Procedura : 2006/2279(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0280/2007

Teksty złożone :

A6-0280/2007

Debaty :

PV 03/09/2007 - 17
CRE 03/09/2007 - 17

Głosowanie :

PV 04/09/2007 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0364

SPRAWOZDANIE     
PDF 175kWORD 132k
16 lipca 2007
PE 388.351v02-00 A6-0280/2007

w sprawie lepszego stanowienia prawa 2005: stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności - 13. sprawozdanie roczne

(2006/2279(INI))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Bert Doorn

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie lepszego stanowienia prawa 2005: stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – 13. sprawozdanie roczne

(2006/2279(INI))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając rezolucję z dnia 26 października 2000 r. w sprawie sprawozdań Komisji złożonych Radzie Europejskiej, zatytułowanych „Lepsze stanowienie prawa 1998 – Wspólna odpowiedzialność (1998)” oraz „Lepsze stanowienie prawa 1999”(1),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie białej księgi Komisji w sprawie europejskiego zarządzania(2),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sprawozdań Komisji złożonych Radzie Europejskiej, zatytułowanych „Lepsze stanowienie prawa 2000” oraz „Lepsze stanowienie prawa 2001”(3),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprawozdania Komisji zatytułowanego „Lepsze stanowienie prawa 2002”(4),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji w sprawie uproszczenia i usprawnienia regulacyjnej działalności Wspólnoty(5),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie oceny wpływu prawodawstwa Wspólnoty i procedur konsultacyjnych(6),

–    uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany „Poprawa otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej” (COM(2005)0097),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego(7),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa 2004 r.: stosowanie zasady pomocniczości – 12 sprawozdanie roczne(8),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wyników przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę(9),

–    uwzględniając sprawozdanie Komisji – „Lepsze stanowienie prawa 2005” na mocy art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności (13. sprawozdanie) (COM(2006)0289),

–    uwzględniając dokument roboczy Komisji zatytułowany „Pomiar kosztów administracyjnych oraz redukcja obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej” (COM(2006)0691),

–    uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, zatytułowany „Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej” (COM(2007)0023),

–    uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, zatytułowany „Strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” (COM(2006)0689),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0280/2007),

A. mając na uwadze, że powodzenie w osiągnięciu celu lepszego stanowienia prawa stanowi jeden z głównych priorytetów UE, gdyż zmaksymalizowanie korzyści płynących z nowoczesnej, racjonalnej i efektywnej legislacji przy zminimalizowaniu jej kosztów zapewniłoby najwyższy poziom wydajności, rozwoju i docelowo zatrudnienia w całej Europie,

B.  mając na uwadze, że zasada pomocniczości odgrywa ważną rolę w tworzeniu mandatu wspólnotowego prawodawstwa i podjęciu decyzji o przyjmowaniu przepisów prawnych na szczeblu UE, okazując się tym samym istotnym elementem kontroli rozdziału władzy między UE a państwami członkowskimi oraz przydatnym narzędziem umożliwienia państwom członkowskim przyjęcia kompetencji prawodawczych,

C. mając na uwadze, że pełne poszanowanie zasady proporcjonalności stanowi oczywistą konieczność zarówno w przypadku prawodawstwa europejskiego, jak i krajowego w celu poprawy pewności prawnej,

D. mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości sprawuje kontrolę nad stosowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności,

E.  mając na uwadze, że prawodawstwo europejskie - będąc często wynikiem trudnych kompromisów politycznych - może być niewystarczająco jasne, a państwa członkowskie mogą nie być w stanie prawidłowo je wdrażać lub też być temu niechętne,

F.  mając na uwadze, że na reputację i efektywność prawodawstwa europejskiego mają wpływ zbędne i niewspółmierne obciążenia administracyjne nakładane często na obywateli i przedsiębiorstwa na mocy przepisów UE,

G. mając na uwadze, że zmniejszenie o 25% zbędnych obciążeń administracyjnych mogłoby dać istotny impuls na rzecz wzrostu europejskiego PKB, dając tym samym cenny wkład w realizację celów lizbońskich,

H. mając na uwadze, że zbędne obciążenia administracyjne wynikające z prawodawstwa europejskiego podważają efektywność i wiarygodność prawodawstwa europejskiego,

I.   mając na uwadze, że prawodawstwo europejskie powinno ułatwiać obywatelom i przedsiębiorcom jak najpełniejsze korzystanie z rynku wewnętrznego, nie obciążając ich wysokimi kosztami, których można by uniknąć,

J.   mając na uwadze, że usprawnianie dorobku wspólnotowego poprzez upraszczanie i zmniejszanie zbędnych obciążeń administracyjnych nie powinno odbywać się kosztem pewności i ochrony prawnej dostępnej w ramach prawodawstwa europejskiego,

1.  zgadza się, że środowisko regulacyjne, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa jest czynnikiem warunkującym ich konkurencyjność, trwały wzrost i poziom zatrudnienia oraz że zagwarantowanie przejrzystości, skuteczności i wysokiej jakości obecnego i przyszłego środowiska regulacyjnego powinno być ważnym celem polityki UE;

2.  uważa, że zła jakość regulacyjna w państwach członkowskich i na szczeblu Wspólnoty osłabia praworządność i oddala obywateli od instytucji;

3.  w pełni popiera wszystkie wysiłki Komisji na rzecz promowania ogólnej poprawy efektywności i wzmocnienia prawa wspólnotowego przy pomocy wszystkich odpowiednich inicjatyw;

4.  z zadowoleniem przyjmuje powodzenie portalu internetowego „Twój głos w Europie” i zachęca Komisję do opracowania dalszych skutecznych sposobów zasięgania opinii zainteresowanych stron w sprawie każdego aspektu wniosku legislacyjnego, łącznie z oceną wpływu, przed wystąpieniem z tym wnioskiem;

5.  podkreśla znaczenie właściwych i niezależnych ocen wpływu opartych na szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami i wzywa Komisję do dostarczenia wystarczającej liczby scenariuszy i opcji politycznych (w tym ewentualnie opcji „niepodejmowania działania”) stanowiących podstawę oszczędnych i trwałych rozwiązań;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do poprawy przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do jej grup ekspertów oraz do stworzenia wykazu aktualnych przypadków samoregulacji i współregulacji w UE;

7.  podkreśla znaczenie stałego monitorowania przez wspólnotowe instytucje i państwa członkowskie - za pośrednictwem władz regionalnych i lokalnych oraz na centralnym szczeblu ministerialnym - stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

8.  z zadowoleniem przyjmuje program działań Komisji na rzecz obliczenia kosztów administracyjnych dla przedsiębiorstw w Europie i obniżki o 25% zbędnych i nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych do 2012 r.;

9.  odnotowuje fakt, że strategia na rzecz tej obniżki o 25% odnosi się do zbędnych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, nie może zatem być uznana za zniesienie uregulowań prawnych, ani prowadzić do zmiany celów politycznych i poziomu ambicji określonego we wspólnotowych tekstach prawnych; wzywa Komisję do dopilnowania, żeby obniżka zbędnych obciążeń administracyjnych wynikających z regulacji nie odbywała się kosztem pierwotnych celów tych regulacji;

10. popiera wniosek, zgodnie z którym musi to być wspólny cel, który może zostać osiągnięty tylko w oparciu o wspólne wysiłki państw członkowskich i instytucji europejskich;

11. podkreśla w szczególności, że efektywną strategię na rzecz obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych w Europie musi wdrażać zarówno Komisja – w zakresie zbędnych obciążeń administracyjnych wynikających europejskich rozporządzeń i dyrektyw, jak i państwa członkowskie – jeśli takie obciążenia wynikają z ustawodawstwa krajowego; wzywa Komisję do podjęcia inicjatywy i nieuzależniania działań na rzecz obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych na szczeblu UE od działań podejmowanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym na rzecz obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych wynikających z prawodawstwa krajowego;

12. z zadowoleniem uznaje za praktyczne i skuteczne podejście wskazanie przez Komisję trzynastu obszarów priorytetowych, w których należy dokonać pomiaru kosztów administracyjnych i obniżyć zbędne obciążenia administracyjne, wzywa jednak Komisję w dłuższej perspektywie do dokonania pomiaru kosztów administracyjnych i obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych poza obszarami priorytetowymi; uważa, że można to zrobić m.in. w trakcie dokonywania oceny przewidzianej w odpowiednich regulacjach europejskich;

13. wyraża duże zaniepokojenie faktem, że w komunikacie Komisji (COM(2007)0023) (w załączniku I) proponuje się ograniczyć zasięg programu działań do obowiązków przedsiębiorstw; uważa jednakże, że strategia na rzecz rozwoju i zatrudnienia wymaga, aby program działań obejmował wszelkie obciążenia administracyjne;

14. podkreśla znaczenie zaangażowania zainteresowanych podmiotów we wskazanie wniosków legislacyjnych powodujących zbędne obciążenia administracyjne oraz zdefiniowanie środków na rzecz ograniczenia takich obciążeń; wzywa Komisję do nawiązania dialogu - w obrębie wszystkich dyrekcji generalnych Komisji - z zainteresowanymi podmiotami europejskimi, dotyczącego zarówno tych trzynastu obszarów priorytetowych, jak i wskazania nowych obszarów priorytetowych;

15. podkreśla, że obniżka o 25% zbędnych obciążeń administracyjnych musi w sposób realistyczny odzwierciedlać faktyczną obniżkę obciążeń; podkreśla zatem znaczenie wstępnej miary odniesienia i definicji docelowej obniżki o 25% jako celu netto, tak aby dodatkowe zbędne obciążenia administracyjne wynikające z nowych regulacji europejskich uwzględnić w ocenie końcowej w 2012 r. w celu stwierdzenia, czy zbędne obciążenia administracyjne w UE obniżono o jedną czwartą;

16. popiera wniosek Komisji dotyczący ustanowienia progów mających zastosowanie do wszelkich wymogów informacyjnych, ograniczając je w miarę możliwości w przypadku MŚP;

17. podkreśla, że wszystkie Dyrekcje Generalne Komisji muszą zaangażować się w obniżkę zbędnych obciążeń administracyjnych; podkreśla, że przy pomocy wstępnej miary odniesienia wszystkim Dyrekcjom Generalnym należy uświadomić generowane przez nie zbędne obciążenia administracyjne oraz konieczność wprowadzenia dla każdej Dyrekcji Generalnej docelowej wysokości obniżki na podstawie tej miary odniesienia;

18. wzywa Komisję do publikowania co roku środków przyjętych oraz środków planowanych na rzecz obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych w UE, wzrostu obciążeń administracyjnych w UE wynikających z nowych regulacji oraz przewidywanego procentowego wkładu netto tych środków w osiągnięcie do 2012 r. docelowej obniżki w wysokości 25%;

19. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji - po zakończeniu w 2008 r. oceny zbędnych obciążeń administracyjnych - znacznego przyczynienia się do obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych w krótkiej perspektywie poprzez tzw. „szybkie działania” w przypadku najbardziej oczywistych zbędnych obciążeń administracyjnych; wzywa Komisję do wskazania - w oparciu o doświadczenia państw członkowskich, które zastosowały już miary odniesienia - dalszych obszarów, w których można osiągnąć proste obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych i do zaproponowania docelowych wartości obniżek;

20. popiera wysiłki Komisji na rzecz sporządzenia wykazu zbędnych obciążeń administracyjnych wynikających z nowego prawodawstwa europejskiego przy pomocy włączenia standardowej metody kosztów (SCM) do procedury oceny wpływu; uważa, że w zebraniu informacji potrzebnych do zastosowania standartowego modelu kosztów niezbędna jest pomoc zainteresowanych stron; podkreśla fakt, że jakość oceny wpływu musi podlegać kontroli organu opracowującego analizy skutków aktów prawnych (IAB), sprawowanej przy pomocy ogólnie dostępnych opinii;

21. podkreśla, że Parlament nie będzie rozpatrywał żadnego wniosku legislacyjnego Komisji, o ile nie będzie mu towarzyszyła ocena oddziaływania, którą poddano niezależnej kontroli, zawierająca ocenę zbędnych występowania obciążeń administracyjnych wykonaną przy pomocy standardowej metody kosztów;

22. uważa, że wartość dodana procedur oceny oddziaływania organu opracowującego analizy skutków aktów prawnych (IAB) powinna zostać poddana ocenie przed końcem 2008 r.; wzywa Komisję do opracowania w tym celu wskaźników w oparciu o doświadczenie organizacji międzynarodowych i państw członkowskich;

23. proponuje, aby środki uwolnione niedawno w budżecie UE z przeznaczeniem na projekt pilotażowy na rzecz zminimalizowania obciążeń administracyjnych zostały wykorzystane na powołanie niezależnego panelu ekspertów mającego za zadanie sprawowanie kontroli nad jakością opinii dostarczanych przez IAB przy pomocy wyrywkowych inspekcji, zwłaszcza w przypadku sporządzania wykazu zbędnych obciążeń administracyjnych oraz w celu nadzorowania wdrażania europejskiego programu działań na rzecz obniżki obciążeń administracyjnych;

24. podkreśla znaczenie wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia przypadków przestarzałych, niepotrzebnych lub narzucających zbyt wiele norm zobowiązań informacyjnych oraz przypadków, gdzie z powodów związanych z ochroną zdrowia publicznego, zdrowia, bezpieczeństwa, jakości pracy i praw pracowniczych oraz środowiska lub finansowych interesów Wspólnoty, zobowiązania informacyjne pozostają konieczne;

25. odnotowuje konieczność szybszego przyjęcia przez Radę i Parlament uproszczonych wniosków, podkreśla zatem fakt zawarcia w dniu 16 grudnia 2003 r. międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie lepszego stanowienia prawa(10) w zakresie zmiany metod pracy Rady i Parlamentu, na przykład poprzez powołanie struktur ad hoc, mających za zadanie konkretnie uproszczenie prawodawstwa;

26. proponuje, aby równocześnie z programem działań na rzecz obniżki zbędnych obciążeń administracyjnych Komisja przeprowadziła badanie w celu:

a)  opracowania metodyki przygotowania ilościowego wykazu i oceny - oprócz obciążeń administracyjnych - wszystkich pozostałych obciążeń związanych ze zgodnością (kosztów wynikających ze znacznych zobowiązań nakładanych przez system prawny) wynikającą z nowych przepisów i regulacji prawnych oraz ze zmian obowiązujących przepisów i regulacji prawnych;

b)  zainicjowania następnie projektu pilotażowego z udziałem zainteresowanych stron na rzecz stosowania metodyki pomiaru podobnej do tej używanej w przypadku oceny wpływu obciążeń wynikających ze zgodności;

c)  zbadania i oceny tej metodyki przez IAB;

d)  zastosowania jej jako standard i włączenia do wszystkich ocen wpływu;

27. nalega, by Komisja i państwa członkowskie rozpatrzyły przypadki, w których wymagane są często różne strony w celu dostarczenia takich samych informacji oraz do położenia kresu powielaniu się informacji;

28. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w celu zmniejszenia obciążenia wynikającego z czysto krajowego prawodawstwa;

29. wzywa również państwa członkowskie do zastąpienia wydawania drukowanych informacji informacjami publikowanymi w formie elektronicznej na oraz Internecie, z wykorzystaniem inteligentnych portali internetowych, w przypadkach, w których jest to możliwe;

30. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 197 z 12.7.2001, str. 433.

(2)

Dz.U. C 153 E z 27.6.2002, str. 314.

(3)

Dz.U. C 64 E z 12.3.2004, str. 135.

(4)

Dz.U. C 98 E z 23.4.2004, str. 155.

(5)

Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, str. 512.

(6)

Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 146.

(7)

Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 136.

(8)

Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 128.

(9)

Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 140.

(10)

Dz.U. L 321 z 31.12.2003, str. 1.


OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH (9.5.2007)

dla Komisji Prawnej

w sprawie sprawozdania „Lepsze stanowienie prawa 2005”: stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności - 13. sprawozdanie roczne

(2006/2279(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ole Christensen

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Komunikat Komisji w sprawie programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej - COM(2007)0023

1.  zgadza się, że środowisko regulacyjne, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa jest czynnikiem warunkującym ich konkurencyjność, trwały wzrost i poziom zatrudnienia oraz że zagwarantowanie przejrzystości, skuteczności i wysokiej jakości obecnego i przyszłego środowiska regulacyjnego powinno być ważnym celem polityki UE;

2.  popiera cel określony w programie działań Komisji polegającym na obniżeniu niepotrzebnych i nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych do roku 2012;

3.  przestrzega jednakże, przed przyjęciem bezwarunkowego celu 25% i zachęca do racjonalizacji oceny;

4.  popiera wniosek, zgodnie z którym musi to być wspólny cel, który może zostać osiągnięty tylko w oparciu o wspólne wysiłki państw członkowskich i instytucji europejskich;

5.  podkreśla, że kolejnym dążeniem powinno być zapewnienie efektywności i opłacalności, biorąc pod uwagę ograniczone środki (20 milionów euro), które zostały udostępnione na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego;

6.  ma wzgląd na stanowisko Komisji, iż proponowany program działań w sprawie obniżenia zobowiązań informacyjnych nie powinien prowadzić do zniesienia uregulowań prawnych, bądź zmiany celów politycznych i poziomu ambicji określonego we wspólnotowych tekstach prawnych;

7.  wyraża duże zaniepokojenie faktem, że w komunikacie Komisji (w załączniku I) proponuje się ograniczyć zasięg programu działań do obowiązków przedsiębiorstw; uważa jednakże, że strategia na rzecz rozwoju i zatrudnienia wymaga, aby program działań obejmował wszelkie obciążenia administracyjne;

8.  zauważa brak szczegółowych informacji w komunikacie o powodach wyboru działań priorytetowych wymienionych w załącznikach II i III; zwraca się w związku z tym do Komisji o uzasadnienie wyboru dziedzin priorytetowych oraz przepisów szczegółowych w oddzielnym komunikacie w celu postępowania w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, co podniesie poziom zaufania w program działań oraz wsparcia dla tego programu;

9.  podkreśla znaczenie wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia przypadków przestarzałych, niepotrzebnych lub narzucających zbyt wiele norm zobowiązań informacyjnych oraz przypadków, gdzie z powodów związanych z ochroną zdrowia publicznego, zdrowia, bezpieczeństwa, jakości pracy i praw pracowniczych oraz środowiska lub finansowych interesów Wspólnoty, zobowiązania informacyjne pozostają konieczne;

10. popiera wniosek Komisji, aby ustanowić progi mające zastosowanie do wszelkich wymaganych informacji, ograniczając je, jeżeli będzie to możliwe, w przypadku MŚP;

11. oczekuje, że wyniki pomiarów obciążenia administracyjnego wybranych dziedzin priorytetowych wymienionych w załączniku II do komunikatu uzyskane przez konsultantów zewnętrznych oraz sugestie redukcji będą publicznie dostępne i możliwe do omówienia; sugeruje w związku z tym, aby wyniki te przedłożono do konsultacji Parlamentowi, a także zainteresowanym stronom, w szczególności partnerom społecznym;

12. nalega, by Komisja i państwa członkowskie rozpatrzyły przypadki, w których wymagane są często różne kanały w celu dostarczenia takich samych informacji oraz do położenia kresu powielaniu się informacji;

13. wzywa Komisję do właściwego uzasadnienia każdego wniosku o modyfikację wspólnotowych przepisów prawnych będącego pochodną tych wyników za pomocą szczegółowej analizy i dokumentacji wyników oraz konsultacji, a także szczegółową oceną wpływu przeprowadzoną w sposób skrupulatny, przejrzysty i wypośrodkowany, z uwzględnieniem aspektów społecznych, zdrowotnych, bezpieczeństwa w pracy oraz aspektów gospodarczych i środowiskowych;

14. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w celu zmniejszenia obciążenia wynikającego z czysto krajowego prawodawstwa;

15. wzywa również państwa członkowskie do zastąpienia wydawania drukowanych informacji informacjami publikowanymi w formie elektronicznej na oraz Internecie, z wykorzystaniem inteligentnych portali internetowych, w przypadkach, w których jest to możliwe.

PROCEDURA

Tytuł

„Lepsze stanowienie prawa 2005”: stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności - 13. sprawozdanie roczne

Numer procedury

2006/2279(INI)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL
16.11.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Ole Christensen
14.2.2007

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.4.2007

7.5.2007

 

 

 

Data zatwierdzenia wskazówek

8.5.2007

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

25

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Richard Howitt, Agnes Schierhuber, Patrizia Toia

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...


PROCEDURA

Tytuł

Lepsze stanowienie prawa 2005: stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności - 13. sprawozdanie roczne

Numer procedury

2006/2279(INI)

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia wydania zgody na posiedzeniu

JURI
16.11.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL
16.11.2006

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Bert Doorn
2.10.2006

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2007

10.4.2007

3.5.2007

25.6.2007

 

Data przyjęcia

25.6.2007

Wynik głosowania końcowego

+

-

0

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Francesco Enrico Speroni

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

13.7.2007

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2007Informacja prawna