Procedura : 2007/0810(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0441/2007

Teksty złożone :

A6-0441/2007

Debaty :

PV 13/11/2007 - 13
PV 13/11/2007 - 15
CRE 13/11/2007 - 13
CRE 13/11/2007 - 15

Głosowanie :

PV 15/11/2007 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0531

SPRAWOZDANIE     *
PDF 195kWORD 148k
12 listopada 2007
PE 396.505v03-00 A6-0441/2007

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

(11722/2007 – C6-0244/2007 – 2007/0810(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Carlos Coelho

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 Uzasadnienie
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

(11722/2007 – C6-0244/2007 – 2007/0820(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (11722/2007),

–   uwzględniając art. 3 ust. 2 aktu przystąpienia(1), na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0244/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0441/2007),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt decyzji Rady;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Radę  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 4 preambuły

(4) W dniu X XXXXXX 2007 r. Rada stwierdziła, że warunki dotyczące każdego z wyżej wymienionych obszarów zostały spełnione przez zainteresowane państwa członkowskie.

(4) W dniu X XXXXXX 2007 r. Rada stwierdziła, że warunki dotyczące każdego z wyżej wymienionych obszarów zostały spełnione przez zainteresowane państwa członkowskie. Każde spośród zainteresowanych państw członkowskich powinno w ciągu następnych sześciu miesięcy przekazać Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w formie pisemnej informacje dotyczące dalszych działań, które podejmie w związku z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu i uwzględnionymi w sprawozdaniu uzupełniającym.

(1)

Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.


Uzasadnienie

KONTEKST

W dniu 14 czerwca 1985 r. pięć państw członkowskich – Francja, Niemcy, Belgia, Luksemburg i Holandia – podpisało układ z Schengen, a w dniu 19 czerwca 1990 r. państwa te podpisały konwencję z Schengen (weszła ona w życie w 1995 r.). Uzgodnili oni – na szczeblu międzyrządowym – stopniowe zniesienie wszelkiej kontroli na wspólnych granicach oraz wprowadzenia swobody przepływu w obrębie przedmiotowego terytorium, określanego z reguły jako obszar Schengen.

Wraz ze zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych wprowadzono środki wyrównawcze, m.in. ustanowienie skutecznej kontroli na granicach zewnętrznych, zacieśnienie współpracy między organami administracyjnymi, celnymi, policyjnymi i sądowymi wymienionych państw członkowskich, prowadzenie wspólnej polityki wizowej oraz stworzenie systemu informacyjnego Schengen (SIS).

Dorobek Schengen (układ/konwencja/przepisy wykonawcze i odpowiednie umowy) został włączony w ramy prawne i instytucjonalne Unii Europejskiej w 1999 r. wraz z traktatem z Amsterdamu.

Do pięciu państw członkowskich, które jako pierwsze podjęły wspomniane wyżej działania, z czasem dołączyły wszystkie pozostałe państwa UE-15: Włochy w 1990 r., Hiszpania i Portugalia w 1991 r., Grecja w 1992 r., Austria w 1995 r., zaś Finlandia, Szwecja i Dania (w ramach odrębnych ustaleń) w 1996 r. W przypadku Irlandii i Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z jedynie częściowym uczestnictwem, ponieważ państwa te utrzymały kontrole na granicach. W 1996 r. przyłączyły się również dwa kraje nienależące do Wspólnoty – Islandia i Norwegia – jednak ich rola w zakresie podejmowania decyzji jest ograniczona.

Wraz z przystąpieniem do UE w 2004 r. 10 nowych państw członkowskich (Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Malta, Polska, Litwa, Słowenia, Słowacja i Cypr) również przyjęło dorobek Schengen. Z uwagi na fakt, że 9 spośród tych państw (wszystkie z wyjątkiem Cypru) zadeklarowało gotowość do rozpoczęcia procedury oceny, obecnie stoimy w obliczu największego rozszerzenia w historii Schengen.

OCENA SCHENGEN

W myśl art. 3 ust. 2 aktu przystąpienia warunkiem koniecznym do podjęcia przez Radę decyzji o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych z przedmiotowymi państwami członkowskimi jest sprawdzenie zgodnie z procedurami oceny, że nowe państwa członkowskie spełniają niezbędne warunki do stosowania wszystkich elementów dorobku Schengen.

Ocenę dotyczącą przedmiotowych nowych państw członkowskich rozpoczęto w 2006 r. na wniosek każdego z nich (tzw. deklaracja gotowości). Ocenę każdego z państw członkowskich przeprowadziła grupa robocza ds. oceny Schengen.

Procedurę oceny otwierał kwestionariusz skierowany do danego państwa członkowskiego, dotyczący wszystkich elementów dorobku Schengen (granice, wydawanie wiz, ochrona danych oraz współpraca policji), a następnie miały miejsce inspekcje oceniające. W wyniku przeprowadzonych inspekcji granic, konsulatów, obiektów SIS itp. grupy ekspertów sporządziły szczegółowe sprawozdania zawierające opis stanu faktycznego, opinie oraz zalecenia dotyczące ewentualnych dodatkowych środków i dalszych inspekcji. Ze sprawozdania końcowego powinno wynikać, czy nowe państwo członkowskie podlegające pełnej procedurze oceny spełnia wszystkie konieczne warunki umożliwiające stosowanie dorobku Schengen w praktyce.

WNIOSKI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1. Czechy

Deklaracja gotowości: 1 stycznia 2006 r. Przyszłe granice zewnętrzne będą stanowiły wyłącznie lotniska. Lotnisko w Pradze zostało uznane za w pełni odpowiadające standardom Schengen, natomiast w przypadku lotniska w Brnie niezbędna była ponowna inspekcja. Stwierdzono niedociągnięcia w postaci braków personelu, niedoskonałości systemu analizy ryzyka oraz zarządzania granicami.

W wyniku inspekcji w konsulatach pozytywnie oceniono wymianę informacji i sprawnie działający system przekazywania danych elektronicznych. Stwierdzono niedociągnięcia w zakresie procesu decyzyjnego dotyczącego przyznawania wiz, świadomości zagrożeń związanych z nielegalną imigracją, zabezpieczenia infrastruktury, przechowywania naklejek wizowych itp.

Nie stwierdzono problemów w zakresie ochrony danych. Ocena współpracy policji wypadła pozytywnie, jednak konieczne jest stworzenie jednego punktu kontaktowego do celów nadzoru transgranicznego oraz pościgu.

Dalsze inspekcje przeprowadzone w dniach 2-5 lipca 2007 r. wykazały, że władze podjęły odpowiednie działania w związku z nierozwiązanymi kwestiami wymienionymi powyżej.

Ocena SIS odbyła się we wrześniu 2007 r. Choć niektóre szczegóły wymagają dopracowania, doceniono starania w zakresie wdrożenia SIS oraz SIRENE i uznano je za udane.

2. Estonia

Deklaracja gotowości: 1 maja 2006 r. Zarządzanie granicami oceniono pozytywnie – zdaniem ekspertów jest ono zorganizowane w sposób sprawny i wydajny, a obsługą zajmuje się kompetentny personel (liczba personelu jest jednak niedostateczna). Sprawny system przetwarzania danych wywiadowczych i analizy ryzyka.

Granice lądowe: stwierdzono konieczność ponownej inspekcji kolejowego przejścia granicznego w Narwie, które nie spełniało wszystkich wymogów Schengen. Granice morskie: część urządzeń do patrolowania strefy przybrzeżnej (statki i helikoptery) była przestarzała. Granice powietrzne: konieczna była ponowna inspekcja lotniska w Tallinie w celu oceny planu trwającej przebudowy.

Wydawanie wiz oceniono pozytywnie, choć uznano, że należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem (instalacje, naklejki wizowe) oraz na kwestię zbyt długiego procesu podejmowania decyzji wizowych, jak również na świadomość zagrożeń związanych z nielegalną imigracją.

Nie stwierdzono problemów w dziedzinie współpracy policji, jednak uznano, że potrzebna jest strategia działań wywiadowczych (kontrola policyjna przy jednoczesnym zaangażowaniu wielu agencji) obejmująca internetową bazę danych pozwalającą na wymianę informacji.

Ochrona danych: zasadniczo uznano ją za zadowalającą, natomiast stwierdzono brak kluczowego elementu, tj. nie istnieje niezależny organ nadzorujący SIS.

Ponowna inspekcja granic odbyła się w dniach 13-20 maja 2007 r. Lotnisko w Tallinie: władze zajęły się większością kwestii wymienionych w zaleceniach, choć trwające prace związane z przebudową lotniska utrudniły przeprowadzenie pełnej oceny. Rozwiązanie przejściowe zastosowane w przypadku istniejącego terminalu spełniało jednak wymogi Schengen. Inne niedociągnięcia zostały usunięte, choć trudności ze zwiększeniem liczby personelu był nadal obecne, a zatem będą wymagały monitorowania przez grupę SCH-EVAL.

Ochrona danych: ponowna inspekcja w dniach 18-24 marca 2007 r. pozwoliła stwierdzić, że usunięto niedociągnięcia i wprowadzono niezbędne zmiany.

W wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2007 r. oceny SIS ustalono, że system został wdrożony w sposób prawidłowy. Stwierdzono, że jest on przyjazny dla użytkownika oraz że działa wydajnie i posiada odpowiednią infrastrukturę, a czas oczekiwania na odpowiedź jest do przyjęcia. Wydano zalecenia odnośnie do poprawy wydajności biura SIRENE.

3. Węgry

Deklaracja gotowości: 1 stycznia 2006 r. Węgry stoją przed poważnym wyzwaniem, ponieważ państwo to będzie odpowiedzialne za nadzór nad ok. 15% długości przyszłej granicy zewnętrznej obszaru Schengen w części środkowo-wschodniej.

Stwierdzono właściwe zarządzanie granicami, zorganizowane w sposób sprawny i wydajny, którego obsługę zapewnia kompetentny personel. Granice powietrzne: dobra organizacja, w niektórych aspektach może służyć za wzór najlepszych praktyk. Dostrzeżono jednak problem w przypadku stosowanej obecnie praktyki, zgodnie z którą na międzynarodowych przejściach granicznych obywatele Chorwacji mogą przekraczać granicę Węgier na podstawie jedynie dowodu tożsamości.

Współpraca policji została oceniona pozytywnie: wspólny punkt kontaktowy Hegyeshalom-Nickelsdorf stanowi przykład doskonałego rozwiązania, jeżeli chodzi o usprawnianie i wspieranie międzynarodowej wymiany informacji.

Nie było potrzeby przeprowadzenia ponownych inspekcji. W przypadku wydawania wiz stwierdzono niedociągnięcia i wydano zalecenia odnośnie do następujących kwestii: ryzyko związane z bezpieczeństwem (obiekty, kontrola osób składających wnioski, procedura akredytacji itp.), mała liczba rozmów w stosunku do liczby osób składających wnioski oraz niski odsetek odmownego rozpatrzenia wniosków. Należy dostosować ustawodawstwo krajowe, tak aby uwzględniało zabezpieczenia proceduralne, które przysługują członkom rodziny w UE. Dalsze działania podjęte w związku z tymi kwestiami oceniono jako satysfakcjonujące.

W ramach oceny SIS stwierdzono pewne istotne problemy wymagające dodatkowej inspekcji w dniach 17-19 października 2007 r. W wyniku inspekcji uznano, że można potwierdzić skuteczne funkcjonowanie systemu na całym obszarze Węgier oraz prawidłowe przeszkolenie użytkowników końcowych SIS.

4. Łotwa

Deklaracja gotowości: 1 maja 2006 r. Zarządzanie granicami oceniono pozytywnie – zdaniem ekspertów jest ono zorganizowane w sposób sprawny i wydajny, obsługę zapewnia kompetentny personel, a wyposażenie jest nowoczesne. Dobre ustrukturyzowanie danych wywiadowczych, dobrze zorganizowany system służb śledczych i prawidłowo działająca współpraca.

Udoskonalenia wymagała infrastruktura, procedury i wyposażenie kolejowego przejścia granicznego w Zilupe. Granice morskie: przestarzałe wyposażenie oraz system w strefie przybrzeżnej; problemy z koordynacją kontroli oraz – w pewnym stopniu – brak profesjonalizmu. Granice powietrzne: dobre zarządzanie granicami oraz organizacja na lotnisku w Rydze, ale pewne elementy fizyczne infrastruktury (rozdzielenie strumieni pasażerów) nie spełniały wymogów Schengen – konieczna jest ponowna inspekcja.

W kwestii wydawania wiz stwierdzono niedociągnięcia w zakresie właściwej oceny poszczególnych wniosków, świadomości zagrożeń związanych z nielegalną imigracją i nadużyć związanych z wizami, jak również ograniczonych możliwości systemów informatycznych, jeśli chodzi o wymianę informacji, oraz ogólnych kwestii z dziedziny bezpieczeństwa (obiekty, przechowywanie naklejek wizowych).

W związku z wymogami dotyczącymi ochrony danych niezbędne jest umocnienie niezależności organów ochrony danych. Gwarancją wydajności i skuteczności jest właściwie ustrukturyzowany mechanizm koordynacji oraz jeden wspólny punkt kontaktowy do celów międzynarodowej współpracy policji. Konieczne jest znalezienie rozwiązania technicznego w związku z systemem telekomunikacyjnym (nie jest on kompatybilny z systemami wykorzystywanymi na Litwie i w Estonii).

Kolejna inspekcja odbyła się w dniach 1-10 września 2007 r., podczas której stwierdzono, że władze zajęły się wszystkimi nierozwiązanymi kwestiami, w szczególności powiększeniem strefy przylotów spoza obszaru Schengen (zakończone w październiku 2007 r.).

Ocena SIS wykazała sprawne działanie systemu, wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury i dobrą wydajność. Wydano zalecenia odnośnie do poprawy wydajności biura SIRENE.

5. Litwa

Deklaracja gotowości: 1 maja 2006 r. Zarządzanie granicami oceniono pozytywnie – zdaniem ekspertów jest ono zorganizowane w sposób sprawny i wydajny.

Granice morskie: dostosowanie granic morskich do standardów Schengen stanowi wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, profesjonalizmu, jak również sprzętu wykorzystywanego do nadzorowania wybrzeża oraz jednostek wodnych patrolujących strefę przybrzeżną (większość z nich jest przestarzała). Granice lądowe: infrastruktura drogowego przejścia granicznego w Poniemuniu nie odpowiadała standardom Schengen. Ponownej inspekcji wymagają trwające prace związane z przebudową, stosowane procedury oraz liczba personelu. Granice powietrzne: infrastruktura lotnisk w Wilnie i Połądze nie odpowiadała standardom Schengen (prace w ramach przebudowy nadal trwają).

Ochrona danych: wskazane jest umocnienie niezależności organu ochrony danych. Stwierdzono niedociągnięcia w następujących dziedzinach: proces podejmowania decyzji wizowych, ocena poszczególnych wniosków wizowych, świadomość zagrożeń związanych z nielegalną imigracją oraz innych form nadużyć związanych z wizami. Nie stwierdzono problemów w zakresie współpracy policji.

Ponowne inspekcje: granice lądowe (w dniach 13-20 maja 2007 r.) oraz granice powietrzne (w dniach 1-10 września 2007 r.). Władze usunęły większość niedociągnięć.

Stwierdzono, że system SIS działa sprawnie i jest wydajny (bardzo krótki czas oczekiwania na odpowiedź). Użytkownicy wydają się być dobrze przygotowani i wyszkoleni. Wydane zalecenia zostały wdrożone.

6. Malta

Deklaracja gotowości: 1 maja 2006 r., z wyjątkiem lotnisk i portów morskich (deklaracja złożona dopiero w pierwszym kwartale roku 2007). Konsulat w Moskwie nie spełniał wymogów przewidzianych w dorobku Schengen (w zakresie bezpieczeństwa, personelu, wyposażenia, obiektów, procedur itp.). Należy dokonać przeglądu niektórych spośród stosowanych praktyk, jak również przepisów prawa krajowego, tak aby uwzględnić zabezpieczenia proceduralne, które przysługują członkom rodziny w UE.

Ochrona danych: w wielu aspektach ochrona danych zasługuje na miano najlepszych praktyk. Współpraca policji: konieczne jest zwiększenie tempa przygotowań do pełnego zastosowania dorobku Schengen oraz opracowanie szczegółowego planu działania.

Granice: istnieje potrzeba opracowania zintegrowanej strategii na rzecz bezpieczeństwa granic w celu dostosowania floty (nadzorowanie granicy morskiej / sprzęt do prowadzenia nadzoru). Należy dokonać przeglądu procedur kontroli granicznej w przypadku pojazdów. Konieczna jest ponowna inspekcja infrastruktury punktów kontrolnych, a także stosowanych procedur kontroli w międzynarodowym terminalu morskim w Valletcie i w międzynarodowym porcie lotniczym.

Ponowne inspekcje: współpraca policji (w dniach 28-30 maja 2007 r.), wizy (w dniach 27-31 sierpnia 2007 r.) oraz granice (w dniach 1-10 września 2007 r.). We wszystkich tych dziedzinach władze Malty zajęły się wszystkimi nierozwiązanymi kwestiami i niemal wszystkie niedociągnięcia zostały usunięte. Konsulat w Moskwie ma zostać przeniesiony do nowej siedziby w grudniu 2007 r.

Doceniono starania w zakresie wdrożenia SIS oraz SIRENE i uznano je za udane. Zalecenia dotyczące drobnych usprawnień są wdrażane.

7. Polska

Deklaracja gotowości: 1 stycznia 2006 r. Zarządzanie granicami oceniono pozytywnie – zdaniem ekspertów jest ono zorganizowane w sposób sprawny i wydajny, obsługą zajmuje się kompetentny personel, a wyposażenie jest nowoczesne. Stwierdzono jednak pewne niedociągnięcia. Niektóre przejścia graniczne były w trakcie przebudowy: standardów Schengen nie spełnia infrastruktura i zarządzanie granicami na drogowych przejściach granicznych w Terespolu i Medyce. Konieczne było zapewnienie zgodności z podjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi (w kwestii uchodźców oraz bezpieczeństwa systemów zawierających dane). Granice powietrzne: na lotniskach w Warszawie, Gdańsku i Krakowie trwały prace budowlane, obiekty te nie spełniały zatem jeszcze wymogów.

Wydawanie wiz: pozytywnie oceniono ilość i jakość przekazywanych informacji, bezpieczeństwo, przeszkolenie oraz zakres wiedzy personelu. Uznano, że należy zwrócić szczególną uwagę na proces podejmowania decyzji wizowych, składanie wniosków, świadomość zagrożeń związanych z nielegalną imigracją oraz przeprowadzanie kontroli granicznych na terytorium krajów trzecich.

Ochrona danych: ocena pozytywna, lecz z zastrzeżeniem, że uprawnienia organu ochrony danych w odniesieniu do SIS nie mogą być ograniczone. Stwierdzono zadowalającą współpracę policji, przy czym zalecono następujące działania: przyspieszenie procedur ratyfikacyjnych dotyczących umów dwustronnych, zawarcie umów dwustronnych w sprawie pościgu transgranicznego oraz zapewnienie straży granicznej bezpośredniego dostępu (przez Internet) do odpowiednich policyjnych baz danych.

Ponowne inspekcje: granice lądowe (w dniach 13-20 maja 2007 r.) oraz granice powietrzne (w dniach 1-10 września 2007 r.). Większość niedociągnięć została usunięta. Jeżeli chodzi o prace budowlane na lotniskach, infrastruktura spełniała standardy Schengen. Nastąpiło również przeniesienie wspólnych kontroli granic lądowych z terytorium Białorusi i Ukrainy na terytorium Polski.

Doceniono starania w zakresie wdrożenia SIS oraz SIRENE i uznano je za udane. Za godne podziwu uznano przyjęte struktury, sposób wdrożenia technologii oraz specjalistyczną wiedzę personelu. Zalecono zaledwie kilka udoskonaleń, które zostały wprowadzone.

8. Słowenia

Deklaracja gotowości: 1 stycznia 2006 r. Granice: ocena pozytywna, choć stwierdzono, że na wydajność operacyjną negatywny wpływ ma niedostateczna liczba personelu oraz braki w zakresie wyposażenia technicznego. Zalecono przegląd praktyki, zgodnie z którą obywatele Chorwacji mogą przekraczać granicę UE na podstawie dowodu tożsamości. Infrastruktura w porcie w Koper wymagała poprawy. Granice powietrzne: stwierdzono konieczność ponownej inspekcji na lotnisku w Lublanie, ponieważ istniejąca infrastruktura (w fazie przebudowy) nie odpowiadała standardom Schengen (rozdzielenie strumieni pasażerów). Za konieczne uznano zwiększenie liczby personelu.

Nie stwierdzono poważnych niedociągnięć w zakresie wydawania wiz. Należy zwrócić szczególną uwagę na stosunkowo niewielką liczbę szczegółowych rozmów z wnioskodawcami w porównaniu do liczby wniosków. Ustawodawstwo krajowe powinno uwzględniać zabezpieczenia proceduralne, które przysługują członkom rodziny w UE.

Wdrożenie systemu ochrony danych oraz ustawodawstwo w tym zakresie uznano za możliwe do zaakceptowania, stwierdzono jednak, że należy zwiększyć liczbę personelu, tak aby możliwe było przeprowadzenie odpowiedniej liczby inspekcji. Współpraca policji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym jest zadowalająca. Władze Słowenii powinny jednak zagwarantować, że organ centralny będzie zapewniał obsługę systemu 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, co wymaga wystarczającej liczby personelu wykazującego odpowiedni poziom profesjonalizmu.

Kolejna inspekcja granic powietrznych odbyła się w dniach 2-5 lipca 2007 r. Władze zajęły się wszystkimi nierozwiązanymi kwestiami, tj. odnowieniem terminalu pasażerskiego, fizycznym rozdzieleniem strumieni pasażerów oraz zwiększeniem liczby personelu.

Różne organizacje korzystające z SIS były dobrze przygotowane, a użytkownicy końcowi – dobrze wyszkoleni. Za wyjątkowe uznano zarówno wykorzystanie rozwiązań opartych na systemach przenośnych, jak też ich jakość. Wydano zaledwie kilka drobnych zaleceń.

9. Słowacja

Deklaracja gotowości: 1 stycznia 2006 r. Znaczne wyzwanie dla Słowacji stanowi dostosowanie kontroli na granicy z Ukrainą do standardów Unii Europejskiej. Stwierdzono problemy w zakresie zarządzania granicami i nadzorowania ich – obecne rozwiązania organizacyjne i ich wdrożenie nie odpowiadają wymogom kodeksu granicznego Schengen. Konieczna jest ponowna inspekcja na drogowym przejściu granicznym w miejscowości Vyšné Nemecké, gdzie infrastruktura, procedury i wyposażenie nie spełniają wymogów Schengen. Granice powietrzne: konieczna jest ponowna inspekcja na lotnisku w Bratysławie, gdzie infrastruktura nie odpowiada w pełni wymogom Schengen. Stwierdzono konieczność poprawy kompetencji językowych, statystyk, zdolności zarządczych oraz procedur kontroli granicznej.

Wydawanie wiz: zarządzanie dostępem, kwestie informacji oraz poziom przeszkolenia personelu oceniono jako możliwe do zaakceptowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa (obiekty, przechowywanie naklejek wizowych), na obecną praktykę polegającą na przyjmowaniu grupowych wniosków wizowych, jak również na ocenę wniosków indywidualnych. Ustawodawstwo krajowe powinno uwzględniać zabezpieczenia proceduralne, które przysługują członkom rodziny w UE. Problem stanowi duża liczba wiz wydawanych na granicy.

Ochrona danych: konieczna okazała się ponowna inspekcja, ponieważ zastosowanie odpowiednich rozwiązań jest spowolnione przez niedostateczną liczbę personelu i niewystarczający budżet, jeżeli chodzi o wymogi SIS, przy jednoczesnej konieczności wzmocnienia niezależności jego działania. Współpraca policji: konkretne środki zawarte w krajowym planie działania są nadal na wczesnym etapie wdrażania.

Kolejne inspekcje: ochrona danych (w dniach 18-24 marca 2007 r.) oraz granice lądowe (w dniach 17-22 czerwca 2007 r.). Władze dołożyły wielu starań, by rozwiązać większość problemów. Na lotnisku w Bratysławie dokonano usprawnień w zakresie infrastruktury, wyposażenia technicznego, procedur kontroli granicznej, profesjonalizmu oraz znajomości języków obcych wśród personelu. Wszystkie odnotowane niedociągnięcia dotyczące ochrony danych zostały usunięte.

Rozwiązania w zakresie infrastruktury informatycznej uznano za przemyślane, a ich poziom określono jako wysoki. Pozytywnie oceniono wyposażenie ośrodków przetwarzania danych oraz sposób zarządzania nimi, jak również poziom przeszkolenia użytkowników końcowych. Zalecenia dotyczyły drobnych kwestii i są obecnie wdrażane.

WNIOSKI SPRAWOZDAWCY

Biorąc pod uwagę wyniki ocen, jak również ponownych inspekcji przeprowadzonych przez grupy ekspertów, sprawozdawca stwierdza, że choć niektóre kwestie pozostają nierozwiązane i wymagają dalszych działań w przyszłości, nie stanowią przeszkody dla pełnego uczestnictwa zainteresowanych państw członkowskich w systemie Schengen.

Na podstawie opinii ekspertów, według których wyniki są zadowalające, każde z dziewięciu nowych państw członkowskich wykazało zadowalające przygotowanie, wystarczające do pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen. Sprawozdawca popiera zatem decyzję o otwarciu granic w przypadku przedmiotowych państw członkowskich.

Parlament oczekuje jednak, że w ciągu następnych sześciu miesięcy zainteresowane państwa członkowskie przekażą Radzie i Parlamentowi w formie pisemnej informacje dotyczące dalszych działań, które państwa te zamierzają podjąć w związku z wydanymi zaleceniami, oraz koniecznych zmian, które są wciąż wprowadzane.

Sprawozdawca podkreśla, że zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych wymaga wzajemnego zaufania, jeżeli chodzi o skuteczną kontrolę granic zewnętrznych. Bezpieczeństwo obszaru Schengen zależy de facto od staranności i skuteczności, z jaką każde państwo członkowskie strzeże swoich granic zewnętrznych, a także od jakości i szybkości wymiany informacji za pośrednictwem systemu SIS. Słabość lub nieprawidłowe funkcjonowanie któregokolwiek z tych elementów może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii oraz dla skuteczności całego obszaru Schengen.


PROCEDURA

Tytul

Stosowanie przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Estonii, Łotwie, Litwie, na Węgrzech, na Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji

Odsyłacze

11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS)

Data konsultacji z PE

25.7.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

3.9.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Carlos Coelho

10.9.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.9.2007

3.10.2007

5.11.2007

12.11.2007

Data przyjęcia

12.11.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Fernando Fernández Martín

Data złożenia

12.11.2007

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2007Informacja prawna