Procedure : 2007/0123(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0498/2007

Ingediende teksten :

A6-0498/2007

Debatten :

PV 12/12/2007 - 13
CRE 12/12/2007 - 13

Stemmingen :

PV 13/12/2007 - 6.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0617

AANBEVELING     ***
PDF 124kWORD 59k
10 december 2007
PE 394.076v02-00 A6-0498/2007

betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds

(COM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Marcello Vernola

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds

(COM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0350),

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, alinea 2 juncto artikel 300, lid 2, alinea 1, tweede zin en artikel 310 van het EG-Verdrag (C6-0463/2007),

–   gelet op artikel 75, lid 1 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0498/2007),

1.  stemt in met het voorstel voor een besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


PROCEDURE

Titel

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EG en Montenegro

Document- en procedurenummers

11568/2007 - C6-0463/2007 - COM(2007)0350 - 2007/0123(AVC)

Datum verzoek om instemming EP

10.12.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

INTA

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

27.6.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Marcello Vernola

20.3.2007

 

 

Behandeling in de commissie

4.10.2007

19.11.2007

 

 

Datum goedkeuring

20.11.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Christopher Beazley, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Cem Özdemir, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Josef Zieleniec

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Nickolay Mladenov, Doris Pack, Antolín Sánchez Presedo, Marcello Vernola

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Wolfgang Bulfon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Paulo Casaca

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2007Juridische mededeling