Postup : 2007/0170(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0404/2007

Predkladané texty :

A6-0404/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0478

SPRÁVA     *
PDF 212kWORD 238k
23. októbra 2007
PE 393.928v02-00 A6-0404/2007

o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: Emanuel Jardim Fernandes

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET
 STANOVISKO VÝBORU PRE rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2007)0472)(1),

–   so zreteľom na články 37 a 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0284/2007),

–   so zreteľom na články 51 a 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A6-0404/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady a schvaľuje uzatvorenie dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Mozambickej republiky.

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a) Finančný príspevok Európskeho spoločenstva by sa mal využiť na rozvoj pobrežného obyvateľstva žijúceho z rybolovu a na vytvorenie malých priemyselných podnikov na mrazenie a spracovanie rýb na miestnej úrovni;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 2b (nové)

 

2b) Je dôležité zvýšiť kvalitu informácií poskytovaných Európskemu parlamentu. Komisia by mala na tento účel postúpiť závery zo schôdzí spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť, že je dôležité poskytovať Európskemu parlamentu primerané informácie, aby mohol zhodnotiť dohodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 3 pododsek 1a (nový)

 

Komisia každoročne zhodnotí, či členské štáty, na ktorých plavidlá sa tento protokol vzťahuje, spĺňajú povinnosť týkajúcu sa oznamovania úlovkov. V prípade, že to tak nie je, Komisia zamietne ich žiadosti o udelenie licencie na rybolov na nasledujúci rok.

Odôvodnenie

Plavidlá, ktoré nespĺňajú najzákladnejšiu požiadavku týkajúcu sa podávania správ o úlovkoch, by nemali využívať finančnú podporu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 3a (nový)

 

Článok 3a

 

Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch viacročného sektorového programu uvedeného v článku 7 protokolu.

Odôvodnenie

Komisia by mala Parlamentu každoročne podať správu s cieľom zhodnotiť, či finančná náhrada poskytnutá zo strany EÚ bola primerane využitá a skutočne podporuje trvalo udržateľné využívanie zdrojov v oblasti rybného hospodárstva v Mozambiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 3b (nový)

 

Článok 3b

Komisia postúpi Európskemu parlamentu závery zo schôdzí spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 3c (nový)

 

Článok 3c

 

V priebehu posledného roka platnosti protokolu a pred uzavretím novej dohody, ktorou sa predĺži jeho platnosť, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní dohody a o podmienkach, za ktorých sa vykonávala.

Odôvodnenie

Pred uzavretím každej novej dohody by Komisia mala žiadať od orgánov štátu, s ktorým začala rokovania, aby jej poskytli informácie, na základe ktorých predloží Parlamentu a Rade celkovú hodnotiacu správu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 3d (nový)

 

Článok 3d

 

Ak je to potrebné, Rada na základe správy uvedenej v čl. 3 a) a po konzultácii s Európskym parlamentom udelí Komisii mandát na rokovanie s cieľom prijatia nového protokolu.

Odôvodnenie

Iba na základe hodnotiacej správy o uplatňovaní dohody o rybolove budú môcť Európsky parlament a Rada plniť svoje záväzky.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Vzťahy medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou v oblasti rybolovu majú dlhú históriu.

Prvá dohoda o rybolove medzi obidvomi partnermi, ktorá nadobudla účinnosť v roku 1987, poskytovala majiteľom plavidiel v Spoločenstve možnosti loviť krevety a tuniaky za finančný príspevok.

V októbri 2002 bola parafovaná nová dohoda, ktorá spolu s pripojeným protokolom vstúpila do platnosti 7. januára 2004 na obdobie troch rokov.

V súčasnosti Spoločenstvo vyjednalo a parafovalo 21. decembra 2006 dohodu, ktorou sa rybárom Spoločenstva udeľuje možnosť loviť v rybolovnej oblasti Mozambiku.

Táto dohoda, ku ktorej je pripojený protokol aj s prílohou, bola uzatvorená na obdobie piatich rokov (s možnosťou predĺženia) začínajúce dňom jej vstupu do platnosti.

Dňom vstupu do platnosti sa touto dohodou ruší a nahrádza dohoda medzi ES a Mozambikom o rybolove pozdĺž mozambického pobrežia, ako aj príslušný protokol.

Tento nový protokol zodpovedá zásadám zodpovedného a trvalo udržateľného rybolovu a umožňuje podporovať partnerský vzťah založený na dodržiavaní právnych predpisov platných v Mozambiku pre oblasť rybolovu.

Jeho hlavným cieľom je posilniť spoluprácu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambikom. Vďaka protokolu sa podporí najmä hospodárska, vedecká a technická spolupráca v oblasti rybolovu a všetkých pridružených odvetviach tým, že sa vytvorí rámec pre partnerstvo umožňujúci rozvíjať v záujme oboch zúčastnených strán politiku trvalo udržateľného rybolovu a zodpovedné využívanie rybárskych zdrojov.

Pokiaľ ide o možnosti rybolovu pre plavidlá Spoločenstva, povolenie na rybolov bude mať štyridsaťštyri plavidiel so záťahovými sieťami a štyridsaťpäť plavidiel s dlhými lovnými šnúrami.

Referenčná tonáž je v protokole stanovená na 10 000 ton tuniakových rýb ročne. Stanovilo sa, že intenzita rybolovu ES vo výhradnej hospodárskej oblasti Mozambiku sa musí zhodovať s odhadmi primeranej zásoby tuniaka určenej na základe vedeckých kritérií vrátane výročných vedeckých správ, ktoré zostavuje sekretariát Komisie pre tuniaky v Indickom oceáne (IOTC – Indian Ocean Tuna Commission).

Finančný príspevok predstavuje 900 000 EUR ročne, ktoré má Spoločenstvo vyplácať každý rok počas obdobia uplatňovania tohto protokolu.

Príspevok bude určený výhradne na podporu a realizáciu iniciatív uskutočňovaných v rámci sektorovej politiky rybolovu vypracovanej vládou Mozambickej republiky.

Hlavné zložky dohody

Možnosti rybolovu

Kategória rybolovu

 

Druh plavidla

Členský štát

Povolenia

Lov tuniakov

Plavidlá so záťahovými sieťami (44)

Španielsko

23

Francúzsko

20

Taliansko

1

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami (45)

Španielsko

21

Francúzsko

15

Portugalsko

7

Spojené kráľovstvo

2

Finančný príspevok

Finančný príspevok vo výške 900 000 EUR Spoločenstvo vypláca každý rok počas obdobia uplatňovania tohto protokolu.

Finančný príspevok pozostáva zo sumy 650 000 EUR ročne, čo zodpovedá referenčnej tonáži 10 000 ton za rok, a z osobitnej sumy 250 000 EUR ročne určenej na podporu a uskutočňovanie sektorovej politiky rybolovu Mozambickej republiky.

Ak celkové množstvo úlovkov plavidiel Spoločenstva v mozambických rybolovných oblastiach prekročí referenčnú tonáž, celková výška ročného finančného príspevku sa zvýši o 65 EUR za každú ďalšiu tonu úlovku. Celková ročná suma zaplatená Spoločenstvom však nemôže prekročiť dvojnásobok referenčnej tonáže (t. j. 1 300 000 EUR). Ak množstvá úlovkov plavidiel Spoločenstva prekročia množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, suma za množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa vyplatí v nasledujúcom roku.

Vyplatenie finančného príspevku stanoveného v odseku 1 sa uskutoční najneskôr 31. októbra 2007 za prvý rok a najneskôr do 15. januára 2008, 2009, 2010, 2011 za nasledujúce roky.

Použitie tohto finančného príspevku podlieha výhradnej právomoci mozambických orgánov.

Opatrenia určené na podporu sektora mozambického rybolovu a trvalo udržateľnú správu zdrojov

Sto percent finančného príspevku sa použije na podporu implementácie sektorovej politiky rybolovu vypracovanej mozambickou vládou.

Úlohou Mozambiku je na základe cieľov stanovených vo vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s ročným a viacročným plánovaním zabezpečiť spravovanie príslušných fondov.

Na účely implementácie ustanovení predchádzajúceho odseku sa Spoločenstvo a Mozambická republika v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody po nadobudnutí účinnosti tohto protokolu a najneskôr tri mesiace od tohto dátumu dohodnú na viacročnom sektorovom programe a na podmienkach jeho uplatňovania.

Ak je to na základe každoročného zhodnotenia dosiahnutého napredovania v zavádzaní viacročného sektorového programu odôvodnené, Európske spoločenstvo môže požiadať o úpravu finančného príspevku s cieľom prispôsobiť skutočnú výšku finančných zdrojov pridelených na zavedenie programu zisteným výsledkom.

Povolenia: povinné poplatky

Povolenia na rybolov sú platné maximálne jeden rok, od 1. januára do 31. decembra každého roka, a môžu sa obnovovať.

Povinný poplatok je stanovený na 35 EUR za jednu tonu úlovku z rybolovnej oblasti Mozambiku.

Povolenia na rybolov sa vydávajú po zaplatení nasledujúcich paušálnych poplatkov príslušným vnútroštátnym orgánom:

-       4 200 EUR za plavidlo so záťahovými sieťami na lov tuniakov, čo zodpovedá výške povinných poplatkov za 120 ton úlovku vysoko migrujúcich druhov rýb a príbuzných druhov za rok,

-       3 500 EUR za plavidlo s dlhými lovnými šnúrami, ktorého brutto tonáž (GT) je vyššia ako 250 t, čo zodpovedá výške povinných poplatkov za 100 ton úlovku vysoko migrujúcich druhov rýb a príbuzných druhov za rok,

-       1 680 EUR za plavidlo s dlhými lovnými šnúrami, ktorého brutto tonáž (GT) je nižšia ako 250 t, čo zodpovedá výške povinných poplatkov za 48 ton úlovku vysoko migrujúcich druhov rýb a príbuzných druhov za rok.

Rybolovná oblasť

Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať činnosť rybolovu od 12 námorných míľ od pobrežných línií v oblasti rybolovu stanovenej v dodatku 4 k protokolu priloženého k dohode.

Najímanie námorníkov

Majitelia plavidiel sa zaväzujú zamestnávať v sezóne lovu tuniakov v mozambickej rybolovnej oblasti minimálne 20 % námorníkov pochádzajúcich z krajín AKT, z čoho minimálne 40 % budú podľa možnosti občania Mozambiku.

Majitelia plavidiel sa budú usilovať zamestnávať aj ďalších námorníkov z AKT.

Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plným právom uplatňuje na námorníkov nalodených na rybárskych plavidlách Spločenstva. Ide predovšetkým o slobodu združovania a účinné uznávanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov, ako aj o odstraňovanie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

Pracovné zmluvy s mozambickými námorníkmi uzatvára/-jú v súlade s bodom 1 tejto kapitoly zástupca/-ovia majiteľov lodí a námorníci a/alebo ich odbory prípadne ich zástupcovia. Každá zmluvná strana dostane kópiu zmluvy. Tieto zmluvy zaručia námorníkom využívanie režimu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, vrátane poistenia pre prípad úmrtia, choroby alebo úrazu.

Mzdy námorníkom vyplácajú majitelia plavidiel. Mzda sa stanoví na základe spoločnej dohody medzi majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami a orgánmi príslušnej AKT krajiny pred vystavením povolení na rybolov. Podmienky odmeňovania mozambických námorníkov však nesmú byť horšie ako podmienky, ktoré sa vzťahujú na mozambické posádky, a v žiadnom prípade nesmú byť horšie ako normy MOP.

Poznámky spravodajcu

Spravodajca uznáva, že je nevyhnutné uzatvoriť dohodu, a tento návrh považuje v niektorých aspektoch za pozitívny, nakoľko sa jeho prostredníctvom môže zlepšiť a podporiť sektorová politika Mozambiku v oblasti rybolovu.

Avšak pokiaľ ide o „Nariadenie o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou“, v súvislosti s udeľovaním povolení na rybolov, a so zreteľom na to, že nie je možné pristúpiť k jeho zmene a doplneniu, čo je v pôsobnosti Rady a Komisie, spravodajca vyjadruje jasný nesúhlas, pretože zásada relatívnej stability, ktorou sa predchádzajúce dohody napriek odvolávaniu sa na iné kritéria vždy riadili, nebola dodržaná.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že kvôli eventuálnym príčinám právneho charakteru, nemožnosť predložiť návrhy na legislatívne zmeny a doplnenia k ustanoveniam dohody s cieľom zabezpečiť na jednej strane lepšiu analýzu a správu budúcich dohôd o rybolove, najmä prostredníctvom posilnenia mozambickej občianskej spoločnosti, s aktívnou účasťou rybárov, a na strane druhej optimalizáciu medzinárodných predpisov týkajúcich sa zainteresovaných profesných skupín, najmä na stanovenie minimálnych mzdových predpisov pre námorníkov AKT, do značnej miery obmedzuje politický mandát Európskeho parlamentu, ktorý vyplýva z jeho demokratickej legitímnosti.

Vzhľadom na uvedené predložil spravodajca viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré majú za cieľ zlepšiť informácie poskytované Európskemu parlamentu. Ďalej vyjadril želanie, aby Komisia predložila Parlamentu a Rade správu o uplatňovaní dohody počas posledného roka platnosti protokolu predtým, ako sa uzatvorí nová dohoda, ktorou sa predĺži jeho platnosť.


STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (10.10.2007)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Trüpel

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 3 odsek 1a (nový)

 

Komisia každoročne zhodnotí, či členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú svoju činnosť v rámci tohto protokolu, spĺňajú požiadavky týkajúce sa podávania správ. V prípade, že to tak nie je, Komisia zamietne ich žiadosti o udelenie licencie na rybolov na nasledujúci rok.

Odôvodnenie

Plavidlá, ktoré nespĺňajú najzákladnejšiu požiadavku týkajúcu sa podávania správ o úlovkoch, by nemali využívať finančnú podporu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 3a (nový)

 

Článok 3a

 

Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch viacročného sektorového programu uvedeného v článku 7 protokolu.

Odôvodnenie

Komisia by mala Parlamentu každoročne podať správu s cieľom zhodnotiť, či finančná náhrada poskytnutá zo strany EÚ bola primerane vyúčtovaná a skutočne podporuje trvalo udržateľné využívanie zdrojov v oblasti rybného hospodárstva v Mozambiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 3b (nový)

 

Článok 3b

 

Pred uplynutím platnosti protokolu a pred začatím nových rokovaní o jeho možnom predĺžení Komisia predloží Parlamentu a Rade hodnotenie protokolu ex post vrátane analýzy nákladov a výnosov.

Odôvodnenie

Hodnotenie súčasného protokolu ešte pred začatím nových rokovaní je potrebné preto,

aby bolo možné stanoviť, aké zmeny – ak vôbec nejaké – by sa mali zahrnúť do možného predĺženia.

POSTUP

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mozambikom

Referenčné čísla

KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

24.9.2007

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Dátum prijatia

9.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter


STANOVISKO VÝBORU PRE rozvoj (4.10.2007)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Josep Borrell Fontelles

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Politika rozvojovej spolupráce a spoločná politika rybného hospodárstva Európskej únie musia byť v súlade, vzájomne sa dopĺňať a byť koordinované. Len tak budú ako celok prispievať k znižovaniu chudoby a k udržateľnému rozvoju v príslušných krajinách.

EÚ prijala záväzok, že zabezpečí trvalú udržateľnosť rybného hospodárstva v celosvetovom meradle tak, ako sa stanovilo na samite Organizácie Spojených národov v Johannesburgu, zachovaním alebo obnovovaním stavov rýb s cieľom dosiahnuť maximálny udržateľný výlov.

Európska únia prijala Kódex správania pre zodpovedný rybolov Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) s cieľom podporiť dlhodobo udržateľný rybolov a potvrdiť, že právo loviť zahŕňa aj povinnosť uplatňovať toto právo zodpovedným spôsobom, aby sa zabezpečila účinná ochrana živých vodných zdrojov a hospodárenie s nimi.

Prítomnosť EÚ vo vzdialených rybolovných oblastiach je oprávneným cieľom, je však potrebné pripomenúť, že záujmy rybného hospodárstva Európskej únie by sa mali chrániť zároveň s cieľom prispievať k rozvoju krajín, s ktorými sú podpísané dohody o rybolove.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu preto víta uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. júna 2006 o rybolove v rozvojových krajinách a jeho sociálnych a environmentálnych hľadiskách, najmä pokiaľ ide o myšlienku, že ochrana rybolovných záujmov EÚ a AKT musí byť koordinovaná s trvalo udržateľným riadením rybolovných zdrojov z hľadiska hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho na jednej strane a z hľadiska živobytia pobrežných komunít závislých od rybolovu na druhej strane.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu ďalej zdôrazňuje odkaz o dodržiavaní Dohody z Cotonou uvedenú v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi krajinami AKT a EÚ; trvá na tom, aby sa v plnej miere zohľadňoval článok 9 Dohody z Cotonou týkajúci sa ľudských práv, zásad demokracie, riadnej správy verejných vecí a právneho štátu, a víta záruky, ktoré poskytli útvary Komisie v tom zmysle, že budú prihliadať na článok 9 pri rokovaní o dohodách s rozvojovými krajinami vrátane rozvojových štátov, ktoré nie sú súčasťou AKT.

Navrhovaná dohoda zruší a nahradí dohodu uzatvorenú medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2004.

Protokol a príloha k navrhovanej dohode sa uzatvorili na obdobie piatich rokov od dátumu skončenia príslušných prijímacích postupov. Budú automaticky obnovené na obdobie ďalších piatich rokov.

Protokol k navrhovanej dohode zabezpečuje možnosti rybolovu 44 plavidlám so záťahovými sieťami zo Španielska, Francúzska a Talianska a 45 plavidlám s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine zo Španielska, z Portugalska, Francúzska a Spojeného kráľovstva, na ktoré bolo vydaných celkovo 89 povolení.

Finančný príspevok je stanovený na 650 000 EUR ročne za referenčnú tonáž 10 000 ton. Osobitná suma vo výške 250 000 EUR ročne je určená na podporu a uskutočňovanie iniciatív prijatých v súvislosti so sektorovou politikou rybného hospodárstva v Mozambiku.

Ak celkové množstvo úlovkov presiahne referenčnú tonáž na rok, finančný príspevok sa zvýši o 65 EUR za každú tonu dodatočného úlovku.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu víta uvedený odkaz na národné iniciatívy a dúfa, že by mohli zahrnúť aj financovanie miestnych projektov infraštruktúry na spracovanie rýb a ich uvádzanie na trh, čím umožnia miestnemu obyvateľstvu pokročiť ďalej od rybolovu zabezpečujúceho len základné živobytie.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu rovnako víta skutočnosť, že dohoda vychádza z hodnotenia miestneho rybného hospodárstva a podporuje vedecko-technickú spoluprácu s miestnymi orgánmi. Spomenuté uznesenie AKT – EÚ prezentuje názor, že podmienkou pre prístup k rybolovu musí byť vedecké posúdenie zdrojov a ďalšie schvaľovanie rybárskych povolení musí byť podmienené každoročným vyhodnocovaním zdrojov.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu preto neschvaľuje postup prijatý v súvislosti s touto dohodou, pretože Európsky parlament sa mal podieľať na rokovacom mandáte, ktorý dala Rada Komisii, a mal by byť informovaný o vývoji rokovaní.

Konzultácie s Parlamentom o navrhovanej dohode sa uskutočnili v auguste 2007, osem mesiacov po tom, ako bola dohoda parafovaná s cieľom nadobudnutia jej platnosti 1. januára 2007. Parlament by mal vysloviť námietku a trvať na tom, že tento postup je neprijateľný.

Komisia a Rada musia dosiahnuť dohodu o podmienkach, ktoré Parlamentu poskytnú skutočnú možnosť, aby bol konzultovaný. Ak sa takáto dohoda nedosiahne, Výbor pre rybné hospodárstvo by mal v mene Parlamentu reagovať na súčasný status quo vrátane možnosti hlasovať proti dohodám o rybnom hospodárstve predloženým podľa súčasného postupu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a) Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal využiť na rozvoj pobrežného obyvateľstva žijúceho z rybolovu a na vytvorenie malých miestnych priemyselných odvetví na mrazenie a spracovanie rýb;

POSTUP

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mozambikom

Referenčné čísla

KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

24.9.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Josep Borrell Fontelles

27.8.2007

 

 

Dátum prijatia

3.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Milan Gaľa, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


POSTUP

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mozambikom

Referenčné čísla

KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)

Dátum konzultácie s EP

14.9.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

24.9.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

24.9.2007

BUDG

24.9.2007

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Emanuel Jardim Fernandes

4.9.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.9.2007

 

 

 

Dátum prijatia

22.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

12

8

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thomas Wise

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Willem Schuth

Dátum predloženia

22.10.2007

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie