Proċedura : 2007/0159(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0383/2007

Testi mressqa :

A6-0383/2007

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 24/10/2007 - 8.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2007)0454

RAPPORT     *
PDF 163kWORD 92k
12 t'Ottubru 2007
PE 394.120v02-00 A6-0383/2007

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra

(COM(2007)0421 – C6-0294/2007 – 2007/0159(CNS))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat gĦall-Affarijiet Barranin
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra

(COM(2007)0421 – C6-0294/2007 – 2007/0159(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2007)0421)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 63(3)(b)(i) u (ii) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0294/2007)

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Liberatjiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni u l-Opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0000/2007),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u ta’ l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja.

(1)

Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.


NOTA SPJEGATTIVA

Il-Parlament Ewropew ġie kkonsultat dwar l-approvazzjoni tal-konklużjoni ta' żewġ ftehimiet b'kundizzjonijiet reċiproċi u paralleli mal-Balkani tal-Punent: Ftehimiet għar-rijammissjoni ma' l-Ex Repubblika Jugożlava tal-Macedonja u mal-Montenegro, u ftehimiet ma' l-Ex-Repubblika Jugożlava tal-Macedonja, tal-Montenegro u ta' l-Albanija dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra (l-Albanija diġà kkonkludiet ftehima ta' rijammissjoni fl-2005).

Is-Samit UE-Balkani tal-Punent li seħħ f'Thessaloniki fil-21 ta' Ġunju 2003 reġa' afferma l-importanza għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li jikkonkludu ftehimiet għall-faċilitazzjoni tal-viżi u għar-rijammissjoni biex ilaħħqu mal-kwistjonijiet ta' migrazzjoni illegali.

Ir-rapporteur jilqa' u juri l-importanza ta' dawn il-ftehimiet għall-Balkani tal-Punent li għandhom bżonn jitqiesu bħala pakkett li jkun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat; l-UE u dan ir-reġjun ta' importanza strateġika għall-UE, li jinkludi pajjiżi bi prospettiva għas-sħubija ma' l-UE (bil-Kroazja u l-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja li ngħataw l-istatus ta' kandidati).

Il-konklużjoni ta' ftehimiet bħal dawn dwar il-faċilitazzjoni tal-viża trid titqies bħala pass importanti li jista' jħeġġeġ lill-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent biex jimplimentaw riformi relevanti u jsaħħaħ il-koperazzjoni tagħhom fil-livell reġjonali u ma' l-UE f'oqsma bħal ma huma t-tisħiħ ta’ l-istat tad-dritt, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni, u ż-żieda tal-kapaċità amministrattiva tagħhom fir-rigward tal-kontroll tal-fruntieri u s-sigurtà tad-dokumenti billi jiġu introdotti l-identifikaturi bijometriċi.

Sistema ta' l-immigrazzjoni li taħdem sew tirrikjedi ftehimiet għar-rijammissjoni effettivi u l-ebda ftehima għall-faċilitazzjoni tal-viżi m'għandha tiġi konkluża jekk ma jkunx hemm fis-seħħ ftehimiet għar-rijammissjoni. Madankollu l-UE għandha wkoll tikkunsidra li tagħmel użu minn strumenti oħrajn biex tilħaq il-konklużjoni u l-implimentazzjoni ta' ftehima għar-rijammissjoni eż. ftehima relatata mal-politika ta' natura politika, ekonomika, kummerċjali jew ta' żvilupp.

Ir-rapporteur jilqa' l-fatt li l-KE tqis il-fatturi tal-JHA meta tiddeċiedi għandhiex tibda n-negozjati dwar il-faċilitazzjoni tal-viżi ma' pajjiżi terzi bħal ma huma l-immaniġġjar tal-fruntieri, is-sigurtà tad-dokumenti, il-migrazzjoni u l-ażil, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Fil-fatt, l-Albanija, il-Montenegro, l-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja, is-Serbja, il-Bożnja Ħerzegovina kollha jaffaċċjaw sfidi speċifiċi f'dawn l-oqsma li għandhom bżonn approċċi differenzjati.

Madankollu r-rapporteur għadu jikkritika l-irwol limitat ħafna tal-Parlament Ewropew fil-konklużjoni ta' ftehimiet bħal dawn, li jibqa' fatt ta' dispjaċir għax iżid l-iżbilanċ demokratiku bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċ-ċittadini. Dawn il-kwistjonijiet għandhom implikazzjonijiet diretti għaċ-ċittadini ta' l-UE u sfortunatament il-PE mhuwiex informat fl-ebda stadju dwar il-bidu tan-negozjati u matul in-negozjati fir-rigward ta' l-impatt tar-rijammissjoni u l-ftehimiet għall-viżi u l-implikazzjonijiet fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet ta' l-ażil.

L-objettivi u l-qafas formali ta' dawn il-ftehimiet tal-Komunità għar-rijammissjoni jiġġustifikaw li l-Parlament Ewropew irid ikun informat dwar l-impatt ta' l-implimentazzjoni tagħhom fl-Istati Membri. Informazzjoni fir-rigward tan-numru ta' migranti li jirritornaw, in-nazzjonalità, l-istatus, il-perjodu medju ta' stennija bejn l-arrest, ir-rikjesta għar-rijammissjoni u t-trasferiment eċċ... hija bżonjuża biex jitfassal rapport annwali li jrid jiġi ppreżentat lill-PE bil-għan li jsir dibattitu.

Għandhom jiddaħħlu mekkaniżmu ta' monitoraġġ u klawżola ta' sospensjoni fil-ftehimiet għall-faċilitazzjoni tal-viżi biex jippermettu li, meta trid, l-UE tkun tista' tissospendi l-applikazzjoni tal-ftehima fil-każ ta' diffikultajiet fir-rigward ta' l-implimentazzjoni jew żviluppi politiċi mhux mistennija.


OPINJONI tal-Kumitat gĦall-Affarijiet Barranin (4.10.2007)

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra

(COM(2007)0421 – C6-0294/2007 – 2007/0159(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Erik Meijer

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Parlament Ewropew talab b’konsistenza biex ir-reġim aħrax tal-viżi li ġie impost fuq il-pajjiżi ta’ l-ex Jugoslavja ma jibqax daqshekk qawwi. Dan ir-reġim, li jikkontrasta b’mod qawwi mal-kundizzjonijiet ta' qabel il-gwerra li applikaw għaċ-ċittadini Jugoslavi, kien b'mod partikulari ta' ħsara għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ewropa.

Pjuttost milli jaqdi l-għan oriġinali tiegħu, b’mod partikulari dak li jipprevjeni netwerks kriminali lokali milli jestendu l-attivitajiet tagħhom għal barra r-reġjun, dan waqqaf studenti onesti, akkademiċi, riċerkaturi u negozzjanti milli jiżviluppaw kuntatti mill-qrib ma’ sħab f’pajjiżi ta’ l-UE. Xtered sens ta’ iżolament, ta’ diskriminazzjoni mhux mistħoqqa, ta’ gettoizzazzjoni, b’mod partikulari fost l-iżgħar fl-età, li xekklet l-identità Ewropea tagħhom. L-Ewropa hi soċjetà prosperuża li huma jixtiequ jkunu parti minnha, imma li huma jħossuhom imwarrba minnha.

Sadattant, il-kriminali kabbru n-netwerks tagħhom, waqqfu alleanzi ma organizzazzjonijiet simili fl-Istati Membri ta’ l-UE u espandew l-attivitajiet tagħhom fit-territorji tagħna, dan kollu minkejja r-restrizzjonijiet fuq il-viżi li japplikaw bħalissa.

Għalhekk huwa leġittimu li wieħed jiddubita il-bażi tal-politika dwar il-viżi li l-Unjoni applikata s’issa fil-pajjiżi tal-pajjiżi tax-Xlokk ta’ l-Ewropa. Għandu jkun hemm ħafna aktar enfasi fil-koperazzjoni reġjonali fit-taqbida kontra l-kriminalità organizzata u t-traffikar, b’aktar fondi u programmi maħsuba għat-titjib ta’ faċilitajiet, taħriġ u kumpens aħjar għall-persunal, u l-promozzjoni ta’ teknoloġiji aktar sofistikati. Dan kollu jiswa l-flus u huwa hawn li l-Unjoni għandha turi solidarjetà. Huwa fl-interess mhux biss ta’ dawn il-pajjiżi iżda wkoll ta’ l-Unjoni li jiġu żviluppati forzi ta’ kontroll fuq il-fruntieri, pulizija u amministrazzjoni pubblika li jkunu effiċjenti, ta’ min joqgħod fuqhom u bla tixħim. Għalhekk l-għajnuna permezz ta’ l-Istrument ta’ Qabel is-Sħubija għandha tiżdied, b’fondi addizzjonali mogħtija għal dan l-għan.

Bl-għoti ta’ din it-tip ta’ għajnuna (finanzjarja u teknika) l-Unjoni tkun qed tgħin lil dawn il-pajjiżi jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-pass suċċessiv – il-liberalizzazzjoni tal-viżi. Il-Parlament Ewropew, u b’mod partikulari l-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, huwa ħafna favur it-tneħħija tar-rekwiżiti tal-viżi għaċ-ċittadini tar-reġjun kemm jista’ jkun malajr sakemm ikun teknikament possibli. Fil-fehma tagħna, dan ikun sinjal tanġibbli li l-pajjiżi tagħhom huma parti mill-Ewropa. Dan iħeġġiġhom biex jieħdu azzjoni determinata biex jaddottaw ir-riformi li eventwalment iwassluhom għas-sħubija sħiħa ta’ l-Unjoni Ewropea.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jipproponi l-approvazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

PROĊEDURA

Referenzi

COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)

Kumitat responsabbli

LIBE

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

24.9.2007

 

 

 

Rapporteur ta’ opinjoni:

       Data tal-ħatra

Erik Meijer

12.9.2007

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

3.10.2007

 

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

3.10.2007

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

23

0

0

Membri preżenti għall-vot finali

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola


PROĊEDURA

Titolu

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-ex-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra

Referenzi

(COM(2007)0421 – C6-0294/2007 – 2007/0159(CNS))

Data meta ġie kkonsultat il-PE

18.9.2007

Kumitat responsabbli

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

24.9.2007

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

24.9.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

Data tal-ħatra

Adina-Ioana Vălean

10.9.2007

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

10.9.2007

2.10.2007

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

9.10.2007

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson

Aġġornata l-aħħar: 15 t'Ottubru 2007Avviż legali