Postup : 2007/0006(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0405/2007

Predkladané texty :

A6-0405/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0477

SPRÁVA     *
PDF 220kWORD 192k
22. októbra 2007
PE 392.382v02-00 A6-0405/2007

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajkyňa: Margie Sudre

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2007)0428)(1),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0064/2007),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A6-0405/2007),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu nariadenia Rady a schvaľuje uzavretie dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Madagaskarskej republiky.

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a. Je potrebné zabezpečiť lepšie informovanie Európskeho parlamentu. Komisia by mala na tento účel postúpiť závery zo schôdzí spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť, že je dôležité poskytnúť Európskemu parlamentu primerané informácie, aby mohol zhodnotiť dohodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 3 odsek 1a (nový)

 

Článok 3a

 

Komisia každoročne zhodnotí, či členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú svoju činnosť v rámci tohto protokolu, spĺňajú požiadavky týkajúce sa podávania správ. V prípade, že to tak nie je, Komisia zamietne ich žiadosti o udelenie licencie na rybolov na nasledujúci rok.

Odôvodnenie

Plavidlá, ktoré nespĺňajú najzákladnejšiu požiadavku týkajúcu sa podávania správ o úlovkoch, by nemali využívať finančnú podporu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 3a (nový)

 

Článok 3a

 

Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch viacročného sektorového programu, ako sa uvádza v článku 7 protokolu.

Odôvodnenie

Komisia by mala Parlamentu každoročne podať správu, s cieľom zhodnotiť, či finančná náhrada poskytnutá zo strany EÚ bola primerane vyúčtovaná a skutočne podporuje trvalo udržateľné využívanie zdrojov v oblasti rybného hospodárstva na Madagaskare.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 3b (nový)

 

Článok 3b

 

V priebehu posledného roka platnosti protokolu a pred uzavretím novej dohody, ktorou sa predĺži jeho platnosť, predloží Komisia Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní dohody a o podmienkach, za ktorých sa vykonávala.

Odôvodnenie

Pred uzavretím novej dohody by mala Komisia požiadať od orgánov štátu, s ktorým začala rokovať, o poskytnutie informácií, na základe ktorých predloží Parlamentu a Rade celkovú hodnotiacu správu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 3c (nový)

 

Článok 3c

 

Ak je to potrebné, na základe správy uvedenej v článku 3a a po konzultácii s Európskym parlamentom udelí Rada Komisii mandát na rokovanie s cieľom prijatia nového protokolu.

Odôvodnenie

Iba na základe hodnotiacej správy o uplatňovaní dohody o rybolove budú môcť Európsky parlament a Rada plniť svoje záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 3d (nový)

 

Článok 3d

Komisia postúpi Európskemu parlamentu závery zo schôdzí spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Vzťahy medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou v oblasti rybolovu majú dlhú históriu. Prvá dohoda o rybolove medzi oboma partnermi nadobudla platnosť v roku 1986. Táto dohoda o partnerstve sa uzavrela na obdobie šiestich rokov s účinnosťou od 1. januára 2007 a jej platnosť je možné obnoviť. Ku dňu nadobudnutia platnosti sa touto dohodou ruší a nahrádza posledná dohoda.

Spoločenstvo a Madagaskarská republika parafovali 21. júna 2006 v rámci dohôd o partnerstve Európskej únie v sektore rybolovu Dohodu o partnerstve, ktorou sa rybárom Spoločenstva poskytujú možnosti rybolovu vo vodách patriacich pod zvrchovanosť Madagaskaru.

25. januára 2007 prijala Európska komisia návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve. Protokol a jeho prílohu, v ktorých sa stanovujú technické a finančné podmienky rybolovu plavidiel Spoločenstva, bolo nutné opätovne prerokovať a následne 16. marca parafovať s cieľom začleniť dodatočné žiadosti o možnosti rybolovu pre plavidlá s dlhými lovnými šnúrami. Referenčná tonáž a výška finančného príspevku sa podľa toho upravili.

Tieto dodatočné žiadosti vychádzajú zo spoločného vyhlásenia Rady a Komisie č. 10529/06, na základe ktorého sa najodľahlejším regiónom umožňuje podľa článku 299 Zmluvy predĺžiť schému štátnej pomoci určenú na obnovu ich flotily. Tieto dodatočné žiadosti o možnosti rybolovu sú taktiež v súlade s odporúčaniami Komisie pre tuniaky v Indickom oceáne (CTOI), v rámci ktorých sa ostrovným a rozvojovým krajinám povoľuje zaviesť plán rozvoja ich flotily. Pôvodný návrh nariadenia sa preto musel upraviť, aby zohľadnil zmeny a doplnenia včlenené do nového protokolu zo 16. marca 2007.

Európsky parlament prijal od Rady takto zmenený a doplnený návrh 19. júla 2007.

Hlavné prvky dohody

Možnosti rybolovu

Dohoda o rybolove je dohodou o love tuniakov, ktorá rozdeľuje možnosti rybolovu podľa troch kategórií plavidiel. Zároveň umožňuje piatim ďalším plavidlám uskutočňovať skúšobné výlovy druhov rýb žijúcich pri dne, a to najviac počas dvoch šesťmesačných období.

Kategória rybolovu

Druh plavidla

Členský štát

Povolenia alebo kvóty

Lov tuniakov

Mraziarenské plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Španielsko

23

Francúzsko

19

Taliansko

1

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine nad 100 GRT

Španielsko

25

Francúzsko

13

Portugalsko

7

Spojené kráľovstvo

5

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine do 100 GRT

Francúzsko

26

Hlbokomorský lov rýb pri dne

Experimentálny rybolov udicami alebo dlhými lovnými šnúrami na lov pri dne

 

Francúzsko

5

Finančný príspevok

Spoločenstvo poskytuje Madagaskaru príspevok vo výške 1 197 000 eur ročne za referenčnú tonáž 13 300 ton za rok. Táto suma sa rozdelí na 864 500 eur ročne zodpovedajúcich referenčnej tonáži a 332 500 eur určených na podporu a uskutočňovanie madagaskarskej sektorovej politiky rybolovu.

Ak množstvo úlovkov plavidiel Spoločenstva prekročí referenčnú tonáž, výška ročného finančného príspevku sa zvýši o 65 eur za každú ďalšiu tonu úlovku. Celková ročná suma zaplatená Spoločenstvom však nemôže prekročiť dvojnásobok výšky finančného príspevku, t.j. 2 394 000 eur. Ak by došlo k prekročeniu tejto sumy, suma za množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa vyplatí v priebehu nasledujúceho roka.

Vyplatenie finančného príspevku sa uskutoční najneskôr 31. decembra 2007 pre prvý rok a najneskôr do 28. februára 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 pre nasledujúce roky. Pridelenie tohto príspevku je vo výhradnej právomoci madagaskarských orgánov.

Povolenia: povinné poplatky

Platnosť povolení je jeden rok. Povolenia sa dajú predĺžiť. Povinný poplatok je pre plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov a pre plavidlá s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine stanovený na 35 EUR za jednu tonu výlovu z madagaskarskej rybolovnej oblasti, pričom v minulosti to bolo 25 eur. Povolenia sa vydávajú po zaplatení nasledujúcich paušálnych čiastok príslušným vnútroštátnym orgánom:

— 3920 eur za jedno plavidlo so záťahovými sieťami na lov tuniakov, čo zodpovedá výške povinných poplatkov za 112 ton ročne;

— 3500 eur za jedno plavidlo s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine nad 100 GRT, čo zodpovedá výške povinných poplatkov za 100 ton ročne;

— 1680 eur za jedno plavidlo s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine do 100 GRT (vrátane), čo zodpovedá výške povinných poplatkov za 48 ton ročne;

— suma povolení na hlbokomorský rybolov pri dne sa stanoví neskôr v rámci spoločného výboru po zavŕšení skúšobnej fázy. Počas skúšobnej fázy sa povolenia vydávajú bezplatne.

Opatrenia určené na podporu sektora rybolovu na Madagaskare a trvalo udržateľnú správu zdrojov

Prioritným cieľom tejto dohody je vytvoriť skutočné partnerstvo medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarom v záujme zabezpečenia zodpovedného a trvalo udržateľného rybolovu. Spolupráca medzi oboma stranami zahŕňa taktiež spoluprácu v hospodárskej, vedeckej a sociálnej oblasti v sektore rybolovu.

Na podporu a uskutočňovanie iniciatív prijatých v rámci sektorovej politiky rybolovu určenej Madagaskarom je vyčlenených 80 % finančného príspevku a povinných poplatkov hradených majiteľmi plavidiel.

Spoločenstvo a Madagaskar dosahujú dohodu v rámci spoločného výboru, ktorý je ustanovený v dohode. Úlohou tohto orgánu je kontrolovať riadne vykonávanie protokolu a umožniť vytvorenie viacročného sektorového programu, ktorý sa zavedie najneskôr do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti protokolu. Cieľom tohto programu je na základe spoločnej dohody definovať ciele v oblasti správy zdrojov, ako aj usmernenia, podľa ktorých sa budú udeľovať finančné príspevky.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať spoluprácu v oblasti zodpovedného rybolovu na úrovni subregiónu, a to najmä v rámci Komisie pre tuniaky v Indickom oceáne (CTOI) a Komisie pre Indický oceán (COI).

Dohoda sa vzťahuje aj na postup pri nalodení pozorovateľov na plavidlá Spoločenstva a určuje prísne pravidlá kontroly vrátane sledovania prostredníctvom satelitu.

Dohodu je možné revidovať v závislosti od stavu zdrojov.

Nalodenie námorníkov

Majitelia plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov a plavidiel s dlhým lovnými šnúrami na lov na hladine musia zamestnať štátnych príslušníkov krajín AKT, tak aby predstavovali najmenej 20 % nalodených námorníkov . V prípade prvej kategórie plavidiel však musí minimálne 70 námorníkov z celej európskej flotily pochádzať z členských krajín komisie CTOI. Vzhľadom na to sa budú majitelia plavidiel usilovať nalodiť ďalších námorníkov pochádzajúcich z krajín AKT.

Námorníci nalodení na plavidlách Spoločenstva sa budú riadiť Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o zásadách a základných právach pri práci. V tejto deklarácii sa stanovuje povinnosť dodržiavania slobody združovania a účinného uznávania práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov, ako aj odstránenia diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

Námorníci z krajín AKT budú pracovať na základe zmlúv, ktoré im zaručia systém sociálneho zabezpečenia vrátane poistenia pre prípad úmrtia, choroby alebo úrazu. Tieto zmluvy sa uzatvárajú medzi námorníkom a majiteľom lode, prípadne medzi ich zástupcami.

Mzdu námorníkom z krajín AKT vyplatia majitelia plavidiel. Táto mzda sa stanoví na základe spoločnej dohody medzi majiteľmi plavidiel a námorníkmi alebo ich zástupcami. Ich výplaty však nesmú byť nižšie ako normy, ktoré sa uplatňujú v krajine ich pôvodu, alebo ako normy organizácie MOP.

Poznámky spravodajcu

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že bola dohoda postúpená Európskemu parlamentu s oneskorením. Majitelia plavidiel a rybári našťastie neprerušili svoje činnosti.

Nová dohoda je veľmi uspokojivá pre Európske spoločenstvo aj pre Madagaskarskú republiku. Plavidlám Spoločenstva poskytuje rybné zdroje a zároveň umožňuje Madagaskaru využívať príjmy za zásoby, ktoré by z technického hľadiska nebola táto krajina schopná využiť.

Vychádza z dôkladného hodnotenia predošlej dohody, ktoré umožnilo určiť potreby oboch strán. Toto hodnotenie poukázalo na skutočnosť, že využitie možností rybolovu bolo v minulosti viac než uspokojivé (93 % v roku 2005 a 98 % v roku 2006 v prípade plavidiel so záťahovými sieťami; 85 % v roku 2005 a 100 % v roku 2006 v prípade plavidiel s dlhými lovnými šnúrami). Množstvá úlovku boli veľmi rozdielne z dôvodu neobjasnených biologických javov. Ulovené množstvá dosahovali približne 8 000 ton až do roku 2001, následne klesli na niekoľko stoviek ton v rokoch 2003 a 2004 a nakoniec v roku 2005 vzrástli na 12 000 ton. V roku 2004 dosiahla z dôvodu slabých úlovkov návratnosť investícií pre Európske spoločenstvo záporné hodnoty. V roku 2005 bola návratnosť uspokojivá, pričom podobné hodnoty sa vyskytli aj v prípade ďalších dohôd o love tuniakov (4,8 miliónov eur). V prípade Madagaskaru dosahuje hospodársky prínos 2,2 milióna eur ročne a ďalších 5,4 milióna eur môžme pripočítať vďaka spracovateľskému priemyslu.

Dohoda umožňuje podporovať partnerské vzťahy založené na dodržiavaní madagaskarských právnych ustanovení v oblasti rybolovu a primerane reaguje na potreby v súvislosti s trvalo udržateľným rybolovom. Okrem toho sa pred každým obnovením platnosti protokolu vykoná hodnotenie hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho dosahu.

V záujme zabrániť zahraničným flotilám v nedodržiavaní právnych ustanovení a v záujme zabezpečiť, že sa finančné príspevky budú riadne prideľovať na základe podmienok dohody, sa bude udržovať dôsledný dialóg. Hoci má Madagaskar ako jediný právomoc prideľovať finančné prostriedky, Komisia sa uistí, že každá vykonaná platba je v súlade s platnými európskymi rozpočtovými postupmi.

Jediný problém v súvislosti s pracovnými podmienkami nalodených námorníkov sa vyriešil, pretože uplatňovanie Deklarácie organizácie MOP poskytuje dostatočné záruky dodržiavania základných práv.

Spravodajkyňa predložila niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom zlepšiť informovanie Európskeho parlamentu. Preto žiada, aby Komisia postúpila Parlamentu závery zo schôdzí spoločného výboru. Taktiež žiada, aby Komisia predložila Parlamentu a Rade správu o uplatňovaní dohody v priebehu posledného roka platnosti protokolu a pred uzavretím novej dohody, ktorou sa predĺži jeho platnosť.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (11.9.2007)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

(KOM(2007)0015 – C6-0064/2007 –2007/0006(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Josep Borrell Fontelles

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Politika rozvojovej spolupráce a spoločná politika rybného hospodárstva Európskej únie musia byť v súlade, vzájomne sa dopĺňať a byť koordinované. Len tak budú ako celok prispievať k znižovaniu chudoby a k udržateľnému rozvoju v príslušných krajinách.

EÚ prijala záväzok, že zabezpečí trvalú udržateľnosť rybného hospodárstva v celosvetovom meradle tak, ako sa stanovilo na samite Organizácie Spojených národov v Johannesburgu v roku 2002, zachovaním alebo obnovovaním stavov s cieľom dosiahnuť maximálny udržateľný výlov.

Európska únia prijala Kódex správania pre zodpovedný rybolov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) s cieľom podporiť trvalo udržateľný rybolov z dlhodobého hľadiska a potvrdiť, že právo loviť zahŕňa aj povinnosť robiť tak zodpovedným spôsobom a zabezpečiť účinné zachovanie a riadenie živých vodných zdrojov.

Prítomnosť EÚ vo vzdialených rybolovných oblastiach je legitímnym cieľom, je však potrebné pripomenúť, že záujmy rybného hospodárstva Európskej únie by sa mali chrániť súbežne s cieľom prispievať k rozvoju krajín, s ktorými sa podpisujú dohody o rybolove.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu preto víta uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. júna 2006 o rybolove v rozvojových krajinách a jeho sociálnych a environmentálnych aspektoch, najmä pokiaľ ide o myšlienku, že ochrana rybolovných záujmov EÚ a AKT musí byť koordinovaná s trvalo udržateľným riadením rybolovných zdrojov z hľadiska hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho na jednej strane a z hľadiska živobytia pobrežných komunít závislých od rybolovu na strane druhej.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu ďalej zdôrazňuje zmienku o dodržiavaní Dohody z Cotonou uvedenú v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi krajinami AKT a EÚ; trvá na tom, aby sa v plnej miere zohľadňoval článok 9 Dohody z Cotonou týkajúci sa ľudských práv, zásad demokracie, riadnej správy verejných vecí a právneho štátu, a víta záruky, ktoré poskytli útvary Komisie v tom zmysle, že budú prihliadať na článok 9 pri rokovaní o dohodách s rozvojovými krajinami vrátane krajín, ktoré nie sú rozvojovými členskými štátmi AKT.

Prvú dohodu, rušiacu a nahrádzajúcu dohodu uzatvorenú medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 28. januára 1986, prijala Komisia 25. januára 2007.

Protokol a jeho príloha, ktoré ustanovujú technické a finančné podmienky činností rybolovu plavidiel Európskeho spoločenstva, však museli byť prerokované, zmenené a doplnené a znovu parafované 16. marca 2007, aby sa do nich včlenili dodatočné žiadosti o možnosti rybolovu pre plavidlá s dlhými lovnými šnúrami. Referenčná tonáž a finančný príspevok boli podľa toho upravené.

Nový protokol a príloha sa uzatvorili na obdobie šiestich rokov od 1. januára 2007 a budú sa uplatňovať od tohto dátumu. Budú automaticky predĺžené na obdobie ďalších šiestich rokov.

Protokol k navrhovanej dohode zabezpečuje možnosti rybolovu 43 „mraziarenským plavidlám so záťahovými sieťami na lov tuniakov“ zo Španielska, Francúzska a Talianska, 50 „plavidlám s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine nad 100 GT“ zo Španielska, z Francúzska, Portugalska a Spojeného kráľovstva a 26 „plavidlám s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine do 100 GT (vrátane)“ z Francúzska, na ktoré bolo vydaných celkovo 119 povolení.

Päť plavidiel z Francúzska bude navyše môcť uskutočňovať experimentálne výlovy druhov rýb žijúcich pri dne pomocou udíc alebo dlhých lovných šnúr, a to počas dvoch šesťmesačných období.

Nový finančný príspevok je stanovený na 864 500 EUR ročne za referenčnú tonáž 13 300 ton. Osobitná suma vo výške 332 500 EUR ročne je určená na podporu a uskutočňovanie iniciatív prijatých v súvislosti so sektorovou politikou rybného hospodárstva na Madagaskare.

Ak celkové množstvo úlovkov presiahne referenčnú tonáž na rok, finančný príspevok sa zvýši o 65 EUR za každú dodatočnú tonu úlovkov.

Poplatky majiteľov plavidiel by mohli vytvoriť dodatočný ročný príjem pre Madagaskar vo výške okolo 465 000 EUR.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu víta uvedený odkaz na národné iniciatívy a dúfa, že by mohli zahŕňať aj financovanie miestnych projektov infraštruktúry na spracovanie rýb a ich uvedenie na trh, čím umožnia miestnemu obyvateľstvu pokročiť ďalej od rybolovu zabezpečujúceho len základné živobytie.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu rovnako víta skutočnosť, že dohoda čiastočne vychádza z hodnotenia miestneho rybného hospodárstva a podporuje vedecko-technickú spoluprácu s miestnymi orgánmi. Spomenuté uznesenie AKT – EÚ prezentuje názor, že podmienkou pre prístup k rybolovu musí byť vedecké zhodnotenie zdrojov a že ďalšie schvaľovanie rybárskych povolení musí byť podmienené každoročným vyhodnotením zdrojov.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu neschvaľuje postup prijatý v súvislosti s touto dohodou, pretože Parlament sa mal podieľať na rokovacom mandáte, ktorý by Rada dala Komisii, a mal by byť informovaný o vývoji rokovaní.

Konzultácie s Parlamentom o prvej dohode sa uskutočnili až v januári 2007, sedem mesiacov po jej parafovaní, a konzultácie o opätovne prerokovanej dohode štyri mesiace po jej zmenení a doplnení, pričom mala nadobudnúť platnosť 1. januára 2007. Parlament by mal vzniesť námietku a trvať na tom, že tento postup je neprijateľný.

Komisia a Rada musia dosiahnuť dohodu o podmienkach, ktoré by Parlamentu skutočne umožnili zúčastniť sa na konzultáciách. Ak sa takáto dohoda nedosiahne, Výbor pre rybné hospodárstvo by mal v mene Parlamentu reagovať na súčasný status quo vrátane možnosti hlasovať proti dohodám o rybnom hospodárstve predloženým podľa súčasného postupu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a) Finančný príspevok Spoločenstva by sa tiež mal využiť na rozvoj pobrežného obyvateľstva žijúceho z rybolovu a na vytvorenie malých miestnych priemyselných odvetví na mrazenie a spracovanie rýb;

POSTUP

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

Referenčné čísla

KOM(2007)0428 - COM(2007)0015 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

15.2.2007

 

 

 

Navrhovateľ

       dátum menovania

Josep Borrell Fontelles

28.2.2007

 

 

Dátum prijatia

10.9.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Hélène Aubert, Irena Belohorská, John Bowis, Atanas Paparizov, Ralf Walter

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (10.10.2007)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

(KOM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Trüpel

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 3 odsek 1a (nový)

 

Komisia každoročne zhodnotí, či členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú svoju činnosť v rámci tohto protokolu, spĺňajú požiadavky týkajúce sa podávania správ. V prípade, že to tak nie je, Komisia zamietne ich žiadosti o udelenie licencie na rybolov na nasledujúci rok.

Odôvodnenie

Plavidlá, ktoré nespĺňajú najzákladnejšiu požiadavku týkajúcu sa podávania správ o úlovkoch, by nemali využívať finančnú podporu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 3a (nový)

 

Článok 3a

 

Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch viacročného sektorového programu uvedeného v článku 7 protokolu.

Odôvodnenie

Komisia by mala Parlamentu každoročne podať správu s cieľom zhodnotiť, či finančná náhrada poskytnutá zo strany EÚ bola primerane vyúčtovaná a skutočne podporuje trvalo udržateľné využívanie zdrojov v oblasti rybného hospodárstva na Madagaskare.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 3b (nový)

 

Článok 3b

 

Pred uplynutím platnosti protokolu a pred začatím nových rokovaní o jeho možnom predĺžení Komisia predloží Parlamentu a Rade hodnotenie protokolu ex post vrátane analýzy nákladov a výnosov.

Odôvodnenie

Hodnotenie súčasného protokolu ešte pred začatím nových rokovaní je potrebné preto,

aby bolo možné stanoviť, aké zmeny – ak vôbec nejaké – by sa mali zahrnúť do možného predĺženia.

POSTUP

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

Referenčné čísla

KOM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.2.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Dátum prijatia

9.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter


POSTUP

Názov

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

Referenčné čísla

KOM(2007)0428 - C6-0064/2007 - COM(2007)0015 - 2007/0006(CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.7.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

15.2.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Margie Sudre

14.3.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

22.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thomas Wise

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Willem Schuth

Posledná úprava: 23. októbra 2007Právne oznámenie