Menettely : 2007/2137(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0354/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0354/2007

Keskustelut :

PV 22/10/2007 - 15
CRE 22/10/2007 - 15

Äänestykset :

PV 24/10/2007 - 8.15
CRE 24/10/2007 - 8.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0460

MIETINTÖ     
PDF 139kWORD 82k
5. lokakuuta 2007
PE 390.737v02-00 A6-0354/2007

Euroopan parlamentin työjärjestyksen sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan muuttamisesta

(2007/2137(REG))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Richard Corbett

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan muuttamisesta

(2007/2137(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puhemiehen 12. huhtikuuta 2007 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0354/2007),

1.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.  palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti  Tarkistukset

Tarkistus 1

173 artikla

Sanatarkat istuntoselostukset

Sanatarkat istuntoselostukset ja istuntojen audiovisuaalinen taltiointi

1. Jokaisesta istunnosta laaditaan sanatarkka istuntoselostus kaikilla virallisilla kielillä.

 

1. Jokaisesta istunnosta laaditaan sanatarkka istuntoselostus monikielisen asiakirjan muodossa, jossa kaikki puheenvuorot esitetään alkuperäiskielellä. Asiakirja julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden liitteenä ja sitä säilytetään Euroopan parlamentin arkistossa.

2. Puhujien on palautettava heille toimitetut, kirjalliseen muotoon saatetut puheenvuoronsa sihteeristölle viimeistään niiden vastaanottoa seuraavana päivänä.

2. Puhujien on palautettava oikaisut kirjalliseen muotoon saatettuihin puheenvuoroihinsa sihteeristölle yhden viikon kuluessa. Jäsenet voivat pyytää, että sanatarkoista istuntoselostuksista käännetään katkelmia heidän valitsemalleen viralliselle kielelle.

3. Sanatarkat istuntoselostukset julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden liitteenä.

3. Jokaisen istunnon keskusteluista tuotetaan kattava audiovisuaalinen tallenne, joka sisältää äänitteet kaikista tulkkauksista. Sitä säilytetään parlamentin arkistoissa. Tallenne on yleisön saatavilla Internetin kautta.

 

4. Siinä tapauksessa, että puheesta, kuten juhlaistunnoissa pidetyistä puheista tai muiden toimielinten edustajien antamista lausumista, on jo olemassa käännös muille kielille, nämä käännökset julkaistaan myös Internetissä 1 kohdassa tarkoitetun monikielisen asiakirjan liitteenä.

 

5. Puhemiehistö laatii sanatarkkoja istuntoselostuksia ja audiovisuaalista tallennetta koskevat täytäntöönpanosäännöt. Puhemiehistö voi päättää, että jokin erityisen tärkeä keskustelu käännetään ja julkaistaan joillakin tai kaikilla virallisilla kielillä. Puhemiehistö seuraa tekniikan kehitystä ja voi julkaista Internetissä epävirallisia tietokonekäännöksiä.

 

Puhemiehistö vahvistaa asianmukaiset tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan kaikkien arkistoitujen tallenteiden kestävyys ja erityisesti niiden kunnon säännöllinen tarkistaminen, varmuuskopiointi ja eri kopioiden säilyttäminen eri paikoissa.


PERUSTELUT

Puhemies ilmoitti 12. huhtikuuta 2007 päivätyllä kirjeellään työjärjestyksestä vastaavalle valiokunnalle näkökannasta, johon puhemiehistö oli päätynyt, mitä tulee sanatarkkojen istuntoselostusten (173 artikla) muodon ja julkaisutavan muuttamiseen 27 jäsenvaltion Euroopan unionin tarpeita ja mahdollisuuksia vastaavaksi tämän vuoden syyskuuhun mennessä. Valiokuntaamme pyydettiin tutkimaan asiaa ja laatimaan mietintö työjärjestyksen 173 artiklan mahdollisesta muuttamisesta.

1.      Nykyinen tilanne

Sanatarkoista istuntoselostuksista (Compte Rendu in Extenso – CRE) on nykyään kaksi versiota: ns. sateenkaariversio, joka sisältää puheet alkuperäiskielellä, sekä käännetty versio, jossa kaikki puheet on käännetty muille virallisille kielille. CRE julkaistaan sähköisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (CD-ROM-muodossa ja Internetissä). Sitä ei ole julkaistu vuosiin virallisen lehden painetussa versiossa.

Euroopan unionin 1. toukokuuta 2004 tapahtuneen laajentumisen jälkeen parlamentti on jatkanut CREn kääntämistä ainoastaan 11 ”vanhalle” viralliselle kielelle, sillä uusien jäsenvaltioiden kielillä ei ole ollut riittävästi käännöskapasiteettia. Tämä poikkeus työjärjestyksen 139 artiklan mukaiseen sääntöön kaikille virallisille kielille kääntämisestä on voimassa syyskuuhun 2007 asti.

Koska tästä poikkeuksesta johtuvaa eriarvoista kohtelua perustellaan sillä, että kääntäminen kaikille kielille on käytännön syistä mahdotonta, on selvää, että tällaisen tilanteen ei tule jatkua. Se tulisi nähdä vain väliaikaisena toimena ja tasapuolisempi ratkaisu on löydettävä.

2.      Puhemiehistön näkökanta

Puhemiehistö sopi 16. tammikuuta 2006 ”siitä periaatteesta, että täysistuntojen sanatarkat selostukset pitäisi julkaista monikielisenä asiakirjana, joka sisältäisi vain alkuperäiskieliset puheet, sillä oletuksella, että kaikkien jäsenten ja yleisön pitäisi päästä tutustumaan pyynnöstä keskustelujen filmiversioihin ja suoraan tulkkaukseen sopivan teknisen järjestelmän kautta (esimerkiksi aluksi DVD:t, myöhemmin videot pyynnöstä Internetin kautta);” ja

”päätti, että Euroopan parlamentin jäsenten pitäisi voida pyynnöstä ja lyhyellä varoitusajalla saada käännättää otteita keskusteluista haluamalleen viralliselle kielelle”.

Jos tämä vaihtoehto toteutetaan, istunnoista tuotetaan kattava audiovisuaalinen tallenne. Tämä tallenne sisältää videoita täysistunnosta, sellaisina kuin ne välitetään parlamentin televisiolähetysjärjestelmän kautta, ja jokaiselle tulkkaukselle on erillinen ääninauhoite. Tämä tallenne olisi saatavilla DVD-muodossa, kuten nykyäänkin, mutta myöhemmin myös kätevämmässä video-on-demand -muodossa Internetin, tarkemmin sanottuna parlamentin Web TV -kanavan kautta, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2007 lopulla.

Tämä audiovisuaalinen istuntotallenne on nopea, kätevä ja haettavissa oleva kuvatallenne käydyistä keskusteluista, ja siihen liittyy äänitallenne jokaisesta tulkkauksesta. Se on näin ollen kattava, luotettava ja kaikkien kansalaisten saatavilla oleva tallenne täysistunnon tapahtumista.

Lisäksi parlamentin yksiköt tuottavat kattavan version alkuperäiskielellä kaikista puheenvuoroista. Tämä monikielinen ns. sateenkaariversio on istuntoselostusten uusi muoto. Lisäksi ehdotetaan, että tarjotaan pyynnöstä toimivaa käännöspalvelua, jossa yksittäiset jäsenet voivat pyytää tiettyjen katkelmien kääntämistä toiselle viralliselle kielelle. Parlamentin yksikköjen pitäisi voida tarjota nopeaa palvelua. Taattava nopeus riippuu tietenkin katkelman pituudesta ja jäseniltä saatujen pyyntöjen määrästä.

Vain aika näyttää, kuinka paljon tätä ”käännöksiä pyynnöstä” – palvelua käytetään. Vaikuttaa järkevältä, että aluksi parlamentin käännösyksiköt tuottavat tämän palvelun kokeilupohjalta. Puhemiehistön olisi laadittava tätä varten säännöt ehdoista ja edellytyksistä, joiden pohjalta palvelua voidaan tarjota, erityisesti mitä tulee määräaikoihin suhteessa työmäärään.

Jos pyyntöjä on paljon ja kokeilu osoittaa, että käännösyksiköt eivät voi tarjota tätä palvelua ilman, että se haittaa muuta työtä, voi olla tarpeen pohtia palvelun ulkoistamista myöhemmässä vaiheessa.

3.      Vaihtoehdot ja esittelijän kanta

3.1.   Vaihtoehdot

Tiedon laadun ja avoimuuden sekä kaikkien kansalaisten yhtäläisen kohtelun kannalta on selvää, että paras ratkaisu on kaikkien Euroopan parlamentin keskustelujen kääntäminen ja julkaisu kaikilla virallisilla kielillä, kuten työjärjestyksen 173 artiklan 1 kohdassa määrätään. Tähän asti tämä ratkaisu ei yksinkertaisesti ole ollut mahdollinen unioniin vuonna 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden käännöskapasiteetin niukkuuden vuoksi, mistä johtuu nykyinen poikkeus. Näyttää kuitenkin siltä, että markkinoilla on määrällisesti resursseja hoitaa käännös kaikille nykyisille virallisille kielille, myös bulgarian ja romanian kielille.

Tässä ratkaisussa on kuitenkin muutama näkökohta, jotka on syytä ottaa huomioon:

•   Kulut: Käännösosasto arvioi, että keskustelujen kääntämisestä aiheutuvat kulut voidaan pitää noin 10 miljoonassa eurossa vuosittain. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään vähäpätöinen summa, ja se ylittää huomattavasti jopa korkeimmat hinta-arviot 23 kielellä toimivan parlamentin Web TV:n vuosittaisista kustannuksista.

•   Kustannus-hyöty-suhde: Näitä kuluja on pohdittava myös parlamentin keskustelujen todennäköisen lukijakunnan valossa, erityisesti, jos jätetään ulkopuolelle mahdollinen "kotiyleisö", joka voi lukea alkuperäiskieltä ja toimielimistä koostuva lukijakunta, joka on tottunut toimimaan muutaman työkielen varassa.

3.2.   Esittelijän kanta

Kuten työjärjestyksen 96 artiklassa määrätään, ”parlamentti noudattaa toiminnassaan mahdollisimman suurta avoimuutta”, mikä on perusvaatimus parlamentaariselle demokratialle. Yksi osa tätä avoimuutta on se, että kaikki, mitä parlamentissa sanotaan, on tallennettava jonnekin kirjallisessa muodossa. Toinen osa tätä avoimuutta on se, että istuntojen keskustelujen on oltava kaikkien unionin kansalaisten saatavilla heidän käyttämällään kielellä. Se on myös yksi perinteisistä näkökannoista siihen, mistä parlamentissa on kyse: parlamentti on paikka, jossa keskustelut tallennetaan välitöntä poliittista käyttöä ja myöhempiä aikoja varten. Kyse on kuitenkin siitä, onko keskustelujen saatavuus taattava kaikille kielille tehtävien systemaattisten käännösten muodossa vai voidaanko äänitallenteita tai audiovisuaalisia tallenteita pitää riittävinä.

Pohdittuaan tarkasti puhemiehistön kokouksessa esitettyjä argumentteja esittelijä katsoo, että kustannukset ja kustannus-hyöty-näkökohta ovat hyviä perusteita tarjota jatkossa Internetin kautta saatavilla oleva audiovisuaalinen tallenne ja taata siten, että keskustelut ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Parlamentaarisen työskentelyn tarpeet oikeuttavat samanaikaisesti sen, että jäsenille tarjotaan tietyin varauksin mahdollisuus saada keskustelujen yksittäisistä puheista kirjalliset käännökset.

Lisäksi puhemiehistölle voitaisiin antaa mahdollisuus päättää, että jotkin hyvin tärkeät keskustelut olisi käännettävä ja julkaistava, ainakin parlamentin web-sivuilla, joillakin tai kaikilla kielillä. Lisäksi jos puhe on joka tapauksessa jo käännetty, kuten usein on asian laita juhlaistuntojen puheiden tai neuvoston puheenjohtajien antamien lausumien suhteen, se olisi julkaistava Internetissä. Lopuksi puhemiehistön olisi seurattava tekniikan kehitystä ja tutkittava, voitaisiinko käyttää hyödyksi tietokonekäännöksiä, jotta puheiden sisällöstä saisi ainakin jonkinlaisen käsityksen, mitä voitaisiin käyttää hyödyksi avainsanoilla tehtävissä sähköisissä hauissa. Tällöin haun tekijä voi nopeasti varmistaa, haluaako hän katsoa videonauhoituksen.

Puhemiehistölle olisi annettava työjärjestyksessä selvästi tehtäväksi laatia täytäntöönpanosäännöt, ja sen olisi seurattava tarkasti, vastaako uusi järjestely yleisön tarpeita ja odotuksia, ja tehtävä siitä arviointi, mahdollisesti ennen vaalikauden päättymistä aiotun 139 artiklan tarkistamisen yhteydessä.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

2.10.2007

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Zdravkova

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Bernard Poignant, György Schöpflin, Kathy Sinnott, Alexander Stubb, Mauro Zani

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Othmar Karas, Eoin Ryan, Rainer Wieland

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2007Oikeudellinen huomautus