Postup : 2007/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0397/2007

Predkladané texty :

A6-0397/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0473

SPRÁVA     
PDF 2694kWORD 4648k
17. októbra 2007
PE 390.456v02-00 A6-0397/2007

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 – 2007/2019 (BUD))

a opravný list č. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Oddiel III – Komisia

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Kyösti Virrankoski

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre rybné hospodárstvo
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD))

Oddiel III - Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michael Gahler

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  opakuje, že rozvoj pásma stability, prosperity a priateľského susedstva je prioritou Únie, a zdôrazňuje potrebu náležitého financovania tohto cieľa;

2.  domnieva sa, že obnovenie PNR v niektorých oblastiach a použite rezervy vo výške 112,2 mil. EUR v rámci okruhu 4, ktorú ponechala Rada vo svojom návrhu rozpočtu, bude vzhľadom na potrebu náležitého financovania politických priorít nevyhnutné;

3.  zdôrazňuje, že legitímna reakcia na nepredvídané katastrofy a dlhšie trvajúce krízy by sa nemala uskutočňovať na úkor pomoci Spoločenstva určenej na iné rovnako strategicky dôležité ciele;

4.  vyjadruje spokojnosť so spoluprácou s útvarmi Komisie v prvej fáze demokratickej kontroly nástroja predvstupovej pomoci (IPA), nástroja európskeho susedstva a partnerstva a nástroja stability; zdôrazňuje, že strategické dokumenty majú veľmi všeobecný charakter, a opakuje svoje prianie, aby bol plne informovaný o plánovanom vykonávaní týchto nástrojov vrátane ročných programov; pripomína, že žiadosť Európskeho parlamentu o účasť na komitologickom postupe v súvislosti s viacročnými programami vonkajšej spolupráce bola zamietnutá; pripomína, že počas rokovaní o medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení boli dohodnuté dve vyhlásenia o demokratickej kontrole a politickom dialógu; vyzýva Komisiu, aby nadviazala stály dialóg s Európskym parlamentom s cieľom primerane zohľadniť jeho stanovisko k financovaniu a konkrétnemu vykonávaniu príslušných stratégií;

5.  berie na vedomie zvýšené pracovné zaťaženie vyplývajúce z nových právomocí v oblasti demokratickej kontroly nástrojov vonkajšej pomoci; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa toto pracovné zaťaženie odrazilo v rozpočtových prostriedkoch pre personál tak, aby sa mohol Parlament plne zapojiť do štruktúrovaného dialógu s Komisiou; na tento účel zdôrazňuje potrebu vytvorenia dodatočného pracovného miesta – administrátora - vo Výbore pre zahraničné veci;

6.  opakuje, že podpora vládam a spolupráca s nimi by sa mali s výnimkou humanitárnej pomoci zastaviť, ak existuje jasný dôkaz, že tieto vlády sú zodpovedné za zhoršenie situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv a slobôd;

7.  opätovne zdôrazňuje, že presadzovanie demokracie musí zahŕňať podporu fungujúcich systémov demokratických politických strán a fungujúcich parlamentov; zdôrazňuje svoje stanovisko, že humanitárna pomoc, podpora vládam a spolupráca s nimi by mali prispievať k zlepšeniu stavu demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv a slobôd v prijímajúcej krajine;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súvislosti s efektívnym prideľovaním prostriedkov na podporu ľudských práv a demokracie v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) sa dosiahol len nepatrný pokrok; uvedomuje si problémy spojené s poskytovaním pomoci v krajinách, ktorých orgány nespolupracujú naplno, ako to dokazuje prípad Bieloruska; očakáva bezodkladné zlepšenie poskytovania priamej finančnej a technickej pomoci tam, kde je to najviac potrebné;

9.  vyjadruje spokojnosť s dialógom s nemeckým predsedníctvom a Radou o prioritách SZBP, ako sa uvádzajú v ustanoveniach medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení; nalieha na Radu, aby pokračovala v obojstranne užitočnom dialógu v tejto oblasti;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj napriek opakovaným požiadavkám nebol Európsky parlament ešte stále zapojený do procesu zriaďovania nových miest osobitných zástupcov EÚ (OZEU), vymedzenia ich mandátov a ich vymenovávania;

11. opätovne potvrdzuje potrebu vyčleniť dostatok finančných prostriedkov na plnenie Solúnskej agendy EÚ a podporu krajín západného Balkánu pri ich postupnej integrácii, a trvá na tom, aby sa do rozpočtu zahrnul orientačný prehľad prideľovania príspevkov podľa jednotlivých krajín, čo by umožnilo lepší prehľad a porovnanie;

12. upozorňuje na to, že Európska agentúra pre obnovu ukončí svoju činnosť k 31. decembru 2008; očakáva, že harmonogram presunu jej právomocí sa bude náležite dodržiavať, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila hladké ukončenie činnosti agentúry a pripravila svoje delegácie a pracoviská na plnenie ich úloh týkajúcich sa spravovania prostriedkov IPA;

13. opätovne potvrdzuje svoje stanovisko, že vyváženosť medzi prostriedkami na finančnú pomoc určenú Stredomoriu, ako aj severnému a východnému bloku európskej politiky susedských vzťahov v rámci európskeho nástroja susedstva a partnerstva (ENPI), by mala odrážať úsilie a ciele EÚ v danom regióne, efektívnosť predchádzajúcej pomoci a počet obyvateľov, ktorých sa to týka, a mala by náležite zohľadniť nedávne rozšírenie Únie smerom na východ;

14. so znepokojením konštatuje, že návrh všeobecného rozpočtu neobsahuje prostriedky na prípadnú účasť EÚ na riadení krízy v Dárfúre a že sa v ňom nepočíta s dostatočnou rezervou na hľadanie ďalších zdrojov bez toho, aby bola ohrozená dlhodobá pomoc EÚ v ostatných oblastiach;

15. zdôrazňuje potrebu náležitého financovania internej a externej komunikácie, keďže ide o dôležitú súčasť vonkajších politík EÚ a politík EÚ v oblasti rozširovania;

16. vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť špecifickým problémom, ktorým čelia etnické, národné a jazykové menšiny v krajinách prijímajúcich vonkajšiu pomoc EÚ, a aby poskytla náležité zdroje, ktoré by umožnili ich ochranu, začlenenie a rozvoj.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Číslo postupu

(C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD))

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

AFET

Rozšírená spolupráca

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Michael Gahler
27.2.2007

Prerokovanie vo výbore

16.7.2007

11.9.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+: 45

–: 3

0: 2

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christopher Beazley, Angelika Beer, Elmar Brok, Cristian Silviu Buşoi, Marco Cappato, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Eugen Mihăescu, Francisco José Millán Mon, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Josef Zieleniec

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Mariela Velichkova Baeva, Giulietto Chiesa, Alexandra Dobolyi, James Elles, Kinga Gál, Lilli Gruber, Milan Horáček, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jaromír Kohlíček, Aloyzas Sakalas, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (3.10.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ralf Walter

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Európsky parlament

1.  opätovne zdôrazňuje, že boj proti chudobe a dosiahnutie Rozvojových cieľov milénia (Millennium Development Goals – MDG) musia byť hlavnými bodmi činností EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce, a trvá preto na tom, aby sa 20 % investícií poskytlo na základné a stredoškolské vzdelávanie, ktoré sú rozhodujúcimi prvkami v boji proti chudobe; nalieha, aby sa tieto ciele primerane zohľadnili aj v rámci Európskeho rozvojového fondu (ERF);

2.  zdôrazňuje, že odstránenie chudoby a dosiahnutie rozvojových cieľov milénia sú prvoradými cieľmi nástroja rozvojovej spolupráce (Development Cooperation Instrument – DCI); pripomína, že presné preskúmanie strategických dokumentov, ktoré predložila Komisia a ročných akčných plánov ukazuje, že ciele DCI neboli dodržané vo všetkých krajinách a regiónoch, ale že sa plánujú výdavky pre oblasti, ktoré nemajú v rámci DCI žiaden právny základ; želá si, aby sa v tejto kontrole nepretržite pokračovalo;

3.  zachováva rozpočtové prostriedky určené na personál a budovy delegácií na úrovni navrhovanej Komisiou, očakáva však, že Komisia bude rešpektovať ciele DCI a že uspokojivo vysvetlí, prečo je potrebné navýšenie prostriedkov vzhľadom na vyššie výdavky hradené z rozpočtovej pomoci a inými darcami;

4.  nesúhlasí so znížením prostriedkov určených na ciele rozvojovej spolupráce v prospech financovania opatrení v oblasti vyššieho vzdelávania a výmenných programov;

5.  žiada, aby sa politické vzťahy s krajinami so stredne vysokými príjmami, programy na pozitívne vnímanie EÚ v týchto krajinách a na zlepšenie vzájomného porozumenia nefinancovali z prostriedkov rozvojovej spolupráce, a pre takéto opatrenia vytvára nový rozpočtový riadok;

6.  konštatuje, že program DCI týkajúci sa migrácie a azylu nespĺňa jeho predstavy, najmä pokiaľ ide odstránenie príčin migrácie; presúva prostriedky z programu pre migráciu na program Investovanie do ľudí, pretože investície do vzdelávania zabezpečujú ľuďom lepšie východiskové podmienky pri riešení ich životnej situácie v ich krajinách pôvodu;

7.  poskytuje ďalšie prostriedky pre oblasti vzdelávania, zdravia a rovnosti v rámci programu Investovanie do ľudí a vytvára vlastný rozpočtový riadok pre Globálny fond boja proti AIDS, tuberkulóze a malárii s cieľom zabezpečiť lepšiu transparentnosť a kontrolu;

8.  zdôrazňuje, že rozvojová politika zameraná na budúcnosť musí zohľadňovať demografický faktor, pretože tento faktor má čoraz väčší vplyv na sociálne štruktúry rozvojových krajín;

9.  žiada ďalšie posilnenie spolupráce s rozvojovými krajinami, najmä v oblasti zmeny klímy;

10.  považuje za naliehavo nutné, aby sa ďalej rozvíjal skúšobný projekt v oblasti vodného hospodárstva a aby sa prostredníctvom skúšobného projektu zistilo, ako sa dá šport vo väčšom rozsahu využiť pre rozvojovú spoluprácu;

11.  žiada, aby sa pokračovalo v prípravných činnostiach, ktoré sa ukázali ako úspešné v oblasti obmedzenia používania jadrových, biologických a chemických zbraní a ručných strelných zbraní a pre sieť na prevenciu proti konfliktom v rámci nástroja stability;

12. považuje za nutné, aby rozpočet EÚ pomohol zmierniť očakávané negatívne dôsledky dohôd o hospodárskom partnerstve, a od členských štátov očakáva, že poskytnú krajinám AKT rovnakú podporu z ERF a z iných zdrojov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.10.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

[Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil.

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Milan Gaľa, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Gabriele Zimmer.

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0000/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Šťastný

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že Parlament požiadal v roku 2005 o nový rozpočtový riadok Pomoc obchodu v súvislosti s pomocou pre oblasť obchodu, a to s cieľom: i) zvýšiť transparentnosť a tým aj demokratickú kontrolu rozsiahleho rozpočtu (t. j. 700 mil. EUR ročne); ii) poskytnúť pomoc pre oblasť obchodu viditeľnejším spôsobom a iii) zvýšiť pružnosť pri pohotovej mobilizácii finančných prostriedkov, podľa potreby i prostredníctvom multilaterálnych iniciatív;

2.  pripomína, že počas rozpočtového postupu na rok 2007 bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu, podľa ktorého došlo k rozdeleniu rozpočtového riadku 20 02 01 a bol vytvorený nový rozpočtový riadok Pomoc obchodu (20 02 03) s rozpočtovými prostriedkami vo výške 4,5 mil. EUR, pričom ako právny základ sa použil nástroj rozvojovej spolupráce;

3. poznamenáva, že geografické programy nástroja rozvojovej spolupráce nemajú globálne pokrytie, ktoré je potrebné na opatrenia Pomoci obchodu, keďže nie sú otvorené pre všetky rozvojové krajiny a nepokrývajú príspevky pre multilaterálne organizácie, ako napríklad Svetovú obchodnú organizáciu (WTO);

4. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v rámci nového riadku 20 02 03 neboli doteraz financované žiadne opatrenia, keďže neexistuje primeraný právny základ;

5. upozorňuje na to, že Komisia má v zámere uskutočniť presun sumy vo výške 4,5 mil. EUR z rozpočtového riadku Pomoc obchodu (20 02 03) do rozpočtového riadku Vonkajšie obchodné vzťahy vrátane prístupu k trhom nečlenských krajín Spoločenstva (20 02 01), v rámci ktorého sa tieto opatrenia vykonávali v predchádzajúcich rokoch na základe výsadných práv Komisie na inštitucionálnej úrovni; nalieha na Komisiu, aby čo možno najskôr našla uskutočniteľné riešenie s cieľom umožniť vyplácanie prostriedkov v rámci rozpočtového riadku Pomoc obchodu (20 02 03);

6. domnieva sa, že vzhľadom na to, že základným cieľom rozpočtového riadku Pomoc obchodu je podpora multilaterálnych iniciatív, ako napríklad integrovaného rámca, mal by sa riadok v záujme presnosti a transparentnosti premenovať na „Pomoc obchodu – multilaterálne iniciatívy”;

7. zdôrazňuje, že nové prostriedky pre Pomoc obchodu by mali byť doplnkom k existujúcej rozvojovej pomoci a nové záväzky týkajúce sa Pomoci obchodu by nemali viesť k presunutiu prostriedkov už vyčlenených na iné rozvojové iniciatívy, ako napríklad zdravotné a vzdelávacie projekty, ktoré sú nanajvýš dôležité pre budovanie silného hospodárstva;

8. opakuje žiadosť predloženú Komisii o zhodnotenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní opatrení, ktoré boli prijaté v oblasti Pomoci obchodu, a o predkladanie polročných správ Parlamentu a Rade (od roku 2008) o vykonávaní a dosiahnutých výsledkoch a podľa možnosti o hlavných výsledkoch a účinkoch Pomoci obchodu;

9. výslovne žiada, aby polročná správa obsahovala konkrétne informácie o histórii financovaných opatrení a prípadne uvádzala aj výsledky monitorovania a hodnotenia, zapojenie príslušných partnerov a plnenie prísľubov, rozpočtových záväzkov a platieb, a to podľa jednotlivých krajín, regiónov a kategórií pomoci; žiada, aby sa v správe takisto posúdil pokrok dosiahnutý pri začleňovaní obchodu do hlavnej línie plánovania pomoci a výsledky pomoci, ktoré sa dosiahli podľa možnosti prostredníctvom špecifických a merateľných ukazovateľov významu tejto pomoci pri plnení cieľov Pomoci obchodu;

10. vyzýva Komisiu, aby pred druhým čítaním Parlamentu predložila stručný dokument, v ktorom uvedie celkovú sumu všetkých prostriedkov z rozpočtu EÚ vyčlenených na Pomoc obchodu a celkovú sumu prostriedkov v rámci Pomoci obchodu, ktorá sa poskytla na financovanie akejkoľvek pomoci súvisiacej s obchodom;

11. konštatuje, že Rada znížila administratívne výdavky okrem iného na personál a manažment Generálneho riaditeľstva Komisie pre obchod; žiada Komisiu, aby pred druhým čítaním Parlamentu poskytla 1) informácie o počte a zaradení zamestnancov, ktorí v skutočnosti riešia obchodné otázky na Generálnom riaditeľstve pre obchod a v delegáciách v tretích krajinách spolu s vyhodnotením ich schopnosti zvládnuť rastúce výzvy obchodnej politiky; 2) informácie o preložení zamestnancov prepustených z ústredia v dôsledku prenesenia úloh na delegácie; a 3) jasné zdôvodnenie zvýšenia výdavkov na (interných a externých) zamestnancov Generálneho riaditeľstva pre obchod a delegácií pre obchod;

12. pripomína, že makrofinančná pomoc by mala podliehať prísnemu sledovaniu a podmienenosti, keďže EÚ nepreveruje, ako prijímajúce krajiny používajú bezúčelové prostriedky zo všeobecného rozpočtu EÚ smerujúce do ich štátnych rozpočtov; považuje za poľutovaniahodné, že makrofinančná pomoc nemá riadny právny základ a aj naďalej sa pri každom kroku opiera o ad hoc rozhodnutia Rady; opätovne zdôrazňuje potrebu rámcového nariadenia o makrofinančnej pomoci prijatého na základe spolurozhodovacieho postupu, ktoré zlepší systémy transparentnosti, zodpovednosti, sledovania a informovania;

13. žiada Komisiu, aby Parlamentu v primeranom čase predložila informácie o plánovaní makrofinančnej pomoci a očakávaný harmonogram návrhov Komisie v súvislosti s makrofinančnou pomocou; trvá na tom, aby Rada vyzvala Parlament na poskytnutie stanoviska k návrhom Komisie v súvislosti s makrofinančnou pomocou prostredníctvom "naliehavého postupu" iba v najnevyhnutnejších prípadoch a po dôkladnom odôvodnení;

14. opakuje, že je nutné poskytnúť konkrétnu finančnú podporu na prenos technológií a budovanie kapacít v oblasti farmaceutického priemyslu v rozvojových krajinách a na miestnu výrobu liekov vo všetkých rozvojových krajinách, predovšetkým v najmenej rozvinutých krajinách, čím sa plnia záväzky vyplývajúce z článku 66 ods. 2 dohody TRIPS;

15. poukazuje na to, že je nevyhnutné zvýšiť financovanie výskumu a vývoja v oblasti chorôb súvisiacich s chudobou, tropických a zanedbávaných chorôb za účasti verejno-súkromných partnerstiev a prostredníctvom ostatných projektov financovania a podporovať výskumné ústavy, ktoré sú pripravené spolupracovať v oblasti iniciatív verejného zdravia zameraných na toto úsilie a vykonávajú výskum a vývoj liekov, ktoré majú osobitný význam pre rozvojové krajiny;

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, Oddiel III - Komisia

Číslo postupu

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

INTA

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Peter Šťastný
28.2.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

17.7.2007

11.9.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Ignasi Guardans Cambó, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Sajjad Karim, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Carl Schlyter

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (4.10.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III - Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Salvador Garriga Polledo

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko v tejto správe požaduje zabezpečiť, aby sa v rozpočte dodržali normy, ktoré Parlament prijal v súvislosti s riadnym finančným hospodárením, najmä zásada nákladovej efektívnosti uplatňovaná v rôznych európskych politikách a transparentnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami Európskej únie. Body, na ktoré sa poukazuje ďalej v texte, vyplývajú z preskúmania plnenia rozpočtu v súvislosti s udelením absolutória zo strany Parlamentu a zo záverov, ktoré uviedol Európsky dvor audítorov vo svojej výročnej správe a v osobitných správach o rozpočtovom riadení Komisie.

Národné vyhlásenia o hospodárení

1.  pripomína, že podľa článku 53c rozpočtového nariadenia a bodu 44 medziinštitucionálnej dohody (MID) zo 17. mája 2006 sú príslušné kontrolné orgány členských štátov povinné vypracovať hodnotenie týkajúce sa súladu svojich riadiacich a kontrolných systémov s právnymi predpismi Spoločenstva a na príslušnej národnej úrovni musia vypracovať ročné zhrnutie dostupných kontrol;

2.  konštatuje však, že podľa informácií od Európskej komisie doposiaľ len veľmi málo členských štátov splnilo požiadavky týchto ustanovení rozpočtového nariadenia a MID, a žiada, aby príslušný výbor toto nesplnenie zohľadnil pri rozpočtovom postupe na rok 2008;

3.  domnieva sa, že Rada by počas portugalského predsedníctva mala podniknúť potrebné kroky na nápravu tohto nesplnenia požiadaviek;

Riadenie rozpočtu a zásada nákladovej efektívnosti kontrol

4.  pripomína, že v uznesení o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rok 2005 Parlament požiadal Európsku komisiu, aby jemu a Dvoru audítorov poskytla vysvetlenie a definíciu rôznych koncepcií, ktoré sú zahrnuté v pojme „finančné korekcie“, ako aj sumy korekcií uskutočnených v roku 2005, a takisto požadoval, aby Komisia v budúcnosti predkladala podrobnú výročnú správu s uvedením súm skutočne vykonaných konečných finančných korekcií;

5.  okrem toho sa domnieva, že Komisia by vytvorením osobitného rozpočtového riadku mala každoročne v rozpočte uvádzať prostriedky, ktoré boli členským štátom neoprávnene vyplatené a od nich spätne získané;

6.  domnieva sa, že Európska komisia by vzhľadom na dodržanie zásad proporcionality a nákladovej efektívnosti kontrolných systémov mala zhodnotiť aktuálny pomer medzi zdrojmi vyčlenenými na každú politiku na jednej strane a časťou týchto prostriedkov, ktoré využíva v rámci kontrolných systémov podľa jednotlivých oblastí výdavkov, na strane druhej, ako bolo požadované v uznesení o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rok 2005;

7.  zastáva názor, že výsledok tohto hodnotenia, čiže výšku nákladov na kontrolné systémy podľa jednotlivých oblastí politiky, treba uviesť v rozpočte Európskej únie založenom na činnostiach;

Výkonné agentúry a iné decentralizované orgány

8.  domnieva sa, že na všetky agentúry by sa malo vzťahovať udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu zo strany Európskeho parlamentu a že z tohto dôvodu a pre transparentnosť je nevyhnutné, aby všetky výkonné agentúry a iné decentralizované orgány mali vlastné rozpočtové riadky, špecificky uvedené v rozpočte Európskej únie;

9.  konštatuje, že útvar pre vnútorný audit Európskej komisie vzniesol vo svojej výročnej správe za rok 2005 výhradu týkajúcu sa nedostatku potrebných ľudských zdrojov na to, aby si mohol splniť povinnosť uskutočniť program kontroly agentúr, ktorá mu vyplýva z rozpočtového nariadenia; vyzýva preto Komisiu, aby túto výhradu vzala do úvahy a aby v rozpočte na rok 2008 vyčlenila ďalšie potrebné zdroje, ktoré útvaru pre vnútorný audit umožnia splniť si povinnosť vykonať kontrolu agentúr;

10.  domnieva sa, že Komisia by podľa požiadavky Parlamentu mala každých päť rokov predložiť štúdiu o prínose každej agentúry, a v prípade negatívneho hodnotenia prínosu novej agentúry opätovne žiada všetky príslušné inštitúcie, aby prijali potrebné opatrenia na zmenu mandátu takejto agentúry alebo v prípade potreby na jej zrušenie;

Transparentnosť

11.  víta iniciatívu Komisie za transparentnosť a očakáva, že povedie ku konkrétnym akciám a zákonodarným iniciatívam, ktoré zvýšia transparentnosť pri využívaní a riadení prostriedkov Európskej únie;

12.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila nový rozpočtový riadok s potrebnými finančnými prostriedkami na pokrytie nákladov na realizáciu opatrení plánovaných v rámci iniciatívy za transparentnosť;

Vonkajšie opatrenia

13.  domnieva sa, že z dôvodov transparentnosti by mali byť jasne uvedené a určené mimovládne organizácie (MVO), ktoré dostávajú prostriedky od Európskej únie; vyzýva preto Komisiu, aby špecifikovala tieto MVO v rozpočte Európskej únie;

14.  žiada Komisiu, aby v rozpočte na rok 2008 vyčlenila taktiež potrebné prostriedky na to, aby organizácia Europe-Aid mohla uskutočniť program kontroly ex-post v rôznych mimovládnych organizáciách, s ktorými spolupracuje;

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vzhľadom na to, že Rada nežiadala od členských štátov poskytnutie informácií uvedených v článku 53c rozpočtového nariadenia a bode 44 medziinštitucionálnej dohody (MID) zo 17. júna 2006, požaduje, aby boli v rozpočtovom postupe na rok 2008 presunuté určité rozpočtové položky do rezervy;

2.  žiada Komisiu, aby vytvorila osobitný rozpočtový riadok, prostredníctvom ktorého by sa vo všeobecnom rozpočte Európskej únie každoročne uvádzala výška prostriedkov neoprávnene vyplatených členským štátom a spätne od nich získaných;

3.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila rozpočtový riadok, v ktorom by boli uvedené náklady na kontrolné systémy podľa jednotlivých oblastí výdavkov na politiky v rozpočte Európskej únie založenom na činnostiach („activity-based budgeting“, ABB);

4.  žiada Komisiu, aby vytvorila nové osobitné rozpočtové riadky pre každú z výkonných agentúr a iných decentralizovaných orgánov;

5.  vyzýva Komisiu, aby v rozpočte na rok 2008 zabezpečila ďalšie potrebné zdroje, ktoré útvaru pre vnútorný audit umožnia každoročne uskutočniť kontrolu ex-post uvedených agentúr;

6. vyzýva Komisiu, aby bez akýchkoľvek pochybností vyčlenila v pláne stavu zamestnancov pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) osem pracovných miest pre sekretariát kontrolného výboru OLAF;

7.  vyzýva Komisiu, aby realizovala všetky opatrenia plánované v rámci iniciatívy za transparentnosť a aby vytvorila nový osobitný rozpočtový riadok s potrebnými prostriedkami na realizáciu a sledovanie týchto opatrení;

8.  vyzýva Komisiu, aby v oblastiach, ktoré OLAF stanovil ako citlivé oblasti, zaviedla opatrenia na zabránenie korupcii;

9.  vyzýva Komisiu, aby v rozpočte uviedla všetky mimovládne organizácie (MVO), ktoré dostávajú prostriedky od Európskej únie;

10.  žiada Komisiu, aby v rozpočte Európskej únie vyčlenila prostriedky potrebné na uskutočnenie programu kontroly ex-post rôznych mimovládnych organizácií, s ktorými spolupracuje v oblasti vonkajšej politiky;

11.  naliehavo žiada, aby Komisia okamžite zastavila postupné ukončenie činnosti Európskej agentúry pre obnovu, kým nebudú delegácie Komisie a orgány miestnej správy schopné plne prevziať jej činnosť;

12.  pripomína svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rok 2005 a naliehavo žiada, aby Komisia pretransformovala Európsku agentúru pre obnovu na agentúru na výkon niektorých vonkajších činností EÚ, najmä v oblastiach, ktoré prekonali krízu;

13.  navrhuje zapísať 20 % záväzkov a platieb z riadku 19 10 03 do rezervy a vyzýva Komisiu, aby predstavila Parlamentu pred druhým čítaním rozpočtu na rok 2008 vyčerpávajúci prehľad využitia finančných prostriedkov (za rok 2006, 2007 a plánovaných na rok 2008) v Iraku, v ktorom určí, ktoré projekty sa financovali alebo spolufinancovali v rámci irackého procesu obnovy s presnými údajmi o zemepisnej polohe a o zmluvných dodávateľoch projektov (v prípade, že sú určení); domnieva sa, že pre európskeho daňovníka je neprijateľné, že Komisia doteraz nebola ochotná poskytnúť tieto informácie vyčerpávajúcim, zodpovedným a transparentným spôsobom;

14.  navrhuje zapísať 20 % prostriedkov z riadku 19 01 01 01 do rezervy a vyzýva Komisiu, aby predstavila Parlamentu pred druhým čítaním rozpočtu na rok 2008 vyčerpávajúci prehľad všetkých finančných prostriedkov EÚ, ktoré spravovali medzinárodné trustové fondy v rokoch 2006 a 2007, s presnými informáciami o tom, ktoré projekty spolufinancovali jednotlivé trustové fondy, a so spresnením, ako Komisia zaručí kontrolu využitia finančných prostriedkov EÚ rozličnými trustovými fondmi; domnieva sa, že pre európskeho daňovníka je neprijateľné, že Komisia doteraz nebola ochotná poskytnúť tieto informácie vyčerpávajúcim, zodpovedným a transparentným spôsobom.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Referenčné čísla

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

24.9.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Salvador Garriga Polledo

27.3.2007

Dátum prijatia

4.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Paul van Buitenen, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, James Elles, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Esther De Lange, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Jan Mulder, Bart Staes

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Véronique Mathieu

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristobal Montoro Romero

ODÔVODNENIE

Tento návrh stanoviska vychádza z predbežného návrhu rozpočtu (PNR) na rozpočtový rok 2008, ktorý Komisia uverejnila 2. mája 2007. Návrh rozpočtu (NR) na rok 2008, ktorý sa postúpi Parlamentu, bude Rada schvaľovať až 13. júla 2007.

Všeobecné poznámky

PNR na rok 2008 je druhým predbežným návrhom rozpočtu finančného rámca 2007 – 2013. Preto je rozpočtom, pre ktorý je typická konsolidácia a pokračovanie v plnení. Štruktúra sa v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 takmer nezmenila.

Strop platieb na rok 2008 má výšku 129 481 miliónov EUR, čo predstavuje 1,04 % HND. V PNR 2008 sa ponecháva obrovská rezerva 8 214 miliónov EUR na výdavkové rozpočtové prostriedky. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko požaduje, aby sa v rozpočte na rok 2008 zvýšila úroveň platieb. K dispozícii je priestor na podporu modernizácie európskeho hospodárstva bez toho, že by sa musel znížiť rozpočet na iné veľmi potrebné európske politiky.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta zlepšenie prehľadnosti návrhu, ako aj zvýšenie dôrazu na ciele a opatrenia prispievajúce k dosiahnutiu výsledkov. Prístup zostavovania rozpočtu podľa činností (ABB) je užitočným nástrojom na zhodnotenie toho, do akej miery jednotlivé GR Komisie plánujú dosiahnuť výsledky prostredníctvom pridelených rozpočtových a ľudských zdrojov.

Oblasti PNR, ktoré patria do pôsobnosti výboru ECON

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko schvaľuje vývoj v oblasti rozpočtových prostriedkov súvisiacich s lisabonskou agendou, pretože:

- Záväzky pre Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (podokruh 1a) sa zvyšujú o 9,6 % alebo 10 270,4 milióna EUR, čo ponecháva rezervu vo výške 76,6 milióna EUR. Zvyšujú sa aj platby, a to o 35,4 % na 9 538,7 milióna EUR.

Z hľadiska rozpočtu sa nám však veľmi nedarí plniť všetky očakávania vyplývajúce zo 7. rámcového programu pre výskum a technický rozvoj, ktorý sa bude plne realizovať v roku 2008. Okrem toho musíme nájsť vhodný finančný rámec, ktorý by v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) umožnil vytvorenie Európskeho technologického inštitútu v roku 2010 (ak chceme, aby k tomu došlo).

- Záväzky pre Súdržnosť pre rast a zamestnanosť (podokruh 1b) sú stanovené vo výške 46 877,9 milióna EUR, čo prestavuje nárast o 3,1 % v porovnaní s rokom 2007. Zvyšujú sa aj platby, a to o 7,5 % na 40 622,7 milióna EUR.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje úsilie zamerané na to, aby sa 12 nových členských štátov mohlo spoľahnúť na to, že budú mať dostatok finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na zvýšenie rastového potenciálu, vytváranie pracovných miest a zlepšenie kvality infraštruktúry.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje, že je veľmi dôležité rozdeliť všetky platby vo vhodný čas.

Rozpočet je rozdelený podľa politických oblastí, ktoré sa ďalej členia na hlavy a činnosti. Tieto záväzky sú preto rozdelené medzi 32 okruhov, ktoré väčšinou nepatria výlučne do pôsobnosti výboru ECON, ale viaceré z nich prispievajú k plneniu lisabonskej agendy: hospodárske a finančné veci (okruh 01), podnikanie (okruh 02), hospodárska súťaž (okruh 03), dane a colná únia (okruh 14), boj proti podvodom (okruh 24) a štatistika okruh 29). Tieto okruhy sa delia na približne 230 činností.

Zatiaľ čo nárast rozpočtových prostriedkov predstavuje krok správnym smerom, zvýšenie prostriedkov pre jednotlivé oblasti činností v niektorých prípadoch nepostačuje na to, aby účinne prispelo k vytváraniu pracovných miest a rastu, ako vidieť nižšie:

Okruh 1: Hospodárske a finančné veci

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko považuje nárast ľudských zdrojov s ohľadom na Administratívne výdavky v oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí (kapitola 01 01) za pozitívny.

V súvislosti s Hospodárskou a menovou úniou (kapitola 01 02) sa domnieva, že je potrebných viac zdrojov na analýzu porovnateľnej hospodárskej výkonnosti členských štátov EÚ. Rozpočtový článok 01 02 02 týkajúci sa koordinácie hospodárskej a menovej únie, v ktorom došlo k nárastu o 0,5 %, jasne nepostačuje.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa tiež domnieva, že by sa malo spraviť viac v súvislosti s programom Prince – Správa o hospodárskej a menovej únii vrátane eura (rozpočtový riadok 01 02 04). Nedávne prieskumy ukázali, že podpora eura zo strany občanov v eurozóne od roku 2002 dramaticky klesla. Je preto potrebná aktívnejšia komunikačná politika. Je mimoriadne dôležité, aby sme boli schopní občanov informovať o prínose, ktorý euro predstavuje pre ich život a pre hospodárstvo EÚ. Zvýšenie o 0,7 milióna EUR je určené na kampaň pri príležitosti 10. výročia EMÚ, pričom v nezmenenej výške zostáva plnenie dohôd o partnerstve (2,1 milióna), organizácia dôležitých konferencií, seminárov, výstav a stánkov (2,1 milióna) a výroba, distribúcia a poskytovanie propagačných materiálov a vývoj internetových stránok, migrácia a údržba.

Snahy v oblasti komunikácie by sa však nemali prehlbovať iba v súvislosti s občanmi v eurozóne. Nemala by sa však zlepšiť len komunikácia s občanmi eurozóny; je potrebné posilniť aj informácie a komunikáciu s občanmi mimo eurozóny, ako aj mimo EÚ. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto víta zvýšenie rozpočtového riadku 01 03 – Medzinárodné hospodárske a finančné veci o 58,1 %.

Hoci Európska únia rozhodla o tom, že bude od určitých konkrétnych spoločností vyžadovať, aby na svoje konsolidované finančné výkazy uplatňovali medzinárodné účtovné štandardy, je zrejmé, že je naliehavo potrebné zlepšiť riadenie Nadácie Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF) vrátane Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). Medzinárodné účtovné štandardy okrem toho nadobúdajú celosvetový význam. Je preto nevyhnutné, aby Komisia vyčlenila dostatočné finančné zdroje, ktoré EÚ umožnia finančne prispieť k stanoveniu medzinárodných účtovných štandardov, čo je v jej vlastnom záujme.

Pokiaľ ide o Finančné operácie a nástroje (rozpočtový riadok 01 04), spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje, že je potrebné naďalej poskytovať záruky za prostriedky na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti pôžičiek a úverov, riadenie finančných prostriedkov mimo rozpočtu a poskytovanie poradenstva týkajúceho sa kapitálu, trhov a finančných nástrojov pre MSP, ako aj inštitucionálnych a politických vzťahov s Európskou investičnou bankou.

Okruh 2: Podnikanie

Pokiaľ ide o administratívne výdavky v oblasti podnikania (rozpočtový riadok 02 01), najmä o štandardizáciu a aproximáciu právnych predpisov – výdavky na administratívne riadenie (rozpočtový riadok 02 01 04 02), je ťažké pochopiť, prečo vo finančnom výhľade 2007 – 2013 došlo k zníženiu ročného rozpočtu z 0,5 milióna na 0,3 milióna EUR len na rok 2008.

Spravodajca sa domnieva, že nárast záväzkov v rozpočtovom riadku 0202 – Konkurencieschopnosť, priemyselná politika, inovácia a podnikanie o 2,55 % je príliš malý pre takú rozsiahlu a dôležitú kapitolu, a to najmä vzhľadom na MSP. Je dôležité zabezpečiť, aby na všetky skúšobné projekty týkajúce sa MSP, ktoré priniesli pozitívne výsledky, nadväzovala patričná prípravná akcia.

Okruh 3: Hospodárska súťaž

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta zvýšenie počtu zamestnancov v rámci administratívnych výdavkov v oblasti politiky hospodárskej súťaže (rozpočtový riadok 03 01) ako reakciu na zvyšujúci sa dopyt po ľudských zdrojoch, aby bolo možné riešiť čoraz početnejšie a komplexnejšie otázky hospodárskej súťaže.

Okruh 14: Dane a colná únia

V súvislosti s Daňovou politikou (rozpočtový riadok 14 05), a najmä v súvislosti s programom Clá 2013 (rozpočtový riadok 14 04 02) a Fiscalis 2013 (rozpočtový riadok 14 05 03) spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje význam a pridanú hodnotu takýchto programov a považuje za potrebné, aby sa pre činnosti v rámci takýchto programov zabezpečili dostatočné finančné prostriedky.

Okruh 24: Boj proti podvodom

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta zvýšenie rozpočtovej podpory na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie pred podvodmi a korupciou, najmä podpory pre rozvoj a spravovanie Informačného systému pre boj proti podvodom (AFIS) (rozpočtový riadok 24 02 03). Poznamenáva však, že nedošlo k žiadnemu zvýšeniu prostriedkov pre program Pericles (rozpočtový riadok 24 02 02).

Okruh 29: Štatistika

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že 4,42-percentné zvýšenie prostriedkov pre túto oblasť v kompromisnom rozpočte je nedostatočné na zlepšenie kvality európskej štatistiky.

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   žiada, aby rozpočet na rok 2008 obsahoval vyššiu úroveň platieb, ako je úroveň plánovaná v PNR Komisie, aby bol rozpočet v súlade s politickými prioritami Parlamentu s dôrazom na rozpočet zameraný na výsledky;

2.   žiada o pridelenie väčšej sumy prostriedkov na porovnávaciu analýzu hospodárskej výkonnosti členských štátov EÚ, ktorá je kľúčom na pochopenie toho, ako funguje hospodárstvo EÚ, a na zistenie jeho slabých stránok, ktoré treba riešiť;

3.   zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť finančné prostriedky určené na vonkajšiu komunikáciu o eure a EMÚ, a to najmä v súvislosti s desiatym výročím eura; 10-percentné zvýšenie záväzkov pre program PRINCE na 7,7 milióna EUR, ktoré je plánované v PNR na rok 2008, nemusí byť dostatočné;

4.   znovu opakuje, že je potrebné vyčleniť dostatočné prostriedky na finančný príspevok k stanoveniu medzinárodných účtovných štandardov, najmä pre Nadáciu Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF) vrátane Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB ), s cieľom zlepšiť v záujme EÚ riadenie IASCF/IASB a zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnili potreby a záujmy malých a stredných podnikov;

5.   víta upísanie nových akcií Európskeho investičného fondu v hodnote až 100 miliónov EUR na obdobie 2007 až 2010 (25 miliónov EUR ročne), pretože zvyšujúci sa kapitál EIF prispeje k dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie;

6.   schvaľuje vyššiu rozpočtovú podporu na rozvoj a správu Informačného systému pre boj proti podvodom; poznamenáva však, že v prípade programu Pericles, ktorý má zásadný význam pre školenie, výmenu a pomoc pri ochrane eura pred falšovaním, nedošlo k nijakému zvýšeniu;

7.  žiada vyšší rozpočtový príspevok na zlepšenie kvality európskej štatistiky, pretože iba dobrá štatistika je predpokladom toho, aby európske inštitúcie a vlády členských štátov mohli vykonávať, monitorovať a vyhodnocovať politiky Spoločenstva.

8.  víta zvýšenie počtu zamestnancov v rámci administratívnych výdavkov v oblasti politiky hospodárskej súťaže ako reakciu na zvyšujúci sa dopyt po ľudských zdrojoch, aby bolo možné riešiť čoraz početnejšie a komplexnejšie otázky hospodárskej súťaže a vytváranie sietí vnútroštátnych orgánov.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, Oddiel III – Komisia

Číslo postupu

 

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ECON

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Cristobal Montoro Romero

13.2.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného s stanovisko

 

Prerokovania vo výbore

26.6.2007

10.9.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Peter Skinner, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Maria Petre, Poul Nyrup Rasmussen, Charles Tannock

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Íñigo Méndez de Vigo

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-02/2007 - 2007/2019 (BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Gabriele Stauner

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poukazuje na skutočnosť, že Komisia opäť predkladá návrh rozpočtu, ktorého hlavnou črtou je odhodlanie šetriť prostriedky: s viazanými rozpočtovými prostriedkami v celkovej výške 129,2 miliárd EUR a výdavkovými prostriedkami vo výške 121,6 miliárd EUR návrh rozpočtu znovu nedosahuje výdavkový strop finančného výhľadu napriek vstupu dvoch nových členských štátov;

2.  víta najmä úsilie Komisie podporovať ciele lisabonskej stratégie tým, že na rast a zamestnanosť sa má vynaložiť 44,2 % (57,2 miliárd EUR) rozpočtu a že sa preto príslušné rozpočtové riadky na rok 2008 zvýšili o 2,3 miliardy EUR;

3.  berie na vedomie, že rozpočet na rok 2008 by mal byť pripravovaný v kontexte ďalšej práce na revízii finančného výhľadu v súvislosti s výdavkami aj príjmami a so zreteľom na to, že rok 2008 je druhým rokom viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2007 – 2013 a predposledným rokom šiesteho volebného obdobia Parlamentu a funkčného obdobia Komisie pod vedením Barrosa;

4.  pripomína, že veľká väčšina rozpočtových riadkov je stanovená prostredníctvom záväzného viacročného finančného rámca; o to viac víta možnosť financovať nové skúšobné projekty v konkrétnych kľúčových oblastiach zamestnanosti a sociálnych vecí s cieľom vypracovať návrhy riešení v problematických oblastiach;

5.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula všetko úsilie na zabezpečenie plnenia rôznych riadkov okruhu 1b (súdržnosť pre rast a zamestnanosť) a zdôrazňuje úlohu Európskeho sociálneho fondu a jeho príspevok k hospodárskej a sociálnej súdržnosti, najmä v znevýhodnených oblastiach;

6.  domnieva sa, že v súvislosti s rozpočtovými riadkami o administratívnych výdavkoch a rozpočtovými riadkami o agentúrach by sa na každej zmene mali dohodnúť všetky príslušné výbory;

7.  okrem toho považuje za potrebné posilniť v nových členských štátoch sociálne partnerstvo a zlepšiť jeho štruktúry, navyše možno takýmto spôsobom lepšie uplatniť práva zamestnancov týkajúce sa ich účasti na riadení (kapitola 04 03), ako požadoval Európsky parlament;

8.  vyjadruje ľútosť nad tým, že po ukončení prípravnej akcie ENEA týkajúcej sa aktívneho starnutia a mobility starších ľudí a skúšobného projektu na presadzovanie opatrení pre zdravotne postihnutých nenavrhla Komisia žiadny program, ktorý by na tieto projekty nadväzoval; vyzýva preto Komisiu na vypracovanie príslušných právnych základov, aby bolo možné naďalej zlepšovať situáciu postihnutých občanov a podporovať aktívne starnutie;

9.  očakáva, že tak ako v tomto roku sa aj budúci rok budú žiadosti o finančnú podporu podľa usmernení Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii predkladať Komisii; podporuje preto zahrnutie sumy 500 miliónov EUR do viazaných rozpočtových prostriedkov, aby sa platby mohli čerpať v súlade s dohodami;

10. víta úsilie Komisie o zníženie existujúcich záväzkov vyplývajúcich z posledného finančného obdobia sociálneho fondu; vyzýva preto členské štáty, aby urýchlili spracovanie vykonaných opatrení, aby tak počas nasledujúcich dvoch rokov mohli byť úplne realizované výdavkové rozpočtové prostriedky; upozorňuje na to, že zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov je spojené so vstupom Rumunska a Bulharska;

11. navrhuje skúšobný projekt s názvom Spôsoby napomáhania sociálnej integrácie prisťahovalcov, ktorého cieľom je napomôcť integráciu migrantov na trh práce a bojovať proti nenahlásenej práci; skúšobný projekt by mal určiť osvedčené postupy a partnerstvá medzi regionálnymi/miestnymi orgánmi a spoločnosťami a podporovať pozitívne opatrenia proti nenahlásenej práci;

12. navrhuje skúšobný projekt s názvom Nové zamestnanecké situácie v sektore zdravotníctva: osvedčené postupy na zlepšenie odbornej prípravy a kvalifikácie pracovníkov v sektore zdravotníctva, keďže Európa čelí bezprecedentnej demografickej zmene a dĺžka života a priemerný vek obyvateľstva sa neustále zvyšuje, čo zaťažuje systémy zdravotníctva všetkých členských štátov z hľadiska nákladov; poukazuje na skutočnosť, že pomerné zastúpenie chorôb sa mení napríklad v tom, že počet ľudí postihnutých demenciou rastie; konštatuje, že v dôsledku toho sa nielen zvyšuje počet ľudí zamestnaných v sektore zdravotníctva, ale vznikajú nové kategórie zamestnaní v rámci celej EÚ, ktorých úlohou je riešiť tieto problémy; zdôrazňuje, že to platí, najmä pokiaľ ide o starostlivosť o starších ľudí; ďalej zdôrazňuje, že zamestnanci môžu mať uzatvorené štandardné alebo neštandardné pracovné zmluvy alebo dlhodobé alebo krátkodobé zamestnanie a môže sa od nich vyžadovať, aby získali nové typy kvalifikácie; preto sa domnieva, že vytvorenie skúšobného projektu má kľúčový význam, ak má prebiehať výmena osvedčených postupov a referenčných hodnôt vo vzťahu k dosahu a dôsledkom nových zamestnaneckých situácií v sektore zdravotníctva, najmä vo vzťahu k odborným kvalifikáciám a úlohám vykonávaným pracovníkmi v sektore zdravotníctva, zdravotnými asistentmi a zdravotnými sestrami s nižšou kvalifikáciou;

13. navrhuje skúšobný projekt s názvom Podpora pracovníkov počas priemyselnej zmeny, ktorý bude dopĺňať činnosti financované Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii a podporovať opatrenia a osvedčené postupy, ktoré pomáhajú pracovníkom a spoločnostiam prispôsobiť sa priemyselnej zmene;

14. upozorňuje na to, že Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci je zodpovedný za agentúry, medzi ktoré patrí Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Solún) a Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (Turín); po posúdení ich ročných plánov podporuje návrhy Komisie na rozpočtové prostriedky pre tieto agentúry, ktorým budú na vyrovnanie miery inflácie rozpočtové prostriedky zvýšené o 2 %;

15. uvítal by zvýšenie rozpočtových riadkov pre Dublinskú nadáciu, ktoré by malo byť venované na zriadenie monitorovacieho centra, ktoré by sa zaoberalo opatreniami sociálnej politiky v oblasti prorodinných politík na pracovisku (rovnováha medzi pracovným a súkromným životom), bývania a podpory detí; nadácia si môže zvoliť viacero krajín, ktoré ponúkajú celý rad zaujímavých prípadových štúdií, vykonať výskum týchto prípadov a poskytnúť štúdie a prehľad v súhrnnej správe;

16. po zvýšení rozpočtu na rok 2007 o 2 milióny EUR navrhuje ďalšie zvýšenie pre Európske služby zamestnanosti (EURES) na zohľadnenie vstupu Rumunska a Bulharska; zdôrazňuje, že toto zvýšenie prostriedkov je tiež reakciou na úspešnosť Európskeho roka mobility pracovníkov (2006), ktorý viedol k výraznému nárastu využívania portálu mobility práce EURES a k potrebe zvýšenia kvality jeho služieb a poskytovania ďalších informácií o cezhraničnom dochádzaní do zamestnania medzi „staršími“ a „novšími“ členskými štátmi;

17. víta zvýšenie v rozpočtovom riadku nástroja predvstupovej pomoci (IPA), ktoré navrhla Komisia vo svojom PNR; zdôrazňuje význam tohto nového nástroja pre pomoc kandidátskym krajinám (Turecko, Chorvátsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko) pri ich príprave na budúcu správu prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF);

18. považuje za potrebné, aby sa na pozadí Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 a v súlade so záväzkom, ktorý Európska komisia prijala v Akčnom pláne v prospech postihnutých na roky 2003 – 2010, postihnutie systematicky zaraďovalo do rozpočtu EÚ ako prierezová otázka, a domnieva sa, že najlepší spôsob dosiahnutia tohto cieľa je zabezpečiť súlad medzi formuláciou existujúceho regulačného rámca EÚ a poznámkami k rozpočtu.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Castex, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Agnes Schierhuber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2)
prítomní na záverečnom hlasovaní

 


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  upozorňuje na úlohu politiky životného prostredia EÚ pri vykonávaní Lisabonskej stratégie a dosahovaní globálneho cieľa trvalo udržateľného rozvoja; žiada, aby sa uvoľnilo dostatok zdrojov na vykonávanie, monitorovanie a ďalší rozvoj politiky životného prostredia EÚ;

2.  zdôrazňuje vedúcu úlohu EÚ pri mnohých medzinárodných dohodách o životnom prostredí, medzi ktoré patrí Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) a súvisiaci Kjótsky protokol, Dohovor o biodiverzite (CBD) a súvisiaci Kartagenský protokol o živých modifikovaných organizmoch alebo globálne dohovory o chemikáliách a odpade; žiada, aby sa na medzinárodné aktivity v oblasti životného prostredia vyčlenilo viac zdrojov, aby si EÚ naďalej udržala vedúcu pozíciu v medzinárodnej politike životného prostredia a pri určovaní hlavných smerov medzinárodnej spolupráce;

3.  prízvukuje, že boj so zmenou klímy je hlavnou globálnou výzvou nadchádzajúcich rokov; vyzýva na konkrétne politické iniciatívy v tejto oblasti, aby EÚ mohla plniť svoje vnútorné i medzinárodné záväzky; pripomína Komisii jej záväzok vyjadrený v ročnej politickej stratégii na rok 2008, podľa ktorého sa „zmena klímy presunula do popredia a bude neoddeliteľnou súčasťou priorít Komisie v roku 2008 na zaručenie trvalo udržateľnej prosperity pre Európu“;

4.  víta prijatie programu LIFE+, ktorý predstavuje súdržný a jedinečný nástroj zefektívneného a zjednodušeného prístupu na podporu vykonávania a rozvoja politiky životného prostredia a nahrádza niektoré predchádzajúce samostatné programy; vyzýva Komisiu, aby vykonala, čo je v jej silách v záujme splnenia všetkých povinností, čo sa týka záväzkov a platieb, a to hlavne preto, že program sa začne až koncom roka 2007;

5.  s uspokojením berie na vedomie dohodu medzi Parlamentom a Radou o financovaní druhého programu verejného zdravia (2008 – 2013), ktorý rešpektuje stropy stanovené finančným rámcom pre okruh 3b, v dôsledku čoho môže program začať 1. januára 2008; poukazuje však na to, že prostriedky dostupné pre program budú nižšie, ako pôvodne Parlament i Komisia predpokladali; pripomína záväzok všetkých troch inštitúcií preskúmať a využiť všetky možnosti, ktoré ponúka medziinštitucionálna dohoda (MID) počas ročného rozpočtového postupu, aby sa zaručilo úplné vykonávanie programu verejného zdravia; vyzýva Komisiu, aby zaručila nákladovo účinné plnenie dostupných rozpočtových prostriedkov; žiada Komisiu, aby v dostatočnom predstihu predložila hodnotenie programu verejného zdravia na roky 2003 – 2008 v polovici obdobia;

6.  zdôrazňuje potrebu zvýšiť povedomie verejnosti o škodlivých vplyvoch požívania tabaku vrátanie pasívneho fajčenia; víta predloženie Zelenej knihy – K Európe bez tabakového dymu; je však znepokojený skutočnosťou, že sa končí existencia Fondu Spoločenstva pre tabak, z ktorého sa poskytuje finančná podporu na projekty zvyšujúce povedomie verejnosti o škodlivých účinkoch požívania tabaku, najmä prostredníctvom informovania a vzdelávania; žiada Komisiu, aby predstavila nadväzujúce iniciatívy;

7.  kladne hodnotí horizontálny prístup k agentúram v rozpočtovom postupe na rok 2007 (uvoľnenie prostriedkov z rezervy po splnení určitých podmienok); v tejto súvislosti s uspokojením berie na vedomie výkonnosť agentúr spadajúcich do pôsobnosti tohto výboru, pokiaľ ide o vytváranie plánov politiky v oblasti zamestnanosti (SPP) a predloženie podrobného pracovného programu, ktorý uvádza dodatočné úlohy zo strany zákonodarcu; naliehavo vyzýva štyri agentúry (EAL, EEA, EFSA a ECDC), aby dokončili vykonávacie pravidlá pre plány politiky v oblasti zamestnanosti, aby mohli nadobudnúť účinnosť čo najskôr;

8.  opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby agentúry mali primerané finančné prostriedky na výkon svojich úloh bez zníženia prostriedkov určených na iné činnosti Spoločenstva; požaduje starostlivé preskúmanie úloh agentúr, činností vykonávaných Komisiou a činností financovaných z viacročných programov s cieľom predchádzať prekrývaniu a zaručiť, aby sa potrebné úlohy vykonávali z hľadiska nákladov najefektívnejším a najracionálnejším spôsobom;

9.  poukazuje na to, že nedávno prijaté a plánované právne predpisy zvýšia pracovnú záťaž a úlohy príslušných agentúr, napríklad Európskej agentúry pre lieky (pediatrické lieky a liečivá pokrokových terapií); zdôrazňuje, že agentúram sa musia poskytnúť primerané finančné prostriedky, aby z administratívneho a prevádzkového hľadiska mohli riešiť nové úlohy.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné východiská

Všetky programy nového sedemročného finančného rámca, na ktorom sa dohodli Európsky parlament a Rada v apríli 2006, budú prebiehať v roku 2008. Niektoré sa budú vykonávať už druhý rok, pri iných sa začne počiatočná fáza.

Celkový predbežný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2008 je vo výške 129,2 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Predstavuje to 1,03 % HND Spoločenstva a ide o zvýšenie o 2,0 % oproti rozpočtu z roku 2007. Pod stropom finančného rámca zostáva k dispozícii rozpätie vo výške 3,1 miliardy EUR. Výdavkové rozpočtové prostriedky sa navrhujú na úrovni 121,6 miliardy EUR alebo 0,97 % HND. Predstavuje to oproti roku 2007 zvýšenie o 5,3 %.

V PNR na rok 2008 došlo k historickému posunu v štruktúre. Po prvýkrát majú výdavky na trvalo udržateľný rast prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti a snahy o vyššiu súdržnosť namiesto výdavkov určených na spoločnú poľnohospodársku politiku najväčší podiel z rozpočtu. V dôsledku toho by mala z celkovej sumy 129,2 miliardy EUR v záväzkoch ísť priamo na činnosti nevyhnutné pre Lisabonskú stratégiu suma 57,1 miliardy EUR (44,2 %).

PNR na rok 2008 podľa okruhov

Viazané rozpočtové prostriedky podľa okruhov

v miliardách EUR

podiel na celkovom rozpočte v %

zmena oproti roku 2007 v %

1. Trvalo udržateľný rast:

57,2

44,2%

+4,2%

Konkurencieschopnosť

10,3

8,0%

+9,6%

Súdržnosť

46,9

36,2%

+3,1%

2. Ochrana a správa prírodných zdrojov:

56,3

43,6%

+0,0%

Priama pomoc a výdavky spojené s trhom

42,5

32,9%

-0,5%

Rozvoj vidieka, životné prostredie

13,8

10,7%

+1,8%

3. Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

1,3

1,0%

+11,1%

4. Európska únia ako globálny partner

6,9

5,4%

+4,5%

5. Administratíva

7,3

5,7%

+5,7%

z čoho Komisia

3,4

2,6%

+1,4%

6. Kompenzácie Bulharsku a Rumunsku

0,2

0,1%

-53,5%

Záväzky spolu

129,2

100,0%

+2,0%

v % z HND EU-27

1,03%

 

 

Kľúčové programy sú posilnené v druhom roku finančného rámca zvýšením záväzkov, napríklad na výskum +11 %, transeurópske energetické a dopravné siete +14 %, celoživotné vzdelávanie +9 %, kohézny fond +14 % a solidarita a riadenie migračných tokov +24 %.

PNR zdôrazňuje úlohu EÚ ako globálneho partnera podporujúceho bezpečnosť a prosperitu na celom svete. Na dosiahnutie týchto cieľov by sa preto mali vyvinúť osobitné nástroje, t.j. viazané rozpočtové prostriedky na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku sa zvyšujú o 25,8 %.

Zvýšenie rozpočtu administratívy všetkých inštitúcií EÚ sa odhaduje na 5,7 %. V roku 2008 sa požaduje posledná časť pracovných miest v súvislosti s rozšírením v roku 2004, ako aj predposledná časť pracovných miest v súvislosti s rozšírením o Bulharsko a Rumunsko v roku 2007. Dodatočné potreby sa pokryjú presunmi. V tejto otázke vykonala Komisia previerku ľudských zdrojov s cieľom čo najlepšie naplniť priority EÚ. Túto previerku predstavila 2. mája 2007.

Jednotlivé rozpočty (PNR na rok 2008) v kompetencii tohto výboru

V PNR na rok 2008 sa pre životné prostredie predpokladá zvýšenie finančných zdrojov v rámci hlavných nástrojov v hlave 07 o 10,3 % (320,726 miliónov EUR) v porovnaní s rokom 2007 (290,720 milióna EUR).

Najdôležitejší finančný rámec v oblasti politiky životného prostredia LIFE+ spája viacero predošlých nástrojov a iniciatív (LIFE, financovanie MVO, Forest focus, podporné rozpočtové riadky na vykonávanie a tvorbu politík) do jedného programu. V PNR na rok 2008 sa navrhuje zvýšenie finančných zdrojov o 11 % v porovnaní s rokom 2007 (z 239,620 milióna EUR v roku 2007 na 265,944 milióna EUR v roku 2008). Viac ako 78 % (t.j. asi 208 miliónov EUR) z úhrnu rozpočtových prostriedkov (vrátane technickej pomoci) je určených na financovanie projektov s pridanou hodnotou pre Európu prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov, ktoré bude organizovať Európska komisia. Z tejto sumy je najmenej 104 miliónov EUR určených na projekty v oblasti prírody a biodiverzity. Prostriedky určené na prírodu a biodiverzitu predstavujú zvýšenie o viac ako 40 % oproti prostriedkom vyčleneným v rámci programu LIFE III Nature v roku 2006.

Hoci konečný výsledok podporovaných projektov bude závisieť od výsledkov výzvy na predkladanie návrhov, ktorá sa má uskutočniť v období 2008/2009, Komisia očakáva, že okrem prírody a biodiverzity budú mať z projektov v rámci LIFE+ úžitok všetky oblasti politiky v rámci 6. akčného programu pre životné prostredie. Ide predovšetkým o zvýšenie počtu projektov týkajúcich sa strategických prístupov k tvorbe a vykonávaniu politiky v oblasti zmeny klímy (napr. inovatívne prístupy politiky či technológie alebo metódy znižovania emisií skleníkových plynov), životného prostredia a zdravia (napr. kvalita ovzdušia či ochrana vôd a ochrana pred hlukom) a trvalo udržateľnej výroby a spotreby (napr. integrovaná produktová politika či riadenie odpadov a predchádzanie ich vzniku). Zvýšenie úrovne podporných výdavkov (hlava 07 01 04 01) je čiastočne spojené s konečným rozhodnutím legislatívneho orgánu, pokiaľ ide o ústredné riadenie LIFE+. Ústredné riadenie prináša zvýšenie potrieb Komisie v oblasti technickej pomoci, najmä v súvislosti s návrhmi, monitorovaním, vyhodnocovaním a auditom vybraných projektov.

Predchádzajúci právny základ stratil účinnosť na konci roka 2006 a nový právny základ sa s oneskorením prijal až na jar roku 2007, čoho dôsledkom bolo legislatívne vákuum pre financovanie činností v rámci tohto programu. Na základe spoločného vyhlásenia o programe LIFE+, ktoré je prílohou uznesenia o všeobecnom rozpočte na rok 2007 prijatého 14. decembra 2006, sa vyčlenilo 15 miliónov EUR na bezprostredné potreby v roku 2007 pred prijatím nového právneho základu. Keďže to predstavuje iba malú časť celkovej sumy vyčlenenej na rozpočtový rok 2007, existuje nebezpečenstvo, že značná časť dostupných rozpočtových prostriedkov sa nepoužije pred decembrom 2007.

V PNR na rok 2008 sa navrhuje zvýšenie o 20,5 % pre oblasť civilnej ochrany (z 20,400 milióna EUR v roku 2007 na 24,590 milióna EUR v roku 2008). Finančný nástoj pre civilnú ochranu bol schválený v marci 2007. Jedným z hlavných znakov nástroja je skutočnosť, že Spoločenstvo získava možnosť efektívnejšie riešiť otázku prepravy pomoci poskytovanej členskými štátmi. Na základe finančného nástroja pre civilnú ochranu sa vytvoria a zrealizujú príslušné služby a zariadenia s cieľom zaručiť, aby sa pomoc požadovaná a poskytovaná mechanizmom Spoločenstva v prípade núdze efektívne a urýchlene presunula do postihnutého štátu či už na území EÚ (v rámci rozpočtového riadku 07 04 01) alebo mimo neho (v rámci rozpočtového riadku 19 06 05).

Zdravie a potravinová bezpečnosť sú obsiahnuté v okruhu 3b, Občianstvo. Hlavnými rozpočtovými riadkami sú program verejného zdravia, dve agentúry (Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) a tabakový fond.

Nový program verejného zdravia na roky 2008 – 2013 nahradí prvý program verejného zdravia na roky 2003 – 2008 od 1. januára 2008. Na nový program je určená suma 321,5 milióna EUR, čo je výrazne menej, ako sa plánovalo pôvodne, keď Komisia predniesla návrh a Parlament schválil svoje stanovisko v prvom čítaní. Balík rozpočtových prostriedkov schválený v druhom čítaní v júli 2007 zodpovedá súčasnej úrovni financovania vzhľadom na to, že niektoré činnosti súvisiace s ohrozením zdravia (dohľad nad nákazlivými chorobami), ktoré boli financované z programu, sú teraz financované Európskym strediskom na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami. Táto konečná suma však zahŕňa 44 miliónov EUR, ktoré už boli presunuté na činnosti počas roka 2007.

Hodnotenie programu verejného zdravia na roky 2003 – 2008 v polovici obdobia prebieha, no výsledky ešte nie sú k dispozícii.

Predpokladá sa, že priame platby z tabakového fondu na informačné kampane a zvyšovanie povedomia verejnosti o škodlivých účinkoch požívania tabaku sa zvýšia z 13,500 milióna EUR v roku 2007 na 14,250 milióna EUR podľa PNR na rok 2008. Situácia je však znepokojivá, keďže možno predpokladať, že finančná podpora takýchto kampaní z tabakového fondu sa skončí v roku 2009. Je treba vyhnúť sa politike, ktorá by bola v očividnom rozpore s rôznymi kampaňami EÚ proti fajčeniu. Tabak je hlavnou príčinou úmrtia v Európskej únii, ktorému je možné sa vyhnúť, a každoročne spôsobuje viac než pol milióna úmrtí v EÚ a viac ako milión v celej Európe. Odhaduje sa, že 25 % všetkých úmrtí na rakovinu a 15 % všetkých úmrtí v Únii možno pripísať fajčeniu.

Agentúry: EAL, EEA, EFSA a ECDC

PNR na rok 2008 zahŕňa rozpočtové prostriedky pre 25 decentralizovaných agentúr v celkovej sume 524,0 milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie takmer o 19 % v porovnaní s prostriedkami agentúr v roku 2007 vo výške 441,8 milióna EUR. Najväčší objem výdavkov pre agentúry spadá do okruhu 1 sedemročného rámca, v ktorom je sústredených asi 51 % celkového rozpočtu agentúr na rok 2008. Z celkovej sumy je 38 % určených pre agentúry v rámci okruhu 3, zatiaľ čo agentúry z okruhu 2 so 7 % a okruhu 4 iba s 3 % majú iba malé podiely. Rast agentúr sa tiež odráža v počte ich zamestnancov. V roku 1995 pracovalo v agentúrach menej ako 500 zamestnancov, zatiaľ čo v PNR na rok 2008 sa počíta s 3835,5 pracovnými miestami v plánoch stavu zamestnancov agentúr.

Pre Európsku agentúru pre lieky (EAL) sa v PNR na rok 2008 uvažuje o európskom príspevku vo výške 32 miliónov EUR, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 predstavuje zníženie o 3 milióny EUR. V návrhu programu na rok 2008 upozorňuje agentúra na svoje kľúčové úlohy, t.j. vedecké poradenstvo, schvaľovanie a dohľad nad liekmi. Agentúra sa chce aj naďalej sústreďovať na zvyšovanie bezpečnosti liekov pre ľudí a na veterinárne použitie, chce prispievať k skoršej dostupnosti liekov pre ľudí i vo veterinárnej oblasti, prispievať k vytváraniu prostredia stimulujúceho inovácie, zlepšovať otvorenosť, komunikáciu a poskytovanie informácií, posilňovať európsku sieť liekov a zvyšovať svoj podiel na činnostiach súvisiacich s reguláciou liekov z medzinárodného hľadiska. V PNR na rok 2008 sa v riadku „osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia“ navrhuje rovnaká suma ako na rok 2007.

V rozpočte na rok 2008 sa pre Európsku agentúru pre životné prostredie (EEA) počíta s výrazným zvýšením o 2 milióny EUR okrem zvýšenia o 2 % z dôvodu inflácie. Základný rozpočet sa navrhuje na úrovni 36,4 milióna EUR určených na podporu trvalo udržateľného rozvoja a na pomoc pri dosahovaní výrazného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe prostredníctvom poskytovania včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií subjektom s rozhodovacou právomocou v oblasti politiky a verejnosti, ako aj na riešenie dodatočných úloh, ako napríklad zmeny klímy, energetiky, kvality ovzdušia, biodiverzity, dopravy, technológie a inovácie, trvalo udržateľnej spotreby a výroby a vývoja spoločného informačného systému v oblasti životného prostredia.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ako aj Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami (ECDC) nebudú v roku 2008 pracovať s maximálnym využitím kapacít. Spoločne však čerpajú takmer 25 % prostriedkov z okruhu 3b, Občianstvo. V súlade so stropmi finančného rámca by sa mal podľa plánu stavu zamestnancov EFSA zvýšiť počet zamestnancov z 300 v roku 2007 na 335 v roku 2008, čo predstavuje nárast o 12 %. Tento nárast je potrebný na plnenie kľúčových úloh orgánu, ako aj na realizáciu dodatočných úloh zverených zákonodarcom v oblasti vedeckých činností, hodnotenia rizika a zberu údajov. Zvýšenie stavu zamestnancov je v súlade s vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami (63,5 milióna EUR) podľa PNR, ktoré sa v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 zvýšili o 6,5 milióna EUR. Rozpočtový rok 2008 pre ECDC (prostriedky vo výške 39,1 milióna EUR) bude jeho tretím rokom v plnej prevádzke a jeho cieľom bude sústrediť sa na posilňovanie rôznych činností, najmä v oblastiach dohľadu a pripravenosti. V pracovnom programe strediska na rok 2008 sa určia oblasti, v ktorých sa začnú nové činnosti alebo sa posilnia súčasné činnosti s cieľom rozvíjať kapacity strediska na pokrytie všetkých oblastí tak, ako to vyžaduje nariadenie o zriadení ECDC.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.9. 2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:41

–:0

0:0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Satu Hassi, Jutta Haug, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (18.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Angelika Niebler

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   poukazuje na výzvy, ktorým čelí Európska únia, a na lisabonské ciele a víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov v rámci rôznych okruhov predbežného rozpočtu na rok 2008, najmä tých, ktoré sú určené na výskum, konkurencieschopnosť a inovácie, na transeurópske siete v oblasti dopravy a energetiky, ako aj na vzdelávanie a odbornú prípravu;

2.   osobitne víta predsavzatia Komisie v oblasti výskumu a inovácií zamerané na dosiahnutie cieľov Lisabonskej stratégie; zdôrazňuje význam Európskej rady pre výskum (ERC), ktorá bude od roku 2008 zodpovedná za realizáciu programu Myšlienky ako súčasti 7. rámcového programu v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013) (7. RP) a ktorej bude pomáhať výkonná agentúra, ktorá ERC umožní v plnej miere zohrávať úlohu celoeurópskej agentúry pre financovanie výskumu na hraniciach súčasného poznania;

3.   podporuje zriadenie Európskeho technologického inštitútu (ETI), ktorý bude podporovať inovácie a ktorého smerovanie bude úzko naviazané na politiky v oblasti výskumu, podnikania a vzdelávania; nalieha na Komisiu, aby objasnila spôsob financovania ETI, a očakáva skôr zvýšenie rozpočtových prostriedkov než zníženie objemu finančných zdrojov určených na 7. RP;

4.   pripomína dôležitosť posilnenia kapacít v rámci trojuholníka poznatkov pozostávajúceho zo vzdelávania, výskumu a inovácií, ako aj dôležitosť posilnenia prepojení medzi nimi; dôrazne podporuje dosiahnutie inkluzívnej európskej informačnej spoločnosti, ktorá zabezpečí rast a tvorbu pracovných miest, ako aj lepšie služby a vyššiu kvalitu života;

5.   domnieva sa, že potenciál inovačných podnikov vytvárať pracovné príležitosti by mohol EÚ pomôcť prekonať určité ťažkosti, ktoré prináša globalizácia; podporuje vytváranie administratívneho prostredia priaznivého pre podniky a obmedzenie administratívnej záťaže MSP prostredníctvom zvýšenia kvality právnych predpisov a ich zjednodušenia;

6.   uznáva význam trvalej udržateľnosti, konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávok energie a energetickej účinnosti pre hospodárstvo EÚ; zdôrazňuje význam novej politiky, ktorú EÚ vypracovala v oblasti energetiky a ktorej cieľom je boj proti zmene klímy a posilnenie energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti EÚ.

7.   domnieva sa, že vzhľadom na prioritu, ktorá sa kladie v ročnej politickej stratégii na boj proti zmene klímy a na novú energetickú politiku EÚ, je potrebné, aby viac zamestnancov Komisie pracovalo v oblasti energetiky, okrem iného s cieľom primerane personálne obsadiť nové Európske pozorovacie centrum energetického trhu a vykonávať činnosti v súvislosti so zlepšením energetickej účinnosti.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2008 je druhým návrhom v novom viacročnom finančnom rámci, ktorým sa financie EÚ budú riadiť až do roku 2013. Väčšina nových viacročných programov sa začala realizovať na začiatku roku 2007 – pre ne bude rok 2008 rokom konsolidácie a pokračujúcej realizácie.

Podokruh 1a predstavuje podstatu Lisabonskej stratégie. V PNR na rok 2008 dosahujú viazané rozpočtové prostriedky v tomto podokruhu výšku 10 270,4 milióna EUR a výdavkové rozpočtové prostriedky výšku 9 538,7 milióna EUR. Kľúčovými programami, na ktoré sa tu kladie dôraz, sú siedmy rámcový program pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (7. RP – VTD), program pre celoživotné vzdelávanie, program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), transeurópske siete (TEN), programy Marco Polo II a Galileo, ako aj program Progress.

HLAVA 01: HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

Finančné operácie a nástroje (kapitola 04)

Celkový rozpočet tejto kapitoly sa znižuje z 367,16 milióna EUR na 169 miliónov EUR. V roku 2008 bude Komisia naďalej používať finančné nástroje v rámci iniciatívy za rast a nového finančného rámca (program pre konkurencieschopnosť a inovácie). Nový nástroj pre MSP a pre samosprávy v kandidátskych krajinách bude predovšetkým zahŕňať zavedenie nového programu pre energetickú účinnosť.

HLAVA 02: PODNIKANIE

Konkurencieschopnosť, priemyselná politika, inovácie a podnikanie (kapitola 02)

Celkový rozpočet tejto kapitoly sa zvyšuje zo 127,16 milióna EUR na 130,4 milióna EUR (zvýšenie o 2,55 %). Táto činnosť je financovaná z rámcového programu CIP, konkrétnejšie z jeho súčasti - z programu pre podnikanie a inovácie.

Spolupráca – Vesmír a bezpečnosť (kapitola 04)

Celkový rozpočet tejto kapitoly sa zvyšuje o 16,34 % zo 171,72 milióna EUR na 199,78 milióna EUR. Zo 7. RP – VTD sa zabezpečujú zdroje, najmä na uskutočňovanie výskumných činností súvisiacich s aplikáciou v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou, s cieľom využiť výhody satelitných systémov.

HLAVA 06: ENERGETIKA A DOPRAVA

Vnútrozemská, letecká a námorná doprava (kapitola 02)

Tejto činnosti pripisuje výbor ITRE veľkú dôležitosť, najmä pokiaľ ide o program Galileo. Celkový rozpočet tejto kapitoly sa zvyšuje z 270,4 milióna EUR na 328,18 milióna EUR (nárast o 21,37 %).

Transeurópske siete (kapitola 03)

V PNR na rok 2008 je v tejto kapitole uvedené zvýšenie prostriedkov o 14,14 % oproti rozpočtu na rok 2007. Táto činnosť bude zameraná najmä na rozvoj transeurópskych dopravných a energetických sietí.

Tradičné a obnoviteľné energie (kapitola 04)

Celkový rozpočet tejto kapitoly sa mierne znižuje o 0,86 % zo 64,92 milióna EUR na 64,37 milióna EUR. Program Inteligentná energia pre Európu II, ktorý v súčasnosti riadi Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (predtým Výkonná správa pre inteligentnú energiu), je súčasťou úsilia o zvýšenie energetických úspor a podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Jadrová energia (kapitola 05)

Rozpočet tejto kapitoly sa zvyšuje z 264,3 milióna EUR na 270,7 milióna EUR (t. j. zvýšenie o 2,42 %). Hlavnými prioritami sú trvalo udržateľný rozvoj (bezpečnosť jadrových elektrární a bezpečné a efektívne nakladanie s jadrovým odpadom) a ochrana verejnosti vo všeobecnosti (jadrová bezpečnosť a ochrana proti žiareniu).

Výskum súvisiaci s energetikou a dopravou (kapitola 06)

Rozpočet tejto kapitoly sa zvyšuje o 8,5 % z 234,42 milióna EUR na 254,35 milióna EUR. Táto činnosť je súčasťou realizácie 7. RP – VTD. Priority týkajúce sa letectva sú zamerané na podporu európskeho priemyslu v oblasti letectva (technológie na realizáciu jednotného európskeho vzdušného priestoru - Sesar, ktorý je z 50 % financovaný z programu VTD) a vesmíru (Galileo: prebiehajúce výskumné a demonštračné činnosti súčasne s priamym financovaním programu Galileo v počiatočných fázach).

HLAVA 08: VÝSKUM

Na 7. RP ES na rok 2008 navrhuje Komisia rozpočet vo výške 5 579 miliónov EUR určený na štyri ciele, z ktorých je každému venovaný vlastný program:

Osobitný program – Spolupráca

Táto časť programu bude zahŕňať celý rad výskumných činností uskutočňovaných v rámci medzinárodnej spolupráce.

Osobitný program – Myšlienky

Objem prostriedkov vyčlenených v rozpočte na tento osobitný program sa výrazne zvyšuje, a to o 96,48 % z 260,84 milióna EUR na 512,5 milióna EUR. Cieľom tejto časti 7. RP je vniesť do výskumu novú dynamiku tým, že sa bude podporovať excelentnosť prostredníctvom konkurencie. Európska rada pre výskum získa prostriedky na financovanie projektov bádateľského výskumu vo všetkých oblastiach vedy a techniky.

Osobitný program – Ľudia

Rozpočtové prostriedky na tento osobitný program sa zvyšujú o 9,7 % zo 430,18 milióna EUR na 471,89 milióna EUR. Osobitný program je určený na podporu výskumných pracovníkov, zvýšenie mobility medzi univerzitami a priemyslom a na posilnenie prepojenia s národnými systémami.

Osobitný program – Kapacity

Suma rozpočtových prostriedkov pre osobitný program Kapacity na rok 2008 predstavuje 399,345 milióna EUR (tabuľka 4 v prílohe). Táto časť 7. RP je venovaná infraštruktúre výskumu, výskumu v prospech MSP, vede a spoločnosti a činnostiam v rámci medzinárodnej spolupráce.

HLAVA 09: INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ A MÉDIÁ

Ciele GR INFSO na rok 2008 priamo vyplývajú zo strategickej iniciatívy i2010, ktorá je dôrazne zameraná na hlavné osi obnovenej Lisabonskej stratégie. Činnosti v rámci kapitol 02 a 06 (i2010 – Politika elektronickej komunikácie a bezpečnosť sietí a i2010 – Audiovizuálna politika a program Médiá) sú naviazané na jej prvý pilier. Činnosti spadajúce pod kapitoly 04 a 05 (i2010 – Spolupráca – Informačné a komunikačné technológie a i2010 – Kapacity – Infraštruktúra výskumu) prispievajú k druhému pilieru a činnosť v rámci kapitoly 03 (i2010 – Zavádzanie IKT) je súčasťou tretieho piliera.

HLAVA 10: PRIAMY VÝSKUM

Celkový rozpočet hlavy 10 sa mierne zvyšuje z 348,47 milióna EUR na 361,42 milióna EUR (zvýšenie o 3,72 %). V roku 2008, t. j. v druhom roku uskutočňovania 7. rámcového programu, bude činnosť Spoločného výskumného centra pokračovať podľa usmernení stanovených v osobitných programoch pre jadrovú aj nejadrovú oblasť.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 – Oddiel III – Komisia

Číslo postupu

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Angelika Niebler

27.2.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

26.6.2007

13.9.2007

 

 

 

Dátum prijatia

13.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto,

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău,

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III - Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že zodpovednosť výboru IMCO v rozpočtovom postupe sa obmedzuje na hlavy 12 (Vnútorný trh), 14 (Dane a colná únia) a 17 (Zdravie a ochrana spotrebiteľa);

2.  domnieva sa, že vo všeobecnosti je dokument predložený Komisiou vhodne vypracovaný na dosiahnutie vytýčených cieľov a realizáciu navrhnutých programov;

3.  poznamenáva, že odhady PNR uvádzajú nárast o 8,28 % v kapitole 12 01 a o 10,94 % v kapitole 12 02, a zdôrazňuje, že vzhľadom na veľký objem právnych predpisov prijatých v roku 2007 a tých, čo sa majú prijať v roku 2008, je nevyhnutné, aby členské štáty zaviedli účinné monitorovanie ich transpozície a presadzovania; preto víta zavedenie nového informačného systému pre jednotný trh, ktorý uľahčí túto úlohu;

4.  verí, že vzhľadom na to, že SOLVIT sa osvedčil ako jeden z najúčinnejších mechanizmov na mimosúdne vyrovnanie sporov, bolo by žiaduce zosilniť opatrenia zamerané na financovanie odbornej prípravy a propagačnej činnosti v súvislosti s týmto mechanizmom, a preto žiada o dodatočnú sumu vo výške 200 000 EUR;

5.  poznamenáva, že navrhované opatrenia v oblasti colnej politiky je treba zavádzať v rámci programu Clá 2013, a domnieva sa, že nárast vo výške 19,78 % v tejto oblasti je opodstatnený, pretože je okrem iných dôvodov potrebné vytvoriť celoeurópsky elektronický colný priestor, zaviesť modernizovaný colný kódex a pretože vstupom dvoch nových členských štátov, Bulharska a Rumunska, narástol objem práce;

6.  nalieha, aby sa bez ohľadu na nárast rozpočtových prostriedkov vo výške 17,9 % vyčlenených na kapitolu 17 02 (Spotrebiteľská politika) kládol väčší význam na oblasť politiky ochrany spotrebiteľov s cieľom vytvoriť potrebnú dôveru spotrebiteľov v jednotný trh; keďže ochrana práv spotrebiteľov je jedna z najväčších a najzreteľnejších výhod vo vzťahu EÚ k jej občanom, je nevyhnutné dôkladné presadzovanie predpisov o ochrane spotrebiteľov, najmä prostredníctvom spolupráce rôznych vnútroštátnych organizácií, ako aj prostredníctvom činnosti organizácií s celoeurópskym rozsahom.

7.   vzhľadom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom prostredí(1) vyzýva rozpočtový orgán, aby na celoeurópske uplatňovanie opatrení na informovanosť a ochranu spotrebiteľov v rôznych oblastiach európskeho digitálneho trhu poskytol významnú finančnú podporu;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Małgorzata Handzlik, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Bernadette Vergnaud

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

André Brie, Wolfgang Bulfon, Ieke van den Burg, Olle Schmidt

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0287.


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na finančný rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Roberts Zīle

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Tento rozpočtový rok je druhým rokom nového finančného rámca na obdobie rokov 2007 – 2013. Podoba predbežného návrhu rozpočtu, najmä pokiaľ ide o transeurópske dopravné siete (TEN-T), sa vymedzila prijatím medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1). V kontexte rozpočtového postupu na rok 2008 sa treba venovať mnohým nedoriešeným otázkam vrátane projektov TEN-T, primeraného financovania dopravných agentúr, postupu pilotných projektov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a z dôvodu možného dosahu na financovanie projektov TEN-T aj vývoju situácie v otázke financovania projektu Galileo.

Podľa harmonogramu by Rada mala prijať návrh rozpočtu v júli a na základe tohto dokumentu potom spravodajca predloží svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ak nebudú poskytnuté presvedčivé argumenty proti, spravodajca predloží pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na obnovenie súm navrhovaných v predbežnom návrhu rozpočtu. Spravodajca taktiež zváži predloženie ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na základe vlastnej analýzy predbežného návrhu rozpočtu uvedenej nižšie a diskusie s ďalšími stranami vrátane dopravných agentúr.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (06 02 01)

V predbežnom návrhu rozpočtu sa navrhuje zvýšenie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave 1 (zamestnanci a súvisiace výdavky) a 2 (infraštruktúra a administratívne výdavky) o 46,1 %, čím sa dospeje k celkovej sume 20,75 milióna EUR pre oba druhy rozpočtových prostriedkov. Súčasne sa navrhuje zníženie pre hlavu 3 (certifikácia a iné prevádzkové činnosti) o 10,5 %. Celková suma pre všetky hlavy predstavuje 30 miliónov EUR na platobné a viazané rozpočtové prostriedky.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva pokračuje v rozširovaní svojej činnosti v oblasti letovej prevádzky, vydávania osvedčení o spôsobilosti leteckého personálu a hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel. Argument v prospech zvýšenia pre hlavu 2 a 3 spočíva v tom, že agentúra EASA zvyšuje počet zamestnancov, aby naplnila plán stavu zamestnancov. Nárast v roku 2008 taktiež odráža skutočnosť, že určitý počet nových zamestnancov nastúpil v roku 2007, ale prvý celý rok ich pôsobenia v agentúre uplynie až v roku 2008. V minulosti sa v médiách objavila otázka, či má Európska agentúra pre bezpečnosť letectva dostatok zdrojov na splnenie zverených úloh. Spravodajca na základe ďalšej diskusie s Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a podľa súm navrhnutých v rozpočtovom návrhu Rady zváži, či je potrebné predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Európska námorná bezpečnostná agentúra (06 02 02)

Predbežný návrh rozpočtu počíta pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru s nárastom v oblasti administratívnych výdavkov o 7,0 %, ale o 41,3 % v oblasti prevádzkových výdavkov. Rozpočtové prostriedky na opatrenia proti znečisťovaniu v skutočnosti klesnú o 28 %. Viazané rozpočtové prostriedky predstavujú celkom 44,3 milióna EUR a platby 46,9 milióna EUR, z toho na opatrenia proti znečisťovaniu pripadá 18 miliónov EUR a 20,25 milióna EUR. Európska námorná bezpečnostná agentúra je v plnej miere financovaná z prostriedkov EÚ. Pokles výdavkov určených na boj proti znečisťovaniu vyplýva zo štruktúry záväzkov a platieb pre plavidlá určené na boj proti znečisťovaniu, neznamená však obmedzenie činnosti na mori. Navrhovaný nárast prevádzkových nákladov odzrkadľuje rozšírenie úlohy a povinností Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pri odhaľovaní a stíhaní porušenia práva EÚ a medzinárodných noriem. Spravodajca zváži potrebu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu s cieľom prideliť Európskej námornej bezpečnostnej agentúre dodatočné prostriedky určené pre Stredisko pre identifikáciu a sledovanie údajov na veľké vzdialenosti po prijatí konečného rozhodnutia o zriadení tohto strediska.

Európska železničná agentúra pre bezpečnosť a interoperabilitu (06 02 08)

Administratívne rozpočtové prostriedky sa v rámci hláv 1 a 2 zvyšujú o 7,2 % na 13,29 milióna EUR (viazané rozpočtové prostriedky a platby), zatiaľ čo prevádzkové rozpočtové prostriedky v rámci hlavy 3 (záväzky aj platby) sa zvyšujú o 11 % na 4,71 milióna EUR.

Uvedený nárast súvisí s požiadavkami na širšiu činnosť agentúry v oblastiach certifikácie vozidiel a bezpečnostných opatrení. Agentúra sa stále nachádza v počiatočnej fáze.

Nárast rozpočtových prostriedkov v hlavách 1 a 2 pre uvedené tri agentúry súvisí s rozšírením činnosti týkajúcej sa bezpečnosti v príslušných sektoroch.

Transeurópske dopravné siete – Výkonná agentúra (06 01 04 31)

Zatiaľ neexistuje žiadny právny základ pre túto agentúru. Mala by začať pracovať v roku 2007. Komisia navrhuje na rok 2008 sumu 10,2 milióna EUR v nediferencovaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje nárast o 15 %. Ide o výkonnú agentúru zodpovednú za správu rôznych fondov Spoločenstva v oblasti dopravy, konkrétne transeurópskych dopravných sietí.

Bezpečnosť dopravy (06 02 03)

Tu sa navrhuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 5 %, zatiaľ čo platobné prostriedky sa nemenia (z 10,0 milióna na 10,5 milióna EUR v záväzkoch a 14,5 milióna EUR v platbách). Tento riadok patrí k riadkom s nízkym využitím rozpočtových prostriedkov. Komisia tvrdí, že mnohé z úloh v súčasnosti prevzali rôzne agentúry a že sa navrhlo málo európskych projektov, na ktoré by sa financie mohli vynaložiť.

Program Marco Polo II (06 02 06)

Tento rok je druhým rokom spustenia nového programu vo finančnom rámci na obdobie rokov 2007 – 2013. Návrh na rok 2008 obsahuje 57,422 milióna EUR v záväzkoch a 15,7 milióna EUR v platbách. Cieľom je podpora presunutia dopravy z ciest na iné druhy dopravy a vybudovanie tzv. morských diaľnic. Keď sa platobné rozpočtové prostriedky určené na program Marco Polo II pridajú k platobným rozpočtovým prostriedkom určeným na program Marco Polo I v roku 2008, výdavky sa v roku 2008 zvýšia o 50 %. Komisia tvrdí, že tento nárast je potrebný z dôvodu podpory ďalších projektov na širšie využitie železničnej dopravy, námornej dopravy na krátke vzdialenosti a vnútrozemskej vodnej nákladnej dopravy. Na rok 2008 sa plánuje 35 projektov. Súvisiacim riadkom je:

Vnútorný trh a optimalizácia dopravných sietí (06 02 04 01)

Tento riadok je určený na zhromažďovanie údajov a štatistík s cieľom podporiť interoperabilitu a vývoj inteligentných dopravných systémov. Platobné rozpočtové prostriedky vykazujú pokles o 26,7 % zo 7,5 milióna EUR na 5 miliónov EUR.

Dozorný úrad pre program Galileo (06 02 09 01)

Predbežný návrh rozpočtu obsahuje v rámci hláv 1 a 2 nárast platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov o 9,7 % pre administratívu. V oboch hlavách ide o nárast zo 6,8 milióna EUR v roku 2007 na 7,46 milióna EUR v roku 2008. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre hlavu 3 predstavuje nárast z 2,625 milióna na 3,1 milióna EUR, teda 18,1 %. Úrad v plnej miere financuje Spoločenstvo. Dôvodom nárastu rozpočtových prostriedkov je pokračujúci nábor zamestnancov pre nový orgán, niekedy formou presunutia pracovných miest z Komisie.

Program Galileo (06 02 10)

Výbor pre dopravu a cestovný ruch sa neustále podrobne zaujíma o vývoj projektu Galileo z hľadiska jeho možného vplyvu na inteligentnú dopravu a logistiku. Finančný rok 2008 je druhým rokom, v ktorom sa v tomto riadku uvádzajú výdavky. Na viazané rozpočtové prostriedky je vyčlenených 151 miliónov EUR, čo znamená 51 % zvýšenie. Platobné rozpočtové prostriedky sú stabilné na úrovni 100 miliónov EUR. Komisia tieto výdavky popisuje ako súčasť vývojovej fázy. V roku 2008 sa predpokladá vypustenie prvých štyroch funkčných družíc. V súvislosti s touto hlavou by sa dalo hovoriť o chybnom pomenovaní, pretože sa týka dvoch programov – programu Galileo a programu EGNOS. Program sa bude financovať z verejných aj súkromných zdrojov. V čase vypracovania tohto dokumentu však prebiehalo aktívne preskúmanie oboch uvedených programov v súvislosti s problémami, ktoré sa vyskytli pri rokovaniach so súkromným sektorom. Spravodajca bude sledovať vývoj v tejto oblasti. Možno sa navrhnú dodatočné financie, nemali by sa však prideľovať na úkor investícií do dopravnej infraštruktúry.

Transeurópske dopravné siete (06 03 01 a 06 03 03)

Prvý riadok 06 03 01 sa týka projektov financovaných podľa súčasných právnych predpisov a v rámci finančného výhľadu na obdobie rokov 1999 – 2006. Na rok 2008 sa nenavrhujú žiadne ďalšie viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky poklesnú o 13,8 % na 300 miliónov EUR.

V rámci nového riadku 06 03 03 sa na rok 2008 pre viazané rozpočtové prostriedky navrhuje suma 935,937 milióna EUR. Po prvýkrát sa v tomto riadku objavujú platobné rozpočtové prostriedky a v predbežnom návrhu rozpočtu predstavujú 370 miliónov EUR. Pri sčítaní oboch riadkov dochádza k nárastu viazaných rozpočtových prostriedkov o 14,5 % a zdvojnásobeniu platobných rozpočtových prostriedkov. Uvedené sumy sa nachádzajú v rozmedzí celkového stropu stanoveného finančným rámcom na obdobie rokov 2007 – 2013, ktorý sa v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie a prioritami Parlamentu výrazne obmedzil. Úmyslom je, aby sa 80 % až 85 % zdrojov vynaložilo na viacročné prioritné projekty. Hoci sa podrobnosti programu čiastočne určia na základe dostupnosti financií z členských štátov a ďalších zdrojov, 75 % rozpočtu sa zameria na cezhraničné úseky prioritných projektov a úzke miesta.

V súvislosti s financovaním projektov TEN-T z rozpočtu EÚ (vzhľadom na to, že doposiaľ musí veľký podiel investícií pochádzať z vnútroštátnych rozpočtov) zostáva nevyriešená otázka, aké sú skutočné priority členských štátov v súvislosti s projektmi TEN-T. Okrem toho je potrebné začať triezvo uvažovať a zaujať praktický prístup k financovania projektov z oboch zdrojov – TEN a Kohézneho fondu. Treba sa vyhnúť dvojitému financovaniu, na druhej strane sa musí zachovať spoločné financovanie (tam, kde sú splnené príslušné kritériá).

Napokon, z hľadiska trvalého znižovania podpory rozpočtu EÚ určenej na projekty TEN-T v kontexte finančnej perspektívy sa nedá uvažovať o využití financií z uvedených riadkov na pokrytie schodku súkromného financovania projektu Galileo.

Bezpečnosť dopravy (06 02 03)

Záväzky sa zvyšujú z 10 miliónov EUR na 10,5 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky zostávajú vo výške 14,5 milióna EUR. Tento riadok pokrýva zhromažďovanie údajov a analýzu všetkých režimov s cieľom pomôcť vývoju a uplatneniu bezpečnostných pravidiel.

Bezpečnosť dopravy (06 07 01)

Tento riadok financuje činnosť v oblasti kontroly morskej a leteckej dopravy v medzinárodnom a bilaterálnom kontexte. Platobné rozpočtové prostriedky sú stabilné vo výške 3,5 milióna EUR, na druhej strane viazané rozpočtové prostriedky klesli zo 4 miliónov na 3,5 milióna EUR. Počet inšpekcií má zostať rovnaký.

Pilotný projekt zameraný na bezpečnosť na transeurópskej cestnej sieti (06 07 02)

Tento riadok bol zavedený formou pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Parlamentu. Na rok 2008 sa nenavrhujú žiadne záväzky a výdavky poklesli z 3,6 milióna EUR na 1,4 milióna EUR. Komisia tvrdí, že dôvodom je dokončenie pilotného projektu v roku 2007. Spravodajca so záujmom očakáva výsledky pilotného projektu a s ním súvisiace závery Komisie, ako aj návrhy ďalších krokov. Poznamenáva, že v roku 2008 je potrebné rozšíriť rozsah pilotného projektu na bezpečnosť cestnej premávky na transeurópskych sieťach formou vybudovania bezpečných parkovacích plôch pre nákladné vozidlá v blízkosti hraničných prechodov na vonkajších hraniciach EÚ. Nedobrovoľné zdržanie núti vodičov nákladných vozidiel čakať v desaťkilometrových radoch pozdĺž diaľnic. Takáto situácia ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky a vytvára škodlivú environmentálnu a sociálnu situáciu v okolí hraničných prechodov. Spravodajca z uvedeného dôvodu navrhuje rozšíriť pilotný projekt tak, aby pokryl aj túto situáciu.

Práva cestujúcich (06 02 04 02)

Hoci sa viazané rozpočtové prostriedky zvýšili na 400 000 EUR, platobné rozpočtové prostriedky klesli o 65 % na 350 000 EUR. Spravodajca sa nazdáva, že druhá uvedená suma nepostačí na pokrytie potrebných štúdií a informačných kampaní o právach cestujúcich v železničnej doprave po prijatí právnych predpisov o právach cestujúcich v železničnej doprave v rámci tretieho železničného balíčka. Spravodajca požiada Komisiu o spresnenie tohto bodu.

POSTUP

Názov

Predbežný návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na finančný rok 2008: Oddiel III - Komisia

Číslo postupu

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Roberts Zīle
6.3.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

5.6.2007

26.6.2007

10.9.2007

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Willem Schuth, Catherine Stihler

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ralf Walter

Poznámky (údaje, ktoré sú prístupné iba v jednej jazykovej verzii)

 

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (18.7.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Wojciech Roszkowski

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zastáva názor, že sumy na regionálnu politiku zapísané v predbežnom návrhu rozpočtu zodpovedajú potrebám Únie v jej úsilí postupne znižovať nerovnosti v rozvoji regiónov a splniť lisabonské a göteborské ciele; vyzýva preto, aby sa všetky rozpočtové riadky PNR zachovali alebo aby sa v nich v prípade potreby obnovili pôvodné hodnoty;

2.  nalieha na Komisiu, aby garantovala primeranú úroveň výdavkov v okruhu 1b a aby vytvárala podmienky na úplné plnenie a čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu;

3.  zdôrazňuje cieľ Parlamentu, ktorým je zjednodušenie a objasnenie postupov a riadenia regionálnej politiky v rámci EÚ ako aj v členských štátoch tak, aby sa všetky rozpočtové prostriedky vyčlenené na regionálny rozvoj mohli využiť efektívne a so zameraním na výsledky v členských štátoch v záujme zníženia regionálnych rozdielov a splnenia lisabonských a göteborských cieľov;

4.  žiada o zvýšenie platieb v okruhu 1b (Kohézia pre rast a zamestnanosť);

5.  zdôrazňuje potrebu venovať v návrhu rozpočtu na rok 2008 osobitnú pozornosť mikropodnikom, malým a stredným podnikom, tradičnému maloobchodu a činnostiam v oblasti výskumu a rozvoja so zreteľom na úlohu, ktorú zohrávajú v regionálnom rozvoji;

6.  odporúča, aby Komisia podporila členské štáty vo využívaní iniciatív Jeremie a Jessica v záujme zabezpečenia plného čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov členskými štátmi a regiónmi;

7.  vyjadruje svoje znepokojenie nad možnosťou ďalšieho financovania projektov, akým je Európsky technologický inštitút, pretože sa účtujú na ťarchu nevyčlenenej časti kohézneho rozpočtu, a nad rozhodovaním o nich na medzivládnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby to vzali do úvahy pri rozhodovaní o týchto otázkach;

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia napriek zdĺhavým rokovaniam o finančnom výhľade a medziinštitucionálnej dohode (MID) dúfa, že bude môcť schváliť všetky národné strategické programy do júla 2007 a predísť tak zbytočným omeškaniam podobným tým, k akým došlo na začiatku predchádzajúceho programovacieho obdobia. Na tomto mieste treba poznamenať, že zatiaľ čo na rozdiel od určitých iných oblastí politiky sú celkové priority uvedené v príslušných nariadeniach, presné rozdelenie finančných prostriedkov na rôzne projekty závisí od strategického referenčného rámca členského štátu, ktorý sa v súčasnosti zostavuje a schvaľuje v spolupráci s Európskou komisiou, a od využívania prostriedkov Spoločenstva na schválené operačné programy.

Vo svojom odhade rozpočtu na rok 2008(1) nám Komisia pripomína, že „všetky sumy na štrukturálne fondy a Kohézny fond sú odvodené z objemu financovania schváleného v právnom základe a sú v plnom súlade so stropmi MID“. Európska komisia pri stanovení výšky rozpočtových prostriedkov zhodnotila rozpočtové potreby zohľadňujúc pritom rozhodnutia Európskej rady z roku 2005, ustanovenia finančného výhľadu na obdobie 2007 – 2013 a MID, nevyplatené sumy v rámci prebiehajúcich projektov, ktoré sa začali v programovacom období 2000 – 2006, a pravdepodobné žiadosti o predbežné platby na súčasné obdobie. Záväzky štrukturálnych fondov na rok 2008 sa preto zvyšujú o 0,9 %(2) a platby(3) o 3,2 %, zatiaľ čo v prípade kohézneho fondu dochádza k zvýšeniu záväzkov(4) o 14,4  % a platieb(5) o 36 %. Treba poznamenať, že jeden rozpočtový riadok okruhu 1b spadá mimo oblasť štrukturálnej/kohéznej politiky. Je to rozpočtový riadok nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), ktorý je príspevkom na cezhraničnú spoluprácu z tohto okruhu. Tento riadok spadá pod oblasť politiky vonkajších vzťahov.

Potreba neustáleho dodržiavania rozpočtovej disciplíny a celoeurópsky pokles verejných investícií presúvajú dôraz na potrebu vytvoriť potrebné podmienky na

Ø systémy vytvárania čistého počtu pracovných miest,

Ø riešenie sociálneho vylúčenia,

Ø rozvoj znalostnej ekonomiky.

Je to práve tento prístup prispôsobený novým podmienkam Európy s 27 členskými štátmi, ktorý bude meradlom úspešnosti regionálnej politiky počas mimoriadne dôležitého priebežného hodnotenia, ktoré sa uskutoční v období 2008 – 2009. Komisia bude v priebehu roku 2008 dôkladne sledovať programovacie obdobie 2000 – 2006 a ukončenie programov a projektov a takisto zhodnotí, aký vplyv mala politika počas tohto obdobia. Zároveň zabezpečí, aby sa v programoch v plnej miere zohľadňovali priority agendy rastu a zamestnanosti.

Komisia nás informuje(6), že podobne ako v roku 2007 je podiel viazaných rozpočtových prostriedkov predbežný a vychádza z historických údajov z programovacieho obdobia 2000 – 2006. Európska komisia je však napriek tomu jednoznačne jedinou inštitúciou, ktorá má prístup k požadovaným informáciám týkajúcim sa úplných rozpočtových potrieb, a z tohto dôvodu spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby Parlament ihneď opravil všetky neodôvodnené zmeny, ktoré do svojho návrhu rozpočtu zahrnie Rada.

Komisia nás tiež informuje, že starnutie populácie, najmä v niektorých regiónoch, ako aj v celých členských štátoch, ktoré je spôsobené poklesom pôrodnosti, sa stalo jednou z najdôležitejších výziev pre budúcnosť Európy. Preto je nevyhnutné podporovať rodinné hodnoty a pomáhať mladým rodinám pri zlaďovaní pracovných a rodinných povinností.

ROZPOČTOVÝ RIADOK A HLAVA

Rozpočet na rok 2007

Rozpočet na rok 2008

Rozdiel

1.2: Kohézia pre rast a zamestnanosť

13 03 12

Príspevok Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko

p.m.

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

 

 

04 02 02

Ukončenie osobitného programu pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska (2000 až 2006)

p.m.

32.000.000

0

8.973.140

 

-23.026.860

04 02 08

Ukončenie programu EQUAL (2000 až 2006)

p.m.

606.350.733

0

300.000.000

 

-306.350.733

04 02 09

Ukončenie predchádzajúcich programov iniciatív Spoločenstva (pred rokom 2000)

p.m.

6.000.000

0

2.000.000

 

-4.000.000

04 02 10

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) — Technická pomoc a inovačné opatrenia (2000 až 2006)

p.m.

25.000.000

0

18.000.000

 

-7.000.000

1: Trvalo udržateľný rast

04 02 11

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) — Technická pomoc a inovačné opatrenia (pred rokom 2000)

p.m.

1.000.000

0

p.m.

 

-1.000.000

04 02 17

Európsky sociálny fond (ESF) — Konvergencia

7.403.471.207

1.089.889.685

7.614.779.048

3.823.198.181

211.307.841

2.733.308.496

04 49 04 01

Európsky sociálny fond (ESF) — Postupné ukončenie výdavkov na administratívne riadenie

p.m.

p.m.

 

 

13 01 04 01

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Výdavky na administratívne riadenie

13.100.000

13.100.000

13.100.000

13.100.000

 

 

13 01 04 03

Kohézny fond (KF) — Výdavky na administratívne riadenie

4.950.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

 

 

13 03 01

Ukončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Cieľ 1 (2000 až 2006)

p.m.

12.726.229.309

p.m.

6.920.101.302

 

-5.806.128.007

13 03 02

Ukončenie osobitného programu pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska (2000 až 2006)

p.m.

50.000.000

p.m.

32.900.225

 

-17.099.775

13 03 03

Ukončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Cieľ 1 (pred rokom 2000)

p.m.

35.000.000

p.m.

20.000.000

 

-15.000.000

13 03 04

Ukončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Cieľ 2 (2000 až 2006)

p.m.

3.620.643.555

p.m.

1.380.677.865

 

-2.239.965.690

13 03 05

Ukončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Cieľ 2 (pred rokom 2000)

p.m.

6.000.000

p.m.

5.000.000

 

-1.000.000

13 03 06

Ukončenie iniciatívy URBAN (2000 až 2006)

p.m.

131.241.283

p.m.

50.659.160

 

-80.582.123

13 03 07

Ukončenie predchádzajúcich programov — Iniciatívy Spoločenstva (pred rokom 2000)

p.m.

5.000.000

p.m.

1.000.000

 

-4.000.000

ROZPOČTOVÝ RIADOK A HLAVA

Rozpočet na rok 2007

Rozpočet na rok 2008

Rozdiel

1: Trvalo udržateľný rast

13 03 08

Ukončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Technická pomoc a inovačné opatrenia (2000 až 2006)

p.m.

70.000.000

p.m.

35.000.000

 

-35.000.000

13 03 09

Ukončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Technická pomoc a inovačné opatrenia (pred rokom 2000)

p.m.

500.000

p.m.

p.m.

 

-500.000

13 03 10

Ukončenie ostatných regionálnych opatrení

0

0

 

 

13 03 11

Ukončenie programu modernizácie textilného a odevného priemyslu v Portugalsku

0

0

 

 

13 03 13

Ukončenie iniciatívy Spoločenstva Interreg III (2000 až 2006)

p.m.

966.618.983

p.m.

750.000.000

 

-216.618.983

13 03 14

Podpora regiónom susediacim s kandidátskymi krajinami — Ukončenie predchádzajúcich programov (2000 až 2006)

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

13 03 15

Finančná pomoc na vytvorenie organizácie MSP s cieľom zlepšiť ich schopnosť vzájomného prepojenia

p.m.

p.m.

0

0

 

 

13 03 16

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Konvergencia

20.676.478.574

3.043.946.283

21.267.270.155

10.677.786.977

590.791.581

7.633.840.694

13 03 17

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — PEACE

30.244.428

4.496.913

30.849.316

13.437.020

604.888

8.940.107

13 03 18

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

5.381.768.585

633.338.124

5.108.692.167

2.540.832.078

-273.076.418

1.907.493.954

13 03 19

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) — Európska územná spolupráca

1.055.259.758

158.130.591

1.004.703.240

559.011.239

-50.556.518

400.880.648

13 03 20

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERRR) — Operačná technická pomoc

54.869.515

20.756.728

45.000.000

20.091.462

-9.869.515

-665.266

13 04 01

Kohézny fond — Ukončenie predchádzajúcich projektov (pred rokom 2007)

p.m.

3.250.000.000

p.m.

1.936.747.200

 

-1.313.252.800

13 04 02

Kohézny fond

7.121.426.147

1.693.079.985

8.150.101.978

4.786.634.804

1.028.675.831

3.093.554.819

13 05 03 01

Cezhraničná spolupráca (CBC) — Príspevok z okruhu 1b

p.m.

p.m.

45.387.077

25.000.000

45.387.077

25.000.000

19 08 02 02

Cezhraničná spolupráca (CBC) — Príspevok z okruhu 1b (regionálna politika)

47.579.371

12.753.208

81.289.362

45.000.000

33.709.991

32.246.792

Podkategória 1.2 spolu:

... podiel na celkovom rozpočte

45.486.784.504

35,94 %

37.790.265.808

32,72 %

46.877.941.445

36,29 %

40.622.714.507

33,41 %

1.391.156.941

 

2.832.448.699

 

Podkategória 1 spolu:

... podiel na celkovom rozpočte

54.854.332.015

43,34 %

44.837.060.205

38,82 %

57.148.370.445

44,24 %

50.161.394.107

41,26 %

2.294.038.430

5.324.333.902

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2008 pripravený Oddelením na podporu rozpočtu podľa údajov poskytnutých Komisiou

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Číslo postupu

C6-0287/2007- 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

REGI
0.0.0000

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Wojciech Roszkowski
26.2.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

25.6.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

17.7.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+: 43

–: 0

0: 3

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Pierre Pribetich, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Sérgio Marques, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Den Dover, Jill Evans, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Károly Ferenc Szabó

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Caspary, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

(1)

SEK(2007)0500.

(2)

38 734 000 000 EUR.

(3)

33 894 000 000 EUR.

(4)

8 155 000 000 EUR.

(5)

6 728 000 000 EUR.

(6)

SEK(2007)0500.


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (9.10.2007)

pre Výbor pre rozpočet

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Mulder

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že rok 2008 je rozhodujúci pre budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), keďže to bude rok záverov o „kontrole jej stavu“; upozorňuje však, že táto kontrola nemá okamžitý vplyv na plnenie rozpočtu na rok 2008; zdôrazňuje, že kontrola stavu musí predostrieť možnosti ďalšej modernizácie SPP s cieľom odôvodniť možné úrovne výdavkov EÚ po roku 2013 a určiť pozíciu SPP v rámci hodnotenia rozpočtu EÚ v polovici obdobia v roku 2009;

2.  upozorňuje, že poľnohospodárstvo predstavuje menej ako jednu tretinu výdavkov EÚ; ďalej konštatuje, že okruh 2: ochrana a riadenie prírodných zdrojov je najväčším okruhom v predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2008 (PNR 2008) v peňažnom vyjadrení, ak sa okruhy 1a a 1b riešia oddelene; upozorňuje však, že obsahuje časti nasledujúcich oblastí politiky: 05 poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 07 životné prostredie, 11 rybné hospodárstvo a námorné záležitosti a 17 zdravie a ochrana spotrebiteľa;

3.  konštatuje, že podľa Rady sú požiadavky na SPP v návrhu rozpočtu EÚ na rok 2008 (NR 2008) vo výške 3 077,32 miliónov EUR, z čoho 3 005,01 miliónov EUR sa týka výdavkov spojených s trhom a priamou pomocou, čo je podstatne menej, ako bolo dohodnuté v rozpočtových stropoch lídrami EÚ vo finančnom výhľade na obdobie 2007 – 2013;

4.  upozorňuje, že okruh 2 celkom predstavuje sumu 55 722,7 miliónov EUR, čo znamená pokles o 527,5 miliónov EUR v porovnaní s rovnakou celkovou sumou v rozpočte na rok 2007; ďalej poznamenáva, že Rada znížila PNR na rok 2008 len v okruhu 2; je sklamaný týmto negatívnym postojom Rady k okruhu 2 a konkrétne k SPP;

5.  vyjadruje poľutovanie nad drastickým a celoplošným znížením viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov v PNR na rok 2008 v oblasti trhových výdavkov zo strany Rady, ako aj nad jej rozhodnutím použiť len účtovné kritériá bez seriózneho zváženia návrhov Komisie a priorít Parlamentu;

6.  považuje za prekvapujúce, že Rada ponechala výdavkové rozpočtové prostriedky na rozvoj vidieka nedotknuté; upozorňuje, že z miery plnenia v roku 2007 už vyplynulo, že v plnení dochádza k oneskoreniu; zdôrazňuje, že počiatočné fázy programovacích období týkajúcich sa rozvoja vidieka v minulosti vykazovali nízku mieru plnenia; poukazuje na skutočnosť, že v súčasnosti treba schváliť ešte 76 z 94 programov na rozvoj vidieka; žiada Komisiu, aby preto zdôvodnila túto vysokú úroveň výdavkových rozpočtových prostriedkov;

7.  konštatuje, že v rozpočte na rok 2008 je k dispozícii dostatočná rezerva napriek naplánovanému 5 percentnému zvýšeniu v priamej pomoci SPP v 10 nových členských štátoch (na úrovni 40 % platieb pre EÚ-15) a platieb v rámci priamej pomoci Rumunsku a Bulharsku (25 % úrovne platieb pre EÚ-15); zdôrazňuje však, že podľa Komisie sa očakáva, že táto rezerva sa počnúc rokom 2010 bude rušiť;

8.  vyjadruje spokojnosť s tým, že v rozpočte na rok 2008 sa nebude musieť uplatňovať finančná disciplína; pripomína však, že mechanizmus finančnej disciplíny, podľa ktorého by došlo k zníženiu priamej pomoci, bude platiť, keď sa zruší rezerva v rámci okruhu 2;

9.  pripomína, že v roku 2008 sa opäť bude uplatňovať miera povinnej modulácie v plnej výške 5 % (po 3 % v roku 2005, 4 % v roku 2006 a 5 % v roku 2007) a očakáva sa, že to prinesie presun približne 1,241 miliardy EUR na rozvoj vidieka;

10. žiada Komisiu, aby vzhľadom na rozpočtové zásady jednotnosti, presnosti, všeobecnosti, špecifickosti a transparentnosti začlenila výnimky zo schémy povinnej modulácie vyplývajúce z anomálie v dohode z medzivládnej konferencie na obdobie od decembra 2005 do roku 2013 do číselných údajov (pod)okruhu(okruhov) 2;

11. upozorňuje na zmeny kvôli účelovo viazaným výdavkom, t.j. príjmom v roku 2008, za položky, ako je zúčtovanie, vymáhanie pohľadávok a dávky z mlieka, so zreteľom na PNR 2008;

12. žiada o začatie prípravných činností na založenie investičného fondu pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie a chemických látok s viac-menej rovnakým prístupom ako pri Európskom investičnom fonde (EIF), keďže v prípade sľubných technológií (ako napríklad viazanie uhlíka produkciou rias, výroba biopalív druhej generácie a biorafinovanie) často chýbajú skutočné investície na ich širšie uplatnenie;

13. domnieva sa, že v záujme koherencie a nadväznosti na kampane v oblasti zdravia, a najmä boja proti obezite, by sa malo vyvíjať osobitné úsilie v prospech skutočnej podpory konzumácie ovocia a zeleniny, najmä u detí; v tejto súvislosti navrhuje vytvorenie nového rozpočtového riadku pre ovocie a zeleninu na školách; navyše podporuje zvýšenie o 50 % v rozpočtovom riadku týkajúcom sa bezplatnej distribúcie ovocia a zeleniny;

14. vyzýva, opäť z hľadiska nadväznosti na politiku v oblasti zdravia, k zvýšeniu úsilia s cieľom podporiť spotrebu zdravých mliečnych výrobkov, najmä u školopovinných detí; preto navrhuje rozšíriť ponuku výrobkov, zvýšiť rozpočtové prostriedky na program mlieko na školách a vytvoriť nový fond na reštrukturalizáciu mliekarenského sektora (v súlade s požiadavkou Parlamentu v balíku opatrení týkajúcich sa mlieka);

15. vyzýva na spustenie pilotného projektu o dobrom životnom prostredí zvierat v záujme zlepšenia spôsobov prepravy a chovu zvierat so zameraním napríklad na odpočívadlá počas ich prepravy a alternatívne možnosti kastrácie prasiat a odstraňovania rohov kráv;

16. žiada o zvýšenie rozpočtových prostriedkov na vývoj markerových vakcín a testy na rozlíšenie medzi chorými a očkovanými zvieratami a na financovanie informačných kampaní a programov na informovanie verejnosti o neškodnosti konzumácie mäsa z očkovaných zvierat, ako aj informačných kampaní a programov zdôrazňujúcich ľudské aspekty vakcinačných stratégií v boji proti nákazlivým chorobám zvierat;

17. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy financovania opatrení v súvislosti s epidémiami hospodárskych zvierat na základe výsledkov štúdie o predbežnej uskutočniteľnosti systémov zdieľania nákladov (pilotný projekt „Model rizikového financovania epidémií hospodárskych zvierat“), ktoré sú alternatívou financovania opatrení pri epidémiách hospodárskych zvierat;

18. pochybuje, či suma podľa okruhu 2 týkajúca sa životného prostredia (298 miliónov EUR) zodpovedá uvedeným ambíciám; žiada Komisiu, aby objasnila prečo sa domnieva, že môže dosiahnuť všetky svoje ambície popísané v PNR 2008, alebo aby navrhla ďalšie financovanie opatrení v oblasti životného prostredia, eventuálne využitím dostupnej rezervy pod okruhom 2 prostredníctvom presunov prostriedkov v rámci toho istého okruhu;

19. konštatuje, že zahrnutie neobchodných záujmov medzi dovozné kritériá do možnej novej dohody WTO by mohlo znamenať značné šetrenie na poľnohospodárskom rozpočte v budúcnosti, keďže kompenzačné platby vo vzťahu k určitým právnym predpisom Spoločenstva by sa stali zbytočnými; preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz nedokázala dosiahnuť podstatný pokrok, pokiaľ ide o akceptáciu neobchodných záujmov v mnohostrannom obchodnom rámci v súlade s mandátom, ktorý Komisii udelila Rada;

20. žiada posilnenie kontrol Spoločenstva týkajúcich sa dovozu poľnohospodárskych výrobkov z tretích krajín s cieľom zlepšiť plnenie európskych požiadaviek v oblasti zdravia, bezpečnosti a dobrých životných podmienok zvierat;

21. odsudzuje škrty v rozpočtových okruhoch na propagáciu a obmedzené prostriedky určené na zvyšovanie povedomia verejnosti o normách kvality EÚ; vyzýva preto na zvýšenie súm vyčlenených pre tieto okruhy;

22. ako všeobecné opatrenie navrhuje, aby sa okruhy PNR 2008 zachovali v NR 2008; zastáva názor, že sumy uvedené v PNR 2008 pre poľnohospodárstvo až do opravného listu v októbri zodpovedajú čistému minimu, a preto navrhuje, aby bol PNR 2008 zachovaný vo všetkých rozpočtových riadkoch.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.10.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

-

-

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Jean-Claude Martinez, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Jan Mulder, Catherine Neris, Markus Pieper

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

-


STANOVISKO Výboru pre rybné hospodárstvo (3.10.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III - Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Emanuel Jardim Fernandes

Poznámky spravodajcu

Celkové rozpočtové prostriedky vyčlenené na rybné hospodárstvo v predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2008 počítajú v porovnaní s predošlým rokom s veľmi miernym zvýšením, čo možno považovať za nepriaznivý vývoj, ak vezmeme do úvahy, že už v predošlých rozpočtoch prostriedky predstavovali minimum na to, aby sa mohli uskutočniť kroky, ktoré si vyžaduje pôsobenie verejnej správy v záujme rozvoja ucelenej politiky rybného hospodárstva Spoločenstva s dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie jej účinnosti.

Tento nedostatok súdržnosti medzi ambicióznymi cieľmi a nedostatočnými ľudskými zdrojmi a finančnými prostriedkami sa prejaví, ak si podrobne preskúmame obsah rozpočtových položiek, v ktorých predbežný návrh Komisie zaznamenáva najvyššie percentuálne zníženie prostriedkov:

Trvalo udržateľné rybné hospodárstvo sa nedá realizovať, ak neexistuje účinný systém kontroly činnosti flotíl a trhu s produktmi rybného hospodárstva, ktoré vstupujú na trh Spoločenstva.

Kontrolné činnosti v odvetví rybného hospodárstva spadajú prednostne do pôsobnosti členských štátov. Je všeobecne známym faktom, že finančné a ľudské zdroje, ktoré sú venované na túto činnosť v Únie, zďaleka nepostačujú na to, aby sa uskutočňoval riadny dohľad.

V predbežnom návrhu Komisie v položke určenej na spolufinancovanie kontrolných opatrení prináležiacich členským štátom došlo k zníženiu o 11,7 % z dôvodu nedostatočného čerpania týchto prostriedkov v predošlom rozpočtovom roku.

Hoci je toto zníženie v súlade s riadnym rozpočtovým postupom, pretože členské štáty nevyčerpali uvoľnené prostriedky, istým spôsobom môže v budúcnosti slúžiť ako alibi na zakrytie nedostatočného riadenia v týchto členských štátoch, ktoré nevenujú dostatočné prostriedky na posilnenie kontroly rybolovu, čo je právomoc, ktorú si horlivo strážia, ale uspokojivému plneniu svojich úloh venujú veľmi malú pozornosť, hoci ide o ich zákonnú povinnosť.

Rovnaký komentár si zaslúžia aj prostriedky určené na zber údajov v členských štátoch. Tieto prostriedky neboli dostatočne využité a preukazujú chybné spravovanie rozpočtu alebo nedostatok ochoty spolupracovať pri zabezpečovaní účinnej politiky rybného hospodárstva.

Ako je zjavné, bez spoľahlivých informácií o stave zásob rýb, vykládkach, kapacite a výkonnosti flotily atď. nemožno prijať príslušné opatrenia na dosiahnutie plánov v oblasti riadenia alebo obnovy zásob niektorých druhov rýb, ktoré sa až príliš často ocitajú na hranici vyhynutia.

V nedávnych rozpravách Parlamentu o výročnej správe Komisie o prispôsobení flotíl členských štátov dostupným zdrojom vyšlo najavo, že členské štáty pri plnení povinnosti poskytovať údaje spolupracujú neochotne alebo túto povinnosť zanedbávajú úplne. Obvykle dochádza k častým časovým sklzom, neexistuje certifikácia a dokonca niektoré členské štáty jednoducho vôbec správy nezasielajú, hoci im k tomu zo zákona vyplýva povinnosť.

Z týchto dôvodov sa nazdávame, že doposiaľ nevyužité prostriedky určené v rozpočte Spoločenstva na zber údajov by sa mali zachovať, aby sa zviditeľnila skutočnosť, že si členské štáty neplnia povinnosť pri týchto základných úkonoch, ktoré sú nevyhnutné pre zodpovedné a jednotné fungovanie spoločnej politiky Spoločenstva.

Žiada sa spomenúť aj prostriedky vyčlenené v rozpočte na výskumnú činnosť v odvetví rybného hospodárstva, hoci striktne nespadajú medzi rozpočtové položky týkajúce sa nášho odvetvia.

Prioritou spoločnej politiky rybného hospodárstva je výskum morského prostredia, stavu rybích druhov, sociálno-hospodárska situácia v regiónoch a spoločenstvách, ktoré sú závislé od rybného hospodárstva. Tvoria základ celej stavby.

Do 4. a 5. rámcového programu spadajú osobitné programy rybného hospodárstva a akvakultúry (FAIR) pre odvetvie aplikovaného morského výskumu, pričom pre 4. rámcový program boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 130 a pre 5. rámcový program vo výške 150 miliónov EUR. V 6. rámcovom programe ich výška prudko klesla na 60 miliónov EUR.

V čase, kedy sa pre mnohé druhy s obchodným využitím predpokladá zavedenie viacročných plánov riadenia alebo obnovy, je nevyhnutné poznať dôsledky, ktoré môžu mať na miestne a regionálne hospodárstvo, zamestnanosť a územné plánovanie rôzne scenáre zníženia úlovkov a stanovenia úrovne biomasy tak, aby sa nebránilo v integrálnom rozvoji pobrežných oblastí, ktoré sú vo vysokej miere závislé od rybolovu. Vedecké informácie o kvalite môžu jednoznačne pomôcť porozumeniu rozhodnutí inštitúcií Spoločenstva, ktoré sú niekedy pre pobrežné spoločenstvá bolestivé.

Presun prostriedkov určených na výskum zo 7. rámcového programu pre výskum a ich centralizované riadenie pod dohľadom Generálneho riaditeľstva pre výskum namiesto GR pre rybné hospodárstvo predstavujú dôvod na znepokojenie, pretože, ako už bolo uvedené, vzniká veľké riziko, že sa prostriedky vyčlenené na odvetvie rybného hospodárstva znížia v dôsledku toho, že nie sú v celkovom rámci výskumu Spoločenstva považované za prioritu.

A napokon vítame novú časť prostriedkov určenú pre námornú politiku Spoločenstva, ktorá umožňuje, aby sa už počas objasňovania jej právneho základu financoval projekt na zavedenie rozsiahleho opatrenia Spoločenstva v oblasti trvalo udržateľnej správy morí a oceánov Spoločenstva.

Námorná politika je jedným zo strategických cieľov Únie na obdobie 2005 – 2009. Jej zámerom je dosiahnuť, aby sa zblížili rozličné iniciatívy v oblasti námornej dopravy, cestovného ruchu, rybolovu, ochrany životného prostredia, zachovania prírodných zdrojov a výskumu a rozvoja a aby mali umocňujúci účinok na rozvoj námornej politiky Únie.

Diskusia, ktorú spustila zelená kniha Komisie, priniesla nespočetné príspevky zo strany hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti a v nasledujúcich rokoch budú zapracované do návrhov Komisie v súlade s vytýčenými úlohami.

Kým sa však tieto návrhy spracúvajú, je treba pripraviť všetko, čo je potrebné, a už teraz zaistiť príslušné finančné prostriedky na zavádzanie prípravných iniciatív, a preto je nutné vyčleniť v rozpočte na rok 2008 príslušnú časť rozpočtových prostriedkov, aby sa predišlo tomu, že sa v danom roku tieto iniciatívy nezrealizujú.

Závery

1.   Predpokladá sa, že v predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2008 bude výška celkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených na rybné hospodárstvo predstavovať nadväznosť na predošlý rok, čo možno považovať za nepriaznivý vývoj, ak vezmeme do úvahy, že už v predošlých rozpočtoch prostriedky predstavovali minimum na to, aby sa mohli uskutočniť kroky, ktoré si vyžaduje pôsobenie verejnej správy v záujme rozvoja ucelenej politiky rybného hospodárstva Spoločenstva s dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie jej účinnosti.

2.   V predbežnom návrhu Komisie v položke určenej na spolufinancovanie kontrolných opatrení prináležiacich členským štátom došlo k zníženiu o 11,7 % z dôvodu nedostatočného čerpania týchto prostriedkov v predošlom rozpočtovom roku.

Hoci je zníženie v súlade s riadnym rozpočtovým postupom, pretože členské štáty nevyčerpali uvoľnené prostriedky, istým spôsobom môže v budúcnosti slúžiť ako alibi na zakrytie nedostatočného riadenia v týchto členských štátoch, ktoré nevenujú dostatočné prostriedky na posilnenie kontroly rybolovu, čo je právomoc, ktorú si horlivo strážia, ale uspokojivému plneniu svojich úloh venujú veľmi malú pozornosť, hoci ide o ich zákonnú povinnosť.

3.   Časť rozpočtových prostriedkov vyčlenená na financovanie pôsobenia novej Agentúry na kontrolu rybného hospodárstva, ktorá by podľa plánu mala začať svoju činnosť na budúci rok na svojom definitívnom pôsobisku, predstavuje nevyhnutné minimum, ktoré treba zachovať, aby agentúra mohla naozaj začať s plnou účinnosťou pôsobiť. Z tohto dôvodu žiadame, aby sa upravila suma uvedená v predbežnom návrhu Komisie.

4.   Prioritou spoločnej politiky rybného hospodárstva je výskum morského prostredia, stavu rybích druhov, sociálno-hospodárska situácia v regiónoch a spoločenstvách, ktoré sú závislé od rybného hospodárstva. Znalosť a nepretržitý a pravidelný výskum morského životného prostredia sú nevyhnutným základom pre ochranu druhov, ekosystémov a racionálneho nakladania so zdrojmi v súlade so zásadami rovnováhy medzi hospodárskymi záujmami a úctou k prírode.

5.   Presun finančných prostriedkov vyčlenených na výskum v 7. rámcovom programe pre výskum a rozvoj do GR pre výskum a ich decentralizované riadenie pod dohľadom GR pre výskum namiesto GR pre rybné hospodárstvo predstavuje dôvod na znepokojenie, pretože vzniká vážne riziko, že výška prostriedkov vyčlenených pre naše odvetvie sa zníži, keďže nie sú považované v rámci celkového výskumu Spoločenstva za prioritu. V budúcnosti sa budú musieť prostriedky vyčlenené na výskum v oblasti rybného hospodárstva zvýšiť alebo aspoň zachovať v tej istej výške, v akej sa nachádzajú v súčasnom rozpočte.

6.   Najvzdialenejšie regióny si vzhľadom na svoju osobitú povahu vyžadujú mimoriadnu pozornosť, aby sa vyvážili nevýhody vyplývajúce z ich izolovanosti a podmienok ich prírodného prostredia.

Rada nedávno schválila systém finančnej podpory na obdobie 2007 – 2013 s prostriedkami vo výške 15 miliónov EUR ročne. Vzhľadom na dĺžku obdobia musí byť logicky táto výška sumy, rovnako ako ostatné fondy, každoročne indexovaná vo výške 2 %, aby sa nestratila jej skutočná účinnosť.

7.   So zreteľom na krízu, ktorú prekonáva odvetvie rybolovu, je potrebné program rybného hospodárstva vybaviť príslušnými prostriedkami v prospech najvzdialenejších regiónov. V tomto zmysle sa navrhuje, aby sa viazané a platobné rozpočtové prostriedky zvýšili o 2 milióny EUR v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu z 26. apríla 2007(1) o systéme náhrad dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s istými produktmi rybolovu z najvzdialenejších regiónov.

8.   Námorná politika je jedným zo strategických cieľov Únie na obdobie 2005 – 2009. Jej zámerom je dosiahnuť, aby sa zblížili rozličné iniciatívy v oblasti námornej dopravy, cestovného ruchu, rybolovu, ochrany životného prostredia, zachovania prírodných zdrojov a výskumu a rozvoja a aby mali umocňujúci účinok na rozvoj námornej politiky Únie.

Na rozvoj tejto novej integrálnej politiky v oblasti morského prostredia je vhodné pomaly pripravovať všetko, čo je potrebné, a už teraz pripravovať príslušné finančné prostriedky na zavedenie prípravných iniciatív, a preto by sa v rozpočte na rok mala 2008 vyčleniť príslušná rozpočtová položka, čím by sa predišlo tomu, že sa v danom roku tieto iniciatívy neuskutočnia.

POSTUP

Názov

Rozpočet na rok 2008: oddiel III, Komisia

Referenčné čísla

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

PECH
24.9.2007

Rozšírená spolupráca − dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Emanuel Jardim Fernandes
14.3.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

27.8.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

3.10.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

−:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Willy Meyer Pleite, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thomas Wise

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

(1)

P6_TA(2007)0158.


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (13.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Trüpel

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zlepšenia v správach o činnosti s podrobnými cieľmi a rozpočtami, ktoré umožňujú užitočné porovnanie a berie do úvahy navrhované vyčlenené rozpočtové prostriedky na rôzne programy;

2.  podporuje každé úsilie o zjednodušenie a urýchlenie postupov podávania žiadostí a udeľovania grantov, ako napríklad začatie výziev na predloženie návrhov v treťom štvrťroku roku N – 1, väčšie využívanie grantov, ktoré majú formu paušálnych príspevkov a jednorazových platieb, viacročné partnerstvá, dvojstupňové postupy, jednostranné rozhodnutia o grantoch, zosúladenie formulárov žiadostí a podávania žiadostí on-line, a podnecuje výkonnú agentúru, aby rozšírila takéto inovácie tam, kde je to možné; vyzýva rôzne GR Komisie na spoluprácu s cieľom preskúmať vytvorenie databázy žiadateľov (najlepšie centrálnej), kde by sa mohli uchovávať a aktualizovať štandardné údaje;

3.  má v úmysle v čase revízie viacročných programov v polovici obdobia preskúmať, pre ktoré časti programov prijatých v rámci spolurozhodovacieho postupu je potrebné zachovať postupy komitológie, pričom zohľadní sumy jednotlivých projektov a skutočnosť, že proti výsledkom výberovej komisie nebude namietať programová komisia ani Parlament; bude pokračovať v pružnej spolupráci s Komisiou v súvislosti s kontrolnou právomocou Parlamentu; spochybňuje potrebu konzultácie s programovou komisiou a kontrolnú právomoc v oblasti programov, napríklad v prípade programu Mládež v akcii, ktorých právny základ túto konzultáciu nestanovuje;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že problémy súvisiace s pravidlom o neziskovosti sú zatiaľ nevyriešené, ale má v úmysle ďalej sa zaoberať touto otázkou, ak sa nariadenie o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacie predpisy nezmenia do uskutočnenia revízie v polovici obdobia programov;

5.  vyzýva Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC), aby ďalej vyhodnocovalo, do akej miery je možné nachádzať iné spôsoby s cieľom predchádzať znižovaniu kapitálu pre príjemcov v dôsledku pravidla o neziskovosti;

6.  navrhuje, aby sa pokračovalo v pilotných projektoch Parlamentu, ktoré sa zaviedli minulý rok; navrhuje tiež vytvoriť nový pilotný projekt týkajúci sa vytvorenia digitálnych archívov, ktoré prispejú k uchovaniu bohatstva regionálnych múzeí, ako aj k väčšiemu šíreniu kultúry a histórie národov Európskej únie prostredníctvom výmeny týchto digitálnych materiálov; navrhuje, aby sa vytvoril nový pilotný projekt typu Erasmus určený na mobilitu kultúrnych pracovníkov; navrhuje, aby sa pilotný projekt o európskych politických nadáciách financoval z okruhu 5 Administratíva;

7.  podporuje zvýšenie rozpočtových prostriedkov v okruhu Európa pre občanov (15 06 66), ak sa toto zvýšenie použije na podporu osobitných podujatí, ktoré vo veľkej miere umožnia podporovať kultúrnu rozmanitosť medzi občanmi a mládežou;

8.  navrhuje vyčleniť výdavky na úvod programového obdobia na určité oblasti programov Mládež (akcie 1.1, 1.3 a 4.1) a Európa pre občanov (akcie 1 a 2) s cieľom zintenzívniť diskusiu o reformnej zmluve a jej ratifikáciu v členských štátoch;

9.  pripomína, že Európska únia sa musí priblížiť k občanom; domnieva sa, že účinnú komunikačnú a informačnú politiku, ktorá bude aktívnejšie zapájať občanov, umožnia iba primerané finančné prostriedky; domnieva sa, že zníženie rozpočtových prostriedkov pridelených na komunikačnú politiku by vyslalo veľmi negatívny signál európskym občanom;

10. pripomína, že je naliehavé zabezpečiť demokratickejšiu, prístupnejšiu a transparentnejšiu Európsku úniu v prospech občanov; domnieva sa, že bez dostatočnej finančnej podpory miestnym štruktúram, ako sú informačné kancelárie a Domy Európy, nebude možné aktívne zapojiť občanov do riešenia dôležitých európskych problémov v budúcnosti; dodáva, že vytváranie nových štruktúr nesmie byť na úkor už existujúcich miestnych štruktúr, ktoré musia aj naďalej dostávať rovnakú sumu rozpočtových prostriedkov ako v predchádzajúcich rokoch;

11. pripomína, že záväzok stanovený v riadku 16 02 02 vo výške 5 mil. EUR na financovanie novej ponuky neutrálnych, dôveryhodných a vyčerpávajúcich informácií v arabskom jazyku prostredníctvom televíznych staníc vysielajúcich správy, analýz a recenzií, ktoré prezentujú európsky pohľad na aktuálne dianie vo svete, v Európe, na Blízkom východe, Strednom východe a Magrebe, bude možné uskutočniť iba formou verejnej súťaže (tak, ako sa uvádza v rozhodnutí Komisie C(2007) 750 z 8. marca 2007), iba ak pôjde o stanicu, ktorej európske zameranie (to znamená simultánna viacjazyčná produkcia a vysielanie informačných televíznych programov o dianí v Európskej únii) je formálne uznané;

12. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila prieskum stavu a predpokladaných nákladov obnovy kultúrneho dedičstva v severnej časti Cypru v súlade s písomným vyhlásením Európskeho parlamentu z 5. septembra 2006 o ochrane a uchovávaní náboženského dedičstva v severnej časti Cypru (P6_TA(2006)0335) a tak, ako to vyžaduje odsek 34 uznesenia Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2006 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007 (P6_TA(2006)0570);

13. vyzýva najmä GR pre komunikáciu, aby v oblasti svojich centrálnych a vnútroštátnych činností prehĺbila spoluprácu s mimovládnymi organizáciami v rámci svojich hlavných komunikačných činností, pretože aktivity týchto organizácií často poskytujú vysoký prínos za (málo) peňazí a udržateľnejší výsledok ako jednorazové činnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre kultúru a vzdelávanie sa zaoberá rozpočtovými položkami v rámci okruhu 1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, 3b Občianstvo a 5 Administratíva. V predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) predloženom Komisiou sú to hlavy 9, 15, 16, 25 a 26.

Ďalšie pripomienky by sa mali predložiť v súvislosti so závažnosťou správ o činnosti. Tieto dokumenty sú v poslednom čase hlavnou súčasťou posúdenia oprávnenosti využitia rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia vyžaduje, a preto si zasluhujú osobitnú pozornosť.

Komisia v PNR navrhuje viazané rozpočtové prostriedky v hlave 15 vo výške 1 320,7 milióna EUR oproti 1 222,66 milióna EUR v roku 2007, čo predstavuje nárast vo výške 8,02 %. Ľudské zdroje v súvislosti s počtom pracovným miest vzrástli z 598 na 602 miest (nárast o 8 miest stálych zamestnancov oproti poklesu externých zamestnancov o 4 miesta).

Hlavné operačné programy tejto hlavy sú Celoživotné vzdelávanie s prevádzkovými výdavkami vo výške 873,3 milióna EUR (823,8 milióna v roku 2007), Erasmus Mundus s 90,9 milióna EUR (55,6 milióna EUR v roku 2007), Kultúra s 44,6 milióna EUR (43,6 milióna EUR v roku 2007), Mládež s 119,5 milióna EUR (114,8 milióna EUR v roku 2007) a Európa pre občanov s 26,4 milióna EUR (21,3 milióna EUR v roku 2007). Navrhovaný príspevok Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru je 29,8 milióna EUR. Objem prevádzkových výdavkov na programy, z ktorých sú financované, sa znižuje o tieto sumy: 19,982 milióna EUR v súvislosti s okruhom 1A, 9,327 milióna EUR v súvislosti s programami v rámci okruhu 3b (kultúra, mládež a občania) a 0,520 milióna EUR na akcie v rámci okruhu 4. Program Média taktiež prispieva sumou 8,250 milióna EUR k financovaniu agentúry.

Správy o činnosti pre hlavu 15 obsahujú kapitolu o informáciách o prínose a navrhovaných rozpočtových prostriedkoch. Pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie, rozpočtový riadok 15 02 22, sú tu stanovené 3 osobitné ciele, pričom na cieľ 2 (Podporovať európsky rozmer vo vzdelávaní a odbornej príprave a modernizovať národné systémy a postupy prostredníctvom programov celoživotného vzdelávania) je vyčlenená najväčšia časť: 838,536 milióna EUR rozdelených medzi programy Comenius (136,5 milióna EUR), Erasmus (395,4 milióna EUR), Leonardo da Vinci (233,9 milióna EUR), Grundtvig (40 miliónov EUR), akciu Jean Monnet (17,08 milióna EUR) a malá časť je určená na prierezové akcie (2,8 milióna EUR). Z dôvodu zníženia rozpočtu v dôsledku nižších súm prijatých vo finančnom výhľade v porovnaní s pôvodnými návrhmi, niektoré ciele stanovené v súvislosti s počtom partnerstiev a programov mobility pre programy Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig sú nižšie ako posledné známe výsledky za rok 2006, napriek tomu, že rozpočty na programy Comenius a Grundtvig sú vyššie ako v roku 2006. Ciele stanovené pre program Erasmus na rok 2008 sú vyššie ako výsledky v roku 2006 (200 000 grantov na mobilitu študentov a 25 000 grantov na mobilitu učiteľov oproti 155 000 a 23 500 v roku 2006) a program Erasmus Mundus predpokladá najvýraznejší nárast (1 890 grantov pre študentov z tretích krajín a 420 grantov pre vedeckých pracovníkov z tretích krajín oproti 741 grantov pre študentov a 191 grantov pre vedeckých pracovníkov v roku 2006).

Pokiaľ ide o program celoživotného vzdelávania (LLL), viac ako 80 % predpokladaného rozpočtu sa týka decentralizovaných finančných prostriedkov spravovaných vnútroštátnymi agentúrami. Sumy decentralizovaných finančných prostriedkov už zahrnujú prevádzkový grant poskytnutý vnútroštátnym agentúram. Pracovný plán GR EAC na rok 2007 napríklad predpokladá, že suma 695,557 milióna EUR sa vyčlení prostredníctvom decentralizovaných finančných prostriedkov na programy LLL, z ktorých 29,979 milióna EUR (4 %) je určených ako príspevok EÚ na náklady na riadenie.

Po prirátaní administratívnych výdavkov na programy LLL na rok 2008 sa dostávame k celkovej sume 57,9 milióna EUR, ktorá pozostáva z 8,670 milióna EUR na administratívne výdavky v rámci rozpočtového riadku 15 01 04 22, 17,104 milióna EUR v rámci rozpočtového riadku 15 01 04 30 na výkonnú agentúru (ďalšia časť prostriedkov na financovanie agentúry v rámci okruhu 1A pochádza z prostriedkov na program Erasmus Mundus) a 32,1 milióna EUR je vyčlenených vnútroštátnym agentúram. Je to významná suma, ktorá predstavuje 6,4 % celkovej sumy určenej na celoživotné vzdelávanie.

Rozpočtový riadok 15 02 11 sa zaoberá navrhovaným Európskym technologickým inštitútom. Suma určená na začatie jeho činnosti v roku 2008 je 2,9 milióna EUR.

Spravodajca navrhuje, aby sa v súlade s bežným postupom vložili až do prijatia právneho základu pre tento program finančné prostriedky do rezervy.

Pokiaľ ide o program Kultúra (rozpočtový riadok 15 04 44), počet projektov a ani rozpočty na rozličné zložky programu sa významným spôsobom nelíšia od roku 2007. Európsky rok medzikultúrneho dialógu (rozpočtový riadok 15 04 47) predpokladá zvýšenie rozpočtu z 3 miliónov EUR na 7 miliónov EUR. Akcie Spoločenstva sa vynásobia faktorom 9 (9 projektov v hodnote 2,7 milióna EUR namiesto 1 za 0,3 milióna EUR) a počíta sa z 20 vnútroštátnymi akciami v sume 2,25 milióna EUR v porovnaní so 7 akciami v roku 2007 v hodnote 0,75 milióna EUR. Komunikácia a štúdie sú z hľadiska rozpočtu naďalej viac-menej stabilné (2,05 milióna EUR).

Spravodajca v súčasnosti preveruje návrh pilotného projektu o mobilite európskych kultúrnych pracovníkov. Suma navrhovaná predkladateľmi je 3 milióny EUR, ale nezohľadňuje administratívne výdavky.

Pokiaľ ide o program Mládež v akcii (rozpočtový riadok 15 05 55), stanovené ciele zahrnujú kvantitatívne (počet zapojených mladých ľudí) a kvalitatívne ciele (európskejšie povedomie, tolerancia atď.) Rozpočet vzrástol o 4 % v porovnaní s minulým rokom. Mládež pre Európu a Európska služba dobrovoľníkov viac-menej nasledujú tento trend v súvislosti s objemom a nárastom rozpočtu, ale pokiaľ ide o Mládež vo svete, počet projektov klesol z 230 na 180 (rozpočet 5,537 milióna EUR namiesto 6,823 milióna EUR v predošlom roku), a pokiaľ ide o podporné štruktúry, dochádza tu k výraznému nárastu počtu informačných akcií (z 11 na 80), hoci na to určený rozpočet ostáva nevýrazný (0,97 milióna EUR v porovnaní s 0,134 milióna EUR v predošlom roku). Správa o činnosti sa navyše zaoberá riadením vnútroštátnych agentúr vzhľadom na pripomienky Dvoru audítorov a zdôrazňuje, že Komisia potrebuje bez ohľadu na poskytovanie pomoci prostredníctvom príručiek a odborných školení vyhlásenie o vierohodnosti ex-ante, ako aj výročné vyhlásenie o vierohodnosti v súvislosti so spoľahlivosťou zavedených systémov a postupov a správnym využitím rozpočtových prostriedkov.

Spravodajca sa domnieva, že vyčlenenie výdavkov na úvod programového obdobia s cieľom zintenzívniť diskusiu o reformnej zmluve môže byť užitočné a že mládežnícke organizácie môžu hrať dôležitú úlohu v rozvíjaní diskusie. Vyčlenenie výdavkov na úvod programového obdobia by sa týkalo akcií 1.1, 1.3, 4.1.

Kapitola 15 06 Podpora európskeho občianstva predpokladá zníženie rozpočtových prostriedkov na rok 2008 na 28,504 milióna EUR (32,199 milióna EUR v roku 2007). Toto zníženie je zapríčinené skutočnosťou, že sa nepredpokladá ďalšie financovanie organizovania stáží (výdavky na okruh 5 vo výške 6,3 milióna EUR v roku 2007), a skutočnosťou, že Komisia nevyčlenila žiadnu sumu na osobitné výročné podujatia (1,5 milióna EUR v roku 2007, teraz súčasťou akcie 3 programu Európa pre občanov) ani na pilotný projekt Európskych politických nadácií (1 milión EUR, okruh 3b). Program Európa pre občanov (rozpočtový riadok 15 06 66) však zahrnuje zvýšenie rozpočtových prostriedkov o 23,8 %. Správa o činnosti pre program Občianstvo taktiež obsahuje kvantitatívne ciele a niekoľko kvalitatívnych cieľov. Najmä v súvislosti s partnerstvom miest (13,01 milióna EUR) dochádza k výraznej zmene v rozložení rozpočtových prostriedkov v prospech tematického prepojenia partnerských miest v porovnaní s rokom 2007. Ale vo všeobecnosti sa počet akcií, ich úroveň a rozdelenie financií približuje situácii z roku 2006. Rovnako v súvislosti so štrukturálnou podporou výskumných inštitútov a organizácií občianskej spoločnosti je rozpočet mierne vyšší než rozpočet na rok 2006 po poklese v roku 2007. Výrazný je najmä zamýšľaný nárast počtu podporovaných projektov občianskej spoločnosti z 93 v roku 2006 na 115 v roku 2007 a 144 v roku 2008.

Spravodajca sa domnieva, že vyčlenenie výdavkov na úvod programového obdobia programu Občania s cieľom zintenzívniť diskusiu o reformnej zmluve môže byť užitočné, pretože organizácie občianskej spoločnosti môžu hrať dôležitú úlohu v rozvíjaní diskusie. Vyčlenenie výdavkov na úvod programového obdobia by sa týkalo akcií 1 a 2.

Spravodajca sa domnieva, že pilotný projekt Európskych politických nadácií bude musieť pokračovať, pričom sa očakáva prijatie právneho základu s návrhom zmeny a doplnenia nariadenia o financovaní európskych politických strán. Komisia navrhuje, aby sa politické nadácie financovali z rozpočtu EP (administratívne výdavky). Preto spravodajca navrhuje, aby sa financovanie pilotných projektov európskych politických nadácií taktiež zaradilo do okruhu 5 finančného rámca. Spravodajca taktiež navrhuje riadok p.m. (pour mémoire) v rozpočte EP na rok 2008.

Celkové administratívne výdavky na programy Kultúra, Mládež a Občianstvo vychádzajú na 22,663 milióna EUR: 9,327 milióna EUR na výkonnú agentúru (rozpočtový riadok 15 01 04 32), 0,67 milióna EUR na program Kultúra (riadok 15 01 04 44), 0,78 milióna EUR na program Mládež (riadok 15 01 04 55), 0,35 milióna EUR (riadok 15 01 04 66), 1,236 milióna EUR na kultúrne kontaktné miesta vnútroštátnych agentúr (pracovný plán GR EAC 2007), 8,9 milióna na Mládež „Eurodesks“ (pracovný plán GR EAC 2007), 1,4 milióna EUR na „Centres de resources“ (pracovný program GR EAC 2007). Z celkových prevádzkových výdavkov vo výške 190,5 milióna EUR to na tri uvedené programy predstavuje okolo 12 %. Treba však poznamenať, že podstata výdavkov v súvislosti s kultúrnymi kontaktnými miestami a programy „Eurodesks“ a „Centres de ressurces“ môže patriť pod jednoduché administratívne výdavky.

Hlava 16 Komunikácia dosahuje prakticky rovnakú sumu ako v roku 2007, t.j. 201,2 milióna EUR, hoci s iným rozdelením: zvýšenie v kapitole 16 02 Komunikácia a médiá z 27,7 milióna EUR na 30,9 milióna EUR, čo je vyrovnané znížením v kapitole Komunikácia na miestnej úrovni z 39,5 milióna EUR na 38,5 milióna EUR a v kapitole administratívnych výdavkov na 107,5 milióna EUR v porovnaní so 109,5 milióna EUR v roku 2007.

Zníženie v kapitole 16 03 Komunikácia na miestnej úrovni je však z dôvodu nerozpočtovania dvoch pilotných projektov: EuroGlobe vo výške 1,5 milióna EUR a Pilotné informačné siete (5 miliónov EUR), ako aj zníženie v rozpočtovom riadku 16 03 01 Informačné kancelárie (zvýšenie počtu centier Europe Direct z 430 na 460 a zmena v Európskych dokumentačných strediskách z 380 na 375, čo sa vykompenzovalo zrušením troch veľkých stredísk). Komisia predpokladá viac rozpočtových prostriedkov na miestne akcie (10,4 milióna EUR namiesto 8,393 milióna v roku 2007). To zahrnuje taktiež spoluprácu medzi zastúpeniami Komisie a Parlamentu v členských štátoch. Na osobitné akcie uprednostňovaných tém získava akcia PRINCE 12,83 milióna EUR oproti 7,868 milióna EUR v roku 2007 (čiastočne vyčlenené na spoluprácu medzi zastúpeniami Komisie a členskými štátmi). Ľudské zdroje pre GR pre komunikáciu sú podľa správy o činnosti v počte 1 011 miest, nárast o 10 počas roku 2007 (zníženie o 15 osôb v pláne stavu zamestnancov a 3 osôb pomocných zamestnancov v delegáciách, ktoré sa nahradilo zvýšením ostatných pomocných zamestnancov o 28 miest).

Spravodajca predpokladá, že s pilotnými akciami, ktoré sú súčasťou rozpočtu na rok 2007, je potrebné pokračovať, a preverí primerané sumy na rok 2008. Vzhľadom na závery Európskej rady o potrebe posilnenia komunikácie o Európskej únii, najmä počas medzivládnej konferencie a ratifikačného procesu, je spravodajca ochotný nadviazať dialóg s Komisiou o prípadnom náraste rozpočtových prostriedkov na riadok 16 03 04.

Takmer všetky hodnoty spomenuté v rámci cieľov kapitoly 16 02 Komunikácia a médiá sú rovnaké ako v roku 2007; zvýšenie rozpočtu je spôsobené hlavne nárastom výdavkov spojených s vytvorením druhého kanálu ESB a nárastom výdavkov na audiovizuálnu koprodukciu z dôvodu viacerých televíznych koprodukcií ako rozhlasových (5 712 hodín materiálu v roku 2008). Euronews dostáva podľa správy o činnosti finančnú podporu 5,2 milióna EUR v roku 2007 aj 2008, čo vyjadruje 1 000 hodín programov a relácií za rok. Toto neobsahuje zavedenie novej zmluvy na rozšírenie vysielania Euronews v nových jazykoch vrátane arabčiny, čo sa predpokladá v ročnom pracovnom pláne GR pre komunikáciu na rok 2007 v súlade s hlasovaním Parlamentu zo 14. decembra 2006 o druhom čítaní rozpočtu na rok 2007.

Rozpočtové prostriedky v rámci kapitoly 16 04 Nástroje analýzy a komunikácie sú v podstate nezmenené.

Pokiaľ ide o hlavu 09 Informačná spoločnosť a médiá, výbor je zodpovedný za rozpočtové riadky 09 02 01 Elektronická komunikácia (pokles rozpočtových prostriedkov z 3,32 milióna EUR v roku 2007 na 2,5 milióna EUR v roku 2008 (zníženie počtu vykonávaných štúdií)), 09 03 03 Prípravná činnosť na vytvorenie internetového systému na zlepšenie právnych predpisov a zapojenie verejnosti 1,5 milióna EUR namiesto 5 miliónov EUR v roku 2007 (toto umožní financovanie len 5 dodatočných projektov navyše k 12 projektom predpokladaným na rok 2007 a 6 projektov začatých v roku 2006), a kapitola 09 06 i2010 Audiovizuálna politika a program Médiá (93,794 milióna EUR v roku 2008 v porovnaní s 74,862 milióna EUR v roku 2007 a 90,755 milióna EUR v roku 2006).

Pokrok v zjednodušovaní postupov na realizáciu kultúrnych programov

Ako ďalší krok po predložení pracovného programu výkonnej agentúry vo výbore dňa 8. mája 2007 položil spravodajca agentúre viacero otázok formou listu. Na list odpovedal riaditeľ agentúry a ústne vysvetlenie bolo podané na schôdzi 22. júna 2007.

Podľa agentúry trvá celé výberové konanie priemerne 6 až 7 mesiacov vrátane postupu komitológie, ktorý trvá priemerne 2 mesiace (hoci sa napokon vždy zohľadnilo odporučenie výberovej komisie). Dôležitým novým prvkom v roku 2008 bude, že ročné výzvy na preloženie návrhov sa spustia skôr, t.j. počas tretieho štvrťroku predchádzajúceho roku so zámerom ukončiť výberové konanie pred koncom prvého štvrťroku roku N. Pretrvávajú pokusy o zjednodušenie a harmonizáciu postupov, napríklad v prípade programov Socrates a Leonardo da Vinci, alebo možnosť prijímania jednostranných rozhodnutí o grantoch (zo strany Komisie) namiesto dohovorov alebo zmlúv, ktoré musia podpísať obe strany. Ďalším zjednodušením je používanie paušálneho financovania, ktoré sa už používa na projekty Občianstvo a Mládež a ktorého rozšírenie na ďalšie programy a prevádzkové granty sa preveruje. Navyše sa zavedie dvojstupňové výberové konanie pre určité oblasti niektorých programov významného rozsahu, ktoré majú vysoký percentuálny podiel zamietnutých žiadostí, s cieľom znížiť administratívne zaťaženie žiadateľov opäť s ďalšou analýzou, aby sa posúdilo, či takýto systém bude možné rozšíriť aj na granty malého a stredného rozsahu. Taktiež sa navrhnú viacročné partnerstvá. Testovať sa bude podávanie žiadostí on-line, čo by mohlo postup ďalej zjednodušiť, hoci sa to nepriblíži takému zjednodušeniu, ktoré by sa mohlo dosiahnuť pomocou centrálnej databázy, kde by žiadatelia mohli aktualizovať bežné údaje, ktoré sa zadávajú opakovane pri každej žiadosti. Problematickejšie je pravidlo neziskovosti, ktoré neumožňuje organizáciám vytvárať rezervy. Agentúra tu však má malý priestor na prekonanie tohto problému, pretože sa musí riadiť nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Číslo postupu

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

CULT

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Helga Trüpel
29.1.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

17.7.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

10.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Erna Hennicot-Schoepges, Elisabeth Morin, Christel Schaldemose

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0000/007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III - Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Bárbara Dührkop Dührkop

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  s uspokojením berie na vedomie výrazný nárast rozpočtu hlavy 18 (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) na rozpočtový rok 2008 ako znak uznania, že táto oblasť je pre európskych občanov veľmi dôležitá;

2.  opätovne zdôrazňuje, že je pre Európsku úniu dôležité, aby sa dohodla na spoločných normách a postupoch pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín zdržiavajúcich sa v Európskej únii nelegálne(1); nazdáva sa, že bez tejto smernice by sa nemal zriaďovať fond pre riadenie návratov, preto ukladá sumu určenú pre tento fond do rezervy;

3.  trvá na tom, aby sa Europol začlenil do právneho rámca Spoločenstva, čím by sa stal zodpovednejším, prehľadnejším a - ako možno dúfať - aj účinnejším;

4.  nazdáva sa, že Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) hrá dôležitú úlohu pri integrovanom riadení vonkajších hraníc; naliehavo žiada členské štáty, aby prispievali k rozšíreniu centrálnych záznamov dostupného technického vybavenia (CRATE) a aby plnili s tým súvisiace záväzky; naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby spoločne s Parlamentom posúdili mandát tejto agentúry; domnieva sa však, že agentúra by mala niesť väčšiu zodpovednosť voči rozpočtovému orgánu za plnenie rozpočtu najmä v súvislosti s misiami, ktoré Frontex organizuje; žiada, aby agentúra pravidelne informovala príslušný výbor o svojich činnostiach.

5.  považuje tiež za potrebné čo najskôr podniknúť urýchlené kroky na ochranu maloletých, ako napríklad vytvorenie systému rýchlej pohotovosti v prípade únosu alebo zavlečenia maloletých osôb, ktorého cieľom by bolo včasné konanie pri hľadaní zmiznutých maloletých, do ktorého by sa zapojili všetky členské štáty;

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Číslo postupu

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

 

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Bárbara Dührkop Dührkop

20.3.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

14.6.2007

5.7.2007

17/07/2007

30.8.2007

11.9.2007

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Roberta Angelilli, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Esther De Lange, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Herbert Reul

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Miguel Angel Martínez Martínez, Raimon Obiols i Germà, Antolín Sánchez Presedo.

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

(1)

Návrh na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt (KOM(2005)0391 - 2005/0167/(COD)).


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (12.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/007 - 2007/2019(BUD))

Oddiel III - Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Bárbara Dührkop Dührkop

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  s uspokojením berie na vedomie výrazný nárast rozpočtu hlavy 18 (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) na rozpočtový rok 2008 ako znak uznania, že táto oblasť je pre európskych občanov veľmi dôležitá;

2.  opätovne zdôrazňuje, že je pre Európsku úniu dôležité, aby sa dohodla na spoločných normách a postupoch pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín zdržiavajúcich sa v Európskej únii nelegálne(1); nazdáva sa, že bez tejto smernice by sa nemal zriaďovať fond pre riadenie návratov, preto ukladá sumu určenú pre tento fond do rezervy;

3.  trvá na tom, aby sa Europol začlenil do právneho rámca Spoločenstva, čím by sa stal zodpovednejším, prehľadnejším a - ako možno dúfať - aj účinnejším;

4.  nazdáva sa, že Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) hrá dôležitú úlohu pri integrovanom riadení vonkajších hraníc; naliehavo žiada členské štáty, aby prispievali k rozšíreniu centrálnych záznamov dostupného technického vybavenia (CRATE) a aby plnili s tým súvisiace záväzky; naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby spoločne s Parlamentom posúdili mandát tejto agentúry; domnieva sa však, že agentúra by mala niesť väčšiu zodpovednosť voči rozpočtovému orgánu za plnenie rozpočtu najmä v súvislosti s misiami, ktoré Frontex organizuje; žiada, aby agentúra pravidelne informovala príslušný výbor o svojich činnostiach.

5.  považuje tiež za potrebné čo najskôr podniknúť urýchlené kroky na ochranu maloletých, ako napríklad vytvorenie systému rýchlej pohotovosti v prípade únosu alebo zavlečenia maloletých osôb, ktorého cieľom by bolo včasné konanie pri hľadaní zmiznutých maloletých, do ktorého by sa zapojili všetky členské štáty;

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Číslo postupu

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

 

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Bárbara Dührkop Dührkop

20.3.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

14.6.2007

5.7.2007

17/07/2007

30.8.2007

11.9.2007

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Roberta Angelilli, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Esther De Lange, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Herbert Reul

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Miguel Angel Martínez Martínez, Raimon Obiols i Germà, Antolín Sánchez Presedo.

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

(1)

Návrh na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt (KOM(2005)0391 - 2005/0167/(COD)).


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (11.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Rihards Pīks

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.   keďže sa na bruselskom zasadnutí Európskej rady konanom 21. a 22. júna 2007 rozhodlo o zvolaní medzivládnej konferencie (MVK), ktorej úlohou je vypracovať pozmeňujúcu zmluvu v zmysle pokynov Európskej rady v jej podrobnom mandáte,

B.    keďže Parlament v uznesení zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Európskej únie zdôraznil, že „posilnenie účasti občanov na politickom živote EÚ“ a „zapojenie občianskej spoločnosti“ sú určujúcimi zásadami pre ďalší vývoj Európskej únie(1),

C.   keďže cieľom programu Občania pre Európu je presadzovanie aktívneho európskeho občianstva, podporovanie činností a inštitúcií, ktoré poskytujú občanom príležitosti spolupodieľať sa a zúčastňovať sa na budovaní čoraz súdržnejšej Európy, ako aj vytváranie európskej identity(2);

1.    pripomína, že komunikačné a vzdelávacie programy majú veľký význam pre zvyšovanie záujmu európskych občanov o politický systém Európskej únie a účasti na ňom a že pozmeňujúca zmluva, ktorá by mala byť prijatá na nasledujúcej MVK, bude vyžadovať množstvo činností so zameraním na komunikáciu s európskymi občanmi s cieľom vysvetliť inštitucionálne a politické výhody, ktoré zmluva podľa očakávaní prinesie;

2.    opätovne pripomína, že činnosti komunikačných a vzdelávacích programov závisia od inštitucionálnej štruktúry s významnou finančnou podporou na pokrytie prevádzkových nákladov určitých vybraných akademických inštitúcií, nadácií (vrátane nadácií politických strán), sociálnych partnerov a iných súčastí občianskej spoločnosti;

3.    poznamenáva, že hoci došlo celkovo k zvýšeniu návrhu rozpočtu (NR) na rok 2008 (záväzky) o 1,5 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2007, okruh 3b NR na rok 2008 (Európske občianstvo) je jediným okruhom, ktorému bol výrazne znížený objem finančných prostriedkov (asi 10 % menej prostriedkov v rámci záväzkov ako v rozpočte na rok 2007); domnieva sa, že v čase dôležitých premien inštitucionálnej podoby Európskej únie vrátane informačných kancelárií Európskej únie sú tieto sumy nepostačujúce a musia sa podstatne zvýšiť;

4.    zaväzuje sa, že vytvorí transparentný a spravodlivý systém financovania európskych politických nadácií vychádzajúc z návrhu, ktorý predložila Komisia 27. júna 2007, o revízii nariadenia o financovaní politických strán na európskej úrovni(3) a  že zabezpečí tejto akcii finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na splnenie vytýčených politických cieľov;

5.  zaväzuje sa, že urýchli svoje úsilie o vytvorenie skutočného európskeho verejného priestoru vrátane vybudovania a primeraného financovania svojho nového návštevníckeho centra a vlastného internetového televízneho programu, a vyzýva Radu, aby nasledovala jeho príklad vo svojich vlastných oblastiach komunikačnej politiky.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Číslo postupu

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Rihards Pīks
1.3.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

26.6.2007

11.9.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

9

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Dushana Zdravkova

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Carnero González, György Schöpflin

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0234 (odseky 9 a 13).

(2)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva (Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 32).

(3)

KOM(2007)0364


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (11.9.2007)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

(C6–0287/2007 – 2007/2019(BUD))

Oddiel III - Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lissy Gröner

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť navrhuje Výboru pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že podpora rodovej rovnosti je základným cieľom Spoločenstva, a preto opätovne žiada, aby sa v rozpočte EÚ využíval prístup prideľovania finančných prostriedkov z hľadiska rodovej rovnosti; zdôrazňuje potrebu zaradiť toto hľadisko do všetkých politík na všetkých úrovniach rozpočtového postupu prostredníctvom prideľovania finančných prostriedkov z hľadiska rodovej rovnosti;

2.  poznamenáva, že rozpočet EÚ nie je rodovo neutrálny a na ženy a mužov vplýva rozdielne; z toho dôvodu opätovne navrhuje zaradiť hodnotenie vplyvu z hľadiska pohlavia do všetkých hodnotení vplyvov;

3.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov určených na program Boj proti násiliu – Daphne III(1);

4.  pripomína, že oddiel 5 programu Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress(2), pokiaľ ide o „rodovú rovnosť“, ani zďaleka nedosiahol 12 % z celkového rozpočtu na program na rok 2007; pripomína, že ešte stále nedosiahol 12 % z celkového rozpočtu programu na rok 2008; z toho dôvodu žiada zvýšenie rozpočtových prostriedkov na oddiel 5;

5.  zdôrazňuje, že je dôležité podporovať siete na európskej úrovni, ktoré spadajú pod oddiel 5 programu Progress a vzhľadom na úspešnú činnosť v minulých rokoch najmä Európsku ženskú loby;

6.  zdôrazňuje význam dostatočných finančných zdrojov na úspešný štart a fungovanie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť;

7.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli výdavky na Európsky rok dialógu medzi kultúrami rodovo vyvážené.

POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

Číslo postupu

C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Lissy Gröner
23.3.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

16.7.2007

11.9.2007

 

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Esther De Lange, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Anna Hedh, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Javier Pomés Ruiz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

(1)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 779/2007/ES z 20. júna 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje osobitný program na zamedzenie a potlačenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí a ohrozených skupín (Daphne III) ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť (Ú. v. EÚ L 173, 3.7.2007, s. 19).

(2)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1627/2006/ES z 24. októbra 2006 ustanovujúce program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress (Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006, s. 1).


POSTUP

 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, Oddiel III – Komisia

Referenčné čísla

C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
24.9.2007

Žiadosť o predloženie stanoviska – dátum oznámenia na schôdzi

ALL

24.9.2007

Spravodajca
  dátum menovania

Kyösti Virrankoski
13.12.2006

Predchádzajúci spravodajca

James Elles

Dátum zostavenia návrhu všeobecného rozpočtu Radou

13.07.2007

Dátum predloženia návrhu všeobecného rozpočtu Radou

10.09.2007

Opravný list

1/2008

 

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

11.10.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, Marusya Ivanova Lyubcheva, Peter Šťastný

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

17.10.2007

Poznámky
(údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

OPRAVNÝ LIST

Číslo

Referenčné čísla

Dátum predloženia

Dátum oznámenia na schôdzi

1/2008

13659/2007 - C6-0341/2007

10.10.2007

0.0.0000

Posledná úprava: 19. októbra 2007Právne oznámenie