Procedură : 2007/0026(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0283/2007

Texte depuse :

A6-0283/2007

Dezbateri :

PV 04/09/2007 - 21

Voturi :

PV 05/09/2007 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0372

RAPORT     *
PDF 187kWORD 125k
19 iulie 2007
PE 386.532v02-00 A6-0283/2007

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate

(COM(2007)0058 – C6-0084/2007 – 2007/0026(CNS))

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Raportoare: Elisabeth Jeggle

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate

(COM(2007)0058 – C6-0084/2007 – 2007/0026(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0058)(1),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0084/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0283/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

4.  încredinţează Preşedintelui sarcina de transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 4

(4) În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, se acordă ajutorul pentru depozitarea privată a smântânii ca o măsură de sprijinire a pieţei. În egală măsură, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menţionat anterior se poate acorda ajutor pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat. Dat fiind că cele două măsuri de sprijin nu au fost aplicate în practică de mult timp, chiar şi în situaţii de dezechilibre serioase ale pieţelor din sectorul grăsimilor şi proteinelor lactice, cele două măsuri pot fi considerate caduce şi ar trebui eliminate.

(4) În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, se acordă ajutorul pentru depozitarea privată a smântânii ca o măsură de sprijinire a pieţei. În egală măsură, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menţionat anterior se poate acorda ajutor pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat.

 

Justification

Private storage of cream and skimmed milk powder (SMP) should not be abolished, for the following reasons:

(1)       Even the Single Common Market Organisation proposed by the Commission as a means of simplifying and harmonising the CAP continues to provide for private storage in a large number of sectors.

(2)       The instrument should be retained as a safety net.

(3)       Abolition of private storage is a fundamental political decision which should be kept for the general assessment to be carried out in the Health Check.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 8A (nou)

(8a) Economiile bugetare rezultate din standardizare trebuie să revină sectorului laptelui şi produselor lactate.

Este necesară instituirea unui program de restructurare a fondului laptelui şi produselor lactate, care să însoţească şi să sprijine reformele din sectorul laptelui şi produselor lactate.

Obiectivele programului de restructurare a fondului laptelui şi produselor lactate ar trebui să cuprindă, între altele:

- sprijinirea procesului de restructurare la producătorii şi prelucrătorii de lapte, afectaţi de liberalizarea crescândă a pieţei;

- intensificarea măsurilor de promovare a comercializării şi, respectiv, a măsurilor de informare cu privire la alimentaţie (activităţi de promovare) în sectorul laptelui şi produselor lactate.

- menţinerea şi modernizarea producţiei de lapte şi produse lactate în condiţii dificile în zona muntoasă;

- consolidarea sistemului de distribuire a laptelui în şcoli.

Justification

A milk fund restructuring programme should be set up with the objective of retaining for the milk sector any savings resulting from the implementation of the mini milk package. The milk fund restructuring programme could be used for marketing support and nutrition awareness measures for the milk sector, assistance towards ensuring a soft landing for milk producers in the forthcoming Health Check or support for any accompanying measures that may be needed in the milk sector between now and 2013. In addition these resources should help producers who have to function in difficult conditions (e.g. mountain regions).

Amendamentul 3

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C) PUNCTUL (I)
Articolul 6 alineatul (3) primul paragraf liniuţa (-1) (nouă) (Regulamentul (CE) nr. 1255/1999)

 

- smântână

Justification

Private storage of cream and skimmed milk powder (SMP) should not be abolished, for the following reasons:

(1)       Even the Single Common Market Organisation proposed by the Commission as a means of simplifying and harmonising the CAP continues to provide for private storage in a large number of sectors.

(2)       The instrument should be retained as a safety net.

(3)       Abolition of private storage is a fundamental political decision which should be kept for the general assessment to be carried out in the Health Check.

Amendamentul 4

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (B)
Articolul 7 alineatul (3) (Regulamentul (CE) nr. 1255/1999)

(b) Alineatul (3) se elimină.

eliminat

Justification

Private storage of cream and skimmed milk powder (SMP) should not be abolished, for the following reasons:

(1)       Even the Single Common Market Organisation proposed by the Commission as a means of simplifying and harmonising the CAP continues to provide for private storage in a large number of sectors.

(2)       The instrument should be retained as a safety net.

(3)      Abolition of private storage is a fundamental political decision which should be kept for the general assessment to be carried out in the Health Check.

Amendamentul 5

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6
Articolul 14 alineatul (3) a doua liniuţă (Regulamentul (CE) nr. 1255/1999)

- 16,11 EUR /100 kg de lapte de orice tip, începând cu 1 august 2007.

- 18,15 EUR /100 kg de lapte de orice tip, începând cu 1 august 2007.

Justification

The rapporteur firmly supports the aims of the school milk scheme! She sees it as an important component of healthy eating in the fight against overweight and obesity. The aid should therefore be increased in order to ensure success.

Amendamentul 6

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6A (nou)
Articolul 14 alineatul (4a) (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1255/1999)

(6a) La articolul 14 se adaugă alineatul (4a) (nou), după cum urmează:

„(4a) Comisia Europeană prezintă o evaluare a impactului introducerii sistemului de distribuire a laptelui în şcoli şi, în acest context, analizează şi alte opţiuni pentru lărgirea gamei de produse din cadrul acestui sistem. În acest sens, se acordă o atenţie specială produselor noi şi inovatoare şi sănătoase.”

Justification

The Commission should explore further possibilities of widening the range of products that come within the school milk scheme. At the same time, options are to be explored for widening the range of products in a constructive, health-oriented way, taking particular account of new, innovative and healthy products. Incorporating new and healthy products into the school milk scheme is needed to fight against obesity and related medical problems, and is in line with the Commission’s efforts in this field, for example the White Paper on nutrition.

Amendamentul 7

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6B (nou)
Articolul 25a (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1255/1999)

 

(6b) Următorul capitol se adăugă la TITLUL I

„CAPITOLUL IV

Program de restructurare a fondului pentru lapte

Articolul 25a

Până la 1 ianuarie 2008, se va institui un program de restructurare a fondului pentru lapte, spre a sprijini şi însoţi măsurile de reformă din sectorul laptelui.

Obiectivele programului de restructurare a fondului pentru lapte cuprind, între altele:

- sprijinirea procesului de restructurare la producătorii şi prelucrătorii de lapte, afectaţi de liberalizarea crescândă a pieţei;

- intensificarea măsurilor de promovare a comercializării şi, respectiv, a măsurilor de informare cu privire la alimentaţie (activităţi de promovare) în sectorul laptelui;

- menţinerea şi modernizarea producţiei de lapte şi produse lactate în condiţii dificile în zona muntoasă;

- consolidarea sistemului de distribuire a laptelui în şcoli.”

 

Justification

A milk fund restructuring programme should be set up with the objective of retaining for the milk sector any savings resulting from the implementation of the mini milk package. The milk fund restructuring programme could be used for marketing support and nutrition awareness measures for the milk sector, assistance towards ensuring a soft landing for milk producers in the forthcoming Health Check or support for any accompanying measures that may be needed in the milk sector between now and 2013. In addition these resources should help producers who have to function in difficult conditions (e.g. mountain regions).

(1)

Nepublicată încă în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

European Commission

The proposal to amend Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products is made up of a number of specific proposals: decreasing the intervention price for skimmed milk powder (SMP); a school milk scheme; abolition of the intervention trigger for butter; abolition of obligatory use of import licences; harmonisation of the quality criteria for butter in a single EU-wide quality class, instead of the current 27 ‘national quality classes’; abolition of aid for private storage of cream and skimmed milk powder and of disposal aid for military forces.

Analysis

In paragraphs (a) to (f) the proposed changes are analysed. In order to structure the large number of proposals, the paragraph numbering – (a) to (f) – corresponds to the paragraph numbering used in the Commission proposal.

(a)  Reduction of the intervention price for SMP: The intervention price for skimmed milk powder (SMP) is currently based on an average protein content of 35.6%. The European Commission is applying the logic of basing the future intervention price for SMP on the standardisation of the protein content at 34%. The Commission therefore proposes lowering the intervention price for SMP by 2.8% to 169.80 euros per 100 kg.

(b)  Removal of the intervention trigger for butter: The Commission proposes abolishing the trigger threshold of 92%. What will not change is the fact that intervention agencies can sell butter at 90% of the intervention price from 1 March, until the overall Community ceiling (30 000 tonnes) has been reached. After that, the Commission can either suspend intervention buying or let it continue via a tendering system, as the rules already provide.

(c)  Abolition of national quality classes for butter: The Commission proposes replacing the 27 national quality classes for butter with a single quality definition for the whole Community.

(d)  Removal of certain aids for private storage: The Commission proposes abolishing private storage for cream and SMP. It uses the argument that the private storage instrument has not been used in the past.

(e)  Removal of disposal aid for military forces: The Commission regards the opportunity for military forces to buy cheap butter as unnecessary and therefore deletes it from the regulation.

(f)   Introduction of a single rate of aid for school milk: The Commission proposes rationalising aid in the school milk draft, by introducing a single rate of aid rather than aid based on the fat content. The Community aid that it proposes to introduce as of 1 August 2007 amounts to 16.11 euros/100 kg. It is also proposed that the school milk rules be linked to the end of the school year rather than the financial year.

(g)  Compulsory use of import licence to be abandoned: Compulsory use of the import licence system is no longer considered necessary, given that far better systems exist.

(x)  Financial impact (annex): Standardisation of preserved milk together with a reduction in the intervention price for SMP is likely to lead to a slight increase in SMP production, while the bulk of the additional proteins obtained through standardisation will be absorbed by increased production of cheese and fresh dairy products. In turn, that increase will generate a higher fat use in those products and a correspondingly lower rate of butter production and butter exports.

In the financial statement appended to the proposal the Commission forecasts that the 2.8% decrease in the intervention price for SMP as of 2008 and the lower expenditure arising from butter exports will lead to budgetary savings. All in all, the European Commission expects that standardisation will lead to budget economies of EUR 19.55 million as an annual average for the years 2008-2013 (EUR 117.3 million in total).

Rapporteur’s position and conclusions

The rapporteur welcomes the Commission proposal to amend Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products.

The rapporteur accepts the proposed changes on the subjects of butter (paragraphs (b) intervention trigger, (c) quality classes and (e) disposal aid for military forces) and import licences (paragraph (g)). The proposals represent significant improvements.

The rapporteur does wonder, however, whether the ‘automatic’ alignment of standardisation and lowering of the intervention price for SMP (paragraph (a)) is quite correct. Standardisation should not be used as a pretext to lower prices prematurely, before existing agreements have expired. The rapporteur nevertheless accepts the proposal, since the SMP market can be regarded overall as positive.

The rapporteur takes the view that some fine tuning is still needed with regard to the abolition of certain aids for private storage of cream and SMP (paragraph (d)) and school milk (paragraph (f)), and to the overall financial impact of the mini milk package.

The rapporteur is opposed to the Commission’s proposal to abolish aid for private storage of cream and SMP (paragraph (d)).

The argument used by the Commission as grounds for abolishing the private storage instrument is not convincing. It is true that the aid for private storage of cream and SMP was not used in practice in the past. However, the Commission’s conclusion that the two measures should be regarded as obsolete and completely removed from the regulation on these grounds does not convince the rapporteur.

The rapporteur suggests reinstating private storage of cream and SMP. The private storage instrument should be retained for the following reasons: (1) Even the Single Common Market Organisation proposed by the Commission as a means of simplifying and harmonising the CAP continues to provide for private storage in a great number of sectors. (2) The instrument should be retained as a safety net. (3) Abolition of private storage is a fundamental political decision which should be kept for the general assessment to be carried out in the Health Check.

The rapporteur welcomes the proposal to introduce a single rate of aid for school milk, since this considerably simplifies the draft (introduction of a single rate of aid for school milk – paragraph (f)).

The rapporteur firmly supports the objectives of the school milk scheme and regards the regime as an important milestone on the way towards balanced nutrition and healthy school food. The rapporteur therefore asks the Commission to raise the aid for products that come within the school milk scheme.

Alongside the call to raise the single rate of aid for school milk, the rapporteur thinks it would be a good idea to broaden the range of products that are covered by this scheme.

The rapporteur therefore suggests that the European Commission explore further the possibilities for widening the range of products that come within the school milk scheme. She asks the Commission to present an impact assessment for the whole school milk scheme. This investigation should throw further light on the extent of use, or uptake, of the regime. At the same time, options are to be explored for widening the range of products in a constructive, health-oriented way, taking particular account of new, innovative products.

The rapporteur does not consider the date (1 August 2007) proposed by the Commission for the introduction of the scheme to be realistic, given the legislative procedure that has to be completed.

The rapporteur points out that the Commission expects standardisation to lead to lower expenditure for butter and SMP because of the lowering of the intervention price as of 2008 (Financial Impact - paragraph (x)).

The rapporteur reminds the Commission that the mini milk package was presented with the objective of simplification, and cannot be looked upon as an easily reversible source of income in the milk sector of the agriculture budget. The rapporteur therefore takes the view that the expected budgetary savings must be retained for the milk sector.

In order to guarantee that all budgetary savings resulting from the mini milk package are retained for the milk sector, the rapporteur suggests that a milk fund restructuring programme is developed to serve the milk sector in its continuing processes of change.

The rapporteur suggests that the milk fund restructuring programme should be set up in the context of amending the regulation on the common organisation of the market in milk and milk products (and not in the standardisation proposal). Although standardisation is the basis of the savings, the real savings will be made in connection with the lower outgoings linked to butter exports and the lowering of the intervention price for SMP as of 2008.

The milk fund restructuring programme could be used for marketing support and nutrition awareness measures for the milk sector, assistance towards ensuring a soft landing for milk producers in the forthcoming Health Check or support for any accompanying measures that may be needed in the milk sector between now and 2013.


PROCEDURĂ

Titlu

Organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate [modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999]

Referinţe

COM(2007)0058 - C6-0084/2007 - 2007/0026(CNS)

Data consultării PE

7.3.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

AGRI

15.3.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ENVI

15.3.2007

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

27.3.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Elisabeth Jeggle

26.2.2007

 

 

Examinare în comisie

11.4.2007

4.6.2007

17.7.2007

 

Data adoptării

17.7.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, James Nicholson

Ultima actualizare: 23 august 2007Notă juridică