Процедура : 2007/2199(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0448/2007

Внесени текстове :

A6-0448/2007

Разисквания :

PV 12/12/2007 - 17
CRE 12/12/2007 - 17

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0626

ДОКЛАД     
PDF 153kWORD 81k
16 ноември 2007 г.
PE 393.855v02-00 A6-0448/2007

относно схемите за гарантиране на депозити

(2007/2199(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Christian Ehler

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно схемите за гарантиране на депозити

(2007/2199(INI))

Европейският парламент,

-     като взе предвид съобщението на Комисията относно преразглеждането на Директива 94/19/EО относно схемите за гарантиране на депозити (СOM(2006)0729),

-     като взе предвид Препоръка 87/63/EИО на Комисията от 22 декември 1986 г. относно въвеждането на схеми за гарантиране на депозити в Общността(1),

-     като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 22 септември 1992 г. относно предложението за директива на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби по отношение на схеми за гарантиране на депозити(2),

-     като взе предвид своите позиции, при първо и второ четене, по отношение на предложението на Комисията за директива на Съвета относно схеми за гарантиране на депозити(3),

-     като взе предвид Директива 94/19/EО на Европейския парламент и Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити(4),

-     като взе предвид доклада на Комисията относно прилагането на клаузата за забрана на износа (член 4, параграф 1) от Директива 94/19/EО относно схемите за гарантиране на депозити (СOM(1999)0722),

-     като взе предвид доклада на Комисията относно прилагането на допълнително покритие („topping-up”), предвидено в член 4, параграфи 2-5 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозити (94/19/EО) (СOM(2001)0595),

-     като взе предвид техническите съвети на Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS) във връзка с преразглеждане на аспектите, свързани със схемите за гарантиране на депозити, от 30 септември 2005 г.(5),

-     като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център на Европейската комисия, озаглавен: „Преглеждане на сценариите: Оценка на последиците от промяна на механизма за финансиране на схемите за гарантиране на депозити на ЕС” от м. февруари 2007 г.,

-     като взе предвид доклада на Комисията относно минималното ниво на гаранция, предвидено в Директива 94/19/EО относно схемите за гарантиране на депозити,

-     като взе предвид Бялата книга на Комисията относно политиката на финансови услуги за периода 2005-2010 г. (СОМ(2005)0629),

-     като взе предвид своята резолюция от 11 юли 2007 г. относно Бялата книга на Комисията относно политиката на финансови услуги (2005-2010 г.)(6),

-     като взе предвид член 45 от своя правилник,

-     като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A6-0448/2007),

А.  като има предвид, че схемите за гарантиране на депозити представляват важен елемент от мрежата за сигурност;

Б.   като има предвид, че схемите за гарантиране на депозити служат на индивидуалната и функционална защита, както и на осигуряването на условия за лоялна конкуренция;

В.   като има предвид, че текущото положение в банковия сектор, предизвикано от кризата на ипотечния пазар в САЩ и нейните отражения върху финансовите пазари, показва от какво значение е въпросът за схемите за гарантиране на депозити,

Г.   като има предвид, че различните национални структури на схемите за гарантиране на депозити са резултат от различните институционални изисквания в отделните държави-членки;

Д.  като има предвид, че доверието в осигуряването на стабилност на финансовия пазар и справедливите условия на конкуренция представляват важна основа за целия вътрешен пазар,

Е.   като има предвид, че най-новите изследвания водят до заключението, че една нарастваща част от гражданите на ЕС вземат под внимание възможността за закупуване на финансови продукти в чужбина;

Ж.  като има предвид, че в резултат на нарастващата презгранична дейност на кредитните институции, както и на промените в структурата на европейския банков надзор, възникват нови въпроси относно сътрудничеството, координацията и разпределението на задълженията между държавата по произход и приемащата държава в случай на криза;

З.   като има предвид, че поради все по-интегрирания финансов пазар мрежата за сигурност трябва да постигне целта си в презгранични кризисни ситуации;

1.   признава значението на схемите за гарантиране на депозити и ползата от директивата за потребителите и стабилността на финансовия пазар; същевременно подчертава значението на отстраняване на възможните нарушения на пазара, ако такива са потвърдени от осъществен анализ;

2.   изразява съгласие с Комисията, че законодателни изменения на Директива 94/19/EО следва да се предприемат едва след представянето на резултати от допълнителни изследвания, по-специално в областта на управлението на презгранични рискове и кризи; счита, че е важно да се предприемат мерки по отношение на сериозни нарушения на конкуренцията, ако такива бъдат потвърдени от направен анализ;

3.   счита, че е желателно хармонизиране на предвидените минимални гаранции на по-високо равнище, но че увеличението следва да е свързано със съответното икономическо развитие, особено поради факта, че някои държави, вследствие на макроикономическите си условия, все още не са достигнали до предвиденото в директивата минимално ниво на гарантиране; подчертава обаче в тази връзка, че по-нататъшно понижаване на нивото на гарантиране в резултат на инфлацията следва да бъде прекратено не по-късно от момента на следващото изменение на директивата;

4.   изразява съгласие с оценката на Комисията, че функционирането на схемите за гарантиране на депозити би могло да се подобри чрез саморегулиращи мерки, особено презгранични;

5.   приветства следователно сътрудничеството, започнато по инициатива на Комисията, с Европейския форум на депозитните застрахователи (EFDI) и със Съвместния изследователски център, както и широко поставения от Комисията диалог с цел изготвяне на саморегулиращи мерки; изисква от Комисията в тази връзка да информира Европейския парламент за своя график и постигнатите резултати;

6.   счита, че е необходимо да се предостави повече информация на клиентите, за да могат да правят информиран избор относно посредниците, на които поверяват спестяванията си, и че подходът следва непрекъснато да цели повишаване на способността на посредниците да извършват презгранична дейност и да насърчават интеграцията на пазара; счита, че саморегулацията, и по-конкретно възможният принос на Европейския форум на депозитните застрахователи, биха могли да играят важна роля в тази връзка;

7.   счита, че настоящите различни начини за финансиране на схемите за гарантиране на депозити следва да се проучат по отношение на възможните нарушения на конкуренцията, включително равното третиране на клиентите и настъпилите вследствие на тези нарушения разходи, и особено по отношение на въздействието върху функционалността в случай на презгранична криза;

8.   подчертава факта, че схемите за гарантиране на депозити ex-post следва да предоставят на потребителите толкова безопасност и сигурност, колкото схемите за гарантиране на депозити ex-ante.

9.   счита, че разделянето на надзора и схемите за гарантиране на депозити между държавите създава проблеми в регулирането; изисква от Комисията да анализира възможните неблагоприятни последици от подобно положение;

10.  счита, че сроковете за възстановяване за вложителите в случай на кризисна ситуация могат да се намалят значително вследствие на значителните иновации в областта на комуникационните технологии, настъпили след приемането на директивата; счита, че подобренията преди всичко следва да бъдат насочени към тези, които не изискват законодателни разпоредби: посредством споразумения, най-добри практики, подобряване на качеството на данните, както и ясно разделение на компетенциите за обработка на информация и доброволни задължения на банките;

11. счита, че в случаите, когато възстановяването се извършва от две схеми за гарантиране на депозити, срокът за възстановяване на вложителите от схеми от държавата по произход не трябва да бъде по-дълъг от този на възстановяване от схеми от приемащата държава;

12. подкрепя подхода, съобразно който решението по отношение на всяко възстановяване или прехвърляне на вноските, внесени от кредитна институция в схема за гарантиране, в случаите на напускане на схемите за гарантиране на депозити от техен член следва да се вземе от държавите-членки;

13. подкрепя оценката на Комисията, че новите разпоредби относно прехвърлянето или възстановяването на вноски, внесени в схеми за гарантиране, не трябва нито да отслабват функционирането на фонда, нито да водят до недопустимо увеличаване на рисковете;

14. счита, че в дългосрочен план трябва да бъде разгледан въпросът за хармонизация на схемите за гарантиране на депозити по отношение на тяхното финансиране, компетентност и ролята на надзорния орган, ако изисканите анализи покажат нарушения на конкуренцията, неравно третиране на клиенти или отрицателни последици върху управлението на презгранични рискове;

15. приветства създаването на работни групи на Икономическия и финансов комитет и на Комитета по финансови услуги с цел преглеждане и развитие на мерки на ЕС за гарантиране на стабилност на финансовите пазари и регулиране на надзора;

16. подчертава, че тенденцията за заместване на дъщерните дружества с филиали в банковия сектор е също свързана с нови изисквания за сътрудничество между органите на държавите-членки, които са засегнати от кризисни ситуации;

17. счита, че е необходимо за Комисията да анализира съвместно с министрите на финансите на държавите-членки, централните банки и Европейския форум на депозитните застрахователи възможните предимства и недостатъци на разпределението на задълженията преди и след настъпването на потенциални ситуации на криза и да уведоми Европейския парламент за резултатите;

18. счита за необходимо предварително да се определят процедурите и съдействието на всички участници в евентуален случай на презгранична криза, а Комисията, съвместно с представителите на държавите-членки, с централните банки и с Европейския форум на депозитните застрахователи, да планира и установи процедурите и съдействието, и съответно да уведоми Европейския парламент;

19. призовава Комисията да изработи стандарти за по-добро ранно разпознаване на рисковете от схемите за гарантиране на депозити; счита за възможно системата за ранно разпознаване да се използва за установяване на свързани с риска вноски;

20. счита за препоръчително предприемането на по-изчерпателно изследване с цел определянето на общ метод за оценка на риска;

21. подчертава, че банките носят основна отговорност за ограничаване на рисковете;

22. счита за необходимо да се разработят принципи за управление на презгранични рискове и кризи, което да намали проблемите с явленията „недобросъвестно участие с цел извличане на облага” („free-rider”) и „морален риск” („moral hazard”);

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1)

OВ L 033, 4.2.1987 г., стр. 16.

(2)

OВ C 332, 16.12.1992 г., стр. 13.

(3)

OВ C 115, 26.4.1993 г., стр. 96 и OВ C 91, 28.3.1994 г., стр. 85.

(4)

OВ C 135, 31.5.1994 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО.

(5)

CEBS/05/81..

(6)

Приети текстове, P6_TA(2007)0338.


EXPLANATORY STATEMENT

At the end of 2006, the Commission submitted a communication on the review of the 1994 directive on deposit-guarantee schemes. More than a decade after its transposition into national law, the Commission reviewed the directive in order to ascertain the extent to which the existing rules still served their original purpose in view of the increasing integration of financial markets and cross-border mergers of credit institutions.

The consultation process highlighted, in particular, the differences in how the systems were financed, and the considerable differences between the guarantees given to depositors in terms of level and scope, as posing problems for or obstacles to market integration or cross-border cooperation.

The communication submitted by the Commission was concerned with the following areas:

· Definition of deposits and scope of coverage,

· Co-insurance,

· The de minimis clause,

· Topping-up arrangements,

· Exchange of information,

· Risk-based contributions to the deposit-guarantee schemes,

· Transfer and refund of contributions to the guarantee schemes,

· Consumer information and advertising,

· Deadline for reimbursing/reducing the impact on depositors,

· Pan-European / Regional deposit-guarantee schemes,

· Statistical obligations.

The overall conclusion from the Commission's investigations was that there was no need for legislative intervention at this point in time; that further studies and cost estimates would be required before making the requisite amendments; and that the operation of deposit-guarantee schemes in Europe, and especially in cross-border situations, can best be achieved through an improvement in the application of the existing rules and a change in how the parties involved operate.

The Commission identified the clarification of burden sharing in a cross-border crisis situation as a focus for future work.

The European Parliament intends, by means of this report, to make it clear that deposit-guarantee schemes are considered to be an important part of our financial market system, and that their operation should continuously be improved. The report considers questions concerning the minimum guarantee level and a tightening of procedures by taking advantage of improved communications technology, and focuses on the issue of crisis management. Guarantee schemes are now being faced with more demands, particularly as a result of increasing market integration, and these must be responded to if the stability of financial markets is to be ensured.

Parliament also calls, by means of the report, for integration with cross-border crisis management in the area of deposit guaranteeing and in this context supports the involvement of working groups from the Economic and Finance Committee and the Financial Services Committee with regard to relevant issues.

The European Parliament considers that crisis management should rest on the foundations of improved early risk detection, better defined and planned procedures of interaction between all parties involved, and clarification of the point at which burdens are to be shared. Differences between systems and the variety of parties involved in the public and private sectors must be taken into consideration. In this context it must also be made clear that the principal responsibility for risk limitation must remain with the banks.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.11.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Charles Tannock

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jamila Madeira, Cornelis Visser

Последно осъвременяване: 29 ноември 2007 г.Правна информация