Процедура : 2007/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0511/2007

Внесени текстове :

A6-0511/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0025

ДОКЛАД     ***I
PDF 241kWORD 263k
20 декември 2007 г.
PE 398.385v02-00 A6-0511/2007

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като еквивалентни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии

(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Michael Cashman

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като еквивалентни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии

(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0508),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  62, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0279/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A6-0511/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Заглавие

Предложение за

 

Предложение за

 

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии.

относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Кипър и Румъния на определени документи като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии.

Обосновка

This Decision will be adopted after the Czech Republic, Latvia, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia have entered the Schengen area. Therefore, the general Schengen regime will be applicable to them.

Изменение 2

Съображение 3

(3) Поради това от България и Румъния се изисква да издават национални входни визи и визи за транзитно преминаване през тяхната територия на граждани от трети страни, притежаващи виза по единен образец, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, издадени от държава-членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, или подобен документ, издаден от държави-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

(3) Поради това от България и Румъния се изисква да издават национални входни визи и визи за транзитно преминаване през тяхната територия на граждани от трети страни, притежаващи виза по единен образец, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, издадени от държава-членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, или подобен документ, издаден от държавата-членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген (Кипър).

Обосновка

This Amendment replaces Amendment 2 of the draft report. This procedure will only apply to Cyprus.

Изменение 3

Съображение 4

(4) Притежателите на документи, издадени от държави-членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, и подобни документи, издадени от държави-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, не представляват риск за България и Румъния, тъй като те са били подложени на всички необходими проверки от други държави-членки. За да се избегне налагането на неоправдано допълнително административно натоварване на България и Румъния, обхватът на общите правила, въведени с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Чешката република, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения и Словакия на определени документи като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии, следва да бъде разширен за тези страни.

(4) Притежателите на документи, издадени от държави-членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, и подобни документи, издадени от Кипър, не представляват риск за България и Румъния, тъй като те са били подложени на всички необходими проверки от други държави-членки. За да се избегне налагането на неоправдано допълнително административно натоварване на България и Румъния, правила, подобни на общите правила, въведени с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Чешката република, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения и Словакия на определени документи като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии, следва да бъдат въведени за тези страни.

Обосновка

This Decision is not an extension of Decision No 895/2006/EC but a new Decision.

Изменение 4

Съображение 5

(5) Новите общи правила следва да позволят на България и Румъния да признават едностранно определени документи, издавани от държавите-членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, подобни документи, издавани от тях, и документите, изброени в приложението към Решение № 895/2006/ЕО, издавани от държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г., като равностойни на националните им визи и да въведат опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на тази едностранна равностойност.

(5) Новите общи правила следва да позволят на България и Румъния да признават едностранно определени документи, издавани от държавите-членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, подобни документи, издавани от тях, и документите, изброени в приложението към Решение № 895/2006/ЕО, издавани от Кипър, като равностойни на националните им визи и да въведат опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на тази едностранна равностойност.

Изменение 5

Съображение 6

(6) Като се има предвид, че Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словения и Словакия уведомиха Комисията за своето решение да прилагат опростения режим, въведен с Решение № 895/2006/ЕО, новите общи правила следва също така да дадат на тези държави-членки възможност да признават визите и разрешенията за пребиваване, издавани от България и Румъния, като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване през тяхна територия.

(6) Новите общи правила следва също така да дадат на Кипър възможност да признава визите и разрешенията за пребиваване, издавани от България и Румъния, като равностойни на националните му визи за транзитно преминаване през негова територия.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 6

Съображение 7

(7) Новият общ режим следва да се прилага през преходен период до датата, определена с решение на Съвета, както е посочено в член 3, параграф 2, алинея първа от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.

(7) Новият общ режим следва да се прилага през преходен период до датата, определена с решение на Съвета, както е посочено в член 3, параграф 2, алинея първа от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г., с възможни преходни разпоредби за документи, издадени преди тази дата.

Изменение 7

Съображение 8

(8) Признаването на даден документ следва да бъде ограничено до транзитното преминаване през територията на България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия. Участието в общата система следва да бъде избирателно, без да се налагат допълнителни задължения на държавите-членки, както е определено в Акта за присъединяване от 2003 г. и в Акта за присъединяване от 2005 г.

(8) Признаването на даден документ следва да бъде ограничено до транзитното преминаване през територията на България, Кипър и Румъния. Участието в общата система следва да бъде по избор, без да се налагат допълнителни задължения на държавите-членки, както е определено в Акта за присъединяване от 2003 г. и в Акта за присъединяване от 2005 г.

Обосновка

See justification to Amendment 1 .

Изменение 8

Съображение 9

(9) Общите правила следва да се прилагат за визи за краткосрочно пребиваване по единен образец, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държави-членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, подобни документи, издавани от държави-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, както и за визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от България и Румъния.

(9) Общите правила следва да се прилагат за визи за краткосрочно пребиваване по единен образец, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държави-членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген (които след 21 декември 2007 г. ще включват и Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, Унгария и Чешката република) подобни документи, издавани от Кипър, както и за визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от България и Румъния.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 9

Съображение 10

(10) Условията за влизане, установени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), трябва да бъдат изпълнени с изключение на условието, посочено в член 5, параграф 1, буква б) от него, доколкото настоящото решение за разширяване на обхвата на общите правила, предвидени в Решение № 895/2006/ЕО, установява режим на едностранно признаване от България и Румъния на определени документи, издавани от държави-членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, подобни документи, издавани от държави-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, както и на визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от България и Румъния за транзитно преминаване, като освен това дава възможност на Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словения и Словакия, които прилагат опростения режим, въведен с Решение № 895/2006/ЕО, да признават подобни документи, издавани от България и Румъния.

(10) Условията за влизане, установени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), трябва да бъдат изпълнени с изключение на условието, посочено в член 5, параграф 1, буква б) от него, доколкото настоящото решение за разширяване на обхвата на общите правила, предвидени в Решение № 895/2006/ЕО, установява режим на едностранно признаване от България и Румъния на определени документи, издавани от държави-членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, подобни документи, издавани от Кипър, както и за едностранно признаване от Кипър на визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от България и Румъния за транзитно преминаване.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 10

Съображение 11

(11) Тъй като целта на настоящото решение, а именно въвеждане на режим на едностранно признаване, който да се прилага от държавите-членки, присъединили се към Съюза през 2004 и 2007 г., не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, поради обхвата и ефекта от това действие, да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, който е установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен във въпросния член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Тъй като целта на настоящото решение, а именно въвеждане на режим на едностранно признаване, който да се прилага от държавите-членки, присъединили се към Съюза през 2007 г. и Кипър, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може, поради обхвата и ефекта от това действие, да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, който е установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен във въпросния член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 11

Член 1, тире 1

· България и Румъния могат да признават едностранно като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване документите, посочени в членове 2 и 3, както и тези, посочени в член 4, издавани от тези две държави на граждани на трети страни, задължени да притежават виза съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001.

· България и Румъния могат да признават едностранно като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване документите, посочени в членове 2 и 3, както и тези, посочени в член 4, издавани от тези две държави и Кипър на граждани на трети страни, задължени да притежават виза съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 12

Член 1, тире 2

· Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словения и Словакия, които уведомиха Комисията за своето решение да прилагат опростения режим, въведен с Решение № 895/2006/ЕО, могат да признават едностранно като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване документите, посочени в член 4, издавани от България и Румъния на граждани на трети страни, задължени да притежават виза съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001.

·  Кипър може да признава едностранно като равностойни на националните му визи за транзитно преминаване документите, посочени в член 4, издавани от България и Румъния на граждани на трети страни, задължени да притежават виза съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 13

Член 1, параграф 1 а (нов)

 

1а. Изпълнението на това решение не засяга проверките на лица на външните граници в съответствие с членове 5–13 и 18–19 от Регламент (ЕО) № 562/2006.

Обосновка

The 2006 Decision made reference to the Schengen Borders Code and it is important to keep it in this Decision as well.

Изменение 14

Член 3, параграф 1

Ако България и Румъния решат да прилагат член 2, те могат освен това да признават националните визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от една или повече от държавите-членки, които се присъединиха към Съюза през 2004 г. и все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, като равностойни на националната им виза за транзитно преминаване.

Ако България и Румъния решат да прилагат член 2, те могат освен това да признават националните визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от Кипър, като равностойни на национална им виза за транзитно преминаване.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 15

Член 3, параграф 2

Издаваните от държавите-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, документи, които могат да бъдат признати, са изброени в приложението към Решение № 895/2006/ЕО.

Издаваните от Кипър документи, които могат да бъдат признати, са изброени в приложението към Решение № 895/2006/ЕО.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 16

Член 4, параграф 1

Освен това България и Румъния могат също така да признават националните визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от тях, като равностойни на тяхната национална виза за транзитно преминаване.

Освен това България и Румъния могат също така да признават националните визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от другата страна, като равностойни на тяхната национална виза за транзитно преминаване.

Обосновка

This paragraph needs to be clarified.

Изменение 17

Член 4, параграф 1 а (нов)

 

Кипър също може да признава националните визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от България и Румъния, като равностойни на неговата национална виза за транзитно преминаване.

Обосновка

This amendment replaces Amendment 17 of the draft report; a reference to the Annex has been added.

Изменение 18

Член 5

Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словения и Словакия могат също да признават българските и румънските документи, изброени в приложението към настоящото решение, за транзитно преминаване.

заличава се

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 19

Член 6, параграф 1

България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия могат да признават документите като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване единствено ако срокът за транзитно преминаване на гражданин от трети страни през тяхна територия не надвишава пет дни.

България, Кипър и Румъния могат да признават документите като равностойни на националните им визи за транзитно преминаване единствено ако срокът за транзитно преминаване на гражданин от трети страни през тяхна територия не надвишава пет дни.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 20

Член 7

България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия уведомяват Комисията в срок от 10 работни дни от влизането в сила на настоящото Решение, ако решат да прилагат настоящото решение. Комисията публикува предоставената ѝ от тези държави-членки информация в Официален вестник на Европейския съюз.

България, Кипър и Румъния, уведомяват Комисията в срок от 10 работни дни от влизането в сила на настоящото решение, ако решат да прилагат настоящото решение. Комисията публикува предоставената ѝ от тези държави-членки информация в Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 21

Член 8, параграф 2

То се прилага до датата, която следва да бъде определена с решение на Съвета, прието съгласно член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.

То се прилага по отношение на България, Кипър и Румъния до датата, определена със съответните решения на Съвета съгласно член 3, параграф 2 на Акта за присъединяване от 2003 г. и член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г., на която всички разпоредби на достиженията на правото от Шенген в областта на общата визова политика и движението на граждани на трети страни, законно пребиваващи на териториите на държавите-членки, ще влязат в сила за съответната държава-членка.

 

До последния ден на шестия месец след датата, определена със съответното решение на Съвета по отношение на съответната държава-членка, тази държава-членка признава, в рамките на периода на тяхната валидност и за целите на транзитно преминаване през нейната територия, национални визи за краткосрочно пребиваване, издадени преди тази дата, при условие, че тази държава-членка е уведомила Комисията в съответствие с член 7. По време на този период важат условията, предвидени в настоящото решение.

Обосновка

See justification to Amendment 1 of the draft report. This AM replaces AM 21 of the draft report. A transitional period was introduced in the Council Decision on the full application of the provisions of the Schengen acquis and should be as well introduced here for when Bulgaria, Cyprus or Romania will enter the Schengen area.

Изменение 22

Член 9

Адресати на настоящото решение са България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия.

Адресати на настоящото решение са България, Кипър и Румъния.

Обосновка

See justification to Amendment 1.

Изменение 23

Приложение

Списък на документите, които са издавани от БЪЛГАРИЯ, Визи

1. Виза за летищен транзит (виза вид „А“)

 

2. Визи за транзитно преминаване (виза вид „B“)

1. Виза за транзитно преминаване (виза вид „B“)

- Еднократна транзитна виза

 

- Двукратна транзитна виза

 

- Многократна транзитна виза

 

3. Визи за краткосрочно пребиваване (виза вид „C“)

2. Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид „C“)

- Еднократна входна виза

 

- Многократна входна виза

 

4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“)

Обосновка

The Bulgarian delegation in the Council asked for this change arguing that type A visas were wrongly included in the list because it does not allow for entering the territory of Bulgaria and cannot be used for transit purposes.

Изменение 24

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък от документи, които са издавани в България, разрешения за пребиваване, точки 3 и 4

3. Карта на бежанец

3. Удостоверение за завръщане в Република България на гражданин на трета страна

4. Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

 

Обосновка

The Bulgarian delegation in the Council asked for this change arguing that points 3 and 4 needed to be deleted because the Community legislation (Regulation 1932/2006) exempts these categories from visa requirement.

Изменение 25

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на документите, които са издавани от РУМЪНИЯ, визи

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (транзитна виза вид „B”)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul B (виза за краткосрочно пребиваване вид „B”)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (транзитна виза вид „B”)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul B (виза за краткосрочно пребиваване вид „B”)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

(vii) intrarea în România a străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(визи за дългосрочно пребиваване, идентифицирани с един от следните символи в зависимост от дейността, която получаващият виза чужденец ще извършва в Румъния:

(i) икономическа дейност, идентифицирана със символа D/АЕ

(ii) професионална дейност, идентифицирана със символа D/АР

(iii) търговска дейност, идентифицирана със символа D/АС

(iv) трудова заетост, идентифицирана със символа D/АМ

(v) учене, идентифицирана със символа D/SD

(vi) събиране на семейството, идентифицирана със символа D/VF

(визи за дългосрочно пребиваване, идентифицирани с един от следните символи в зависимост от дейността, която получаващият виза чужденец ще извършва в Румъния:

(i) икономическа дейност, идентифицирана със символа D/АЕ

(ii) професионална дейност, идентифицирана със символа D/АР

(iii) търговска дейност, идентифицирана със символа D/АС

(iv) трудова заетост, идентифицирана със символа D/АМ

(v) учене, идентифицирана със символа D/SD

(vi) събиране на семейството, идентифицирана със символа D/VF

(vii) влизане на румънска територия на чужденци, сключили брак с румънски граждани, идентифицирана със символа D/CR

(vii) научноизследователска дейност, идентифицирана със символа D/CS

(viii) религиозна или хуманитарна дейност, идентифицирана със символа D/RU

(viii) религиозна или хуманитарна дейност, идентифицирана със символа D/RU

(ix) дипломатическа виза или служебна виза, идентифицирана със символа DS

(ix) дипломатическа виза или служебна виза, идентифицирана със символа DS

(x) други цели, идентифицирана със символа D/AS)

(x) други цели, идентифицирана със символа D/AS)

Обосновка

The Romanian delegation in the Council asked for this modification following a change in the national legislation.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Опростен режим за контрол на лица на външните граници на Съюза

Позовавания

COM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.9.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

24.9.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

24.9.2007

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

27.11.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Michael Cashman

5.11.2007

 

 

Разглеждане в комисия

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Дата на приемане

18.12.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Manuel Medina Ortega

Дата на внасяне

20.12.2007

Последно осъвременяване: 3 януари 2008 г.Правна информация