Procedure : 2007/0820(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0465/2007

Ingediende teksten :

A6-0465/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/11/2007 - 7.5

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0549

VERSLAG     *
PDF 136kWORD 72k
23 november 2007
PE 398.375v02-00 A6-0465/2007

over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen

(14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Jo Leinen

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BRIEF VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen

(14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien de ontwerpverordening van de Raad (14320/2007),

–   gezien het voorstel van de Commissie (COM(2007)0364),

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1),

–   gezien Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau(2),

–   gelet op artikel 279 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0411/2007),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de brief van de Begrotingscommissie (A6-0465/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpverordening van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de ontwerptekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).

(2)

PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.


TOELICHTING

De indiening van het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen is het gevolg van het besluit van de Raad om de aspecten van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (COM(2007)0364) die een afwijking inhouden op het bestaande Financieel Reglement in een afzonderlijk voorstel op te nemen.

Aangezien de Commissie constitutionele zaken het Commissievoorstel reeds heeft behandeld en met wijzigingen heeft goedgekeurd (zie verslag A6-0412/2007), zodat de gewijzigde verordeningen vóór het einde van 2007 in werking kunnen treden, heeft zij besloten de vereenvoudigde procedure overeenkomstig artikel 43 van het Reglement toe te passen. De commissie heeft kennis genomen van het gunstige advies van de begrotingscommissie, en heeft het voorstel van de Raad zonder wijzigingen goedgekeurd.


BRIEF VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

Ref.: D(2007) 72117

De heer Jo Leinen

Voorzitter

Commissie constitutionele zaken

Europees Parlement

Wiertzstraat

B-1047 Brussel

Geachte heer Leinen,

Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van het feit dat de Commissie constitutionele zaken op 22 oktober 2007 haar goedkeuring heeft gehecht aan het verslag over de wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, en dat zij de meeste voorstellen die de Begrotingscommissie in haar advies had geformuleerd, in het definitieve verslag heeft overgenomen.

Intussen is een andere tekst, een "ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 ingevolge het besluit tot splitsing dat het Coreper op 24 oktober 2007 heeft genomen" (Raadsdocument 14320/07) officieel aan het Europees Parlement voorgelegd. Ook dit voorstel tot wijziging van het Financieel Reglement is verwezen naar de Commissie constitutionele zaken als commissie ten principale.

De noodzaak om een uitzondering te maken op de non-profitregel voor leningen aan politieke partijen was een van de belangrijkste elementen van het Financieel Reglement zoals dat in december 2006 werd goedgekeurd. De huidige herziening is een gevolg van amendement 102 betreffende de wijziging van artikel 109, lid 3 (toevoeging van een nieuwe letter d bis)), opgenomen in het verslag van de Begrotingscommissie dat op 15 maart 2006 door de plenaire vergadering werd goedgekeurd (P6_TA(2006)0085).

Aangezien de Begrotingscommissie steeds het standpunt heeft verdedigd dat deze kwestie uitsluitend in het Financieel Reglement dient te worden geregeld, spreekt het voor zich dat de commissie zeer tevreden is over deze gang van zaken en haar volle steun kan geven aan de tekst van de Raad waarover het Europees Parlement zich nu moet uitspreken.

Hoogachtend,

Reimer Böge


PROCEDURE

Titel

Ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (Financieel Reglement)

Document- en procedurenummers

14320/2007 - C6-0411/2007 - 2007/0820(CNS)

Datum raadpleging EP

25.10.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFCO

15.11.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

15.11.2007

CONT

15.11.2007

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

21.11.2007

CONT

21.11.2007

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Jo Leinen

22.11.2007

 

 

Behandeling in de commissie

22.11.2007

 

 

 

Datum goedkeuring

22.11.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

11

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Georgios Papastamkos

Datum indiening

23.11.2007

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2007Juridische mededeling