Procedure : 2007/0127(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0317/2007

Ingediende teksten :

A6-0317/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/10/2007 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0426

VERSLAG     *
PDF 133kWORD 60k
12 september 2007
PE 392.268v02-00 A6-0317/2007

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1543/2000 tot instelling van een communautair kader voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

(COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))

Commissie visserij

Rapporteur: Paulo Casaca

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1543/2000 tot instelling van een communautair kader voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

(COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0369),

–   gelet op artikel 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0235/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0317/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


TOELICHTING

De harmonisering en de betrouwbaarheid van gegevens en informatie verzameld over maritieme activiteiten zijn van cruciaal belang voor de visserijsector en alle inspanningen die worden geleverd om de kwaliteit ervan te verbeteren moeten worden gesteund. In dit opzicht vestigde verordening 1543/2000 van de Raad een eerste kader met als doel de verzameling en het beheer door de lidstaten van gegevens die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid te coördineren.

In het licht van de nieuwe manier van denken over visserijbeheer, met in het bijzonder de wens om de ecosysteembenadering toe te passen en een maritiem beleid voor de Unie voor te bereiden, heeft de Commissie voorgesteld verordening (EG) 1543/2000 van de Raad in te trekken en te vervangen door een nieuwe, meer algemene verordening over het verzamelen van gegevens, die beter geschikt is om de huidige en toekomstige vereisten na te komen(1). In deze context werd het Parlement formeel geraadpleegd overeenkomstig artikel 37 van het Verdrag, en de rapporteur bereidt momenteel een ontwerpverslag voor over deze kwestie.

Er wordt verwacht dat de nieuwe verordeningen in 2008 in werking zullen treden. In afwachting daarvan is het echter nodig dat de bestaande verordening 1543/2000 van de Raad wordt aangepast om een overlapping tussen de oude en de nieuwe verordeningen te voorkomen en om alle onnodige administratieve lasten voor lidstaten en de Commissie te vermijden. Meer in het bijzonder zullen lidstaten niet langer wettelijk verplicht zijn om krachtens verordening 1543/2000 een zesjarig programma voor de verzameling en het beheer van gegevens voor 2007 tot 2012 op te sturen, volgens de regels die spoedig zullen worden vervangen. In plaats daarvan moeten overgangsprogramma's voor de periode 2007-2008 worden opgesteld.

Het huidige voorstel van de Commissie zorgt voor deze noodzakelijke en logische veranderingen en wordt bijgevolg zonder wijzigingen gesteund door de rapporteur.

(1)

COM(2007) 196 def, 2007/0070 (CNS) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid, Brussel, 18.4.2007.


PROCEDURE

Titel

Verzameling en beheer van gegevens over het gemeenschappelijk visserijbeleid

Document- en procedurenummers

COM(2007)0369 - C6-0235/2007 - 2007/0127(CNS)

Datum raadpleging EP

16.7.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

3.9.2007

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Paulo Casaca

17.7.2007

 

 

Datum goedkeuring

11.9.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

18

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jan Mulder

Datum indiening

12.9.2007

Laatst bijgewerkt op: 27 september 2007Juridische mededeling