Procedure : 2007/2019(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0492/2007

Indgivne tekster :

A6-0492/2007

Forhandlinger :

PV 11/12/2007 - 14
CRE 11/12/2007 - 14

Afstemninger :

PV 13/12/2007 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0616

BETÆNKNING     
PDF 238kWORD 140k
4. december 2007
PE 398.318v03-00 A6-0492/2007(Par1)

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner)

(15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD) – 2007/2019(BUD) – 2007/2019B(BUD))

og om ændringsskrivelse nr. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) og 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008

Sektion I                       –  Europa-Parlamentet

Sektion II                      –  Rådet

Sektion III                     –  Kommissionen

Sektion IV                    –  Domstolen

Sektion V                      –  Revisionsretten

Sektion VI                    –  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sektion VII                   –  Regionsudvalget

Sektion VIII                  –  Den Europæiske Ombudsmand

Sektion IX                    –  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Del 1: Forslag til beslutning

Budgetudvalget

Ordførere: Kyösti Virrankoski (Sektion III – Kommissionen)

Ville Itälä (Øvrige sektioner)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG 1
 BILAG 2
 BILAG 3
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner) (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)) og om ændringsskrivelse nr. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) og 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–   der henviser til sin beslutning af 24. april 2007 om Kommissionens årlige politikstrategi for 2008-budgetproceduren(4),

–   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, vedtaget af Rådet den 13. juli 2007 (C6-0287/2007 - C6-0288/2007),

–   der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2007 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion III – Kommissionen (C6-0287/2007)(5) og om ændringsskrivelse nr. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2007 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6-0288/2007)(6),

–   der henviser til ændringsskrivelse nr. 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008,

–   der henviser til sine ændringer og ændringsforslag af 25. oktober 2007 til budgetforslaget(7),

–   der henviser til Rådets modifikationer af Parlamentets ændringer og ændringsforslag til budgetforslaget (15717/2007 – C6-0436/2007),

–   der henviser til resultaterne af budgetsamrådet den 23. november 2007,

–   der henviser til Rådets meddelelse om udfaldet af forhandlingerne om Parlamentets ændringer og ændringsforslag til budgetforslaget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0492/2007),

Overordnede spørgsmål - samlede tal, forslag til revision af FFR, ændringsskrivelse nr. 1 og 2

1. gør opmærksom på, at Parlamentets politiske prioriteringer for 2008-budgettet blev opstillet i ovennævnte beslutning af 24. april 2007 om den årlige politikstrategi med udgangspunkt i de strategier, der blev fulgt ved opstillingen af 2007-budgettet, og de forhandlinger, der førte op til den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006; understreger, at den strategi med et "resultatorienteret budget", som blev støttet i denne beslutning, bygger på gennemsigtig opstilling, klare mål og præcis gennemførelse, således at Kommissionen vurderes ikke på basis af en bureaukratisk proces, men derimod på basis af de resultater, den opnår i bestræbelserne på at opfylde de målsætninger, som der er opnået politisk enighed om; vil fortsat lægge vægt på disse elementer i sit videre arbejde med 2008-budgettet;

2. fastsætter, hvad angår de endelige tal, det samlede niveau for forpligtelsesbevillinger til xxx xxx millioner EUR; sikrer, at bevillingsrammerne til flerårige programmer, der først for ganske nylig er blevet forhandlet på plads af Parlamentet og Rådet, respekteres uanset de nedskæringer, Rådet har foreslået, navnlig under udgiftsområde 1a; fastsætter det samlede betalingsniveau til 120 346,76 millioner EUR, svarende til 0,96 % af EU-BNI; bemærker, at dette giver en betydelig margen på xxx xxx millioner EUR under loftet for betalinger i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2008; understreger betydningen af en effektiv budgetgennemførelse og en afvikling af uindfriede forpligtelser ("reste à liquider" (RAL)) i lyset af det beskedne, samlede betalingsniveau;

3. glæder sig over resultatet af samrådet med Rådet den 23. november, navnlig hvad angår finansieringen af Galileo ved hjælp af en revision af FFR for 2007-2013 og anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet, og Det Europæiske Teknologiske Institut ved hjælp af margenen under udgiftsområde 1a; understreger, at denne finansieringsløsning er helt i overensstemmelse med den tilgang, Europa-Parlamentet har været fortaler for, bl.a. fordi den ikke nedskærer planlagte bevillinger til flerårige finansielle programmer under udgiftsområde 1a, hvilket Rådet tidligere gik ind for; bemærker de fælleserklæringer, der er vedføjet denne beslutning, og som fastlægger detaljerede ordninger for finansiering af Galileo og EIT;

4. støtter ændringsskrivelse nr. 1/2008 til det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2008, som Kommissionen vedtog den 17. september 2007, og især de foreslåede forhøjelser af forpligtelsesbevillingerne til Kosovo (120 millioner EUR) og Palæstina (142 millioner EUR) på i alt 262 millioner EUR over FBF-beløbene; godkender som led i samrådet af 23. november bevillinger på 285 millioner EUR til FUSP på 2008-budgettet, navnlig på baggrund af de kommende behov i forbindelse med Kosovo; kræver, at Kommissionen i fuldt omfang inddrager Parlamentet og holder det fuldt underrettet om gennemførelsen; støtter ændringsskrivelse nr. 2/2008 i sin helhed som led i resultatet af samrådet den 23. november;

5. har godkendt den samlede overførsel DEC 36/2007 i fuldt omfang, og glæder sig over, at der i 2007 overføres færre bevillinger end i forbindelse med de samlede overførsler for 2006 og 2005; erkender, at den aktuelle underudnyttelse af visse budgetposter i 2007 kunne være en konsekvens af den forsinkede vedtagelse af retsgrundlag i første år af FFR; understreger, at der i ÆB 7 og den samlede overførsel foreslås andre væsentlige betalingsnedskæringer på 1,7 milliarder EUR; insisterer på nøje at overvåge gennemførelsen af 2008-budgettet ved hjælp af de forskellige værktøjer som budgetprognosevarslingen og overvågningsgrupper; opfordrer fagudvalgene til hurtigt at komme med input vedrørende bevillingsbehov og eventuelle gennemførelsesvanskeligheder, hvad angår flerårige programmer; understreger, at der uden tvivl vil være behov for flere betalingsbevillinger på 2008-budgettet og forventer en optimal udnyttelse af denne ubetydelige forhøjelse af betalingerne på 5,9 % i forhold til 2007; forventer under henvisning til den fælles erklæring om dette emne, at Kommissionen foreslår højere betalinger, hvor dette er passende, i løbet af 2008, eventuelt i form af et ændringsbudget;

6. afventer med stor interesse resultaterne af den høringsproces, Kommissionen har indledt om "Reform af budgettet, EU i forandring" (SEK(2007)1188); kræver, at Europa-Parlamentet i fuldt omfang inddrages i både revisionen af EU-udgifter og revisionen af EU's ordning med egne indtægter i overensstemmelse med erklæring nr. 3 vedrørende revision af de finansielle rammer i IIA af 17. maj 2006;

Tilvejebringelse af et resultatorienteret budget - med udgangspunkt i samrådet ved førstebehandlingen

7. henviser til, at der på samrådsmødet ved førstebehandlingen af 2008-budgettet den 13. juli 2007 blev opnået enighed mellem Parlamentet og Rådet om de fem fælleserklæringer, der er vedføjet ovenstående beslutning af 25. oktober 2007 om forslag til almindeligt budget for regnskabsåret 2008, Sektion III - Kommissionen; har tillagt disse erklæringer øget politisk betydning ved at tage dem med i betragtning ved udarbejdelsen af 2008-budgettet i overensstemmelse med strategien med et "resultatorienteret budget"; bemærker Kommissionens skrivelse om gennemførelsesmulighederne og forventer en løsning på gennemførelsen af de foreslåede ændringer;

8. glæder sig over udviklingen i Kommissionens godkendelse af operationelle programmer inden for strukturfondene, samhørighedsfonden og udvikling af landdistrikter, men ønsker i overensstemmelse med den fælleserklæring, der vedtoges sammen med Rådet den 13. juli 2007, langt større fremskridt, således at de operationelle bevillinger kan udnyttes; beklager, at mere end 50 % af EFRU-programmer og mere end 67 % af ESF- og ELFUL-programmer stadig ikke er godkendt, selv om første år af programmeringsperioden næsten er afsluttet; fastholder visse af Kommissionens administrationsbevillinger i reserven; understreger, at der ikke er opført operationelle bevillinger i reserven; agter at frigive reserverne til administrationsudgifter på baggrund af en forbedring af godkendelsessatsen for operationelle programmer;

9. bemærker den beskrivende beretning fra Kommissionen om den aktivitetsbaserede forvaltning (ABM) forud for andenbehandlingen; indvilliger på baggrund af et uforbeholdent løfte fra Kommissionen om at fremlægge en undersøgelse, herunder forslag til forbedringer, på en høring, der forventes afholdt i foråret 2008 i Parlamentets Budgetudvalg, i kun at opføre 5 millioner EUR i reserven; agter at udarbejde en initiativbetænkning om forbedring af gennemførelsen af ABM;

10. minder om, at undersøgelsen om ABM-gennemførelsen bør indeholde følgende oplysninger til budgetmyndigheden:

 hvordan de forskellige dele af SPP/ABM-cyklussen (APS, CLWP, AMP osv.) kan samordnes bedre indbyrdes?

 hvordan samordningen af SSP/ABM-cyklussen med andre cyklusser (HR-cyklussen, risikostyring, evaluering osv.) kan forbedres, eventuelt gennem et integreret it-system?

 en liste over resultatindikatorer, der er klart fastsat på forhånd, og som skal bruges under hele cyklussen med henblik på at forbedre resultatstyringen

og anmoder om

 et løfte fra Kommissionen om at fremlægge en opfølgning på rapporten om "planlægning og optimering af Kommissionens menneskelige ressourcer med henblik på at tjene EU's prioriteringer" inden 30. april 2008 med en detaljeret opdeling af antallet af ansatte pr. generaldirektorat og pr. personalekategori og den forventede udvikling i de kommende år

 en meddelelse fra Kommissionen om den aktuelle situation vedrørende gennemførelsen af punkt 44 i IIA af 17. maj 2006;

11. anmoder endvidere Kommissionen om:

 en handlingsplan med detaljerede foranstaltninger med henblik på at omorganisere alle sektorer, der undersøges som led i screeningen (menneskelige ressourcer, IT, dokumentforvaltning/logistik/sikkerhed, intern revision, evaluering, ABM, interinstitutionelle forbindelser, kommunikation/information/publikation, politikkoordinering); anmoder om, at personalet i forvaltningsorganer også inkluderes i disse tal; anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet inden 2009 om forløbet og resultaterne af de igangværende procedurer; anmoder Kommissionen om at integrere resultaterne af denne opfølgning i meddelelsen om politikken for husning af Kommissionens tjenestegrene i Bruxelles og Luxembourg (KOM(2007)0501) og tilpasse de anførte lokalebehov tilsvarende

 at forpligte sig til et mere seriøst, interinstitutionelt samarbejde og omsætte dette samarbejde til praksis på en mere håndgribelig måde; støtter kravene i Revisionsrettens særberetning nr. 2/2007 om institutionernes udgifter til bygninger og opfordrer til, at der bliver truffet mere konkrete foranstaltninger i retning af fælles ordninger; anmoder Kommissionen om at aflægge mere detaljeret beretning til Parlamentet om faktorer, der har ført til den konklusion i ovennævnte meddelelse (KOM(2007)0501), at det europæiske kvarter fortsat bør være centrum for Kommissionens virksomhed; anmoder Kommissionen om at udvikle og forlægge sammenlignelige, alternative scenarier for Kommissionens tilstedeværelse i Bruxelles uden for det europæiske kvarter;

12. kræver øget gennemsigtighed, hvad angår formålsbestemte indtægter; foreslår ændringer i ordningen med formålsbestemte indtægter for de decentraliserede organer med henblik på at sikre en tættere forbindelse mellem formålsbestemte indtægter og bestemte organer; finder det foruroligende, at anvendelsen af formålsbestemte indtægter inden for sukkeromstruktureringsfonden i praksis har betydet, at der er opstået et "budget i budgettet", som vanskeligt lader sig forene med finansforordningens bruttoprincip; stiller sig åbent for en revision af finansforordningen, hvad angår de formålsbestemte indtægter;

13. genopfører, hvad angår decentraliserede organer, bevillingerne på FBF-niveau med undtagelse af Frontex, hvortil der er vedtaget en forhøjelse på 30 millioner EUR og med undtagelse af Det Europæiske Miljøagentur med en ubetydelig forhøjelse under afsnit 3; glæder sig over de fremskridt, de nyeste agenturer har gjort med en produktiv og effektiv udvidelse af deres aktiviteter; anmoder om større klarhed i fremtiden med hensyn til arbejdsplaner og personalebehov på mellemlang sigt;

14. understreger, at proceduren i punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 skal indledes med henblik på etablering af fællesforetagender og oprettelse af det bebudede nye decentraliserede agentur for samarbejde mellem energimyndigheder;

15. gør, hvad angår forvaltningsorganerne, opmærksom på Kommissionens forpligtelser i henhold til "Adfærdskodeks for oprettelse af forvaltningsorganer"(8); mener, at disse organer ikke, hverken nu eller i fremtiden, må føre til en stigning i de administrative udgifters andel af de samlede udgifter; understreger, at ethvert forslag om oprettelse af et nyt forvaltningsorgan og enhver udvidelse af eksisterende forvaltningsorganer skal baseres på en omfattende costbenefitanalyse, og at retningslinjerne for kontrol og ansvar bør fremgå klart af forslaget; glæder sig over aftalen af 16. oktober 2007 med Kommissionen om reviderede arbejdsordninger for forvaltningsorganer, der er vedføjet denne beslutning;

16. kræver, at aktivitetsrapporter og årlige aktivitetsrapporter snarere fokuserer på mål og resultatindikatorer end på lange beskrivelser af administrative processer; bemærker imidlertid, at der stadig er stor forskel mellem Kommissionens generaldirektorater, hvad angår kvaliteten af aktivitetsrapporterne og de årlige aktivitetsrapporter; forventer yderligere forbedringer i de kommende år;

17. mener, at forudgående og efterfølgende resultatindikatorer er integrerende værktøjer i forbindelse med gennemførelsen af en aktivitetsbaseret forvaltning (ABM) og et aktivitetsbaseret budget; kræver, at resultatindikatorerne kommer til at spille en styrket rolle i en efterfølgende evaluering af resultater; er af den opfattelse, at de oplysninger, der indgår i aktivitetsrapporterne, i højere grad bør indarbejdes i de enkelte generaldirektoraters årsberetninger, således at forvaltnings effektivitet og resultater i højre grad kan evalueres; mener, at dette ville gøre det lettere for budgetmyndigheden at kontrollere, i hvilken udstrækning de supplerende bevillinger, der anmodes om, fremmer opnåelsen af resultater og ikke blot er med til at skabe yderligere bureaukrati;

18. glæder sig over det projekt med overvågningsgrupper, som Budgetudvalget har gennemført i løbet af 2007; håber, at dette projekt fortsat kan bidrage til øget kontrol med budgettet; støtter fortsat systemet for varsling af budgetoverslag (BFA), som bidrager til forbedring af budgetgennemførelsen; anmoder om, at det andet BFA-dokument forelægges i september og ikke i oktober 2008, således at Parlamentet kan tage dette dokument med i betragtning, når det forbereder sin førstebehandling af budgetforslaget for 2009;

19. gør opmærksom på, at medlemsstaterne i henhold til finansforordningens artikel 53b og punkt 44 i IIA af 17. maj 2006 med henblik på at sikre en effektiv og integreret intern kontrol med fællesskabsmidlerne og med nationale forvaltningserklæringer som det endelige mål har forpligtet sig til "på det relevante nationale plan at fremlægge en årlig oversigt over de foreliggende revisioner og erklæringer"; bemærker, at det ifølge oplysninger fra Kommissionen kun er et begrænset antal medlemsstater, der indtil nu har overholdt bestemmelserne i IIA; beklager, at ingen af de konkrete forslag vedrørende nationale (forvaltnings)erklæringer, som Europa-Parlamentet har fremsat i sine dechargebeslutninger for 2003, 2004 og 2005, er blevet indarbejdet i Kommissionens revisionsstrategi og anmoder Kommissionen om at holde Parlamentet underrettet; minder medlemsstaterne om deres forpligtelse til at overholde bestemmelserne i den ændrede finansforordning, som de først for nylig har godkendt; gentager, at medlemsstaterne desuden har pligt til at opfylde betingelserne i punkt 44 i IIA samt i henhold til EF-traktatens artikel 274 til at samarbejde fuldt ud med Kommissionen i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning;

20. understreger på ny, hvor vigtigt det er at forbedre budgetgennemførelsen i overensstemmelse med den erklæring, der blev vedtaget under budgetsamrådet i november 2006; anmoder Kommissionen om at fremlægge oplysninger om de aktioner, der er gennemført eller planlagt med henblik på at følge denne erklæring; gør opmærksom på, at disse oplysninger bør fremlægges regelmæssigt på trilogmøderne;

21. opfordrer udtrykkeligt Kommissionen til i fuld udstrækning at anvende Rådets forordning nr. 1/1958 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og tilbageviser økonomiske begrundelser for at fravige den som uberettigede, da de ikke er blevet fremført under budgetproceduren;

Specifikke spørgsmål - hovedpunkter under de enkelte udgiftsområder, pilotprojekter, forberedende foranstaltninger

22. afviser, hvad angår udgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse", de nedskæringer, Rådet har foretaget i forpligtelses- og betalingsbevillingerne ved førstebehandlingen, især hvor bevillingerne dækker flerårige programmer til gennemførelse af Lissabon-strategien, som for nylig er blevet vedtaget sammen med Parlamentet under den fælles beslutningsprocedure; bemærker, at denne tilgang blev fremmet af aftalen om at finansiere Galileo på grundlag af en revision af FFR og ved anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet; foreslår en række pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i overensstemmelse med sine budgetbeføjelser; understreger, hvor vigtigt det er at begrænse stigmatiseringen som følge af konkurs og yde støtte til Oslo-dagsordenen for iværksætteruddannelse (Oslo Agenda for Entrepreneurship Education) i forbindelse med CIP-programmet (konkurrenceevne og innovation); opfører bevillinger i reserven til CIP-programmet, indtil gennemførelsen er blevet forbedret;

23. beklager, hvad angår udgiftsområde 1b "Samhørighed for vækst og beskæftigelse" forsinkelserne i gennemførelsen, og understreger, at tid er penge;

24. henviser til beslutningen om inden den 31. december 2008 at etablere et europæisk LRIT-datacenter (Long Range Identification and Tracking), som skal drives af Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (Parlamentets holdning af 25. april 2007(9) og Rådets resolution af 2. oktober 2007); erkender, at der er behov for yderligere bevillinger til Søfartssikkerhedsagenturet i 2008 for at dække denne nye aktivitet;

25. glæder sig over den dokumentation og de forklaringer, Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har fremlagt vedrørende finansieringsfaciliteter for risikodeling; er af den opfattelse, at reserven til disse budgetposter kan frigøres; anmoder imidlertid om at blive underrettet og om at få de relevante dokumenter tilsendt, når retningslinjerne er vedtaget for anden del af CIP-programmet, risikokapitalinstrumenter, og anmoder desuden om, at blive underrettet om resultatet af forhandlingerne mellem EIB og Kommissionen om det fælles samarbejde om lånegarantiinstrumentet for TEN-projekter på transportområdet;

26. kræver, hvad angår udgiftsområde 2 "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer". en tydeligere præsentation af tallene for markedsforanstaltninger og direkte støtte under fremtidige budgetprocedurer; er foruroliget over den langsommelige vedtagelse af operationelle programmer, hvad angår søjlen for udvikling af landdistrikter under den fælles landbrugspolitik, som længe har været en prioritering for Parlamentet; forventer at se hurtige forbedringer i denne henseende;

27. understreger, at det er nødvendigt at fremskynde proceduren for udarbejdelse af nationale programmer for genoptagelse af den vegetabilske og animalske produktion i områder, der har været ramt af brand og andre naturkatastrofer; understreger, at sådanne programmer bør finansieres over ELFUL (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne) ved interne overførsler eller støtte inden for en medlemsstat;

28. erkender, at der er behov for yderligere bevillinger til skolemælk (for at udvide sortimentet til nye, innovative produkter); gentager, at det er vigtigt, at der ydes støtte til omstillingsprocessen i mælkesektoren (ved indførelse af en omstruktureringsordning for mælkefonden);

29. understreger, at det går varmt ind for passende budgetbevillinger til uddeling af frugt og grønsager i skoler og til skolemælk (og andre mejeriprodukter); beklager, at Kommissionen ikke har gjort fremskridt med at forelægge forslag på grund af den langsommelige udarbejdelse af den påkrævede konsekvensanalyse; er forundret over, at Rådet ikke har efterkommet sine politiske forpligtelser vedrørende disse spørgsmål ved at oprette en ny budgetpost og en reserve på budgettet i afventning af retsgrundlaget; henstiller til Kommissionen at fremsætte et lovgivningsforslag i den forbindelse i overensstemmelse med konklusionerne fra Rådet (landbrug) i juni 2007;

30. understreger, hvad angår udgiftsområde 3a "Frihed, sikkerhed og retfærdighed" betydningen af det arbejde, der udføres af Frontex; mener, at Frontex mere effektivt skal bidrage til styrkelse af EU's ydre grænser, navnlig ved at lette medlemsstaternes byrde i forbindelse med ulovlig indvandring; opfordrer agenturet til regelmæssigt at forelægge Parlamentets ansvarlige udvalg en status over situationen og en plan over kommende tiltag; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indfri deres løfter og støtte agenturets arbejde, således at det bliver i stand til at varetage sine opgaver mere effektivt; bemærker, at Rådet har indvilliget i at forhøje bevillingerne til Frontex med 30 millioner EUR, om end med en anden fordeling mellem administrations- og aktionsbevillinger; ændrer denne fordeling i retning af det, det anser for passende for at sikre optimal merværdi; opfordrer Kommissionen til at forelægge et ændringsbudget, såfremt der også er behov for at ændre stillingsfortegnelsen;

31. genopfører, hvad angår udgiftsområde 3b "EU-borgerskab", bevillingerne i FBF og foreslår bevillinger til en række nye og igangværende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i denne forbindelse; gør opmærksom på, at bevillingerne til informations- og forebyggelseskampagnen HELP udløber med 2008-budgettet, og forventer, at Kommissionen forelægger et initiativ til opfølgning heraf; går ind for, at der som led i det finansielle instrument for civilbeskyttelse stilles en supplerende kapacitet til rådighed i form af en stand-by-styrke, der kan sættes ind i tilfælde af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer samt i forbindelse med terrorhandlinger eller miljøulykker;

32. opfordrer Kommissionen til igen at fremme investeringer i infrastruktur til forbedring af indkvarteringsmuligheder for flygtninge;

33. søger at give underrepræsenterede grupper i civilsamfundet bedre mulighed for at blive hørt i forbindelse med bekæmpelse af enhver form for diskrimination og styrkelse af kvinders, børns, handicappedes og ældres rettigheder;

34. opfordrer Kommissionen til at anvende de bevillinger, der er øremærket til information, til fremlæggelse af forskellige oplysninger, som bl.a. dækker parlamentariske mindretals behov for offentlige oplysninger;

35. er, hvad angår udgiftsområde 4 "EU som global partner", bekymret over den kroniske underfinansiering af dette udgiftsområde i FFR for 2007-2013; støtter forhøjelserne, herunder til Kosovo og Palæstina, i Kommissionens ændringsskrivelse til FBF af 17. september 2007; glæder sig over anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med henblik på finansiering af 70 millioner EUR af forhøjelsen til FUSP; tilpasser sin førstebehandling af udgiftsområde 4 i overensstemmelse med sine prioriteringer på baggrund af resultatet af budgetsamrådet den 23. november;

36. understreger, at EU's bidrag til Palæstina som følge af udviklingen på Annapolis-konferencen for nylig meget vel kan blive forhøjet, og opfordrer Kommissionen til om nødvendigt at forelægge et ændringsbudget;

37. mener, at respekt for menneskerettigheder og demokratiske værdier bør være en af betingelserne for tildeling af EU-midler til nabo- og udviklingslande;

38. minder Rådet om, at de regelmæssige fælles udvalgsmøder om FUSP bør fremme en reel forudgående politisk dialog og ikke kun benyttes til efterfølgende information af Parlamentet;

39. glæder sig over, at Kommissionen har forpligtet sig til tre gang om året at gå ind i en egentlig politisk dialog med Europa-Parlamentet om demokratisk kontrol og sammenhæng i foranstaltningerne udadtil som led i en gennemførelse af erklæring nr. 4 og 5 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006;

40. mener, at EU bør blive bedre til at koordinere de forskellige, prisværdige initiativer til bekæmpelse af fattigdomsbetingede sygdomme i nabolande og udviklingslande; foreslår, at der tildeles tilstrækkelige budgetmidler, så disse lande får de nødvendige instrumenter for faglig bistand; har vedtaget at oprette en særskilt budgetpost til Den Globale Fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria for at forbedre gennemskueligheden og garantere de nødvendige bevillinger til både Den Globale Fond og andre prioriteringer på sundhedsområdet;

41. mener, hvad angår udgiftsområde 5 "Administration", at klare retningslinjer med hensyn til ansvar og kontrol er et vigtigt led i fortsættelsen af moderniseringen af EU-administrationen; gør opmærksom på, at klare politiske målsætninger og individuelt ansvar for opfyldelsen heraf under hensyntagen til indikatorer, som fastsættes, når resultaterne af de forskellige undersøgelser, som Budgetudvalget har bestilt om dette emne, foreligger, bør være vejen frem for kommende systemreformer;

42. beklager i denne forbindelse de mangler, der karakteriserer et udvælgelsessystem, som kan lade "godkendte kandidater" vansmægte i årevis på en venteliste uden nogen garanti for, at de vil få tilbudt en stilling; mener, at opretholdelse af denne praksis vil betyde, at de nye EU-tjenestemænds gennemsnitlige standard vil falde, fordi de bedste kandidater vil søge ansættelse i mere dynamiske sektorer i EU; anmoder om, at Kommissionen seriøst forpligter sig til at tage dette spørgsmål op igen i forbindelse med opfølgningen af screeningen og fremlægge yderlige oplysninger omfattende en mere detaljeret oversigt over personalet efter kategori og generaldirektorat samt den forventede udvikling i de kommende år;

43. genopfører bevillingerne i FBF til de budgetposter og stillingsfortegnelser under udgiftsområde 5, hvor Rådet har foretaget nedskæringer; ønsker at opretholde og udvikle en konstruktiv interinstitutionel dialog om de igangværende bestræbelser på at forbedre den administrative praksis i EU-institutionerne; understreger betydningen af, at der ansættes et passende antal medarbejdere fra "EU 12"-medlemsstaterne; er af den opfattelse, at dokumenter, der har relevans for forhandlinger og beslutningstagning i forbindelse med udvidelserne, som f.eks. konsekvensanalyser, bør stilles til rådighed på alle nødvendige sprog, da disse dokumenter tjener til at fremme bedre lovgivning; gør i den forbindelse opmærksom på, at Budgetudvalget via to undersøgelser har indledt en analyse af målene for den administrative reform i Kommissionen, som navnlig er koncentreret om anvendelsen af ABB/ABM (aktivitetsbaseret budgettering - opstilling af budgettet efter aktiviteter/aktivitetsbaseret management - forvaltning efter aktiviteter), indførelsen af den strategiske planlægningsprocedure og fordelingen af de dertil knyttede administrative udgifter;

44. anmoder Kommissionen om at overvåge konsekvenserne for sektoren for fast ejendom af anvendelsen af den nye metode, der skal forbedre de eksisterende procedurer, når der undertegnes ejendomskontrakter, og foretage en sammenligning med den aktuelle situation, fortsætte bestræbelserne på at styrke det interinstitutionelle samarbejde på dette område og regelmæssigt holde Parlamentet underrettet;

45. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en rapport med en benchmarksammenligning med personalet i andre internationale organisationer som en opfølgning af rapporten om planlægning og optimering af de menneskelige ressourcer; opfordrer desuden Kommissionen til at fremlægge retningslinjer med henblik på at lette finansieringen af offentlig infrastruktur som led i offentlig-private partnerskaber;

46. foreslår, hvad angår pilotprojekter, en række innovative projekter, som tager de politikudfordringer op, som EU for øjeblikket står overfor;

47. foreslår, hvad angår forberedende foranstaltninger, en række initiativer, som skulle bane vej for fremtidige aktioner, der kan forbedre EU's evne til at imødekomme borgernes reelle behov;

48. henleder opmærksomheden på artikel 29 i statut for Europa-Parlamentets medlemmer, hvorefter "medlemsstaterne [...]for de medlemmer, der er valgt i deres medlemsstat, [kan] vedtage en ordning med hensyn til vederlag, overgangsgodtgørelse samt alders-, invalide- og efterladtepension, der afviger fra denne statuts bestemmelser, for en overgangsperiode, som ikke kan overstige varigheden af to af Europa-Parlamentets valgperioder"; opfordrer, i betragtning af at statutten træder i kraft i begyndelsen af den mandatperiode, der følger de europæiske valg i 2009, medlemsstaterne til rettidigt og i særdeleshed rettidigt i forhold til udarbejdelsen af budgetoverslagene for 2009 at underrette Parlamentet om, hvorvidt de agter at anvende mulighederne i henhold til artikel 29 og artikel 12, stk. 3 og 4, i ovennævnte statut;

Øvrige sektioner i 2008-budgettet

49. minder om, at førstebehandlingen var baseret på en behandling af specifikke anmodninger fra og behov i de enkelte institutioner; forventede derfor, at det var muligt at nå til enighed med Rådet i forbindelse med andenbehandlingen;

50. bemærker, at Rådet har vedtaget sin holdning til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg budget; mener imidlertid, at de øvrige institutioner har stillet substantielle forslag om nedskæringer af deres overslag ved at prioritere anmodningerne; ønsker at tilskynde dem til at fortsætte denne tilgang i fremtiden og vedtager at fastholde sin oprindelige holdning fra førstebehandlingen og dermed genopføre de nedskæringer, Rådet har foretaget;

51. bemærker, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget trods tydelige signaler stadig ikke har undertegnet den nye samarbejdsaftale; minder om, at 10 % af bevillingerne til Fællestjenesten opføres i reserven, indtil aftalen er blevet forlænget, hvilket forventes at ske senest i december 2007; mener, at den nye samarbejdsaftale kunne medføre en bedre forvaltning, der kunne være gavnlig for begge udvalg;

o

o         o

52. pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions budget er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i EUT;

53. pålægger sin formand at sende denne beslutning og bilagene til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samt til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1)

EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

(3)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(4)

Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2007)0131.

(5)

Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2007)0473.

(6)

Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2007)0474.

(7)

Vedtagne tekster af denne dato, bilag.

(8)

"Adfærdskodeks for oprettelse af forvaltningsorganer" som godkendt af Kommissionen med skrivelse af 20. april 2004 (bilag til Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2004 om forslag til ændringsbudget nr. 6 til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2004 (EFT C 104 E af 30.4.2004, s. 951)).

(9)

Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0146.


BILAG 1

Reviderede arbejdsordninger for forvaltningsorganer

1.   I overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer, og artikel 54, stk.2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget henviser Kommissionen i begrundelsen til sit forslag til retsakt for selve programmet til, at den agter at oprette et forvaltningsorgan.

2.   Kommissionen træffer afgørelse om oprettelse af et forvaltningsorgan, eller en ændring af et eksisterende forvaltningsorgans mandat og kompetence, på grundlag af sin vurdering af kriterierne i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 58/2003.

3.   Oprettelsen af forvaltningsorganer kan udgøre et bidrag til en effektivisering af Kommissionens metoder i forbindelse med gennemførelsen af EU-politikker og -programmer, men kun hvis denne metode fuldt ud overholder princippet om en forsvarlig økonomisk forvaltning og fuldstændig gennemsigtighed. Dette betyder, at disse forvaltningsorganer hverken nu eller i fremtiden må føre til en stigning i andelen af administrationsudgifterne. Derfor skal princippet om at indefryse stillinger, som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002, som følge af en sådan reorganisering af opgaverne overholdes strengt. Kommissionen forelægger fuldstændige og detaljerede oplysninger om personalet og dets anvendelse, således at budgetmyndigheden kan vurdere, om de administrative udgifter ved et programs gennemførelse rent faktisk ikke er øget.

      Ethvert forslag om oprettelse af et nyt forvaltningsorgan bør bygge på en omfattende costbenefitanalyse. Ansvars- og opgavefordelingen bør fremgå klart af forslaget.

4.   Budgetmyndigheden informeres om resultaterne af denne costbenefitanalyse og omkostningerne senest seks uger, inden Kommissionen træffer den endelige afgørelse om oprettelse af organet. Hvis der foreligger behørigt motiverede grunde, der taler mod oprettelsen af organet, og som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden denne frist, tager Kommissionen sit forslag op til fornyet overvejelse.

5.   Når Kommissionen overvejer at oprette et nyt forvaltningsorgan, eller ændre et eksisterende organs mandat og kompetence, underretter den budgetmyndigheden i overensstemmelse med budgetproceduren og under overholdelse af gennemsigtighedsprincippet. Der bør foreligge en specifik finansieringsoversigt for forvaltningsorganet. Den bør indeholde konkrete talmæssige oplysninger om, hvorfor Kommissionen finder det hensigtsmæssigt at oprette et organ til at bistå den med gennemførelsen af det pågældende program.

6.   Budgetmyndigheden skal være i besiddelse af alle de oplysninger, der kræves for at den nøje kan overvåge gennemførelsen af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og total gennemsigtighed, både på nuværende tidspunkt og i fremtiden. Derfor bør oplysningerne i den specifikke finansieringsoversigt for forvaltningsorganet omfatte:

a.    ressourcer, der er nødvendige for forvaltningsorganets drift, både i form af bevillinger og stillinger, og som viser en analyse af udgifter til stillinger (udlånte tjenestemænd, midlertidigt personale ansat direkte af organet samt kontraktansatte) og andre administrative udgifter;

b.   de planlagte udlån af tjenestemænd fra Kommissionen til forvaltningsorganet;

c.    de administrative ressourcer, der frigøres ved overførslen af opgaver fra Kommissionens tjenestegrene til forvaltningsorganet, samt fordeling af de menneskelige ressourcer; navnlig antallet af stillinger (herunder eksterne stillinger), der tildeles hver relevant opgave inden for Kommissionen, antallet af disse stillinger, der skal overføres til et foreslået nyt eller udvidet forvaltningsorgan, antallet af stillinger inden for Kommissionen, der skal fastfryses som en følge heraf, og antallet af stillinger inden for Kommissionen, der foreslås omfordelt til andre opgaver;

d.   efterfølgende omfordeling inden for Kommissionens stillingsfortegnelse;

e.    den budgetmæssige indvirkning af oprettelsen af organet under de relevante udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme;

f.    fordelene ved at uddelegere gennemførelsesopgaver til et forvaltningsorgan i stedet for at lade Kommissionens tjenestegrene stå for den direkte forvaltning; sammenligning mellem "Kommissionens tjenestegrenes direkte forvaltning" og et "forvaltningsorgan" skal være baseret på de ressourcer, der bruges til at gennemføre nuværende programmer og deres nuværende form, for at have et fornuftigt og faktuelt grundlag for sammenligning; for nye og udvidede programmer vil udviklingen af de forbundne finansielle rammer, der skal forvaltes af organet, også blive taget i betragtning;

g.    en foreløbig stillingsfortegnelse ud fra lønklasse og kategori samt et velbegrundet overslag over antallet af kontraktansatte, der er planlagt eller foreløbigt budgetteret;

h.    en klar opdeling af alle involverede aktører i forbindelse med gennemførelsen af programmet, herunder den resterende andel af bevillingsrammen for de operationelle programmer, for hvis gennemførelse de er ansvarlige (Kommissionen, forvaltningsorganer, resterende kontorer for faglig bistand, medlemsstater, nationale organer osv.)

i.     en klar opdeling af de samlede udgifter til gennemførelsen af EU-programmet med angivelse af andelen pr. aktør (Kommissionen, forvaltningsorganer, nationale organer osv.) og en sammenligning af overslagene over alle udgifter til administrativt personale og infrastruktur i forbindelse med gennemførelsen af programmet, som skal afholdes over EU-budgettet, uanset udgiftsområde i den finansielle ramme, med angivelse af den resterende andel af bevillingsrammen for de operationelle programmer.

7.   De samlede administrative omkostninger i forbindelse med programmet inklusive interne udgifter og forvaltningsudgifter for forvaltningsorganet (kapitel 01) bør vurderes fra sag til sag og i forhold til de opgaver, der er omfattet af det pågældende program.

8.   Kommissionen udarbejder som led i den årlige budgetprocedure forslag til det årlige tilskud til organets driftsbudget. Dette tilskud opføres i Den Europæiske Unions almindelige budget. Under den pågældende budgetpost kan der opføres budgetanmærkninger som f.eks. henvisninger til basisretsakten og alle nødvendige forklaringer vedrørende bevillingernes art og formål i overensstemmelse med artikel 29 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

      I overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 godkendes forvaltningsorganets stillingsfortegnelse i det pågældende regnskabsår af budgetmyndigheden og offentliggøres i sektion III - Kommissionen - i Den Europæiske Unions almindelige budget sammen med et overslag over det planlagte og foreløbigt budgetterede antal kontraktansatte i det pågældende regnskabsår.

9.   Kommissionen giver regelmæssigt oplysning om sine overslag (årlig politikstrategi, foreløbigt budgetforslag) vedrørende nye forvaltningsorganer.

10. Kommissionen forelægger budgetmyndigheden forslaget til forvaltningsorganets driftsbudget og dets årsrapport samt, efter tre år, en evalueringsrapport.

11. Disse arbejdsordninger berører på ingen måde Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i henhold til traktaten og Rådets forordning (EF) nr. 58/2003. De kan ikke begrænse Kommissionens kompetence til at vurdere det betimelige i at oprette et forvaltningsorgan og til at vedtage de relevante beslutninger i overensstemmelse med de proceduremæssige krav. Budgetmyndigheden træffer endelig afgørelse om personale.


BILAG 2

Fælles erklæring om finansiering af de europæiske GNSS-programmer (Egnos-Galileo) og om finansiering af Det Europæiske Teknologiske Institut

Europa-Parlamentet og Rådet

-       har noteret sig Kommissionens forslag(1) om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 for så vidt angår den flerårige finansielle ramme med henblik på at skaffe den supplerende offentlige finansiering, der er nødvendig til de europæiske GNSS-programmer (2 400 mio. EUR) og Det Europæiske Teknologiske Institut (309 mio. EUR)

-       bekræfter, at det samlede anslåede beløb, der er nødvendigt for at opnå fuld driftskapacitet af GNSS-projektet Galileo er 3 400 mio. EUR for perioden 2007-2013

-       erklærer, at dette beløb ikke bør overskrides inden for den finansielle ramme for perioden 2007-2013.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om at sikre denne finansiering ved følgende revision af den flerårige finansielle ramme 2007-2013 i overensstemmelse med punkt 21, 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006:

-       400 mio. EUR vil blive stillet til rådighed inden for transportrelaterede forskningsaktiviteter finansieret under 7. forskningsrammeprogram

-       200 mio. EUR vil blive omfordelt inden for underudgiftsområde 1a som følger:

(mio. EUR)

Budgetpost

Beskrivelse

2009-2013

 

 

 

02 03 04

Standardisering og tilnærmelse af lovgivningerne

28.0

08 20

08 21

Euratom

50.0

26 02 01

Procedurerne for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og servicekontrakter

46.0

26 03 01

Paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc)

15.9

31 02 01

Uddannelse af konferencetolke til Europa (CITE)

10.1

 

Decentraliserede agenturer (lineær nedskæring)

50.0

 

 

 

 

I ALT

200.0

-       300 mio. EUR vil blive stillet til rådighed fra den disponible margen under underudgiftsområde 1a for årene 2008-2013.

-       Lofterne for forpligtelsesbevillinger under underudgiftsområde 1a for årene2008-2013 vil blive forhøjet med 1 600 mio. EUR. Denne forhøjelse vil blive opvejet af en nedsættelse af loftet for forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 2 for 2007 med samme beløb.

-       Loftet for de samlede betalingsbevillinger vil blive tilpasset for at opretholde et passende forhold mellem forpligtelser og betalinger. Tilpasningen vil være neutral.

-       Revisionen af den finansielle ramme vil blive formaliseret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme.

-       De omfordelinger, der er opnået enighed om inden for underudgiftsområde 1a, vil blive indarbejdet af Kommissionen i den finansielle programmering inden januar 2008.

Indvirkningen heraf på budgettet for 2008 bliver som følger:

-       Galileo:      -       FB: 940 mio. EUR (151 mio. EUR indgår allerede i FBF for 2008), heraf 50 mio. EUR fra transportrelaterede forskningsaktiviteter ledsaget af en anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til dette formål med 200 mio. EUR

-       BB: 300 mio. EUR (100 mio. EUR indgår allerede i FBF for 2008)

-       EIT:           -     FB: 2,9 mio. EUR

-     BB: 2,9 mio. EUR.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen:

-       bekræfter, at anvendelsen af revisionen af den finansielle ramme og anvendelsen af midler fra det foregående års margen er en ekstraordinær foranstaltning, der på ingen måde vil danne præcedens for kommende revisioner,

-       bekræfter princippet om en forpligtelse til stabil og fair konkurrence i programmet for at bidrage til at sikre omkostningskontrol, en mindskelse af risikoen ved kun af have én leverandør, værdi for pengene og øget effektivitet. Alle arbejdspakker til Galileo bør være åbne for den størst mulige konkurrence i overensstemmelse med EU's principper for indgåelse af offentlige kontrakter og for at sikre, at udbud inden for rumprogrammer er mere åbne for nye deltagere og SMV'er. Dette bør ikke berøre de detaljer, der er udarbejdet af transportrådet

-       bekræfter, at ethvert krav om ressourcer med hensyn til Galileo kun kan komme i betragtning, hvis de holdes inden for lofterne i den vedtagne flerårige ramme og ikke medfører anvendelse af punkt 21-23 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Kommissionen bekræfter, at

-       den margen for landbrug (udgiftsområde 2) i 2007, der er til rådighed efter afslutningen af landbrugsregnskabsåret og efter vedtagelsen af ændringsbudget nr. 7/2007, er tilstrækkelig til at dække hele den supplerende finansiering fra dette udgiftsområde, der er nødvendig for Galileo. Derfor får revisionen ingen indflydelse på den finansielle rammes lofter for landbrug eller på budgetbevillingen til landbrug, herunder direkte betalinger, i de kommende år.

-       anvendelsen af landbrugsmargener (udgiftsområde 2) i 2007 skaber ikke præcedens for de kommende år.

________________________

Fælles erklæring om bevillingsoverførsel nr. DEC50/2007 i forbindelse med Galileo

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen:

-       gentager vigtigheden af Galileo-programmet som en prioritet for Den Europæiske Union;

-       erkender, at det beløb, som oprindeligt var bevilget til Galileo i 2007 (100 mio. EUR), ikke vil blive udnyttet, da det er usikkert, om retsgrundlaget vil blive vedtaget inden udgangen af dette år, hvilket vil gøre det umuligt at anvende fremførsel, som fastsat i finansforordningens artikel 9;

-       tilslutter sig, at beløbet på 100 mio. EUR, for at sikre de midler, der allerede er opført på 2007-budgettet til Galileo, på grundlag af de oplysninger, Kommissionen fremsendte den 31. oktober 2007, under hensyn til de uforudsete omstændigheder og uden anfægtelse af princippet om etårighed, overføres midlertidigt med en intention om tilbagebetaling af disse bevillinger til Galileo-programmet i 2009;

-       udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen agter at fremlægge et forslag til overførsel af et tilsvarende beløb på 100 mio. EUR til Galileo-programmet i 2009 i fuld overensstemmelse med de flerårige finansielle tildelinger."

________________________

Fælles erklæring om fællesforetagender

"Europa-Parlamentet og Rådet anerkendte Fællesskabets bidrag til fællesforetagenderne Artemis, Clean Sky, ENIAC og IMI hidrørende fra syvende rammeprogram (2 666 mio. EUR for perioden 2008-2013 som maksimum) som foreslået af Kommissionen med det tilsvarende beløb til perioden for den nuværende flerårige finansielle ramme, der er forudset i den finansielle programmering.

Europa-Parlamentet og Rådet bemærker imidlertid, at eventuel fremtidig finansiering af fællesforetagenderne Artemis, Clean Sky, ENIAC og IMI skal indgå i drøftelserne om den næste finansielle ramme, og at der ikke kan indgås nogen finansielle forpligtelser for tiden efter 2013."

________________________

Fælles erklæring

om proceduren for gennemførelse af den aftale, der blev indgået den 23. november 2007

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at den samlede aftale, der blev indgået på samrådsmødet den 23. november 2007, kun vil blive gennemført, hvis der er enighed om retsgrundlaget for Galileo.

Hvis der ikke opnås enighed tidsnok til, at Europa-Parlamentet kan tage hensyn hertil på plenarmødet i december, vil Europa-Parlamentet sætte det til andenbehandlingsafstemning på plenarmødet under fuld overholdelse af de lofter, der fastsat ved den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Europa-Parlamentet og Rådet giver tilsagn om en hurtig procedure, så aftalen kan indarbejdes i budgettet for 2008 på grundlag af et forslag fra Kommissionen så tidligt som muligt i 2008."

________________________

(1)

            KOM(2007) 549 endelig/2 af 4. oktober 2007.


BILAG 3

Erklæring

om gennemførelse af erklæring 4 og 5

om

demokratisk kontrol og sammenhæng i foranstaltningerne udadtil

Europa-Parlamentet og Kommissionen er enige om, at den regelmæssige politiske dialog, der er omhandlet i erklæring 4 og 5 i IIA, bør finde sted mindst en gang om året og op til tre gange pr. år.

Deltagelsen i disse møder bør være som følger:

 formanden for og medlemmerne af de relevante udvalg (AFET/DEVE/BUDG)

Det ansvarlig medlem af Kommissionen


PROCEDURE

Titel

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner)

Referencer

15717/2007– C6-0436/2007– 2007/2019(BUD)

Korresponderende udvalg
Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG
0.0.0000

Henvisning til udvalg – dato for meddelelse på plenarmødet

0.0.0000

Ordførere
  Dato for valg

Kyösti Virrankoski
13.12.2006

Ville Itälä
13.12.2006

Oprindelig(e) ordfører(e)

James Elles

Dato for EP's førstebehandling

25.10.207

Dato for Rådets forhandlinger
  Dato for fremsendelse af udfaldet

23.11.2007
0.0.0000

Ændringsskrivelse(r)

1/2007

2/2007

 

 

 

Samrådsmøde(r)

23.11.2007

 

 

 

 

Behandling i udvalg

27.11.0000

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Dato vedtaget

29.11.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Konstantinos Botopoulos, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Paul Rübig, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Thijs Berman, Esther De Lange, Mairead McGuinness, Peter Šťastný

Stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2,
til stede ved den endelige afstemning

Manolis Mavrommatis, Samuli Pohjamo

Dato for indgivelse

4.12.2007

Bemærkninger
(foreligger kun på ét sprog)

...

ÆNDRINGSSKRIVELSE(R)

Nummer

Referencer

Dato for fremsendelse

Dato for meddelelse på plenarmødet

1/2007
SEK(2006)0762, 13659/2007 - C6-0341/2007
0.0.0000

0.0.0000

Nummer

Referencer

Dato for fremsendelse

Dato for meddelelse på plenarmødet

2/2007
15716/2007 – C6-0435/2007
26.11.2007

0.0.0000

Seneste opdatering: 6. december 2007Juridisk meddelelse