Διαδικασία : 2007/0820(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0465/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0465/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0549

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 145kWORD 73k
23 Νοεμβρίου 2007
PE 398.375v01-00 A6-0465/2007

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jo Leinen

(Απλοποιημένη διαδικασία - άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (14320/2007),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0364),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο279 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0411/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43 παρ. 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0465/2007),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1, Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006 σ. 1)

(2)

ΕΕ L 297, 15.11.2003, σ. 1


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κατάρτιση της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί συνέπεια της απόφασης του Συμβουλίου να χωρίσει από την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (COM(2007) 364 τελικό), τα στοιχεία που προβλέπουν εξαιρέσεις από το δημοσιονομικό κανονισμό στην τρέχουσα μορφή του (splitting).

Δεδομένου ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έχει ήδη συζητήσει και εγκρίνει με τροποποιήσεις την πρόταση της Επιτροπής (βλ. έκθεση A6-0412/2007), και προκειμένου να καταστεί δυνατόν να τεθεί σε ισχύ ο τροποποιημένος κανονισμός πριν από το τέλος του 2007, η επιτροπή αποφάσισε να εφαρμόσει την απλουστευμένη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού. Αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής προϋπολογισμών, η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Α/Α.: D(2007) 72117

κ. Jo Leinen

Πρόεδρο

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Rue Wiertz

B-1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κ. Leinen,

Είδα, με μεγάλο ενδιαφέρον, ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ψήφισε στις 22 Οκτωβρίου 2007 την έκθεση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις που περιλαμβάνονταν στην πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών ενσωματώθηκαν στην τελική σας έκθεση.

Στο μεταξύ, διαβιβάστηκε επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ακόμη κείμενο, το Σχέδιο κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατομ) αριθ. 1605/2002, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε στις 24 Οκτωβρίου 2007 (έγγραφο του Συμβουλίου 14320/07) η επιτροπή μονίμων αντιπροσώπων, σχετικά με το διαχωρισμό (splitting). Και η πρόταση αυτή, για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού, ανατέθηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για εξέταση επί της ουσίας.

Η ανάγκη εξαίρεσης από τον κανόνα για τη μη αποκόμιση κέρδους από τα πολιτικά κόμματα αποτέλεσε κύριο στοιχείο της τελευταίας αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού όπως τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2006. Έναυσμα για την τρέχουσα μεταρρύθμιση αποτέλεσε η τροπολογία 102 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 109, παρ. 3, στοιχείο (δ α) (νέο) της έκθεσης της Επιτροπής Προϋπολογισμών, που ψηφίστηκε από την ολομέλεια στις 15 Μαρτίου 2006 (P6_TA(2006)0085).

Δεδομένου ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θεωρούσε ανέκαθεν πως το ζήτημα αυτό μπορούσε να διευθετηθεί μόνο μέσα από το δημοσιονομικό κανονισμό, αντιλαμβάνεστε πως είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την τροπή των γεγονότων και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως το κείμενο του Συμβουλίου επί του οποίου έχει κληθεί τώρα σε διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Reimer Böge


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1605/2002 (Δημοσιονομικός κανονισμός)

Έγγραφα αναφοράς

14320/2007 - C6-0411/2007 - 2007/0820(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

25.10.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

15.11.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

15.11.2007

CONT

15.11.2007

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

21.11.2007

CONT

21.11.2007

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jo Leinen

22.11.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Graham Booth, Elmar Brok, Κώστας Μποτόπουλος, Γεώργιος Παπαστάμκος

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2007

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου