Procedura : 2007/2213(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0500/2007

Teksty złożone :

A6-0500/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2007 - 3.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0604

SPRAWOZDANIE     
PDF 177kWORD 114k
10 grudnia 2007
PE 398.408v02-00 A6-0500/2007

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

(COM(2007)0783 – C6-0321/2007 – 2007/2213(ACI))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Reimer Böge

PR_ACI_FinFramework

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

(COM(2007)0783 – C6-0321/2007 – 2007/2213(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0783 – C6-0321/2007),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) a w szczególności jego punkty 21, 22 i 23,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej (Galileo), zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. oraz wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013(2),

–   uwzględniając wyniki debaty trójstronnej z dnia 23 listopada 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0500/2007),

1.  zatwierdza wnioski posiedzenia pojednawczego z dnia 23 listopada 2007 r.;

2.  podkreśla, że osiągnięte porozumienie w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych jest wynikiem bardzo pomyślnej współpracy międzyinstytucjonalnej i odpowiednim krokiem politycznym ku rozwojowi europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej;

3.  przypomina, że w następstwie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 oraz związanego z nimi porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. dla szeregu deficytów nie znaleziono w trakcie negocjacji rozwiązania;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie instrumentów przewidzianych w pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w związku z pierwszym przeglądem ram finansowych od 1994 r.;

5.  przyjmuje załączoną decyzję;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(2)

Przyjęte teksty, P6_TA-PROV(2007)0272.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 21, 22, akapity pierwszy i drugi oraz pkt 23,

uwzględniając wniosek Komisji(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Na posiedzeniu w ramach procedury pojednawczej w dniu 23 listopada 2007 r. obie strony władzy budżetowej wyraziły zgodę na zapewnienie części środków koniecznych dla finansowania programów Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS (EGNOS – GALILEO) poprzez zmianę wieloletnich ram finansowych 2007-2013, zgodnie z pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego, aby podnieść pułapy środków na zobowiązania dla poddziału 1a na lata 2008-2013 o kwotę 1 600 mln EUR według cen bieżących. Skutki podniesienia tego pułapu będą zrównoważone poprzez obniżenie pułapu środków na zobowiązania dla działu 2 w 2007 r. o tę samą kwotę.

(2)      W celu zachowania odpowiedniego stosunku między zobowiązaniami i płatnościami, zostaną zmienione roczne pułapy środków na płatności. Zmiana ta będzie neutralna.

(3)      Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

RAMY FINANSOWE NA LATA 2007-2013 (zmienione)

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(2)

COM(2007)549 wersja ostateczna z 19.9.2007 r., zmieniony przez COM(2007)783 wersja ostateczna.

(3)

W tym celu kwoty wynikające z powyższego porozumienia przelicza się na ceny z 2004 r.


UZASADNIENIE

Wieloletnie ramy finansowe przewidują kwotę 1,005 mld euro zaplanowaną w dziale 1a na finansowanie fazy rozmieszczenia i fazy operacyjnej programu Galileo w latach 2007-2013.

Według pierwotnego wniosku Komisji, pozostałe środki na fazę operacyjną i fazę rozmieszczania programu miały zostać poniesione przez sektor prywatny zgodnie z umową koncesyjną.

Na początku bieżącego roku stało się jasne, że środki publiczne będą jedynym źródłem finansowania Galileo. Rada ministrów transportu przyznała na swym posiedzeniu w dniach 6-8 czerwca, że realizacja wdrożenia systemu Galileo wiązałaby się z udostępnieniem dodatkowych środków publicznych. Parlament Europejski wyraził w swej rezolucji z dnia 20 czerwca 2007 r. sprzeciw wobec połączonego finansowania Galileo ze środków Wspólnoty i środków międzyrządowych.

W następstwie niepowodzenia negocjacji w sprawie umowy koncesyjnej, i ze względu na polityczny i gospodarczy wpływ programu, w dniu 19 września 2007 r. Komisja przedstawiła zmieniony wniosek w sprawie kontynuowania i realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (GNSS i Galileo), a także wniosek dotyczący decyzji zakładającej finansowanie programu Galileo wyłącznie z budżetu Wspólnoty, czego domagał się PE.

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. przewiduje możliwość zmiany wieloletnich ram finansowych w celu reakcji na nieoczekiwaną sytuację. We wniosku dotyczącym decyzji Komisja przewiduje przegląd wieloletnich ram finansowych w celu zapewnienia 2,4 mld euro potrzebnych na fazę rozmieszczania i fazę operacyjną programu Galileo, a także na Europejski Instytut Technologii.

W trakcie procedury budżetowej, w pierwszym czytaniu, Parlament z zadowoleniem przyjął wniosek Komisji dotyczący przeglądu wieloletnich ram finansowych. PE podkreślił potrzebę przeglądu wieloletnich ram finansowych podczas posiedzenia pojednawczego w sprawie procedury budżetowej, które miało miejsce w dniu 23 listopada 2007 r. Po długich negocjacjach, Rada wyszła naprzeciw żądaniom Parlamentu. Porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie przeglądu jest zadowalające, ponieważ Galileo i EIT otrzymają niezbędne środki finansowe.

We wniosku dotyczącym decyzji w następstwie porozumienia uzyskanego w trakcie postępowania pojednawczego, Komisja przewiduje zmianę wieloletnich ram finansowych w ogólnej wysokości 1,6 mld euro.

Sprawozdawca zaleca przyjąć wniosek dotyczący decyzji Komisji załączony do projektu rezolucji.

Poniżej znajduje jest tabela przedstawiająca zmiany dokonane w wieloletnich ramach finansowych na lata 2007-2013 według cen bieżących.

TABELA 2: RAMY FINANSOWE (UE-27) według cen bieżących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(w milionach EUR - według cen bieżących)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem
2007-2013

1. Trwały wzrost

54.405

57.275

59.700

61.782

63.614

66.604

69.621

433.001

1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

8.918

10.386

11.272

12.388

12.987

14.203

15.433

85.587

1b Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

45.487

46.889

48.428

49.394

50.627

52.401

54.188

347.414

2. Ochrona zasobów naturalnych i zarządzanie nimi

56.751

58.800

59.252

59.726

60.191

60.663

61.142

416.525

w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

45.759

46.217

46.679

47.146

47.617

48.093

48.574

330.085

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1.273

1.362

1.523

1.693

1.889

2.105

2.376

12.221

3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

637

747

872

1.025

1.206

1.406

1.661

7.554

3b Obywatelstwo

636

615

651

668

683

699

715

4.667

4. UE jako partner na arenie międzynarodowej

6.578

7.002

7.440

7.893

8.430

8.997

9.595

55.935

5. Administracja (1)

7.039

7.380

7.699

8.008

8.334

8.670

9.095

56.225

6. Wyrównania

445

207

210

0

0

0

0

862

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

126.491

132.026

135.824

139.102

142.458

147.039

151.829

974.769

jako % DNB

1,06%

1,06%

1,05%

1,03%

1,01%

1,00%

1,00%

1,03%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM

122.190

129.681

123.858

133.505

133.452

140.200

142.408

925.294

jako % DNB

1,02%

1,04%

0,95%

0,99%

0,95%

0,96%

0,94%

0,98%

dostępny margines

0,22%

0,20%

0,29%

0,25%

0,29%

0,28%

0,30%

0,26%

Pułap zasobów własnych jako % DNB:

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Wydatki na emerytury zawarte w pułapie dla niniejszej pozycji oblicza się po odliczeniu składek pracowniczych do odpowiedniego systemu maksymalnie do 500 mln EUR według cen z 2004 r. na lata 2007-2013.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data zatwierdzenia

10.12.2007

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Francesco Musotto, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Esther De Lange

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2007Informacja prawna