Postup : 2007/2119(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0343/2007

Predkladané texty :

A6-0343/2007

Rozpravy :

PV 22/10/2007 - 16
CRE 22/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.24
CRE 24/10/2007 - 8.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0469

SPRÁVA     
PDF 259kWORD 197k
24. septembra 2007
PE 390.556v02-00 A6-0343/2007

o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel

(2007/2119(INI))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Chris Davies

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Rebecca Harms, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel

(2007/2119(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o výsledkoch preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel (KOM(2007)0019),

–   so zreteľom na posúdenie vplyvov týkajúcich sa Oznámenia Komisie (SEK(2007)0060),

–   so zreteľom na šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva(1),

–    so zreteľom na šiesty(2) a siedmy (3) rámcový program pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity,

–    so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2005 s názvom Víťazstvo v boji proti globálnym klimatickým zmenám (4).

–    so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Obmedzenie globálnej klimatickej zmeny na 2 stupne Celzia: postup do roku 2020 a neskôr (KOM(2007)0002),

-    so zreteľom na svoje uznesenie o klimatickej zmene zo 14. februára 2007(5),

–    so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady konaného 8. a 9. marca 2007 o obnovenej stratégii EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (jún 2006) a o úlohe environmentálnych technológií a ekologických inovácií pri spĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť,

–   so zreteľom na správu Európskeho programu pre zmenu klímy z 31. októbra 2006 s názvom Hodnotenie a analýza redukčného potenciálu a nákladov na technologické a iné opatrenia na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov(6),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov(7),

–   so zreteľom na smernicu 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív(8) a návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES a zavádza sa mechanizmus na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov z využívania palív v cestnej doprave (KOM(2007)0018),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0343/2007),

A. keďže približne 19 % emisií CO2 pochádza z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel, pričom absolútny objem emisií naďalej stúpa najmä ako dôsledok rastúceho počtu a výkonu nových automobilov,

B.  keďže najúspornejšou a najúčinnejšou politickou možnosťou na zníženie celkových emisií CO2 z osobnej dopravy je zvýšiť podiel verejnej dopravy; keďže je preto dôležité, aby sa prijímali opatrenia, ktoré podnietia a zlepšia kvalitu a rozsah verejnej dopravy, aby sa zatraktívnil prechod z osobných vozidiel na verejnú dopravu, a tým znížili celkové emisie CO2 spôsobené individuálnou prímestskou dopravou ľudí dochádzajúcich za prácou;

C. keďže opatrenia týkajúce sa správania vodičov a infraštruktúry sa doteraz zanedbávali v stratégii EÚ na znižovanie CO2 z áut, napriek tomu, že majú vysoký potenciál na znižovanie emisií CO2;

D. keďže cestná doprava je zodpovedná za 60 % spotreby ropy v celej EÚ, pričom neúčinné využívanie paliva zvyšuje ohrozenie energetickej bezpečnosti a prispieva k vysokým prevádzkovým nákladom a vyčerpávaniu svetových zásob ropy,

E.  keďže sú potrebné legislatívne opatrenia, aby bolo možné podporovať zmeny v konštrukcii a technológii vozidiel, ktoré sú v tomto odvetví potrebné, ak má priemysel Únii pomôcť splniť jej ciele znížiť emisie do roku 2020 aspoň o 20 % v porovnaní s hladinou emisií v roku 1990,

F.  keďže prístup založený na dobrovoľnosti zlyhal, pretože sa zdá byť jasné, že automobilový priemysel nesplní svoj dobrovoľný záväzok objemu emisií 140 g/km v roku 2008, keďže cieľ objemu emisií vo výške 120 g CO2/km bol po prvý raz navrhnutý v roku 1995 a Rada a Parlament ho podporili v roku 1996 s lehotou na plnenie do roku 2005 a najneskôr do roku 2010,

G. keďže Komisia vo svojom oznámení nazvanom Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie (KOM (2007) 22) načrtla kľúčové prvky budúcej stratégie znižovania emisií CO2 z motorových vozidiel založenej na integrovanom prístupe zameranom na dosiahnutie cieľa EÚ vo výške 120 g CO2/km do roku 2012 prostredníctvom kombinácie zásahov Únie a členských štátov,

H. keďže je potrebné podniknúť opatrenia na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov prostredníctvom integrovaného prístupu, ktorý by zahŕňal opatrenia v oblasti motorov, doplnkové opatrenia, biopalivá, ekologické jazdenie a opatrenia v oblasti infraštruktúry,

I.   keďže celkový objem emisií CO2 z automobilov závisí od komplexného vzťahu medzi účinnosťou motora, obsahom uhlíka v palivách, správaním sa vodiča, počtom najazdených kilometrov, kvalitou resp. preťaženosťou infraštruktúry a efektívnosťou komponentov v súvislosti s CO2,

J.   keďže sa ukázalo, že výrazné zníženie emisií CO2 by sa dalo dosiahnuť dôsledným dodržiavaním obmedzení rýchlosti vo všetkých členských štátoch,

K. keďže dostupnosť a obnova vozového parku sú absolútne kľúčové pri znižovaní emisií CO2 z automobilov na cestách, zlepšovaní čistoty ovzdušia a bezpečnosti,

L.  keďže zdanenie a označovanie neprispeli k trojpilierovej stratégii EÚ na zníženie emisií CO2 z automobilov,

M. keďže kľúčový význam spočíva v prijatí záväzných a jasne vymedzených cieľov týkajúcich sa emisií CO2 osobných automobilov, ktoré sú tak v záujme fungovania vnútorného trhu v oblasti automobilového priemyslu, ako aj v záujme poskytovania podrobných informácií, na základe ktorých môžu spotrebitelia vedomým rozhodnutím pri kúpe motorového vozidla výrazne prispieť k znižovaniu emisií CO2,

N. keďže smernica 1999/94/ES nebola dostatočne účinná a členské štáty ju nedokázali jednotne transponovať,

O. keďže boli úspešne zavedené niektoré kategórie energetickej účinnosti rozličných výrobkov (napr. elektrické a domáce spotrebiče), ktoré formou ľahko zrozumiteľného písmenového alebo farebného označenia poskytujú európskym spotrebiteľom praktickú pomoc pri rozhodovaní o kúpe, čo im umožňuje šetriť energiou a znižovať emisie CO2,

P.  keďže k zníženiu emisií CO2 musia prispieť všetky triedy kategórií vozidiel, pretože aj objem trhu je významný pri znižovaní emisií CO2,

Časový harmonogram a ciele

1.  berie na vedomie, že výrobcovia potrebujú päť až sedem rokov na to, aby čo najhospodárnejšie zmenili konštrukciu vozidiel, a preto uznáva, že priemerné emisie z automobilov umiestnených na trhu EÚ v roku 2008 pravdepodobne prekročia hranicu 150 g CO2/km; víta plán Komisie predložiť legislatívny rámec znižovania emisií CO2 na úrovni EÚ vrátane záväzných opatrení na zníženie spotreby paliva ľahkých vozidiel zdokonalením technológie motora, ako aj ďalšími technologickými zdokonaleniami a používaním biopalív; pripomína, že Rada v roku 1996 a Parlament v roku 1997 podporili cieľ dosiahnuť v rámci vozidlového parku EÚ priemernú úroveň emisií CO2 120g/km na osobný automobil s pôvodným cieľovým dátumom stanoveným na rok 2005 a konečným termínom v roku 2010;

2.  trvá na tom, aby navrhované použitie doplnkových opatrení na dosiahnutie už dohodnutého cieľa objemu emisií 120 g CO2/km do roku 2012 bolo umožnené kvantifikovateľnými normami a verí, že právne predpisy by mali stanoviť jasné a merateľné ciele zníženia emisií, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom technických prostriedkov;

3.  navrhuje, aby sa stanovili záväzné ročné ciele emisií účinné od 1. januára 2009 s cieľom podporovať technické vylepšenie vozidiel, aby sa zabezpečilo, že len vďaka týmto opatreniam budú priemerné emisie zo všetkých osobných automobilov uvedených na trhu EÚ po 1. januári 2012 pod hladinou 120 g CO2/km;

4.  vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne opatrenia a legislatívne návrhy na zabezpečenie toho, aby sa zaviedli tzv. doplnkové opatrenia a tak znížili emisie z osobných automobilov o ďalších 10 g CO2/km;

5.  trvá na tom, že po 1. januári 2020 by priemerné emisie nemali prekračovať hranicu 95 g CO2/km, a verí, že EÚ by mala podporovať potrebné šírenie inovácií prostredníctvom siedmeho rámcového výskumného programu; zdôrazňuje potrebu intenzívnej podpory výskumu a vývoja vozidiel s nulovou hodnotou emisií, ako sú vozidlá s elektrickým pohonom;

6.  pripomína svoje uznesenie zo 16. novembra 2005 pod názvom Víťazne v zápase s globálnymi klimatickými zmenami požadujúce „povinné limity na emisie CO2 pre nové vozidlá na úrovni 80 – 100 g/km v strednodobom horizonte“; podporuje zámer Komisie presadzovať výskum, rozvoj a demonštráciu moderných technológií, predovšetkým dosiahnutie ambicióznejších cieľov v roku 2020; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila možnosti postupného znižovania po roku 2012 prostredníctvom používania ľahších materiálov vo výrobe vozidiel a zároveň zabezpečila, aby boli dodržané súčasné právne predpisy a aby nebola narušená bezpečnosť na cestách pre cestujúcich a zraniteľných účastníkov premávky;

7.  pripomína, že už existuje rozsiahla sériová výroba priestorovo úsporných automobilov s nízkymi emisiami pre miestne použitie (tzv. gentlecars) s hodnotami pod 90 g CO2/km, a preto vyzýva Komisiu, aby súbežne so všetkými ostatnými opatreniami podporovala opatrenia na zabezpečenie využívania tzv. gentlecars namiesto vozidiel s vysokými emisiami CO2 tak často, ako je to možné;

8.  verí, že by dlhodobejšie ciele mali byť Komisiou potvrdené alebo revidované najneskôr v roku 2016 po podrobnom hodnotení vplyvu v oblasti nákladov a výnosov a po výsledku dohody po skončení Kjótskeho protokolu, a predpokladá, že tieto ciele si budú možno vyžadovať ďalšie znižovanie emisií až na 70 g CO2/km alebo menej do roku 2025;

9.  vyzýva Komisiu, aby pri prijímaní záväzných legislatívnych opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť rýchlosť obnovy vozidlového parku, vzala do úvahy technickú uskutočniteľnosť, nákladovú efektívnosť, vplyv na životné prostredie a dostupnosť nových automobilov počas životného cyklu vozidiel;

10. konštatuje, že právo Spoločenstva reguluje trh so 17 až 18 miliónmi vozidiel za rok, čo zodpovedá trhu s osobnými automobilmi v Spojených štátoch; očakáva, že ambície politiky EÚ týkajúcej sa zníženia emisií skleníkových plynov budú stimulovať hospodársky rast založený na vedomostiach a vytváranie pracovných miest v automobilovom dodávateľskom priemysle a že v celosvetovom meradle budú mať pozitívny vplyv na znižovanie emisií v doprave;

11. odporúča, vzhľadom na ťažkosti, ktorým pri znižovaní priemerných emisií v navrhnutom časovom pláne môžu čeliť niektorí špecializovaní výrobcovia z dôvodu malého sortimentu vyrábaných automobilov, aby mal každý výrobca a dovozca právo ročne vylúčiť 500 označených automobilov zo zhromažďovania údajov na určenie priemerných emisií, za podmienky, že emisie a spotreba paliva týchto vozidiel budú v súlade s bežnými právnymi podmienkami uvedené na štítku a zákazníci na ne budú upozornení;

12. okrem toho odporúča, aby Komisia vzhľadom na ťažkosti, ktorým pri znižovaní priemerných emisií v navrhnutom časovom pláne môžu čeliť niektorí výrobcovia s nízkym objemom predaja a noví výrobcovia s podielom na trhu menším než 0,5 % z dôvodu malého sortimentu vyrábaných automobilov zvážila, či by bolo možné do právnych predpisov začleniť návrhy, ktoré týmto špecializovaným výrobcom poskytnú ambiciózne ciele v oblasti zníženia emisií;

13. pripomína významnú úlohu špecializovaných výrobcov kvalitných a výkonných automobilov, ktorí sú priekopníkmi v oblasti pokrokových technológií, zachovávajú vysoko kvalitné pracovné miesta, majú odbyt na celom svete a sú prínosom pre európske hospodárstvo, a konštatuje, že know-how týchto výrobcov by mal významnou mierou prispievať k znižovaniu emisií CO2 z áut;

14. trvá na tom, že všetky pravidlá musia chrániť vnútorný trh a že členské štáty by mali implementovať predpisy EÚ v rovnakom čase a rovnakou metódou, aby sa zabránilo narušeniu a rozdrobeniu trhu.

Spoločná úloha výrobcov

15. uznáva, že existujú veľké rozdiely v preferenciách spotrebiteľov, čo sa týka osobných automobilov a rôzneho zloženia vozového parku výrobcov; trvá na tom, že zníženie CO2 treba dosiahnuť pri všetkých automobiloch uvedených na trh a preto by síce mala byť možná istá diferenciácia podľa parametra užitočnosti, nemala by však zneutralizovať stimul k prechodu na vozidlá s nižšími emisiami ani znevýhodňovať úspešných prvých priekopníkov;

16. zdôrazňuje, že je dôležité umožniť konkrétnym vozidlám prekročiť emisné limity, aby sa predišlo výraznému narušeniu automobilového trhu, chce však poskytnúť silnú motiváciu na znižovanie emisií, a preto navrhuje, aby sa ciele zníženia priemerných emisií do roku 2015 a 2020 a dočasné ročné ciele stanovovali na základe krivky hraničných hodnôt pre všetky vozidlá predané výrobcami a dovozcami, ktorá by si mala ako svoj počiatočný bod určiť profil nového parku osobných automobilov od 1. januára 2009;

17. odporúča, aby bola krivka hraničných hodnôt definovaná matematickým vzorcom vyjadreným funkciou spájajúcou emisie CO2 každého vozidla s jeho stopou (rozchod krát rázvor kolies);

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zodpovedajúce úsilie od všetkých výrobcov a stimuly na znižovanie emisií skleníkových plynov v rámci vozidlového parku; domnieva sa však, že žiadny budúci systém by nemal odmeňovať výrobcov historicky viac znečisťujúcich vozidiel, že vozidlá s vyšším obsahom emisií CO2 musia povinne viac prispievať k zníženiu CO2 a že schéma by mala odmeňovať najpokrokovejšie technológie a používanie alternatívnych palív podľa ich výsledkov, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov (hybridné, vodíkové, vozidlá na elektrický pohon alebo iné alternatívne palivá);

19. vyzýva Komisiu, aby po zohľadnení názorov zainteresovaných subjektov predniesla Rade a Parlamentu na zváženie návrhy s cieľom zabezpečiť, že tvar krivky bude brať do úvahy rozdiely vo veľkosti jednotlivých automobilov a technologické náklady na zníženie emisií a dostupnosť nových automobilov pre rozdielne typy zákazníkov, čo zabezpečí rôznorodosť a sociálnu spravodlivosť;

20. poukazuje na rôzne legislatívne možnosti na dosiahnutie tohto cieľa; považuje za potrebné, ako uvádza Komisia vo svojom oznámení, „aby sa zabezpečilo, že ciele znižovania .... budú spravodlivé, aj pokiaľ ide o rôznych európskych automobilových výrobcov “, ale aby sa tiež efektívne odmeňovali najlepšie výsledky, pokiaľ ide o účinnosť vozidiel;

21. navrhuje, aby bol od 1. januára 2011 zavedený nový mechanizmus zatvoreného trhu – systém na znižovanie kvót CO2 (Carbon Allowance Reductions System – CARS), prostredníctvom ktorého budú výrobcovia a dovozcovia platiť pokuty, a to úmerne k prekročeniu hraničných hodnôt emisií na predaný automobil, a že tieto pokuty bude možné vykompenzovať splatnými kreditmi, ktoré získajú novo registrované automobily daného výrobcu s emisiami pod krivkou hraničných hodnôt; domnieva sa, že pokuty za prekročenie na g/km by mali byť vyššie než odmeny;

22. trvá na tom, že akýkoľvek systém obchodovateľných kvót medzi výrobcami vozidiel by mal byť oddelený od systému obchodovania s emisiami EÚ a od akéhokoľvek iného vonkajšieho systému uhlíkových kreditov či kompenzácií;

23. verí, že pokuty by sa pre priemysel mali určiť predvídateľným a dôrazným spôsobom, a navrhuje, aby Komisia predložila príslušné návrhy na úroveň pokút/kreditov, vyjadrenú v EUR/g CO2;

24. uznáva, že krivku hraničných hodnôt a úroveň pokút bude možno potrebné periodicky upravovať, a to na zohľadnenie vývoja v technológii vozidiel a na potlačenie akéhokoľvek spomalenia tempa znižovania emisií;

25. odporúča, aby sa príjmy z finančných pokút použili na výskum a vývoj v oblasti znižovania emisií CO2 a na pomoc miestnej verejnej doprave;

26. domnieva sa, že cenu kreditov by po počiatočnom stanovení Komisiou mal určovať trh, a že preto, aby výrobcovia a dovozcovia mali väčšiu flexibilitu a širšie spektrum možností, by sa kredity mali dať prevádzať do ďalších rokov alebo predávať či prevádzať na iné podniky či obchodné jednotky v rámci programu;

27. žiada, aby boli informácie o emisnom výkone podľa vozidiel a podľa výrobcov sprístupnené verejnosti v ľahko dostupnom formáte, aby sa zabezpečila transparentnosť a uľahčilo porovnávanie medzi vozidlami a výrobcami;

28. odporúča, aby výrobcovia a dovozcovia mohli využiť flexibilné možnosti, ako napríklad skupinový priemer, kredity za vozidlá na obnoviteľné palivá a banky, a aby sa mohli sami rozhodnúť, či si prajú, aby sa za zohľadňovaný obchodný subjekt považovala celá spoločnosť, alebo jednotlivé dcérske spoločnosti či obchodné jednotky priamo zodpovedné za výrobu daných vozidiel;

29. navrhuje, aby projekt CARS vo svojom prvom roku fungoval len čiastočne, t. j., aby len zhromažďoval údaje, uskutočňoval prevod certifikátov a zverejňoval konečné výsledky, pričom finančný systém by bol spustený a účinný až od 1. januára 2012;

Testovanie, sledovanie údajov a špecifikácia vozidiel

30. trvá na tom, že sa treba zaoberať celkovými hodnotami emisií skleníkových plynov na jedno vozidlo vrátane emisií spôsobených klimatizačnými systémami; okrem toho nalieha na Komisiu, aby vypracovala návrhy pre aktualizáciu skúšobných cyklov, ktoré by lepšie odrážali reálne jazdné podmienky;

31. obhajuje myšlienku revízie postupu testovania s cieľom lepšie simulovať reálne jazdné podmienky a žiada, aby úpravy cyklu jazdy brali do úvahy technologický vývoj ako napr. inštaláciu šiesteho rýchlostného stupňa;

32. vyzýva Komisiu, aby zaviedla nové merania a normy, ktoré umožnia priradenie fixných hodnôt z dôvodu spojenia znižovania emisií CO2 s užitočnými vylepšeniami, ako sú napríklad ukazovatele zaraďovania prevodov, využívanie ekonometrov, vysokovýkonná klimatizácia, lepšie mazivá, systémy štart/stop pri motore bežiacom na voľnobežné otáčky, pneumatiky s nízkym valivým odporom a sledovanie tlaku v pneumatikách, ktorých využívanie môže závisieť od správania jednotlivých vodičov; takisto odporúča zaviesť do vozidiel technológie povzbudzujúce ekologicky uvedomelé správanie vodiča, ako sú zobrazovanie spotreby a nákladov na palivo v prípade aktuálnej cesty v porovnaní s hodnotami pre často jazdené trasy, aktívne zariadenia upozorňujúce na obmedzenie rýchlosti a pomôcky pre vodiča na ovládanie rýchlosti vrátane obmedzovačov rýchlosti;

33. vyzýva Radu, aby preskúmala postup testovania s cieľom určiť, či sa zohľadňuje súlad pravidiel výroby, a zabezpečila, aby k nim jednotlivé kompetentné orgány v rôznych členských štátoch nepristupovali rôzne;

34. zdôrazňuje význam riešenia naliehavej otázky bezpečnosti energetických dodávok a potrebu znížiť závislosť Európy od dovezených palív, znížiť emisie CO2 zlepšením energetickej účinnosti vozidiel a zlepšiť bezpečnosť na cestách;

35. zastáva názor, že akékoľvek opatrenie na úsporu energie, ktoré zahŕňa zníženie spotreby paliva, bude mať veľmi pozitívny vplyv na bezpečnosť dodávok energie znížením závislosti Spoločenstva od dovozu prvotných energetických zdrojov a od medzinárodných cien uhľovodíkov;

Reklama a označovanie štítkami

36. bez toho, aby mal dôveru v účinnosť navrhovanej dobrovoľnej dohody o propagácii nových automobilov, vyzýva Komisiu, aby zmenila a doplnila smernicu 1999/94/ES a aby zaviedla právne požiadavky v oblasti označovania, propagácie a predaja nových automobilov v rámci jednotného trhu EÚ, najmä s ohľadom na jej riadnu transpozíciu, aby poskytovala spotrebiteľom podrobné a zrozumiteľné informácie;

37. odporúča, aby boli stanovené minimálne povinné požiadavky na uvádzanie informácií týkajúcich sa spotreby paliva a emisií CO2 nových automobilov v reklame, vo všetkých marketingových a propagačných materiáloch a v predvádzacích salónoch v zreteľnom, zrozumiteľnom a podľa možnosti farebne odlíšenom formáte na účely porovnania, a za vhodný model pre zobrazovanie požadovaných informácií považuje škálu označenia A – G používanú na porovnanie energetickej účinnosti niektorých elektrických spotrebičov;

38. vyzýva Komisiu, aby navrhla pravidlá s podobnými cieľmi na pokrytie tých oblastí, ktoré súčasné právne predpisy nepokrývajú, ako je televízia, rádio a internetové materiály, ako aj inzeráty na nové automobily;

39. poukazuje na to, že právne predpisy, ktoré požadujú, aby boli na cigaretových krabičkách uvádzané varovania týkajúce sa ohrozenia zdravia, sú užitočným príkladom, a navrhuje, aby aspoň 20 % priestoru určeného na propagáciu nových automobilov prostredníctvom reklamy, marketingových materiálov či informácií v predvádzacích salónoch bolo vyhradených na informácie o spotrebe paliva a emisií CO2 v schválenom formáte;

40. odporúča, aby do informácií o spotrebe paliva vo všetkých marketingových, reklamných materiáloch a v predvádzacích salónoch boli zaradené výsledky testovania klimatizácie;

41. navrhuje, aby sa zaviedol záväzný kódex pre reklamu, ktorý by zakázal falošné ekologické tvrdenia; odporúča, aby sa zaviedol systém hodnotenia environmentálneho výkonu „zelené hviezdičky“, ktorý by zohľadnil všetky aspekty environmentálneho výkonu vrátane emisií CO2 (g/km) a emisií iných znečisťujúcich látok, spotreby paliva (l/100 km), hmotnosti, aerodynamiky, priestorovej účinnosti, hlukových a ekologických pomôcok riadenia, a tak podporil rastúci dopyt spotrebiteľov po vozidlách s nízkymi emisiami CO2;

Podpora dopytu spotrebiteľov

42. je si vedomý významnej úlohy, ktorú môžu zohrať členské štáty v podpore dopytu spotrebiteľov po vozidlách verejnej dopravy a súkromných vozidlách s nižšími emisiami, a žiada, aby boli pripravené národné akčné plány obsahujúce opatrenia zamerané na tento cieľ;

43. podporuje najmä využívanie daňových opatrení a nabáda členské štáty, aby zaviedli dane z nákupu, ako aj cestné dane na vozidlá s nadpriemernými emisiami;

44. uznáva, že vek vozidlových parkov a jazda nadmernou rýchlosťou ovplyvňujú emisie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli ekonomické stimuly pre vyraďovanie starých automobilov a aby zabezpečili, že časť daní z vozidiel sa môže meniť v závislosti od emisií CO2 a ďalších znečisťujúcich látok; poukazuje na to, že s postupným zavádzaním technológií s nulovou hodnotou emisií CO2 by s tým súvisiaca daňová zložka mala zaniknúť v dlhodobom časovom horizonte;

45. požaduje vytvorenie celoeurópskych vymedzení emisných hodnôt CO2, ktoré by členské štáty mohli využiť pri stanovení daňových úľav súvisiacich s emisiami, s cieľom zabrániť rozdrobenosti vnútorného trhu;

46. podporuje zdaňovanie automobilov a alternatívnych palív na základe emisií CO2, čím sa poskytnú spotrebiteľom a výrobcom správne podnety;

Ľahké komerčné vozidlá (N1) a iné kategórie

47. podporuje úmysel Komisie regulovať emisie CO2 ľahkých komerčných vozidiel a naliehavo žiada Komisiu, aby návrhy predložila súčasne s návrhmi plánovanými pre osobné automobily;

48. uznáva, že ľahké komerčné vozidlá majú iné vlastnosti a iný trh než osobné automobily; berie na vedomie nedostatok údajov o priemerných emisiách z tohto sektora a náklady na dosiahnutie zníženia emisií, ale domnieva sa, že pokiaľ to je možné, mali by normy a požiadavky zodpovedať normám a požiadavkám pre osobné automobily;

49. pripomína, že Európsky parlament niekoľkokrát vyzval Komisiu, aby zvážila opatrenia obmedzujúce emisie CO2 pre všetky kategórie cestných vozidiel, a preto Komisiu naliehavo žiada, aby predložila vhodné regulačné návrhy pre ťažkotonážne vozidlá a dvojkolesové vozidlá najneskôr do 1. januára 2009;

Doplnkové opatrenia

50. verí, že opatrenia, ktoré môžu pomôcť znížiť emisie CO2, ku ktorým však nemožno priradiť absolútnu hodnotu, by sa mali pokladať za čisto doplnkové a nemali by byť zaradené do návrhu súčasných právnych predpisov;

51. domnieva sa, že okrajové opatrenia, kam patrí podpora efektívnejšieho jazdenia, biopalív a predovšetkým zlepšenie systémov riadenia dopravy, môžu prispieť k minimalizácii emisií CO2;

52. vyzýva členské štáty, aby znížili objem tovaru prepravovaného ťažkotonážnymi vozidlami v prospech železničnej a vodnej dopravy, čím by sa znížil objem znečisťujúcich emisií a dopyt po rope;

53. obáva sa, že zvýšené využívanie biopalív so sebou prináša riziko zvýšenia cien potravín pre ľudí s veľmi nízkymi príjmami a riziko rýchlejšieho ničenia tropických pralesov, a vyzýva Komisiu, aby predložila prísne certifikačné pravidlá pre dovážané biopalivá, aby sa tak predišlo akýmkoľvek negatívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom;

54. každopádne sa domnieva, že v kontexte revízie smernice 98/70/ES by sa mali posudzovať výhody biopalív pri znižovaní emisií CO2;

55. trvá na tom, aby sa pripravila certifikácia pre palivá vyrábané trvalo udržateľným spôsobom; vyzýva Komisiu, aby vo svojom legislatívnom návrhu započítala do plnenia cieľa len certifikované palivá vyrábané trvalo udržateľným spôsobom; zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť a ešte viac podporovať biopalivá druhej generácie vyrábané z rastlín alebo častí rastlín, ktoré priamo nekonkurujú potravinárskemu využitiu a poskytujú väčšiu účinnosť;

56. odporúča, aby sa po roku 2012 stanovili ďalšie ciele palivovej účinnosti s cieľom pokračovať v znižovaní emisií automobilov, pričom zainteresovaným stranám sa zabezpečí väčšia istota;

57. vyzýva Komisiu, aby posúdila úlohu a potenciál plynných alternatívnych palív, ako sú skvapalnený ropný plyn a zemný plyn, ktoré môžu prispieť k okamžitému zníženiu emisií CO2 a k diverzifikácii dodávok energie;

58. vyzýva Komisiu a členské štáty aby mali na pamäti potrebu dôkladne poznať nové technológie pre motorové vozidlá a predovšetkým zabezpečiť školenia pre osobitné skupiny (ako sú strojárske dielne a technické skúšobne);

59. vyzýva Komisiu, aby okamžite začala pripravovať kampaň na podporu ekologického jazdenia po celej EÚ ako súčasť stratégie na zníženie emisií CO2 z automobilov;

60. vyzýva Komisiu, aby podala Európskemu parlamentu správu o tom, ako možno monitorovať prínosy ekologického jazdenia v oblasti emisií CO2, a ak sa Komisia domnieva, že to tak nie je, aby vysvetlila, prečo financuje projekt ECODRIVEN, ktorý sa zameriava na kvantifikovateľné zníženie emisií CO2 prostredníctvom ekologického jazdenia;

61. podporuje zásadu, aby sa absolvovanie kurzu v ekologickom jazdení stalo povinnou požiadavkou pre získanie vodičského oprávnenia;

62. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s.1.

(4)

Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s.120.

(5)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0038.

(6)

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf

(7)

Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s.16. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)

Ú. v. EÚ L 350, 28.12.1998, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Približne 19 % všetkých emisií oxidu uhličitého v Európskej únii pochádza z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel, pričom absolútne objemy emisií aj naďalej stúpajú aj napriek tomu, že v rokoch 1994 – 2004 bolo dosiahnuté zníženie emisií v priemere o 12,4 % na nový automobil.

Hlavným dôvodom tohto rastu sú stúpajúci počet automobilov a zápchy, ktoré tieto spôsobujú (počet registrácií v európskej 25 v rokoch 1990 – 2003 stúpol o 36 % zo 156 na 212 miliónov) a vyšší výkon automobilov, ktorý stúpol v priemere o 28 % v rokoch 1994 – 2004, čo výrazne prevyšuje 15 % nárast ich váhy, hoci žiaden štát nezvýšil maximálnu povolenú rýchlosť.

Je zrejmé, že táto situácia nepomáha EÚ v plnení jej cieľa znížiť do roku 2020 emisie CO2 aspoň o 20 % v porovnaní s hladinou emisií z roku 1990 a už vôbec nie pri plnení cieľa znížiť emisie o 30 % v prípade, že sa uzavrie medzinárodná dohoda.

Otázka emisií CO2 a otázka spotreby paliva sú úzko späté. Cestná doprava spotrebuje 60 % všetkej ropy spotrebovanej v EÚ, pričom neúčinné využívanie paliva v automobiloch nielenže spôsobuje zbytočne vysoké emisie, ale aj zvyšuje ohrozenie energetickej bezpečnosti Európy, vyčerpáva svetové zásoby ropy a núti vodičov platiť vysoké prevádzkové náklady.

V roku 1999 sa automobilový priemysel dobrovoľne zaviazal do roku 2008 znížiť priemerné emisie z nových automobilov vyrobených v Európe na maximálne 140 g CO2/km. Hoci 25 % výrobcov sa snaží dodržať tento záväzok, celková situácia nie je príliš pôsobivá. Priemerný objem emisií zo všetkých nových automobilov predaných v štátoch EÚ 25 dosahoval v roku 2004 162 g CO2/km a je nepravdepodobné, že by do konca roka 2008 klesol pod 150 g CO2/km.

Až v januári 2007 Komisia súhlasila s tým, aby boli zavedené záväzné právne predpisy a navrhla, aby sa od výrobcov požadovalo, aby do roku 2012 pomocou technických prostriedkov znížili emisie na 130 g CO2/km a aby boli popri tom zavedené aj doplnkové opatrenia na zníženie celkových emisií pod 120g CO2/km do toho istého roka.

Tento cieľ na rok 2012 je akousi chimérou. Je odrazom rôznych politických rozhodnutí (tie posledné jednomyseľne prijala Rada v júni minulého roka), ktoré len málo zohľadňovali momentálnu situáciu. Komisia sa snažila preklenúť rozdiel medzi prianím a realitou tým, že navrhla, že cieľ 120 g CO2/km by mal byť dosiahnutý pomocou škály doplnkových opatrení, ako napr. využívanie biopalív, ktoré by sa dali použiť spolu s technologickými vylepšeniami, hoci sú ovplyvnené takými ukazovateľmi ako správanie vodičov a dostupnosť alternatívnych palív.

Spravodajca verí, že výrobcovia by si mali byť úplne istí technickými normami, ktoré majú splniť a hoci existuje určitý priestor na zavedenie a začlenenie niektorých opatrení na zníženie emisií CO2, ako napr. používanie lepších pneumatík, mazív či klimatizácie, iné opatrenia, ktoré sú mimo priamej kontroly výrobcov, by sa mali považovať len za doplnkové a nemali by byť začlenené do týchto právnych predpisov.

Spravodajca sa domnieva, že z hľadiska nákladov je najúčinnejším spôsobom, ako dosiahnuť ten istý cieľ, stanoviť si ambicióznejší cieľ zníženia emisií, ale aj poskytnúť automobilovému priemyslu viac času na to, aby splnil povinné požiadavky.

Našťastie je dnes možné dosiahnuť výrazné zníženie emisií prostredníctvom pokroku v technológiách a konštrukcii. Už viac ako jeden milión automobilov predaných ročne v EÚ vypúšťa menej ako 120 g CO2/km a niektoré špičkové hybridné vozidlá na trhu produkujú o 25 % emisií menej (120 g CO2/km) ako ich komerční konkurenti za porovnateľné ceny. Podľa predsedu ACEA, Združenia európskych výrobcov automobilov, toto odvetvie za posledných desať rokov zaviedlo okolo päťdesiat druhov technológií na zníženie emisií CO2, hoci sa ešte nevyužívajú v takom rozsahu, ako by bolo želateľné.

Zníženie možno dosiahnuť vďaka alternatívnym palivám a hnacím systémom, no tiež vďaka častejšiemu využívaniu hybridných motorov, lepším benzínovým motorom, častejšiemu používaniu naftových motorov a zmenšením motorov doplnených o turbokompresor, ako aj prostredníctvom ďalšieho pokroku v konštrukcii hnacej sústavy, zníženia hmotnosti vozidiel vďaka častejšiemu používaniu hliníka, inštalácii mechanizmov stop – štart, dokonalejších prevodov, lepšej aerodynamickej konštrukcii, používaniu mazív a guľôčkových ložísk s nižším trením, inštalácii účinnejších klimatizácií a používaniu pneumatík s nízkym valivým odporom.

Nedá sa vyhnúť tomu, aby výrobcovia a dovozcovia vozidiel, ktoré vysoko prekračujú povolené priemerné emisie, nečelili nejakému druhu finančných sankcií. Podobne by bolo prospešné, keby boli výrobcovia automobilov s nízkymi emisiami, ktorí majú často veľmi malé marže na zisku, nejakým spôsobom odškodnení.

Spravodajca navrhuje vytvoriť nový trhový mechanizmus – systém na znižovanie kvót CO2 (Carbon Allowance Reductions System – CARS), ktorý bude zohľadňovať rozličné segmenty trhu s automobilmi, no bude od výrobcov a dovozcov požadovať platenie pokút za celkové prekročenie povinných noriem a naopak tých, ktorí sa držia pod požadovanými hodnotami, bude stimulovať platbami;

Spravodajca navrhuje vytvoriť nový regulačný úrad, ktorý by tento systém riadil.

Hoci je cieľom tohto trhového mechanizmu, aby bol z hľadiska nákladov neutrálny pre priemysel ako taký, znižovanie emisií na začiatku zvýši náklady výrobcov. Inovácie a vylepšenia niečo stoja a odhaduje sa, že zníženie o gram CO2/km zvýši náklady na automobily o 100 – 150 EUR. Tieto výdavky budú menšie, ak sa výrobcom poskytne dostatok času na to, aby naplánovali a urobili konštrukčné zmeny a dosiahli úspory vďaka účinnosti veľkosériovej výroby, keď sa budú nové technológie zavádzať do hromadnej výroby.

Výrobcovia automobilov úspešne znížili priemernú cenu nových vozidiel predávaných v Európskej únii o 9 % od roku 1996 aj napriek vyšším bezpečnostným a environmentálnym požiadavkám. Okamžité úspory vyplývajúce z lepšej spotreby paliva rýchlo vynahradia veľkej väčšine zákazníkov, ktorí si kúpia automobil, počiatočné vyššie náklady.

Európski výrobcovia občas argumentujú tým, že ak príjmu tieto opatrenia, z hľadiska konkurencie sa dostanú do nevýhody. Takýto argument neobstojí. V Európskej únii sa ročne nakúpi viac nových automobilov, než v ktoromkoľvek inom svetovom obchodnom bloku a jednotný trh EÚ požaduje od domácich výrobcov aj dovozcov, aby spĺňali rovnaké normy. EÚ nespôsobuje konkurenčnú nevýhodu v tomto odvetví, naopak, vytvára rovnaké podmienky pre všetkých na trhu a navyše čiastočne chráni domácich výrobcov pri vývoji automobilov s nízkymi emisiami, ktoré by im mali pomôcť získať nové obchodné príležitosti v zahraničí.

Výrobcovia tiež tvrdia, že výroba ešte výkonnejších automobilov je jednoducho reakciou na dopyt spotrebiteľov. Čiastočne je to pravda, no tiež je pravdou, že výrobcovia formujú dopyt. Štúdie európskych spotrebiteľských združení zistili, že výrobcovia radšej robia reklamu novým autám s vyšším výkonom, vyššou spotrebou a vysokými emisiami CO2, ktoré predstavujú najziskovejšiu časť tohto odvetvia, pričom kladú malý dôraz na propagáciu lepšej spotreby paliva či nižšie emisie nových vozidiel.

Nové kritériá na reklamu a označovanie štítkami sú potrebné, aby bolo možné zmeniť dôraz kladený na tieto skutočnosti. Dopyt po vozidlách s nízkymi emisiami by sa tiež dal výrazne podporiť, keby členské štáty zaviedli finančné stimuly a uložili vyššie dane z nákupu či cestné dane na vozidlá s vyššími emisiami.

Spravodajca chce na záver uviesť ešte jeden argument. Európska únia sa snaží nielen o zníženie emisií CO2 z vozidiel, ale aj o ochranu bezpečnosti energetických dodávok. Únia nedovoľuje vozidlám, ktoré nespĺňajú bezpečnostné normy, vstúpiť na trh, tak prečo teda povoľuje predaj automobilov, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo paliva a boli skonštruované tak, aby boli schopné prekračovať maximálne povolené rýchlosti zavedené z dôvodu cestnej bezpečnosti?

Spravodajca to považuje za politické a environmentálne šialenstvo. Správa navrhuje, aby nebola udeľovaná homologizácia typu takým novým vozidlám, ktoré sú schopné dosahovať o 25 % vyššiu rýchlosť, ako je maximálna povolená rýchlosť v takmer všetkých európskych krajinách. Výsledkom by bolo nielen zníženie spotreby paliva a emisií, ale aj celkové zníženie cien najvýkonnejších automobilov, tým že sa zabezpečí, že už nebudú musieť byť z konštrukčného hľadiska prepracované do absurdných detailov.

Je možné, že propagovaním takýchto prehnane prepracovaných vozidiel niektorí výrobcovia skryte podporujú vodičov, aby prekračovali povolenú rýchlosť. Je na nich, aby objasnili svoj postoj.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (18.7.2007)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel

(2007/2119(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Wolfgang Bulfon

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. so zreteľom na kľúčový význam záväzných a jasne vymedzených cieľov týkajúcich sa emisií CO2 osobných automobilov v informáciách pre spotrebiteľov, ktoré sú rovnako v záujme fungovania vnútorného trhu v automobilovom priemysle, ako aj v záujme poskytovania podrobných informácií, na základe ktorých môžu spotrebitelia vedomým rozhodnutím pri kúpe motorového vozidla výrazne prispieť k znižovaniu emisií CO2,

B.  keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov(1) nebola dostatočne účinná a členské štáty ju nedokázali jednotne transponovať,

C. so zreteľom na úspešné zavedenie kategórií energetickej účinnosti rozličných výrobkov (napr. elektrické a domáce spotrebiče), ktoré formou ľahko zrozumiteľného písmenového alebo farebného označenia poskytujú európskym spotrebiteľom praktickú pomoc pri rozhodovaní o kúpe, čo im umožňuje šetriť energiou a znižovať emisie CO2,

D. keďže sa ukázalo, že výrazné zníženie emisií CO2 by sa dalo dosiahnuť dôsledným dodržiavaním obmedzení rýchlosti vo všetkých členských štátoch,

E.  so zreteľom na správu Európskeho programu pre zmenu klímy z 31. októbra 2006 s názvom Hodnotenie a analýza redukčného potenciálu a nákladov na technologické a iné opatrenia na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov,

F.  keďže v súvislosti so znižovaním emisií CO2 je dôležité, aby sa prijímali opatrenia, ktoré podnietia a zlepšia kvalitu a rozsah verejnej dopravy, aby sa zatraktívnil prechod z osobných vozidiel na verejnú dopravu, a tým znížili celkové emisie CO2 spôsobené individuálnou prímestskou dopravou ľudí dochádzajúcich za prácou;

G. keďže opatrenia týkajúce sa správania vodičov a infraštruktúry sa doteraz zanedbávali v stratégii EÚ na znižovanie CO2 z áut, napriek tomu, že majú vysoký potenciál na znižovanie emisií CO2;

H. keďže politika, ktorá sa sústreďuje len na motorové vozidlá, pravdepodobne povedie k výraznému zvýšeniu cien pre spotrebiteľov, čo bude mať za následok spomalenie obnovy vozového parku, ktorá je kľúčovým faktorom z hľadiska ekológie a bezpečnosti cestnej premávky;

1.  víta rozhodnutie Komisie o zavedení záväzných opatrení na dosiahnutie emisného cieľa 120g CO2/km spolu s doplnkovými opatreniami, ako sú ekologické riadenie vozidiel, biopalivá a sledovanie tlaku v pneumatikách; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila implementáciu týchto opatrení vo všetkých členských štátoch do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti príslušného legislatívneho aktu;

2.  domnieva sa, že výrobcom, ktorí nie sú súčasťou veľkosériovej produkcie vozidiel, by sa mali povinne stanoviť ciele na znižovanie emisií CO2 na základe terajšieho výkonu;

3.  vyzýva Komisiu, aby predložila vhodné návrhy na zmenu a doplnenie smernice 1999/94/ES, najmä na jej riadnu transpozíciu, aby poskytovala spotrebiteľom podrobné a zrozumiteľné informácie;

4.  požaduje zavedenie povinných jednotných kategórií účinnosti CO2 vymedzených množstvom emisií CO2 (g/km) a spotrebou paliva (l/100 km), ktoré treba umiestniť na vozidlách v zreteľnom, zrozumiteľnom a podľa možnosti farebne odlíšenom formáte na účely porovnania;

5.  požaduje, aby sa pri kúpe automobilov povinne uvádzali tieto spotrebiteľské informácie:

- výška ročnej dane z motorových vozidiel, ak táto v členskom štáte, v ktorom bolo vozidlo kúpené, vykazuje zložku súvisiacu s emisiou CO2;

- rozdiel v porovnaní s priemernou spotrebou paliva pre každú triedu vozidiel (v absolútnych hodnotách a percentuálne) vrátane priemerných znížených alebo zvýšených nákladov na pohonné látky, ktoré tým vzniknú;

6.   odporúča zaviesť do vozidiel technológie povzbudzujúce ekologicky uvedomelé správanie vodiča, ako sú zobrazovanie spotreby a nákladov na palivo v prípade aktuálnej cesty v porovnaní s hodnotami pre často jazdené trasy, ukazovatele zmeny prevodových stupňov, aktívne zariadenia upozorňujúce na obmedzenie rýchlosti a pomôcky pre vodiča na ovládanie rýchlosti vrátane obmedzovačov rýchlosti;

7.   požaduje vytvorenie celoeurópskych vymedzení emisných hodnôt CO2, ktoré by členské štáty mohli využiť pri stanovení daňových úľav súvisiacich s emisiami, s cieľom zabrániť rozdrobenosti vnútorného trhu;

8.   odporúča, aby sa zaviedol systém hodnotenia environmentálneho výkonu „zelené hviezdičky“, ktorý by zohľadnil všetky aspekty environmentálneho výkonu vrátane emisií CO2 (g/km) a emisií iných znečisťujúcich látok, spotreby paliva (l/100 km), hmotnosti, aerodynamiky, priestorovej účinnosti, hlukových a ekologických pomôcok riadenia, a tak podporil rastúci dopyt spotrebiteľov po vozidlách s nízkymi emisiami CO2;

9.   odporúča, aby žiadne vozidlo dosahujúce maximálnu rýchlosť vyššiu ako 180 km/h nedosiahlo najvyššie hodnotenie zelenej hviezdičky;

10. domnieva sa, že zavedenie systému zelených hviezdičiek poskytne spotrebiteľom transparentnejšie informácie a mohlo by byť základom pre oceňovanie najúčinnejšieho automobilu roka udeľované vozidlu s najlepším výkonom v každej automobilovej triede;

11. pripomína významnú úlohu špecializovaných výrobcov kvalitných a výkonných automobilov, ktorí sú priekopníkmi v oblasti pokrokových technológií, zachovávajú vysoko kvalitné pracovné miesta, majú odbyt na celom svete a sú prínosom pre európske hospodárstvo, a konštatuje, že know-how týchto výrobcov by mal významnou mierou prispievať k znižovaniu emisií CO2 z áut;

12. vyzýva Komisiu, aby do stratégie znižovania emisií CO2 z automobilov začlenila aj celoeurópsku kampaň za ekologické riadenie vozidiel;

13. odporúča, aby sa po roku 2012 stanovili ďalšie ciele palivovej účinnosti s cieľom pokračovať v znižovaní emisií automobilov, pričom zainteresovaným stranám sa zabezpečí väčšia istota;

14. podporuje zdaňovanie automobilov a alternatívnych palív na základe emisií CO2, čím sa poskytnú spotrebiteľom a výrobcom správne podnety;

15. trvá na tom, že všetky pravidlá musia chrániť vnútorný trh a že členské štáty by mali implementovať predpisy EÚ v rovnakom čase a rovnakou metódou, aby sa zabránilo narušeniu a rozdrobeniu trhu.

POSTUP

Názov

Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel

Číslo postupu

2007/2119(INI)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

6.6.2007

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Wolfgang Bulfon

4.6.2007

Prerokovanie vo výbore

27.6.2007

16.7.2007

 

 

 

Dátum prijatia

17.6.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

André Brie, Wolfgang Bulfon, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Pier Antonio Panzeri, Béatrice Patrie

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Holger Krahmer

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

(1)

Ú. v. EÚ L 012, 18.1.2000, s. 16. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (17.7.2007)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel

(2007/2119(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: (*)Rebecca Harms

(*)       Postup pridružených výborov - článok 47 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta plány Komisie vypracovať záväzné opatrenia na zníženie spotreby paliva ľahkých vozidiel zdokonalením technológie motora, ako aj ďalšími technologickými zdokonaleniami a používaním biopalív; pripomína, že Rada v roku 1996 a Parlament v roku 1997 podporili cieľ dosiahnuť v rámci vozidlového parku EÚ priemernú úroveň emisií CO2 120g/km na osobný automobil s pôvodným cieľovým dátumom stanoveným na rok 2005 a konečným termínom v roku 2010;

2. zastáva názor, že akékoľvek opatrenie na úsporu energie, ktoré zahŕňa zníženie spotreby paliva, bude mať veľmi pozitívny vplyv na bezpečnosť dodávok energie znížením závislosti Spoločenstva od dovozu prvotných energetických zdrojov a od medzinárodných cien uhľovodíkov;

3. poukazuje na rôzne legislatívne možnosti na dosiahnutie tohto cieľa; považuje za potrebné, ako uvádza Komisia vo svojom oznámení, „aby sa zabezpečilo, že ciele znižovania .... budú spravodlivé, aj pokiaľ ide o rôznych európskych automobilových výrobcov “, ale aby sa tiež efektívne odmeňovali najlepšie výsledky, pokiaľ ide o účinnosť vozidiel;

4. zdôrazňuje, že ak bude systém na dosiahnutie požadovanej priemernej palivovej účinnosti založený na pokutách, tie by mali byť odrádzajúce, primerané a nediskriminačné; v každom prípade sa domnieva, že schéma tohto druhu by sa mala podporiť daňovými stimulmi pri kúpe vozidla, ktoré má nízke (alebo nulové) hodnoty emisií alebo ktoré využíva špecifické inovačné technológie (hybridné, vodíkové alebo iné alternatívne palivá);

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zodpovedajúce úsilie od všetkých výrobcov a stimuly na znižovanie emisií skleníkových plynov v rámci vozidlového parku; domnieva sa však, že žiadny budúci systém by nemal priamo alebo nepriamo odmeňovať výrobcov historicky viac znečisťujúcich vozidiel, že vozidlá s vyšším obsahom emisií CO2 musia povinne viac prispievať k zníženiu CO2; a že schéma by mala odmeňovať najpokrokovejšie technológie a používanie alternatívnych palív podľa ich výsledkov, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov (hybridné, vodíkové, vozidlá na elektrický pohon alebo iné alternatívne palivá);

6. vyzýva Komisiu a členské štáty aby mali na pamäti potrebu dôkladne poznať nové technológie pre motorové vozidlá a predovšetkým zabezpečiť školenia pre osobitné skupiny (ako sú strojárske dielne a technické skúšobne);

7. pripomína svoje uznesenie zo 16. novembra 2005 pod názvom Víťazne v zápase s globálnymi klimatickými zmenami požadujúce „povinné limity na emisie CO2 pre nové vozidlá na úrovni 80 – 100 g/km v strednodobom horizonte“; podporuje zámer Komisie presadzovať výskum, rozvoj a demonštráciu moderných technológií, predovšetkým dosiahnutie ambicióznejších cieľov v roku 2020; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila možnosti postupného znižovania po roku 2012 prostredníctvom používania ľahkých materiálov vo výrobe vozidiel a zároveň zabezpečila, aby boli dodržané súčasné právne predpisy a aby nebola narušená bezpečnosť na cestách pre cestujúcich a zraniteľných účastníkov premávky;

8. trvá na tom, že sa treba zaoberať celkovými hodnotami emisií skleníkových plynov na jedno vozidlo vrátane emisií spôsobených klimatizačnými systémami; okrem toho vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrhy pre aktualizáciu skúšobných cyklov, ktoré by lepšie odrážali reálne jazdné podmienky;

9. uznáva, že vek vozidlových parkov a jazda nadmernou rýchlosťou ovplyvňujú emisie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli ekonomické stimuly pre vyraďovanie starých automobilov a aby zabezpečili, že časť daní z vozidiel sa môže meniť v závislosti od emisií CO2 a ďalších znečisťujúcich látok; poukazuje na to, že s postupným zavádzaním technológií s nulovou hodnotou emisií CO2 by s tým súvisiaca daňová zložka mala zaniknúť v dlhodobom časovom horizonte.

10. vyzýva na rozvoj osvedčovania trvalo udržateľne vyrábaných biopalív; vyzýva Komisiu, aby vo svojom legislatívnom návrhu zohľadnila možnosť dosiahnuť len 120g CO2/km pri trvalo udržateľne vyrábaných biopalivách; zdôrazňuje skutočnosť, že biopalivá druhej generácie, ktoré sa získavajú z rastlín alebo z rastlinných zložiek, žiadnym spôsobom priamo nekonkurujú potravinárskemu využitiu a dosahujú vyššiu účinnosť, sa musia rozširovať a ďalej podporovať;

11. vyzýva Komisiu, aby pri prijímaní záväzných legislatívnych opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť rýchlosť obnovy vozidlového parku, vzala do úvahy technickú uskutočniteľnosť, nákladovú efektívnosť, vplyv na životné prostredie a dostupnosť nových automobilov počas životného cyklu vozidiel;

12. konštatuje, že právo Spoločenstva reguluje trh so 17 až 18 miliónmi vozidiel za rok, čo zodpovedá trhu s osobnými automobilmi v Spojených štátoch; očakáva, že ambície politiky EÚ týkajúcej sa zníženia emisií skleníkových plynov budú stimulovať hospodársky rast založený na vedomostiach a vytváranie pracovných miest v automobilovom dodávateľskom priemysle a že v celosvetovom meradle budú mať pozitívny vplyv na znižovanie emisií v doprave;

13. zdôrazňuje potrebu intenzívnej podpory výskumu a vývoja vozidiel s nulovou hodnotou emisií, ako sú vozidlá s elektrickým pohonom;

14. zastáva názor, že by sa mali prijať opatrenia v oblastiach ekologického jazdenia a infraštruktúry, aby sa prispelo k dosiahnutiu cieľa Spoločenstva 120 g/km;

15. víta skutočnosť, že Komisia plánuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zlepšenie účinnosti smernice 1999/94/ES týkajúcej sa prístupu spotrebiteľov k informáciám o spotrebe paliva; vyzýva na vypracovanie návrhu, ktorý by obsahoval viac podrobností ako len oboznámenie zákazníka s úrovňou emisií CO2 a vhodné kategórie zosúladené a pravidelne prispôsobované tak, aby sa zhodovali s najúčinnejšími vozidlami na trhu.

POSTUP

Názov

Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel

Číslo postupu

2007/2119(INI)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

ITRE
6.6.2007

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

21.6.2007

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

        dátum menovania

Rebecca Harms
12.4.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

3.5.2007

5.6.2007

17.7.2007

 

 

Dátum prijatia

17.7.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Adam Gierek, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Neena Gill, Matthias Groote, Eija-Riitta Korhola, Lambert van Nistelrooij, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Manuel García-Margallo y Marfil, Eva Lichtenberger, Umberto Pirilli

Poznámky (údaje, ktoré sú prístupné iba v jednej jazykovej verzii)

 


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Linda McAvan, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Duarte Freitas, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Eluned Morgan, Robert Sturdy

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fausto Correia, Pia Elda Locatelli, Jacques Toubon

Posledná úprava: 11. októbra 2007Právne oznámenie