Procedūra : 2007/0124(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0429/2007

Pateikti tekstai :

A6-0429/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2007 - 7.4

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0548

PRANEŠIMAS     *
PDF 122kWORD 56k
2007 m. lapkričio 7 d.
PE 396.516v01-00 A6-0429/2007

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Egipto Arabų Respublikos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse susitarimo sudarymo

(COM(2007)0352 – C6-0247/2007 – 2007/0124(CNS))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: (*) Angelika Niebler

(*) Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Egipto Arabų Respublikos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse susitarimo sudarymo

(COM (2007)0352 – C6-0247/2007 –2007/0124 (CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM (2007)0352),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos (2007-2013)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 170 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0247/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6-0429/2007),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

OJ L 412, 2006 12 30, p. 1.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Egipto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse susitarimas

Nuorodos

COM(2007)0352 - C6-0247/2007 - 2007/0124(CNS)

Konsultacijos su EP data

27.7.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

3.9.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

3.9.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

12.9.2007

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Angelika Niebler

17.7.2007

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

17.7.2007

Priėmimo data

5.11.2007

 

 

 

Atnaujinta: 2007 m. lapkričio 15 d.Teisinis pranešimas