Postup : 2005/0805(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0362/2007

Predkladané texty :

A6-0362/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 19
CRE 24/10/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0476

SPRÁVA     *
PDF 148kWORD 74k
8. októbra 2007
PE 393.875v02-00 A6-0362/2007

o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii

(9688/2007 - C6-0209/2007 – 2005/0805(CNS))

(Opätovná konzultácia)

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Ioannis Varvitsiotis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii

(9688/2007 – C6-0209/2007 – 2005/0805(CNS))

(Konzultačný postup - opätovná konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (9688/2007)(1),

–   so zreteľom na iniciatívu Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (7307/2005)(2),

–   so zreteľom na svoju pozíciu zo 14. júna 2006(3),

–   so zreteľom na články 31 ods. 1 písm. a) a 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0209/2007),

–   so zreteľom na články 93 a 51 a článok 55 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Rady;

2.  žiada Radu, aby text zodpovedajúco zmenila a doplnila;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Radou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a. Procesné práva v trestnom konaní sú rozhodujúcim prvkom zabezpečenia vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi pri súdnej spolupráci. Potom, čo Komisia predložila návrh rámcového rozhodnutia, ktorý Parlament podporil, sa však napriek snahám nemeckého predsedníctva doteraz nedosiahla žiadna dohoda;

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. EÚ C 150, 21.6.2005, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P6_TA(2006)0256.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska rada na zasadnutí v Tampere 15. a 16. októbra 1999 schválila zásadu vzájomného uznávania, ktorá by sa mala stať základným kameňom súdnej spolupráce v občianskych aj trestných veciach v rámci Únie.

Rada prijala 29. novembra 2000 v súlade so závermi z Tampere program opatrení na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach, v ktorom vyzvala na zhodnotenie potreby moderných mechanizmov na vzájomné uznávanie konečných rozsudkov zahŕňajúcich odňatie slobody a na rozšírené uplatňovanie zásady odovzdávania odsúdených osôb aj na osoby s bydliskom v niektorom členskom štáte.

Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii vyžaduje od členských štátov, aby dokončili program opatrení, najmä v oblasti výkonu konečných trestov odňatia slobody.

Vzťahy medzi členskými štátmi, ktoré charakterizuje osobitná vzájomná dôvera v právne systémy ostatných členských štátov, umožňujú, aby vykonávajúci štát uznal rozhodnutia prijaté orgánmi vydávajúceho štátu. Napriek tomu, že je nevyhnutné poskytnúť odsúdenej osobe primeranú ochranu, táto osoba by už nemala mať významný vplyv na konanie tým, že by bol vo všetkých prípadoch potrebný jej súhlas s postúpením rozsudku inému členskému štátu na účely uznania a výkonu uloženého trestu.

Toto rámcové rozhodnutie by sa malo vykonávať a uplatňovať takým spôsobom, ktorý umožní dodržiavanie všeobecných zásad rovnosti, spravodlivosti a primeranosti.

Toto rámcové rozhodnutie by sa tiež malo primerane uplatňovať pri výkone trestov v prípadoch podľa článku 4 ods. 6 a článku 5 ods. 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi. To okrem iného znamená, že bez toho, aby bolo dotknuté rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV, by vykonávajúci členský štát mohol overiť existenciu dôvodov na zamietnutie podľa článku 9, vrátane overenia obojstrannej trestnosti v rozsahu, v akom vykonávajúci štát vydal vyhlásenie podľa článku 7 ods. 4, ako podmienku na uznanie a vykonanie rozsudku s cieľom posúdiť, či osobu vydať alebo vykonať trest v prípadoch podľa článku 4 ods. 6 uvedeného rámcového rozhodnutia.

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v článku 6 Zmluvy a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej kapitole VI. Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia by sa nemalo vykladať tak, že zakazuje odmietnutie výkonu rozhodnutia, ak existujú objektívne dôvody domnievať sa, že účelom trestu je potrestanie osoby z dôvodu jej pohlavia, rasy, náboženstva, etnického pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyka, politického zmýšľania alebo sexuálnej orientácie, alebo že postavenie tejto osoby môže byť ktorýmkoľvek z týchto dôvodov nepriaznivo ovplyvnené.

Ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia by sa mali uplatňovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi ES, najmä so smernicou 2004/38/ES, smernicou 2003/109/ES a smernicou 2003/86/ES.

Sporné otázky, na ktoré poukázal Európsky parlament, s ktorým sa tento dokument konzultoval už 17. mája 2006, boli z veľkej časti zohľadnené, a spravodajca preto odporúča, aby sa návrh schválil v znení zmenenom a doplnenom Radou.


POSTUP

Názov

Príkaz na vykonanie trestu a prevoz odsúdených osôb

Referenčné čísla

07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)

Dátum konzultácie s EP

18.5.2005

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.7.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Ioannis Varvitsiotis

4.7.2005

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.9.2007

3.10.2007

 

 

Dátum prijatia

3.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Eva-Britt Svensson

Posledná úprava: 11. októbra 2007Právne oznámenie