Eljárás : 2005/0805(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0362/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0362/2007

Viták :

PV 24/10/2007 - 19
CRE 24/10/2007 - 19

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0476

JELENTÉS     *
PDF 146kWORD 73k
2007. október 8.
PE 393.875v02-00 A6-0362/2007

a Tanács kerethatározata a kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról

(9688/2007 – C6-0209/2007 – 2005/0805(CNS))

(Ismételt konzultáció)

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Ioannis Varvitsiotis

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács kerethatározata a kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló kezdeményezéséről

(9688/2007 – C6-0209/2007 – 2005/0805(CNS))

(Konzultációs eljárás – ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács tervezetére (9688/2007)(1),

–   tekintettel az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezésére (7307/2005)(2),

–   tekintettel 2006. június 14-i álláspontjára(3),

–   tekintettel az EK-Szerződés 31. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0209/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére, 51. cikkére és 55. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0362/2007),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy a szöveget ennek megfelelően módosítsa;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja az Tanács kezdeményezését;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) A büntetőeljárások során érvényesülő eljárási jogok kulcsfontosságú elemek annak biztosításában, hogy a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés során kölcsönös bizalom alakulhasson ki, és a német elnökség erőfeszítései ellenére a Bizottság által indítványozott és a Parlament által támogatott kerethatározat-tervezetet követően még nem jött létre megállapodás;

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C 150., 2005.6.21., 1. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0256.


INDOKOLÁS

Az Európai Tanács 1999. október 15-én és 16-án Tamperében tartott ülésén elfogadta a kölcsönös elismerés elvét, amelynek az Európai Unión belül mind a polgári, mind a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés alapjává kell válnia.

2000. november 29-én a Tanács a tamperei következtetésekkel összhangban a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben történő végrehajtásáról intézkedési programot fogadott el, amelyben felszólított a szabadságvesztéssel járó jogerős ítéletek kölcsönös elismerésére szolgáló modern mechanizmusok szükségességének értékelésére, valamint az elítélt személyek átszállítása elvének az egyik tagállamban lakóhellyel rendelkező személyekre való alkalmazásának kiterjesztésére.

A szabadság, a biztonság és a jog Európai Unión belüli megerősítését célul kitűző hágai program szükségessé teszi, hogy a tagállamok végrehajtsák az intézkedési programot, különösen a szabadságvesztéssel járó jogerős büntetőítéletek végrehajtása terén.

A tagállamok közötti, más tagállamok jogi rendszere iránti kölcsönösen érvényesülő különös bizalommal jellemezhető kapcsolatok lehetővé teszik a kibocsátó állam hatóságai által hozott határozatoknak a végrehajtó állam által történő elismerését. Azzal együtt, hogy az elítélt személyt megfelelő biztosítékokkal kell ellátni, az eljárásban való részvétele többé nem lehet annyira domináns, hogy minden esetben beleegyezését kelljen kérni a kiszabott büntetőítéletnek – annak elismerése és a kiszabott büntetés végrehajtása céljából – egy másik tagállamba történő továbbításához.

Ezt a kerethatározatot olyan módon kell végrehajtani és alkalmazni, hogy az lehetővé tegye az egyenlőség, a pártatlanság és a méltányosság általános elveinek tiszteletben tartását.

Ezt a kerethatározatot értelemszerűen alkalmazni kell a büntetések végrehajtására az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 4. cikkének (6) bekezdése és 5. cikkének (3) bekezdése szerinti esetekben is. Ez többek között azt jelenti, hogy a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat sérelme nélkül a végrehajtó tagállam a 9. cikkben foglaltak szerint ellenőrizheti a megtagadási indokok meglétét, beleértve a kettős büntethetőség ellenőrzését – olyan mértékben, ahogy az a tagállam 7. cikk (4) bekezdése szerinti nyilatkozatában szerepel – mint az ítélet elismerésének és megerősítésének feltételét annak mérlegelése céljából, hogy a személyt át kell-e adni vagy a büntetőítéletet meg kell-e erősíteni az előbb említett kerethatározat 4. cikkének (6) bekezdése szerinti esetekben.

Ez a kerethatározat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja a Szerződés 6. cikkében elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában, különösen annak VI. fejezetében megfogalmazott elveket. Ezen kerethatározat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető egy határozat végrehajtásának megtagadására vonatkozó tilalomként, amennyiben objektív okok alapján vélelmezhető, hogy a büntetés kiszabására az érintett személy neme, faji vagy etnikai származása, vallása, nemzetisége, anyanyelve, politikai véleménye vagy szexuális irányultsága alapján történő megbüntetése céljából került sor, vagy hogy az érintett személy helyzetét illetően előítélet merülhet fel az említett okok bármelyike alapján.

E kerethatározat rendelkezéseit a vonatkozó európai közösségi jog – különösen a 2004/38/EK, a 2003/109/EK és a 2003/86/EK irányelv – rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

Az Európai Parlament által e témában felvetett kérdéseket, melyekről 2006. május 17-én már folyt tanácskozás, nagymértékben figyelembe vették, ezért az előadó azt javasolja, hogy a Tanács által módosított formában kerüljön jóváhagyásra.

.


ELJÁRÁS

Cím

Európai végrehajtási okirat és az elítélt személyek átszállítása

Hivatkozások

07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.5.2005

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.7.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ioannis Varvitsiotis

4.7.2005

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.9.2007

3.10.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

3.10.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

3

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Eva-Britt Svensson

Utolsó frissítés: 2007. október 11.Jogi nyilatkozat