddende personers erhvervelse og besiddelse af skydevåben, skal senest på tidspunktet for den pågældende overførsel meddeles destinationsmedlemsstaterne, og hvor det er relevant, senest på tidspunktet for overførslen, transitmedlemsstaterne."

 

b) Stk. 3 affattes således:

 

"3. Medlemsstaterne udveksler regelmæssigt oplysninger om mærkningssystemer og -teknikker, antal autoriserede våbenhandlere og -mæglere, overførsler af skydevåben samt dele og ammunition hertil, national lovgivning og praksis, eksisterende lagre på deres område, konfiskerede skydevåben og inaktiveringsmetoder og -teknikker. Medlemsstaterne udveksler også i overensstemmelse med den europæiske konvention vedrørende gensidig retshjælp i straffesager af 1959 og alle andre senere instrumenter, der helt eller delvist ændrer, erstatter eller supplerer denne konvention, oplysninger om personer, der er idømt en strafferetlig dom for en alvorlig strafbar handling som defineret i dette direktiv. Kommissionen nedsætter senest den […]* en kontaktgruppe for udveksling af oplysninger med henblik på gennemførelse af denne artikel og med henblik på samarbejde vedrørende sporing af ulovlige skydevåben samt dele og ammunition hertil. Hver medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvilke nationale myndigheder der har ansvaret for at fremsende og modtage oplysninger og for, at forpligtelserne i artikel 11, stk. 4, er opfyldt. Kommissionen, der handler i overensstemmelse med stk. 4, træffer passende foranstaltninger med henblik på anvendelse af dette stykke."

 

c) Følgende stykke tilføjes:

 

"3a. Kommissionen, der handler i overensstemmelse med den i artikel [X] nævnte forskriftsprocedure med kontrol, træffer passende foranstaltninger i medfør af artikel 1, stk. 1, litra d) og bilag I, afsnit III, punkt 1a.

 

Kommissionen, der handler i overensstemmelse med den i artikel [Y] nævnte procedure træffer passende foranstaltninger i medfør af denne artikels stk. 3."

 

* Et år efter dette direktivs ikrafttrædelsesdato.

Ændringsforslag 42

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 16, stk. 1, afsnit 3 (direktiv 91/477/EØF)

Forsøg på, medvirken ved og tilskyndelse til sådanne overtrædelser skal også betragtes som strafbare handlinger, når de begås forsætligt.

Tilrettelæggelse, ledelse, bistand, tilskyndelse, lettelse eller rådgivning ved en overtrædelse, som er defineret i nærværende artikel, skal også betragtes som en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Begrundelse

Tilføjelsen til Kommissionens ændring er overtaget fra den FN-protokol, der ligger til grund for direktivet, og tjener til at tydeliggøre bestemmelsen.

Ændringsforslag 43

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 16, stk. 1, afsnit 3 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

Personer, der ikke medbringer et europæisk våbenpas, idømmes ikke frihedsstraf.

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at hindre, at legitime ejere af våben risikerer fængselsstraf, hvis de rejser til en anden medlemsstat og ikke er i stand til at fremvise det europæiske våbenpas, men er i besiddelse af alle de øvrige nødvendige dokumenter.

Ændringsforslag 44

ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)

Artikel 17 (direktiv 91/477/EØF)

 

3a) Artikel 17 affattes således:

 

Artikel 17

 

"Kommissionen aflægger senest …* og derefter hvert femte år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt ledsaget af forslag."

 

Kommissionen gennemfører en undersøgelse af markedsføringen af våbenkopier i Fællesskabet og aflægger rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet senest den [...]**.

 

Kommissionen gennemfører ligeledes en undersøgelse af, hvorledes det internationale marked for skydevåben kan forenkles og fungere bedre. På grundlag af denne undersøgelse forelægger Kommissionen i givet fald inden […]*** et forslag om indskrænkning af klassifikationen af skydevåben til to kategorier, med mulige undtagelser for jægere og sportsmænd."

 

* 5 år fra datoen for gennemførelse af dette direktiv.

** 1 år efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

*** 3 år efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om bedre lovgivning bør kravet om rapportering i henhold til direktiv 91/477/EØF ajourføres, og rapporteringen bør foregå regelmæssigt. Desuden bør Kommissionen gennemføre en undersøgelse af det komplicerede problem med våbenkopier og markedsføringen heraf, herunder salg heraf på internettet, i Det Europæiske Fællesskab.

Ændringsforslag 45

ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA -A (nyt)

Bilag I, del I, led 1 (direktiv 91/477/EØF)

 

-a) Del I, led 1, affattes således:

 

"- ethvert skydevåben som defineret i artikel 1,"

Ændringsforslag 46

ARTIKEL 1, NR. 4, PUNKT - A A (nyt)
Bilag I, del II, afsnit A, nr. 5 (direktiv 91/447/EØF)

 

-aa) Bilag I, del II, afsnit A, nr. 5, affattes således:

 

“5. Ammunition til pistoler og revolvere med ekspanderende projektiler og projektiler til sådan ammunition, dog ikke i forbindelse med våben til jagt eller sportsskydning for personer, der har tilladelse til at anvende dem."

(Ordlyd ligner direktivets)

Begrundelse

Udtrykket "sportsskydning" forekommer mere dækkende og korrekt i forhold til "målskydning", idet den omfatter alle sporstarter med våben, også når disse ikke forudsætter et mål.

Ændringsforslag 47

ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B

Bilag I, del III, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

b) Efter første afsnit indsættes følgende afsnit:

b) I del III indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

"Medlemsstaterne træffer bestemmelser med henblik på at lade de i litra a) omhandlede inaktiveringsforanstaltninger kontrollere ved en kompetent myndighed for at sikre, at de ændringer, der er tilført et skydevåben, gør det definitivt ubrugeligt. Medlemsstaterne sørger for, at der i forbindelse med kontrollen udstedes en attest eller et dokument, der bekræfter skydevåbnets inaktivering, eller at der i dette øjemed påsættes skydevåbnet et klart synligt mærke."

"Medlemsstaterne træffer bestemmelser med henblik på at lade de i litra a) omhandlede inaktiveringsforanstaltninger kontrollere ved en kompetent myndighed for at sikre, at de ændringer, der er tilført et skydevåben, gør det uigenkaldeligt ubrugeligt. Medlemsstaterne sørger for, at der i forbindelse med kontrollen udstedes en attest eller et dokument, der bekræfter skydevåbnets inaktivering, eller at der i dette øjemed påsættes skydevåbnet et klart synligt mærke. Kommissionen udsteder fælles retningslinjer i henhold til den i artikel 13, stk.3a, fastsatte procedure om inaktiveringsstandarder og -teknikker for at sikre, at inaktiverede skydevåben er definitivt ubrugelige."

Ændringsforslag 48

ARTIKEL 1, NR.4, LITRA B A (nyt)
Bilag I, del IV, litra b (direktiv 91/477/EØF)

 

ba) Del IV, litra b) affattes således:

 

"b)"lange skydevåben" et skydevåben, hvis løb måler mindst 30 centimeter, eller hvis samlede længde er mindst 60 centimeter"

(Ordlyd ligner direktivets)

Begrundelse

Hvad litra b) i bilag I, del IV, angår, har den manglende definition af lange skydevåben skabt nogle fortolkningsvanskeligheder, selv om ordlyden i litra b) forekommer temmelig klar. Særligt i nogle medlemsstater har en fejlagtig praksis vundet indpas, hvor rifler med et løb på mindst 30 centimeter, men med en samlet længde på højst 60 centimeter, anses for korte skydevåben. Den foreslåede ordlyd er derfor mere klar, og forskellige fortolkninger kan således undgås.

Ændringsforslag 49

ARTIKEL 1, NR. 4 B (nyt)

Bilag II, litra f, afsnit 2 (direktiv 91/477/EØF)

 

4bb) Bilag II, litra f), andet afsnit, affattes således:

 

"Ovennævnte forudgående tilladelse er ikke nødvendig for at foretage en rejse med et skydevåben med henblik på jagt eller med henblik på konkurrenceskydning, forudsat at den rejsende er i besiddelse af et europæisk våbenpas."

Ændringsforslag 50

ARTIKEL 2, NR. 1, AFSNIT 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [...]. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [...]. De tilsender straks Europa-Parlamentet og Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Parlamentet bør for at kunne overvåge gennemførelsen af dette direktiv sammen med de øvrige EU-institutioner have de samme oplysninger som Kommissionen om de nationale gennemførelsesbestemmelser.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Generelle oplysninger

Fjernelsen af de indre grænser i Fællesskabet den 1. januar 1993 nødvendiggjorde direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, som fastsætter fælles regler, der gør det muligt at føre kontrol i medlemsstaterne med erhvervelse og besiddelse af skydevåben og med overførsel af disse til en anden medlemsstat. I direktivet defineres fire kategorier af skydevåben (forbudte, kræver tilladelse, kræver erklæring og kræver ingen tilladelse eller erklæring), det kræves, at registre over overdragelser af skydevåben opbevares i fem år, der indføres et europæisk våbenpas i forbindelse med flytning af våben inden for Fællesskabet, ligesom der tilskyndes til udveksling af information mellem medlemsstaterne.

I december 2000 udsendte Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktivet. Det fremgik ikke af rapportens konklusioner, at der var behov for væsentlige ændringer af direktivet fra 1991, men der blev påvist en række problemer og mulig løsninger, navnlig vedrørende udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne (f.eks. via nedsættelse af en kontaktgruppe), forenkling af våbenkategorierne, det europæiske våbenpas (forenkling af undtagelsen for jægere, gensidige aftaler mellem medlemsstaterne, harmoniserede betingelser for at opnå passet, regler vedrørende midlertidige våbenoverførsler), definitionen af fælles tekniske specifikationer vedrørende neutralisering og en fælles definition af antikke våben.

I december 2001 underskrev Kommissionen på Det Europæiske Fællesskabs vegne FN's protokol om ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben.

I marts 2006 offentliggjorde Kommissionen et forslag til ændring af direktivet fra 1991 for at tilpasse det til kravene i FN's protokol fra 2001. Forslaget indeholder seks aspekter: definition af ulovlig fremstilling og handel i overensstemmelse med FN's protokol, udtrykkelig forpligtelse til mærkning af skydevåben, forlængelse af den 10-års periode, i hvilken oplysninger om skydevåben skal opbevares i registrene, mæglervirksomhed, forpligtelse til at betragte ulovlig fremstilling og handel som forsætlige kriminelle lovovertrædelser og foranstaltninger vedrørende inaktivering af skydevåben. Kommissionen besluttede kun at medtage punkter, der opstod som følge af FN's protokol. Derfor var en række punkter nævnt i rapporten fra 2000 vedrørende mulige forbedringer af direktivet fra 1991 ikke medtaget i forslaget.

Den 13. september 2006 offentliggjorde Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en udtalelse om Kommissionens forslag, hvori det understregede, at transnational kriminalitet udgør en af de alvorligste trusler mod landenes integritet. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg foreslår, at der vedtages en harmoniseret forebyggelses- og straffelovgivning og integrerede fælles politikker, og at der udarbejdes en definition af antikke våben, og anbefaler, at medlemsstaterne forpligtes til at kræve, at ejere af våben fremsætter en erklæring herom, er i besiddelse af en tilladelse eller opfylder andre administrative procedurer, der giver tilladelse til brug og besiddelse af et våben.

Centre for European Policy Studies blev af Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse anmodet om at udarbejde en redegørelse om situationen med hensyn til gennemførelse af direktivet i 10 medlemsstater. Det fremgik af undersøgelsen følgende gjorde sig gældende i de fleste medlemsstater: Våbenhandlere opbevarer allerede registre i 10 år eller mere, der findes et ensartet mærkningssystem, der stilles supplerende krav til anskaffelse af skydevåben, indehavere af et europæisk våbenpas skal fremlægge en indbydelse, når de rejser ind på de fleste medlemsstaters område, våbenmæglere er omfattet af den nationale lovgivning om skydevåben, våbenhandlere skal have autorisation til at handle med våben i alle kategorier, inaktivering af våben er generelt overladt til et afprøvnings eller til visse andre organer. Nogle medlemsstater har ikke kategori C og D skydevåben.

Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse tilrettelagde en minihøring den 4. oktober 2006 med henblik på at undersøge, hvilke punkter i direktivet fra 1991 der skulle ændres og på at fastlægge et passende harmoniseringsniveau på EU-plan. De eksperter, der var indbudt til at deltage i høringen, gav udtryk for divergerende holdninger med hensyn til indholdet af det reviderede direktiv. Nogle af dem lagde vægt på de allerede eksisterende omfattende testforanstaltninger, der udgør en del af fremstillingsprocessen, og som har til formål at garantere forbrugernes sikkerhed, og det eksisterende kontrolsystem, der findes i 11 af EU's medlemsstater, der er medlemmer af International Permanent Commission (CIP)(1). Andre gjorde opmærksom på truslen fra ombyggede og genaktiverede skydevåben, påpegede, at disse våben ikke er omfattet af det aktuelle direktiv, og krævede derfor strengere regler, navnlig: en uforgængelig mærkning af våben, et forbud mod geometrisk mærkning, strenge krav til våbenhandleres kvalifikationer, en klar definition af våbenmæglere, opbevaring af elektroniske oplysninger i en ubegrænset periode, retningslinjer for inaktivering af våben, indarbejdelse i direktivet af import af våben til EU, begrænsning af inddelingen af skydevåben til to kategorier (forbudt eller krav om tilladelse), begrænsning af, hvor mange skydevåben en enkelt person må eje, og fysiske tilsyn i tilfælde af overførsel af våben.

Ordførerens forslag

Det skal bemærkes, at det fem år efter underskrivelsen af FN's protokol er på høje tid, at denne protokols bestemmelser indarbejdes i EU-lovgivningen. Ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil har skadelig indflydelse på alle EU-borgeres sikkerhed. Der er behov for yderligere foranstaltninger for at forebygge, bekæmpe og udrydde disse aktiviteter. Spørgsmålet om ulovlig besiddelse af skydevåben kan ikke adskilles fra spørgsmålet om voldelige dødsfald som følge af håndvåben, uanset om de er ulovlige eller ej. Lettilgængelige, billige, bærbare håndvåben, der er lette at anvende, er redskaber til vold i samfundet. Ifølge oplysninger fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er vold mellem mennesker og selvmord den tredje og fjerde mest hyppige dødsårsag blandt personer mellem 15 og 44 år, henholdsvis blandt verdens førende årsager til dårligt helbred og for tidlig død, mens krigsrelaterede skader ligger på sjettepladsen. En stor del heraf forårsages af skydevåben. Blandt de faktorer, der påvirker brugen af håndvåben, er tilgængeligheden af disse våben. Den omstændighed, at skydevåben er lettilgængelige, er blevet sat i forbindelse med højere dødelighed som følge af skydevåben. 15 år efter vedtagelsen af direktivet i 1991 og seks år efter Kommissionens rapport om gennemførelsen af direktivet vil det endvidere være hensigtsmæssigt at medtage alle de relevante elementer, der vil kunne forbedre direktivets indflydelse på personsikkerheden, i den nuværende revision. I denne forbindelse bør den aktuelle revision af direktivet fra 1991 ikke begrænses til de punkter, der er nævnt i FN's protokol. Den bør bl.a. også i lyset af Kommissionens rapport fra 2000 og udviklingen i den nationale lovgivning undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at foretage yderligere ændringer af direktivet for at nedbringe behovet for yderligere ændringer i nær fremtid. Henset til EU's indsats for en bedre lovgivning er det således i borgernes interesse at undgå behovet for flere på hinanden følgende ændringer af en enkelt retsakt.

I lyset af disse betragtninger har ordføreren fremsat ændringsforslag vedrørende især:

1.  direktivets anvendelsesområde (til ikke blot at omfatte skydevåben, men også dele og ammunition hertil, og til at omfatte samlere og organer, der beskæftiger sig med kulturelle og historiske aspekter);

2.  et mærkningssystem (brug af alfanumeriske symboler, oplysninger om fabrikationsår);

3.  registrering (udvidelse af perioden, de offentlige myndigheders ansvar, automatisering, centralt registreringssystem på nationalt plan for hvert enkelt skydevåben med et unikt identifikationsnummer);

4.  udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne (oplysninger om mærkningssystemer og –teknikker, eksisterende lagre og konfiskerede skydevåben, nedsættelse af en officiel kontaktgruppe);

5.  våbenhandlervirksomhed (faglig kompetence);

6.  våbenmæglervirksomhed (definition);

7.  klassificering af skydevåben

8.  kontrol (fysiske tilsyn i tilfælde af overførsler inden for Fællesskabet);

9.  det europæiske våbenpas (anerkendelse af, at passet er det eneste hensigtsmæssige dokument, der giver tilladelse til rejser til en anden medlemsstat, ændring af undtagelsen for jægere under 18 år med hensyn til erhvervelse og besiddelse af skydevåben);

10.  inaktivering af skydevåben (retningslinjer på EU-plan indeholdende tekniske specifikationer, foranstaltninger til at undgå genaktivering);

11.  antikke våben (definition);

12.  supplerende sikkerhedsforanstaltninger (kontrol af erhvervelse via fjernkommunikation og af tidligere straffede personers erhvervelse af skydevåben).

Ordføreren mener, at spørgsmålet om sanktioner og straffelovsovertrædelser skal behandles af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, og har derfor ikke stillet præcise forslag desangående. Ordføreren ville også sætte pris på forslag fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vedrørende hendes egne forslag om de supplerende sikkerhedsforanstaltninger, der er nævnt i punkt 12 ovenfor.

(1)

I denne forbindelse skal det nævnes, at der indtil videre ikke findes en sammenhængende ordning for sporing af skydevåben og ammunition i EU. Derfor ville det være ønskeligt, om CIP's forordninger indarbejdes i EU-lovgivningen, idet man samtidig overvejer en særlig inddragelse af Rusland og Chile, der ikke er medlemmer af EU. Men da dette ville kræve en langvarig forhandlingsproces, er der behov for en mere effektiv løsning.


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (12.6.2007)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

(KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

Rådgivende ordfører (*): Alexander Alvaro

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 47

KORT BEGRUNDELSE

Baggrunden for direktivet

Direktivet om ændring af direktiv 91/477/EØF er en EU-baseret gennemførelse af den af Kommissionen undertegnede "protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, der er knyttet til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet".

Direktiv 91/477/EØF tager sigte på at skabe mindstestandarder for mærkning af våben, opbevare dokumentation for fremstilling af og handel med våben (våbenregistre), inaktivere skydevåben samt fastlægge og indføre sanktioner.

Kommissionens konkrete målsætning

Det foreslåede direktiv ændrer det eksisterende direktiv på følgende punkter:

-         fastlæggelse af begreberne "ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben" i direktivet,

-          bestemmelser om nødvendig mærkning af skydevåben,

-         forhøjelse af minimumsperioden for opbevaring af de registre med oplysninger om våben, som er krævet i direktiv 91/477/EØF,

-          en præcisering af de sanktioner, der skal gælde, og

-         en overtagelse af de generelle principper for inaktivering af skydevåben fra De Forenede Nationers protokol.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000)0837)

Kommissionen evaluerer i sin rapport KOM(2000)0837 anvendelsen af direktiv 91/477/EØF og kommer principielt frem til en positiv bedømmelse. I nogle tilfælde var der dog behov for forbedringer.

Der var enighed om, at direktivet fastlægger følgende princip:

Rejser fra en medlemsstat til en anden er ikke tilladt, hvis den rejsende er i besiddelse af et skydevåben. Det er kun tilladt at afvige fra dette princip, hvis der overholdes en nøje fastlagt procedure, som gør det muligt, at de pågældende medlemsstater får meddelelse om, at et skydevåben overføres til deres område.

Således er der ifølge Kommissionen væsentlige mangler med hensyn til udvekslingen af information, som medfører, at der mangler detaljerede informationer, og at der er problemer med samarbejdet mellem medlemsstaterne. Derudover er en benyttelse af det europæiske våbenpas blevet erkendt som værende problematisk, selv om det efter Kommissionens opfattelse er et velegnet instrument for jægere og konkurrenceskytter, når de rejser fra en medlemsstat til en anden for at deltage i en jagt eller udøve deres sport.

Hvad angår klassificering, erhvervelse og besiddelse af skydevåben, har det vist sig, at i klart de fleste medlemsstater er den af Kommissionen foretagne inddeling af skydevåben i kategori A, B, C eller D ikke nødvendig. I de fleste medlemsstater bliver der blot sondret mellem forbudte skydevåben og skydevåben, for hvilke der kræves en tilladelse.

De interesserede parter har indtil videre ikke givet udtryk for, at der skulle være et væsentligt behov for at foretage ændringer som følge af mangler ved direktivet, og således er den overbevisning fremherskende, at direktivet er gennemført på en fornuftig måde og tjener sit formål.

Ordførerens holdning

Ordføreren deler den principielle vurdering, som de interesserede parter og Kommissionen har, og han støtter derfor en ændring af direktiv 91/477/EØF som foreslået af Kommissionen. For at konkretisere enkelte resterende uklarheder har ordføreren imidlertid suppleret Kommissionens ændringsforslag med dele fra Schengen-konventionen og FN-protokollen.

Derudover går ordføreren ind for, at internethandel og tilgængeligheden af internetplatforme, som støtter våbenhandelen, kommer ind under direktivets anvendelsesområde.

Siden direktivet blev gennemført i 1993, er der sket en væsentlig videreudvikling af internettet, som er blevet en elektronisk markedsplads. Målsætningen med direktivet, som er at dæmme op for ulovlig handel med skydevåben, kan følgelig kun nås, hvis samtlige handelspladser for skydevåben bliver omfattet.

Desuden gør ordføreren det klart, at en overførsel af skydevåben fra en medlemsstat til en anden ikke er strafbar i mangel af et europæisk våbenpas. Dette sker for ikke at begrænse den frie bevægelighed for personer for meget.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag(1)  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 3 A (ny)

 

(3a) Da der i henhold til efterretningsrapporter kan konstateres en stigende brug af ombyggede våben i EU, er det vigtigt at sikre, at våben, der kan ombygges, medtages under definitionen på "skydevåben" i dette direktiv.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 5

(5) I protokollen er der desuden fastsat et krav om mærkning af våben ved fremstillingen og ved overførsel fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug, mens der i direktiv 91/477 kun indirekte henvises til mærkningskravet.

(5) I protokollen er der desuden fastsat et krav om mærkning af våben ved fremstillingen og ved overførsel fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug, mens der i direktiv 91/477 kun indirekte henvises til mærkningskravet. Da konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben omfatter alle kravene i protokollen, bør konventionen finde anvendelse på hele Den Europæiske Union.

Begrundelse

Konventionen om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben er gældende i en lang række af EU's medlemsstater, der således anvender et mærknings- og kontrolsystem, der omfatter alle de garantier og krav, der er fastsat i FN's protokol.

Ændringsforslag 3

BETRAGTING 6

(6) Herudover bør den periode, i hvilken der skal føres registre med oplysninger om våben, forlænges til mindst ti år som fastsat i protokollen.

(6) Herudover er den periode, i hvilken registre med oplysninger om våben skal opbevares, ganske vist forlænget til mindst ti år i henhold til protokollen, men det er nødvendigt at forlænge denne periode til mindst 20 år for at gøre en behørig sporing af skydevåben mulig. Det er ligeledes nødvendigt, at medlemsstaterne fører et centralt elektronisk dataregister, hvori hvert enkelt skydevåben tildeles et unikt identifikationsnummer, og hvori alle efter hinanden følgende ejeres navn og adresse står anført. Politiets og retsmyndighedernes adgang til oplysningerne i centralregistret er omfattet af bestemmelserne i artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Begrundelse

I protokollen bestemmes det, at oplysningerne skal opbevares "i mindst 10 år", men en 10-årig periode er utilstrækkelig i lyset af skydevåbens meget lange levetid. Derfor bør oplysningerne opbevares i mindst 20 år. Endvidere bestemmes det i protokollen, at det er de offentlige myndigheder, der skal opbevare oplysningerne. En behørig sporing af skydevåben kræver centraliserede registreringssystemer til kontrol med våbnet frem for personen. Automatisering af registrene er absolut nødvendigt i det 21. århundrede. Det er vigtigt at sørge for, at adgang til oplysningerne i dette centrale register er underlagt bestemmelser, der sikrer, at privat- og familieliv respekteres.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 6 A (ny)

 

(6a) For at fremme sporingen af skydevåben og effektivt bekæmpe ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition skal der ligeledes gøres en indsats for at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 6 B (ny)

 

(6b) Opbevarelse og udveksling af oplysninger skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 

__________________________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve nødvendigheden af overensstemmelse med rammedirektivet om beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 9 A (ny)

 

(9a) På grund af den særlige karakter af våbenhandlernes og -mæglernes virksomhed er en streng kontrol med denne virksomhed nødvendig, navnlig for at kontrollere våbenhandlernes og -mæglernes faglige kvalifikationer og hæderlighed.

Begrundelse

Indtil nu har våbenhandel til forskel fra mange andre erhverv ikke været ordentligt reguleret, selv om det er en meget specifik aktivitet, der kræver streng kontrol. Våbenhandlere og våbenmæglere bør derfor forelægge dokumentation for deres faglige kvalifikationer.

Ændringsforslag 7

BETRAGTNING 9 B (ny)

 

(9b) Det europæiske våbenpas fungerer i princippet tilfredsstillende og bør betragtes som det eneste dokument, som jægere og konkurrenceskytter har behov for, når de overfører et skydevåben til en anden medlemsstat.

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens rapport fra 2000, og for at det indre marked kan fungere korrekt, bør medlemsstaterne ikke kunne kræve andre dokumenter eller gebyrer end det europæiske våbenpas i forbindelse med jægeres og konkurrenceskytters rejser.

Ændringsforslag 8

BETRAGTNING 9 C (ny)

 

(9c) Kommissionen bør snarest muligt udarbejde en cost-benefit-undersøgelse af, hvilke indvirkninger en begrænsning af antallet af våbenkategorier ville få på det indre markeds funktion.

Ændringsforslag 9

ARTIKEL 1, NR. -1 A (nyt)

Artikel 1, stk. 1 (direktiv 91/477/EØF)

 

-1a) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

 

"I dette direktiv forstås ved "skydevåben" ethvert bærbart våben med løb, som udsender, er konstrueret til at udsende eller let kan ombygges til at udsende et skud, en kugle eller et projektil ved hjælp af en sprængladning, medmindre det opfylder definitionen, men er udelukket af en af de i bilag I, afsnit III, anførte grunde. Skydevåben klassificeres i afsnit II i bilag I".

Begrundelse

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the Directive.

Ændringsforslag 10

ARTIKEL 1, NR. -1 B (nyt)

Artikel 1, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

 

-1b) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

 

"2. I dette direktiv forstås ved "våbenhandler" enhver fysisk person, hvis erhvervsmæssige aktivitet helt eller delvist består i, at han fremstiller skydevåben, driver handel eller internethandel med dem eller udbyder en platform for det, ombytter, udlejer, reparerer eller ombygger dem."

Ændringsforslag 11

ARTIKEL 1, NR. -1 C (nyt)

Artikel 1, stk. 1 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

-1c) I artikel 1 indsættes som stk. 1a:

 

"1a. I dette direktiv forstås ved "antikke våben" enten et våben fremstillet før 1900 eller ethvert våben fremstillet herefter, der defineres som et antikt våben i en medlemsstat i henhold til tekniske kriterier."

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er der behov for en definition af "antikke våben", fordi disse våben ikke er omfattet af dette direktiv. På den anden side bør andre definitioner i medlemsstaterne være tilladt, forudsat at de er baseret på tekniske kriterier.

Ændringsforslag 12

ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 2 b (direktiv 91/477/EØF)

4. I dette direktiv forstås ved "ulovlig handel" erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel af skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil fra eller gennem en medlemsstats område til en anden medlemsstats område, hvis en af de berørte medlemsstater ikke tillader det i overensstemmelse med dette direktiv, eller hvis skydevåbnene ikke er mærket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1.

2b. I dette direktiv forstås ved "ulovlig handel" erhvervelse, salg, levering, transport, overførsel af skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil i strid med dette direktiv til en medlemsstats område, hvis en af de berørte medlemsstater ikke tillader det i overensstemmelse med dette direktiv, eller hvis skydevåbnene, delene og komponenterne og ammunitionen hertil ikke er registreret i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, eller ikke er mærket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1. Erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel af skydevåben skal imidlertid ikke anses for at være ulovlig handel, alene fordi de ikke er mærket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, hvis de blev fremstillet eller overført fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug inden ...*, forudsat at mærkningen opfylder de relevante krav, der var gældende inden denne dato.

_____________

* [Fristen for medlemsstaternes gennemførelse af dette direktiv]

Begrundelse

Manglende registrering bør medtages som en forudsætning for ulovlig handel. Indsættelsen af ordene "i strid med dette direktiv" medfører retssikkerhed ved at definere enhver handel, der ikke er i overensstemmelse med alle direktivets bestemmelser, som ulovlig handel og sikrer, at alle skydevåben på EU's område behandles ens. Handel med skydevåben, der opfylder de nuværende mærkningsstandarder, bør imidlertid ikke betragtes som ulovlig, hvis den vedrører skydevåben fremstillet eller overført inden datoen for gennemførelse af direktivet.

Ændringsforslag 13

ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)
Artikel 1, stk. 4 (direktiv 91/477/EØF)

 

1a) Artikel 1, stk. 4 affattes således:

 

"4. Det europæiske våbenpas er et dokument, som myndighederne i medlemsstaterne efter ansøgning udsteder til en person, der lovligt besidder og bruger et skydevåben. Våbenpasset kan højst gælde fem år. Denne gyldighedsperiode kan forlænges. Våbenpasset indeholder de i bilag II anførte oplysninger. Det er et personligt dokument, hvori er opført det eller de skydevåben, som passets indehaver besidder og bruger. Brugeren af skydevåbnet skal altid bære våbenpasset på sig. Ændringer med hensyn til skydevåbnets kendetegn eller besiddelse samt tab eller tyveri af skydevåbnet skal angives i våbenpasset."

Ændringsforslag 14

ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 (direktiv 91/477/EØF)

1. For at kunne identificere og spore alle skydevåben kræver medlemsstaterne, at der ved fremstillingen af et skydevåben påsættes dette et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted og serienummer, eller de opbevarer et andet unikt og letanvendeligt mærke bestående af enkle geometriske symboler i kombination med en numerisk eller alfanumerisk kode, som gør det nemt for alle stater at identificere fremstillingslandet.

1. For at kunne identificere og spore alle skydevåben kræver medlemsstaterne, at der ved fremstillingen af et skydevåben påsættes dette et unikt mærke med angivelse af producentens navn eller varemærke, fremstillingsland eller -sted og serienummer, f.eks. som fastlagt i konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben, eller de opbevarer et andet unikt og letanvendeligt mærke bestående af enkle geometriske symboler i kombination med en numerisk eller alfanumerisk kode, som gør det nemt for alle stater at identificere fremstillingslandet.

Ændringsforslag 15

ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 4, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

2. I det mindste for så vidt angår kategori A og B gør hver medlemsstat udøvelsen på sit område af erhvervet som våbenhandler betinget af en autorisation på grundlag af en kontrol af våbenhandlerens hæderlighed som privatperson og erhvervsdrivende. Når der er tale om en juridisk person, vedrører kontrollen den person, der leder virksomheden. De medlemsstater, der ikke gør udøvelsen af erhvervet som våbenhandler inden for kategori C og D betinget af en autorisation, kræver en anmeldelse.

2. Hver medlemsstat gør udøvelsen på sit område af erhvervet som våbenhandler betinget af en autorisation på grundlag af en kontrol af våbenhandlerens hæderlighed som privatperson og erhvervsdrivende. Når der er tale om en juridisk person, vedrører kontrollen den person, der leder virksomheden.

Ændringsforslag 16

ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 4, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

3. Våbenhandlere skal føre et register over til- og afgang af skydevåben i kategori A, B og C indeholdende de nødvendige oplysninger til identifikation af det pågældende våben, specielt type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer samt navn og adresse på leverandør og erhverver. De skal opbevare dette register i fem år, selv efter at de er ophørt med deres virksomhed. Medlemsstaterne sikrer opbevarelse af disse oplysninger i mindst ti år.

3. Våbenhandlere skal føre et register over til- og afgang af skydevåben samt de nødvendige oplysninger til identifikation af det pågældende våben, specielt type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer samt navn og adresse på leverandør og erhverver. De skal opbevare dette register i fem år, selv efter at de er ophørt med deres virksomhed. Medlemsstaterne sikrer opbevarelse af de førnævnte oplysninger i et centralt elektronisk registreringssystem i mindst tyve år.

Begrundelse

Tilstedeværelsen i hver medlemsstat af et centralt elektronisk registreringssystem ville gøre det lettere at spore og udveksle oplysninger. I lyset af skydevåbens lange levetid bør perioden for opbevarelse af oplysningerne, der i forslaget til direktivet er angivet til ti år, forlænges til 20 år.

Ændringsforslag 17

ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 4, stk. 3 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

3a. Medlemsstaterne sikrer, at alle skydevåben i kategori A, B, C og D kan spores til deres aktuelle ejere.

Ændringsforslag 18

ARTIKEL 1, NR. 2 B (nyt)
Artikel 4 a (ny) (direktiv 91/477/EØF)

 

2b) Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

 

"Artikel 4a

 

Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun tilladelse til erhvervelse og besiddelse af skydevåben i kategori A, B, C eller D til personer, som har fået licens eller tilladelse hertil i henhold til national ret."

Ændringsforslag 19

ARTIKEL 1, NR. 2 C (nyt)
Artikel 5 (direktiv 91/477/EØF)

 

2c) Artikel 5 affattes således:

 

"Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun tilladelse til erhvervelse og besiddelse af skydevåben til personer, der har en rimelig interesse heri, og som

 

a) er fyldt 18 år, medmindre der gøres undtagelse for jagt og konkurrenceskydning;

 

b) ikke formodes at være til fare for sig selv, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

 

Med forbehold af artikel 3 giver medlemsstaterne kun personer, som ikke tidligere har været straffet som følge af en alvorlig strafbar handling (f.eks. mord, røveri, brandstiftelse) eller deltagelse heri, tilladelse til at besidde skydevåben.

 

Medlemsstaterne kan inddrage tilladelsen til at besidde skydevåben, hvis en af de i litra b) nævnte betingelser ikke længere er opfyldt.

 

En medlemsstat kan kun forbyde personer, som er bosiddende på dens område, at besidde et våben, som er erhvervet i en anden medlemsstat, hvis erhvervelse af samme våben er forbudt på dens eget område."

Begrundelse

Ved tilføjelsen er der tale om en klarlæggelse i henhold til artikel 83c i Schengen-konventionen.

Ændringsforslag 20

ARTIKEL 1, NR. 2 D (nyt)
Artikel 6 (direktiv 91/477/EØF)

 

2d) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

 

"Erhvervelse af skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil via fjernkommunikationsteknik som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg1 er omfattet af bestemmelserne i dette direktiv.

 

_____________

EFT L 144, af 4.6.1997, s. 19."

Ændringsforslag 21

ARTIKEL 1, NR. 2 E (nyt)
Artikel 12, stk. 2 (direktiv 91/477/EØF)

 

2e) Artikel 12, stk. 2, affattes således:

 

a) Første afsnit affattes således:

 

"2. Uanset stk. 1 kan jægere og konkurrenceskytter uden forudgående tilladelse være i besiddelse af et eller flere skydevåben under en rejse gennem to eller flere medlemsstater med henblik på at udøve deres aktiviteter, forudsat at de er i besiddelse af et europæisk våbenpas omfattende det eller de pågældende skydevåben. Medlemsstaterne kan ikke kræve nogen anden dokumentation end det europæiske våbenpas i denne forbindelse. Medlemsstaterne kan ikke gøre godkendelse af det europæiske våbenpas betinget af andre supplerende krav om registrering eller betaling af et gebyr eller en afgift."

 

b) Andet afsnit affattes således:

 

"Denne undtagelse finder imidlertid ikke anvendelse på rejser til en medlemsstat, hvor erhvervelse og besiddelse af det pågældende skydevåben er forbudt; i dette tilfælde skal en udtrykkelig erklæring herom påføres det europæiske våbenpas.

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens rapport fra 2000, og for at det indre marked kan fungere korrekt, bør medlemsstaterne ikke kunne kræve andre dokumenter eller gebyrer end det europæiske våbenpas i forbindelse med jægeres og konkurrenceskytters rejser.

Ændringsforslag 22

ARTIKEL 1, NR. 2 F (nyt)
Artikel 13, stk. 3 (direktiv 91/477/EØF)

 

2b) Artikel 13, stk. 3, affattes således:

 

"3. Medlemsstaterne opretter netværk til regelmæssig udveksling af alle tilgængelige oplysninger.

 

Kommissionen nedsætter senest et år efter dette direktivs ikrafttrædelse en kontaktgruppe for udveksling af oplysninger med henblik på gennemførelse af denne artikel.

 

Hver medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvilke myndigheder der har ansvaret for at fremsende og modtage oplysningerne og sørge for, at bestemmelserne i artikel 11, stk. 4, er opfyldt."

Ændringsforslag 23

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 16, stk. 1, afsnit 3 (direktiv 91/477/EØF)

Forsøg på, medvirken ved og tilskyndelse til sådanne overtrædelser skal også betragtes som strafbare handlinger, når de begås forsætligt.

Tilrettelæggelse, ledelse, bistand, tilskyndelse, lettelse eller rådgivning ved en overtrædelse, som er defineret i nærværende artikel, skal også betragtes som en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Begrundelse

Tilføjelsen til Kommissionens ændring er overtaget fra den FN-protokol, der ligger til grund, og tjener til klarlæggelse.

Ændringsforslag 24

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 16, stk. 1, afsnit 3 a (nyt) (direktiv 91/477/EØF)

 

Personer, der ikke bærer et europæisk våbenpas, idømmes ikke frihedsstraf.

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at hindre, at legitime ejere af våben risikerer fængselsstraf, hvis de rejser til en anden medlemsstat og ikke er i stand til at fremvise det europæiske våbenpas, men er i besiddelse af alle de øvrige nødvendige dokumenter.

Ændringsforslag 25

ARTIKEL 1, NR. 4 A (nyt)

Bilag II, litra f (direktiv 91/477/EØF)

 

4a) Bilag II, litra f), andet afsnit, affattes således:

"Ovennævnte forudgående tilladelse er i princippet ikke nødvendig for at foretage en rejse med et skydevåben med henblik på jagt eller med henblik på konkurrenceskydning på betingelse af besiddelse af det europæiske våbenpas."

Ændringsforslag 26

ARTIKEL 2, NR. 2 A (nyt)

 

2a) Kommissionen aflægger inden fem år fra datoen for gennemførelsen af dette direktiv i national lovgivning og derefter hvert femte år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om situationen som følge af direktivets anvendelse, eventuelt ledsaget af forslag.

 

Kommissionen gennemfører en undersøgelse af markedsføringen af våbenkopier i Det Europæiske Fællesskab og aflægger rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet senest den [...]*.

 

____________

* Et år efter dette direktivs ikrafttrædelsesdato.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om bedre lovgivning bør kravet om indberetning i henhold til direktiv 91/477/EØF ajourføres, og indberetningen bør foregå regelmæssigt. Desuden bør Kommissionen gennemføre en undersøgelse af det komplicerede problem med våbenkopier og markedsføringen heraf, herunder salg heraf på internettet, i Det Europæiske Fællesskab.

PROCEDURE

Titel

Erhvervelse og besiddelse af våben

Referencer

KOM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)

Korresponderende udvalg

IMCO

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

3.4.2006

 

 

 

Udvidet samarbejde - dato for meddelelse på plenarmødet

3.4.2006

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Alexander Alvaro

13.9.2006

 

 

Behandling i udvalg

23.11.2006

25.1.2007

1.2.2007

8.5.2007

 

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Dato for vedtagelse

11.6.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Claudio Fava, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Ona Juknevičienė

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Luis de Grandes Pascual, Véronique Mathieu, Arlene McCarthy, Gisela Kallenbach

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


PROCEDURE

Titel

Erhvervelse og besiddelse af våben

Referencer

KOM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)

Dato for høring af EP

2.3.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

3.4.2006

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

3.4.2006

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Gisela Kallenbach

2.5.2006

 

 

Behandling i udvalg

29.5.2006

4.10.2006

10.10.2006

28.11.2006

 

19.12.2006

24.1.2007

5.6.2007

 

Dato for vedtagelse

27.6.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Buruiană-Aprodu, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Bernadette Vergnaud, Nicola Zingaretti

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

André Brie, Wolfgang Bulfon, Gisela Kallenbach, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Luis de Grandes Pascual, Véronique Mathieu, Thomas Wise

Dato for indgivelse

5.7.2007

Seneste opdatering: 8. august 2007Juridisk meddelelse