Postup : 2007/2026(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0371/2007

Predkladané texty :

A6-0371/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 18
CRE 24/10/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0486

SPRÁVA     
PDF 166kWORD 115k
9. októbra 2007
PE 390.569v02-00 A6-0371/2007

k Zelenej knihe o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov

(2007/2026(INI))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Kurt Lechner

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k Zelenej knihe o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov

(2007/2026(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zelenú knihu o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov (KOM(2006)0618),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0371/2007),

A. keďže bezhotovostný spôsob platby a medzinárodný platobný styk zaznamenali a na pozadí SEPA (1)* budú aj naďalej zaznamenávať rozhodujúci pokrok ,

B. keďže takmer vo všetkých členských štátoch síce existujú pravidlá na presadenie predbežných vykonávacích opatrení, tie sú však v rámci EÚ z dôvodu rôznych právnych systémov a procesných predpisov vykonateľné len v komplikovaných a zdĺhavých procesoch, čím umožňujú dlžníkovi previesť medzičasom peniaze na zahraničné účty,

C. keďže je presvedčený, že jednotný celoeurópsky proces by v cezhraničných prípadoch pomohol tým, ktorí vedú právne spory vo viacerých krajinách, ako aj bankám, ktoré dostanú bankové príkazy z rôznych členských štátov,

D. keďže veriteľ musí zabrániť tomu, aby dlžník v krátkom čase a prípadne viacnásobne previedol peniaze na zahraničné účty,

1.  víta skutočnosť, že sa Komisia prostredníctvom Zelenej knihy chopila iniciatívy na zavedenie cezhraničného európskeho postupu na zaistenie vkladov na bankových účtoch;

2. povzbudzuje k tomu, aby sa v rámci ďalších prieskumov zhromažďovali aj štatistické údaje o skutočnom rozsahu zmarených vykonávacích procesov s cieľom lepšie dokázať posúdiť účelnosť navrhovaných opatrení;

3.  podporuje zavedenie jednotného európskeho systému, ktorý by mal byť popri platných národných vykonávacích predpisoch členských štátov samostatný a doplňujúci;

4.  domnieva sa, že koherentný a jednoducho použiteľný samostatný európsky postup na zablokovanie vkladov na bankových účtoch podliehajúci prísnym procesným nariadeniam je vhodnejší než harmonizácia právnych predpisov členských štátov;

5.  zdôrazňuje, že takéto konanie má platiť len pre medzinárodné prípady;

6.  zdôrazňuje, že by sa mali prijať predpisy len o zablokovaní bankových účtov a zaistení vkladov na bankových účtoch, no v žiadnom prípade nie i uspokojení veriteľa;

7.  domnieva sa, že pre takéto konanie prichádza do úvahy ako zákonodarná právomoc článok 65 písmeno c Zmluvy o Európskom spoločenstve;

8.  poukazuje na to, že začatie takéhoto konania musí byť možné už pred začatím právneho konania vo veci nároku;

9.  poukazuje na to, že ide len o skrátené konanie, v ktorom je veriteľ povinný preukázať svoj uplatnený nárok, naliehavosť, ako aj ohrozenie svojich práv;

10. nazdáva sa, že príkazy slúžia len na zmrazenie účtov, nie na prevod finančných prostriedkov, kým členský štát, v ktorom je účet vedený, nevydá súdne rozhodnutie, v ktorom sa objasnia aj problémy týkajúce sa poradia pohľadávok; aktíva presahujúce výšku peňažnej pohľadávky vrátane nákladov by nemali byť zaistené;

11. nazdáva sa, že príkaz musí byť odôvodnený, napríklad tým, že existuje riziko premrhania aktív; poukazuje na to, že sa musí zabezpečiť, aby sa príkazy týkali účtov viac, než je potrebné;

12. myslí si, že sa musia starostlivo vyvážiť práva veriteľov na vymáhanie dlhov a poskytnutie primeranej ochrany odporcom;

13. domnieva sa, že je nevyhnutné prihliadať na zodpovednosť veriteľa, ktorý neoprávnene blokuje bankový účet, za škody, ktoré týmto vzniknú dlžníkovi;

14. domnieva sa, že sa musia poskytovať dostatočné informácie na identifikáciu účtu, aj keby banky museli za týmto účelom vyhľadávať podľa mena a adresy, pričom musia postupovať veľmi obozretne;

15. považuje za vhodné preskúmať otázku úhrady nákladov, ktoré bankám vzniknú pri zablokovaní účtov;

16. vyslovuje sa za to, že veriteľ by mal byť v priebehu určitej lehoty povinný začať konanie vo veci nároku;

17. myslí si, že v prípade neukončených súdnych konaní by však malo byť povolené predĺženie pod podmienkou, že konania sú vedené riadne;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné ohraničiť sumu blokovaného bankového účtu, aby sa zabránilo nadbytočnému isteniu a aby sa zabezpečila ochrana dlžníka;

19. s osobitným dôrazom vyzdvihuje ochranu dlžníka v tom zmysle, že sa musí zabrániť neoprávnenému poškodeniu jeho dobrého mena a zaručiť poskytnutie existenčného minima na pokrytie základných životných nákladov dlžníka;

20. pokladá za nevyhnutné, aby veriteľ stanovil zábezpeku, ktorej výška by mala byť založená na výške sumy, ktorú treba zaistiť, ako opatrenie na ochranu dlžníka a s cieľom zabrániť jeho zneužitiu veriteľom, kým nebol vydaný exekučný titul;

21. odmieta stanoviť jednotné sumy vyňaté z exekúcie v rámci EÚ a považuje za vhodné, aby sa dlžníkovi ponechala možnosť uplatniť si nárok na príslušnú národnú sumu vyňatú z exekúcie;

22. vyslovuje sa za právo dlžníka podávať opravné prostriedky a poskytnutím kaucie ukončiť zablokovanie;

23. domnieva sa, že zverené účty musia byť pred zablokovaním obzvlášť chránené;

24. zdôrazňuje, že s ohľadom na doručenie príkazu na zablokovanie bankových účtov musí byť zabezpečené vytvorenie jednotných štandardov v rámci Európskej únie na vytvorenie komunikácie medzi súdmi a bankami;

25. nazdáva sa, že príkazy na zablokovanie účtov by mali byť postúpené takými prostriedkami, ktoré zaručia, že sa o nich banka dozvie v deň po vydaní a mali by byť vykonané do 24 hodín od identifikácie účtu; úradné oznámenie o tom, či sa zaistila dlžná suma, musí banka zaslať vymáhaciemu orgánu a veriteľovi; banka musí taktiež oficiálne informovať dlžníka o tom, kedy príkaz na zablokovanie účtu nadobudne účinnosť; myslí si tiež, že by bolo vhodné, keby štandardné úradné oznámenia boli k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie, čím by sa eliminovala alebo obmedzila potreba prekladov prispôsobených potrebám adresátov;

26. domnieva sa, že by sa mal vydať príslušný právny akt, prípadne aj vo forme nariadenia;

27. vyzýva Komisiu, aby ešte pred predložením návrhu objasnila otvorené a čiastočne zložité otázky prostredníctvom dôkladného a rozsiahleho prieskumu, a najmä vykonala hodnotenie vplyvov tohto zákona;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

* Single Euro Payments Area (jednotná oblasť platieb v eurách).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta podrobné vysvetlenie všetkých relevantných otázok a ťažkostí v Zelenej knihe a podporuje cieľ zaviesť rýchle a účinné konanie na zablokovanie bankových účtov v EÚ. Na základe pokroku integrácie v oblasti platobného styku v eurách sa javí tento systém ako obzvlášť potrebný a zmysluplný.

Správa sa nevenuje všetkým otázkam a ani nemôže, pretože viacero bodov sa musí bližšie – aj z právneho hľadiska – preskúmať a akékoľvek pevné dojednania sú ešte dnes predčasné. S výhradou možno chápať aj zistenia.

Takmer vo všetkých členských štátoch EÚ existujú systémy, ktoré umožňujú veriteľovi zaistiť peňažnú čiastku na bankových účtoch. V zásade sa tým naskytuje možnosť dosiahnuť väzobné stíhanie, zablokovanie účtov atď. v inom členskom štáte. V skutočnosti je to však pre veriteľa ťažko uskutočniteľné a nákladné v dôsledku rozdielnych postupov a právnych následkov, odhliadnuc od jazykovej bariéry a časového faktora. Táto situácia uľahčuje dlžníkom uniknúť veriteľom, čo ohrozuje funkčnosť vnútorného trhu. Nariadenie Brusel I sa nezaoberá touto problematikou, v každom prípade nie úplne. Zosúladenie národných systémov nevedie k žiadnemu cieľu, pretože právne systémy sú príliš rozdielne na to, aby bolo možné harmonizáciu dosiahnuť.

Z toho dôvodu by sa mal v Spoločenstve zaviesť samostatné dodatočné konanie, ktoré by bolo paralelné s národnými systémami. Malo by platiť len pre cezhraničné procesy a dotýkať sa len bankových kont a žiadnych iných aktív. Ide iba o predbežnú ochranu veriteľa, a nie o jeho definitívne uspokojenie, teda výplatu finančných prostriedkov.

Článok 65 c Zmluvy o Európskom spoločenstve sa javí ako vhodný právny základ.

Vzhľadom na hroziace súdne vymáhanie by sa mohol dlžník pokúsiť o presunutie peňazí. Vychádzajúc z cieľov vytýčených v Zelenej knihe by malo byť veriteľovi kedykoľvek umožnené požiadať o zablokovanie bankového účtu, t. zn. už pred začatím hlavného pojednávania.

Veriteľ by mal byť povinný preukázať oprávnený nárok v skrátenom konaní, ako aj naliehavosť nariadenia exekúcie. Táto nutnosť by prichádzala do úvahy vtedy, ak by existovala odôvodnená obava, že v opačnom prípade by bola táto exekúcia zmarená alebo podstatne sťažená. Keďže ide o zrýchlené konanie, ako prostriedky v procese dokazovania prichádzajú do úvahy okrem predloženia dokumentov alebo iných písomných vyhlásení napr. aj miestoprísažné prehlásenia. V takomto prípade by sa muselo stanoviť, že falošné miestoprísažné prehlásenie by malo trestnoprávne následky.

Neoprávnené zablokovanie môže mať pre dlžníka vážne, dokonca až existenčné následky a môže sa tým poškodiť dôvera v európsky právny poriadok. Preto je nevyhnutné venovať ochrane dlžníka mimoriadnu pozornosť, napr. poskytnutím záruky veriteľa, právom na podanie opravného prostriedku, ohraničením výšky exekúcie, záväzkom veriteľa začať hlavné konanie v priebehu určitej lehoty atď.

Podľa názoru spravodajcu by sa v Spoločenstve malo upustiť od stanovenia jednotnej sumy vyňatej z exekúcie, naopak by mal mať dlžník právo domáhať sa príslušnej národnej sumy vyňatej z exekúcie.

Exekúcia sa v zásade úplne vylučuje v prípade zvereného účtu, ktorého vlastníkom nie je dlžník, ale napríklad notár alebo právnik.

Okrem uvedených problémov sa tu naskytuje rad ďalších komplikovaných otázok, napr. právomoc súdu, detaily exekučného konania alebo odplata banke, ktoré sa musia dôkladne preskúmať, podobne ako hmotnoprávne aspekty, akými je napríklad hierarchia exekúcie. V súčasnosti sa týmto otázkam nebude venovať väčšia pozornosť, ale budú predmetom budúcich konzultácií.


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (20.7.2007)

pre Výbor pre právne veci

k Zelenej knihe o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov

(2007/2026(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Panayiotis Demetriou

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   považuje za závažný nedostatok, že zelená kniha neobsahuje žiadne štatistické údaje, ktoré by umožnili pochopiť rozsah problému marenia výkonu spravodlivosti; domnieva sa, že takéto štatistické informácie by boli veľmi užitočné pri hodnotení účelnosti navrhovaného opatrenia vzhľadom na praktické problémy súvisiace s jeho vykonávaním a na zásady proporcionality a subsidiarity;

2.   poukazuje na to, že návrh by sa mal sformulovať tak, aby sa predišlo konfliktu medzi postupmi členských štátov a postupmi Spoločenstva; v tejto súvislosti sa tiež domnieva, že lepšie by bolo zvoliť metódu harmonizácie, no keďže táto nie je v súčasnosti použiteľná, druhým najlepším spôsobom regulácie blokovania bankových účtov je samostatné konanie;

3.   domnieva sa navyše, že príkaz na zablokovanie by mal mať výhradne zabezpečujúcu funkciu a že by malo byť možné požiadať oň vo všetkých štádiách konania bez vypočutia dlžníka (ex-parte), že vydanie príkazu na zablokovanie by malo byť ponechané na vlastné uváženie súdu, a že podmienkou na vydanie príkazu na zablokovanie by mal byť dôveryhodný nárok žalobcu, pravdepodobnosť úspechu žaloby a riziko neúspešného výkonu rozsudku v prípade nevydania príkazu na zablokovanie, pričom dôveryhodnosť by sa mala preukázať v prvom rade formou miestoprísažného vyhlásenia;

4.   zastáva názor, že žiadosť o vydanie takéhoto príkazu by mala byť prepojená s vypočutím v stanovenej primeranej lehote, aby sa odporcovi poskytlo právo na vypočutie a súdu umožnilo prehodnotiť situáciu a prijať príslušné rozhodnutie, a že odporcu by mala informovať tak banka, ako aj súd; je presvedčený, že praktické problémy súvisiace s doručením príkazu na zablokovanie, pravosťou príkazu a rýchlosťou doručenia banke sa dajú riešiť pomocou moderných komunikačných technológií; myslí si, že náklady by mal hradiť najprv navrhovateľ, ktorý môže nakoniec ich náhradu v prípade, že na súde uspeje, žiadať od odporcu;

5.   nazdáva sa, že keďže zmrazenie bankových účtov môže ovplyvniť ďalších veriteľov a samozrejme aj bežné pohyby na účte odporcu, príslušný príkaz by mal obmedziť sumu určenú na zablokovanie na nárokovanú sumu plus úrok a odôvodnené náklady;

6.   domnieva sa, že príkaz treba v prípade, že nárokovaná čiastka vyžaduje zmrazenie viacerých bankových účtov, adresovať do konkrétnej banky či bánk, a nie všetkým, tiež sa domnieva, že meno odporcu a názov účtu či účtov by mali byť v maximálnej možnej miere identifikovateľné, a že na spoločné účty a účty vedené v zastúpení by sa v prvom štádiu nemala vzťahovať výnimka, ale že tieto by sa mohli uvoľniť po vypočutí odporcu a potom, čo odporca na základe dôkazov presvedčí súd, že účet či účty nepatria odporcovi;

7.   v prípade, že má odporca námietky voči príkazu na zablokovanie bankových účtov alebo požiada o zrušenie takéhoto príkazu, uplatňujú sa, pokiaľ ide o odporcu, rovnaké zásady ako pri vydávaní príkazu, vrátane zásady naliehavosti;

8.   zdôrazňuje, že pri vydaní príkazu na zablokovanie bankového účtu musí navrhovateľ zložiť zábezpeku v sume dostatočnej na pokrytie akýchkoľvek strát alebo škôd, ktoré by odporca mohol utrpieť v prípade, že sa žiadosť neskôr ukáže ako bezpredmetná, a že druh a rozsah zábezpeky by mali byť ponechané na vlastné uváženie súdu;

9.   domnieva sa, že na vydanie príkazu na zablokovanie by mali byť príslušné súdy podľa zvyčajného miesta pobytu alebo bydliska odporcu alebo podľa krajiny, v ktorej nárok vznikol, alebo v ktorej sa bankový účet nachádza, a že tento príkaz by sa mal použiť ako nástroj výkonu rozsudku namiesto bežného exekučného konania;

10. zastáva názor, že odporcovi by malo byť priznané právo požiadať o zrušenie príkazu, aby sa predišlo zneužitiu konania o zablokovaní účtov úmyselným predlžovaním hlavného súdneho konania zo strany navrhovateľa a že súd vydávajúci príkaz by mal mať tiež právomoc podľa vlastného uváženia zrušiť príkaz na zablokovanie, ak sa preukáže zneužite alebo hrubá nedbanlivosť zo strany navrhovateľa v súvislosti s postupom konania.

pOSTUP

Názov

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov

Číslo postupu

2007/2026(INI)

Gestorský výbor

JURI

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
15.2.2007

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Panayiotis Demetriou
20.3.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

5.6.2007

27.6.2007

17.7.2007

 

 

Dátum prijatia

17.7.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Gérard Deprez, Iratxe García Pérez, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Marianne Mikko, Siiri Oviir

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (27.6.2007)

pre Výbor pre právne veci

k Zelenej knihe o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov

(2007/2026(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sharon Bowles

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   nazdáva sa, že koherentný a ľahko použiteľný samostatný európsky postup na zablokovanie bankových účtov podliehajúci prísnym procesným zárukám je vhodnejší než harmonizácia právnych predpisov členských štátov;

2.  myslí si, že príkazy na zablokovanie musia byť k dispozícii od okamihu podania žiadosti o začatie konania o peňažných pohľadávkach; v odôvodnených naliehavých prípadoch sa môžu povoliť skoršie príkazy za predpokladu, že bude nasledovať konanie; príkazy by mali zmraziť účty, nie prevádzať finančné prostriedky, kým členský štát, v ktorom je účet vedený, nevydá súdne rozhodnutie, čo by malo taktiež vyriešiť všetky problémy týkajúce sa priority pohľadávok; domnieva sa tiež, že aktíva presahujúce výšku peňažnej pohľadávky vrátane nákladov by nemali byť zaistené;

3.  nazdáva sa tiež, že je potrebné odôvodnenie príkazu, ako napríklad riziko premrhania aktív; mali by existovať ochranné opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa príkaz týkal účtov viac, než je potrebné;

4.  doba zablokovania by nemala presiahnuť 18 mesiacov; v prípade neukončených súdnych konaní by však malo byť povolené predĺženie pod podmienkou, že konania sú vedené s riadnou starostlivosťou;

5.  myslí si, že pri možnosti okamžitých prevodov finančných prostriedkov by sa malo upustiť od vypočutia dlžníka pred vydaním príkazu na zablokovanie bankových účtov; dlžník má právo vzniesť námietku proti vydaniu príkazu vrátane práva na náhradu nákladov v prípade, že odvolanie dlžníka je úspešné, a preto by sa mal uplatniť prísľub protistrany vyplatiť prípadné odškodné; veritelia musia viesť konania s patričnou obozretnosťou;

6.  je presvedčený, že v záujme ochrany práv dlžníka pred príkazom na zablokovanie účtu a počas jeho platnosti musí byť zodpovednosť veriteľa jasne vymedzená pre prípady zneužitia konania na úkor dlžníka;

7.  domnieva sa, že musia byť k dispozícii dostatočné informácie na identifikáciu účtu, aj keby banky museli na tento účel vyhľadávať podľa mena a adresy, pričom musia postupovať veľmi dôkladne; myslí si, že zablokovanie spoločných účtov by malo byť možné za predpokladu, že podiel na aktívach je paritný a že bude možné zablokovať iba podiel dlžníka;

8.  zastáva názor, že príkazy na zablokovanie účtov by mali byť postúpené takými prostriedkami, ktoré zaručia, že sa o nich banka dozvie v prvý deň po vydaní a mali by byť vykonané do 24 hodín od identifikácie účtu; úradné oznámenie o tom, či sa zaistila dlžná suma, musí banka zaslať vymáhaciemu orgánu a veriteľovi; banka musí taktiež oficiálne informovať dlžníka o tom, kedy príkaz na zablokovanie účtu nadobudne účinnosť; domnieva sa, že by bolo vhodné, aby štandardné formálne oznámenia boli k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, čím by sa eliminovala alebo obmedzila potreba prekladov prispôsobených potrebám adresátov;

9.  domnieva sa, že bankové poplatky sa musia uhradiť na základe reálneho ohodnotenia skutočných nákladov na túto službu vrátane vyhľadávaní;

10. nazdáva sa, že súd by mal stanoviť určitú sumu na pokrytie životných nákladov, ktoré budú vyňaté zo zmrazenia, pričom voči výške tejto sumy je možné sa odvolať; smerodajným pre určenie výšky tejto sumy by mal byť členský štát, v ktorom má dlžník bydlisko;

11. domnieva sa, že je potrebné zvážiť, či by sa postup EÚ mal obmedziť iba na cezhraničné prípady, alebo či by mal byť prístupný ako alternatíva aj v rámci členských štátov.

POSTUP

Názov

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov

Číslo postupu

2007/2026(INI)

Gestorský výbor

JURI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

ECON
15.2.2007

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Sharon Bowles
24.1.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

8.5.2007

11.6.2007

 

 

 

Dátum prijatia

27.6.2007

Výsledok záverečného hlasovania
:

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Werner Langen, Gianni Pittella, Kristian Vigenin

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

4.10.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Jacques Toubon, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Michael Cashman, Genowefa Grabowska, Lily Jacobs

Posledná úprava: 11. októbra 2007Právne oznámenie