Διαδικασία : 2007/2086(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0415/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0415/2007

Συζήτηση :

PV 12/11/2007 - 17
CRE 12/11/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2007 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0503

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 267kWORD 228k
30 Οκτωβρίου 2007
PE 390.450v02-00 A6-0415/2007

σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία

(2007/2086(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγητής: Pál Schmitt

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία

(2007/20862007/2086(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 149, 150 και 152 της Συνθήκη ΕΚ,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελσίνκι και τη δήλωση της Νίκαιας σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του λειτουργία στην Ευρώπη,

–       έχοντας υπόψη τη Λευκή βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

–       έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για μια "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία" (COM(2007)0279),

–       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής του προγράμματος (EYES 2004) για το Ευρωπαϊκό Έτος Παιδείας μέσω του Αθλητισμού (COM(2005)0680),

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη βελτίωση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού για τα παιδιά και τους νέους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (Rec(2003)6),

–       έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μία ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρονίων παθήσεων» (COM(2005)0637),

–       έχοντας υπόψη την μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές για τη φυσική αγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 1997 σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού(1),

         έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη(2),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με το ντόπινγκ στον αθλητισμό(3),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα I-17 και III-282 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (Συνταγματική Συνθήκη)

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καθώς και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0415/2007),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσική αγωγή (ΦΑ) είναι το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη, εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό βάρος που προκαλείται από την καθιστική ζωή και την ακατάλληλη δίαιτα, οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε κακή υγεία και σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ασθένειες με ακριβές περιπλοκές, όπως είναι η υπέρταση, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές νόσοι, πλήττει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ, περιλαμβανομένου του 1/4 των παιδιών περίπου,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχολική ΦΑ και ο αθλητισμός είναι από τα κυριότερα μέσα κοινωνικής ενσωμάτωσης, για ορισμένες όμως μειονότητες και θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και για τα παιδιά με αναπηρία, η πλήρης συμμετοχή στη σωματική άσκηση πολύ συχνά δεν είναι εξασφαλισμένη και δημιουργεί πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μαθημάτων φυσικής αγωγής παρουσίασε πτώση κατά την παρελθούσα δεκαετία, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης των καθηγητών φυσικής αγωγής των κρατών μελών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και ότι λόγω των αυξανόμενων αυτών διαφορών η ΦΑ διδάσκεται στην πράξη στα σχολεία από καθηγητές με ανεπαρκή ειδίκευση,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός με στόχο τη συμφιλίωση των σχολικών και εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και την καλύτερη χρήση των υφισταμένων εγκαταστάσεων και ότι η σύνδεση μεταξύ τους διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στο δίκτυο των εταιρικών σχέσεων στον τομέα αυτό και ότι η γονική υποστήριξη για τις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά τους και είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και προγράμματα,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει την ΦΑ και τον αθλητισμό και εκείνα που διέπουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ στις δραστηριότητες αυτές είναι εξίσου αβέβαια,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η δημόσια υγεία και η προστασία των ανηλίκων αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ντόπινγκ στον αθλητισμό,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα καταπολέμησης του καπνίσματος, ιδιαίτερα σε νέους εφηβικής ηλικίας,

1.      επιβεβαιώνει το θεμιτό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αθλητισμό, ιδιαίτερα δε στις κοινωνικές και πολιτιστικές του πτυχές, καθώς και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές αξίες που μεταδίδει ο αθλητισμός όπως η αυτοπειθαρχία, η διερεύνηση των προσωπικών ορίων, η αλληλεγγύη, η ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός του αντιπάλου, η κοινωνική ένταξη, η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, το ομαδικό πνεύμα, η ανεκτικότητα, και το έντιμο παιγνίδι·

2.      τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των δηλώσεων του Άμστερνταμ και της Νίκαιας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού στην Ευρώπη και της κοινωνικής του λειτουργίας, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή των κοινών πολιτικών,

3.      τονίζει ότι στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών μας κοινωνιών, ο αθλητισμός πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο που πρέπει να χρησιμοποιείται στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, και ότι τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία και παράλληλα συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία·

4.      καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της υγείας στο πλαίσιο των σχολικών και προσχολικών προγραμμάτων διδασκαλίας, προωθώντας μια σωματική δραστηριότητα ειδική για τη συγκεκριμένη ηλικία και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των ομίλων και ενώσεων, ώστε τα παιδιά να μπορούν, για παράδειγμα, να ξεκινήσουν τη σωματική δραστηριότητα σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, προς όφελος της ανάπτυξης και της υγείας τους, προκειμένου να διασφαλισθεί στη ΦΑ καθεστώς σύμφωνο με το προφίλ του ιδρύματος και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών·

5.      επισημαίνει ότι ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση των αρνητικών για την υγεία τάσεων όπως η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία και αναφέρεται στο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο για την Υγεία, τα Τρόφιμα και τη Διατροφή (Νοέμβριος 2006) που πραγματεύεται τα υγειονομικά και σωματικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων, το διαιτολόγιό τους και τα προβλήματα που απορρέουν από την παχυσαρκία και την έλλειψη άσκησης·

6.      καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για την ανάγκη υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, πραγματοποίησης τακτικής σωματικής δραστηριότητας, καθώς και για τους κινδύνους που έχει για την υγεία η κακή διατροφή, με στόχο τα παιδιά μικρής ηλικίας και τους γονείς τους·

7.      εκφράζει ικανοποίηση για τις ανεπίσημες ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτήσει η Επιτροπή και το Συμβούλιο στον τομέα του αθλητισμού και προτείνει όπως οι εν λόγω ομάδες εργασίας εστιάζουν περισσότερο το έργο τους στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ υγείας και σχολικής ΦΑ·

8.      προτείνει να ενισχυθεί το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην "Πλατφόρμα της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική Δραστηριότητα και την Υγεία", η οποία έχει συσταθεί από την Επιτροπή, μέσω της συμμετοχής καθηγητών ΦΑ και εμπειρογνωμόνων στον τομέα του αθλητισμού·

9.      καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν και, όπου είναι αναγκαίο, να πραγματοποιήσουν αλλαγές κατεύθυνσης της ΦΑ ως μάθημα, λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες και προσδοκίες των παιδιών·

10.    καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη ΦΑ υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα ΦΑ την εβδομάδα ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο·

11.    καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να προωθήσουν την επίγνωση του σώματος και την ανάπτυξη της υγείας μέσω ενός υψηλότερου βαθμού ενσωμάτωσης μεταξύ αθλητισμού και θεωρητικών μαθημάτων·

12.    αναμένει τα συμπεράσματα της ομάδος εργασίας της Επιτροπής «Αθλητισμός και Υγεία» σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης συνιστώμενης καθημερινής σωματικής άσκησης ή της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας στο σχολείο·

13.    εκφράζει ικανοποίηση για τη Λευκή βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της κοινοτικής δράσης στον τομέα του αθλητισμού, και ελπίζει ότι το θέμα της σχολικής ΦΑ θα αποτελέσει τμήμα του Σχεδίου Δράσης "Pierre de Coubertin"·

14.    εκφράζει ικανοποίηση για την προαναφερθείσα Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για μια "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία", η οποία θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη, κυρίως μέσω της προώθησης της άσκησης και της αύξησης του αριθμού των συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες·

15.    εκφράζει ικανοποίηση για τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Έτους Παιδείας μέσω του Αθλητισμού (EYES 2004) που τόνισε το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία και επέστησε την προσοχή στον ευρύ κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού·

16.    τονίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα του EYES 2004 με την κεφαλαιοποίηση των ορθών πρακτικών και την αξιοποίησή τους μέσω νέων πρωτοβουλιών με κρατική και ιδιωτική συγχρηματοδότηση ή πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

17.    χαιρετίζει την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη διοργάνωση Ολυμπιάδας Νέων, αρχής γενομένης από το 2010, ένα γεγονός που θα συμβάλει στη συνειδητοποίηση των νέων όσον αφορά το ολυμπιακό πνεύμα και την αξία του αθλητισμού·

18.    θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, ιδιαίτερα δε με έμφαση στα ολυμπιακά ιδεώδη, αποτελούν αποτελεσματικά μέσα για την κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων και τον πολυπολιτισμικό διάλογο, και για την προαγωγή της εθελοντικής εργασίας· επιπλέον, διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων, της αδιαλλαξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της βίας·

19.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της φυσικής αγωγής- κυρίως ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των φυσικών και διανοητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία-, να επενδύσουν σε ποιοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους μαθητές οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και τα σχολικά αθλητικά προγράμματα, να δοθεί δε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες· εκτιμά ότι πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη η υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, ώστε κάθε μαθητής να έχει πραγματικές ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορα αθλήματα· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την απαίτηση να αυξηθεί ο χρόνος της φυσικής αγωγής στα σχολεία· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την νομική αναγνώριση των ιδρυμάτων και οργανώσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των αθλητικών δραστηριοτήτων στην προσχολική και τη σχολική αγωγή· τάσσεται υπέρ της παροχής κινήτρων στις αθλητικές λέσχες που έχουν συμφωνίες συνεργασίας με σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, και με άλλες κοινοτικές ή εθελοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης·

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τους όρους συμμόρφωσης με τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθημάτων φυσικής αγωγής, έχοντας κατά νου ότι η τακτική άσκηση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη·

21.    καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διδασκαλία της ΦΑ σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από ειδικευμένους καθηγητές ΦΑ·

22.    καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη, υπό το πνεύμα της Διαδικασίας της Μπολόνια, να φροντίσουν για τη σύγκλιση μεταξύ των επιμορφωτικών προγραμμάτων για καθηγητές ΦΑ σε κάθε σχολική βαθμίδα και να εξασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών ΦΑ, εντάσσοντας στην κατάρτιση ειδικές πτυχές που αφορούν το φύλο, καθώς και να εκπονήσουν ένα ανεξάρτητο εποπτικό σύστημα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα·

23.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις Ακαδημίες Φυσικής Αγωγής να παρέχουν σφαιρική ποιοτική εκπαίδευση, ώστε οι αθλητές να έχουν όλες τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να σπουδάσουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

24.    καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά με το θέμα των φύλων, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μαθημάτων τους· ζητεί να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής ως μαθήματος και του διδακτικού προσωπικού της· τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της επιλογής είτε της συνεκπαίδευσης στον τομέα του αθλητισμού είτε τάξεων διδασκαλίας με ένα φύλο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εφεξής προκειμένου να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να δοκιμάζουν παραδοσιακά ανδρικά αθλήματα· τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν "εναλλακτικές μορφές" σωματικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να ασκούνται σε προαιρετική βάση κατά προτίμηση πέραν της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης·

25.    θεωρεί ότι πρέπει να αναγνωριστούν τα προσόντα που αποκτήθηκαν μέσα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων με βάση τα κοινά επίπεδα αναφοράς που παρέχονται από το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τον αθλητισμό στον τομέα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης· εκτιμά ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η αμοιβαία αναγνώριση αδειών και διπλωμάτων για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνέβαλε στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων (σπουδαστών, αθλητών και αθλητριών, εργαζομένων και εργοδοτών) καθώς και στην μακροπρόθεσμη απορρόφηση των αθλητών στην αγορά εργασίας, και ότι θα συνέβαλε επίσης στην κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς πρόκειται για τομέα με υψηλό δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

26.    καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει και να υποστηρίξει μία πολυσχιδή έρευνα στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής και να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές· συνιστά να διατυπώσει τις βασικές αρχές για μία πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές φυσικής αγωγής που το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προσδιορίσει ως προτεραιότητα·

27.    τονίζει το γεγονός ότι η χρήση χημικών ουσιών για τη βελτίωση των επιδόσεων αντίκειται στις αξίες του αθλητισμού ως κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας· ως εκ τούτου καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε οι καθηγητές ΦΑ, εντός και εκτός των σχολείων, να ενημερώνουν τους μαθητές για τους σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους που επιφέρει η χρήση ουσιών ντόπινγκ·

28.    καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών στον αθλητισμό μέσα και έξω από τα σχολεία και να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους, για να επεκταθούν τα προσφερόμενα αθλήματα εις τρόπον ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό· επαναλαμβάνει την ανάγκη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας δημόσιας δαπάνης μέσω της κατάρτισης προϋπολογισμού με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου και αξιολόγησης των επιπτώσεων όσον αφορά τη διάσταση του φύλου·

29.    παροτρύνει τα κράτη μέλη, κατά την ανάπτυξη δράσεων στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, να ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων με συστηματική συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών, των καταστάσεων και των αναγκών των γυναικών και ανδρών σε αυτές τις πολιτικές· καλεί την Eurostat να αναπτύξει περαιτέρω δείκτες και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας σχετικά με τη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στον αθλητισμό όλων των επιπέδων·

30.    καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, να εκπονήσουν τα κατάλληλα μέσα που θα μπορούσαν να προωθήσουν μία αύξηση των επενδύσεων για τις αθλητικές δραστηριότητες των νέων και το σχετικό εξοπλισμό·

31.    καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο, κατά την τρέχουσα αναθεώρηση της Συνθήκης, να συμπεριλάβουν σε αυτήν μια άμεση και ξεκάθαρη αναφορά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία του αθλητισμού, η οποία θα αποτελεί τη βάση του νομικού πλαισίου της μελλοντικής κοινοτικής δράσης·

32.    προτείνει όπως το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ εστιάζεται περισσότερο στην αύξηση της συνειδητοποίησης του προεξέχοντος ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν η εκπαίδευση, η ΦΑ και ο αθλητισμός στον τομέα της δημόσιας υγείας·

33.    αναγνωρίζει ότι η υγεία δεν αποτελεί επαρκές κίνητρο για την προώθηση τακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων· για τον λόγο αυτό ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον ελεύθερο χρόνο και την κοινωνική ζωή·

34.    καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες για κρατική ενίσχυση, καθορίζοντας ποιος τύπος κρατικής ενίσχυσης θεωρείται αποδεκτός και αναγκαίος προς το συμφέρον της κοινωνικής, πολιτιστικής και υγειονομικής προστασίας και των εκπαιδευτικών λειτουργιών του αθλητισμού, περιλαμβανομένης της οικονομικής ή άλλης μορφής ενίσχυσης που χορηγείται από τις κρατικές αρχές για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων και για τη βελτίωση και τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι σε πολλά σχολεία ο αθλητικός εξοπλισμός είναι από κάθε άποψη ακατάλληλος ή ξεπερασμένος·

35.    καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς όπου η δράση της ΕΕ μπορεί να παράσχει προστιθέμενη αξία αναφορικά με την δράση που έχει ήδη αναληφθεί από αθλητικές οργανώσεις και τις αρχές των κρατών μελών· θεωρεί ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον συγκεκριμένο τομέα της πολιτικής φυσικής αγωγής και των αθλητικών δραστηριοτήτων για όλους·

36.    καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη και να διατυπώσει την πολιτική έναντι των εμπλεκόμενων φορέων, των παραγόντων που συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και των πολιτών, προκειμένου να διευκολύνει τη διαβούλευση σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση για τον ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση·

37.    συνιστά να χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για τη δημιουργία και την ανάπτυξη σχολικών και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων στις μειονεκτούσες περιοχές·

38.    ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών πολιτικών·

39.    καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών, λαμβάνοντας μέτρα για τον τερματισμό κάθε διάκρισης που θα μπορούσε να προκύψει λόγω φύλου, θρησκεύματος ή εθνοτικής καταγωγής, να προωθήσουν μια πιο συνεργατική προσέγγιση μέσω της ενημέρωσης, της αυξημένης κατανόησης και της διάδοσης των διαφόρων μορφών φυσικής έκφρασης, καθώς και την αντίστοιχη διασταύρωση μεθόδων, και να διασφαλίσουν επίσης ότι θα υπάρχουν ευκαιρίες για βασική και κατάλληλη φυσική αγωγή των παιδιών με αναπηρία και ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν πρόσβαση τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο ΦΑ και, ει δυνατόν, σε ευρύτερες ευκαιρίες·

40.    τονίζει ότι ο αθλητισμός είναι μέσο κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και, ταυτόχρονα, διδάσκει το ομαδικό πνεύμα, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό των κανόνων, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τα αθλητικά προγράμματα και τη φυσική αγωγή για τους νέους στα κέντρα αναμόρφωσης ανηλίκων·

41.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία και να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή παραδειγμάτων καλύτερων πρακτικών μεταξύ σχολείων και εξωσχολικών αθλητικών ενώσεων, τοπικών αρχών, εθελοντικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που διαχειρίζονται αθλητικές δραστηριότητες·

42.    καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά μορφές σωματικής δραστηριότητας εκ μέρους οικογενειών και να βελτιώσουν το διάλογο μεταξύ γονέων, καθηγητών φυσικής αγωγής και εξωσχολικών αθλητικών ενώσεων·

43.    υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας όσον αφορά το σύγχρονο ρόλο του αθλητισμού και την παιδαγωγική του σημασία, ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευτικούς και αθλητικούς οργανισμούς να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν στενές σχέσεις συνεργασίας και κοινούς στόχους και προωθώντας την αλληλεγγύη μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού· υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η εκπαιδευτική κοινότητα σε ό,τι αφορά την ανάγκη καταπολέμησης των καθιστικών συνηθειών με την προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία·

44.    τονίζει τη σημασία του εκπαιδευτικού ρόλου και της κοινωνικής ευθύνης των αθλητικών ενώσεων και συλλόγων, όπως αναγνωρίζεται στη δήλωση της Νίκαιας·

45.    αναγνωρίζει τον ζωτικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητικές λέσχες και οι αθλητικοί σύλλογοι στις τοπικές και εθνικές κοινότητες· θεωρεί ότι τα σχολεία, τα κέντρα εκπαίδευσης, οι αθλητικές λέσχες και οι αθλητικοί σύλλογοι πρέπει να αναμειγνύονται περισσότερο σε διάφορες μορφές υποχρεώσεων και συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού μέσω ενός καλύτερου κοινωνικού διαλόγου, που θα προωθείται κατά προτίμηση από τις τοπικές αρχές (υγειονομικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές)· ζητεί ωστόσο να υπάρχει επαγρύπνηση ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι αθλητικές λέσχες θα λειτουργούν χωρίς φανατισμούς και σύμφωνα με αθλητικά και κοινωνικά ιδεώδη·

46.    υπογραμμίζει τον ρόλο των αθλητικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών όπως οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό και μέσω αυτού στην κοινωνία· ενθαρρύνει την υποστήριξη των κρατών μελών και της ΕΕ στη συνέχιση και στην επέκταση του έργου και των πρωτοβουλιών αυτών των οργανώσεων·

47.    επικροτεί το έργο των εθελοντών σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις και αναγνωρίζει ότι οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς τους εθελοντές· για τον λόγο αυτό συνιστά να καθιερωθούν "έπαινοι" ή κάποιας μορφής επιδοκιμασία για τον εθελοντισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου το έργο αυτό να αναγνωρίζεται και να προωθείται·

48.    καλεί την Επιτροπή να βασισθεί στην εμπειρία του προγράμματος για τα «αθλητικά σχολεία» που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Λουξεμβούργου και να εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μία ενιαία δέσμη κριτηρίων για την απονομή του τίτλου αυτού, καθώς και τους όρους για ένα ευρωπαϊκό αθλητικό βραβείο που θα απονέμεται προς αναγνώριση νέων πρωτοβουλιών·

49.    καλεί την Επιτροπή, βασιζόμενη στις εμπειρίες του EYES 2004, στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τη διά βίου μάθηση, για τη νεότητα και για την Ευρώπη για τους Πολίτες, να εκπονήσει νέες πρωτοβουλίες με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αυξηθεί η επίγνωση σε κοινωνικό πλαίσιο του ρόλου που διαδραματίζει ο αθλητισμός και η ΦΑ όχι μόνο από εκπαιδευτικής και πολιτιστικής απόψεως αλλά και από πλευράς κοινωνικής ενσωμάτωσης και προστασίας της υγείας, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόληψη της παχυσαρκίας και του σχολικού άγχους· ζητεί, ειδικότερα, οι αθλητικές πρωτοβουλίες να αναπτυχθούν ως τμήμα του προγράμματος της διά βίου μάθησης·

50.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ευρωπαϊκή κινητικότητα των καθηγητών και προπονητών ΦΑ, στο πλαίσιο της προγράμματος της διά βίου μάθησης, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις καλύτερες πρακτικές και να ανταλλάσσουν εμπειρίες·

51.    καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η διαρρύθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων να διευκολύνει την πρόσβαση των προσώπων με αναπηρίες ως θεατών και/ή αθλουμένων·

52.    καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η ποικιλία των προσφερόμενων αθλημάτων να ενθαρρύνει το άνοιγμα του πνεύματος των παιδιών προς τον κόσμο και να αναπτύσσει αξίες όπως είναι ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός των άλλων, η αλληλεγγύη, η αυτογνωσία και η ανεκτικότητα·

53.    αναγνωρίζει ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διά βίου μάθηση και θεωρεί ότι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σπουδαστές όλων των ηλικιών·

54.    καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες γίνεται εκμετάλλευση του ταλέντου παιδιών με προοπτική την επιτυχία σε αθλητικές εκδηλώσεις και τονίζει, στο πλαίσιο αθλητικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά, να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και το απώτερο συμφέρον τους·

55.    αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής των κοριτσιών και γυναικών σε αθλητικές δραστηριότητες όλων των επιπέδων· θεωρεί την ισότητα των φύλων και τη μη διάκριση ως στόχους οι οποίοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργιών του αθλητισμού· επιμένει στην ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής γυναικών, ανδρών, κοριτσιών και αγοριών σε όλα τα επίπεδα, λειτουργίες και τομείς του αθλητισμού, ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου, και ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρίες, δεδομένου ότι οι ανάπηρες γυναίκες είναι δυνατόν να αποτελούν θύματα πολλαπλών διακρίσεων· τονίζει επιπλέον το σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στη δημόσια υγεία, ιδίως στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας που πλήττει σήμερα 21 εκατ. παιδιά στην ΕΕ·

56.    παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων κοριτσιών που συμμετέχουν σε κορυφαίες αθλητικές εκδηλώσεις, αξιολογώντας με τη μέγιστη προσοχή τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν ορισμένες απαιτήσεις στη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, καθώς και στη σωματική και διανοητική τους ανάπτυξη με σκοπό να προλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε συνέπειες που είναι αντίθετες με το σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο του αθλητισμού·

57.    παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κακοποίησης στον τομέα του αθλητισμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και εξάλειψης και να προβούν σε ενημερωτικές εκστρατείες μέσω της διαθέσιμης νομικής αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα αναρίθμητα σχετικά ψηφίσματα, ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης του Μαρτίου 2002 για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης γυναικών, νέων και παιδιών στον τομέα του αθλητισμού (ψήφισμα της Μπρατισλάβα) καθώς και το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τις γυναίκες και τον αθλητισμό(4)·

58.    καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση στην κατάρτιση και την επιδίωξη σταδιοδρομίας στον αθλητικό χώρο·

59.    καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα προκειμένου να συνειδητοποιήσουν περισσότερο οι εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού (σύλλογοι, ομοσπονδίες κτλ.) τη σημασία που έχει το να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειές τους και την ανάγκη να περιλαμβάνεται η ισότητα των φύλων μεταξύ των στόχων τους κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων·

60.    υπογραμμίζει τη σημασία της σωματικής άσκησης στην αναχαίτιση της παχυσαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών συνηθειών στον ακολουθούμενο τρόπο ζωής, γεγονός που έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην υγεία των πολιτών· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι η επέκταση των ωρών εργασίας και οι επικρατούσες συνθήκες απασχόλησης γενικότερα, αποτρέπουν τους εργαζόμενους να στραφούν στην τακτική σωματική άσκηση και να ασχοληθούν ουσιαστικότερα με τον αθλητισμό·

61.    αναγνωρίζει ότι ο αθλητισμός είναι τομέας που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και ότι άλλοι τομείς συνδέονται άμεσα με αυτόν, όπως η εκπαίδευση, η ιατρική, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η κατασκευή και εμπορία ειδικών εξοπλισμών και προϊόντων·

62.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 200., 30.6.1997, σ. 244.

(2)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0100.

(3)

ΕΕ C 33, 9.2.2006, σ. 497.

(4)

ΕΕ C 68 Ε, 18.3.2004, σ. 605.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. γενικεσ πτυχεσ

Στόχος της έκθεσης αυτής είναι να ασχοληθεί κυρίως με το σχολικό αθλητισμό και τη «φυσική αγωγή» (ΦΑ). Η σωματική άσκηση είναι ένας θεσμικός τομέας του σχολικού κύκλου που ασχολείται με την ανάπτυξη των σωματικών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και την εμπιστοσύνη και την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τις ικανότητες αυτές σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων.

Στόχος της ΦΑ είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων, η ανάπτυξη των διανοητικώς καταλλήλων ικανοτήτων και η κατανόηση που απαιτείται για τη συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες, η γνώση του καθενός για το σώμα του, και η ικανότητα του τελευταίου για κίνηση και σωματικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου με στόχο την υγεία. Αντιθέτως, ο «αθλητισμός» έχει ευρύτερη έννοια και είναι ένα υψηλά διαφοροποιημένο κοινωνικό φαινόμενο που περιλαμβάνει διάφορες μορφές σωματικής δραστηριότητας, από τον ανταγωνισμό σε υψηλό επίπεδο μέσω συλλογικών, σχολικών ή κοινοτικών προγραμμάτων έως την αυθόρμητη και άτυπη σωματική δραστηριότητα.

Το σχολείο είναι το ιδεώδες πλαίσιο για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και της θετικής στάσης έναντι των τακτικών σωματικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά και οι έφηβοι από όλο το κοινωνικό φάσμα αφιερώνουν τουλάχιστον 11 χρόνια από τη ζωή τους στο σχολείο. Το σχολείο γενικώς έχει επίσης ως πρωταρχική λειτουργία την εκμάθηση. Οι εμπειρίες εκμάθησης σε μικρή ηλικία είναι κρίσιμες προκειμένου να συνεχισθεί η συμμετοχή στη σωματική άσκηση και η συμμετοχή του παιδιού σε σχολικές και εξωσχολικές ευκαιρίες είναι εξαιρετική σημαντική.

Ωστόσο, λέγεται συχνά σήμερα ότι το σχολείο δεν παρέχει δυνατότητες για την προώθηση της σωματικής άσκησης. Ως εκ τούτου, το καίριο ερώτημα δεν συνίσταται στο εάν η σωματική άσκηση στο σχολείο είναι χρήσιμη ή όχι αλλά ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαίες προκειμένου η φυσική αγωγή να έχει ευεργετικά αποτελέσματα; Αυτό είναι το ερώτημα με το οποίο ασχολείται η έκθεση αυτή(1).

Θέματα υγείας

Η ανερχόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας στην Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των νέων, είναι ανησυχητική και αποτελεί σημαντική ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Ο αριθμός των υπέρβαρων παιδιών στην ΕΕ και η παχυσαρκία εκτιμώνται ότι παρουσιάζουν άνοδο κατά 4000.000 μονάδες και άνω ετησίως, πλέον των 14 εκατ. και άνω του πληθυσμού της ΕΕ που είναι ήδη υπέρβαρα (περιλαμβανομένων τουλάχιστον 3 εκατ. παχύσαρκων παιδιών)(2), στην ΕΕ των 27, το υπερβολικό βάρος αφορά τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά. Αναφέρεται ότι στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία τα επίπεδα παχυσαρκίας και υπερβολικού βάρους υπερβαίνουν το 30% στα παιδιά ηλικίας 7 έως 11. Τα ποσοστά αύξηση του φαινομένου αυτού κατά την παιδική ηλικία στην Αγγλία και την Πολωνία δείχνουν υπερβολική αύξηση. Σε γενικούς όρους, τα παιδιά βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με τις γενιές των 13 του ’70 και του ’80. Δεν είναι τόσο η πολύ υψηλότερη πρόσληψη θερμίδων που προκαλεί το υπερβολικό βάρος αλλά η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας: τα παιδιά δεν τρώνε περισσότερο αλλά κινούνται λιγότερο.

Υπάρχει έντονη τάση να συνεχίσει να συσσωρεύεται υπερβολικό βάρος από την παιδική ηλικία έως την μέση. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να επιτευχθεί ένα ιδανικό σωματικό βάρος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Πέρα από τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι οικονομικές συνέπειες της αυξανόμενης συχνότητας της παχυσαρκίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παχυσαρκία απορροφά ποσοστό μέχρι και 7% των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και τούτο θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω των αυξανόμενων τάσεων παχυσαρκίας. Επιπλέον, ορισμένες ασθένειες «ενηλίκων» όπως η οστεοπόρωση και οι στεφανιαίες παθήσεις έχουν την προέλευσή τους από την παιδική ηλικία και μπορούν να αντιμετωπισθούν εν μέρει με τακτική σωματική άσκηση σε νεαρή ηλικία.

Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι η τακτική δραστηριότητα μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην καλή ψυχολογία των παιδιών και των νέων, ιδιαίτερα όσον αφορά την αυτοεκτίμηση των παιδιών, ιδίως εκείνων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες όπως και εκείνων με δυσκολίες εκμάθησης ή χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Κοινωνικές αρμοδιότητες, ηθική εκπαίδευση, ενσωμάτωση και μείωση του εγκλήματος

Ο αθλητισμός στις βασικές του αρχές που αφορούν το ευ αγωνίζεσθαι και την ελευθερία παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο για την προώθηση της κοινωνικής-ηθικής ανάπτυξης. Ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή προσφέρουν συχνά ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εντός του οποίου είναι δυνατόν να επεκταθεί η προσωπική και η κοινωνική ευθύνη. Έχει επισημανθεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της συμμετοχής στον αθλητισμό και στις σωματικές δραστηριότητες και των κοινωνικών σχέσεων καθώς και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι νέοι είναι λιγότερο ικανοί να αναλάβουν μακρόχρονες δεσμεύσεις σε σχέση με το παρελθόν. Τούτο καθιστά τα κοινωνικά δίκτυα – περιλαμβανομένου του σχολείου και της τάξης – όλο και περισσότερο σημαντικά. Ο αποκλεισμός από την ομάδα, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οδηγεί σε υπερβολικό στρες ενώ αντίθετα η ενσωμάτωση είναι καλή για την αυτοεκτίμηση. Η σωματική άσκηση και ο αθλητισμός γενικώς θεωρούνται ως σημαντικά μέσα αντιμετώπισης των διαλυτικών τάσεων δεδομένου ότι ο αθλητισμός παρέχει την ευκαιρία συμμετοχής σε μία ομάδα προκειμένου να βιώσουμε την αίσθηση του «εμείς», το κοινοτικό πνεύμα και την αλληλεγγύη. Μέσω του αθλητισμού, ενστερνίζεται κάποιος τους κανόνες, αξίες και δεξιότητες που θα είναι πολύ χρήσιμες σε άλλο πλαίσιο. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει ρόλο στην πρόληψη του εγκλήματος και στην κοινωνική αποκατάσταση. Τούτο ωστόσο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίον διδάσκεται και διοργανώνεται η σωματική αγωγή. Ο διαχωρισμός επίσης και η περιθωριοποίηση είναι δυνατόν να αποτελούν αποτελέσματα του αθλητισμού!

ΙΙ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙ

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα γύρω από τη φυσική αγωγή στην ΕΕ και συγκεκριμένα:

Ø Γενικός προσανατολισμός της φυσικής αγωγής: τα υπάρχοντα σχολικά προγράμματα συχνά δεν παρέχουν σημαντικό σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο εμπειρίες και έρχονται σε αντίθεση με κοινωνικές τάσεις στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων: υπάρχει ένας προσανατολισμός στον αθλητισμό που κυριαρχείται από ανταγωνιστικά προγράμματα δραστηριοτήτων και από τις επιδόσεις. Εάν επιθυμούμε να καταστεί η φυσική αγωγή ένα μέσον για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παχυσαρκίας των παιδιών πρέπει να προωθηθούν στοιχεία που εφαρμόζονται σε όλες τις ομάδες μαθητών. Ενώ τα παιχνίδια στον υπολογιστή κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των παιδιών, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για υιοθέτηση ενός ενεργού και υγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ των παιδιών και των νέων. Για τις ομάδες αυτές νεανικού πληθυσμού, το παραδοσιακό περιεχόμενο της ΦΑ ελάχιστα επιδρά στον τρόπο ζωής τους·

Ø Η σωματική άσκηση βρίσκεται σε κίνδυνο αυξανόμενης περιθωριοποίησης κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Κατά τα τελευταία έτη ο χρόνος που αφιερώνεται στη φυσική αγωγή στην ΕΕ έχει μειωθεί σταδιακά: από το 2002 μειώθηκε από τα 121 στα 109 λεπτά εβδομαδιαίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τα 117 λεπτά στα 101 λεπτά στη δευτεροβάθμια(3) - η έρευνα συνιστά σωματική άσκηση για τα παιδιά και τους εφήβους διαρκείας 60 λεπτών ημερησίως! Υπάρχουν ενδείξεις ότι η επισήμως αναγνωρισμένη διάρκεια της ΦΑ στα σχολεία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις νομικές υποχρεώσεις ή προσδοκίες. Είναι αναγκαίο να διερευνηθεί η πραγματικότητα!

Ø Με το παραπάνω θέμα συνδέεται η υποχρηματοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων· η ανεπαρκής χρηματοδότηση για εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και συντήρησή τους καθώς και για διδακτικό υλικό είναι ιδιαίτερα διάσπαρτη στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Οι μαθητές με αναπηρίες υφίστανται ακόμη περισσότερο τις συνέπειες της έλλειψης αυτής οικονομικής υποστήριξης.

Ø Είναι αναγκαίο να ληφθεί περισσότερο υπόψη το βιογραφικό του διδακτικού προσωπικού ΦΑ προκειμένου να υποστηριχθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης του διδάσκοντος, η κατάρτιση και η υποστήριξή του. Χρειάζεται εκπαιδευμένο και έμπιστο διδακτικό προσωπικό ικανό να διοργανώσει τάξεις ΦΑ που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες για την υγεία και παρέχουν κίνητρα συμμετοχής στα παιδιά. Η αποτελεσματική και επιτυχής ΦΑ απαιτεί άρτια εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό ΦΑ.

Ø Υπάρχει ένα χάσμα ΦΑ σε σχέση με τις σχολικές, εξωσχολικές και μετασχολικές δραστηριότητες. Ο σύνδεσμος μεταξύ σχολικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων θα έπρεπε να ενισχυθεί.

Ø Συμμετοχή: στις εθνικές μειονότητες παρατηρούνται ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες. Το πρόβλημα της συμμετοχής προκύπτει πλέον κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου· τα κορίτσια μουσουλμανικού θρησκεύματος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα στον τομέα αυτό. Παρόμοιο πλαίσιο περιορισμένης πρόσβασης είναι καταφανές μεταξύ των νέων με αναπηρία. Οι νέοι με αναπηρία έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να λάβουν μέρος σε εκτός σχολικού προγράμματος ή σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Ø Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη εμπειρικών στοιχείων σε πολλούς τομείς σε σχέση με τον αθλητισμό, τη φυσική αγωγή και των αποτελεσμάτων τους στην υγεία και σε κοινωνικούς όρους.

Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν τη βάση των συστάσεων που ο εισηγητής προτείνει στην έκθεσή του σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι αρμόδιοι φορείς σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο προκειμένου να αναβαθμισθεί ο ρόλος του αθλητισμού στην παιδεία.

(1)

Βλέπε επίσης: τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές για τη φυσική αγωγή στην ΕΕ, μελέτη που παρήγγειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συντάκτης: Ken Hardman, Πανεπιστήμιο του Worcester, Βρυξέλλες 2007.

(2)

COM(2005)0637, Πράσινη βίβλος «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μία ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων».

(3)

Βλέπε «Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές για τη φυσική αγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση».


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (8.6.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία

(2007/2086(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιβεβαιώνει το θεμιτό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αθλητισμό, ιδιαίτερα δε στις κοινωνικές και πολιτιστικές του πτυχές, καθώς και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές αξίες που μεταδίδει ο αθλητισμός όπως η αυτοπειθαρχία, η διερεύνηση των προσωπικών ορίων, η αλληλεγγύη, η ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός του αντιπάλου, η κοινωνική ένταξη, η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, το ομαδικό πνεύμα, η ανεκτικότητα, και το τίμιο παιγνίδι·

2.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των δηλώσεων του Άμστερνταμ και της Νίκαιας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού στην Ευρώπη και της κοινωνικής του λειτουργίας, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή των κοινών πολιτικών,

3.  αναγνωρίζει τον ζωτικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητικές λέσχες και οι σύλλογοι των αθλητικών λεσχών και συλλόγων στις τοπικές και εθνικές κοινότητες· θεωρεί ότι τα σχολεία, τα κέντρα εκπαίδευσης, οι αθλητικές λέσχες και σύλλογοι θα πρέπει να αναμειγνύονται περισσότερο σε διάφορες μορφές υποχρεώσεων και συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού μέσω ενός καλύτερου κοινωνικού διαλόγου, που θα προωθείται κατά προτίμηση από τις τοπικές αρχές (υγειονομικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές)· ζητά ωστόσο να υπάρχει επαγρύπνηση ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι αθλητικές λέσχες θα λειτουργούν χωρίς φανατισμούς και σύμφωνα με αθλητικά και κοινωνικά ιδεώδη·

4.  υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας όσον αφορά τον ρόλο του αθλητισμού και την παιδαγωγική του σημασία, και παρακίνησης των εκπαιδευτικών και των αθλητικών οργανισμών να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν στενές σχέσεις συνεργασίας και κοινούς στόχους, προωθώντας την αλληλεγγύη μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού· επίσης υπογραμμίζει ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η εκπαιδευτική κοινότητα σ'ό,τι αφορά την ανάγκη καταπολέμησης των καθιστικών συνηθειών και να ενθαρρυνθούν οι δραστηριότητες φυσικής αγωγής στα σχολεία·

5.  θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, ιδιαίτερα δε με έμφαση στα ολυμπιακά ιδεώδη, αποτελούν αποτελεσματικά μέσα για την κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων και τον πολυπολιτισμικό διάλογο, και για την προαγωγή της εθελοντικής εργασίας· επιπλέον, διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων, της αδιαλλαξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της βίας·

6.  αναγνωρίζει ότι ο αθλητισμός είναι τομέας που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και ότι άλλοι τομείς συνδέονται άμεσα με αυτόν, όπως η εκπαίδευση, η ιατρική, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η κατασκευή και εμπορία ειδικών εξοπλισμών και προϊόντων·

7.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της φυσικής αγωγής- κυρίως ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των φυσικών και διανοητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία-, να επενδύσουν σε ποιοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους μαθητές οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και τα σχολικά αθλητικά προγράμματα, να δοθεί δε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες· εκτιμά ότι πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη η υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, ώστε κάθε μαθητής να έχει πραγματικές ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορα αθλήματα· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την απαίτηση να αυξηθεί ο χρόνος της φυσικής αγωγής στα σχολεία· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την νομική αναγνώριση των ιδρυμάτων και οργανώσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των αθλητικών δραστηριοτήτων στην προσχολική και τη σχολική αγωγή· τάσσεται υπέρ της παροχής κινήτρων στις αθλητικές λέσχες που έχουν συμφωνίες συνεργασίας με τα σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, και με άλλες κοινοτικές ή εθελοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης·

8.  αναγνωρίζει ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διά βίου μάθηση και θεωρεί ότι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σπουδαστές όλων των ηλικιών·

9.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις Ακαδημίες Φυσικής Αγωγής να παρέχουν σφαιρική ποιοτική εκπαίδευση, ώστε οι αθλητές να έχουν όλες τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να σπουδάσουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα·

10. υπογραμμίζει τον ρόλο των αθλητικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών όπως οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό και μέσω αυτού στην κοινωνία· ενθαρρύνει τη συνέχιση της υποστήριξης των κρατών μελών και της ΕΕ προς τους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς και την επέκταση του έργου και των πρωτοβουλιών αυτών των οργανώσεων·

11. επικροτεί το έργο των εθελοντών σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις και αναγνωρίζει ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς τους εθελοντές· για τον λόγο αυτό συνιστά να καθιερωθούν "έπαινοι" ή κάποιας μορφής επιδοκιμασία για τον εθελοντισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου το έργο αυτό να αναγνωρίζεται και να προωθείται·

12. ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων κρατικής ενίσχυσης για δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας ποιό είδος κρατικής στήριξης είναι αποδεκτό και νόμιμο προκειμένου να εκπληρωθεί ο κοινωνικός, πολιτιστικός, σημαντικός για την υγεία και εκπαιδευτικός ρόλος του αθλητισμού, όπως οικονομική και άλλη ενίσχυση που παρέχεται από τις κρατικές αρχές για την πρόβλεψη ή αναβάθμιση των σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων·

13. υπογραμμίζει τη σημασία της σωματικής άσκησης στην αναχαίτιση της παχυσαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών συνηθειών στον ακολουθούμενο τρόπο ζωής, γεγονός που έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην υγεία των πολιτών· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι η επέκταση των ωρών εργασίας και οι επικρατούσες συνθήκες απασχόλησης γενικότερα, αποτρέπουν τους εργαζόμενους να στραφούν στη συστηματική σωματική άσκηση και να ασχοληθούν ουσιαστικότερα με τον αθλητισμό·

14. αναγνωρίζει ότι η υγεία δεν αποτελεί επαρκές κίνητρο για την προώθηση της τακτικής άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων· για τον λόγο αυτό ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον ελεύθερο χρόνο και την κοινωνική ζωή·

15. εκτιμά ότι ο αθλητισμός, είτε πρόκειται για ομαδικό είτε όχι, καθιστά δυνατή την διαδραστικότητα μεταξύ των ανθρώπων, συν τοις άλλοις δε συντελεί στην κοινωνική ένταξη και στην αύξηση της παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευνοήσουν την άνετη πρόσβαση στην άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας και να ενθαρρύνουν τα πιο ελαστικά ωράρια εργασίας με σκοπό την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων·

16. υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών μας κοινωνιών, ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μέσο που πρέπει να χρησιμοποιείται στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Επικαλείται τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας σύμφωνα με την οποία η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία και παράλληλα συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία·

17. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς όπου η δράση της ΕΕ μπορεί να παράσχει προστιθέμενη αξία αναφορικά με την δράση που έχει ήδη αναληφθεί από αθλητικές οργανώσεις και τις αρχές των κρατών μελών· θεωρεί ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον συγκεκριμένο τομέα της πολιτικής φυσικής αγωγής και των αθλητικών δραστηριοτήτων για όλους·

18. εν όψει του Λευκού Χάρτη της Επιτροπής για τον Αθλητισμό, θεωρεί σημαντικό να συμπεριληφθούν χρηματοδοτήσεις για δραστηριότητες σχετικές με τον αθλητισμό, οι οποίες συνδέονται με τους στόχους του άρθρου 149 της Συνθήκης ΕΚ·

19. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν, σεβόμενοι απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας, από κοινού με τα κορυφαία εθνικά και ευρωπαϊκά αθλητικά σωματεία, το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και τα όργανα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των επενδύσεων στην αθλητική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων στα ιδρύματα προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης·

20. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών πολιτικών·

21. θεωρεί ότι πρέπει να αναγνωριστούν τα προσόντα που αποκτήθηκαν μέσα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων με βάση τα κοινά επίπεδα αναφοράς που παρέχονται από το μελλοντικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προσόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τον αθλητισμό στον τομέα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης· εκτιμά ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η αμοιβαία αναγνώριση αδειών και διπλωμάτων για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνέβαλε στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων (σπουδαστών, αθλητών και -γυναικών, εργαζομένων και εργοδοτών) όπως και στην μακροπρόθεσμη απορρόφηση των αθλητών στην αγορά εργασίας· ότι θα συνέβαλε επίσης στην κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, καθώς πρόκειται για τομέα με υψηλό δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

22. τονίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα του EYES 2004 με την κεφαλαιοποίηση των ορθών πρακτικών και την αξιοποίησή τους μέσω νέων πρωτοβουλιών με κρατική και ιδιωτική συγχρηματοδότηση ή πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης·

23. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη και να διατυπώσει την πολιτική έναντι των εμπλεκόμενων φορέων, των παραγόντων που συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και των πολιτών, προκειμένου να διευκολύνει τη διαβούλευση σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση για τον ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ο ρόλος του αθλητισμού στην παιδεία

Αριθμός διαδικασίας

2007/2086(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CULT

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
24.5.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

-

Συντάκτρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Ευαγγελία Τζαμπάζη
18.1.2006

Συντάκτης/ες(κτρια/ες) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.5.2007

14.5.2007

5.6.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

38

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Udo Bullmann, Françoise Castex, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sepp Kusstatscher, Mario Mantovani, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (27.6.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία

(2007/2086(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής των κοριτσιών και γυναικών σε αθλητικές δραστηριότητες όλων των επιπέδων· θεωρεί την ισότητα των φύλων και τη μη διάκριση ως στόχους, οι οποίοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργιών του αθλητισμού· επιμένει στην ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής γυναικών, ανδρών, κοριτσιών και αγοριών σε όλα τα επίπεδα, λειτουργίες και τομείς του αθλητισμού, ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου, και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, δεδομένου ότι οι ανάπηρες γυναίκες είναι δυνατόν να αποτελούν θύματα πολλαπλών διακρίσεων· τονίζει επιπλέον το σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στη δημόσια υγεία, ιδίως στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας που πλήττει σήμερα 21 εκατ. παιδιά στην ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει, μεταξύ των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αξιών του αθλητισμού, την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τα αποτελέσματα που έχει στην ενσωμάτωση και την ισότητα σε σχέση με την ίση μεταχείριση και ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες·

3.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, κατά την ανάληψη δράσεων στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, να ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων με συστηματική συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών, των καταστάσεων και των αναγκών των γυναικών και ανδρών σε αυτές τις πολιτικές· καλεί την Eurostat να αναπτύξει περαιτέρω δείκτες και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας σχετικά με τη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στον αθλητισμό όλων των επιπέδων·

4.  επισημαίνει ότι ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση των αρνητικών για την υγεία τάσεων όπως η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία και αναφέρεται στο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο για την Υγεία, τα Τρόφιμα και τη Διατροφή (Νοέμβριος 2006) που πραγματεύεται τα υγειονομικά και σωματικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων, το διαιτολόγιό τους και τα προβλήματα που απορρέουν από την παχυσαρκία και την έλλειψη άσκησης·

5.  καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά με το θέμα των φύλων, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μαθημάτων τους· ζητεί να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής και του διδακτικού προσωπικού της· τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της επιλογής είτε της συνεκπαίδευσης στον τομέα του αθλητισμού είτε τάξεων διδασκαλίας με ένα φύλο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εφεξής προκειμένου να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να δοκιμάζουν παραδοσιακά ανδρικά αθλήματα· τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν "εναλλακτικές μορφές" σωματικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να ασκούνται σε προαιρετική βάση κατά προτίμηση πέραν της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών στον αθλητισμό μέσα και έξω από τα σχολεία και να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε να επεκταθούν τα προσφερόμενα αθλήματα εις τρόπον ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό· επαναλαμβάνει την ανάγκη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας δημόσιας δαπάνης μέσω της κατάρτισης προϋπολογισμού με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου και αξιολόγησης των επιπτώσεων όσον αφορά τη διάσταση του φύλου·

7.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ενσωμάτωση των γυναικών με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι η συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες είναι χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών με αναπηρία·

8.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τις γυναίκες και τον αθλητισμό(1) και ζητεί επειγόντως την εφαρμογή των συστάσεών του· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρεία μελέτη σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον αθλητισμό, όπως προτάθηκε στη σύνοδο των υπουργών αθλητισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες και να υποβάλει μεταξύ άλλων στατιστικά στοιχεία για την όλη θέση των γυναικών στον αθλητισμό και πληροφορίες για τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την ισότητα των φύλων στο σχετικό τομέα·

9.  τονίζει το σπουδαίο ρόλο του αθλητισμού στη θετική ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη κοριτσιών διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών ομάδων, περιλαμβανομένων των νέων μεταναστών χωρίς έγγραφα ταυτότητας σε μαθήματα φυσικής αγωγής και σε αθλητικούς ομίλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν προγράμματα στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως Νεολαία σε Δράση, Πολίτες για την Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών και EYES·

10. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση στην κατάρτιση και την επιδίωξη σταδιοδρομίας στον αθλητικό χώρο·

11. παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κακοποίησης στον τομέα του αθλητισμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και εξάλειψης, και να προβούν σε ενημερωτικές εκστρατείες μέσω της διαθέσιμης νομικής αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα αναρίθμητα σχετικά ψηφίσματα, ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης του Μαρτίου 2002 για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης γυναικών, νέων και παιδιών στον τομέα του αθλητισμού (ψήφισμα της Μπρατισλάβα) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα ανωτέρω·

12. καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες γίνεται εκμετάλλευση του ταλέντου παιδιών με προοπτική την επιτυχία σε αθλητικές εκδηλώσεις και επιμένει, στο πλαίσιο των αθλητικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά, να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ανώτερο συμφέρον των τελευταίων·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα προκειμένου να συνειδητοποιήσουν περισσότερο οι εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού τη σημασία που έχει το να λαμβάνεται υπόψη ο παράγω του φύλου σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειές τους και την ανάγκη να περιλαμβάνεται η ισότητα των φύλων μεταξύ των στόχων τους κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων·

14. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να εφαρμόσουν με ενεργό τρόπο τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό ως μέρος του σχολικού προγράμματος όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

15. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων των αθλητικών συνδέσμων και σχετικών αρχών, καθώς και να προωθήσουν γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους μέσω θετικών δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα αναρίθμητα σχετικά ψηφίσματα·

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την άσκηση των γυναικείων αθλημάτων δια των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα τους στο κοινό και να συμβάλλουν στη διάδοση της αρχής της ισότητας στον αθλητισμό·

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων κοριτσιών που συμμετέχουν σε κορυφαίες αθλητικές εκδηλώσεις, αξιολογώντας με τη μέγιστη προσοχή το αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να έχουν ορισμένες απαιτήσεις στη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, καθώς και στη σωματική και διανοητική τους ανάπτυξη με σκοπό να προλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε συνέπειες που είναι αντίθετες με το σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο του αθλητισμού·

18. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης, μέσω στοχοθετημένων ενεργειών, να προβάλλουν τα επιτεύγματα των αθλητριών κατά τον ίδιο τρόπο που προβάλλουν τα αντίστοιχα των αθλητών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ο ρόλος του αθλητισμού στην παιδεία

Αριθμός διαδικασίας

2007/2086(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CULT

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Christa Prets
27.4.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.6.2007

25.6.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Esther De Lange, Edite Estrela, Věra Flasarová, Esther Herranz García, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Maria Petre, Feleknas Uca, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

(1)

ΕΕ C 68Ε, 18.3.2004, σελ. 605


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Erna Hennicot-Schoepges, Elisabeth Morin, Christel Schaldemose

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου