Procedură : 2007/0185(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0511/2007

Texte depuse :

A6-0511/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2008 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0025

RAPORT     ***I
PDF 220kWORD 234k
20 decembrie 2007
PE 398.385v02-00 A6-0511/2007

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia a anumitor documente ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor

(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

Raportor: Michael Cashman

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia a anumitor documente ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor

(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0508)

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 62 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0279/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0511/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Titlu

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia a anumitor documente ca fiind echivalente ale vizelor naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor.

de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Cipru şi România a anumitor documente ca fiind echivalente ale vizelor naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor

Justificare

This Decision will be adopted after the Czech Republic, Latvia, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia have entered the Schengen area. Therefore, the general Schengen regime will be applicable to them.

Amendamentul 2

Considerentul 3

(3) Prin urmare, Bulgaria şi România au obligaţia de a elibera vize naţionale, pentru intrare sau tranzit pe teritoriul lor, resortisanţilor ţărilor terţe care deţin o viză uniformă, o viză de lungă şedere sau un permis de şedere eliberat de un stat membru care pune în aplicare în întregime acquis-ul Schengen ori un document similar eliberat de statele membre care nu pun încă în aplicare în întregime acquis-ul Schengen.

(3) Prin urmare, Bulgaria şi România au obligaţia de a elibera vize naţionale, pentru intrare sau tranzit pe teritoriul lor, resortisanţilor ţărilor terţe care deţin o viză uniformă, o viză de lungă şedere sau un permis de şedere eliberat de statul membru care pune în aplicare în întregime acquis-ul Schengen ori un document similar eliberat de statele membre care nu pun încă în aplicare în întregime acquis-ul Schengen (Cipru).

Justificare

This amendment replaces Amendment 2 of the draft report. This procedure will only apply to Cyprus.

Amendamentul 3

Considerentul 4

(4) Titularii de documente eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen şi de documente similare eliberate de statele membre care nu pun încă în aplicare în întregime acquis-ul Schengen nu prezintă niciun risc pentru Bulgaria şi România, deoarece aceştia au fost supuşi de către alte state membre la toate controalele necesare. Pentru a evita aplicarea unor sarcini administrative suplimentare nejustificate Bulgariei şi României, ar trebui ca normele comune introduse de Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia a anumitor documente ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor să fie extinse la aceste ţări.

(4) Titularii de documente eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen şi de documente similare eliberate de Cipru nu prezintă niciun risc pentru Bulgaria şi România, deoarece aceştia au fost supuşi de către alte state membre la toate controalele necesare. Pentru a evita aplicarea unor sarcini administrative suplimentare nejustificate Bulgariei şi României, ar trebui ca norme similare normelor comune introduse de Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia a anumitor documente ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor să fie introduse pentru aceste ţări.

Justificare

This Decision is not an extension of Decision No 895/2006/EC but a new Decision.

Amendamentul 4

Considerentul 5

(5) Noile norme comune ar trebui să autorizeze Bulgaria şi România să recunoască unilateral, ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale, anumite documente eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, documente similare eliberate de acestea şi documentele enumerate în anexa la Decizia nr. 895/2006/CE, eliberate de statele membre care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 şi să instituie un regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe această echivalenţă unilaterală.

(5) Noile norme comune ar trebui să autorizeze Bulgaria şi România să recunoască unilateral, ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale, anumite documente eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, documente similare eliberate de acestea şi documentele enumerate în anexa la Decizia nr. 895/2006/CE, eliberate de Cipru şi să instituie un regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe această echivalenţă unilaterală.

Amendamentul 5

Considerentul 6

(6) Având în vedere că Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia au informat Comisia cu privire la decizia lor de a aplica regimul simplificat introdus de Decizia nr. 895/2006/CE, noile norme comune ar trebui, de asemenea, să permită statelor membre să recunoască vizele şi permisele de şedere eliberate de Bulgaria şi România ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor.

Noile norme comune ar trebui să permită Ciprului să recunoască vizele şi permisele de şedere eliberate de Bulgaria şi România ca fiind echivalente ale vizelor sale naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul său.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 6

Considerentul 7

(7) Noul regim comun ar trebui să se aplice pe o perioadă de tranziţie, până la data care urmează a fi fixată printr-o decizie a Consiliului, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf din Actul de aderare din 2003 şi la articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005.

(7) Noul regim comun ar trebui să se aplice pe o perioadă de tranziţie, până la data care urmează a fi fixată printr-o decizie a Consiliului, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf din Actul de aderare din 2003 şi la articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, sub rezerva unor eventuale dispoziţii tranzitorii privind documentele eliberate înainte de această dată.

Amendamentul 7

Considerentul 8

(8) Recunoaşterea unui document ar trebui limitată la scopul tranzitului pe teritoriul Bulgariei, Republicii Cehe, Ciprului, Letoniei, Maltei, Poloniei, României, Slovaciei, Sloveniei şi Ungariei. Participarea la sistemul comun ar trebui să fie facultativă, fără să impună obligaţii suplimentare statelor membre, definite de Actul de aderare din 2003 şi de Actul de aderare din 2005.

(8) Recunoaşterea unui document ar trebui limitată la scopul tranzitului pe teritoriul Bulgariei, Ciprului şi României. Participarea la sistemul comun ar trebui fie facultativă, fără impună obligaţii suplimentare statelor membre, definite de Actul de aderare din 2003 şi de Actul de aderare din 2005.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 8

Considerentul 9

(9) Normele comune ar trebui să se aplice vizelor uniforme de scurtă şedere, vizelor de lungă şedere şi permiselor de şedere eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, documentelor similare eliberate de state membre care nu pun încă în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, precum şi vizelor de scurtă şedere, vizelor de lungă şedere şi permiselor de şedere eliberate de Bulgaria şi România.

(9) Normele comune ar trebui să se aplice vizelor uniforme de scurtă şedere, vizelor de lungă şedere şi permiselor de şedere eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen (care includ, începând cu 21 decembrie 2007, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia şi Ungaria), documentelor similare eliberate de Cipru, precum şi vizelor de scurtă şedere, vizelor de lungă şedere şi permiselor de şedere eliberate de Bulgaria şi România.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 9

Considerentul 10

(10) Condiţiile de intrare menţionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) trebuie îndeplinite, cu excepţia condiţiei prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menţionat anterior, în măsura în care prezenta decizie de extindere a normelor comune prevăzute de Decizia nr. 895/2006/CE stabileşte un regim de recunoaştere unilaterală de către Bulgaria şi România a anumitor documente eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, documente similare eliberate de statele membre care nu pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, precum şi a vizelor de scurtă sau lungă şedere şi a permiselor de şedere eliberate de Bulgaria sau România în scopul tranzitului şi, în plus, permite Republicii Cehe, Ciprului, Letoniei, Maltei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei şi Ungariei care aplică regimul simplificat introdus de Decizia nr. 895/2006/CE, să recunoască documentele similare eliberate de Bulgaria şi România.

(10) Condiţiile de intrare menţionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) trebuie îndeplinite, cu excepţia condiţiei prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menţionat anterior, în măsura în care prezenta decizie de extindere a normelor comune prevăzute de Decizia nr. 895/2006/CE stabileşte un regim de recunoaştere unilaterală de către Bulgaria şi România a anumitor documente eliberate de statele membre care pun în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, documente similare eliberate de Cipru, precum şi de recunoaştere unilaterală de către Cipru a vizelor de scurtă sau lungă şedere şi a permiselor de şedere eliberate de Bulgaria sau România în scopul tranzitului.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 10

Considerentul 11

(11) Deoarece obiectivul prezentei decizii, şi anume introducerea unui regim de recunoaştere unilaterală care trebuie aplicat de statele membre care au aderat la Uniune în 2004 şi 2007, nu poate fi realizat în mod satisfăcător şi, prin urmare, date fiind importanţa şi efectele acţiunii, poate să fie realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, enunţat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, enunţat în respectivul articol, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(11) Deoarece obiectivul prezentei decizii, şi anume introducerea unui regim de recunoaştere unilaterală care trebuie aplicat de statele membre care au aderat la Uniune în 2007 şi de Cipru, nu poate fi realizat în mod satisfăcător şi, prin urmare, date fiind importanţa şi efectele acţiunii, poate să fie realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, enunţat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, enunţat în respectivul articol, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 11

Articolul 1 prima liniuţă

· Bulgaria şi România pot recunoaşte unilateral, ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului, documentele menţionate la articolele 2 şi 3, precum şi cele menţionate la articolul 4 eliberate de aceste două ţări pentru resortisanţii ţărilor terţe care intră sub incidenţa obligativităţii vizei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001.

· Bulgaria şi România pot recunoaşte unilateral, ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului, documentele menţionate la articolele 2 şi 3, precum şi cele menţionate la articolul 4 eliberate de aceste două ţări şi de Cipru pentru resortisanţii ţărilor terţe care intră sub incidenţa obligativităţii vizei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 12

Articolul 1 a doua liniuţă

· Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia, care au informat Comisia cu privire la decizia de a aplica regimul simplificat introdus de Decizia nr. 895/2006/CE, pot recunoaşte unilateral, ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului, documentele menţionate la articolul 4, eliberate de Bulgaria şi România resortisanţilor ţărilor terţe care intră sub incidenţa obligativităţii vizei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001.

· Cipru poate recunoaşte unilateral, ca fiind echivalente ale vizelor sale naţionale în scopul tranzitului, documentele menţionate la articolul 4, eliberate de Bulgaria şi România resortisanţilor ţărilor terţe care intră sub incidenţa obligativităţii vizei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 13

Articolul 1 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) Punerea în aplicare a prezentei decizii nu afectează controalele efectuate asupra persoanelor la frontierele externe, în conformitate cu articolele 5-13 şi articolele 18 şi 19 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006.

Justificare

The 2006 Decision made reference to the Schengen Borders Code and it is important to keep it in this Decision as well.

Amendamentul 14

Articolul 3 primul paragraf

În cazul în care Bulgaria şi România decid să aplice articolul 2, acestea pot, în plus, să recunoască vizele naţionale de scurtă şedere, vizele de lungă şedere şi permisele de şedere eliberate de unul sau mai multe dintre statele membre care au aderat la Uniune în 2004 şi care nu pun încă în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, ca fiind echivalente vizelor lor naţionale în scopul tranzitului.

În cazul în care Bulgaria şi România decid să aplice articolul 2, acestea pot, în plus, să recunoască vizele naţionale de scurtă şedere, vizele de lungă şedere şi permisele de şedere eliberate de Cipru, ca fiind echivalente vizelor lor naţionale în scopul tranzitului.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 15

Articolul 3 al doilea paragraf

Documentele eliberate de state membre care nu pun încă în aplicare în întregime acquis-ul Schengen, care pot fi recunoscute, sunt enumerate în anexa la Decizia nr. 895/2006/CE.

Documentele eliberate de Cipru care pot fi recunoscute, sunt enumerate în anexa la Decizia nr. 895/2006/CE.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 16

Articolul 4 primul paragraf

În plus, Bulgaria şi România pot, de asemenea, să recunoască vizele naţionale de scurtă şedere, vizele de lungă şedere şi permisele de şedere pe care le eliberează, ca fiind echivalente vizelor lor naţionale în scopul tranzitului.

În plus, Bulgaria şi România pot, de asemenea, recunoască vizele naţionale de scurtă şedere, vizele de lungă şedere şi permisele de şedere eliberate de celălalt stat, ca fiind echivalente vizelor lor naţionale în scopul tranzitului.

Justificare

This paragraph needs to be clarified.

Amendamentul 17

Articolul 4 paragraful (1a) (nou)

 

Cipru poate, de asemenea, să recunoască vizele naţionale de scurtă şedere, vizele de lungă şedere şi permisele de şedere eliberate de Bulgaria şi România menţionate în anexă, ca fiind echivalente vizelor lor naţionale în scopul tranzitului.

Justificare

This amendment replaces Amendment 17 of the draft report; a reference to the Annex has been added.

Amendamentul 18

Articolul 5

Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia pot recunoaşte, de asemenea, în scopul tranzitului, documentele eliberate de Bulgaria şi România, enumerate în anexa la prezenta decizie.

eliminat

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 19

Articolul 6 primul paragraf

Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia pot recunoaşte documente ca fiind echivalente vizelor lor naţionale în scopul tranzitului numai în cazul în care perioada în care resortisantul unei ţări terţe tranzitează teritoriul lor nu depăşeşte cinci zile.

Bulgaria, Cipru şi România, pot recunoaşte documente ca fiind echivalente vizelor lor naţionale în scopul tranzitului numai în cazul în care perioada în care resortisantul unei ţări terţe tranzitează teritoriul lor nu depăşeşte cinci zile.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 20

Articolul 7

Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia informează Comisia cu privire la decizia de a aplica sau nu prezenta decizie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării acesteia în vigoare. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene informaţia comunicată de statele membre în cauză.

Bulgaria, Cipru şi România informează Comisia cu privire la decizia de a aplica sau nu prezenta decizie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării acesteia în vigoare. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene informaţia comunicată de statele membre în cauză.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 21

Articolul 8 al doilea paragraf

Aceasta se aplică până la data care urmează a fi stabilită de decizia Consiliului, adoptată în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005.

Aceasta se aplică Bulgariei, Ciprului şi României până la data stabilită de deciziile respective ale Consiliului adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 şi al articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, care aplică statului membru în cauză toate dispoziţiile acquis-ului Schengen privind politica comună în domeniul vizelor şi al circulaţiei resortisanţilor din ţări terţe care au reşedinţă legală pe teritoriul statelor membre.

 

După data stabilită de decizia în acest sens a Consiliului privind un stat membru, statul membru în cauză recunoaşte, pe durata valabilităţii acestora, vizele naţionale de scurtă şedere eliberate înaintea datei respective, până în ultima zi a celei de-a şasea luni de la data respectivă, în vederea tranzitării teritoriului statului membru respectiv, cu condiţia ca statul membru în cauză să fi notificat Comisia în conformitate cu articolul 7. În această perioadă, se aplică condiţiile prevăzute în prezenta decizie.

Justificare

See justification to Amendment 1 of the draft report. This AM replaces AM 21 of the draft report. A transitional period was introduced in the Council Decision on the full application of the provisions of the Schengen acquis and should be as well introduced here for when Bulgaria, Cyprus or Romania will enter the Schengen area.

Amendamentul 22

Articolul 9

Prezenta decizie se adresează Bulgariei, Republicii Cehe, Ciprului, Letoniei, Maltei, Poloniei, României, Slovaciei, Sloveniei şi Ungariei.

Prezenta decizie se adresează Bulgariei, Ciprului şi României.

Justificare

See justification to Amendment 1.

Amendamentul 23

Anexă

Listă cu documentele eliberate de România, Vize

1. Виза за летищен транзит (виза вид "А") – viză de tranzit aeroportuar (tip „A”)

 

2. Визи за транзитно преминаване (виза вид "B") – vize de tranzit (tip „B”)

1. Виза за транзитно преминаване (виза вид "B") viză de tranzit (tip „B”)

– Еднократна транзитна виза – viză pentru tranzit simplu

 

– Двукратна транзитна виза – viză pentru tranzit dublu

 

– Многократна транзитна виза – viză pentru tranzit multiplu

 

3. Визи за краткосрочно пребиваване (виза вид "C") – vize de scurtă şedere (tip „C”)

2. Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид "C") viză de scurtă şedere (tip „C”)

– Еднократна входна виза – viză cu o singură intrare

 

– Многократна входна виза – viză cu intrări multiple

 

4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") – viză de lungă şedere (tip „D”)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") viză de lungă şedere (tip „D”)

Justificare

The Bulgarian delegation in the Council asked for this change, arguing that type A visas were wrongly included in the list because they do not allow for entering the territory of Bulgaria and cannot be used for transit purposes.

Amendamentul 24

Anexă

Listă cu documentele eliberate de Bulgaria. Permise de şedere, punctele 3 şi 4

3. Карта на бежанец – permis de şedere pentru refugiaţi

3. Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец - Permis de liberă trecere pentru întoarcerea în Republica Bulgaria a unui resortisant dintr-o ţară terţă.

4. Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – permis de şedere pentru un resortisant al unei ţări terţe, căruia Republica Bulgaria i-a acordat un statut de protecţie umanitară.

 

Justificare

The Bulgarian delegation in the Council asked for this change, arguing that points 3 and 4 needed to be deleted because Community legislation (Regulation 1932/2006) exempts these categories from visa requirement.

Amendamentul 25

Anexă

Listă cu documentele eliberate de România, Vize

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

(vii) intrarea în România a străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

Justificare

The Romanian delegation in the Council asked for this modification following a change in the national legislation.


PROCEDURÃ

Titlu

Regimul simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii

Referinţe

COM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)

Data prezentării la PE

11.9.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

LIBE

24.9.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

AFET

24.9.2007

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

27.11.2007

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Michael Cashman

5.11.2007

 

 

Examinare în comisie

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Data adoptării

18.12.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Manuel Medina Ortega

Ultima actualizare: 4 ianuarie 2008Notă juridică