Procedūra : 2006/0300(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0422/2007

Pateikti tekstai :

A6-0422/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2007 - 3.9

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0515

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 146kWORD 146k
2007 m. lapkričio 7 d.
PE 390.358v02-00 A6-0422/2007

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(COM(2006)0916 – C6-0014/2007 – 2006/0300(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Pervenche Berès

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios

Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(COM(2006)0916 – C6-0014/2007 – 2006/0300(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0916),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0014/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0422/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

5A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(5a) Komisija turėtų reguliariai įvertinti nuostatų, susijusių jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą siekiant sudaryti galimybę Europos Parlamentui ir Tarybai nustatyti, ar tinkama šių įgaliojimų apimtis ir ar tinkami Komisijai priskirti procedūriniai reikalavimai bei užtikrinti veiksmingumą ir demokratinę atskaitomybę.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis susijusi su naujos persvarstymo sąlygos įtraukimu.

Pakeitimas 2

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO B PAPUNKTIS
21 straipsnio 3 ir 4 dalys (Direktyva 2002/87/EB)

(b) 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

b) 3 ir 4 dalys keičiamos taip:

 

"3. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir vėliau mažiausiai kas 3 metus Komisija persvarsto su įgyvendinimo įgaliojimais susijusias nuostatas ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą dėl šių nuostatų veikimo ir dėl to, ar reikėtų pakeisti šias nuostatas. Visų pirma Komisija išnagrinėja, ar reikia kokių nors pakeitimų siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai apibrėžti jai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai ir kad iki galo būtų laikomasi visų sąlygų, kurios taikomos naudojantis šiais įgaliojimais. Kartu su pranešimu pateikiamas teisės akto pasiūlymas dėl šių nuostatų keitimo. Jei pranešime pateikiama išvada, kad galiojančių nuostatų keisti visiškai nereikia, jame išsamiai nurodomos priežastys, kodėl manoma, kad jokie pakeitimai nereikalingi.“

Pagrindimas

Įtraukiama persvarstymo sąlyga siekiant reguliariai įvertinti, ar gerai veikia Lamfalussy procedūra.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pervarsčius Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 2006 m. liepos mėn. nuspręsta pradėti taikyti naują komitologijos procedūrą – reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Reguliavimo procedūra su tikrinimu labai padeda sustiprinti Europos Parlamento įgyvendinimo priemonių priežiūros galias ir pagal ją Europos Parlamentui suteikiama teisė ne tik tikrinti įgyvendinimo priemonės projektą, bet ir praplečiamos pagrindinės nuostatos, pagal kurias Europos Parlamentas gali prieštarauti priemonės projektui arba siūlyti įgyvendinimo priemonės projekto pakeitimus.

Kad būtų atspindėti Tarybos sprendimo 1999/468/EB pakeitimai, Europos Parlamentas parengė prioritetinių dokumentų, kuriuos reikia suderinti su nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu, sąrašą.

Pagal Direktyvą 2002/87/EB nustatoma finansiniam konglomeratui priklausančių reguliuojamų įmonių papildomos priežiūros reguliavimo tvarka. Tam tikroms apibrėžtims, įskaitant apskaičiavimo metodų, terminologijos suderinimo ir priimtų nuostatų dėl rizikos koncentracijos bei grupės vidaus operacijų apibrėžtis, buvo numatytos komitologijos nuostatos.

Iš esmės pranešėjas pritaria, kad šiai Direktyvai (2004/39/EB) būtų taikoma nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu, tačiau mano, kad konstatuojamosios dalys ir straipsniai, susiję su vadinamąja nuostata dėl riboto laikotarpio, turėtų būti palikti, nes ES institucijos vis dar neišsprendė visų su naująja procedūra susijusių klausimų.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų priežiūra (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai)

Nuorodos

COM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.1.2007

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Pervenche Berès

13.2.2007

 

 

Svarstymas komitete

10.9.2007

24.9.2007

5.11.2007

 

Priėmimo data

5.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Gianni Pittella, Margaritis Schinas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Cornelis Visser, Jamila Madeira

Atnaujinta: 2007 m. lapkričio 8 d.Teisinis pranešimas