Διαδικασία : 2007/0115(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0413/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0413/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2007 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0492

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 121kWORD 54k
25 Οκτωβρίου 2007
PE 392.167v02-00 A6-0413/2007

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τεσσάρων σχετικών συμφωνιών

(12641/2007 – C6-0350/2007 – 2007/0115(AVC))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Helmuth Markov

(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τεσσάρων σχετικών συμφωνιών

(12641/2007 – C6-0350/2007 – 2007/0115(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (12641/2007)(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 310 και το άρθρο 300, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ (C6-0350/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0413/2007),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0333 - 2007/0115(AVC)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

17.7.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Helmuth Markov

27.6.2007

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

27.6.2007

Ημερομηνία έγκρισης

12.9.2007

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 31 Οκτωβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου