Postup : 2007/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0279/2007

Předložené texty :

A6-0279/2007

Rozpravy :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Hlasování :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0328

ZPRÁVA     
PDF 135kWORD 79k
10. července 2007
PE 390.639v02-00 A6-0279/2007

o svolání mezivládní konference: stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU)

(11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Jo Leinen

PR_CNS

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 POSTUP

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o svolání mezivládní konference: stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU)

(11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 48 odst. 2 Smlouvy o EU, na základě něhož Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0206/2007),

–   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,

–   s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu podepsanou v Římě dne 29. října 2004 (dále jen „Ústavní smlouva“),

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie podepsanou a vyhlášenou dne 7. prosince 2000 v Nice,

–   s ohledem na prohlášení z Laekenu ze dne 15. prosince 2001 o budoucnosti Unie,

–   s ohledem na Berlínské prohlášení ze dne 25. března 2007 při příležitosti padesátého výročí podpisu Římských smluv,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu(1) a ze dne 7. června 2007 o pokračování v ústavním procesu Evropské unie(2),

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. května 2007 k pokračování ústavního procesu a na stanovisko Výboru regionů k obnovení procesu reformy Evropské unie vydaná před zasedáním Evropské rady ve dnech 21. a 22. června 2007,

–   s ohledem na společné parlamentní zasedání o budoucnosti Evropy, které se konalo ve dnech 11. a 12. června 2007 v Bruselu,

–   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. a 22. června 2007, jež obsahovaly mandát pro mezivládní konferenci,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0279/2007),

vzhledem k tomu, že:

A. dva roky reflexe o budoucnosti Evropy potvrdily, že je třeba zachovat a zlepšit obsah nových prvků Ústavní smlouvy v souvislosti s demokracií, účinností a transparentností, aby se tak zajistilo řádné fungování Evropské unie a posílila se práva jejích občanů a její úloha ve světě,

B.  toto stanovisko široce sdílejí národní parlamenty členských států a Evropský parlament, jejichž představitelé vypracovali základ pro tyto nové prvky v Úmluvě o Listině základních práv a v Úmluvě o budoucnosti Evropy,

C. Evropská rada souhlasila se svoláním mezivládní konference s mandátem převést většinu nových prvků obsažených v Ústavní smlouvě do změn platných smluv,

D. tento mandát je velmi přesný, a konferenci tedy umožní, aby se urychleně dohodla na změně některých nových prvků obsažených v Ústavní smlouvě, aniž by byla ohrožena jejich podstata,

E.  mandát se však zříká ambice vytvořit jedinou ústavní smlouvu, jež by nahradila stávající smlouvy, opouští terminologii, která by umožnila občanům jasně vnímat povahu právních aktů Unie, nezachovává soubor symbolů, které by občanům umožnily se s Evropskou unií lépe identifikovat, a zahrnuje několik „neúčastnických doložek“ v určitých oblastech, které pro jednotlivé členské státy představují problém,

F.  tento mandát dostatečně neřeší nové výzvy, kterým Unie čelí od podpisu Ústavní smlouvy,

G. jako jediný orgán Unie, který je volen přímo občany, má Evropský parlament povinnost postavit se za společný zájem Evropské unie, aby tak posílil budování Evropy a její metodu Společenství, jež jsou po více než 50 let zdrojem míru, stability a prosperity;

1.  vítá snahu německého předsednictví Rady o dosažení jednomyslné dohody na summitu ve dnech 21.–22. června 2007;

2.  bere na vědomí mandát pro mezivládní konferenci, jež byl dohodnut na zasedání Evropské rady; vítá jeho přesnost i pevný harmonogram pro dokončení činnosti mezivládní konference a vyzývá členské státy, aby neustupovaly od závazků, které učinily na zasedání Evropské rady; vyjadřuje kladné stanovisko ke svolání mezivládní konference;

3.  lituje však, že tento mandát znamená ztrátu některých důležitých prvků dohodnutých na mezivládní konferenci v roce 2004, jako je definice EU jakožto unie občanů a států Evropy, a také velké zpoždění při zavádění dalších prvků;

4.  vyslovuje obavy ohledně skutečnosti, že tento mandát umožňuje stále větší počet odchylek poskytovaných některým členským státům z provádění důležitých ustanovení plánovaných smluv a že by tyto odchylky mohly vést k oslabení soudržnosti Unie;

5.  lituje, že mandát umožňuje různé redakční úpravy textu ve srovnání s Ústavní smlouvou, neboť tato skutečnost vyvolává nedůvěru vůči Unii a jejím orgánům, a představuje tak špatný signál pro veřejné mínění;

6.  lituje, že ubývá proevropské náklonnosti a politické odvahy zástupců členských států, a vyjadřuje obavu nad vývojem postojů namířených proti evropským myšlenkám solidarity a integrace;

7.  zdůrazňuje, že mandát sice umožňuje změnit pojmenování právních aktů, neumožňuje však žádné významné změny jejich struktury a hierarchie, a vyjadřuje svůj záměr podrobně sledovat způsob, jakým bude tento fakt začleněn do souvisejících ustanovení s cílem zaručit politickou odpovědnost a ochránit legislativní pravomoci Parlamentu, zejména pokud jde o kontrolu delegovaných aktů;

8.  vítá nicméně skutečnost, že mandát zachovává mnoho z podstaty Ústavní smlouvy, zejména jednotnou právní subjektivitu Unie a zrušení pilířové struktury, rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě a spolurozhodování Parlamentu a Rady, prvky participační demokracie, právně závazný statut Listiny základních práv, posílení soudržnosti vnější činnosti Unie a vyváženou institucionální strukturu;

9.  konstatuje, že všechny pozitivní výsledky, jako je posílení demokratických postupů a práv občanů, rozšíření pravomocí a definice hodnot a cílů EU, vycházejí výlučně z činnosti Konventu o budoucnosti Evropy;

10. vítá skutečnost, že hospodářská a měnová unie byla ve Smlouvě o Evropské unii uznána jako jeden z cílů EU;

11. vítá skutečnost, že mandát umožňuje začlenit do smluv některé nové prvky, jako je výslovná zmínka o klimatických změnách a solidaritě v oblasti energetiky;

12. připomíná, že se EU před vlastními občany i před celým světem prohlásila za společenství hodnot, že nejhlubší jádro tohoto společenství představují základní práva a svobody, že tato práva a svobody byly obsáhle vyjádřeny v Listině základních práv a byly při mnoha příležitostech uznány orgány EU a všemi členskými státy; pokud nyní jeden nebo více členských států požadují možnost Listinu základních práv neuplatňovat, znamenalo by to dramatický krok zpět a vážné narušení vnitřní identity EU; naléhavě proto žádá všechny členské státy, aby se ještě jednou pokusily tento vnitřní rozpor překonat a dosáhnout nakonec konsensu o neomezené platnosti této listiny;

13. vyzývá mezivládní konferenci, aby dokončila svou činnost do konce roku 2007, aby tak nová smlouva mohla vstoupit v platnost v dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009;

14. vítá zlepšení možností své účasti na mezivládní konferenci na všech úrovních, jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady;

15. vyhrazuje si právo předložit mezivládní konferenci konkrétní návrhy ke specifickým otázkám v rámci působnosti mandátu;

16. bude včas reagovat na výzvu Evropské rady, aby vyřešil otázku svého složení;

17. zdůrazňuje svůj záměr pečlivě přezkoumat výsledek mezivládní konference, aby zhodnotil, zda jsou reformy dohodnuté během jednání v uspokojivém souladu s výkladem mandátu;

18. vyzývá členské státy a jejich zástupce, aby zajistily plnou transparentnost činnosti mezivládní konference, a to zejména zveřejněním všech dokumentů, jež budou na této konferenci předloženy k diskusi;

19. opakuje svůj záměr udržovat po dobu revize smluv velmi intenzivní vztah s národními parlamenty a občanskou společností;

20. vyzývá mezivládní konferenci, aby z důvodu transparence zajistila, že výsledky její činnosti budou zveřejněny také v podobě návrhu konsolidované verze smluv;

21. oznamuje své pevné odhodlání předložit po volbách v roce 2009 nové návrhy na další ústavní uspořádání Unie v souladu s doložkou o změnách smlouvy(3), protože Evropská unie představuje společný projekt, který je neustále inovován;

22. žádá mezivládní konferenci a Komisi, aby předložily zvláštní návrhy na opětovné zapojení evropských občanů do pokračování ústavního procesu;

23. vyzývá svůj příslušný výbor, aby přezkoumal možnost změnit jednací řád EP tak, aby vlajce Evropské unie a hymně, jež jsou obsaženy v Evropské ústavě, propůjčil při svých činnostech a ve svých prostorách oficiální charakter;

24. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení, jež představuje jeho stanovisko ke svolání mezivládní konference, předal Radě, Komisi, hlavám států nebo vlád, parlamentům členských států a Evropské centrální bance.

(1)

Úř.věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.

(2)

Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2007)0234.

(3)

Viz článek IV-443 Ústavní smlouvy.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

v souladu s čl. 48 odst. 3 jednacího řádu

Marco Cappato

Smlouvy Unie poskytují Evropskému parlamentu pravomoc vyjádřit stanovisko ke svolání mezivládní konference ke změně Smluv. Na zasedání Evropské rady, které skončilo dne 24. června, bylo rozhodnuto o pevně stanoveném mandátu a nekompromisním harmonogramu, který Parlamentu určuje, či přímo nařizuje lhůty, způsoby a postupy, které jsou v rozporu s parlamentní podstatou, transparentností a demokratičností procesu revize.

Všechny demokratické postupy nejen na úrovni EP, ale také na vnitrostátní i komunitární úrovni byly porušeny iluzí o účinnosti autoritářského a byrokratického razítka, a tato iluze se může proměnit ve skutečnost pouze na úkor Evropy jako celku a ve prospěch Evropy jednotlivých stran a zemí.

Pokud k tomuto všemu dojde – a existuje riziko, že to EP připustí –, bude to znamenat naprostý zánik návrhu smlouvy, který v roce 1984 předložil Altiero Spinelli a Evropský parlament. Navrhuji tedy, aby došlo alespoň k úpravě harmonogramu, jež by umožnila předložit a schválit skutečné stanovisko poté, co bude vydáno na druhém zářijovém dílčím zasedání.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

podle čl. 48 odst. 3 jednacího řádu

Bernard Wojciechowski

Jazyk je nepostradatelnou součástí kultury. Jean Monnet prohlásil, že pokud by mohl zahájit evropský projekt znovu, začal by kulturou. Podle zásady mnohojazyčnosti by měly být všechny dokumenty Evropského parlamentu překládány do všech úředních jazyků EU. Kompromisní pozměňovací návrhy k tomuto textu, o nichž se mělo hlasovat na schůzi Výboru pro ústavní záležitosti dne 9. července 2007, však byly bohužel k dispozici pouze v jedné jazykové verzi. Tento postup vrhl na uvedený výbor špatné světlo a mohl by být chápán jako pokus rychle projednat stanovisko Evropského parlamentu bez řádné a transparentní diskuse a dodržení náležitého postupu. Kvůli nedostatku transparentnosti a pluralismu vypracoval výbor dokument, který je jednostranný. Bylo by patrně vhodné hlasování odložit, dokud v souladu s jednacím řádem neproběhne řádná rozprava o svolání mezivládní konference, jejímž výsledkem by bylo vyvážené stanovisko vyjadřující kompromisní názor Parlamentu.


POSTUP

Název

Svolání mezivládní konference: stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU)

Referenční údaje

11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)

Datum konzultace s EP

27.6.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

9.7.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jo Leinen

7.6.2007

 

 

Projednání ve výboru

25.6.2007

 

 

 

Datum přijetí

9.7.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

4

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Panayotova Zdravkova

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pervenche Berès, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Panayiotis Demetriou, Gérard Onesta, György Schöpflin

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marco Cappato, Marco Pannella, Udo Bullmann, Corien Wortmann-Kool

Poslední aktualizace: 18. prosince 2007Právní upozornění