Eljárás : 2005/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0353/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0353/2007

Viták :

PV 24/10/2007 - 20
CRE 24/10/2007 - 20

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.8
CRE 25/10/2007 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0479

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 154kWORD 158k
2007. október 4.
PE 393.944v01-00 A6-0353/2007

a Tanács közös álláspontjáról a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(7656/2007 – C6-0218/2007 – 2005/0032(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Hans-Peter Martin

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(7656/2007 – C6-0218/2007 –2005/0032 (COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (7656/2007 – C6-0218/2007),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2005)0112)(1) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0353/2007),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

11. cikk (3) bekezdés

3. Annak érdekében, hogy az e cikk értelmében továbbított adatokat kizárólag statisztikai célokra használják, az egyéni adatoknak a Bizottsághoz (Eurostathoz), valamint a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó adatoknak az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő eljuttatásának célját, alkalmazási körét, formáját, biztonsági és titoktartási intézkedéseit és eljárási rendjét a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

3. Annak érdekében, hogy az e cikk értelmében továbbított adatokat kizárólag statisztikai célokra használják, az egyéni adatoknak a Bizottsághoz (Eurostathoz), valamint a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó adatoknak az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő eljuttatásának formáját, biztonsági és titoktartási intézkedéseit és eljárási rendjét a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

Indokolás

E szavak szerepeltetése lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy meghatározza az e cikkekben és a mellékletben szereplő adatok átadásának „célját” és „alkalmazási körét”. Így ez megengedné, hogy a Bizottság módosítsa az érintett tagállamok, hatóságok és központi bankok, valamint a Bizottság kötelezettségeit a 11. és 12. cikkben és a mellékletben foglaltak szerint. E kötelezettségek az alap-jogiaktus elemei. Bármely irányba történő módosításuk befolyásolná az alap-jogiaktusban hozott politikai döntéseket.

Módosítás: 2

12. cikk (2) bekezdés

2. Az e cikk értelmében cserélt adatok kizárólagosan statisztikai célú felhasználásának biztosítása érdekében a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó adatoknak a nemzeti központi bankok és az Európai Központi Bank felé történő eljuttatásának célját, hatályát, formáját, biztonsági és titoktartási intézkedéseit és eljárási rendjét a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani.

2. Az e cikk értelmében cserélt adatok kizárólagosan statisztikai célú felhasználásának biztosítása érdekében a gazdasági egységek multinacionális csoportjaira vonatkozó adatoknak a nemzeti központi bankok és az Európai Központi Bank felé történő eljuttatásának formáját, biztonsági és titoktartási intézkedéseit és eljárási rendjét a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani.

Indokolás

A két szó szerepeltetése lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy meghatározza az e cikkekben és a mellékletben szereplő adatok átadásának „célját” és „hatályát”. Így ez megengedné, hogy a Bizottság módosítsa az érintett tagállamok, hatóságok és központi bankok, valamint a Bizottság kötelezettségeit a 11. és 12. cikkben és a mellékletben foglaltak szerint. E kötelezettségek az alap-jogiaktus elemei. Bármely irányba történő módosításuk befolyásolná az alap-jogiaktusban hozott politikai döntéseket.

(1)

Elfogadott szövegek 2006.6.1., P6_TA(2006)0229.


INDOKOLÁS

A túlzott bürokráciát jelentő „red tape” kifejezés mindennapos kifejezés az angol nyelvben, nem úgy más nyelvekben. Ez sajnálatos. Hiszen ez a kifejezés az előadó és az Európai Unió tagállamai népeinek többsége szemében érvényes lenne az EU intézményei által hosszú időn át tett jogalkotási lépések rendkívül széles skálájára. A túlszabályozás és a mindig újabb és újabb bürokratikus kezdeményezések elsősorban a brüsszeli bürokraták jól táplált testületét szolgálja, akiknek a nyugdíjátlaga 5509 euró. Ezek az óriási privilégiumok számtalan érintettnek adtak lendületet ahhoz, hogy egyre több, munkája helyszínét indokoló rendeletet hozzon ahelyett, hogy jelentősen hozzájárulna a bürokratikus terhek csökkentéséhez.

Ezzel az alapvető problémával foglalkozni kell, amikor az e jelentésben szereplő témával foglalkozunk. A vállalkozások nyilvántartásáról szóló rendelet (2186/93/EGK tanácsi rendelet), amely az Európai Unióban működő vállalkozásokról állít össze statisztikát, nevezetesen számukkal, típusukkal, méretükkel, struktúrájukkal és más tulajdonságaikkal kapcsolatos adatokat gyűjt össze, az állítások szerint megbízható statisztikai adatokat szolgáltat az EU-politikák kialakítói számára.

A 2005. április 5-i bizottsági javaslat célja az volt, hogy aktualizálja a rendeletet a folyamatban lévő globalizációs folyamatból eredő új követelmények és a belső piac további integrációjának figyelembevételével.

2006. június 1-jén az Európai Parlament első olvasatban támogatta a Bizottság javaslatának magját 22, az adminisztratív terhekre és a bizalmas adatok küldésével kapcsolatos feltételek tisztázására összpontosító, valamint egy sor technikai és szerkesztési jellegű módosítással.

A Tanács 2007. május 21-i közös álláspontjában jóváhagyta a Parlament mind a 22 módosítását.

Van azonban még egy ügy. Csupán néhány héttel a Parlament első olvasata után, 2006. július 17-én a 2006/512/EK tanácsi határozat módosította az1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot, meghatározva ezzel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárásokat és bevezetve egy új eljárást, az „ellenőrzéssel történő szabályozási eljárást” (5a. cikk).

Ezt az új „ellenőrzéssel történő szabályozási eljárást” kell most használni olyan, általános hatályú intézkedések elfogadására, amelyek célja egy, a Szerződés 251. cikkében hivatkozott eljárással összhangban elfogadott alapeszköz nem lényeges elemeinek módosítása, többek között ezen elemek némelyikének törlése, vagy az eszköz kiegészítése új, nem lényeges elemek hozzáadásával.

Ennek következményeképp a Parlament második olvasata elkerülhetetlenné vált, ismételten növelve a felesleges bürokráciát. Ugyanis az új komitológiai rendelkezéseknek a rendelettervezetbe való beépítése érdekében a Tanácsnak a Bizottságra ruházott különleges hatásköröket kétfajta szabályozási eljáráshoz kellett rendelnie: az ellenőrzéssel és az anélkül történő eljáráshoz.

A Parlament, illetve a Bizottság értékelésével összhangban a Tanács a rendelet nem lényeges elemeinek módosítására kialakított általános hatályú intézkedéseket a Bizottságra ruházta, így használva az ellenőrzéssel történő eljárást az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében foglaltaknak megfelelően. A vállalkozások nyilvántartásáról szóló rendelet esetében az új eljárás konzekvensen alkalmazandó:

•       a mellékletben szereplő tulajdonságok listájának, meghatározásuk és folytatólagossági szabályaik aktualizálására,

•       a legkisebb vállalkozások és a gazdasági egységek teljesen honos csoportja lefedésével kapcsolatos határozatra,

•       a közös minőségi normák megállapítására,

•       a minőségről szóló jelentések tartalmára és periodicitására, továbbá

•       a nyilvántartások aktualizálásával kapcsolatos szabályok elfogadására.

E pontok mindegyike vitathatatlan. Az adatok átadására vonatkozó hatáskörrel kapcsolatban azonban felmerült egy probléma. E hatáskör a Tanács szerint az ellenőrzés nélkül történő szabályozási eljárásba tartozna. A Parlament számára ez elfogadható lenne, ha a Tanács nem foglalta volna bele közös álláspontjába a „cél” és „alkalmazási kör”, illetve „hatály” szavakat a 11. cikk (2) és a 12. cikk (3) bekezdésébe.

Vizsgálatot követően az Európai Parlament jogi szolgálata arra a következtetésre jutott, hogy e szavaknak a hatáskörökbe való beépítése lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy „módosítsa az érintett tagállamok, hatóságok és központi bankok, valamint a Bizottság kötelezettségeit a 11. és 12. cikkben és a mellékletben foglaltak szerint”. E kötelezettségek az alap-jogiaktus elemei. Bármely irányba történő módosításuk befolyásolhatná az alap-jogiaktusban hozott politikai döntéseket. E kötelezettségeket azonban jogosan tekinthetjük nem lényegesnek. Egy olyan hatáskörhöz, amely ilyen módosítást tesz lehetővé, kötelező az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás. E hatáskörök más elemei nem tesznek lehetővé ilyen módosításokat.

Más szóval, ha a Tanács ragaszkodott e szavak belefoglalásához, akkor az adatátadásra vonatkoznia kell az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak.

Most azonban a tagállamok többsége hajlandó törölni e szavakat. Ez elmozdítaná az utolsó akadályt a Parlamenttel második olvasatban való megegyezés elől.

Az előadó ezért e szavak törlését javasolja a rendelettervezetből, de rá kíván mutatni, hogy az egész eljárás nem csupán hosszú ideig tartott, de rendkívül költséges is volt.

Végezetül az előadó lehetetlennek találja az adófizetők számára felmerült többletköltségek megbecslését, és megismétli az EU intézményei irányába tett felhívását, hogy sokkal kevésbé költséges és sokkal hatékonyabb eljárásokat kezdeményezzenek. Ezenkívül ezek az eljárások feleslegesen bonyolultak, és még a jogalkotási folyamat átláthatóságának és hozzáférhetőségének minimális szintjének biztosítását is megakadályozzák, amelyre a polgároknak joguk kellene, hogy legyen.


ELJÁRÁS

Cím

A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása

Hivatkozások

07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

1.6.2006                     T6-0229/2006

A Bizottság javaslata

COM(2005)0112 - C6-0089/2005

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

12.7.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

12.7.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Hans-Peter Martin

10.5.2005

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.9.2007

24.9.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

3.10.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Dariusz Maciej Grabowski, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva, Donato Tommaso Veraldi

Benyújtás dátuma

4.10.2007

Utolsó frissítés: 2007. október 11.Jogi nyilatkozat