Διαδικασία : 2007/2026(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0371/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0371/2007

Συζήτηση :

PV 24/10/2007 - 18
CRE 24/10/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2007 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0486

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 180kWORD 142k
9 Οκτωβρίου 2007
PE 390.569v02-00 A6-0371/2007

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: H κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών

(2007/2026(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Kurt Lechner

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗσ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: H προσωρινή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών

(2007/2026(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: H κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (COM(2006)0618),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0371/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί καθοριστική πρόοδος στις πληρωμές χωρίς μετρητά και στα διασυνοριακά συστήματα πληρωμών και ότι η πρόοδος αυτή θα συνεχιστεί το πλαίσιο του SEPA(1),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη υπάρχουν διατάξεις για την επιβολή προσωρινών εκτελεστικών μέτρων, τα μέτρα αυτά μπορούν να επιβάλλονται στην επικράτεια της ΕΕ μόνο μέσω περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών λόγω των διαφορετικών νομικών συστημάτων και διαδικαστικών διατάξεων και παρέχουν στον οφειλέτη τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματά του σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες της αλλοδαπής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία για διασυνοριακές υποθέσεις θα ήταν προς όφελος όσων εμπλέκονται σε δίκες σε πολλές χώρες και τα τραπεζικά ιδρύματα που θα δέχονται εντολές από διάφορα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας πιστωτής μπορεί να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να μεταβιβάζει ο οφειλέτης του χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς χωρών της αλλοδαπής σε σύντομο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως σε επανειλημμένες περιπτώσεις,

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει με την Πράσινη Βίβλο την πρωτοβουλία για τη θέσπιση διασυνοριακής ευρωπαϊκής διαδικασίας για την προσωρινή δέσμευση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς·

2.  παρακινεί όπως στο πλαίσιο των περαιτέρω ερευνών συγκεντρωθούν και στατιστικά στοιχεία για την πραγματική έκταση της παρακώλυσης της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων προκειμένου να καταστεί δυνατόν να αξιολογηθεί καλύτερα η σκοπιμότητα των προτεινομένων μέτρων·

3.  επιδοκιμάζει τη θέσπιση ενιαίας ευρωπαϊκής ρύθμισης η οποία θα ισχύει σε αυτόνομο και συμπληρωματικό πλαίσιο παράλληλα με τις εκάστοτε εθνικές διατάξεις εκτέλεσης των κρατών μελών·

4.  πιστεύει ότι μια συνεκτική και εύχρηστη, αυτόνομη ευρωπαϊκή διαδικασία προσωρινής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, υποκείμενη σε αυστηρές διαδικαστικές εγγυήσεις, είναι προτιμότερη από την εναρμόνιση της κοινοτικής νομοθεσίας·

5.  τονίζει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ισχύει μόνον για διασυνοριακές περιπτώσεις·

6.  τονίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα ρυθμίζεται μόνον η προσωρινή κατάσχεση και η προσωρινή δέσμευση χρηματικών ποσών, αλλά σε καμία περίπτωση η ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή·

7.  υποστηρίζει την άποψη ότι όσον αφορά τη νομοθετική αρμοδιότητα για μια τέτοιου είδους διαδικασία θεωρείται ενδεδειγμένο το άρθρο 65, στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ·

8.  επισημαίνει ότι μια τέτοιου είδους διαδικασία θα πρέπει να μπορεί να κινείται ήδη πριν από την επιδικία της κύριας υπόθεσης·

9.  επισημαίνει ότι πρόκειται μόνο για συνοπτική διαδικασία κατά την οποία ο δανειστής πρέπει να πιθανολογήσει την επικαλούμενη αξίωση και να αποδείξει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης καθώς και τη διακινδύνευση των δικαιωμάτων του·

10. πιστεύει ότι οι διαταγές θα πρέπει να αφορούν τη δέσμευση λογαριασμών και όχι τη μεταφορά κεφαλαίων, έως ότου εκδοθεί δικαστική εντολή από το κράτος μέλος στο οποίο έχει δεσμευτεί ο λογαριασμός, η οποία να ρυθμίζει επίσης τυχόν ζητήματα κατάταξης απαιτήσεων· κεφάλαια που υπερβαίνουν το ποσό της χρηματικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, δεν θα πρέπει να δεσμεύονται·

11. πιστεύει ότι οι διαταγές πρέπει να είναι αιτιολογημένες, για παράδειγμα λόγω κινδύνου εξαφάνισης περιουσιακών στοιχείων· θα πρέπει να παρέχονται διασφαλίσεις ώστε οι διαταγές να μην θίγουν περισσότερους λογαριασμούς από ό,τι είναι αναγκαίο·

12. πιστεύει ότι πρέπει να βρεθεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των πιστωτών να ανακτούν οφειλές και την παροχή επαρκούς προστασίας στους εναγομένους·

13. πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ευθύνη του δανειστή που ασκεί χωρίς νόμιμη αιτία αγωγή για την έκδοση διαταγής κατάσχεσης για τις ζημίες που υφίσταται από αυτήν ο οφειλέτης·

14. πιστεύει ότι πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό λογαριασμών, ακόμη και αν οι τράπεζες χρειαστεί να κάνουν έρευνες με βάση ονόματα και διευθύνσεις, οι οποίες πρέπει να γίνονται επιμελώς·

15. θεωρεί πρόσφορο να εξετάσει το ζήτημα της επιστροφής των δαπανών που προκλήθηκαν στις τράπεζες κατά τη διεκπεραίωση κατασχέσεων λογαριασμών·

16. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να υποχρεούται ο δανειστής να κινεί τη διαδικασία της κύριας αγωγής εντός καθορισμένης προθεσμίας·

17. πιστεύει ότι θα πρέπει εντούτοις να επιτρέπεται παράταση σε περίπτωση που εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες αυτές διεξάγονται με τη δέουσα επιμέλεια·

18. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί το ποσό της κατάσχεσης προκειμένου να παρεμποδίζεται η υπερβολική διασφάλιση του δανειστή και να προστατεύεται ο οφειλέτης·

19. τονίζει επίμονα την προστασία του οφειλέτη υπό το πρίσμα ότι πρέπει να αποτρέπεται η αδικαιολόγητη προσβολή της υπόληψης του οφειλέτη και να διασφαλίζεται η διατήρηση ελάχιστων ορίων μέσων διαβίωσης για την κάλυψη των μέσων συντήρησης του οφειλέτη·

20. θεωρεί απαραίτητο ως μέτρο προστασίας του οφειλέτη και προς αποφυγή καταχρήσεων εκ μέρους του δανειστή, ενόσω δεν υπάρχει τελεσίδικος τίτλος, να παρέχει ο δανειστής εγγύηση το ύψος της οποίας θα πρέπει να καθορίζεται σε αναλογία προς το ποσό που πρόκειται να δεσμευθεί·

21. απορρίπτει ένα ενιαίο στην ΕΕ όριο για τα ποσά που εξαιρούνται από την εκτέλεση της κατάσχεσης και θεωρεί ενδεδειγμένο να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να επικαλείται την εφαρμογή του εκάστοτε εθνικού εξαιρούμενου της εκτέλεσης της κατάσχεσης ποσού·

22. υποστηρίζει το δικαίωμα του οφειλέτη να ασκεί ένδικα μέσα και να μπορεί να ακυρώνει την κατάσχεση με την παροχή εγγύησης·

23. πιστεύει ότι πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα ενόψει κατάσχεσης οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί·

24. τονίζει ότι όσον αφορά την κοινοποίηση διαταγών κατάσχεσης πρέπει να διασφαλίζεται η θέσπιση ενιαίων προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και τραπεζών·

25. πιστεύει ότι οι διαταγές κατάσχεσης πρέπει να διαβιβάζονται με τρόπο που να εγγυάται τη διεκπεραίωσή τους από την τράπεζα από την επομένη της διαβίβασης, και την εκτέλεσή τους μέσα σε 24 ώρες από τον εντοπισμό του λογαριασμού· η τράπεζα πρέπει να ενημερώνει επίσημα την εκτελεστική αρχή και τον πιστωτή αν έχει δεσμευτεί το οφειλόμενο ποσό· η τράπεζα πρέπει επίσης να ενημερώνει επίσημα τον οφειλέτη όταν η διαταγή κατάσχεσης γίνει εκτελεστή· πιστεύει ότι θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν τυποποιημένες επίσημες κοινοποιήσεις, διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ή να περιορισθεί η μετάφραση·

26. πιστεύει ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί σχετική νομοθετική πράξη, ενδεχομένως με τη μορφή κανονισμού·

27. καλεί την Επιτροπή, πριν από την υποβολή πρότασής της, να διευκρινίσει τα ανοικτά και εν μέρει προβληματικά ζητήματα μέσω εμπεριστατωμένης και εκτεταμένης εξέτασης και να διεξαγάγει ιδίως εκτίμηση του αντικτύπου της στη νομοθεσία·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει τη λεπτομερή παρουσίαση όλων των σχετικών ζητημάτων και προβλημάτων στην Πράσινη Βίβλο και υποστηρίζει το στόχο για τη θέσπιση ταχείας και αποτελεσματικής διαδικασίας για την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών στην ΕΕ. Ενόψει της εξελισσόμενης ολοκλήρωσης των συναλλαγών σε ευρώ μια τέτοιου είδους ρύθμιση είναι, κατά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα απαραίτητη και σκόπιμη.

Η έκθεση δεν εξετάζει όλα τα ζητήματα, και δεν μπορεί άλλωστε να το πράξει, διότι πολλά θέματα πρέπει ακόμη να εξεταστούν ενδελεχέστερα - καθώς και στο πλαίσιο νομοθετικών συγκρίσεων - και θα ήταν πρόωρο να συναχθούν συμπεράσματα προς το παρόν. Με την επιφύλαξη αυτή διατυπώνονται οι σχετικές παρατηρήσεις.

Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν συστήματα που επιτρέπουν στους δανειστές να δεσμεύουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς με τον τρόπο αυτό. Υπάρχει κατ' αρχήν το ενδεχόμενο να εξασφαλιστεί η δέσμευση, η κατάσχεση, κ.ά., σε ένα άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, στην πραγματικότητα το μέτρο αυτό είναι εξαιρετικά δυσεφάρμοστο και πολυδάπανο για τον δανειστή λόγω των διαφορετικών διαδικασιών και έννομων συνεπειών, χωρίς να αναφερθούν τα γλωσσικά προβλήματα και τα χρονικά περιθώρια. Η κατάσταση αυτή διευκολύνει τον οφειλέτη να διαφύγει τη δυνατότητα πρόσβασης των δανειστών του στην περιουσία του. Τούτο παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα της εσωτερικής αγοράς. Ο Κανονισμός "Βρυξέλλες Ι" δεν καλύπτει - ή δεν καλύπτει πλήρως - την προβληματική αυτή. Εξάλλου, η προσέγγιση των υφισταμένων εθνικών ρυθμίσεων μέσω διαδικασίας εναρμόνισης δεν είναι αποτελεσματική καθότι τα νομικά συστήματα είναι τόσο διαφορετικά ώστε ο στόχος αυτός φαίνεται σχεδόν ανέφικτος.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί μια αυτόνομη πρόσθετη διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ που θα ισχύει παράλληλα με τις εθνικές διατάξεις. Θα πρέπει να ισχύει μόνο για διασυνοριακές διαδικασίες και να αφορά μόνον τραπεζικούς λογαριασμούς και όχι άλλα περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται μόνον για την προσωρινή διασφάλιση του οφειλέτη και όχι για την τελική ικανοποίηση της απαίτησής του και συνεπώς δεν πρόκειται για την επιστροφή των χρημάτων του.

Το άρθρο 65, στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ θεωρείται ενδεδειγμένη νομική βάση.

Ενόψει απειλητικής δικαστικής απαίτησης θα μπορούσε να επιχειρεί ένας οφειλέτης να αποκρύπτει χρηματικά ποσά. Με τον τρόπο αυτό, ανεξάρτητα από τους στόχους της Πράσινης Βίβλου, θα είχε οποτεδήποτε τη δυνατότητα ο δανειστής να υποβάλει αίτηση για την έκδοση απόφασης κατάσχεσης, δηλαδή ήδη πριν κινηθεί η διαδικασία της κύριας υπόθεσης.

Ο δανειστής θα πρέπει να αποδείξει στο πλαίσιο διαδικασίας λήψης ασφαλιστικών μέτρων, την ύπαρξη της θεμελιωμένης του απαίτησης καθώς και τον επείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης για την έκδοση διαταγής κατάσχεσης. Θεωρείται ότι υπάρχει ζήτημα κατεπείγοντος όταν εκφράζονται ανησυχίες ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα παρεμποδιζόταν ή θα δυσχεραινόταν σε μεγάλο βαθμό η αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης. Δεδομένου ότι πρόκειται εν προκειμένω για διαδικασία κατεπείγοντος, λαμβάνονται υπόψη ως μέσα για την πιθανολόγηση της αξίωσης, λ.χ., ένορκη βεβαίωση εκτός της υποβολής εγγράφων ή άλλων γραπτών δηλώσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να προβλέπεται ότι η υποβολή ψευδούς ένορκης βεβαίωσης θα είχε ποινικές συνέπειες.

Μια αδικαιολόγητη κατάσχεση μπορεί να έχει σοβαρές και μάλιστα καταστροφικές για την επιβίωση του οφειλέτη συνέπειες και να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσδίδεται ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην προστασία του οφειλέτη, λ.χ. με τη χορήγηση εγγύησης εκ μέρους του δανειστή, με την άσκηση δικαιώματος προσβολής της απόφασης, με τον περιορισμό του ποσού κατάσχεσης, με την υποχρέωση του δανειστή να κινήσει εντός καθορισμένης προθεσμίας την κύρια διαδικασία, κ.ά..

Κατά την κρίση του εισηγητή, δεν πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ ενιαίο όριο των εξαιρούμενων εκτέλεσης ποσών, αλλά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο οφειλέτης να αξιώνει το εκάστοτε εθνικό εξαιρούμενο εκτέλεσης ποσό.

Θα πρέπει κατ' αρχήν να αποκλείεται το ενδεχόμενο κατάσχεσης όταν πρόκειται για λογαριασμούς που τηρούνται σε όνομα τρίτων οι δικαιούχοι των οποίων δεν είναι οι οφειλέτες, αλλά, λ.χ. ένας συμβολαιογράφος ή δικηγόρος.

Εκτός από τα προβλήματα που έχουν εκτεθεί υπάρχουν ορισμένα άλλα δυσεπίλυτα ζητήματα, όπως, λ.χ. η δικαιοδοσία του δικαστηρίου, λεπτομέρειες της διαδικασίας εκτέλεσης ή της αποζημίωσης της τράπεζας, τα οποία πρέπει ακόμη να εξεταστούν ενδελεχώς, καθώς και ζητήματα ουσιαστικού δικαίου όπως είναι η ιεράρχηση της κατάσχεσης. Προς το παρόν δεν απαιτείται η πλέον εμπεριστατωμένη εξέταση των ζητημάτων αυτών, αλλά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών συζητήσεων.

(1)

Ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗσ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (20.7.2007)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών

(2007/2026(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Παναγιώτης Δημητρίου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί σοβαρό μειονέκτημα το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα που επιτρέπουν να κατανοηθεί η έκταση του προβλήματος του να διαφεύγουν οι οφειλέτες της δικαιοσύνης· πιστεύει ότι τέτοιου είδους στατιστικές πληροφορίες θα ήταν πολύ χρήσιμες για την εκτίμηση της σκοπιμότητας της κατάσχεσης ως δικαστικού μέτρου υπό το πρίσμα των πρακτικών δυσχερειών που συνεπάγεται η εφαρμογή της και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

2.  υποστηρίζει, κατ' αρχήν, την άποψη ότι η πρόταση θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών διαδικασιών· πιστεύει ότι προς το σκοπό αυτό θα ήταν προτιμότερο να υιοθετηθεί η μέθοδος της εναρμόνισης, αλλά, δεδομένου ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι κατά τα φαινόμενα εφικτή επί του παρόντος, η αυτόνομη διαδικασία συνιστά τον καλύτερο άλλο τρόπο για τη ρύθμιση της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών·

3.  πιστεύει, ωστόσο, ότι η διαδικασία θα πρέπει να έχει αποκλειστικά προστατευτικό χαρακτήρα και να διατίθεται ως μέτρο κατεπείγοντος σε όλα τα διαδικαστικά στάδια μέσω μονομερούς (ex parte) εφαρμογής, και ότι το ζήτημα της διαταγής κατάσχεσης θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου· πιστεύει επίσης ότι η ύπαρξη βάσιμου λόγου για την ανάληψη δράσης, η πιθανότητα επιτυχίας της δράσης και ο κίνδυνος αδυναμίας εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης σε μεταγενέστερο στάδιο σε περίπτωση μη έκδοσης της διαταγής κατάσχεσης, θα πρέπει να συνιστούν τους λόγους για την έκδοση διαταγής κατάσχεσης που θα τεκμηριώνονται από έκθεση των γεγονότων, κατά προτίμηση υπό μορφή ένορκης γραπτής κατάθεσης·

4.  υποστηρίζει την άποψη ότι η αίτηση για έκδοση παρόμοια διαταγή θα πρέπει να εξετάζεται επ' ακροατηρίω εντός εύλογης προθεσμίας, ούτως ώστε να παρέχεται στον εναγόμενο το δικαίωμα να ακουστούν οι απόψεις του και στο δικαστήριο να επανεξετάσει την κατάσταση και να αποφασίσει αναλόγως, θα πρέπει δε να ειδοποιείται ο εναγόμενος τόσο από την τράπεζα όσο και από ο δικαστήριο· πιστεύει ότι τα πρακτικά προβλήματα που αφορούν την εκτέλεση διαταγής κατάσχεσης, την αυθεντικότητα της διαταγής και την ταχεία κοινοποίησή της στην τράπεζα, θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνίας· υποστηρίζει την άποψη ότι οι δαπάνες θα πρέπει να βαρύνουν πρωτοδίκως τον αιτούντα, ο οποίος θα μπορούσε τελικώς να επανακτήσει τα έξοδα από τον εναγόμενο σε περίπτωση δικαστικής επιτυχίας του·

5.  υποστηρίζει την άποψη ότι δεδομένου ότι η δέσμευση ενός τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να επηρεάζει άλλους πιστωτές και, ασφαλώς, οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του εναγόμενου, η σχετική διαταγή θα πρέπει να περιορίζει το προς δέσμευση ποσό στο διεκδικούμενο ποσό προσαυξανόμενο με τόκους και εύλογα έξοδα·

6.  πιστεύει ότι η διαταγή πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένη τράπεζα ή συγκεκριμένες τράπεζες, εάν το διεκδικούμενο ποσό απαιτεί τη δέσμευση περισσότερων του ενός τραπεζικών λογαριασμών, και δεν πρέπει να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Το όνομα του εναγόμενου και ο λογαριασμός ή οι λογαριασμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά το δυνατόν ακριβέστερα, οι δε κοινοί λογαριασμοί και οι λογαριασμοί που τηρούνται σε όνομα τρίτων δεν θα πρέπει να εξαιρούνται κατά το αρχικό στάδιο αλλά θα μπορούσαν να αποδεσμευθούν μετά την ακρόαση με τον εναγόμενο και εφόσον θα έχει πείσει το δικαστήριο, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, ότι ο λογαριασμός ή οι λογαριασμοί δεν ανήκουν στον εναγόμενο·

7.  θεωρεί ότι, σε περίπτωση αντίθεσης σε διαταγή κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών ή αίτησης για ακύρωση μιας τέτοιας διαταγής εκ μέρους του εναγομένου, θα πρέπει να ισχύουν, σε ό,τι αφορά τον εναγόμενο, οι ίδιες αρχές που ισχύουν για την έκδοση διαταγής, περιλαμβανομένης της αρχής του κατεπείγοντος·

8.  τονίζει ότι, για την έκδοση διαταγής κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει να παρέχει ο αιτών επαρκή εγγύηση με ποσό που θα επαρκεί για την κάλυψη οιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που μπορεί να διαπιστωθεί ότι έχει υποστεί ο εναγόμενος σε περίπτωση που εν συνεχεία η έκθεση αποδεικνύεται αβάσιμη, και ότι η μορφή και το ύψος της εγγύησης θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου·

9.  πιστεύει ότι τα δικαστήρια της χώρας της συνήθους διαμονής ή κατοικίας του εναγόμενου ή της χώρας στην οποία προκλήθηκε η αξίωση εις την οποία βρίσκεται ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχουν τη δικαιοδοσία για την έκδοση διαταγής κατάσχεσης, και ότι μια τέτοιου είδους διαταγή θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο κήρυξης εκτελεστότητας για την εκτέλεση απόφασης αντί της συνήθους διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας·

10. πιστεύει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση της διαδικασίας κατάσχεσης μέσω δυσανάλογης παράτασης των διαδικασιών της κύριας αγωγής από τον αιτούντα, θα πρέπει να δίδεται στον εναγόμενο το δικαίωμα να ζητεί την ακύρωση της διαταγής για το λόγο αυτό, και ότι το δικαστήριο που εκδίδει την απόφαση πρέπει επίσης να έχει τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώνει τη διαταγή κατάσχεσης κατόπιν αποδεικτικών στοιχείων κακής πίστης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του αιτούντος όσον αφορά την πρόοδο των διαδικασιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πράσινη Βίβλος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών

Αριθμός διαδικασίας

2007/2026(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
15.2.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Παναγιώτης Δημητρίου
20.3.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.6.2007

27.6.2007

17.7.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.7.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

35

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Esther De Lange, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Αθανάσιος Παφίλης, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Gérard Deprez, Iratxe García Pérez, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Marianne Mikko, Siiri Oviir

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  (27.6.2007)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών

(2007/2026(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sharon Bowles

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  μια συνεκτική και εύχρηστη, αυτόνομη ευρωπαϊκή διαδικασία κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, υποκείμενη σε αυστηρές διαδικαστικές εγγυήσεις, είναι προτιμότερη από την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών·

2.  οι διαταγές κατάσχεσης πρέπει να είναι διαθέσιμες από τη στιγμή της κατάθεσης των χρηματικών απαιτήσεων· σε αιτιολογημένες έκτακτες περιπτώσεις θα μπορούσε να επιτρέπεται η έκδοση διαταγής και νωρίτερα, με την προϋπόθεση να κινηθεί στη συνέχεια διαδικασία· οι διαταγές θα πρέπει να αφορούν τη δέσμευση λογαριασμών και όχι τη μεταφορά κεφαλαίων, έως ότου εκδοθεί δικαστική εντολή από το κράτος μέλος στο οποίο έχει δεσμευτεί ο λογαριασμός, η οποία να ρυθμίζει επίσης τυχόν ζητήματα προτεραιότητας απαιτήσεων· κεφάλαια πέρα από το ποσό της χρηματικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, δεν θα πρέπει να δεσμεύονται·

3.  οι διαταγές πρέπει να είναι αιτιολογημένες, για παράδειγμα λόγω κινδύνου εξαφάνισης περιουσιακών στοιχείων· θα πρέπει να παρέχονται διασφαλίσεις ώστε οι διαταγές να μην καλύπτουν μεγαλύτερα κεφάλαια από ό,τι είναι αναγκαίο.

4.  η διάρκεια της κατάσχεσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες· θα πρέπει εντούτοις να επιτρέπεται παράταση σε περίπτωση που εκκρεμούν νομικές διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες αυτές διεξάγονται με τη δέουσα επιμέλεια·

5.  δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα στιγμιαίων συναλλαγών, δεν ενδείκνυται η ακρόαση του οφειλέτη πριν από την έκδοση διαταγής κατάσχεσης· πρέπει να προβλέπεται δικαίωμα ένστασης μετά την έκδοση της εντολής, καθώς επίσης επιστροφή των σχετικών εξόδων στον οφειλέτη αν η ένστασή του γίνει δεκτή, και επομένως θα πρέπει να ισχύει αμοιβαία υποχρέωση· οι πιστωτές πρέπει να κινούν τη διαδικασία με τη δέουσα επιμέλεια·

6.  για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του οφειλέτη πριν και κατά την εκτέλεση της διαταγής κατάσχεσης θα πρέπει να οριοθετείται με σαφήνεια η ευθύνη του δανειστή σε περιπτώσεις καταχρηστικής συμπεριφοράς εις βάρος του οφειλέτη·

7.  πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό λογαριασμών, ακόμη και αν οι τράπεζες χρειαστεί να κάνουν αναζήτηση με βάση ονόματα και διευθύνσεις, η οποία πρέπει να γίνεται επιμελώς· κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό θα πρέπει να είναι δυνατή, με την υπόθεση της ύπαρξης ίσων μεριδίων στα κεφάλαια, και να εφαρμόζεται μόνο στο μερίδιο του οφειλέτη·

8.   οι διαταγές κατάσχεσης πρέπει να διαβιβάζονται με τρόπο που να εγγυάται τη διεκπεραίωσή τους από την τράπεζα από την επομένη της διαβίβασης, και την εκτέλεσή τους μέσα σε 24 ώρες από τον εντοπισμό του λογαριασμού· η τράπεζα πρέπει να ενημερώνει επίσημα την εκτελεστική αρχή και τον πιστωτή αν έχει δεσμευτεί το οφειλόμενο ποσό· η τράπεζα πρέπει επίσης να ενημερώνει επίσημα τον οφειλέτη όταν η διαταγή κατάσχεσης γίνει εκτελεστή· ίσως θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν τυποποιημένες επίσημες κοινοποιήσεις, διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, έτσι ώστε να μην χρειάζεται μετάφραση·

9.   τα τραπεζικά έξοδα πρέπει να αντανακλούν το πραγματικό κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των αναζητήσεων·

10. το δικαστήριο πρέπει να ορίσει ένα επίπεδο εξόδων διαβίωσης που να εξαιρούνται από τη δέσμευση, και να υπάρχει δυνατότητα προσβολής του· το ποσό πρέπει να ορίζεται με γνώμονα το κράτος μέλος διαμονής·

11. θα πρέπει να εξετάζεται, κατά πόσο η διαδικασία της ΕΕ θα πρέπει να περιορίζεται στις διασυνοριακές υποθέσεις ή να προσφέρεται ως επιλογή και μέσα στα κράτη μέλη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πράσινη Βίβλος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών

Αριθμός διαδικασίας

2007/2026(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON
15.2.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Sharon Bowles
24.1.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.5.2007

11.6.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

30

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Harald Ettl, Werner Langen, Gianni Pittella, Kristian Vigenin

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.10.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Jacques Toubon, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, József Szájer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Michael Cashman, Genowefa Grabowska, Lily Jacobs

Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου