Menettely : 2007/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0412/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0412/2007

Keskustelut :

PV 13/11/2007 - 17
CRE 13/11/2007 - 17

Äänestykset :

PV 15/11/2007 - 5.1
CRE 15/11/2007 - 5.1
Äänestysselitykset
PV 29/11/2007 - 7.18
CRE 29/11/2007 - 7.18
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0562

MIETINTÖ     ***I
PDF 263kWORD 228k
25. lokakuuta 2007
PE 392.246v02-00 A6-0412/2007

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Jo Leinen

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 budjettivaliokunnaN LAUSUNTO
 talousarvion valvontavaliokunnaN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0364),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 191 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0202/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A6-0412/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa puhemiehistöä tutkimaan, millä keinoin Euroopan tason poliittiselle puolueelle voidaan myöntää kolmen kuukauden siirtymäaika jäsenyytensä uudelleenjärjestämiseksi, mikäli varainhoitovuoden aikana sen jäsenten määrä on pudonnut alle muutetun asetuksen vähimmäisvaatimusten;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Jotta voitaisiin parantaa puolueiden pitkän aikavälin rahoitussuunnitteluvalmiuksia, ottaa huomioon vuosittain vaihtuvat rahoitustarpeet ja vahvistaa puolueiden kannustimia olla nojautumatta pelkästään julkiseen rahoitukseen, Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi voitava muodostaa rajoitetusti vararahastoja, jotka perustuvat muista lähteistä kuin Euroopan unionin talousarviosta saatuihin omiin resursseihin.

(6) Jotta voitaisiin parantaa puolueiden pitkän aikavälin rahoitussuunnitteluvalmiuksia, ottaa huomioon vuosittain vaihtuvat rahoitustarpeet ja vahvistaa puolueiden kannustimia olla nojautumatta pelkästään julkiseen rahoitukseen, Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi voitava – poiketen Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20021 109 artiklan 2 kohdassa säädetystä voiton tuottamisen kieltävästä säännöstä – muodostaa rajoitetusti vararahastoja, jotka perustuvat muista lähteistä kuin Euroopan unionin talousarviosta saatuihin omiin resursseihin. Tämä poikkeaminen on poikkeussäännös, jonka perusteluna on poliittisten puolueiden erityinen ja ainutlaatuinen asema.

 

______________________________

1 EUVL 248, 16.9.2002, s. 1, asetus muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään nykyisen asetuksen hyväksymistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Yhteisrahoituksen vähimmäistasoa olisi mukautettava, jotta saataisiin luotua edellytykset, jotka suosivat Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ja kannustavat niitä varmistamaan riittävän pitkän aikavälin rahoitussuunnittelun.

(7) Yhteisrahoituksen vähimmäistasoa olisi mukautettava, jotta saataisiin luotua edellytykset, jotka parantavat Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ja kannustavat niitä varmistamaan riittävän pitkän aikavälin rahoitussuunnittelun. Euroopan tason poliittisia säätiöitä varten on säädettävä samasta yhteisrahoituksesta.

Perustelu

Selventävä täsmennys. Katso myös tarkistus 17.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Euroopan parlamentin vaalien eurooppalaisen luonteen vahvistamiseksi ja edistämiseksi olisi vahvistettava selkeästi, että EU:n talousarviosta saatuja määrärahoja voidaan käyttää myös Euroopan tason poliittisten puolueiden kampanjoiden rahoitukseen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, edellyttäen että kyseessä ei ole kansallisten poliittisten puolueiden tai niiden ehdokkaiden suora tai välillinen rahoittaminen,

(8) Euroopan parlamentin vaalien eurooppalaisen luonteen vahvistamiseksi ja edistämiseksi olisi vahvistettava selkeästi, että EU:n talousarviosta saatuja määrärahoja voidaan käyttää myös Euroopan tason poliittisten puolueiden kampanjoiden rahoitukseen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, edellyttäen että kyseessä ei ole kansallisten poliittisten puolueiden tai niiden ehdokkaiden suora tai välillinen rahoittaminen. Euroopan tason poliittiset puolueet toimivat erityisesti Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä selventääkseen vaalien eurooppalaista luonnetta. Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla koskevan säädöksen 8 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin vaalikulujen rahoitusta ja rajoittamista säädellään kunkin jäsenvaltion omilla säädöksillä. Kansallisia säädöksiä sovelletaan kansallisten vaalien vaalikuluihin ja kansanäänestyksiin.

Tarkistus 4

1 ARTIKLAN 1 KOHTA
2 artiklan 4 kohdan johdantokappale (asetus (EY) N:o 2004/2003)

”4. ’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’ yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka on oikeushenkilö jossakin jäsenvaltiossa, on yhteydessä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen ja toiminnallaan tukee ja täydentää Euroopan tason poliittisen puolueen tavoitteita suorittamalla erityisesti seuraavia tehtäviä:

”4. ’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’ yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka on siitä Euroopan tason poliittisesta puolueesta, johon se on yhteydessä, erillinen oikeushenkilö jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka sijaitsee, ja joka toiminnallaan tukee ja täydentää Euroopan tason poliittisen puolueen tavoitteita suorittamalla erityisesti seuraavia tehtäviä:

Perustelu

Mukautetaan säätiöitä koskevat perusteet puolueita koskeviin perusteisiin (asetuksen N:o 2004/2003 3 artiklan a alakohta).

Tarkistus 5

1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
4 artiklan 2 kohdan a alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

(2 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

a) asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut edellytykset;

Tarkistus 6

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 artiklan 4 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

”4. Euroopan tason poliittinen säätiö voi hakea rahoitusta sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, johon se on yhteydessä.

”4. Euroopan tason poliittinen säätiö voi hakea Euroopan unionin yhteisen talousarvion rahoitusta ainoastaan sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, johon se on yhteydessä.

Tarkistus 7

1 ARTIKLAN 3 KOHTA

4 artiklan 6 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

6. Euroopan tason poliittiselle säätiölle myönnettyjä varoja voidaan käyttää ainoastaan säätiön toiminnan rahoitukseen 2 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti.

6. Euroopan tason poliittiselle säätiölle myönnettyjä varoja käytetään ainoastaan säätiön toiminnan rahoitukseen 2 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Niitä ei voida missään tapauksessa käyttää vaalikampanjan rahoittamiseen.

Perustelu

Kohtaan lienee syytä sisällyttää nimenomainen täsmennys. Euroopan tason poliittisten puolueiden varojen hyväksyttävää käyttöä käsitellään uusitussa 8 artiklassa.

Tarkistus 8

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 1 kohdan b alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

b) ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut määrät lukuun ottamatta enintään 500 euron suuruisia lahjoituksia.

b) ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut määrät lukuun ottamatta enintään 500 euron suuruisia lahjoituksia vuodessa lahjoittajaa kohden.

Perustelu

Täsmennys ja yhdenmukaisuus 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen enimmäismäärän kanssa.

Tarkistus 9

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

2. Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevien kansallisten poliittisten puolueiden maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle puolueelle hyväksytään. Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia puolueen vuotuisesta talousarviosta.

2. Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevien kansallisten poliittisten puolueiden tai sen jäsenen (luonnollinen henkilö) maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle puolueelle hyväksytään. Kansallisten poliittisten puolueiden tai luonnollisen henkilön Euroopan tason poliittiselle puolueelle maksamien maksujen määrä voi olla enintään 40 prosenttia puolueen vuotuisesta talousarviosta.

Tarkistus 10

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

3. Euroopan tason poliittisen säätiön jäseninä olevien kansallisten poliittisten säätiöiden sekä Euroopan tason poliittisen puolueiden maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle säätiölle hyväksytään. Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia säätiön vuotuisesta talousarviosta.”

3. Euroopan tason poliittisen säätiön jäseninä olevien kansallisten poliittisten säätiöiden sekä Euroopan tason poliittisen puolueiden maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle säätiölle hyväksytään. Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia säätiön vuotuisesta talousarviosta ja ne eivät voi koostua varoista, jotka on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti Euroopan tason poliittiselle puolueelle Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

 

Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle.

Perustelu

Rajaava täydennys on tarpeen, koska sillä estetään säätiötä rahoittamasta myös sille itselleen kuuluvaa 15 prosentin rahoitusosuutta välillisesti unionin varoista, eli määrärahoista, jotka puolue saa unionin talousarviosta ja jotka kanavoitaisiin sitten säätiölle lahjoituksena.

Tarkistus 11

1 ARTIKLAN 6 KOHTA
7 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

1. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden, etenkään kansallisten poliittisten puolueiden, rahoitukseen. Kansallisiin puolueisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

1. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden, etenkään kansallisten poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden, rahoitukseen. Näihin kansallisiin puolueisiin ja ehdokkaisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

Tarkistus 12

1 ARTIKLAN 6 KOHTA
7 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävää poliittisen säätiöiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää Euroopan tai kansallisen tason poliittisten puolueiden eikä kansallisen tason säätiöiden rahoitukseen.”

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävää poliittisen säätiöiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää Euroopan tai kansallisen tason poliittisten puolueiden, ehdokkaiden eikä kansallisen tason säätiöiden rahoitukseen.”

Tarkistus 13

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

9 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

 

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

2. Irtaimen ja kiinteän omaisuuden arvostaminen sekä niitä koskevat poistot suoritetaan tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti, jotka hyväksytään 1 kohtaa noudattaen.

Perustelu

Asetus (EY) 2909/2000 kumottiin vuonna 2005. Omaisuuden arviointia koskevista menettelyistä on siten päätettävä täytäntöönpanotoimien avulla, jotka Euroopan parlamentti hyväksyy 1 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

Tarkistus 14

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN C ALAKOHTA
9 artiklan 7 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

”7. Jos Euroopan tason poliittisen puolueen tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden lopussa, jona se sai toiminta-avustuksen, osa ylijäämästä (enintään 25 % vuoden kokonaistuloista) voidaan – poiketen asetuksen (EY, Euratom) N:o 1995/2006 109 artiklassa säädetystä voiton kieltävästä säännöstä – siirtää seuraavalle vuodelle sillä edellytyksellä, että se käytetään kyseisen seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa.

”7. Jos Euroopan tason poliittisen puolueen tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden lopussa, jona se sai toiminta-avustuksen, osa ylijäämästä (enintään 25 % vuoden kokonaistuloista) voidaan – poiketen asetuksen (EY, Euratom) N:o 1995/2006 109 artiklassa säädetystä voiton kieltävästä säännöstä, jonka perusteluna on poliittisten puolueiden erityinen ja ainutlaatuinen asema – siirtää seuraavalle vuodelle sillä edellytyksellä, että se käytetään kyseisen seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa. Ulkopuolinen ja riippumaton tilintarkastaja, joka antaa 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen tilintarkastuslausunnon, todistaa lisäksi tarvittaessa oikeaksi tätä siirtoa koskevien säännösten moitteettoman toteuttamisen.

Perustelu

Valvonnan ja tilintarkastusten helpottamiseksi varojen siirto on rajattava oikeudellisiin sitoumuksiin, joista on jo sovittu vuonna N.

Tarkistus 15

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN C ALAKOHTA
9 artiklan 9 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

9. Edellä 8 kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos Euroopan tason poliittisen puolueen vararahasto ylittää 100 prosenttia sen keskimääräisestä vuotuisesta tulosta.”

9. Edellä 8 kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos Euroopan tason poliittisen puolueen vararahasto ylittää 100 prosenttia sen keskimääräisestä vuotuisesta tulosta. Ulkopuolinen ja riippumaton tilintarkastaja laatii lisäksi todistuksen näiden säännösten moitteettomasta toteuttamisesta.”

Tarkistus 16

1 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)
9 a artikla (uusi) (asetus (EY) N:o 2004/2003)

 

(8 a) Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

 

9 a artikla

 

Avoimuus

 

Euroopan parlamentti julkaisee Internet-sivustollaan tätä tarkoitusta varten luodulla sivulla jokaiselta varainhoitovuodelta, jona avustuksia on maksettu, seuraavat asiakirjat:

 

– taulukko kaikille Euroopan tason poliittisille puolueille ja poliittisille säätiöille maksetuista summista;

 

– Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymät tämän asetuksen täytäntöönpanotoimet.”

Tarkistus 17

1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

”2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnetty rahoitus saa olla enintään 85 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön talousarviosta. Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle.”

”2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnetty rahoitus saa olla enintään 85 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen tai poliittisen säätiön avustuskelpoisista kustannuksista. Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle.”

Perustelu

Selkeämpi terminologia, jota on jo käytetty varainhoitoasetuksessa, täytäntöönpanomenettelyissä ja puhemiehistön päätöksessä vuodelta 2004. Ilman tätä korjausta poliittisen säätiön talousarvion rahoitukselle ei olisi määrättyä enimmäisprosenttimäärää, mistä aiheutuisi lainsäädännöllinen porsaanreikä.

Tarkistus 18

1 A ARTIKLA (uusi)

 

1 a artikla

 

Siirtymäsäännös

 

Tässä asetuksessa säädettyjä säännöksiä sovelletaan avustuksiin, jotka myönnetään Euroopan poliittisille puolueille varainhoitovuodesta 2008 lähtien.

 

Varainhoitovuonna 2008 kaikkien hakemusten, joilla anotaan rahoitusta asetuksen (EY) N:o 2004/2003 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille Euroopan tason poliittisille säätiöille, on liityttävä yksinomaan 1. syyskuuta 2008 jälkeen kertyneisiin avustuskelpoisiin kustannuksiin.

 

Euroopan poliittiset puolueet, jotka ovat asianmukaisesti jättäneet vuotta 2008 koskevat avustushakemuksensa, voivat kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta jättää lisärahoitushakemuksen tähän asetukseen tehtyjen muutosten perusteella sekä tarvittaessa avustushakemuksen säätiölle, joka on yhteydessä poliittiseen puolueeseen. Euroopan parlamentti hyväksyy asianmukaiset täytäntöönpanotoimet.


PERUSTELUT

Esittelijä pitää komission ehdotusta kokonaisuutena tarkastellen myönteisenä ja suosittelee, että se hyväksytään hänen esittämineen tarkistuksineen, joilla on pyritty lähinnä täsmentämiseen. Esittelijä varaa itselleen oikeuden tehdä lisätarkistuksia, jos se vaikuttaa olevan tarpeen neuvoston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

Ehdotuksessa käsitellään kolmea aihetta, joihin Euroopan parlamentti puuttui viimeisimmässä Euroopan tason poliittisia puolueita koskevassa päätöslauselmassa(1), jossa esitettiin yhteenveto siihen saakka sovelletuista rahoitusmenetelmistä ja tehtiin ehdotuksia niiden parantamiseksi ja kehittämiseksi. Aiheet olivat:

1.        rahoitusmääräysten sopeuttaminen varojen käyttöä koskeviin poliittisten puolueiden erityistarpeisiin(2),

2.        Euroopan tason poliittisten puolueiden aseman tunnustaminen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä ja tähän kytkeytyvä tukivarojen kyseiseen tarkoitukseen käyttämisen perusteltavuuden tunnustaminen(3), ja

3.        mahdollisuus Euroopan tason poliittisten säätiöiden tukemiseen, jotka täydentävät Euroopan tason poliittisten puolueiden toimintaa poliittisella tiedottamisella ja koulutuksella(4).

Aihekohtainen tarkastelu:

1. Rahoitusmääräykset

Toiston välttämiseksi lienee paikallaan viitata komission kattaviin perusteluihin. Kyse on kahdesta Euroopan tason poliittisten puolueiden perustelluksi osoittamasta pyynnöstä eli

–         mahdollisuudesta siirtää enintään 25 prosenttia puolueen tietyn vuoden kokonaistuloista seuraavan vuoden alkuneljännekselle ja lisätä siten joustavuutta varainhoitovuodesta toiseen siirryttäessä, jotta muuttuviin olosuhteisiin voidaan reagoida lyhyellä aikavälillä, ja

–         mahdollisuudesta muodostaa vuosien mittaan omien varojen (jäsenpuolueiden ja yksittäisten jäsenten lahjoitukset ja maksuosuudet) avulla tietynsuuruinen vararahasto, jonka arvo rajataan komission ehdotuksessa sataan prosenttiin Euroopan tason poliittisten puolueiden keskimääräisistä kokonaisvaroista.

Ensimmäinen muutos merkitsee poikkeamista varainhoitoasetuksen 109 artiklassa asetetusta voiton kieltämisestä; kielto tarkoittaa käytännössä, että tukikelpoisen instanssin saamasta avustuksesta ei saa jäädä mitään kyseisen instanssin kassaan varainhoitovuoden lopussa. On käynyt ilmi, että varainhoitoasetuksessa – jonka perusteella Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus on periaatteessa järjestetty – oleva avustusten käsite soveltuu vain osittain poliittisten puolueiden tunnuspiirteisiin ja tarpeisiin.

Komissio pitää toistakin muutosta poikkeamisena voittoa koskevasta kiellosta ja luonnehtii sitä sellaiseksi. Muutosta voitaisiin kuitenkin pitää myös täsmennyksenä, jolla selvennetään kyseisen normin tarkoitusta: itse avustuksesta ei saa koitua ylijäämää vuoden loppuun mennessä, mutta samaa periaatetta ei sovelleta kolmansien tekemiin lahjoituksiin tai jäsenten maksuosuuksiin.

2. Euroopan tason poliittisten puolueiden asema Euroopan parlamentin vaaleissa

Komissio täsmentää ehdotuksessaan kysymystä, josta ei ole säädetty erikseen nyt voimassa olevassa asetuksessa. Yhä uudelleen on esitetty, että Euroopan tason puolueiden tunnustaminen on tarkoituksenmukaista ainoastaan siinä tapauksessa, että ne voivat osallistua Euroopan parlamentin vaaleja koskevaan kampanjointiin. Tällainen oletus vaikuttaa perustellulta, kun otetaan huomioon tällaisten puolueiden oikeusperustan muodostavan, Maastrichtin sopimuksella EY:n perustamissopimukseen lisätyn 191 artiklan sanamuoto. Elleivät nämä puolueet kykene aktivoitumaan vaalikampanjoinnissa, kuinka ne voivat kehittyä Euroopan politiikan toimijoiksi, edistää kansalaisten eurooppalaisen tietoisuuden muodostumista ja ilmaista näiden poliittista tahtoa. Euroopan tason poliittinen puolue voi käyttää saamaansa rahoitustukea tällaiseen toimintaan. Euroopan tason poliittinen puolue voi täydentää kansallisen puolueen toteuttamaa Euroopan parlamentin vaaleja koskevaa kampanjaa ilman, että tätä pidetään jäsenpuolueen tai -puolueiden laittomana rahoituksena.

Asetusehdotuksen vastaavassa säännöksessä, eli 8 artiklan 3 kohdassa, on kuitenkin kauneusvirhe, joka voi johtaa virheellisiin tulkintoihin ja joka sisältyy jo voimassa olevan asetuksen 3 artiklan d kohtaan. Kun asetuksen 8 artiklan kolmannessa kohdassa käsitellään Euroopan parlamentin vaaleja, "joihin ne [Euroopan tason poliittiset puolueet] osallistuvat 3 artiklan d kohdan mukaisesti, kyse ei ole siitä, että Euroopan tason poliittisen puolue asettaisi omia ehdokkaita – mihin se ei nykyisellään pysty – vaan jäsenpuolueiden on asetettava ehdokkaita tai ainakin ilmoitettava asettavansa ehdokkaita.

3. Euroopan tason poliittisten säätiöiden edistäminen

Komission ehdotuksen merkittävimpänä uutena piirteenä on mahdollisuus tukea unionin talousarviosta sekä Euroopan tason poliittisia puolueita että niihin kytkeytyviä Euroopan tason poliittisia säätiöitä. Useissa jäsenvaltioissa on puolueisiin läheisesti kytkeytyviä poliittisia säätiöitä. Poliittiset säätiöt tekevät jo nykyisin rajatylittävää yhteistyötä(5). Euroopan tason poliittisten yhteisöjen kanssa läheisten ja tiettyjä sellaisia tehtäviä, joihin Euroopan tason poliittiset puolueet eivät voineet paneutua lainkaan tai eivät ainakaan riittävästi, hoitavien säätiöiden perustamiselta puuttui kuitenkin pitkään järjestelmä ja rahoitusperusta. Komissio ehdotti tilanteen ratkaistakseen vuodeksi 2007 pilottihanketta, joka mahdollistaa rahoitustuen myöntämisen Euroopan tason poliittisten säätiöiden perustamista ja niiden toiminnan organisoimista varten(6). Tämä on kuitenkin rajattu enintään kahteen vuoteen ja se on siirtymäkauden ratkaisu, kunnes rahoitustukea varten on saatu oikeusperusta. Euroopan tason poliittisten säätiöiden tehtäviin kuuluu Eurooppa-politiikkaa koskeva koulutus, siitä käytävien keskustelujen ja prosessien seuranta ja analysoiminen (ajatusmylly-toiminnot) sekä foorumin perustaminen nykyisten kansallisten säätiöiden yhteistyötä varten.

Euroopan tason poliittisia säätiöitä koskevat uudet säännökset voidaan tiivistää seuraavasti:

–         Säätiöt on puolueiden tavoin perustettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja niillä on oltava oikeushenkilöys. Säätiöt voidaan perustaa välittömästi itsenäisinä tai nykyisten säätiöiden tai muiden instanssien yhteenliittymänä. Asetuksessa ei edellytetä puolueiden myöntämää rekisteröintiä ja siihen kytkeytyvää tunnustamista. Siinä pelkästään mahdollistetaan tukeminen Euroopan parlamentin toimintapuolen talousarviosta, mihin liittyy tiettyjä edellytyksiä.

–         Tukeminen edellyttää, että säätiö kytkeytyy läheisesti Euroopan unionilta tukea saavaan Euroopan tason puolueeseen. Puolueen ja säätiön välisen suhteen yksityiskohdat ja niiden hallintotoimintojen ja johtamisrakenteiden asianmukainen toisistaan erottaminen jätetään asetuksessa puolueen ja säätiön väliseksi asiaksi.

–         Säätiöllä on oltava poliittisen säätiön tavanomaista toimintaa vastaava toimiala (2 artiklan 4 kohdassa oleva määritelmä (uusi)) ja sen on noudatettava vapauden, demokratian ja perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen periaatteita sekä oikeusvaltion periaatteita. Edellytyksen täyttyminen voidaan tarkastaa puolueita varten määrätyssä tarkistamismenettelyssä (asetuksen 5 artikla). Säätiö menettää oikeuden tukeen, jos siihen kytköksissä oleva puolue sanoutuu säätiöstä irti.

–         Säätiö hakee "rahoitusta sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, johon se on yhteydessä". Sanamuotoa on tarkoitus täsmentää Euroopan parlamentin täytäntöönpanosäännöissä.

–         Säätiö voi käyttää tukivaroja pelkästään määritelmänsä mukaiseen toimintaan ja niitä ei etenkään voida käyttää suoraan tai välillisesti poliittisten puolueiden tai kansallisten säätiöiden rahoittamiseen (7 artikla täydennettynä, ks. myös täsmentävä tarkistus 5).

–         Säätiön laskutukseen ja lahjoitusten hyväksyttävyyteen sovelletaan samoja vaatimuksia kuin puolueiden kohdalla. Ne voivat hankkia 40 prosenttia rahoituksestaan jäsensäätiöiden tai Euroopan tason poliittisten puolueiden maksuosuuksilla (ks. tarkistus 6).

–         Ehdotuksen 9 artiklassa olevia toteuttamista ja valvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös säätiöille myönnettyihin tukivaroihin (asetuksen 4 artiklan 5 kohdan (uusi) loppuosa). Siten uusia säännöksiä varojen siirrettävyydestä toiselle vuodelle ja vararahastojen perustamisesta sovelletaan myös säätiöihin.

–         Tukivarat jaetaan säätiöiden kesken samoin perustein kuin niihin yhteydessä olevien puolueiden varat (asetuksen 10 artiklan 1 kohta), eli 15 prosentin tasaosuuksin ja 85 prosenttia Euroopan parlamentissa olevan yhteyspuolueen jäsenmäärän mukaisesti.

–         Puolueiden ja säätiöiden tukemisen enimmäisrajana sovelletaan 85 prosenttia vuosittaisesta talousarviosta. Tällä otetaan huomioon kummankin saajaryhmän erityispiirteet (ks. tarkistus 17).

Euroopan parlamentin on annettava muutetun asetuksen soveltamista arvioiva mietintö 15. helmikuuta 2011 mennessä.

(1)

23. maaliskuuta 2006 annettu päätöslauselma, joka perustui perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintöön A6-0042/2006, esittelijä: Jo Leinen.

(2)

Päätöslauselman 13 kohdan d ja e alakohta.

(3)

Päätöslauselman 14 kohdan c alakohta.

(4)

Päätöslauselman 14 kohdan a alakohta.

(5)

Kuten poliittisten säätiöiden eurooppalainen verkosto osoittaa.

(6)

Talousarvion kohta 15 06 07.


budjettivaliokunnaN LAUSUNTO  (10.10.2007)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Valmistelija: Catherine Guy-Quint

LYHYET PERUSTELUT

Perustamissopimuksen 191 artiklassa tunnustetaan Euroopan tason poliittisten puolueiden perustavanlaatuinen asema, joka myötävaikuttaa eurooppalaisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen. Tämä muodostaa myös perustan, jolta on mahdollista rahoittaa julkisista varoista Euroopan tason poliittisia puolueita. Perustamissopimuksessa ei kuitenkaan mainita Euroopan tason poliittisia säätiöitä.

Kyseisessä ehdotuksessa vastataan osittain lausumaan, jonka budjettivaliokunta ja sen esittelijä neuvottelivat varainhoitoasetuksen tarkistamisesta sen uudistamisen yhteydessä joulukuussa 2006(1):

2.        Ehdotus komission lausumaksi Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksesta

"Komissio sitoutuu toimittamaan mahdollisuuksien mukaan ennen vuoden 2007 helmikuuta ehdotuksen Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta ottamalla käyttöön aiheelliset säännökset, joiden nojalla omat varat, erityisesti Euroopan tason poliittisen puolueen vuositoiminnassa keräämät maksut ja jäsenmaksut, jotka ylittävät 25 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista, jotka jäävät asetuksen (EY) N:o 2004/2003 10 artiklan 2 kohdan nojalla avustuksen saajan vastattaviksi, vapautetaan sen varainhoitoasetuksen 109 artiklassa säädetyn säännön piiristä, jonka mukaan avustuksen tarkoituksena tai tuloksena ei saa olla voiton tuottaminen avustuksen saajalle."

Ehdotetut tarkistukset kohdistuvat siis ainoastaan Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen noudattamiseen.

On mainittava, että talousarviomenettelyn 2008 yhteydessä on esitetty talousarvioluonnokseen kaksi tarkistusta, jotka koskevat Euroopan tason poliittisia säätiöitä ja joissa pyydetään luomaan Euroopan parlamenttia koskevaan pääluokkaan budjettikohta, johon sovelletaan pro memoria -menettelyä ja jota varten otetaan varaukseen viisi miljoonaa euroa odotettaessa oikeudellisen perustan hyväksymistä.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 a) Kun toiminnan toteuttaminen edellyttää taloudellisen tuen myöntämistä kolmannelle, esimerkiksi poliittiselle nuorisojärjestölle, Euroopan tason poliittinen puolue voi antaa tätä tukea noudattamalla Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20021 120 artiklan 2 kohdassa ja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/20022 184 a artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

 

_________________

1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

 

2 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. Asetus viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom)N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään sovittamaan yhteen lainsäädäntöehdotus ja parlamentin kanta.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Jotta voitaisiin parantaa puolueiden pitkän aikavälin rahoitussuunnitteluvalmiuksia, ottaa huomioon vuosittain vaihtuvat rahoitustarpeet ja vahvistaa puolueiden kannustimia olla nojautumatta pelkästään julkiseen rahoitukseen, Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi voitava muodostaa rajoitetusti vararahastoja, jotka perustuvat muista lähteistä kuin Euroopan unionin talousarviosta saatuihin omiin resursseihin.

Jotta voitaisiin parantaa puolueiden pitkän aikavälin rahoitussuunnitteluvalmiuksia, ottaa huomioon vuosittain vaihtuvat rahoitustarpeet ja vahvistaa puolueiden kannustimia olla nojautumatta pelkästään julkiseen rahoitukseen, Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi voitava – poiketen asetuksen (EY, Euratom) N:o 1995/2006 109 artiklan 2 kohdassa säädetystä voiton tuottamisen kieltävästä säännöstä – muodostaa rajoitetusti vararahastoja, jotka perustuvat muista lähteistä kuin Euroopan unionin talousarviosta saatuihin omiin resursseihin.

Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään nykyisen asetuksen hyväksymistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 3

1 ARTIKLAN 1 KOHTA

2 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 2004/2003)

 

4 a. "rahoituksella" asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 108 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua avustusta.

Perustelu

Terminologian selventäminen ja yhdenmukaisuus varainhoitoasetuksen kanssa.

Tarkistus 4

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 1 kohdan b alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

b) ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut määrät lukuun ottamatta enintään 500 euron suuruisia lahjoituksia.

b) ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut määrät lukuun ottamatta enintään 500 euron suuruisia lahjoituksia vuodessa lahjoittajaa kohden.

Perustelu

Täsmennys ja yhdenmukaisuus 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen enimmäismäärän kanssa.

Tarkistus 5

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

2. Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevien kansallisten poliittisten puolueiden maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle puolueelle hyväksytään. Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia puolueen vuotuisesta talousarviosta.

2. Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevien kansallisten poliittisten puolueiden tai sen jäsenen (luonnollinen henkilö) maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle puolueelle hyväksytään. Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevien kansallisten poliittisten puolueiden Euroopan tason poliittiselle puolueelle maksamien maksujen määrä voi olla enintään 40 prosenttia puolueen vuotuisesta talousarviosta.

Perustelu

Selvennys, sillä tietyt Euroopan tason poliittiset puolueet antavat luonnollisille henkilöille mahdollisuuden liittyä niiden henkilöjäseniksi.

Tarkistus 6

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN A ALAKOHTA

9 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

Tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyistä säätää tulojen ja menojen hyväksyjä.

Tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyistä säätää Euroopan parlamentti.

Perustelu

Tällä selvennyksellä täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymismenettelystä tulee avoimempi, kun vastuukysymykset ovat yleisölle selkeät.

Tarkistus 7

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

9 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

 

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Irtaimen ja kiinteän omaisuuden arvostaminen sekä niitä koskevat poistot suoritetaan tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti, jotka hyväksytään 1 kohtaa noudattaen."

Perustelu

Asetus (EY) 2909/2000 kumottiin vuonna 2005. Omaisuuden arviointia koskevista menettelyistä on siten päätettävä täytäntöönpanotoimien avulla, jotka Euroopan parlamentti hyväksyy 1 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

Tarkistus 8

1 ARTIKLAN 9 KOHTA

10 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnetty rahoitus saa olla enintään 85 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön talousarviosta. Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle.

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnetty rahoitus saa olla enintään 85 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön avustuskelpoisista kustannuksista. Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle.

Perustelu

Selkeämpi terminologia, jota on jo käytetty varainhoitoasetuksessa, täytäntöönpanomenettelyissä ja puhemiehistön päätöksessä vuodelta 2004.

Liite

Menettely avustuksen saamiseksi Euroopan parlamentilta

varainhoitovuonna N

Vuosi N-1

kesäkuu N-1

Euroopan parlamentti julkaisee ehdotuspyynnön, jossa vahvistetaan avustuksen myöntämisperusteet, yhteisön rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset menettelyt (varainhoitoasetuksen 110 artiklan 2 kohta) ja hyväksymismenettelyä koskevat päivät

 

15. marraskuuta N-1

Avustuksen saajien esittämien avustuspyyntöjen jättämistä koskeva määräpäivä

Vuosi N

15. helmikuuta N

 

Puhemiehistön päätös määrärahojen jakamisesta ja avustusten myöntämisestä Euroopan tason poliittisille puolueille

 

15. maaliskuuta N

 

Avustussopimuksen allekirjoittamisen määräpäivä Euroopan tason poliittisen puolueen sekä valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän välillä

 

30. maaliskuuta N

 

80 %:n ennakkomaksun maksaminen avustuksen summasta

Vuosi N+1

31. maaliskuuta N+1

Euroopan parlamentti julkaisee vuosittaisessa selvityksessä yksityiskohtaiset tiedot kullekin Euroopan tason poliittiselle puolueelle myönnetystä teknisestä tuesta

 

30. kesäkuuta N+1

Euroopan parlamentti julkaisee verkkosivustollaan kaikki tietyn varainhoitovuoden aikana myöntämänsä avustukset seuraavan varainhoitovuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa

 

Päivä T

ennen 15. toukokuuta N+1

Euroopan tason poliittinen puolue esittää pyynnön loppusumman maksamisesta, johon liittyy lopullinen selvitys työohjelman toteuttamisesta, lopullinen tilinpäätös kertyneistä avustuskelpoisista kustannuksista, täydellinen tuloslaskelma ja ulkoisen tilintarkastajan kertomus

 

T+60 päivää

Euroopan parlamentin puhemiehistö hyväksyy toimintakertomuksen ja lopullisen tilinpäätöksen

 

T+ 90 päivää

Parlamentti maksaa loppumaksun tai perii takaisin liikaa maksetut summat

 

 

Asiakirjojen säilyttäminen:

Avustuksen saaja pitää Euroopan parlamentin saatavilla avustussopimusta koskevat asiakirjat viiden vuoden ajan loppumaksun maksupäivästä lähtien.

 

 

Valvonta ja tilintarkastus:

Avustuksen saaja auttaa Euroopan parlamenttia toteuttamaan avustuksen käyttöä koskevan tilintarkastuksen. Tilintarkastuksia voidaan suorittaa avustussopimuksen toteuttamisajan kuluessa loppumaksun maksamiseen asti sekä viiden vuoden kuluessa loppumaksun maksamispäivästä lähtien.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan tason poliittisten puolueiden säännöt ja rahoitus

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

AFCO

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.9.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Catherine Guy-Quint

17.7.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

13.9.2007

9.10.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.10.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thijs Berman, Richard Corbett

(1)

Hyväksytyt tekstit, 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.


talousarvion valvontavaliokunnaN LAUSUNTO (4.10.2007)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Valmistelija: Véronique Mathieu

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella asetuksen N:o 2004/2003 tarkistamisesta pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

-   Sallitaan poliittisten puolueiden – poiketen varainhoitoasetuksen 109 artiklassa säädetystä voiton kieltävästä säännöstä – siirtää tietty prosenttiosuus (25 %) tietyn vuoden kokonaistuloista seuraavan vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

-   Sallitaan Euroopan tason poliittisten puolueiden muodostaa vararahastoja säästämällä puolueiden hankkimia varoja, jotka ylittävät yhteisrahoituksen uuden alennetun vähimmäistason, joka on 15 %.

-   Sallitaan Euroopan tason poliittisille säätiöille merkittävä asema Euroopan tason poliittisten puolueiden toiminnan ja tavoitteiden tukemisessa ja edistämisessä.

-   Vahvistetaan selkeästi, että EU:n talousarviosta saatuja määrärahoja voidaan käyttää myös Euroopan tason poliittisten puolueiden kampanjoiden rahoitukseen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, edellyttäen että kyseessä ei ole kansallisten poliittisten puolueiden tai niiden ehdokkaiden suora tai välillinen rahoittaminen.

Valmistelija huomauttaa, että Euroopan parlamentin puhemiehistö tarkastelee vuosittain pääsihteerin laatimaa selvitystä Euroopan tason poliittisille puolueille annettuja tukia koskevan budjettikohdan toteuttamisesta ja että komission ehdotuksella pyritään korjaamaan puutteita ja täyttämään aukkoja, jotka ovat tulleet ilmi näissä selvityksissä sekä parlamentin 23. maaliskuuta 2006 antamassa päätöslauselmassa.(1)

Valmistelijan kanta komission ehdotuksiin on yleisesti ottaen myönteinen, koska ne vastaavat parlamentin jo esittämiä toiveita.

Tarkasteltuaan komission tekstiä perusteellisesti valmistelija havaitsi kuitenkin joitakin kohtia, joita on syytä pohtia ja joiden vuoksi valmistelija on laatinut joitakin tarkistuksia tekstin selventämiseksi asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi ehdotuksen aiheellisuutta.

Tarkistukset itsessään eivät kaipaa selityksiä, mutta valmistelija haluaisi huomauttaa vielä yhdestä asiasta.

Ehdotuksen 9 artiklan uuden 8 ja 9 kohdan, sellaisina kuin ne ovat laadittuina tällä hetkellä, merkitys ja käytännön vaikutus eivät ole täysin selviä. Valmistelija ei esitä niihin tarkistuksia. Hän kehottaa kuitenkin asiasta vastaavaa valiokuntaa käsittelemään näiden kohtien täsmällistä sanamuotoa ennen kuin ehdotuksesta äänestetään, jotta niiden merkitys ja oikeudellinen vaikutus selkenevät.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

1 ARTIKLAN 1 KOHTA
2 artiklan 4 kohdan johdantokappale (asetus (EY) N:o 2004/2003)

4) ’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’ yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka on oikeushenkilö jossakin jäsenvaltiossa, on yhteydessä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen ja toiminnallaan tukee ja täydentää Euroopan tason poliittisen puolueen tavoitteita suorittamalla erityisesti seuraavia tehtäviä:

4) ’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’ yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka on siitä Euroopan tason poliittisesta puolueesta, johon se on yhteydessä, erillinen oikeushenkilö jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka sijaitsee, ja toiminnallaan tukee ja täydentää Euroopan tason poliittisen puolueen tavoitteita suorittamalla erityisesti seuraavia tehtäviä:

Perustelu

Mukautetaan säätiöitä koskevat perusteet puolueita koskeviin perusteisiin (asetuksen N:o 2004/2003 3 artiklan a alakohta).

Tarkistus 2

1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
4 artiklan 2 kohdan a alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

 

2 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

"a) asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut edellytykset;"

Tarkistus 3

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 artiklan 4 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

4. Euroopan tason poliittinen säätiö voi hakea rahoitusta sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, johon se on yhteydessä.

4. Euroopan tason poliittinen säätiö hakee rahoitusta erillään siitä Euroopan tason poliittisesta puolueesta, johon se on yhteydessä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään erottamaan säätiöitä koskevat menettelyt puolueita koskevista menettelyistä.

Tarkistus 4

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

b) ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut määrät lukuun ottamatta enintään 500 euron suuruisia lahjoituksia.

b) ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut määrät lukuun ottamatta enintään 2 500 euron suuruisia lahjoituksia.

Tarkistus 5

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

3. Euroopan tason poliittisen säätiön jäseninä olevien kansallisten poliittisten säätiöiden sekä Euroopan tason poliittisen puolueiden maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle säätiölle hyväksytään. Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia säätiön vuotuisesta talousarviosta.”

3. Euroopan tason poliittisen säätiön jäseninä olevien kansallisten poliittisten säätiöiden sekä Euroopan tason poliittisen puolueiden maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle säätiölle hyväksytään. Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia säätiön vuotuisesta talousarviosta ja niissä on noudatettava 10 artiklan 2 kohdan säännöksiä. Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle."

Tarkistus 6

1 ARTIKLAN 6 KOHTA

7 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

1. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden, etenkään kansallisten poliittisten puolueiden, rahoitukseen. Kansallisiin puolueisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

1. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden, etenkään kansallisten poliittisten puolueiden tai yksittäisten ehdokkaiden, rahoitukseen. Kansallisiin puolueisiin ja yksittäisiin ehdokkaisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

Tarkistus 7

1 ARTIKLAN 6 KOHTA

7 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävää poliittisen säätiöiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää Euroopan tai kansallisen tason poliittisten puolueiden eikä kansallisen tason säätiöiden rahoitukseen.”

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävää poliittisen säätiöiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää Euroopan tai kansallisen tason poliittisten puolueiden, yksittäisten ehdokkaiden eikä kansallisen tason säätiöiden rahoitukseen.”

Tarkistus 8

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)
9 artiklan 3 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 2004/2003)

 

b a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:

 

"3 a. Asiasta vastaava valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi lisäksi suorittaa tarkastuksia jälkikäteen ja paikan päällä, jos hän pitää sitä aiheellisena, varainhoitoasetuksen 60 artiklan 4 kohdan mukaisesti."

Tarkistus 9

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN C ALAKOHTA
9 artiklan 7 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

7. Jos Euroopan tason poliittisen puolueen tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden lopussa, jona se sai toiminta-avustuksen, osa ylijäämästä (enintään 25 % vuoden kokonaistuloista) voidaan – poiketen asetuksen (EY, Euratom) N:o 1995/2006 109 artiklassa säädetystä voiton kieltävästä säännöstä – siirtää seuraavalle vuodelle sillä edellytyksellä, että se käytetään kyseisen seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa.

7. Jos Euroopan tason poliittisen puolueen tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden lopussa, jona se sai toiminta-avustuksen, osa ylijäämästä (enintään 25 % vuoden kokonaistuloista) voidaan – poiketen asetuksen (EY, Euratom) N:o 1995/2006 109 artiklassa säädetystä voiton kieltävästä säännöstä – siirtää seuraavalle vuodelle sillä edellytyksellä, että se käytetään kyseisen seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa. Ulkopuolinen ja riippumaton tilintarkastaja, joka antaa 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen tilintarkastuslausunnon, todistaa lisäksi tarvittaessa oikeaksi tätä siirtoa koskevien säännösten moitteettoman toteuttamisen.

 

Ainoastaan ennen vuoden N loppua sääntöjen mukaisesti sidotut menot voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle.

Perustelu

Valvonnan ja tilintarkastusten helpottamiseksi varojen siirto on rajattava oikeudellisiin sitoumuksiin, joista on jo sovittu vuonna N.

Tarkistus 10

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN C ALAKOHTA

9 artiklan 9 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

9. Edellä 8 kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos Euroopan tason poliittisen puolueen vararahasto ylittää 100 prosenttia sen keskimääräisestä vuotuisesta tulosta.”

9. Edellä 8 kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos Euroopan tason poliittisen puolueen vararahasto ylittää 100 prosenttia sen keskimääräisestä vuotuisesta tulosta. Ulkopuolinen ja riippumaton tilintarkastaja laatii lisäksi todistuksen näiden säännösten moitteettomasta toteuttamisesta.

Tarkistus 11

1 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

9 a artikla (uusi) (asetus (EY) N:o 2004/2003)

 

(8 a) Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

 

"9 a artikla

 

Avoimuus

 

Euroopan parlamentti julkaisee Internet-sivustollaan tätä tarkoitusta varten luodulla sivulla jokaiselta varainhoitovuodelta, jona avustuksia on maksettu, seuraavat asiakirjat:

 

– taulukko kaikille Euroopan tason poliittisille puolueille tai säätiöille maksetuista summista

 

– 9 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa mainittujen ulkopuolisten ja riippumattomien tilintarkastajien toimittamat vuosittaiset tilintarkastuslausunnot

 

– 12 artiklassa tarkoitettu Euroopan parlamentin pääsihteerin vuosittainen kertomus rahoitetuista toimista

 

– Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymät tämän asetuksen täytäntöönpanotoimet.”

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan tason poliittisten puolueiden säännöt ja rahoitus

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

AFCO

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

3.9.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Véronique Mathieu

17.7.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.10.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

12

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Esther De Lange, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Véronique Mathieu

(1)

AFCO-valiokunnan mietintö Euroopan tason poliittista puolueista A6-0042/2006.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan tason poliittisten puolueiden säännöt ja rahoitus

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.6.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

3.9.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.9.2007

CONT

3.9.2007

JURI

3.9.2007

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

3.10.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jo Leinen

2.5.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

16.7.2007

11.9.2007

1.10.2007

 

Hyväksytty (pvä)

22.10.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Alain Lamassoure, György Schöpflin

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.10.2007

Päivitetty viimeksi: 31. lokakuuta 2007Oikeudellinen huomautus