Eljárás : 2006/0296(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0292/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0292/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 14/11/2007 - 3.14
CRE 14/11/2007 - 3.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0520

JELENTÉS     ***I
PDF 170kWORD 110k
2007. július 23.
PE 388.553v02-00 A6-0292/2007

a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2006)0920 – C6–0031/2007 – 2006/0296(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Hegyi Gyula

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2006)0920 – C6–0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0920)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0031/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6–0292/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát,

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

1. CIKK -1. PONT (új)
7. cikk (3) bekezdés bevezető rész (2001/0018/EK irányelv)

 

-(-1) A 7. cikk (3) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság határoz minden javaslatról. A határozatot a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni, mivel ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozik. E határozatnak meg kell állapítania a III. melléklet alapján a szükséges műszaki információk azon minimális mennyiségét, amelyek a kibocsátásból eredő bármely előrelátható kockázat értékeléséhez szükségesek, nevezetesen:”

Módosítás: 2

1. CIKK 1A. PONT (új)
18. cikk (1) bekezdés (2001/0018/EK irányelv)

 

(1a) A 18 cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Amennyiben a 15., 17. és 20. cikk szerint ellenvetés merül fel és marad fenn az illetékes hatóság vagy a Bizottság részéről, 120 napon belül határozatot kell hozni és közzétenni. E határozatnak ugyanazokat az információkat kell tartalmaznia, mint a 19. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak. A határozatot a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni, mivel ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozik.

A 120 napos időszak számításakor azt az időszakot, amely alatt a Bizottság további, az általa a bejelentőtől esetleg kért információra vár, vagy azon tudományos bizottság véleményét várja, amelynek véleményét a 28. cikk szerint kérte ki, nem kell beszámítani. A Bizottság megjelöli a további információ kérésének okát, és tájékoztatja az illetékes hatóságokat a bejelentőhöz továbbított kéréséről. Az az időszak, amely alatt a Bizottság a tudományos bizottság véleményét várja, nem haladhatja meg a 90 napot.

Azt az időszakot, amely alatt az Európai Parlament és a Tanács a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően lépéseket tesz, nem kell beszámítani.”

 

Módosítás: 3

1. CIKK 2A. PONT (új)
21. cikk (3) bekezdés (2001/0018/EK irányelv)

 

(2a) A 21. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A közvetlen feldolgozásra szánt termékek esetében az (1) bekezdés nem vonatkozik az engedélyezett GMO-k azon nyomaira, amelyek aránya 0,9% vagy alacsonyabb küszöbértéket nem meghaladó arány feltéve, hogy e nyomok véletlenek vagy technikailag elkerülhetetlenek.

A Bizottság határozza meg az előző bekezdésben foglalt küszöbértéket. Ezeket az intézkedéseket, amelyek az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkoznak, a 30. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

Módosítás: 4

1. CIKK 2B. PONT (új)
23. cikk (2) bekezdés (2001/0018/EK irányelv)

 

(2a) A 23. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) 60 napon belül kell határozatot hozni a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, mivel az intézkedés ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozik. A 60 napos időszak számításakor nem kell beszámítani azt az időtartamot, amely alatt a Bizottság a bejelentőtől esetlegesen kért további információra vár vagy annak/azoknak a tudományos bizottság(ok)nak a véleményére vár, amely(ek)véleményét kérte. Az az időtartam, amely alatt a Bizottság a véleményező tudományos bizottság(ok) véleményére vár, nem haladhatja meg a 60 napot.

Hasonlóképpen nem kell beszámítani azt az időtartamot, amely alatt az Európai Parlament és/vagy a Tanács a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban intézkedik”.

Módosítás: 5

1. CIKK 2C. PONT (új)
26. cikk (2) bekezdés (2001/0018/EK irányelv)

 

(2c) A 26. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának feltételeit – anélkül, hogy a már érvényben lévő közösségi jogszabályokban előírt címkézési rendelkezések következetlenségeit lemásolnák vagy ilyeneket hoznának létre – a 30. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni, mivel az intézkedés ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozik. Ennek végrehajtása során figyelembe kell venni – adott esetben – a tagállamok által a közösségi jogszabályoknak megfelelően hozott, a címkézésre vonatkozó rendelkezéseket.”

Módosítás: 6

1. CIKK 4A. PONT (új)
II. melléklet bevezető rész első bekezdés (2001/0018/EK irányelv)

 

(4a) A II. melléklet első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E melléklet általánosságban írja le az elérendő célokat, a figyelembe veendő alapelveket valamint a 4. és 13. cikkekben említett környezeti kockázatértékelés (k.k.é.) követendő általános alapelveit és módszertanát. Iránymutatások is kiegészítik majd, amelyeket a 30. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban dolgoznak ki, mivel ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkoznak. Ezen útmutatókat 2002. október 17-ig kell elkészíteni.”

Módosítás: 7

1. CIKK 4B. PONT (új)
IV. melléklet bevezető rész (2001/0018/EK irányelv)

 

(4b) A IV. melléklet bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„E melléklet általánosan fogalmazza meg azokat a kiegészítő információkat, amelyeket meg kell adni a forgalomba hozatali bejelentések esetén, valamint információkat a forgalomba hozandó, termékként vagy termékekben megjelenő GMO-kra, és a 2. cikk (4) bekezdése második albekezdésének értelmében mentesített GMO-kra vonatkozó címkézési követelményekről. Ez iránymutatással egészül ki, amely többek között annak leírását tartalmazza, hogy az érintett terméket hogyan használják fel, és hogyan fejlesztik a 30. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, mivel ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozik. A mentesülő szervezetek 26. cikk követelményeivel összhangban történő címkézésének úgy kell eleget tenni, hogy a felhasználásra vonatkozóan megfelelő ajánlásokat és korlátozásokat kell megadni:”

Módosítás: 8

1. CIKK 4C. PONT (új)
VII. melléklet, bevezető rész (2001/0018/EK irányelv)

 

(4c) A VII. melléklet első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E melléklet általában írja le az elérendő célokat és 13. cikk (2) bekezdésében, a 19. cikk (3) bekezdésében és a 20. cikkben említett felügyeleti terv megtervezésekor követendő általános alapelveket. Ez iránymutatással egészül ki, amelyet a 30. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban dolgoznak ki, mivel ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozik.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé


INDOKOLÁS

Még mindig nem ismertek a GMO-technológia hosszú távú következményei. Egymásnak ellentmondó tudományos kijelentések hangzanak el, és sokan tartanak a lehetséges veszélyektől és kockázatoktól. Másrészt viszont az ellenőrzés alatt tartott GMO-k hozzájárulhatnak az élelmiszerek és más áruk hatékonyabb termeléséhez. A hat évvel ezelőtt alkotott, a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv fontos jogszabály. Hatálya alá tartozik a GMO-k környezetbe történő kísérleti jellegű kibocsátása, azaz a GMO-k környezetbe juttatása kísérleti célból (például helyszíni vizsgálatok céljából), és a GMO-k (GMO-kat tartalmazó vagy ezekből álló termékek) forgalomba hozatala, például földművelés, importálás vagy ipari termékekké történő feldolgozás céljából.

Szükség van ugyanakkor a GMO-technológia kiterjedtebb ellenőrzésére, és az Európai Parlamentnek – mint a 27 tagállam által demokratikusan megválasztott szervnek – fontos szerepet kell játszania ebben az ellenőrzésben. Ezért rendkívül fontos az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazása a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv kiigazításakor.

A bizottsági javaslat jó irányban halad, de meg kell erősíteni. Alaposan meg kell vizsgálni valamennyi megemlített és a tárgyhoz tartozó cikket annak érdekében, hogy az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően lehessen őket módosítani.

Az előadó biztos abban, hogy csak a GMO-k demokratikus és nyilvános ellenőrzésével garantálható a technológia megfelelő használata, valamint a lehetséges kockázatok miatti aggodalom enyhítése, és az ilyen nyilvános ellenőrzéshez az Európai Parlament a megfelelő fórum.


ELJÁRÁS

Cím

A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátása (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök)

Hivatkozások

COM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD)

Az Európai Parlamentben történo eloterjesztés dátuma

22.12.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

17.1.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Gyula Hegyi

3.4.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.6.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.7.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

16

3

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alfonso Andria, Antonio De Blasio, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij

Benyújtás dátuma

23.7.2007

Utolsó frissítés: 2007. szeptember 13.Jogi nyilatkozat