Procedura : 2006/0285(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0374/2007

Teksty złożone :

A6-0374/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2007 - 3.16

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0522

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 158kWORD 109k
10 października 2007
PE 390.576v02-00 A6-0374/2007

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(COM(2006)0903 – C6-0024/2007 – 2006/0285(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Bert Doorn

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(COM(2006)0903 – C6-0024/2007 – 2006/0285(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0903)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0024/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0374/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 3 PREAMBUŁY

(3) Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie decyzji 2006/512/WE, obowiązujące już akty prawne należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami. W oświadczeniu tym podaje się wykaz aktów, które powinny zostać dostosowane w trybie pilnym, wśród których znajduje się dyrektywa 2006/43/WE.

(3) Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby ta nowa procedura mogła być stosowana do obowiązujących już aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, należy dostosować je zgodnie z obowiązującymi procedurami. W oświadczeniu tym podaje się wykaz aktów, które powinny zostać dostosowane w trybie pilnym, wśród których znajduje się dyrektywa 2006/43/WE.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA
Artykuł 29 ustęp 2, Artykuł 36 ustęp 7 i Artykuł 47 ustępy 3 i 5 (dyrektywa 2006/43/WE)

W art. 29 ust. 2, art. 36 ust. 7 i art. 47 ust. 3 i 5 wprowadza się następujące zmiany:

W art. 29 ust. 2, art. 36 ust. 7 i art. 47 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6 A (nowy)
Artykuł 45 ustęp 6 (dyrektywa 2006/43/WE)

(6a) Art. 45 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 5 lit. c) adekwatność, o której mowa tamże, jest oceniana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2. W oczekiwaniu na taką decyzję Komisji państwa członkowskie mogą oceniać równoważność, o której mowa w ust. 5 lit. d), dopóki Komisja nie podejmie decyzji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2.

W tym kontekście Komisja może przyjąć, zgodnie z wymogami określonymi w art. 22, 24, 25 i 26, środki zmierzające do ustanowienia ogólnych kryteriów równoważności, mających zastosowanie do wszystkich krajów trzecich i wykorzystywanych przez państwa członkowskie przy ocenie równoważności na poziomie krajowym. Kryteria te nie mogą wykraczać poza wymogi określone w art. 22, 24, 25 i 26. Wspomniane środki, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6 B (nowy)
Artykuł 46 ustęp 2 (dyrektywa 2006/43/WE)

(6b) Art. 46 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 równoważność, o której mowa w tym ustępie, jest oceniana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2. Państwa członkowskie mogą przeprowadzić ocenę równoważnością wspomnianą w ust. 1 niniejszego artykułu lub polegać na ocenach przeprowadzonych przez inne państwa członkowskie, o ile Komisja nie podjęła decyzji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że wymóg równoważności, o którym mowa w ust. 1, nie jest spełniony, może zezwolić danym audytorom i jednostkom audytorskim na kontynuowanie działalności w zakresie rewizji finansowej zgodnie z wymogami danego państwa członkowskiego w stosownym okres przejściowym.

W tym kontekście Komisja może przyjąć, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29, 30, i 32, środki zmierzające do ustanowienia ogólnych kryteriów równoważności, mających zastosowanie do wszystkich krajów trzecich i wykorzystywanych przez państwa członkowskie przy ocenie równoważności na poziomie krajowym. Kryteria te nie mogą wykraczać poza wymogi określone w art. 29, 30 i 32. Wspomniane środki, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6 C (nowy)
Artykuł 47 ustęp 3 (dyrektywa 2006/43/WE)

(6c) Art. 47 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 lit. c) adekwatność, o której mowa tamże, jest oceniana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 48 ust. 2. Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zachowania zgodności z decyzją Komisji.

 

Taka ocena adekwatności opiera się na wymogach art. 36 lub zasadniczo równoważnych rezultatach funkcjonalnych. Wszelkie środki podejmowane w tym kontekście, mające na celu ułatwienie współpracy między właściwymi władzami oraz zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.

(1)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Komisja Prawna z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, którego celem jest dostosowanie dyrektywy 2006/43/WE z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Ta nowa procedura została wprowadzona w art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (zmienionej decyzją Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r.).

Możliwość sprawowania przez Parlament Europejski ściślejszej kontroli nad środkami wykonawczymi proponowanymi przez Komisję została przyjęta z dużym zadowoleniem, gdyż prawodawstwo europejskie w szerokim rozumieniu powinno podlegać ostatecznemu zatwierdzeniu organu, który pochodzi z demokratycznego wyboru.

Biorąc pod uwagę treść dyrektywy 2006/43/WE, Komisja pragnie wyrazić poparcie dla wprowadzenia przepisów służących dostosowaniu obecnych przepisów z zakresu komitologii do nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Co do art. 45 ust. 6, 46 ust. 2 i 47 ust. 3 dyrektywy 2006/43/WE odnoszących się do spraw związanych z krajami trzecimi (biegli rewidenci lub jednostki audytorskie z krajów trzecich oraz właściwe władze krajów trzecich) – Komisja proponuje wprowadzenie w art. 45 ust. 6, 46 ust. 2 i 47 ust. 3 wymogu zastosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do środków służących ustanowieniu ogólnych kryteriów równoważności (lub ułatwieniu współpracy między właściwymi władzami w przypadku równoważności) oraz mających na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy. Jednocześnie proponuje kontynuowanie „starej” procedury komitologii w odniesieniu do podejmowanych przez Komisję decyzji o wpływie indywidualnym, oceniających równoważność lub adekwatność standardów i wymogów kraju trzeciego. W proponowanych poprawkach zasugerowano konkretne rozwiązanie w konsultacji z Radą i Komisją.


PROCEDURA

Tytul

Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (uprawnienia wykonawcze Komisji)

Odsyłacze

COM(2006)0903 – C6-0024/2007 – 2006/0285(COD)

Data przedstawienia w PE

22.12.2006

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

17.1.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Bert Doorn

29.1.2007

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Manuel Medina Ortega

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.4.2007

25.6.2007

 

 

Data przyjęcia

4.10.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Cashman, Lily Jacobs, Genowefa Grabowska, Iles Braghetto

Data złożenia

10.10.2007

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2007Informacja prawna