Procedūra : 2007/0171(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0512/2007

Pateikti tekstai :

A6-0512/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/02/2008 - 6.11

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0046

PRANEŠIMAS     *
PDF 133kWORD 64k
2007 m. gruodžio 20 d.
PE 398.418v02-00 A6-0512/2007

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo vaizdo ir garso srityje, nustatančio Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Bendrijos programoje MEDIA 2007 sąlygas ir reikalavimus, ir baigiamojo akto pasirašymo

(COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))

Kultūros ir švietimo komitetas

Pranešėjas: Ruth Hieronymi

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo vaizdo ir garso srityje, nustatančio Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Bendrijos programoje MEDIA 2007 sąlygas ir reikalavimus, ir baigiamojo akto pasirašymo

(COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2007)0477),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 150 straipsnio 4 dalį ir 157 straipsnio 3 dalį bei 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0328/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6-0512/2007),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms ir Šveicarijos Konfederacijai.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal sprendimo, nustatančio dalyvavimo Bendrijos programoje MEDIA 2007 sąlygas ir reikalavimus, 8 straipsnį programoje gali dalyvauti ELPA šalys, kurios yra EEE narės, taip pat Europos trečiosios šalys, pasirašiusios Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų. Tokioms Europos trečiosioms šalims programos atveriamos iš anksto ištyrus jų nacionalinių teisės aktų suderinamumą su Bendrijos teisynu vidaus ir išorės aspektais.

Būdama Europos Tarybos konvencijos šalimi Šveicarija nuolat rodė savo susidomėjimą stiprinti bendradarbiavimą su ES vaizdo ir garso sektoriuje ir ypač dalyvauti ES MEDIA programose.

2007 m. vasario 12 d. Taryba patvirtino derybų su Šveicarija dėl jos dalyvavimo MEDIA 2007 programoje pradžią. Remdamasi derybų nurodymais, pateiktais kartu su Tarybos sprendimu, patvirtinančiu derybų pradžią, ir konsultuodamasi su atitinkamu Tarybos paskirtu komitetu, Komisija derėjosi su Šveicarija dėl naujo susitarimo, leisiančio jai dalyvauti MEDIA 2007.

Šiuo metu Parlamentas konsultuojamas dėl pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą dėl Komisijos suderėto susitarimo. Vadovaujantis EP darbo tvarkos taisyklių 83 straipsniu, Švietimo ir kultūros komitetas nusprendė pateikti Parlamentui savo nuomonę.

Šveicarijos įnašas į ES biudžetą 2007–2013 m. laikotarpiu dalyvaujant programoje MEDIA 2007 sudaro 40 mln. eurų.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Bendrijos programos MEDIA 2007

Nuorodos

COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)

Konsultacijos su EP data

3.10.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

11.10.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

11.10.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

12.9.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Ruth Hieronymi

27.8.2007

 

 

Priėmimo data

18.12.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Erna Hennicot-Schoepges, Christel Schaldemose, Cornelis Visser

Atnaujinta: 2008 m. sausio 17 d.Teisinis pranešimas