Процедура : 2007/0186(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0509/2007

Внесени текстове :

A6-0509/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0026

ДОКЛАД     ***I
PDF 185kWORD 158k
20 декември 2007 г.
PE 398.381v02-00 A6-0509/2007

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия

(COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Panayiotis Demetriou

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия

(COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0508),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква (а) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0280/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0509/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Тъй като целта на действието, което трябва да се предприеме, засяга пряко достиженията на правото на Общността в областта на визите и не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, поради обхвата и ефекта от това действие, да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, който е установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в посочения член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(9) Тъй като целта на действието, което трябва да се предприеме, засяга пряко достиженията на правото на Общността в областта на външните граници и не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки самостоятелно и следователно може, поради обхвата и ефекта от това действие, да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, който е установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в посочения член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Обосновка

This Decision relates to the Community acquis on external borders and not on visas, as referred to in the title ("control of persons at the external borders").

Изменение 2

Съображение 9 А (ново)

 

(9а) По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение доразвива разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно асоциирането на тези две държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обсега на член 1, буква (А) от Решение 1999/437/ЕО1 на Съвета относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение.

_______________

1 OВ L 176, 10.07.1999 г., стр. 31.

Обосновка

This technical amendment intends to align the recitals of this Decision with those of the original Decision (Decision No. 896/2006/EC - recital 11).

Изменение 3

СЪОБРАЖЕНИЕ 10

(10) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, тези държави-членки не участват в приемането на настоящото решение.

заличава се

Обосновка

See new Recitals 11a and 11b

Изменение 4

СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е задължена с него, нито попада в обхвата на неговото приложение.

(11) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е задължена с него, нито попада в обхвата на неговото приложение. Тъй като настоящото решение доразвива достиженията на правото от Шенген, съгласно разпоредбите от част 3, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, Дания, в съответствие с член 5 от посочения протокол, трябва да реши в рамките на 6 месеца след датата на приемането на настоящото решение, дали да го приложи в своето национално законодателство.

Обосновка

This technical amendment intends to align the recitals of this Decision with those of the original Decision (Decision No. 896/2006/EC - recital 12).

Изменение 5

Съображение 11 А (ново)

 

(11а) Настоящото решение доразвива разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно молбата на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в определени разпоредби на достиженията на правото от Шенген1. Следователно Обединеното кралство не взема участие в приемането на настоящото решение, не е обвързано от него и не е предмет на неговото прилагане.

____________

1 OВ L 131, 01.06.2000 г., стр. 43.

Обосновка

This technical amendment intends to align the recitals of this Decision with those of the original Decision (Decision No. 896/2006/EC - recital 13).

Изменение 6

Съображение 11 Б (ново)

 

(11б) Настоящото решение доразвива разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно молбата на Ирландия да участва в определени разпоредби на достиженията на правото от Шенген2. Следователно Ирландия не взема участие в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не е предмет на неговото прилагане.

_______________

2 OВ L 64, 07.03.2002 г., стр. 20.

Обосновка

This technical amendment intends to align the recitals of this Decision with those of the original Decision (Decision No. 896/2006/EC - recital 14).

Изменение 7

ЧЛЕН 4

Адресати на настоящото решение са България и Румъния.

Адресати на настоящото решение са държавите-членки, в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Обосновка

This amendment intends to align Article 4 of this Decision with Article 6 of the original Decision (Decision No. 896/2006/EC). Since this proposal intends to modify the 2006 Decision, it needs to be addressed to the same Member States as the original one.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Опростен режим за контрол на лица на външните граници на Съюза (Швейцария и Лихтенщтайн)

Позовавания

COM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.9.2007 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

24.9.2007  г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

24.9.2007  г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

27.11.2007  г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Panayiotis Demetriou

5.11.2007  г.

 

 

Разглеждане в комисия

29.11.2007  г.

18.12.2007  г.

 

 

Дата на приемане

18.12.2007  г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Ewa Klamt, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Manuel Medina Ortega

Дата на внасяне

20.12.2007  г.

Последно осъвременяване: 7 януари 2008 г.Правна информация