Förfarande : 2006/0305(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0424/2007

Ingivna texter :

A6-0424/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2007 - 3.11

Antagna texter :

P6_TA(2007)0517

BETÄNKANDE     ***I
PDF 147kWORD 144k
7 november 2007
PE 390.362v02-00 A6-0424/2007

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

(KOM(2006)0910 – C6-0018/2007 – 2006/0305(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Pervenche Berès

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

(KOM(2006)0910 – C6-0018/2007 – 2006/0305(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0910),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0018/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0424/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om dess genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarsskyldighet.

Motivering

Skälet avser införandet av en översynsklausul.

Ändringsförslag 2

ARTIKEL 1, LED 2, LED B, LED II
Artikel 4, punkt 2, stycke 1a (direktiv 2004/39/EG)

”De åtgärder som anges i punkt 1.2 och i första stycket i den här punkten och som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 64.2.

”De åtgärder som anges i denna artikel och som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 64.2.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra ordalydelsen tydligare beträffande valet av kommittéförfarande som är tillämpligt för befogenheterna enligt artikel 4 i sin helhet.

Ändringsförslag 3

ARTIKEL 1, LED 4, LED B
Artikel 15, punkt 3, stycke 3a (direktiv 2004/39/EG)

De åtgärder som anges i första och andra stycket och som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 64.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 4

ARTIKEL 1, LED 19, LED B
Artikel 64, punkt 3 (direktiv 2004/39/EG)

b) Punkt 3 skall utgå.

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3. Senast den 31 december 2009 och därefter minst vart tredje år ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur dessa bestämmelser fungerar, och om behovet av eventuella ändringar. Kommissionen ska särskilt undersöka behovet av ändringar i syfte att garantera att kommissionens genomförandebefogenheter är lämpligt avgränsade och att samtliga villkor för utövandet av dessa befogenheter iakttas till fullo. Rapporten ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av dessa bestämmelser. Om det enligt rapporten inte skulle föreligga något behov av ändring av befintliga bestämmelser ska rapporten innehålla en detaljerad motivering av vilken det ska framgå varför ingen ändring anses vara nödvändig.”

Motivering

Införande av en översynsklausul för att regelbundet bedöma hur väl Lamfalussyförfarandet fungerar.


MOTIVERING

Efter översynen av rådets beslut 1999/468/EG i juli 2006 har ett nytt kommittéförfarande, det föreskrivande förfarandet med kontroll, införts.

Det föreskrivande förfarandet med kontroll ökar avsevärt Europaparlamentets rätt att granska genomförandeåtgärder och ger Europaparlamentet rätt att inte endast kontrollera förslag till genomförandeåtgärder, utan utvidgar även de grunder på vilka Europaparlamentet kan motsätta sig förslag till åtgärder eller föreslå ändringar av förslag till genomförandeåtgärder.

För att återspegla ändringarna av rådets beslut 1999/468/EG har Europaparlamentet utarbetat en förteckning över prioriterade rättsakter som ska anpassas till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll.

Genom direktiv 2004/39/EG inrättas ett konsekvent system för reglering av arrangemang för utförande av order på de finansiella marknadsplatserna i Europa, det vill säga utförandet av transaktioner med finansiella instrument oavsett handelsmetoder, och det omfattar därmed alla företag som tillhandahåller investeringstjänster eller som yrkesmässigt bedriver investeringsverksamhet. Bestämmelser om kommittéförfarandet har fastställts bland annat för organisatoriska krav på värdepappersföretag (artikel 13.10), intressekonflikter (artikel 18.3), uppföranderegler (artikel 19.10), bästa möjliga utförande (artikel 21.6, artikel 22.3), krav på godtagbara motparter (artikel 24.5), metoder och särskilda åtgärder för rapportering av finansiella transaktioner (artikel 25.7), där det nya föreskrivande förfarandet med kontroll har införts. Föredraganden anser emellertid att bestämmelserna som avser artikel 4 och artikel 15.3 behöver en tydligare ordalydelse.

Föredraganden stöder rent allmänt införandet av det nya föreskrivande förfarandet med kontroll för detta direktiv (2004/39/EG), men anser att de skäl och artiklar som hänvisar till klausulen om tidsbegränsning (sunset clause) bör bibehållas, eftersom några frågor återstår att lösa mellan EU-institutionerna med avseende på det nya förfarandet.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Marknader för finansiella instrument (kommissionens genomförandebefogenheter)

Referensnummer

KOM(2006)0910 – C6-0018/2007 – 2006/0305(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

17.1.2007

Föredragande

       Utnämning

Pervenche Berès

13.2.2007

 

 

Behandling i utskott

10.9.2007

24.9.2007

5.11.2007

 

Antagande

5.11.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Gianni Pittella, Margaritis Schinas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Cornelis Visser, Jamila Madeira

Ingivande

7.11.2007

Senaste uppdatering: 8 november 2007Rättsligt meddelande