Postup : 2007/2019B(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0394/2007

Predkladané texty :

A6-0394/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0474

SPRÁVA     
PDF 285kWORD 315k
16. októbra 2007
PE 394.141v03-00 A6-0394/2007(Časť1)

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD))

Oddiel I                        –  Európsky parlament

Oddiel II                       –  Rada

Oddiel IV                      –  Súdny dvor

Oddiel V                       –  Dvor audítorov

Oddiel VI                      –  Európsky hospodársky a sociálny výbor

Oddiel VII                    –  Výbor regiónov

Oddiel VIII                   –  Európsky ombudsman

Oddiel IX                      –  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Časť 1: Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Ville Itälä

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre petície
 POSTUP

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

- so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu(4), a najmä na jej bod 26,

- so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2008 – oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII a IX – a o predbežnom návrhu odhadov Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2008(5),

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2007 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2008(6),

- so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, ktorý Komisia predložila 2. mája 2007 (SEC(2007)0500),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, ktorý Rada zostavila dňa 13. júla 2007 (C6-0288/2007),

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre petície (A6-0394/2007),

A.  keďže rok 2008 je druhým rokom nového finančného rámca (2007 – 2013), pre ktorý bol strop okruhu 5 (administratívne výdavky) stanovený vo výške 7 457 000 000 EUR v bežných cenách;

B.  keďže v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) všetkých inštitúcií bola v rámci stropu okruhu 5 finančného rámca na rozpočtový rok 2008 ponechaná  rezerva vo výške 121 285 164 EUR;

C.  keďže v návrhu rozpočtu (NR) sa po rozhodnutí Rady uvádza rezerva vo výške 266 755 254 EUR v rámci stropu okruhu 5 na rok 2008;

Všeobecný rámec

1.  uznáva, že inštitúcie po prvom čítaní v Rade vyvinuli úsilie o zníženie niektorých svojich bežných výdavkov tak, aby ponechali zabezpečené svoje nevyhnutné potreby; domnieva sa, že tieto opatrenia prispeli k vytvoreniu takého rozpočtu pre daňovníkov EÚ, ako sa žiadalo v uznesení o usmerneniach; rozhodne vyzýva inštitúcie, aby pokračovali v tomto smerovaní s cieľom posilniť dôveru občanov v európske inštitúcie a v Európu;

2.  poznamenáva, že nárast prostriedkov presahujúci úroveň inflácie vo väčšine prípadov súvisí s výdavkami na budovy; vyjadruje obavy v súvislosti s podielom výdavkov na budovy v budúcich rokoch, pokiaľ s nimi inštitúcie nebudú dôkladne hospodáriť; vyzýva inštitúcie, aby pravidelne informovali rozpočtový orgán o vývoji svojich rôznych projektov v strednodobom horizonte a aby kontrolovali ich rozširovanie; požaduje, aby sa vzhľadom na vstup nového štatútu poslancov do platnosti v roku 2009 rozpočtovému orgánu najneskôr do 31. marca 2008 predložil aktualizovaný plán investícií do nehnuteľností na nasledujúce 3 roky, ktorý bude zároveň obsahovať informácie o nákladoch na renováciu;

3.    rozhodol sa preto obmedziť nárast rozpočtu na rok 2008 na 6,92 %; rozhodol sa ponechať rezervu v rámci stropu okruhu 5; odporúča zachovať na základe prehodnotenia osobitných požiadaviek a potrieb každej inštitúcie sumu 8 180 945 EUR zo sumy 22 127 359 EUR, o ktorú Rada znížila rozpočet ostatných inštitúcií (s výnimkou Komisie), to znamená zachovať 37 % tohto zníženia; domnieva sa, že tento prístup zodpovedá potrebám inštitúcií, pokiaľ ide o efektívnosť a zachovanie trvalej udržateľnosti ich rozpočtov;

4.  v súvislosti so všeobecne zdieľanými obavami o životné prostredie vyzýva všetky inštitúcie vrátane Komisie, aby spoločne s hostiteľskými členskými štátmi skúmali rôzne možnosti na dosiahnutie účinnejšieho systému verejnej dopravy vrátane interných informačných miest o mobilite, informácií na intranete o grafikonoch dopravy a ďalších stimulov s cieľom podporovať zamestnancov európskych inštitúcií vo využívaní verejnej dopravy alebo bicyklov pri dodržaní bezpečnostných podmienok;

5.  oceňuje úsilie, ktoré Parlament vyvinul za posledné dva roky pri uskutočňovaní presunu pracovných miest; s poľutovaním konštatuje, že mnohé ďalšie inštitúcie nevykonávajú efektívnu politiku presunu pracovných miest; očakáva, že v týchto inštitúciách sa presun pracovných miest v nasledujúcich rokoch stane integrálnou súčasťou procesu zostavovania rozpočtu;

6.  konštatuje, že Parlament v roku 2006 od ostatných inštitúcií požadoval presnejšie informácie o plnení ich hlavných úloh a o nákladoch na ich plnenie s cieľom transparentnejšie zdôvodniť efektívnosť alebo neefektívnosť dodatočných prostriedkov; konštatuje, že veľmi málo inštitúcií poskytuje takéto správy týkajúce sa činností; požaduje, aby všetky príslušné inštitúcie poskytli tieto informácie každý rok do prvého septembrového týždňa;

Oddiel I – Európsky parlament

Všeobecné pripomienky

7.  pripomína, že rok 2008 je posledným celým rokom tohto funkčného obdobia a posledným rokom pred nadobudnutím účinnosti nového štatútu poslancov; domnieva sa, že túto skutočnosť treba zohľadniť so zreteľom na očakávané požiadavky týkajúce sa financovania;

8.  víta skutočnosť, že predsedníctvo po prvýkrát vo svojom opravnom liste predložilo nové požiadavky, ktoré sú nižšie ako strop 20 % okruhu 5 (a predstavujú 19,87 %), ktorý si samo stanovilo, aj keď navrhuje zvýšiť odhady o 45 600 000 EUR; berie do úvahy skutočnosť, že predsedníctvo plánuje spustiť viacero nových projektov, ktoré nie sú priamo spojené s hlavnými činnosťami Parlamentu; domnieva sa, že vzhľadom na nedostatočnú pružnosť v administratívnom rozpočte by sa nové projekty mali rozvíjať a uskutočňovať obozretným spôsobom so zreteľom na obmedzenú dostupnosť finančných prostriedkov, ako aj na perspektívy od roku 2009; vyzýva administratívu a predsedníctvo, aby vnímali skutočné potreby a inštitúciu z administratívneho a politického hľadiska a aby hľadali spôsoby zníženia nákladov, ktoré sa v súčasnosti vynakladajú na vykonávané úlohy; opakovane zdôrazňuje, že sa týmto žiadnym spôsobom neobmedzuje právo Parlamentu plne využiť strop 20 % v roku 2008 a v nasledujúcich rokoch, ak to bude považované za potrebné a odôvodniteľné;

9.  navrhuje, aby sa pred zriadením Domu európskej histórie uskutočnila na úrovni expertov široká diskusia o histórii Európy a jej výklade;

10. víta nový plán presunov navrhnutý generálnym tajomníkom, ktorý sa týka 58 pracovných miest; domnieva sa, že je to krok správnym smerom pri napĺňaní nových potrieb za súčasného udržania stability plánu stavu zamestnancov v budúcnosti; vyzýva generálneho tajomníka, aby pokračoval v tomto úsilí a pristúpil k ďalšej analýze s cieľom lepšie racionalizovať úlohy a zároveň udržať náklady externalizácie pod kontrolou;

11. rozhodol sa v súlade s uvedeným uznesením zo 7. júna 2007 o odhadoch Parlamentu na rok 2008 znížiť mnohé rozpočtové riadky, najmä tie, ktoré sa ukázali byť v roku 2006 nadhodnotené; konštatuje, že kapitoly 10 a 12 a hlava 4 nie sú týmito zníženiami dotknuté;

12.  uznáva, že nové projekty boli predložené neskoro, čo zabránilo rozhodnutiu pléna udržať sa na úrovni inflácie, s výnimkou prípadov nových iniciatív, ktoré boli riadne odôvodnené; rozhodol sa stanoviť konečnú výšku rozpočtu Parlamentu na úrovni XX EUR, čo zodpovedá XX-percentnému nárastu oproti rozpočtu na rok 2007 a XX percentám okruhu 5;

13. potvrdzuje svoj záväzok zlepšovať tvorbu právnych predpisov ako prioritu pre hlavné činnosti Parlamentu a podporuje rozhodnutia prijaté v tomto smere; vyzýva generálneho tajomníka, aby pokračoval vo svojom úsilí posilniť odborné znalosti Parlamentu v oblasti zlepšovania tvorby právnych predpisov;

Posilnenie pomoci poslancom

14.  domnieva sa, že zachovanie jazykovej rôznorodosti poslancov Európskeho parlamentu je jednou z najdôležitejších úloh pre administratívu; v tejto súvislosti víta pilotný projekt, ktorého spustenie je naplánované na rok 2008 a ktorý má riešiť opakujúce sa požiadavky poslancov na jazykovú pomoc tak na individuálnej úrovni, ako aj počas neoficiálnych stretnutí spojených s ich zákonodarnou činnosťou;

15.  rozhodol sa preto obmedziť globálne pridelenie prostriedkov na pilotný projekt na sumu 4 000 000 EUR a zároveň presunúť sumu 2 000 000 EUR do rezervy, aby administratívu motivoval k tomu, aby sa efektívnejšia jazyková podpora poslancom počas oficiálnych schôdzí stala jej prioritou; táto rezerva vo výške 2 000 000 EUR nemá vplyv na pilotný projekt;

16.  znovu pripomína, že tlmočnícke služby a výdavky na schôdze by sa mali využívať čo najefektívnejšie; domnieva sa, že vybavenie všetkých rokovacích miestnostiach elektronickým hlasovacím systémom predstavuje spôsob, ako zlepšiť tlmočnícke služby;

17. vyzýva predsedníctvo, aby pred prijatím akýchkoľvek ďalších rozhodnutí v týchto otázkach vykonalo konzultácie s politickými skupinami týkajúce sa vybavenia a reorganizácie rokovacích miestností WIC 100 a WIC 200 v Štrasburgu;

18.  pripomína, že účelom etického kódexu viacjazyčnosti je poskytnúť poslancom služby najvyššej kvality v rámci stropu aktuálnych rozpočtových prostriedkov; vyzýva administratívu, aby aktívnejšie presadzovala etický kódex viacjazyčnosti s cieľom predísť akýmkoľvek nedostatkom, nezodpovednému využívaniu alebo zneužívaniu jazykových služieb; ľutuje však nedostatok pružnosti pri prekladaní významných dokumentov v obzvlášť náročných obdobiach; vyzýva administratívu, aby vyvinula všetko úsilie na zabezpečenie vysokokvalitných prekladateľských služieb, čo je v súlade so špecifickými požiadavkami Parlamentu, pokiaľ ide o kvalitu, termíny a dôvernosť, a na zabezpečenie vhodných prostriedkov a primeranej organizácie prekladateľských služieb, aby sa predišlo akýmkoľvek nedostatkom a následnému nárastu nákladov najmä v prípadoch, keď sú termíny pre rozhodnutia stanovené zmluvou;

19.  berie na vedomie návrh vytvoriť nový článok 3 2 3 pre „vzťahy s parlamentmi tretích krajín a podporu parlamentnej demokracie“ s prostriedkami vo výške 360 000 EUR na rozlíšenie činností Parlamentu podľa geografickej oblasti; vyjadruje svoje znepokojenie nad počtom delegácií a zhromaždení v rozpočte Parlamentu, najmä v dôsledku toho, že ich finančný dosah nie je v rozpočte jasne určený, pretože zahŕňa nielen rozpočtové prostriedky v existujúcich položkách, ale aj súvisiace náklady na tlmočenie a technickú a logistickú podporu; žiada administratívu, aby predložila návrh na zlepšenie transparentnosti tohto druhu činnosti;

20.  domnieva sa, že predsedníctva Parlamentu a Rady by mali zohľadniť názor občanov EÚ týkajúci sa územného rozloženia činnosti Parlamentu medzi tri pracoviská a s tým súvisiace náklady a vplyv na životné prostredie; vyzýva obe predsedníctva, aby o tom rokovali, ale pritom zachovali symbolický význam Štrasburgu, a aby predložili návrh na organizovanie plenárnych zasadnutí na tomto mieste dvakrát ročne s cieľom zohľadniť obavy občanov v súvislosti s úsporou prostriedkov a šetrením životného prostredia;

21. pokiaľ ide o parlamentnú výpomoc, vyzýva administratívu, aby posilnila systém vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť, aby bol proces prijímania asistentov poslancov jasný a transparentný a aby sa postupovalo v súlade s nariadeniami v daňovej a sociálnej oblasti (mzda a práva v oblasti sociálneho zabezpečenia atď.);

22. vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh štatútu asistentov poslancov, ktorý poslancom garantuje potrebnú slobodu výberu a flexibilitu, pokiaľ ide na jednej strane o trvanie zmlúv a mzdy a na druhej strane o jednotnosť a bezpečnosť v oblasti daňového režimu, opatrení sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia pre asistentov;

Európske politické nadácie

23. v tejto fáze rozpočtového postupu sa rozhodol vytvoriť nový okruh (403 – „Príspevky európskym politickým nadáciám“) so sumou 5 000 000 EUR v rezerve a so symbolickým záznamom (p.m.), kým nebude prijatý právny základ pre financovanie európskych politických nadácií;

Program odborného vzdelávania Európskeho parlamentu

24. víta činnosť sekretariátu zameranú na hodnotenie zavedenia programu odborného vzdelávania EP a vyzýva predsedníctvo, aby v pokračovalo v realizácii potrebnej prípravnej činnosti s využitím piatich disponibilných pracovných miest; vyzýva administratívu, aby do postupov verejného obstarávania ako jedno z kritérií pre udelenie zákazky začlenila zamestnávanie učňov v spoločnostiach zúčastňujúcich sa verejných súťaží;

Za Parlament ohľaduplný k životnému prostrediu

25. vyjadruje poľutovanie nad tým, že viac než päť rokov po začatí procesu EMAS v rozpočtovom postupe ešte stále neprebehla jeho registrácia a stále nie je známy jeho dosah na životné prostredie, ani úspory a investície súvisiace s jeho uplatňovaním; vyzýva administratívu, aby poskytla uvedené informácie, ktoré už boli vyžiadané v článku 37 uvedeného uznesenia z 29. marca 2007 a článku 31 uvedeného uznesenia zo 7. júna 2007, a aby ich predložila svojim príslušným výborom a ďalším orgánom; okrem toho požaduje, aby administratíva oznámila zníženie spotreby energie, ktoré malo byť výsledkom zníženia používania klimatizácie v letnom období, a aby predložila akčný plán týkajúci sa znižovania a kompenzovania emisií CO2 spôsobených činnosťou Parlamentu, najmä pokiaľ ide o cestovanie a budovy, a znižovania spotreby vody, papiera a ďalších zdrojov; vyzýva v tejto súvislosti administratívu, aby predložila odborný posudok týkajúci sa možného využitia panelov z fotovoltaických článkov alebo solárnych panelov na vyrábanie energie na strechách a stenách budov Parlamentu;

26.  žiada administratívu, aby čo najskôr obnovila svoj automobilový park nákupom alebo prenájmom vozidiel, ktoré životné prostredie znečisťujú menej než tie súčasné, ako napríklad hybridných vozidiel, a aby predložila príslušný akčný plán;

27.  žiada administratívu, aby znížila počet služobných ciest zamestnancov a aby podporovala zamestnancov k využívaniu najekologickejších prostriedkov pri ich presunoch medzi tromi pracoviskami;

Informačná politika

28.  znovu opakuje svoje odhodlanie presadzovať rozhodnú informačnú politiku, ktorá by zahŕňala politické skupiny a bola blízka európskym občanom; domnieva sa, že toto možno dosiahnuť posilnením miestnych a regionálnych médií, urýchleným otvorením návštevníckeho centra v Bruseli a flexibilnejším využívaním skupín návštevníkov; v súvislosti s uvedeným pripomína, že vrátenie prostriedkov na základe skutočných nákladov v rámci stropu, ktorý treba definovať, zaručí úplnú transparentnosť programu; na tento účel vyzýva kvestorov, aby opätovne preskúmali súčasné pravidlá;

29. vyzýva predsedníctvo, aby rozhodlo o programe nadchádzajúcej predvolebnej kampane, ktorý by zohľadňoval potrebu užšieho kontaktu medzi poslancami a občanmi EÚ; znova v tejto súvislosti pripomína úlohu informačných kancelárií, ako aj úlohu miestnych a regionálnych médií, pokiaľ ide o zvýšenie informovanosti občanov EÚ o činnostiach Parlamentu; vyzýva administratívu, aby posilnila činnosť v prospech lokálnych a regionálnych médií v externých kanceláriách vrátane zapojenia poslancov; očakáva v tejto súvislosti, že bude mať do decembra 2007 k dispozícii ich ročný pracovný program na rok 2008 , aby bolo možné v januári uvoľniť rezervu;

30. vyzýva predsedníctvo Parlamentu, aby využívalo finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na informácie, na poskytovanie rozličných informácií, ktoré okrem iného zabezpečujú potrebu parlamentných menšín v oblasti informovania verejnosti;

31. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rozpočtový orgán nedostáva dostatok informácií o pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol v súvislosti s prototypom WebTV, a to najmä vzhľadom na to, že informačná politika vrátane WebTV sa považuje za prioritu roka 2008; prijíma rozhodnutie ponechať 9 000 000 EUR v rezerve na informácie a komunikáciu, kým prototyp nebude predložený rozpočtovému orgánu na schválenie;

32. očakáva prototyp WebTV; pripomína, že podmienkou financovania tohto projektu, na ktorej sa už dohodlo v rámci minulého rozpočtového postupu a uznesením Parlamentu z 26. októbra 2006 o rozpočte na rok 2007 (ostatné oddiely)(7), je schválenie prototypu;

Bezpečnosť

33.  súhlasí s názorom administratívy, že bezpečnosť je dôležitou otázkou; poznamenáva však, že administratíva nie je schopná uviesť presný počet osôb, ktoré sa nachádzajú v budovách Parlamentu, keďže niektoré z nich na otváranie dvier nepoužívajú preukazy; preto vyzýva administratívu, aby zabezpečila dodržiavanie pravidiel zo strany zamestnancov, a vyzýva kvestorov, aby prehodnotili používanie elektronických preukazov poslancami, čím sa umožní zavedenie rôznych nových prostriedkov, ako sú napríklad elektronické podpisy;

34.  zdôrazňuje skutočnosť, že bezpečnosť v okolí priestorov Parlamentu v Bruseli po ukončení zvyčajnej pracovnej doby poslancov a zamestnancov nie je dostatočne zaručená; vyzýva administratívu, aby naliehala na belgické orgány, aby túto situáciu zlepšili;

Plán stavu zamestnancov

35.  podporuje vytvorenie dvoch nových generálnych riaditeľstiev – GR pre tlmočenie a GR pre podporu technologickej inovácie; domnieva sa, že to prispeje k zlepšeniu služieb poskytovaných poslancom a rôznym oddeleniam administratívy;

36.  zastáva názor, že návrh týkajúci sa zamestnancov, ktorý predložil generálny tajomník a ktorý zahŕňa vytvorenie nových pracovných miest, ako aj miesta, ktoré sa majú presunúť, a viaceré zmeny a úpravy týkajúce sa pracovného zaradenia, odzrkadľuje úsilie Parlamentu obmedziť zvyšovanie v pláne stavu zamestnancov výhradne na nové projekty alebo osobitné kompetencie; konštatuje, že počet pracovných miest určených na presun dosahuje ročný cieľ 1 % stanovený v uznesení o odhadoch; žiada o pravidelné informácie o plnení plánu politiky presunu pracovných miest; okrem toho uznáva, že predložený návrh má na rozpočet na rok 2008 okrajový finančný dosah;

37.  preto rozhodol, že schváli tieto úpravy týkajúce sa plánu stavu zamestnancov, ktoré navrhol generálny tajomník v rámci tohto balíka:

- uvoľnenie prostriedkov z rezervy na vytvorenie 16 nových pracovných miest požadovaných v odhadoch; toto sa týka deviatich pracovných miest AD5 a siedmich pracovných miest AST3 vrátane jedného dočasného miesta na pozíciu šiesteho kvestora,

- zabezpečenie potrebných rozpočtových prostriedkov na vytvorenie piatich pracovných miest AD5 v súvislosti so zriadením analytickej služby v rámci knižnice a dvoch pracovných miest AD16 na vytvorenie nových generálnych riaditeľstiev,

- premena 35 pracovných miest AST (10 AST1, 10 AST2, 5 AST3, 5 AST4 a 5 AST5) na AD5, ktoré boli zapísané v rezerve,

- jedno povýšenie ad personam (z AD14 na AD15),

- premena 25 pracovných miest AST6 na AD5 a 1 pracovného miesta AST1 na AD5,

- opatrenia na zmenu 23 trvalých pracovných miest (2 AD12 na AD15, 11 AD12 na AD7, 4 AST11 na AST3, 3 AST11 na AST1 a 3 AST6 na AST1);

38.  rozhodol sa uvoľniť z rezervy prostriedky na 448 povýšení pre sekretariát Parlamentu, ktoré žiadala administratíva v súvislosti s článkom 6 služobného poriadku pre stálych a dočasných zamestnancov; pokiaľ ide o trvalé pracovné miesta, ide o premenu 2 AD13 na AD14, 45 AD12 na AD13, 25 AD11 na AD12; 10 AD7 na AD8, 3 AD6 na AD7, 165 AD5 na AD6, 50 AST7 na AST8, 65 AST4 na AST5, 65 AST1 na AST2, a pokiaľ ide o dočasných zamestnancov, 1 AD12 na AD13, 2 AD10 na AD11, 1 AST2 na AST3, 2 AST1 na AST2, 12 AST1 na AST3;

39.  podobne sa rozhodol, že potvrdí 74 povýšení, ktoré si vyžiadali politické skupiny: 1 AD12 na AD13, 6 AD11 na AD12, 4 AD10 na AD11, 2 AD9 na AD10, 4 AD8 na AD9, 3 AD7 na AD8, 7 AD6 na AD7, 8 AD5 na AD6, 3 AST10 na AST11, 9 AST8 na AST9, 9 AST7 na AST8, 3 AST6 na AST7, 2 AST5 na AST6, 2 AST4 na AST5, 1 AST3 na AST4, 2 AST2 na AST3, 8 AST1 na AST2;

40. poukazuje na to, že vykonávanie demokratickej kontroly nad Komisiou je hlavnou úlohou Parlamentu, a žiada predsedníctvo a administratívu, aby na túto úlohu pridelili potrebné miesta pre postup vo výboroch (komitológiu) so zohľadnením nových úloh Parlamentu v oblasti zahraničných vecí a programov rozvojovej politiky; okrem toho zdôrazňuje význam posilnenia administratívnych kapacít Parlamentu v súvislosti s jeho novými právomocami v oblasti demokratickej kontroly nástrojov vonkajšej pomoci; vyzýva administratívu, aby do marca 2008 predložila hodnotiacu správu o politických a administratívnych skúsenostiach získaných pri vykonávaní týchto právomocí;

41. víta iniciatívu predsedníctva na ustanovenie usmernení na prijímanie do pracovného pomeru, v ktorých sú zohľadnené osoby so zdravotným postihnutím vrátane stážistov a/alebo dočasných zmluvných zamestnancov, ako uvádza kódex riadnych postupov na zamestnávanie postihnutých osôb; takisto víta iniciatívu administratívy, ktorá sa týka vzdelávacieho programu v prospech osôb so zdravotným postihnutím; zastáva názor, že na ich začlenenie do administratívy Parlamentu je potrebné, aby administratíva zvážila vymenovanie „koordinátora pre osoby so zdravotným postihnutím“;

42. rozhodol sa zahrnúť do rezervy 2 miesta v knižnici s cieľom motivovať administratívu k vytvoreniu komplexného interného systému riadenia znalostí;

Rôzne

43. berie na vedomie návrh predsedníctva vyčleniť sumu 100 000 EUR Sacharovovej nadácii ako finančnú podporu určenú na činnosti v oblasti ľudských práv; uznáva, že rozhodnutie prijaté predsedníctvom 10. októbra 2007 o udelení grantu Sacharovovej nadácii v Moskve je v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä s ustanovením, ktoré umožňuje Parlamentu udeľovať granty na financovanie informačných aktivít (článok 108 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách);

Oddiel IV – Súdny dvor

44. zdôrazňuje skutočnosť, že zvýšenie rozpočtu vyplýva najmä z odovzdania novej budovy Súdneho dvora (New Palais); nazdáva sa, že jeho finančný vplyv na rozpočet na rok 2008 je dosť podstatný, čo by malo zostať výnimkou; zdôrazňuje, že podľa viacročného finančného rámca bude rezerva v rámci okruhu 5 v roku 2009 obmedzená; následne vyzýva Súdny dvor, aby presadzoval dôkladné kontrolné postupy s cieľom obmedziť jeho rast v roku 2009;

45.  súhlasí so Súdnym dvorom, že jeho príspevok na prenájom/kúpu novej budovy sa zníži o 4 000 000 EUR prostredníctvom vyčlenenia tejto sumy už z rozpočtu na rok 2007;

46.  po dohode so Súdnym dvorom sa rozhodol, že zachová štandardné zníženie na úrovni 3,7 %; preto obnovil príslušné rozpočtové prostriedky;

47.  rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

- vytvorenie deviatich dočasných pracovných miest AD10 s cieľom posilniť kabinety generálnych advokátov a predsedu Súdu pre verejnú službu,

- vytvorenie jedného pracovného miesta AD5 na prijatie právnika s cieľom vyhovieť rastúcim požiadavkám na „ochranu údajov“ a jedného pracovného miesta AST3 na implementáciu medziinštitucionálneho projektu týkajúceho sa softvéru SAP;

48. zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 3 102 000 EUR, čo predstavuje nárast o 8,03 % oproti rozpočtu na rok 2007;

Oddiel V – Dvor audítorov

49.  po dohode s Dvorom audítorov sa rozhodol, že zachová štandardné zníženie na úrovni 4,82%; preto obnovil príslušné rozpočtové prostriedky;

50.  rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

- vytvoriť 2 pracovné miesta AST1 v oddelení ľudských zdrojov v nadväznosti na rozhodnutie posilniť tento stav o dva roky,

- vytvoriť jedno pracovné miesto AD5 na implementáciu nového projektu týkajúceho sa softvéru SAP a jedno pracovné miesto AD5 v súvislosti s plánom dokumentačných a zjednodušujúcich opatrení,

- znížiť zaradenie jedného dočasného pracovného miesta z AS12T na AD11T s cieľom obmedziť finančný vplyv opatrení v súvislosti s plánom stavu zamestnancov,

- premeniť jedno dočasné pracovné miesto AD12T na AD14T a tri trvalé pracovné miesta AST3 na AD5 v oddelení informačných technológií;

51.  obnovil rozpočtové prostriedky spojené s úpravami priestorov, ktoré si vyžadujú právne predpisy v oblasti zdravia a bezpečnosti Luxemburska, ako aj s renováciou zasadacej miestnosti Dvora audítorov; nazdáva sa, že tieto výdavky sú výnimočné a nemožno ich obnoviť v rozpočte na rok 2009;

52.  zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 3 261 204 EUR, čo predstavuje nárast o 9,65 % oproti rozpočtu na rok 2007;

Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov

53.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v tejto fáze rozpočtového postupu nebol ani jeden z dvoch výborov schopný predložiť novú dohodu o spolupráci; pripomína rozhodnutie, ktoré prijal vo svojom uznesení zo 14. decembra 2006 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, v znení zmien a doplnení Rady (všetky oddiely)(8), podľa ktorého očakával túto dohodu do júla 2007; následne sa rozhodol zapísať do rozpočtovej kapitoly 10 0 („Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky“) 10 % prostriedkov rozpočtu 2007 na náklady spoločnej služby; je pripravený uvoľniť rozpočtové prostriedky z rezervy, len čo sa uzavrie nová dohoda;

54.  potvrdzuje svoju vôľu, že chce zachovať túto dohodu o spolupráci, ktorá predstavuje príklad dobrej spolupráce medzi inštitúciami a zvyšuje efektívnosť oboch subjektov vďaka lepšej úrovni odborných znalostí pri plnení technických a logistických úloh a vďaka možnosti uľahčiť každodennú riadiacu činnosť kľúčových služieb;

Oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor

55.  po dohode s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa rozhodol, že zachová štandardné zníženie na úrovni 4 %;

56.  súhlasí s Radou v otázke žiadosti o povýšenie v rámci služobného postupu podľa článku 6 služobného poriadku a článkov 6, 9 a 10 jeho prílohy XIII; pripomína, že článok 47 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách umožňuje desaťpercentnú pružnosť plánu stavu zamestnancov pre prípad nepredvídaných okolností a nemal by sa využívať ako hlavný nástroj na povyšovanie zamestnancov;

57.  rozhodol sa vytvoriť päť nových trvalých pracovných miest (4 AD5 a 1 AST3);

58.  zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 546 178 EUR, čo predstavuje nárast o 1,82 % oproti rozpočtu na rok 2007;

Oddiel VII - Výbor regiónov

59.  po dohode s Výborom regiónov sa rozhodol, že zachová štandardné zníženie na úrovni 4%; preto obnovil príslušné rozpočtové prostriedky;

60.  rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

- potvrdiť 15 pracovných miest AD v súvislosti so vstupom Bulharska a Rumunska do EÚ, ako rozhodla Rada vo svojom návrhu rozpočtu (1 AD9 a 14 AD5),

- vytvoriť ďalších 10 stálych pracovných miest AST v súvislosti so vstupom Rumunska a Bulharska do EÚ (5 AST3 a 5 AST1); je pripravený v budúcnosti preskúmať možnosť vytvorenia ďalších siedmych pracovných miest AST v súvislosti s týmto rozšírením,

- vytvoriť nové miesto riaditeľa prostredníctvom povýšenia existujúceho pracovného miesta AD14 na pracovné miesto AD15 na Oddelení komunikácie, tlače a protokolu;

61. zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 1 054 962 EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu na rok 2007 nárast o 6,12 % vrátane nákladov súvisiacich s rozšírením;

Oddiel VIII - Európsky ombudsman

62.  na základe priorít určených Európskym ombudsmanom zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 142 230 EUR, čo predstavuje nárast o 4,36% oproti rozpočtu na rok 2007;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

63.  súhlasí s Radou neuplatňovať štandardnú zrážku;

64.  rozhodol sa vytvoriť tieto požadované štyri pracovné miesta na dobu šesť mesiacov:

-      potvrdiť tri pracovné miesta AD schválené Radou vo svojom návrhu rozpočtu (2 AD7 a 1 AD9),

-      vytvoriť ešte jedno dodatočné pracovné miesto na stupni AST3 namiesto AST9;

65.  zvýšil rozpočtové prostriedky, ktoré v návrhu rozpočtu stanovila Rada, o sumu 83 058 EUR, aby sa udržala miera jeho rozvoja, čo predstavuje nárast o 7,10% oproti rozpočtu na rok 2007;

0

0 0

66.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu so zmenami a doplneniami oddielov I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a iným dotknutým inštitúciám a orgánom.

(1)

Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

(3)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)

Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2005/708/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2005, s. 24).

(5)

Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2007)0099.

(6)

Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2007)0237.

(7)

Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 415.

(8)

Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0570.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prehľad ďalších oddielov výdavkovej kapitoly 5 (administratívne výdavky)

Rozpočet Európskej únie na rok 2008

1. Viacročný rámec stanovuje strop výdavkovej kapitoly 5 v roku 2008 na úrovni 7 457 000 000 EUR, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 zvýšenie o 4,8 %. Po zverejnení predbežných návrhov rozpočtu (PNR) inštitúcií dosahuje suma výdavkovej kapitoly 5 výšku 7 286 417 754 EUR, čo znamená rezervu 170,58 milióna EUR, ako ukazuje tabuľka nižšie.

Inštitúcie

Rozpočet na rok 2007

PNR na rok 2008

Zmena

2007/2008

Rozdiel

2007/2008

Parlament

1 397 460 174

1 436 400 000

38.939.826

2.8%

Rada

593 528 212

598 770 000

5.241.788

0.88%

Súdny dvor

272 219 390

301 713 239

29 493 849

10.8%

Dvor audítorov

121 080 000

134 510 000

13 430 000

11.1%

Európsky hospodársky a sociálny výbor

112 694 342

117 073 473

4.379.131

 

3.9%

Výbor regiónov

67 099 232

73 137 594

6.038.362

9.0%

Ombudsman

8.152.800

8.535.000

382.200

4.7%

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

4.955.726

5.579.612

623.886

 

12.6%

Ďalšie oddiely – medzisúčet

2.577.189.876

2.675.718.918

98.529.042

3.8%

Komisia (vrátane dôchodkov)

4.365.200.000

4.610.698.836

245.498.836

 

5.6%

Výdavková kapitola 5 – celkom

6 942 363 000

7.286.417.754

344.027.878

5.0%

Rezerva

172 637 000

170.582.246

 

 

Výdavková kapitola 5 – strop

7 115 000 000

7 457 000 000

342.000.000

4.8%

* Vrátane opravného rozpočtu vo výške 563 545 EUR.

2. Účelom tohto pracovného dokumentu je poskytnúť prehľad predbežného návrhu rozpočtu všetkých inštitúcií s výnimkou administratívnych výdavkov Komisie, ktorými sa bude zaoberať osobitný pracovný dokument.

3. Priemerná miera zvýšenia rozpočtu ostatných inštitúcií predstavuje 3,8 %, čo spĺňa strop predpovede rastu uvedený vo viacročnom rámci na roky 2007 – 2013.

4. V uznesení o usmerneniach pre rozpočet na rok 2008 Parlament vyzval inštitúcie, aby považovali rozpočet na rok 2007 za referenčný rok a obmedzili zvýšenie svojho rozpočtu na mieru inflácie, pretože v roku 2008 sa nepredpokladajú žiadne významné dôvody na jeho zvýšenie. Rozpočtový orgán zváži pridelenie dodatočných finančných prostriedkov iba v konkrétnych a plne odôvodnených prípadoch.

5. Spravodajca poznamenáva, že predbežný návrh rozpočtu predložený niektorými inštitúciami napriek odporúčaniu tento záujem neodráža, hoci je to spôsob, ako zvýšiť dôveru občanov v inštitúcie EÚ. Spravodajca očakáva, že inštitúcie aktívnejšie prispejú k tomuto cieľu, a preto im dôrazne odporúča, aby určili priority svojich požiadaviek.

6. Uznesenie o usmerneniach tiež zdôrazňuje potrebu posilnenia medziinštitucionálnej spolupráce. Správa o tejto otázke má byť vypracovaná do 1. júla 2007.

7. Pokiaľ ide o zamestnancov, spravodajca sa domnieva, že inštitúcie by na splnenie svojich potrieb mali čo najviac využiť ich preradenie. Poukazuje na to, že túto možnosť využíva veľmi málo inštitúcií.

8. Na rozpočtové prostriedky v kapitole 11 (platy úradníkov a dočasných zamestnancov) sa uplatnilo štandardné zníženie, aby sa zohľadnil odhadovaný počet pracovných miest, pre ktoré sa v roku 2008 neuskutočnia žiadne platby. Toto zníženie sa pohybuje od 0 do 7 %.

Európsky parlament (oddiel I)

Európsky parlament

 

PNR na rok 2008

1.436.400.000

Rozpočet na rok 2007

1.397.460.174

Rozpočet na rok 2006

1.321.600.000

Celkové zvýšenie 2008/2006

+ 8.68 %

Celkové zvýšenie 2008/2007

+ 2.8 %

 

 

Plán stavu zamestnancov v roku 2008

5933

Plán stavu zamestnancov v roku 2007

5933

Štandardné zníženie

7%

9. Parlament určil svoje odhady na 1 436,4 milióna EUR, teda o 2,8 % viac ako v rozpočte na rok 2007, čo je v súlade s uznesením o usmerneniach. V rámci vlastného návrhu stropu 20 % pre výdavkovú kapitolu 5 to bolo 55 miliónov EUR, ktoré pôvodne predpokladalo predsedníctvo a ktoré mali byť pridelené novým pripravovaným projektom. Tieto projekty sa prehodnotia potom, ako budú v septembri predložené konkrétne návrhy, pričom sa zohľadní rozhodnutie pléna o úrovni rozpočtu. V tejto etape sa tiež posúdia potreby rozpočtových prostriedkov na nové pracovné miesta.

10. Podrobnejšie informácie nájdete v uznesení zo 7. júna 2007 o odhade Parlamentu na rok 2008.

Rada (oddiel II)

Rada

 

Odhady na rok 2008

598 770 000 EUR

Rozpočet na rok 2007

593 528 212 EUR

Plnenie v roku 2006

591 752 953 EUR

Celkové zvýšenie 2008/2006

+ 1.18%

Celkové zvýšenie 2008/2007

+ 0.88%

 

 

Plán stavu zamestnancov v roku 2008

3497

Plán stavu zamestnancov v roku 2007

3497

Štandardné zníženie

7%

11. Odhady, ktoré určila Rada, majú dosiahnuť 598,7 milióna EUR, čo predstavuje už v druhom roku po sebe zvýšenie o menej ako 1 %. Podarilo sa to dosiahnuť neexistenciou požiadaviek na nové pracovné miesta a výrazným znížením nákladov na budovy po zakúpení budovy LEX (– 11,94 milióna EUR v kapitole 20 (budovy a súvisiace náklady)), čo umožňuje určité zvýšenie v konkrétnych oblastiach. Ide najmä o čiastku 15 miliónov EUR zaúčtovanú v kapitole 10 0 (predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky).

12. Podiel Rady na výdavkovú kapitolu 5 by teda zostal na úrovni 8,03 %, čo je porovnateľné so stavom v posledných 5 rokoch.

13. Výdavky v rámci hlavy 3 (výdavky spojené s výkonom osobitných úloh inštitúcie) týkajúce sa EBOP a SZBP zostávajú vo výške 38,52 milióna EUR na úrovni porovnateľnej s poslednými rokmi. V porovnaní s rozpočtom na rok 2007 to predstavuje zníženie o 1,86 milióna EUR.

14. Rada na rozdiel od ostatných inštitúcií nepredkladá svoje odhady Komisii. Po posúdení návrhov administratívy sa o rozpočtových prostriedkoch hlasuje pri prvom čítaní rozpočtu v Rade.

Súdny dvor (oddiel IV)

15. Predbežný návrh rozpočtu Súdneho dvora je stanovený na 301,7 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 10,83 %, za ktorý zodpovedajú najmä výdavky v rámci hlavy 1 (osoby pracujúce pre inštitúciu) a hlavy 2 (budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky).

Európsky súdny dvor 

 

PNR na rok 2008

301 713 239 EUR

Rozpočet na rok 2007

272 219 390 EUR

Rozpočet na rok 2006 (vrátane opravného rozpočtu č. 6/2005)

250 338 602 EUR

Celkové zvýšenie 2008/2006

20.52 %

Celkové zvýšenie 2008/2007

10.83%

 

 

Plán stavu zamestnancov v roku 2008

Počet požadovaných nových miest

1904

22

Plán stavu zamestnancov v roku 2007

1882

Počet požadovaných povýšení

94

Štandardné zníženie

3%

16. V rámci hlavy 1, s výnimkou valorizácie miezd a povýšení, ktoré zabezpečuje služobný poriadok, žiada Súdny dvor 22 nových pracovných miest: 9 dočasných miest v kabinetoch generálnych advokátov a predsedu Súdu pre verejnú službu a 13 stálych pracovných miest na posilnenie administratívy.

17. Súdny dvor okrem toho po súhlase rozpočtového orgánu na prijatie 5 korektorov pre kľúčové jazyky ako zmluvných zamestnancov žiada o prijatie tretieho korektora pre zostávajúcich 10 jazykov. Preto je v príslušnej položke navrhnuté posilnenie rozpočtu o 370 000 EUR.

18. V rámci hlavy 2 je potrebných ďalších 30,6 milióna EUR, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 zvýšenie o 7 %. Bude sa z nich financovať druhá splátka za novú budovu Palais (17,2 milióna EUR) a príslušné náklady na úpravu, hnuteľný majetok a vybavenie (13,4 milióna EUR) s cieľom presťahovať sa do týchto budov v priebehu druhej polovice roka. Od roku 2009 bude musieť Súdny dvor každoročne platiť rovnakú čiastku (30 miliónov EUR) Luxembursku ako náhradu za dlhodobý prenájom (20 rokov), až kým nebude môcť uhrádzať platby vopred.

Dvor audítorov (oddiel V)

Európsky dvor audítorov

 

Odhady na rok 2008

134 510 000

Rozpočet na rok 2007

121 080 000

Rozpočet na rok 2006

113 196 491

Celkové zvýšenie v %

11.09%

Plán stavu zamestnancov v roku 2008

Počet požadovaných nových miest

858

22

Plán stavu zamestnancov v roku 2007

836

Štandardné zníženie

4,07%

19.      Predbežný návrh rozpočtu Dvora audítorov je stanovený na 134,5 milióna EUR, čo zodpovedá zvýšeniu oproti rozpočtu na rok 2007 o 11,09 %. 4,96 % tohto zvýšenia sa považuje za „nevyhnutné výdavky“.

20.      V skutočnosti rozpočet na rok 2008 zahŕňa obnovenie mandátov siedmich členov Dvora (zvýšenie o 1,1 milióna EUR) a vytvorenie 22 nových pracovných miest (18 audítorov a 4 miesta v administratívnom útvare). Dve z týchto pracovných miest zodpovedajú záväzku Parlamentu prijatému v minulom roku „vytvoriť v rozpočtovom roku 2008 ďalšie dve pracovné miesta“. Ostatné sú reakciou hlavne na kritiku v správe o absolutóriu.

21.      Pokiaľ ide o budovu, Dvor audítorov musí modernizovať budovu K1 s cieľom zabezpečiť, aby vyhovovala predpisom Luxemburska o bezpečnosti a ochrane zdravia (zvýšenie o 4,99 milióna EUR).

Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov

22.      Predbežný návrh rozpočtu, ktorý predložili tieto dva výbory, zahŕňa pokračovanie ich spoločnej služby na základe novej dohody o spolupráci, o ktorej sa stále rokuje. Minulý rok v decembri požiadal rozpočtový orgán o poskytnutie jej predĺženia do júla 2007, aby mal čas zohľadniť jej dôsledky počas rozpočtového postupu. Z dôvodu absencie tejto dohody v prvej etape postupu mohlo dôjsť k nedorozumeniam, najmä keď jeden z výborov žiadal zvýšenie svojej časti spoločnej služby o 2,7 % (Hospodársky a sociálny výbor) a druhý o 8,38 % (Výbor regiónov). Spravodajca preto dôrazne vyzýva obidva výbory, aby urýchlene uzavreli svoje rokovania.

Hospodársky a sociálny výbor (oddiel VI)

Hospodársky a sociálny výbor

 

PNR na rok 2008

117 073 473

Rozpočet na rok 2007

112 694 342

Rozpočet na rok 2006

107 984 805

Celkové zvýšenie 2008/2006

+ 8.41%

Celkové zvýšenie 2008/2007

+ 3.88 %

 

 

Plán stavu zamestnancov v roku 2008

Počet požadovaných nových miest

705

10

Plán stavu zamestnancov v roku 2007

695

Štandardné zníženie

3,5%

23.  Predbežný návrh rozpočtu Hospodárskeho a sociálneho výboru je stanovený na 117,07 milióna EUR, čo zodpovedá zvýšeniu v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 o 3,88 %. V súlade s odporúčaním uznesenia o usmerneniach je zvýšenie prevádzkových výdavkov približne na úrovni miery inflácie. Zostávajúcu časť nárastu predstavujú výdavky na budovy, a to napriek predfinancovaniu z roka 2006 do roka 2007 vo výške 1,99 milióna EUR na úpravy dvoch nových budov (Remorqueur a Van Maerland), a súvisiace výdavky na technické a kancelárske vybavenie (zvýšenie o 1,3 milióna EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2007).

24.  Hospodársky a sociálny výbor prvýkrát navrhol hradiť časť svojich potrieb preradením 10 pracovných miest s cieľom obmedziť rast plánu stavu zamestnancov. Požaduje však 10 nových miest na posilnenie generálneho sekretariátu a registra, dvoch riaditeľstiev pre poradné činnosti a riaditeľstva pre ľudské a finančné zdroje.

25.  Výbor zároveň požiadal o zvýšenie rozpočtových prostriedkov pridelených v rozpočtových položkách pre zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov.

Výbor regiónov (oddiel VII)

Výbor regiónov

 

PNR na rok 2008

73 137 594

Rozpočet na rok 2007

67 099 232

Rozpočet na rok 2006

63 362 670

Celkové zvýšenie 2008/2006

+ 15.42 %

Celkové zvýšenie 2008/2007

+ 9%

 

 

Plán stavu zamestnancov v roku 2008

Počet požadovaných nových miest

500

34

Plán stavu zamestnancov v roku 2007

466

Štandardné zníženie

3%

26.  Predbežný návrh rozpočtu Výboru regiónov je stanovený na 73,1 milióna EUR, čo zodpovedá zvýšeniu oproti rozpočtu na rok 2007 o 9 %. Spôsobilo to najmä rozhodnutie odložiť požiadavku na vytvorenie 32 nejazykových pracovných miest súvisiacich s rozšírením o Bulharsko a Rumunsko do rozpočtu na rok 2008. Výbor regiónov tiež žiada o vytvorenie dvoch ďalších pracovných miest na posilnenie administratívy.

27.  Výbor sa súčasne rozhodol vypracovať nový projekt Lisabonská platforma (zvýšenie o 0,79 milióna EUR) s cieľom nájsť spôsob, ako prispieť k iniciatíve EÚ na vytvorenie vyššieho rastu a zamestnanosti v hospodárstve EÚ a podporiť jej stratégiu v komunikácii „priblížením EÚ občanom“ (zvýšenie o 0,133 milióna EUR).

Ombudsman (oddiel VIII)

 

 

PNR na rok 2008

8 535 000 EUR

Rozpočet na rok 2007

8 152 800 EUR

Plnenie v roku 2006

6 770 255 EUR

Celkové zvýšenie 2008/2006

+26.06%

Celkové zvýšenie 2008/2007

+ 4.69%

 

 

Plán stavu zamestnancov v roku 2008

57

Plán stavu zamestnancov v roku 2007

57

Štandardné zníženie

žiadne

28.  Zvýšenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 predstavuje 383 000 EUR, čo spôsobila najmä valorizácia miezd a povýšenia (11 pracovných miest kategórie AST a 1 pracovné miesto kategórie AD).

29.  Od roku 2006 dosahuje ombudsman štandardné pracovné tempo, ktoré mu umožňuje spracovať celý objem sťažností, ktoré každý rok predložia občania, t. j. približne 3 800 prípadov. Preto ombudsman už druhý rok nepožaduje žiadne nové pracovné miesta. Z toho dôvodu nie je k jeho rozpočtu priradené žiadne štandardné zníženie.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (oddiel IX)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

PNR na rok 2008

5 579 612 EUR

Rozpočet na rok 2007

4 955 726 EUR

Plnenie v roku 2006*

3 807 087 EUR

Celkové zvýšenie 2008/2006

+ 46.56%

Celkové zvýšenie 2008/2007

+ 12.59%

 

 

Plán stavu zamestnancov v roku 2008

Počet požadovaných pracovných miest

33

(1 AD9, 2 AD7 a 1 AST9)

Plán stavu zamestnancov v roku 2007

29

Štandardné zníženie

žiadne

* Vrátane doplňujúceho rozpočtu prijatého počas roka.

30.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa ako nová inštitúcia rozširuje a predkladá rozpočet vo výške 5,57 milióna EUR (zvýšenie o 12,59 %). Okrem valorizácie miezd a dvoch povýšení rozpočet zahŕňa 4 nové stále pracovné miesta financované po celý rok. Rovnako ako v minulých rokoch sa pracovné miesta predpokladajú vo vyššej platovej triede ako je základná trieda odporúčaná v služobnom poriadku, aby bolo možné využiť presun skúsených zamestnancov z iných inštitúcií.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0000/2006 – 2007/2019(BUD))

Oddiel I - Európsky parlament

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Šťastný

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že Parlament a Medziparlamentná únia - medzinárodná organizácia so sídlom v Ženeve, už od roku 2002 spoločne organizujú a financujú Parlamentnú konferenciu o Svetovej obchodnej organizácii (WTO), ktorá je stálym nástrojom parlamentného dohľadu nad WTO;

2.  konštatuje, že hlavným cieľom Parlamentnej konferencie o Svetovej obchodnej organizácii je zvýšiť transparentnosť WTO pre verejnosť a dosiahnuť zodpovednosť WTO voči zákonodarcom ako voleným zástupcom ľudu; ďalej konštatuje, že konferencia je fórum, v ktorom si poslanci parlamentov z celého sveta vymieňajú názory, informácie a skúsenosti o otázkach medzinárodného obchodu a  tvoria parlamentný rozmer WTO prostredníctvom: i) dohľadu nad činnosťami WTO a podpory ich účinnosti a spravodlivosti; ii) podpory transparentnosti postupov WTO a zlepšenia dialógu medzi vládami, parlamentmi a občianskou spoločnosťou; a iii) vytvárania nástrojov v parlamentoch, pokiaľ ide o otázky medzinárodného obchodu a získania vplyvu na smer diskusií v rámci WTO;

3.  pripomína svoje vyhlásenie o cieli spojiť rokovania WTO s parlamentným procesom; preto zdôrazňuje, že v budúcnosti bude potrebné túto kľúčovú činnosť trvalo financovať; v tejto súvislosti poznamenáva, že v roku 2008 sa usporiada aspoň výročná Parlamentná konferencia o WTO, ktorá, ak sa uskutoční ministerská konferencia WTO, sa bude konať súbežne s touto konferenciou, v opačnom prípade bude zorganizovaná v Bruseli alebo v Ženeve, a že jej riadiaci výbor sa zíde dvakrát v Ženeve.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, Oddiel I - Európsky parlament

Číslo postupu

C6-0000/2007 - 2007/2019B(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA
24.9.2007

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Peter Šťastný
28.2.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

17.7.2007

11.9.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Ignasi Guardans Cambó, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Carl Schlyter

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...


STANOVISKO Výboru pre petície (3.10.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0289/2007 – 2007/2019B(BUD))

Oddiel VIII-A - Európsky ombudsman

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Luciana Sbarbati

KRÁTKE ODÔVODNENIE

Výbor pre petície zobral na vedomie odhady Európskeho ombudsmana týkajúce sa jeho finančných požiadaviek na rozpočet na rok 2008, ktoré v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách predložil predsedovi Európskeho parlamentu spoločne s listom zo 4. apríla 2007.

Ombudsman, ako je známe, vykonáva celý rad činností v rôznych oblastiach. Okrem vykonávania ústrednej úlohy, ktorou je skúmanie sťažností a vedenie vyšetrovania, mu časom pribudli doplnkové funkcie, ako napríklad spolupráca v oblasti európskej siete ombudsmanov a vedľajšie činnosti, ako komunikácia, ktorá nedávno nadobudla podobu trojitej stratégie založenej na vzťahoch s verejnosťou, reštrukturalizácii webovej stránky a komunikácii zameranej na kategórie a skupiny používateľov. Ďalej sem patria administratívne a riadiace činnosti, aktivity na horizontálnej úrovni a podporné činnosti určené verejnosti, ktorá sa na ombudsmana obracia.

Podľa súvahy za rok 2006 výdavky na zamestnancov a výdavky súvisiace s povinnosťami ombudsmana neprevyšujú 48% celkových výdavkov, zatiaľ čo výdavky na komunikáciu predstavujú 21% a na horizontálne služby 24%.

Čo sa týka objemu práce v súvislosti so sťažnosťami, zdá sa, že údaje z prvého štvrťroka 2007 potvrdzujú stabilitu úrovne zaznamenanú za ostatné dva roky. Na základe toho možno predpokladať, že plánované výdavky na rozpočet ombudsmana na rok 2008 by sa nemali zvýšiť.

Požadovaný celkový rozpočet predstavuje 8 252 800 EUR so zvýšením o 382 200 EUR, čo je 4,69%-né zvýšenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2007. Európsky parlament na to isté obdobie predpokladá výdavky vo výške 1 491 400 000 EUR, čo predstavuje 6,7%-né zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V tejto súvislosti je jasné, že výdavky na zamestnancov, ktoré sú pevne stanovenou položkou, predstavujú 75,4% celkového rozpočtu. Hoci sa v dôsledku stabilizácie pracovného zaťaženia pozastavilo rozšírenie plánu stavu zamestnancov, ktorý sa z 31 miest v roku 2003 takmer zdvojnásobil v roku 2006 na súčasných 57 miest, najväčšie zvýšenie výdavkov, ktoré predstavuje 4,65%, si vyžiadalo preradenie pracovníkov z 12 existujúcich pracovných miest do vyššej triedy (11 AST a 1 AD) v porovnaní s 3%-ným nárastom výdavkov na ten istý účel v rozpočte Európskeho parlamentu.

Nová politika zabezpečovania prekladu prostredníctvom spolupráce s Prekladateľským centrom pre inštitúcie EÚ, zjednodušenie hlavných pracovných dokumentov, výber dokumentov na preklad a uverejnenie niektorých z nich na internete v podobe zhrnutia podľa všetkého neprinieslo žiadané výsledky, najmä pokiaľ ide o úsporu nákladov. Ďalšie výdavky sú pravdepodobne spôsobené nárastom jednotkových nákladov (z 42,5 na 59,6 EUR) na stranu textu, ktorý pre ombudsmana preložili oddelenia Európskeho parlamentu. Znamenalo by to 13%-ný nárast výdavkov tejto položky v porovnaní s rokom 2007. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko nielenže nepodceňuje význam tlmočníckych a prekladateľských služieb ako prostriedku mnohorakých foriem dialógu s občanom, ale aj podporuje ich posilnenie, aby sa skrátila doba na sprístupnenie dokumentov jednotlivým poslancom s cieľom zdokonaliť všetky postupy, a takisto vyzýva ombudsmana, aby diverzifikoval dodávateľov prekladov a volil čo najúspornejšie riešenie, teda Prekladateľské centrum a externých prekladateľov, ktorým by ponúkol finančne výhodnejšie zmluvy za rýchle a efektívne dodanie prekladov.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko na záver vyzýva ombudsmana, aby plne využíval možnosti vyplývajúce z novej dohody o spolupráci medzi inštitúciami, ktorá bola podpísaná 15. marca 2006 a nadobudla účinnosť v apríli 2006.V tejto súvislosti ho podnecuje k predloženiu správy a aktualizovanému vyhodnoteniu dosiahnutých výsledkov, a to najmä v kľúčových oblastiach prekladu a informačných technológií (články 7 a 12), v ktorých je možné realizovať efektívnu spoluprácu vzhľadom na súbežný charakter hlavnej činnosti ombudsmana a činnosti so širším rozsahom pôsobnosti, ktorú vykonáva Výbor pre petície.

NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1)  domnieva sa, že zvýšenie rozpočtu o 4,69% možno schváliť vzhľadom na vplyv inflácie a na zvýšenie životných nákladov, ktoré predpokladá Komisia, pokiaľ by slúžil ako referenčná hodnota v budúcnosti, ak sa potvrdí údaj o stabilizácii počtu sťažností;

2)  je potešený tým, že ombudsmanovi sa podarilo dosiahnuť úspory v niektorých rozpočtových riadkoch, aj keď v menšej miere v porovnaní s rokom 2007, a nabáda ho k tomu, aby pokračoval v politike realizácie úsporných opatrení, čo sa týka výdavkov v rámci jeho rozpočtu;

3)  žiada úrad ombudsmana, aby prijal viacročný výhľad, pokiaľ ide o výdavky súvisiace s preradzovaním pracovníkov do vyšších tried (12 v roku 2008, z toho 11 AST a 1 AD), a aby vo výročnej správe zakaždým zdôvodnil využitie možností kariérneho postupu s uvedením rôznych kritérií povýšenia;

4)  podporuje pružnejší prístup ombudsmana v oblasti prekladov s cieľom viac prispôsobiť preložené pracovné dokumenty potrebám používateľov;

5)  vyzýva ombudsmana, aby racionalizoval náklady na preklady a aby na tieto účely využíval služby mimo Parlamentu, pričom by pri uzatváraní zmlúv kládol dôraz na diverzifikáciu dodávateľov prekladov a zároveň na dosiahnutie čo najlepších výsledkov;

6)  pripomína zmluvným stranám medziinštitucionálnej dohody z 15. marca 2006 potrebu dôsledne dodržiavať článok 1 ods. 4 tejto dohody, pokiaľ ide o platby za služby poskytované v rámci spolupráce na základe spravodlivých, transparentných a opodstatnených odhadov;

7)  vyzýva ombudsmana, aby predložil správu o uplatňovaní novej dohody o spolupráci s Európskym parlamentom, ktorá platí už viac ako rok, s uvedením prínosu, nedostatkov a prekážok, ako aj možností jej využitia, najmä v kľúčových oblastiach tlmočenia, prekladu a informačných technológií.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Referenčné čísla

C6-0000/2007 - 2007/2019B(BUD)

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

PETI
24.9.2007

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Luciana Sbarbati
2.5.2007

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.7.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

3.10.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+ :

– :

0 :

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simon Busuttil, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Alexandra Dobolyi, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lasse Lehtinen, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Kathy Sinnott, Radu Ţîrle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Carnero González, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum prijatia

8.10.2007

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 


POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Referenčné čísla

C6-0000/2007 - 2007/2019B(BUD)

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
24.9.2007

Žiadosť o predloženie stanoviska – dátum oznámenia na schôdzi

VŠETKY

24.9.2007

Spravodajca
  dátum menovania

Ville Itälä
13.12.2006

Predchádzajúci spravodajca

Louis Grech

Dátum vypracovania návrhu všeobecného rozpočtu Radou

13.7.2007

Dátum odovzdania návrhu všeobecného rozpočtu Radou

10.9.2007

Opravné listy

 

 

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

11.10.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig

Náhradníci (čl. 178, ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

16.10.2007

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

Posledná úprava: 17. októbra 2007Právne oznámenie