Postup : 2007/0807(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0356/2007

Predkladané texty :

A6-0356/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 19
CRE 24/10/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.4
CRE 25/10/2007 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0475

SPRÁVA     *
PDF 300kWORD 286k
5. októbra 2007
PE 391.992v02-00 A6-0356/2007

o iniciatíve Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o uznávaní podmienečných trestov,

alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi

(6480/2007 – C6-0129/2007 – 2007/0807(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Maria da Assunção Esteves

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o iniciatíve Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky na účely

prijatia rámcového rozhodnutia Rady o uznávaní podmienečných trestov,

alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi

(6480/2007 – C6-0129/2007 – 2007/0807(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na iniciatívu Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky (6480/2007)(1),

–   so zreteľom na článok 31 ods. 1 písm. a) a c) a článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0129/2007),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0356/2007),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú iniciatívu Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky;

2.  vyzýva Radu, aby zodpovedajúco zmenila text;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle zmeniť iniciatívu Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky.

Text predložený Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Názov

Podnet Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o uznávaní podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi

Podnet Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o uznávaní, výkone podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia sa vzťahuje na dohľad nad podmienečnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami a ostatnými rozhodnutiami, ktoré sa týkajú výkonu podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení. Navrhované znenie „dohľad a výkon“ presne vyjadruje túto myšlienku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 5

(5) Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej kapitolou VI. Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia nemožno vykladať spôsobom, ktorý zakazuje odmietnutie uznania rozsudku a/alebo dohľadu nad podmienečným opatrením alebo alternatívnou sankciou, ak existujú objektívne skutočnosti, ktoré naznačujú, že podmienečné opatrenie alebo alternatívna sankcia sa uložili s cieľom potrestať osobu kvôli jej pohlaviu, rase, vierovyznaniu, etnickému pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyku, politickému presvedčeniu alebo sexuálnej orientácii alebo že postavenie tejto osoby by mohlo byť znevýhodnené z ktoréhokoľvek z takýchto dôvodov.

(5) Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej kapitolou VI. Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia nemožno vykladať spôsobom, ktorý zakazuje odmietnutie uznania rozsudku a/alebo dohľadu nad podmienečným opatrením alebo alternatívnou sankciou, ak existujú objektívne skutočnosti, ktoré naznačujú, že podmienečné opatrenie alebo alternatívna sankcia boli uložené zjavným a neprípustným porušením základných práv zakotvených v zmluvách o Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 6

(6) Toto rámcové rozhodnutie by nemalo brániť žiadnemu členskému štátu, aby uplatnil svoje ústavné pravidlá týkajúce sa práva na riadny proces, slobody združovania, slobody tlače a slobody prejavu v iných médiách.

(6) Toto rámcové rozhodnutie by nemalo brániť žiadnemu členskému štátu, aby uplatnil svoje ústavné pravidlá týkajúce sa práva na riadny proces, slobody združovania, slobody tlače a slobody prejavu v iných médiách a vo všeobecnosti, akékoľvek ústavné pravidlá týkajúce sa základných práv, ktorých rámec nie je nezlučiteľný s povahou výkonu opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 8

(8) Cieľom vzájomného uznávania podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi vo vykonávajúcom štáte je podporiť vyhliadky reintegrácie odsúdenej osoby do spoločnosti tým, že sa mu umožní zachovať si rodinné, jazykové, kultúrne a iné väzby, ale tiež zlepšiť dohľad nad dodržiavaním podmienečných opatrení a alternatívnych sankcií s cieľom zabrániť recidíve, a teda brať náležitý ohľad na ochranu obetí.

(8) Cieľom vzájomného uznávania podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi vo vykonávajúcom štáte je podporiť vyhliadky reintegrácie odsúdenej osoby do spoločnosti tým, že sa jej umožní zachovať si rodinné, jazykové, kultúrne a iné väzby, ale tiež zlepšiť dohľad nad dodržiavaním podmienečných opatrení a alternatívnych sankcií s cieľom zabrániť recidíve, a teda brať náležitý ohľad na ochranu obetí a obranu spoločnosti vo všeobecnosti.

Odôvodnenie

Pri odvolávaní sa na cieľ prevencie recidívy s ohľadom na zásadu ochrany obete sa vypustila základná myšlienka, ktorou je ochrana (alebo obrana) spoločnosti. Pre vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je to nepochybne kľúčová myšlienka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 9

(9) S cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií týkajúcich sa všetkých okolností súvisiacich s odložením trestov sa členské štáty vyzývajú, aby do svojich vnútroštátnych právnych predpisov zahrnuli ustanovenia, ktoré by im umožnili prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, ktoré majú dokumentovať vo svojich vnútroštátnych registroch.

(9) S cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií týkajúcich sa všetkých okolností súvisiacich s odložením trestov sú členské štáty vyzvané, aby do svojich vnútroštátnych právnych predpisov zahrnuli ustanovenia, ktoré by im umožnili prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami, alternatívnymi sankciami a podmienečnými odsúdeniami, ktoré majú dokumentovať vo svojich vnútroštátnych registroch.

Odôvodnenie

Zahrnutie podmienečných odsúdení je v súlade s celkovým rozsahom rámcového rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 1 odsek 1

1. Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je vzhľadom na uľahčenie sociálnej reintegrácie odsúdených osôb a zlepšenie ochrany obetí ustanoviť pravidlá, podľa ktorých jeden členský štát dohliada na podmienečné opatrenia uložené na základe rozsudku vydaného v inom členskom štáte alebo na alternatívne sankcie uvedené v takomto rozsudku a prijíma všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s výkonom uvedeného rozsudku, pokiaľ to patrí do jeho právomoci.

1. Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je uľahčenie sociálnej reintegrácie odsúdených osôb a zlepšenie ochrany obetí a spoločnosti, ako aj uľahčenie ukladania primeraných podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení v prípade porušiteľov zákona, ktorí nežijú v štáte, v ktorom sú odsúdení. Berúc do úvahy plnenie týchto cieľov, toto rámcové rozhodnutie ustanovuje pravidlá, podľa ktorých členský štát, v ktorom má odsúdená osoba zákonný a obvyklý pobyt, uznáva rozsudky vynesené v inom členskom štáte a pristupuje k výkonu podmienečných trestov, alternatívnych trestov a podmienečných odsúdení a k dohľadu nad nimi.

Odôvodnenie

a) Ciele rámcového rozhodnutia musia byť jasné na účely obhajoby trestnej politiky, ktorá podporuje alternatívy k trestu odňatia slobody (alternatívne sankcie, podmienečné tresty a podmienečné odsúdenia ako tresty iné než je odňatie slobody); b) treba pripomenúť pravidlá uznávania, keďže predpokladom dohľadu je vzájomné uznávanie; c) toto rámcové rozhodnutie musí len garantovať odsúdenému právo na vypočutie, čo zjavne predstavuje zákonné právo a nie základné právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 1 odsek 2

2. Toto rámcové rozhodnutie sa uplatňuje len na uznávanie rozsudkov a prenos zodpovednosti za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami a všetkými ďalšími súdnymi rozhodnutiami ustanovenými v tomto rámcovom rozhodnutí. Toto rámcové rozhodnutie sa nevzťahuje na výkon rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie Rady 2007/...*/SVV. Uznávanie a výkon peňažných sankcií a príkazov na konfiškáciu sa riadi právnymi nástrojmi uplatniteľnými medzi členskými štátmi, najmä rámcovým rozhodnutím Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie a rámcovým rozhodnutím Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu.

2. Toto rámcové rozhodnutie sa uplatňuje len na uznávanie rozsudkov a prenos zodpovednosti za výkon podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a ostatných následných rozhodnutí ustanovených v tomto rámcovom rozhodnutí a za dohľad nad nimi. Toto rámcové rozhodnutie sa nevzťahuje na výkon rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie Rady 2007/...*/SVV. Uznávanie a výkon peňažných sankcií a príkazov na konfiškáciu sa riadi právnymi nástrojmi uplatniteľnými medzi členskými štátmi, najmä rámcovým rozhodnutím Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie a rámcovým rozhodnutím Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu.

Odôvodnenie

a) Podmienečné opatrenia nie sú tresty: v súlade s článkom 2 písm. e) sú to povinnosti a pokyny uložené v súvislosti s podmienečným trestom alebo podmienečným odsúdením; b) nahradenie „ďalších súdnych rozhodnutí“„ostatnými následnými rozhodnutiami” sa odôvodňuje potrebou terminologickej súdržnosti (pozri články 12, 14 a 15).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 písmeno b) písmeno ii)

ii) po výkone časti trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho odňatie slobody (podmienečné prepustenie/prerušenie trestu);

ii) po výkone časti trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho odňatie slobody (rozhodnutie o podmienečnom prepustení/prerušení trestu), uložením jedného alebo viacerých podmienečných opatrení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 2 písmeno c)

c) „alternatívna sankcia“ je povinnosť alebo pokyn uložený ako samostatná sankcia, ktorá nie je trestom odňatia slobody, opatrením zahŕňajúcim odňatie slobody ani peňažnou sankciou;

c) „alternatívna sankcia“ je povinnosť alebo pokyn uložený ako samostatná sankcia, ktorá nie je spojená s odňatím slobody ani platbou určitej sumy;

Odôvodnenie

Výraz „samostatná sankcia“ lepšie vystihuje povahu alternatívnych sankcií, t. j. „trestov“ stanovených rozsudkom, ktoré môže uložiť len sudca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2 písmeno d)

d) „podmienečné odsúdenie“ je rozhodnutie súdu, v ktorom sa uloženie trestu podmienečne odložilo uložením jedného alebo viacerých podmienečných opatrení;

d) „podmienečné odsúdenie“ je rozhodnutie vynesené súdom, v ktorom sa uloženie trestu podmienečne odložilo za súčasného uloženia jedného alebo viacerých podmienečných opatrení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 2 písmeno g)

g) „vykonávajúci štát“ je členský štát, v ktorom sa dohliada na podmienečné opatrenia a alternatívne sankcie a v ktorom sa prijímajú všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s výkonom rozsudku, pokiaľ prevzal právomoc tak konať.

g) „vykonávajúci štát“ je členský štát, v ktorom sa dohliada na podmienečné opatrenia a alternatívne sankcie a v ktorom sa prijímajú všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s výkonom podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení po prijatí rozhodnutia podľa článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2 písmeno ga) (nové)

 

g) „Zákonný a zvyčajný pobyt” je pobyt v mieste, v ktorom dotknutá osoba vytvorila stále centrum svojich záujmov a ktoré sa musí určiť na základe všetkých relevantných údajov.

Odôvodnenie

Pojem „pobyt“ je pojmom Spoločenstva, ktorý nie je možné preniesť do rôznych národných systémov. Z toho vyplýva potreba definície tohto pojmu v tomto rámcovom rozhodnutí, pričom táto definícia vychádza z judikatúry Európskeho súdneho dvora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 3

Toto rámcové rozhodnutie neovplyvňuje ani nemení povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Toto rámcové rozhodnutie neovplyvňuje ani nemení povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v ústavách členských štátov.

Odôvodnenie

Hodnoty zmlúv o Európskej únii sú zároveň hodnoty zakotvené v ústavách členských štátov. Zoznamy základných práv sú otvorenými zoznamami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 4 odsek 1

1. Každý členský štát oznámi Generálnemu sekretariátu Rady justičný orgán alebo justičné orgány, ktoré podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov príslušné konať podľa tohto rámcového rozhodnutia v situácii, keď tento členský štát je štátom pôvodu alebo vykonávajúcim štátom.

1. Každý členský štát oznámi Generálnemu sekretariátu Rady, ktorý orgán alebo orgány majú podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov právomoc konať podľa tohto rámcového rozhodnutia v situácii, keď tento členský štát je štátom pôvodu alebo vykonávajúcim štátom. Zoznam príslušných orgánov sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Toto rámcové rozhodnutie obsahuje ustanovenia o úlohe ďalších orgánov okrem justičných orgánov alebo tých, ktoré plnia funkciu justičného orgánu (napríklad: polícia alebo správne orgány bez funkcie justičného orgánu). Tým je odôvodnené nahradenie termínu „justičné orgány“ termínom „príslušné orgány“ v tomto článku 4, ale nie nevyhnutne v celom texte rámcového rozhodnutia (pozri odôvodnenie článku 6 ods.1 a článku 7 ods. 1). Povaha orgánov závisí od každého konkrétneho kontextu tohto rámcového rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 5 odsek 1

1. Rozsudky, ktoré obsahujú jedno alebo viac z nasledujúcich podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií, sa môže zaslať inému členskému štátu, v ktorom má odsúdená osoba zákonný a obvyklý pobyt, na účely uznania uvedených opatrení a sankcií a dohľadu nad nimi:

1. Rozsudky alebo rozhodnutia o podmienečnom prepustení, ktoré obsahujú jedno alebo viac z nasledujúcich podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov, sa môžu zaslať inému členskému štátu, v ktorom má odsúdená osoba zákonný a obvyklý pobyt, na účely uznania uvedených opatrení alebo povinností alebo pokynov a dohľadu nad nimi. V osvedčení, o ktorom sa zmieňuje článok 6, sa na účely dohľadu môže uviesť jedno alebo viac podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov obsiahnutých v rozsudku.

Odôvodnenie

Ujasnenie je potrebné pre prípad, kedy štát pôvodu nemá záujem žiadať o dohľad na všetkými opatreniami, ktoré vyplývajú z rozsudku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 5 odsek 1 písmeno a)

a) povinnosť odsúdenej osoby informovať príslušný orgán vo vykonávajúcom štáte o akejkoľvek zmene pobytu;

a) povinnosť odsúdenej osoby informovať príslušný orgán vo vykonávajúcom štáte o akejkoľvek zmene pobytu alebo mieste zamestnania prípadne štúdia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 5 odsek 1 písmeno b)

b) povinnosť neopúšťať bez povolenia určité miesta v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte alebo do nich nevstupovať a iné príkazy týkajúce sa životného štýlu, pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, povolania alebo činností vo voľnom čase;

b) povinnosť nevstupovať bez povolenia na určité miesta v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte, ako aj iné príkazy týkajúce sa správania, pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, povolania alebo činností vo voľnom čase;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 5 odsek 1 písmeno e)

e) povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom;

e) povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom a informovať príslušný orgán vykonávajúceho štátu o plnení tejto povinnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 5 odsek 1a (nový)

 

1a. Na účely tohto rámcového rozhodnutia musí byť dotknutá osoba vypočutá v príslušnom trestnom procese pred postúpením rozsudku alebo rozhodnutia o podmienečnom prepustení.

Odôvodnenie

Presun odsúdenej osoby nesmie závisieť od jej súhlasu. Тoto rámcové rozhodnutie musí len garantovať odsúdenému právo na vypočutie, čo zjavne predstavuje zákonné právo a nie základné právo. Rozhodnutie o presune zvažuje sudca so zreteľom na ciele tohto rámcového rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 5 odsek 3

3. Okrem opatrení a sankcií, ktoré sú uvedené v odseku 1, osvedčenie uvedené v článku 6 obsahuje len opatrenia alebo sankcie, ktoré dotknutý vykonávajúci štát oznámil v súlade s odsekom 2.

3. Okrem opatrení a sankcií, ktoré sú uvedené v odseku 1, osvedčenie uvedené v článku 6 obsahuje len podmienečné opatrenia alebo povinnosti alebo pokyny, ktoré dotknutý vykonávajúci štát oznámil v súlade s odsekom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 6 odsek 1

1. Rozsudok alebo jeho overenú kópiu spolu s osvedčením, ktorého štandardný formulár je uvedený v prílohe I, zašle príslušný justičný orgán štátu pôvodu priamo príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich vykonávajúcemu štátu overiť ich pravosť. Originál rozsudku alebo jeho overená kópia a originál osvedčenia sa zašlú vykonávajúcemu štátu, ak o to požiada. Všetka úradná komunikácia prebieha priamo medzi uvedenými príslušnými justičnými orgánmi.

1. Osvedčenie, ktorého štandardný formulár je uvedený v prílohe I, spolu s rozsudkom alebo jeho overenou kópiou, prípadne rozhodnutím o podmienečnom prepustení, zašle príslušný justičný orgán štátu pôvodu priamo príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich vykonávajúcemu štátu overiť ich pravosť. Originál rozsudku alebo jeho overená kópia a originál osvedčenia sa zašlú vykonávajúcemu štátu, ak o to požiada. Všetka úradná komunikácia prebieha priamo medzi uvedenými príslušnými justičnými orgánmi.

Odôvodnenie

Ponecháva sa tu termín „justičný orgán“, keďže sa jedná o zaslanie rozsudku (vždy vynesenom sudcom) a o rozhodnutie o podmienečnom prepustení (ktoré môže, ale nemusí vyniesť sudca). Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje základné vymedzenie „príslušného justičného orgánu“, musí sa prijať funkčné vymedzenie a pripustiť, že príslušným justičným orgánom môže byť sudca, generálna prokuratúra alebo správny orgán, ktorý vykonáva funkciu príslušného justičného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 6 odsek 3

3. Príslušný justičný orgán štátu pôvodu postupuje rozsudok spolu s osvedčením vždy len jednému vykonávajúcemu štátu.

3. Príslušný justičný orgán štátu pôvodu postupuje rozsudok spolu s osvedčením (a každým rozhodnutím o podmienečnom prepustení) vždy len jednému vykonávajúcemu štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 6 odsek 5

5. Ak justičný orgán vykonávajúceho štátu, ktorému sa doručí rozsudok spolu s osvedčením, nemá právomoc ho uznať, postúpi z úradnej moci rozsudok spolu s osvedčením príslušnému justičnému orgánu. Uvedený príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne informuje príslušný justičný orgán štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu, že rozsudok a osvedčenie sa mu postúpili.

5. Ak justičný orgán vykonávajúceho štátu, ktorému sa doručí rozsudok spolu s osvedčením (a každým rozhodnutím o podmienečnom prepustení), nemá právomoc ho uznať, postúpi z úradnej moci rozsudok spolu s osvedčením príslušnému justičnému orgánu. Uvedený príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne informuje príslušný justičný orgán štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu, že rozsudok a osvedčenie mu boli postúpené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 7 odsek 1

1. Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu uzná rozsudok zaslaný v súlade s postupom podľa článku 6 a bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia pre dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, pokiaľ nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov odmietnutia uznania rozsudku a prevzatia dohľadu nad ním, ktoré sú uvedené v článku 9.

1. Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu uzná rozsudok zaslaný v súlade s postupom podľa článku 6 a bezodkladne prijme všetky potrebné opatrenia pre dohľad nad podmienečnými opatreniami a povinnosťami a pokynmi, ktoré tvoria alternatívnu sankciu, pokiaľ nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov odmietnutia uznania rozsudku a dohľadu nad ním, ktoré sú uvedené v článku 9.

Odôvodnenie

Ponecháva sa tu termín „justičný orgán“, keďže „justičné orgány“ členských štátov spolu musia komunikovať. Následne, podľa článku 4 každý členský štát oznámi generálnemu sekretariátu Rady, ktoré orgány sú podľa jeho vnútorného práva kompetentné vykonávať výkon trestov a dohľad nad nimi (ktoré, opäť sa zdôrazňuje, nemusia byť justičné orgány). Je zrejmé, že možnosť používať tento výraz v texte rámcového rozhodnutia sa musí zvážiť od prípadu k prípadu (pozri odôvodnenia k článkom 4, ods. 1 a 6, ods. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 7 odsek 2

2. Ak je druh alebo trvanie podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií nezlučiteľné so zákonnými ustanoveniami vykonávajúceho štátu, príslušný justičný orgán v uvedenom štáte ich môže prispôsobiť v súlade s podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, ktoré sú ustanovené v práve vykonávajúceho štátu pre skutky rovnakého druhu. Prispôsobené podmienečné opatrenia alebo alternatívne sankcie musia v čo najväčšej miere zodpovedať tým, ktoré sa uložili v štáte pôvodu.

2. Ak je trvanie podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií nezlučiteľné so zákonnými ustanoveniami vykonávajúceho štátu, príslušný justičný orgán v uvedenom štáte ich môže prispôsobiť podmienečným opatreniam a povinnostiam a pokynom, ktoré tvoria existujúce alternatívne sankcie, ktoré sú ustanovené v práve vykonávajúceho štátu pre podobné skutky. Prispôsobené podmienečné opatrenia alebo alternatívne sankcie musia v čo najväčšej miere zodpovedať tým, ktoré sa uložili v štáte pôvodu.

Odôvodnenie

Nezlučiteľnosť opatrení alebo sankcií možno posudzovať len z hľadiska ich trvania, a nie ich povahy. Len tak to má zmysel so zreteľom na trestnú zákonnosť a len tak má zmysel článok 7 ods. 3. V praxi by bolo veľmi ťažké posudzovať prísnosť upravených opatrení alebo sankcií rôznej povahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 7 odsek 3a (nový)

 

3a. V prípade prispôsobenia podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií podľa odseku 2 príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne oznámi toto rozhodnutie príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu. Po oznámení môže príslušný justičný orgán štátu pôvodu rozhodnúť o stiahnutí osvedčenia a rozsudku, prípadne rozhodnutia o podmienečnom prepustení. V tejto situácii musí byť zaručené právo na vypočutie odsúdenej osoby.

Odôvodnenie

Tak ako sa pri prijatí rozhodnutia o presune uznáva právo odsúdenej osoby na vypočutie, musí byť toto právo garantované aj v prípade opačného postupu (zrušenie tohto rozhodnutia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 9 odsek 1

1. Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu môže odmietnuť uznať rozsudok a prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, ak:

1. Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu môže odmietnuť uznať rozsudok (prípadne rozhodnutie o podmienečnom prepustení) a prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, ak:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 9 odsek 1 písmeno a)

a) osvedčenie uvedené v článku 6 je neúplné alebo zjavne nezodpovedá rozsudku a nebolo doplnené alebo opravené v primeranej lehote stanovenej príslušným justičným orgánom vykonávajúceho štátu;

a) osvedčenie uvedené v článku 6 je neúplné alebo zjavne nezodpovedá rozsudku alebo rozhodnutiu o podmienečnom prepustení a nebolo doplnené alebo opravené v primeranej lehote stanovenej príslušným justičným orgánom vykonávajúceho štátu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 9 odsek 1 písmeno b)

b) nie sú splnené kritériá stanovené v článku 5;

b) nie sú splnené kritériá stanovené v článku 5 (vrátane – ale nie len – povinnosti zákonného a zvyčajného pobytu vo vykonávajúcom štáte);

Odôvodnenie

Vykonávajúci štát musí byť štát „na ktorého území má odsúdená osoba zákonný a zvyčajný pobyt”, a pobyt preto musí byť jedným z kritérií, ktoré musí mať požiadaný štát na pamäti pri odmietnutí uznania a prijatia zodpovednosti za dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 9 odsek 1 písmeno e)

e) trestné stíhanie alebo výkon trestu je premlčaný podľa práva vykonávajúceho štátu a týka sa skutku, ktorý spadá do právomoci vykonávajúceho štátu podľa jeho vnútroštátneho práva;

e) trest je premlčaný podľa práva vykonávajúceho štátu;

Odôvodnenie

a) Ruší sa odkaz na premlčanie trestného stíhania, keďže sa už nejedná o trestné stíhanie, ale o už uložené tresty; b) presne povedané, treba hovoriť o „premlčaní trestu“ a nie o premlčaní výkonu trestu. V skutočnosti, ak sa má vykonať trest, nedochádza k jeho premlčaniu (lepšie povedané, nedochádza k premlčaniu jeho výkonu), ak medzitým uplynie doba premlčania trestu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 9 odsek 1 písmeno i)

i) rozsudok ukladá liečenie/terapiu, na ktoré bez ohľadu na ustanovenie článku 7 ods. 2 vykonávajúci štát nemôže dohliadať vzhľadom na svoj právny alebo zdravotnícky systém; alebo

i) rozsudok, prípadne rozhodnutie o podmienečnom prepustení, ukladá liečenie/terapiu, na ktoré bez ohľadu na ustanovenie článku 7 ods. 2 vykonávajúci štát nemôže dohliadať vzhľadom na svoj systém zdravotníctva; alebo

Odôvodnenie

Nemá zmysel uvádzať právny systém ako dôvod pre nevykonanie: v súlade s článkom 11, „dohľad… sa riadi právom vykonávajúceho štátu“. Článok 11 by mal teda znamenať (pokiaľ sa nemajú zrušiť praktické účinky zamýšľané prijatím tohto rámcového rozhodnutia – t.j. účinne vykonať tento typ rozsudkov, v záujme dosiahnutia uvedených cieľov), že vykonávajúci štát, ktorý je povinný a zaviazal sa dohliadať nad opatreniami a sankciami podľa článku 5, ods. 1 a 2, musí prijať vnútorný právny predpis na zabezpečenie tohto dohľadu v prípade, že taký právny predpis nemá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 9 odsek 1 písmeno j)

j) v prípade uvedenom v článku 13 ods. 1 nebolo možné dosiahnuť dohodu o

prispôsobení podmienečných opatrení alebo alternatívnych sankcií.

vypúšťa sa

 

Odôvodnenie

Vypustenie tohto pododseku súvisí s vypustením článku 13, ktorý by viedol k nadbytočným konzultáciám, a tým by sa účinnosť tohto rámcového rozhodnutia stala veľmi problematickou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 9 odsek 1 písmeno ja) (nové)

 

ja) osvedčenie alebo rozsudok zahŕňa opatrenia, ktoré nie sú uvedené alebo prijaté podľa článku 5 ods. 1 a 2 tohto rámcového rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 9 odsek 2

2. Pred tým, ako v prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu rozhodne o odmietnutí uznať rozsudok a prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, vhodným spôsobom komunikuje s príslušným justičným orgánom štátu pôvodu a v prípade potreby ho požiada o poskytnutie všetkých dodatočných informácií.

2. Pred tým, ako v prípadoch uvedených v pododsekoch a), b), c), h) a i) odseku 1 príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu rozhodne neuznať rozsudok, prípadne rozhodnutie o podmienečnom prepustení, a prevziať zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, vhodným spôsobom komunikuje s príslušným justičným orgánom štátu pôvodu a v prípade potreby ho požiada o poskytnutie všetkých dodatočných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 10 odsek 1

1. Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu do 10 dní od doručenia rozsudku a osvedčenia rozhodne, či uzná rozsudok a prevezme zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami. Svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu. Odmietnutie uznať rozsudok a odmietnutie prevziať zodpovednosť za dohľad sa musia zdôvodniť.

1. Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu do 30 dní od doručenia rozsudku a osvedčenia rozhodne, či uzná rozsudok a prevezme zodpovednosť za dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami. Svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu. Odmietnutie uznať rozsudok a odmietnutie prevziať zodpovednosť za dohľad sa musia zdôvodniť.

Odôvodnenie

Je to primeraná lehota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 10 odsek 2

2. Ak v konkrétnom prípade príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu nemôže dodržať lehotu ustanovenú v odseku 1, bezodkladne oznámi akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí, príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu dôvody meškania a uvedie, za ako dlho očakáva vydanie konečného rozhodnutia.

2. Ak vo výnimočnom prípade príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu nemôže dodržať lehotu ustanovenú v odseku 1, bezodkladne oznámi akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí, príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu dôvody meškania a uvedie lehotu, ktorú považuje za potrebnú na prijatie konečného rozhodnutia.

Odôvodnenie

Súlad s článkom 10 rámcového rozhodnutia, ktoré sa týka „uplatňovania zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach ukladajúce väzobné tresty alebo opatrenia na odňatie slobody na účely ich presadzovania v Európskej únii“. Predĺženie lehoty na 30 dní znamená, že tieto prípady sa budú vždy považovať za výnimočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 11

Dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami sa riadi právom vykonávajúceho štátu.

Dohľad nad podmienečnými opatreniami a povinnosťami a pokynmi, ktoré tvoria alternatívne sankcie, sa riadi právom vykonávajúceho štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 12 odsek 1

1. Príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu má právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných trestov, alternatívnych sankcií alebo podmienečných odsúdení, ako sú zmena podmienečných opatrení, zrušenie odkladu trestu, uloženie trestu v prípade podmienečného odsúdenia alebo odpustenie zvyšku trestu. Právo vykonávajúceho štátu sa vzťahuje na uvedené rozhodnutia a tiež na všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku.

1. Príslušný orgán vykonávajúceho štátu má právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných trestov, alternatívnych sankcií, podmienečných odsúdení alebo podmienečných prepustení, ako sú zmena podmienečných opatrení, zrušenie odkladu trestu, stanovenie trestu v prípade podmienečného odsúdenia, jeho zrušenie alebo skončenie. Právo vykonávajúceho štátu sa vzťahuje na uvedené rozhodnutia a tiež na všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku.

Odôvodnenie

a) V tomto článku sa musí použiť len spojenie „príslušný orgán“: so zreteľom na uvedené „následné rozhodnutia“, ktoré môžu byť v niektorých členských štátoch prijaté inými ako „justičnými orgánmi“ (napríklad, rozhodnutia týkajúce sa zmeny podmienečných opatrení);

b) stanoveniu trestu v prípade podmienečného odsúdenia musí predchádzať zrušenie podmienečného odsúdenia; c) Z dôvodu zjednotenia znení treba uprednostniť „skončenie“ pred „odpustením“ (pozri článok 14 ods. 1 písm. d)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 12 odsek 2

2. Príslušný justičný orgán štátu pôvodu si môže vyhradiť právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných odsúdení. V tomto prípade sa právo štátu pôvodu vzťahuje na všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku.

2. Príslušný orgán štátu pôvodu si môže vyhradiť právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných odsúdení. V tomto prípade sa právo štátu pôvodu vzťahuje na všetky rozhodnutia uvedené vyššie a všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku.

Odôvodnenie

Štát pôvodu alebo vykonávajúci štát, ktorý uplatňuje právo, uplatňuje svoje právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 12 odsek 3

3. Každý členský štát môže v čase transpozície tohto rámcového rozhodnutia uviesť, že ako vykonávajúci štát môže v jednotlivých prípadoch odmietnuť prevziať zodpovednosť, ako je uvedené v odseku 1. V týchto prípadoch sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 prijme rozhodnutie a zašle oznámenie. Toto nemá vplyv na povinnosť ustanovenú v článku 7 ods. 1.

3. Každý členský štát môže v čase schvaľovania tohto rámcového rozhodnutia alebo neskôr, počas transpozície, prostredníctvom vyhlásenia uloženého na generálnom sekretariáte Rady uviesť, že ako vykonávajúci štát v jednotlivých prípadoch určených týmto členským štátom odmieta prevziať zodpovednosť podľa odseku 1. V týchto prípadoch sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 prijme rozhodnutie s odôvodnením a zašle oznámenie. Toto nemá vplyv na povinnosť ustanovenú v článku 7 ods. 1. Členský štát môže takéto vyhlásenie kedykoľvek stiahnuť. Vydanie alebo stiahnutie vyhlásenia sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Zásadou je, že odmietnutie je výnimočné. Rámcové rozhodnutie by inak stratilo účinnosť a tým aj zmysel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 13

Článok 13

Konzultácie medzi príslušnými justičnými orgánmi

1. Ak má príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu v úmysle vykonať prispôsobenia, ako je ustanovené v článku 7 ods. 2 a 3, najprv sa poradí s príslušným justičným orgánom štátu pôvodu o upravených podmienečných opatreniach alebo alternatívnych sankciách.

vypúšťa sa

2. Pri postupovaní rozsudku a osvedčenia, ako je ustanovené v článku 6, môže príslušný justičný orgán štátu pôvodu upustiť od konzultácií uvedených v odseku 1. V takomto prípade sa v súlade s článkom 7 ods. 2 a 3 príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu následne oznámia akékoľvek prispôsobenia vykonané príslušným justičným orgánom vykonávajúceho štátu.

 

Odôvodnenie

Článok 13 sa vypúšťa, aby sa zabránilo nadbytočným konzultáciám, ktoré by viedli k sťaženiu účinnosti tohto rámcového rozhodnutia. Je však potrebné uviesť, že v súlade s novým odsekom 4 článku 7, môže štát pôvodu osvedčenie stiahnuť, ak je prispôsobenie, na ktoré sa vzťahuje tento článok, neprijateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 14 názov

Povinnosti zainteresovaných orgánov, ak má vykonávajúci štát právomoc pre všetky ďalšie rozhodnutia

Povinnosti zainteresovaných orgánov, ak má vykonávajúci štát právomoc pre všetky následné rozhodnutia

Odôvodnenie

Zjednotenie terminológie (pozri článok 12 ods. 1)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 14 odsek 1 písmeno a)

a) zmeny podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie;

a) alternatívne sankcie a zmena podmienečných opatrení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 14 odsek 1 písmeno b)

b) zrušenia odkladu trestu;

b) zrušenia podmienečného trestu a podmienečného odsúdenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 14 odsek 1 písmeno c)

c) uloženia trestu v prípade podmienečného odsúdenia;

c) stanovenia trestu v prípade podmienečného odsúdenia;

Odôvodnenie

Zjednotenie terminológie (pozri článok 12 ods. 1)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 14 odsek 1 písmeno d)

d) skončenia podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie.

d) skončenia podmienečných trestov, podmienečných odsúdení alebo alternatívnych sankcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 14 odsek 1a (nový)

 

1a. V prípadoch zrušenia podmienečných trestov, podmienečných odsúdení alebo alternatívnych sankcií je vykonávajúci štát zodpovedný za výkon trestu odňatia slobody uplatneného v rozsudku, okrem prípadov podľa článku 12 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 14 odsek 2

2. Príslušný justičný orgán štátu pôvodu bezodkladne oznámi príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu, všetky okolnosti alebo zistenia, ktoré by podľa jeho názoru mohli viesť k zrušeniu odkladu trestu alebo zmene podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie.

2. Príslušný justičný orgán štátu pôvodu bezodkladne oznámi príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu, všetky okolnosti alebo zistenia, ktoré by podľa jeho názoru mohli viesť k zrušeniu odkladu trestu alebo podmienečného odsúdenia alebo zmene podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov, ktoré tvoria alternatívne sankcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 14 odsek 2a (nový)

 

2a. Justičné orgány musia vypočuť odsúdenú osobu pred stanovením trestu v prípade podmienečného odsúdenia alebo pred zrušením odkladu trestu v záujme zabezpečenia účinnosti základnej zásady vypočutia odsúdeného.

Odôvodnenie

Musí existovať paralela medzi touto situáciou a situáciou podľa článku 15 ods. 2. Zásada vypočutia odsúdeného je neoddeliteľnou súčasťou trestného konania v týchto prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 15 názov

Povinnosti zainteresovaných orgánov, ak má štát pôvodu právomoc pre všetky ďalšie rozhodnutia

Povinnosti zainteresovaných orgánov, ak má štát pôvodu právomoc pre všetky následné rozhodnutia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok15 odsek 1

1. Ak má príslušný justičný orgán štátu pôvodu právomoc pre všetky ďalšie rozhodnutia v súlade s článkom 12 ods. 2 a 3, príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu mu bezodkladne oznámi:

1. Ak má príslušný justičný orgán štátu pôvodu právomoc pre všetky následné rozhodnutia v súlade s článkom 12 ods. 2 a 3, príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu mu bezodkladne oznámi:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 15 odsek 1 písmeno a)

a) akékoľvek porušenie podmienečného opatrenia alebo alternatívnej sankcie, a

a) porušenie podmienečného opatrenia alebo povinností a pokynov, ktoré tvoria alternatívne sankcie, a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 15 odsek 1 písmeno b) písmeno i)

i) môže viesť k zmene podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie,

i) môže viesť k zmene podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov, ktoré tvoria alternatívne sankcie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 15 odsek 1 písmeno b) písmeno ii)

ii) je relevantné pre uloženie trestu v prípade podmienečného odsúdenia, alebo

ii) je relevantné pre stanovenie trestu v prípade podmienečného odsúdenia, alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 15 odsek 1 písmeno b) písmeno iii)

iii) by mohlo mať za následok zrušenie odkladu trestu.

iii) by mohlo mať za následok zrušenie odkladu trestu a podmienečného odsúdenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 15 odsek 3

3. Pred prijatím rozhodnutia o uložení trestu v prípade podmienečného odsúdenia alebo o zrušení odkladu trestu musí byť odsúdená osoba vypočutá na súde. Ak je to vhodné, táto požiadavka sa môže splniť podľa postupu, ktorý je ustanovený v článku 10 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 20001.

-----------------

1Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3.

3. Pred prijatím rozhodnutia o stanovení trestu v prípade podmienečného odsúdenia alebo o zrušení odkladu trestu musia justičné orgány vypočuť odsúdenú osobu v záujme zabezpečenia účinnosti základnej zásady vypočutia odsúdeného.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 15 odsek 4 písmeno a)

a) zmeny podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie;

a) zmeny podmienečných opatrení alebo povinností alebo pokynov, ktoré tvoria alternatívne sankcie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 15 odsek 4 písmeno b)

b) zrušenia odkladu trestu;

b) zrušenia odkladu trestu a podmienečného odsúdenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 15 odsek 4 písmeno c)

c) uloženia trestu v prípade podmienečného odsúdenia;

c) stanovenia trestu v prípade podmienečného odsúdenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 15 odsek 4 písmeno d)

d) skončenia podmienečných opatrení alebo alternatívnej sankcie.

d) skončenia podmienečného trestu, podmienečného odsúdenia alebo alternatívnych sankcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 15 odsek 4a (nový)

 

4a. Akúkoľvek zmenu podmienečného opatrenia alebo povinností alebo pokynov, ktoré tvoria alternatívne sankcie musí príslušný justičný orgán štátu pôvodu uskutočniť so zreteľom na článok 5. V prípade zmeny môže príslušný orgán vykonávajúceho štátu prijať nové rozhodnutie v súlade s článkom 7 ods. 2 alebo článkom 9 ods. 1 písm. i).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 15 odsek 5

5. V prípade uloženia trestu alebo zrušenia odkladu trestu príslušný justičný orgán štátu pôvodu zároveň oznámi príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu, či má v úmysle zaslať vykonávajúcemu štátu:

5. V prípade uloženia trestu alebo zrušenia odkladu trestu príslušný justičný orgán štátu pôvodu zároveň oznámi príslušnému justičnému orgánu vykonávajúceho štátu zánik potreby dohľadu nad podmienečnými opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 15 odsek 5 písmeno a)

a) rozsudok a osvedčenie ustanovené v rámcovom rozhodnutí Rady 2007/...*/SVV na účely prevzatia zodpovednosti za výkon opatrenia zahŕňajúceho odňatie slobody; alebo

---------------

* Ú. v. EÚ: doplňte číslo rámcového rozhodnutia uvedeného v odôvodnení (3).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 15 odsek 5 písmeno b)

b) európsky zatýkací rozkaz na účely odovzdania odsúdenej osoby v súlade s

rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači

a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi1.

-------------------------------

1 Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 15 odsek 6

6. Ak povinnosť vykonať podmienečné opatrenia alebo alternatívne sankcie uplynula, príslušný orgán vykonávajúceho štátu ukončí nariadené opatrenia čo najskôr potom, ako mu to náležite oznámil príslušný orgán štátu pôvodu.

6. Príslušný orgán vykonávajúceho štátu ukončí výkon podmienečných opatrení a dohľad nad nimi potom, ako mu to oznámil príslušný orgán štátu pôvodu podľa odseku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 16 názov

Amnestia a milosť

Amnestia, milosť a revízia rozsudku

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Článok 16 odsek 1a (nový)

 

Len štát pôvodu môže rozhodnúť o žiadosti o revíziu rozsudku o podmienečnom treste, podmienečnom opatrení a alternatívnej sankcii, ktorých dohľad a výkon upravuje toto rámcové rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 17

Ak odsúdená osoba opustí vykonávajúci štát a zriadi si miesto svojho zákonného a obvyklého pobytu v inom členskom štáte, príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu postúpi právomoc, pokiaľ ide o dohľad nad podmienečnými opatreniami a alternatívnymi sankciami a o všetky ďalšie rozhodnutia týkajúce sa výkonu rozsudku, príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu.

Ak odsúdená osoba opustí územie vykonávajúceho štátu alebo ukončí svoj zákonný alebo zvyčajný pobyt vo vykonávajúcom štáte, príslušný justičný orgán vykonávajúceho štátu postúpi právomoc, pokiaľ ide o dohľad nad podmienečnými opatreniami a povinnosťami alebo pokynmi, ktoré tvoria alternatívne sankcie, ako aj ďalšími rozhodnutiami týkajúcimi sa výkonu rozsudku, prípadne rozhodnutiami o podmienečnom prepustení, príslušnému justičnému orgánu štátu pôvodu.

Odôvodnenie

Vykonávajúci štát nebude môcť vykonávať dohľad nad odsúdenou osobou a z toho vyplýva prenos právomoci vykonávať dohľad na štát pôvodu. Tento prenos sa musí chápať ako povinnosť a nie ako právomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 17 odsek 1a (nový)

 

1a. Musí tiež nastať presun právomoci uvedenej v odseku 1 v prípade, že štát pôvodu o to požiada justičný orgán vykonávajúceho štátu z dôvodu prebiehajúcich ďalších trestných konaní proti osobe v štáte pôvodu.

(1)

Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Európska únia už dávno nie je iba spoločným hospodárskym priestorom, ale stala sa zároveň priestorom spoločných hodnôt. Únia tiež zaznamenala pokrok smerom k vytvoreniu politického spoločenstva, ktoré sa riadi osvieteneckým ideálom vznešenej dôstojnosti človeka. Európska únia postupne presadzuje deľbu politickej moci medzi členskými štátmi, ako aj spoluprácu medzi inštitúciami a vytváranie kozmopolitného právneho systému zameraného na človeka.

Čo je však na Európskej únii skutočne fascinujúce, je jej zameranie na človeka a na právo, ktorým sa riadia všetky národy a generácie.

Voľný pohyb osôb v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sprevádza pohyb súdnych rozhodnutí na základe vzájomného uznávania, ako aj na základe policajnej a súdnej spolupráce. Jednotlivé oblasti práva, medzi nimi aj trestné právo, sa čoraz viac vymykajú z „feudálnych pút“ členských štátov, a tým sa približujú k spoločnému ideálu spravodlivosti dostupnej všetkým. Európska únia je skutočne mimoriadnym príkladom politického poriadku, ktorý stavia na postupnom zbližovaní osobitných záujmov každého členského štátu s morálnym odhodlaním presadzovať ciele spravodlivosti.

Súčasťou tohto pohybu smerom k postupnej spolupráci medzi členskými štátmi Únie je trestné právo. Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je uľahčenie sociálnej reintegrácie odsúdených osôb a zlepšenie ochrany obetí a spoločnosti, ako aj uľahčenie ukladania primeraných podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení v prípade porušiteľov zákona, ktorí nežijú v štáte, v ktorom sú odsúdení. Hodnota tejto iniciatívy spočíva najmä v tom, že povzbudzuje súdne orgány členských štátov k tomu, aby v oblasti trestného práva určovali iné tresty než trest odňatia slobody. Je všeobecne známe, že ak politický program neponúka podmienky na praktické uskutočnenie alternatívnych sankcií, sudcovia majú tendenciu neukladať ich. Otvorenie možnosti alternatívnych sankcií ako takých napomáha rozvoju humanitárneho prístupu v trestnom práve a v trestoch, a tým aj rozvoju európskeho práva vo všeobecnosti. Vyvracia falošnú predstavu, že právo odsúdenej osoby na sociálnu reintegráciu je v rozpore so záujmom spoločnosti o jej integráciu. Pravda je taká, že o žiaden protiklad tu nejde. Postavenie odsúdených osôb je dokonca akýmsi barometrom, ktorým sa hodnotí stupeň civilizovanosti a kvality justičného systému ktoréhokoľvek politického spoločenstva. Presadzovanie ukladania podmienečných opatrení ako alternatívy k trestom odňatia slobody je cieľom, ktorý treba v oblasti európskeho trestného práva naliehavo uskutočniť. Európska politika sa musí snažiť zapojiť do tohto úsilia o vytvorenie prepojenia medzi trestným právom a právnou kultúrou vo všetkých jej rozmeroch: v oblasti koncepcie trestov, ich vykonávania a v oblasti vzťahu odsúdených osôb k spoločnosti ako takej.

2. Účinnosť vzájomného uznávania je niekedy obmedzená, čo je spôsobené skutočnosťou, že harmonizácia trestného práva v členských štátoch je ešte iba v ranom štádiu. Dôkaz o tom nám poskytuje toto rámcové rozhodnutie. Spolupráca pri dohľade nad alternatívnymi sankciami a pri ich výkone by bola omnoho jednoduchšia, účinnejšia a menej problematická, keby členské štáty prijali rovnaký druh trestov alebo preukázali podobnú organizáciu justičných orgánov, či dokonca rovnocennejšie hmotné alebo procesné trestné zákony! [viď problém prispôsobenia „rôznych opatrení“ alebo „nestabilných právomocí“, keď sa ruší podmienečný trest alebo sa ukladá trest v prípade podmienečného odsúdenia].

Potreba postupnej aproximácie hmotného trestného práva členských štátov je skutočne základnou požiadavkou, ak má byť európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti úspešný. Veď rastúcu harmonizáciu trestného práva jednotlivých členských štátov možno obhajovať na základe spoločných hodnôt zakotvených v článku 6 Zmluvy o Európskej únii: tieto hodnoty sú napokon vo veľkej miere zaručené normami trestného práva.

3. Zatiaľ sa vykonávacie pravidlá rámcového rozhodnutia budú musieť zorganizovať v závislosti od súčasného stavu. Preto sa pri „rozdelení“ právomocí medzi štátom pôvodu a vykonávajúcim štátom z dôvodu zákonnosti, jasnosti a právnej bezpečnosti siahlo po pravidle, podľa ktorého štát vykonávajúci istú právomoc pri tom uplatňuje svoje vlastné právne predpisy (viď článok 12 ods. 2).

Okrem tohto riešenia sa ošetrila aj potreba výslovne uviesť zásadu vypočutia odsúdeného v prípadoch zrušenia podmienečného trestu a uloženia trestu pri podmienečnom odsúdení ako nespochybniteľnú zásadu týchto postupov [viď článok 14 ods. 2a (nový)]. Rovnako sa uznalo za vhodné uviesť v rámcovom rozhodnutí odkaz na vnútroštátne ústavy v súvislosti so zmienkou o hodnotách Zmluvy (viď. článok 3). Základné práva stanovujú normu, ktorá slúži ako základ, podľa ktorého treba súbory základných práv Únie a členských štátov vnímať ako otvorené súbory, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

V tomto smere bolo tiež cieľom prispieť k otázke súhlasu s podnetom k presunu zodpovednosti za dohľad a výkon (viď článok 5 ods. 1a). Možnosť presunu nie je základným právom odsúdenej osoby [práve preto, lebo už postavenie odsúdenej osoby má a vyjasnenie načasovania a úloh je tiež otázkou justičnej legitímnosti]. Preto prenos nepodlieha súhlasu. Čo nesmie v tomto ohľade chýbať, je rozhodujúca súdna úvaha zameraná na plnenie cieľov rámcového rozhodnutia, ako aj udelenie práva na vypočutie odsúdenej osobe, pretože vypočutie zohráva pre uvedenú úvahu rozhodujúcu úlohu.

Práve v záujme uvedenej účinnosti sa tu navrhuje aj ustanovenie „pravidla výnimočného odmietnutia„ zo strany vykonávajúceho štátu (viď článok 12 ods. 3)

Rozhodlo sa ešte aj o tom, že bude zahrnuté vymedzenie „zákonného a zvyčajného pobytu“, ktoré zodpovedá vymedzeniu zakotvenému v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev [viď článok 2 písm. ga) (nové)].

Ako bolo povedané, toto stanovisko poskytuje príležitosť na vyčerpávajúce vyjasnenie vymedzenia/rozdelenia právomocí medzi štátom pôvodu a vykonávajúcim štátom. Zrozumiteľnosť je základným kameňom právnej istoty a zákonnosti, ktoré sú v trestnom práve nevyhnutné. Z toho dôvodu sa vylučuje, aby vykonávajúci štát robil úpravy povahy opatrení (viď článok 7 ods. 2). S osobitosťou zásady prísnej zákonnosti v trestnom práve sa javí zlučiteľné len prispôsobenie trvania a prípadne spôsobu výkonu.

4. Napokon treba zdôrazniť, že iniciatíva Francúzska a Nemecka týkajúca sa tohto rámcového rozhodnutia vysiela veľmi pozitívny signál pre európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Potvrdzuje totiž, že európsky rozmer je už vnímaný v súvislosti s myšlienkou intenzívnej politickej a právnej integrácie Únie. A dokazuje, že do európskeho systému spravodlivosti preniká humanizácia trestného práva: ide o systém spravodlivosti postavený na nezjednodušiteľnej hodnote ľudskosti, v ktorom je každý človek, aj odsúdená osoba, považovaný za účel sám o sebe, za jedinečnú a neopakovateľnú bytosť.


POSTUP

Názov

Uznávanie podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľad nad nimi

Referenčné čísla

06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS)

Dátum konzultácie s EP

11.5.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

24.5.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Maria da Assunção Esteves

21.5.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.6.2007

27.6.2007

11.9.2007

3.10.2007

Dátum prijatia

3.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Eva-Britt Svensson

Posledná úprava: 11. októbra 2007Právne oznámenie