Postup : 2005/0032(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0353/2007

Predkladané texty :

A6-0353/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 20
CRE 24/10/2007 - 20

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.8
CRE 25/10/2007 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0479

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 157kWORD 158k
4. októbra 2007
PE 393.944v02-00 A6-0353/2007

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje sa nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93

(7656/5/2007 – C6-0218/2007 – 2005/0032(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Hans-Peter Martin

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje sa nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93

(7656/5/2007 – C6-0218/2007 – 2005/0032(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (7656/5/2007 – C6-0218/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0112),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0353/2007),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 11 odsek 3

3. S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje odovzdávané podľa tohto článku využívali výlučne na štatistické účely, účel, rozsah, formát, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti a postup pre odovzdávanie údajov o konkrétnych jednotkách Komisii (Eurostatu) a pre odovzdávanie údajov o nadnárodných skupinách podnikov príslušným vnútroštátnym orgánom sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

3. S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje odovzdávané podľa tohto článku využívali výlučne na štatistické účely, formát, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti a postup na odovzdávanie údajov o konkrétnych jednotkách Komisii (Eurostatu) a na odovzdávanie údajov o nadnárodných skupinách podnikov príslušným vnútroštátnym orgánom sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Zahrnutie týchto dvoch slov by Komisii umožnilo určovať účel a rozsah prenosu údajov uvedených v týchto článkoch a v prílohe. Dovolilo by to tak Komisii upravovať povinnosti členských štátov, príslušných orgánov a centrálnych bánk, ako aj Komisie podľa článkov 11, 12 a prílohy. Tieto povinnosti sú súčasťami základného aktu. Ich upravovanie jedným alebo druhým smerom by ovplyvnilo politické rozhodovanie v rámci základného aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 12 odsek 2

2. S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje odovzdávané podľa tohto článku využívali výlučne na štatistické účely, sa účel, rozsah, formát, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti a postup pre odovzdávanie údajov o nadnárodnej skupine podnikov centrálnym bankám členských štátov a Európskej centrálnej banke prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

2. S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje odovzdávané podľa tohto článku využívali výlučne na štatistické účely, sa formát, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti a postup na odovzdávanie údajov o nadnárodnej skupine podnikov centrálnym bankám členských štátov a Európskej centrálnej banke prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Zahrnutie týchto dvoch slov by Komisii umožnilo určovať účel a rozsah prenosu údajov uvedených v týchto článkoch a v prílohe. Dovolilo by to tak Komisii upravovať povinnosti členských štátov, príslušných orgánov a centrálnych bánk, ako aj Komisie podľa článkov 11, 12 a prílohy. Tieto povinnosti sú súčasťami základného aktu. Ich upravovanie jedným alebo druhým smerom by ovplyvnilo politické rozhodovanie v rámci základného aktu.

(1)

Prijaté texty 1.6.2006, P6_TA(2006)0229.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Byrokracia (red tape) je bežný výraz v anglickom jazyku, ale nie bežné označenie v iných jazykoch. Bohužiaľ. Pretože tento výraz by sa v očiach spravodajcu a väčšiny obyvateľov členských štátov Európskej únie dal aplikovať na široké spektrum legislatívnej činnosti, ktorú inštitúcie EÚ dlhý čas robia. Nadmerná regulácia a stále nové a nové byrokratické iniciatívy slúžia v prvom rade dobre živenému aparátu úradníkov z Bruselu, ktorých priemerný dôchodok je 5 509 eur. Tieto obrovské privilégiá vedú k tomu, že nespočetné množstvo zainteresovaných jedincov má veľký sklon vytvárať stále viac nariadení, aby dokázali oprávnenosť svojho pracovného miesta, namiesto toho, aby výrazne prispeli k zníženiu byrokratickej záťaže.

Pri riešení týchto otázok je potrebné zaoberať sa týmto základným problémom, a to aj v tejto správe. Cieľom tohto nariadenia o registroch podnikov (nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93), podľa ktorého sa majú zhromažďovať štatistické údaje o podnikoch prevádzkovaných v Európskej únii, konkrétne údaje o ich počte, type, veľkostnej štruktúre a ďalších charakteristikách, bolo poskytovanie spoľahlivých štatistických údajov pre politikov EÚ.

Cieľom návrhu Komisie z 5. apríla 2005 bola aktualizácia nariadenia, aby sa zohľadnili nové požiadavky vychádzajúce z prebiehajúceho globalizačného procesu a ďalšej integrácie vnútorného trhu.

1. júna 2006 Európsky parlament podporil v prvom čítaní jadro návrhu Komisie, avšak s 22 pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi zameranými na otázky administratívnej záťaže, objasnenie okolností a podmienok prenosu dôverných údajov a napokon s radom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov technického a textového charakteru.

21. mája 2007 Rada vo svojej spoločnej pozícii schválila všetkých 22 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu.

Teraz však vznikol problém, pretože len niekoľko týždňov po prvom čítaní v Parlamente, 17. júla 2006, bolo rozhodnutím Rady 2006/512/ES pozmenené a doplnené rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, a zavádza sa nový postup nazvaný „regulačný postup s kontrolou“ (článok 5a).

Nový „regulačný postup s kontrolou“ sa má teraz používať na prijímanie opatrení všeobecnej pôsobnosti, ktorých cieľom je pozmeniť a doplniť nepodstatné prvky základného nástroja, schváleného v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nástroja o niektoré nové nepodstatné prvky.

V dôsledku toho vznikla nevyhnutná potreba druhého čítania, čo vytvára ďalšiu byrokraciu, pretože aby sa do návrhu nariadenia mohli začleniť nové komitologické ustanovenia, musela Rada priradiť osobitné právomoci prenesené na Komisiu k dvom typom regulačných postupov: k regulačnému postupu s kontrolou a regulačnému postupu bez kontroly.

V súlade so samostatnými hodnoteniami Parlamentu a Komisie Rada poverila Komisiu, aby prijala opatrenia všeobecnej pôsobnosti navrhnuté na pozmenenie a doplnenie nepodstatných prvkov nariadenia, použijúc teda postup s kontrolou, ako je uvedené v článku 5a nariadenia Rady 1999/468/ES. V prípade nariadenia o registroch podnikov sa teda nový postup uplatňuje na tieto oblasti:

•       aktualizácia zoznamu ukazovateľov registrov v prílohe, ich definície a ich pravidlá kontinuity

•       rozhodnutie o pokrytí najmenších podnikov a všetkých skupín rezidentných podnikov

•       stanovenie spoločných kvalitatívnych noriem

•       obsah a periodicita správ o kvalite

•       schválenie pravidiel aktualizácie registrov.

Tieto body sú všetky nekontroverzné. V súvislosti s právomocami, ktoré sa týkajú prenosu údajov, sa však objavil právny problém. Tieto právomoci by mali podľa Rady patriť do oblasti regulačného postupu bez kontroly. Parlament by to mohol akceptovať, keby Rada do svojej spoločnej pozície nezahrnula do článkov 11 ods. 2 a 12 ods. 3 dve slová: „účel“ a „rozsah“.

Po posúdení prišiel právny servis Európskeho parlamentu k záveru, že zahrnutie týchto dvoch slov do právomocí by Komisii dovolilo „upravovať povinnosti členských štátov, príslušných orgánov a centrálnych bánk, ako aj Komisie podľa článkov 11, 12 a prílohy. Tieto povinnosti sú súčasťami základného aktu. Ich upravovanie jedným alebo druhým smerom môže ovplyvniť politické rozhodovanie v rámci základného aktu. Tieto povinnosti však napriek tomu možno odôvodnene považovať za nepodstatné. Na udelenie právomoci, ktorá umožní robiť takéto úpravy, je nutný regulačný postup s kontrolou.“ Ostatné prvky týchto právomocí také úpravy nedovoľujú.

Znamená to, že keby Rada bola trvala na zahrnutí týchto dvoch slov, na prenos údajov by musel platiť regulačný postup s kontrolou.

V súčasnosti si však väčšina členských štátov želá vypustiť tieto dve slová. Tým by sa odstránila posledná prekážka dohody s Parlamentom v druhom čítaní.

Spravodajca preto navrhuje vypustenie uvedených dvoch slov z návrhu nariadenia, ale chce zdôrazniť, že celý postup nielen zabral veľa času, ale stál aj veľa finančných prostriedkov.

Na záver: spravodajca považuje za nemožné zdôvodniť daňovým poplatníkom všetky mimoriadne náklady a opakuje inštitúciám EÚ svoju žiadosť, aby vytvorili postupy, ktoré budú podstatne menej nákladné a oveľa účinnejšie. Tieto postupy sú navyše zbytočne komplikované a prekážajú minimálnej transparentnosti a dostupnosti legislatívneho procesu, na ktoré by mal mať bežný občan právo.


POSTUP

Názov

Registre ekonomických subjektov na štatistické účely

Referenčné čísla

07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

1.6.2006                     T6-0229/2006

Návrh Komisie

KOM(2005)0112 - C6-0089/2005

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

12.7.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.7.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Hans-Peter Martin

10.5.2005

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.9.2007

24.9.2007

 

 

Dátum prijatia

3.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Dariusz Maciej Grabowski, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva, Donato Tommaso Veraldi

Posledná úprava: 11. októbra 2007Právne oznámenie