Процедура : 2007/2146(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0518/2007

Внесени текстове :

A6-0518/2007

Разисквания :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Гласувания :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0009

ДОКЛАД     
PDF 302kWORD 246k
20 Декември 2007 г.
PE 393.990v02-00 A6-0518/2008

относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.

(2007/2146(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Glenis Willmott

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.

(2007/2146(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията ((COM(2007)0062) относно „Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.” и придружаващите го работни документи на службите на Комисията (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално членове 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 и 152 от него,

–   като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз(1), и по-специално членове 27, 31 и 32 от нея,

–   като взе предвид конвенциите и препоръките на МОТ в областта на здравеопазването и безопасността на работното място,

–   като взе предвид Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (рамкова директива)(2)и нейните отделни директиви,

–   като взе предвид Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа(3),

–   като взе предвид Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните специални директиви и на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане(4)

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 8 -9 март 2007 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2002 г. относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2002–2006 г.(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 24 февруари 2005 г. за насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 26 юли 2006 г. за предпазване на европейските здравни работници от инфекции, пренасяни по кръвен път, причинени от убождане с медицински игли(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване на прилични условия на работа за всички (8),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 относно статистиките на Общността за общественото здраве и за здравословните и безопасни условия на труд(9),

–   като взе предвид своята декларация от 29 март 2007 г. относно хепатит C(10),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0518/2007),

A. като има предвид, че има положително съотношение между качеството на стандартите за здравословни и безопасни условия на работното място и финансовите постижения от гледна точка на общото изпълнение, отсъствието от работа, степента на текучество на персонал, мотивацията на работниците, подобрения фирмен имидж и производителност,

Б.  като отбелязва, че най-конкурентоспособните икономики имат най-добри показатели по професионално здраве и безопасност (OHS), и че високото ниво на опазване на здравето и безопасността има положителен ефект върху обществените финанси, изразен в спестявания от социално осигуряване и по-висока продуктивност; като има предвид , че здравословните и безопасни условия на труд допринасят не само за производителността, работоспособността и благосъстоянието на работниците, но също и за спестявания за икономиката и обществото като цяло ,

В.  като счита, че са необходими повече изследвания на дълготрайните влияния на някои трудови дейности върху здравето, с цел да се подобри предпазването на работниците, тъй като някои заболявания се проявяват едва няколко години след извършването на дейността, която ги е предизвикала,

Г.  като изразява тревога от факта, че намаляването на броя на случаи на трудови злополуки и заболявания не е равномерно разпределено, тъй като някои категории работници (например мигранти, работници с несигурни договори, жени, по-млади и по-възрастни работници), някои дружества (особено МСП и микропредприятия), някои сектори (по-специално строителство, рибарство, земеделие, транспорт) и някои държави-членки представят равнища на трудови злополуки и заболявания, които са много над средните за ЕС,

Д. като взе предвид, че мерките за защита на безопасността и здравето при работа трябва да са логически компонент от бизнес културата на предприятието и че тази култура трябва да върви ръка за ръка с обучението и повишаването на квалификацията на служителите и ръководителите през целия им живот,

Е.  като има предвид, че една последователно прилагана култура на защита на безопасността и здравето при работа в предприятието може да допринесе за небюрократично прилагане на процедури по защита на безопасността и здравето при работа и по този начин да се постигне ефективна защита на здравето,

Ж. като има предвид, че периодите на почивка са от първостепенно значение за високите стандарти на опазването на здравето и безопасността на работниците,

З.  като има предвид, че по данни на МОТ през 2006 г. в ЕС приблизително 167 000 души са починали поради трудови злополуки или от професионални заболявания, и като има предвид, че по данни от съобщението на Комисията всяка година приблизително300 000 работници страдат от постоянни увреждания в различни степени,

И. като счита, че една истинска стратегия относно здравословните и безопасни условия на труд трябва да се основава на правилното съчетаване на следните инструменти: достатъчна осведоменост на всички, правилно насочено образование и обучение, подходящи превантивни служби и кампании, социален диалог и участие на работници, подходящо законодателство и прилагане, специализирано внимание към специфични групи, сектори на дейност и видове предприятия, ефикасни прегледи и ефективни, пропорционални и възпиращи санкции,

Й. като счита, че застаряващите работници трябва да поддържат своето здраве, трудови умения и работоспособност възможно най-дълго, и че следва да се приемат съответни мерки,

К. като счита, че инспекциите играят важна роля за изпълнение на съществуващото законодателство и следователно за предотвратяване на експлоатация на работното място, и по този начин спомагат за насърчаване на идеята за приемливи условия на работа; като счита, че на инспекторите трябва да се оказва подкрепа чрез по-тясно сътрудничество и обмен на информация между инспектори в държавите-членки,

Л. като има предвид, че оценката на риска на равнището на предприятията не може да се счита за еднократна дейност, а трябва да се извършва периодично и да се приспособява към нови обстоятелства и/или рискове, като има предвид, че нейната липса или неправилно изпълнение са противозаконни и са една от основните причини за трудови злополуки и заболявания,

М. като има предвид, че не съществуват статистики по отношение на отрицателните въздействия на пожарите върху здравословните и безопасни условия на труд,

Н. като има предвид, че здравните работници са подложени на риск от прихващане на над 20 вируса, опасни за живота, включително хепатит B, хепатит C и ХИВ/СПИН,

О. като има предвид, че съгласно Лисабонската стратегията има стремеж към постигане до 2010 г. на цялостна заетост от 70%, както и заетост от 60% при жените и 50% при по-възрастните работници и като има предвид, че работници с хронични заболявания или дълготрайни болести често не се връщат на работа, въпреки че са определени като годни за целта, и че завърналите се на работа често са изправени пред различни видове дискриминация, като например намаления на дохода им, и като има предвид, че това особено важи за пациенти с ракови заболявания, тъй като най-скорошните проучвания показват, че една пета от бивши пациентки с рак на гърдата не се връщат на работа, въпреки че биха могли да го сторят,

П. като има предвид, че повече жени, отколкото мъже работят на "черния" трудов пазар без осигуровки и това има значителни последици за безопасността и опазването на здравето им при условията, при които те биват наети,

Р.  като има предвид, че жените и мъжете не съставляват еднородна група, следва, че стратегиите и мерките за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд трябва специално да се приспособяват към съответните работни места, като се вземе предвид фактът, че някои фактори могат да имат различно въздействие върху жените в сравнение с мъжете,

1.  Приветства амбициозната цел, която си е поставила Комисията за средно 25-процентно намаление на трудовите злополуки в ЕС; признава, че в отделните държави цифрата може да е различна поради различни изходни точки, но счита, че все пак е важно да има ясни и добре планирани мерки наред с график за изпълнение, както и финансови ангажименти, които в последствие биха могли да бъдат измерени и оценени; поради липсата на последните, призовава Комисията да поеме задължение да докладва на Европейския парламент за напредъка на стратегията, след изтичане на половината от периода за нейното осъществяване;

2.   Призовава Комисията и държавите-членки надлежно да отчетат неравенствата не само между държавите-членки, но също така и в рамките на самите държави-членки, и да поемат ангажимент за намаляването им;

3.   Отбелязва предложенията на Комисията за използване на необвързващи инструменти в случаите, в които обвързващите законови актове не са приложими или подходящи, позволяващи на държавите-членки гъвкавост при намиране на решения, водещи до най-добрите резултати за здравето и безопасността съобразно конкретните обстоятелства;

4.   приветства по-голямото внимание от страна на Комисията върху опростяването на регулаторните механизми и намаляването на административните тежести и посочва,че докато опростяването осигурява увеличени ползи за гражданите, същевременно то помага на работодателите и работниците да се съсредоточат върху практическото управление на здравословните и безопасни условия на труд за гарантиране на по-добри резултати за здравето и безопасността; счита, че е от първостепенно значение такова опростяване по никакъв начин да не засегне степента на защита, предложена на работниците;

5.   Призовава Комисията, в рамките на нейната стратегия, да даде приоритет на особено рисковите дейности и/или браншове (например металообработване, строителство, електроенергия, горско стопанство... );

6.   Призовава Комисията да привлече по-активно в процеса Европейската агенция за здраве и безопасност на работа в Билбао, по-конкретно като поиска от нея да представи оценка в кои браншове рискът от трудови злополуки и професионални заболявания е най-висок и какви най-ефективни мерки могат да бъдат предприети срещу това;

7.  Счита, че силното ударение, поставено от Комисията върху подпомагането на малките и средни предприятия (МСП) за изпълнение на техните задължения в областта на здравето и безопасността, е отлично и напълно подкрепя нейния подход;

8.  Изразява съжаление, че Комисията пази мълчание относно целите за намаление на професионалните заболявания, но разбира колко трудно се измерват професионалните заболявания; поради това призовава Комисията да преразгледа използването и прилагането на досегашните статистически методи, за да се идентифицират и опишат правилно професионалните заболявания и особено рака с оглед на определяне на цели за тяхното намаляване; предлага Комисията да разгледа възможността за трансформиране на препоръката на ЕС относно професионалните заболявания (2003/670) в една директива-минимум;

9.  Призовава Комисията да разшири обхвата на стратегията на Общността, така че да обхване и социалните фактори, а не само трудовите злополуки или професионалните заболявания, предвид това, че здравословното състояние на лицата се определя от различни фактори, свързани с работната среда, като вида на договора, условията на труд и наличието на възможности за работа; изтъква, че промените в трудовите взаимоотношения и намаляването на сигурността на работното място също пораждат екологични, психологични и социални проблеми, които трябва да се решават;

10. Подчертава необходимостта от включване на спецификата на половете във въпроси, свързани със здравето и безопасността на работното място и приветства инициативата на Комисията, която призовава за изготвяне на единствени по рода си методи за оценка на въздействието на здравословните и безопасни условия на работното място по отношение на спецификата на половете; критикува обаче Комисията за недостатъчното отчитане на равнопоставеността на половете в съобщенията й - в "Целите на стратегията на Общността за периода 2007-2012 г." и в Оценките на въздействието(11);

11. Призовава Комисията да оцени наличните на общностно ниво статистически данни, разбити по полов признак, относно свързаните с работата фатални и нефатални заболявания;

12. Приканва държавите-членки да прилагат съществуващите директиви относно здравословните и безопасни условия на работното място по начин, който е съобразен по-добре със спецификата на половете и да оценяват въздействието на тези директиви върху половете;

13. Подчертава, че рехабилитацията и реинтеграцията на работници след прекарани заболявания или трудова злополука е жизнено важна и приветства специалното ударение, поставено върху рехабилитацията и реинтеграцията в националните стратегии; важно е в своите стратегии за здравословни и безопасни условия на труд правителствата да гарантират задължението за запазване на работното място (чрез обучение, преразпределяне на задачите и т.н.) за хора, които са прекарали физически или умствени заболявания по време на тяхната професионална кариера;

14. Призовава Комисията да събира повече цифри и данни за работници с хронични заболявания, да анализира техните условия на труд и да изготви харта за защита на правата на болните от рак пациенти и лицата с други хронични заболявания на работното място и, с оглед задължаване на фирмите да предоставят на пациентите възможност за продължаване на работа по време на тяхното лечение и за връщане на пазара на труда след неговото приключване;

15. Изразява дълбока загриженост от изключително високото ниво на злополуки сред работниците на временни и краткосрочни договори, както и сред нискоквалифицираните работници, което в някои държави-членки е най-малко двойно по-високо, отколкото сред работниците на постоянни договори, като отчита съотношението между тези категории работници и тяхната заетост в отрасли с по-висок риск, като строителството; изтъква, че Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г., която допълва мерките за поощряване на подобрения за безопасността и здравето на работното място на работниците с договори за срочни или временни трудови правоотношения, установява като общо правило, че временните работници имат същите права на професионално здраве както другите работници, но тази директива не посочва специфични механизми за практическото прилагане на този принцип; призовава Комисията спешно да предприеме действия срещу тези пропуски;

16. Отбелязва също нарастващия брой на нетипични трудови договори и подчертава, че техните условия не трябва да представляват риск за здравето и сигурността на наетите лица и работещите по договор;

17. Призовава за мерки за спазване на правата за здраве и безопасност на жени, които се трудят на нетипични работни места, като например тези, които се грижат за болни хора у дома;

18. Призовава Комисията и държавите-членки да отчетат в пълна степен последиците от демографските промени върху здравословните и безопасни условия на труд; по-конкретно, приканва ги да засилят превантивните мерки и да приемат мерки, предназначени за компенсиране на влошаването на физическото състояние, предимно чрез ергономични мерки и проектиране на работните места и чрез мерки и стимули, предназначени за поддържане на мотивацията, възможностите и здравето на застаряващите работници;

19. Отбелязва научно доказаната връзка между нарастващия стрес на работното място и произтичащите от това заболявания, особено в областта на хроничните заболявания, на сърдечносъдовите заболявания, както и мускулно-скелетните смущения;

20. Счита, че е от първостепенна важност да се гарантира по-добро прилагане на съществуващите правни инструменти по професионално здраве и безопасност (OHS) и във връзка с това, призовава Комисията и държавите–членки да употребят всички налични средства, за да постигнат тази цел; мерките, които следва да се обмислят, включват:

а)      минимални изисквания за качеството на предпазните мерки и инспекцията на труда,

б)     по-строги санкции,

в)     по-точни оценки на прилагането на законодателството,

г)      обмен на най-добрите практики,

д)     укрепване на културата на профилактика и на системите за ранно предупреждение, включително разширен достъп на обществото до информация относно здравословните и безопасни условия на работното място,

е)      по-голямо участие на служителите в организацията на работното място,

ж)     стимулиране на работодателите да изпълняват техните ангажименти в областта на здравословните и безопасни условия на труд,

з)      засилване на използването на споразумения, основани на социален диалог;

21. Счита, че Комисията изпитва остър недостиг на ресурси за правилно проверяване на ефективното въвеждане в националното законодателство и прилагане на приетите директиви в областта на трудовата безопасност; счита, че Комисията трябва да се възползва от всички налични средства, с които разполага, включително по-широко използване на производства за установяване на нарушения;

22. Отбелязва, че защитата на здравословни и безопасни условия на труд трябва да бъде валидна в еднаква степен за всички работещи в Европейския съюз, че защитата на здравословни и безопасни условия на труд в крайна сметка се основава на основното право на физическа неприкосновеност, както и че отклоненията от законодателството за защита на здравословни и безопасни условия на труд застрашават здравето на служителите и възможностите за равнопоставеност и могат бързо доведат до достигане на дъното;

23. Призовава Комисията да поеме ангажимент за оценка на въздействието върху здравословните и безопасни условия на труд, подобно на ангажиментите, поети за околната среда;

24. Счита, че трудовите инспекции представляват съществена част от прилагането на законодателството относно здравето и безопасността; във връзка с това, призовава Комисията да:

а)      предоставя на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) ресурсите, необходими за гарантиране на ефективната му дейност след проучване как той може да бъде най-ефективен и най-полезен,

б)     продължи да разработва системи за споделяне на знания с цел да се гарантират ефективни отговори на искания за информация и сътрудничество,

в)     започне изследване за оценка на резултатността и влиянието на инспекционните дейности, както предложи Комитетът на старшите инспектори по труда (SLIC), с оглед на въвеждане на общи количествени и качествени цели за инспекция, като по този начин насърчи използването на инспекторатите като катализатор за създаването на резултатна и действаща култура на здравословни и безопасни условия на труд сред работната сила,

г)      въведе начини и средства за оценяване на националните инспекционни системи, а именно като наложи сравнителни таблици,

и призовава държавите–членки да:

д)     осигурят подходящ персонал и финансови ресурси на националните си инспекторати,

е)      увеличат гъстотата на трудовите инспектори, с цел да се гарантира най-малко съотношение от 1 инспектор на 10 000 работника, в съответствие с препоръките на МОТ,

ж)     подобрят качеството на дейността на трудовите инспектори чрез осигуряване на повече интердисциплинарни обучения в области като психология, ергономика, хигиена, опасности за околната среда и токсикология;

з)      съсредоточат инспекциите върху приоритетни области, сектори и предприятия с високи рискове от злополуки и с високи нива на социално уязвими групи като работници мигранти, работници на временни договори, нискоквалифицирани работници и млади и застаряващи работници, както и работници с увреждания;

25. Признава, че превенцията има централно значение и призовава Комисията да приложи в стратегията следните мерки:

а)      да се гарантира, че работодателите признават и изпълняват отговорностите си при осигуряване на подходящи следящи за превенцията служби на всички работни места, като се признава, че също така е от значение отговорното поведение на работниците към собственото им здраве и безопасност,

б)     да се насърчава мултидисциплинарния характер на службите за превенция, които следва да отразяват набора от мерки, предвидени в Рамковата директива 89/391/ЕИО,

в)     да се подчертае, че оценката на риска следва да бъде непрекъснат и продължителен процес, който предполага пълноценното участие на служителите, а не задължение само в конкретен случай,

г)      да се гарантира, че, в рамките на възможностите, се провеждат вътрешни превантивни дейности,

д)     да се гарантира, че наблюдението на здравето се осъществява успоредно с превенцията,

е)      редовно да се приспособява законодателството за здравословни и безопасни условия на труд с цел да отразяване на технологичния напредък;

26. Подчертава значението на обстоятелството държавите-членки да гарантират, че достъпът до технически документи и норми относно здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище е безплатен;

27. Поздравява Комисията за предложенията й относно образованието и обучението, включени в нейното съобщение, и счита, че това е ключов фактор за развитието на култура на превенция и че това следва да бъде един непрекъснат и постоянен процес, приспособен към новото технологично състояние на работното място, който също така се прилага спрямо онези работници, които се връщат на работното място след заболявания или прекъсвания на кариерата поради семейни отговорности;

28. Счита, че на работниците и на представителите по въпросите на здравето и безопасността при работа трябва да се предлага пригодено професионално обучение и преквалификация в областта на здравословните и безопасни условия на труд, с особено внимание към договори за подизпълнение, временна заетост, работа на непълен работен ден, към жените и работниците мигранти; в това отношение трябва да продължи използването на националните фондове и тези на ЕС;

29. Счита, че работодателите би трябвало да бъдат задължени да улесняват медицинските прегледи за лицата, работещи на пълен работен ден и на договор за непълен работен ден;

30. Призовава Комисията да използва в пълна степен съществуващите фондове на Общността (особено ЕСФ) за въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд (превенция и развитие на култура на превенция, повишаване на осведомеността, професионално обучение, учене през целия живот, рехабилитация и реинтеграция на работници, които са претърпели трудова злополука или заболяване) и насочени по-конкретно към МСП; други фондове на Общността (например, от Седмата рамкова програма за научни изследвания) и националните фондове следва да се разпределят за научни изследвания в областта на професионалните заболявания;

31. Счита за важно, като се има предвид увеличеният риск, на който са изложени работниците от минния, металургичния, стоманодобивния и корабостроителния сектор, държавите-членки и Европейската комисия да отпуснат достатъчно средства за инвестиции, необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

32. Приканва държавите-членки и Комисията да гарантират систематичен, съобразен с половете подход, при разработването на стратегии на национално равнище и на равнище на Общността и при събирането на статистически данни, извършването на проучвания и провеждането на изследвания в областта на здравословните и безопасни условия на труд; призовава държавите-членки и Комисията да използват възможностите за финансиране, осигурявани за тази цел от програма PROGRESS, особено в раздела, отнасящ се до равенството на половете;

33. Приканва държавите-членки да извършат оценка на приемането на финансови насърчителни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, по-специално намаляване на данъците или преференции при участие в тръжни процедури за „безопасните” предприятия и предприятията, които са официално признати като осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд, въвеждане на застрахователна премия (системата „bonus-malus”) при застрахователните полици и социалноосигурителните вноски, както и финансови стимули за подмяна на остарялото и застрашаващо безопасността оборудване;

34. Наред с това, предлага държавите-членки да разгледат възможността за въвеждане на определени стандарти за здраве и безопасност при възлагането на обществени поръчки;

35. Отчитайки текущите социални и икономически промени, които оказват влияние и променят и пазара на труда, призовава Комисията да насърчава прилагането на добри политики на заетост и достойни условия на труд, както и да стимулира работодателите да поощряват здравословните условия на труд чрез кампании за насърчаване на здравето на работното място, забрана на пушенето на работното място и схеми за подпомагане на служителите-пушачи да се откажат от пушенето, и да гарантират отговорното поведение и съгласуваността на политиката в тази област с тези в другите области, особено в сферата на общественото здраве;

36. Призовава Комисията да преразгледа Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки;

37. Счита, че здравословните проблеми, свързани с излагане на азбест, са добре известни и че европейската нормативна уредба относно азбеста е приемлива; подчертава, че броят на предизвиканите от азбест заболявания в Европа се очаква да бъде висок за много години напред; следователно, призовава Комисията да организира изслушване относно справянето с огромните проблеми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, свързани с наличие на азбест в сгради и други конструкции като кораби, влакове и машинни съоръжения; също така призовава държавите-членки да изготвят национални планове за действие за постепенно изваждане на азбеста от употреба , включително задължения за обозначаване на азбест в сгради и гарантиране на неговото безопасно премахване;

38. Изразява съжаление, че въпреки многократните и специфични искания от страна на Европейския парламент, Комисията все още не е предложила законодателно изменение на Директива 2000/54/ЕО за справяне със сериозните рискове за здравните работници, произтичащи от работа с игли и медицински остриета; призовава Комисията да ускори завършването на оценката на въздействието чрез тръжна процедура (2007/S 139-171103) и очаква да бъдат прието подходящо изменение на директивата преди изтичането на мандата в средата на 2007 година в съответствие с резолюция T6-305/2006 на Европейския парламент; призовава Комисията да приложи подходящи мерки за превенция и прегледи с цел намаляване на риска от заразяване с инфекции, пренасяни по кръвен път, като хепатит C;

39. Призовава Комисията да поеме инициативата за разработване и договаряне на кодекс за добри практики на ЕС относно превенцията на инфекции, свързани със здравеопазването;

40. Призовава Комисията да подобри здравословните и безопасни условия на труд в сферата на здравеопазването, включително в домовете за грижи, като предприеме мерки за насърчаване на редовно преглеждане на здравния персонал за осигуряване на ранно диагностициране и лечение с цел намаляване на придобитите или предаваните на работното място заразни инфекции, като болничните щамове MRSA;

41. Приветства изискването държавите-членки да изработят национални стратегии; подчертава,че тези стратегии следва да обхващат един и същи период от време и да започнат в една и съща година, с оглед улесняването на сравняването както на националните стратегии, така и на техните резултати, и че те следва да определят ясни и измерими цели, като се съсредоточат по-специално върху малките и средни предприятия (МСП) и върху социално уязвимите групи като работниците мигранти, младите и застаряващите работници, жените, работниците на временен трудов договор и работниците с увреждания;

42. Подчертава факта че има съществено значение работното място да е пригодено по достъпен и безопасен начин за работници с увреждания, чрез предоставяне на подходящи жилищни условия, специално оборудване, пригодено към индивидуалните потребности, и чрез предоставяне на тези здравни услуги, които са нужни на хора с увреждания именно поради техните увреждания, включително услуги, предназначени за свеждане до минимум и предотвратяване на допълнителни увреждания;

43. Приканва и Комисията, и държавите-членки, да прилагат изцяло рамковата директива и съществуващите разпоредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд, независимо от техния правен статут, за всички работници и да изменят текущото законодателство за някои рискови професии, ако то се е доказало като неефективно, включително и тези, които често са пренебрегвани, като земеделската работна ръка, здравните работници, професионалните шофьори, домашните и надомните работници и военните по целесъобразност; както и да гарантират пълното прилагане и изпълнение на директивата за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директива 2000/78/ЕО); призовава ги също така да проучат всички налични възможности, така че разпоредбите на ЕС в областта на здравеопазването и безопасността да обхванат по целесъобразност самостоятелно заетите работници и защитените услуги за заетост, предлагани на хора с увреждания;

44. Призовава държавите-членки да направят задълбочена преценка на различните рискове, свързани със здравословните и безопасни условия на труд на работниците-жени и работниците-мъже и да предвидят различна социална и физическа инфраструктура за противодействие на тези рискове;

45. Подчертава, че необходимостта да се анализират рисковете, на които са изложени жените и мъжете, и да се предприемат съответни мерки не означава повторно въвеждане на предпазни политики на изключване, нито създаване на различни видове работа за жени и мъже;

46. Счита, че задълженията на работодателите в областта на безопасността следва да се отнасят не само за сключилите трудов договор, но и за тези, с които имат трудови правоотношения за подизпълнение, и че за тази цел държавите-членки следва да намалят броя на звената в подизпълнителската верига и да наложат съвместна отговорност на главния изпълнител за задълженията на подизпълнителите към техните работници;

47. Очаква резултатите от втория етап на консултации със социалните партньори относно мускулно-скелетните нарушения и приканва Комисията да предвиди изготвяне на предложения за директива, като се има предвид увеличаването на случаите на скелетно-мускулни нарушения и фактът, че настоящото законодателство може би не е пригодено, тъй като не отчита всички условия на труд или не обхваща всички рискове от мускулно-скелетни нарушения, свързани с професионалната дейност; отбелязва, че следва цялостно да се вземат предвид научните принципи;

48. Очаква резултатите от втория етап на консултации със социалните партньори за преразглеждането на директивата от 2004 г. относно канцерогенните вещества и счита, че най-доброто решение ще бъде изменение на тази директива, така че да се включат веществата, токсични за репродукцията, и да се предложи изменение на задължителните гранични стойности на излагане при работа на канцерогенните и мутагенните вещества, изброени в директивата, както и да се установят нови гранични стойности на излагане при работа за някои канцерогенни и мутагенни вещества и вещества, токсични за репродукцията, които все още не са включени в тази директива, като кристалният силициев двуокис има приоритет;

49. Припомня, че заплахите за здравословните и безопасни условия на труд не се ограничават до ръчния труд; призовава за отделяне на по-голямо внимание на причините, които са в основата на психичните разстройства, както и на психичното здраве, проявата на зависимост и психологичните рискове на работното място, като стрес, упражняване на тормоз и мобинг, както и насилие; наред с това призовава да се обърне по-голямо внимание на политиките на работодателите за насърчаване на доброто физическо и психическо здраве;

50. счита за важно да се подобри координацията с новата Европейска агенция по химикалите (ECHA) в Хелзинки и да се изяснят редица въпроси за връзката между Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати (REACH)(12) и другите директиви, касаещи здравословните условия на труд;

51. призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид това, че стратегията на Общността и регламентът REACH ще се изпълняват паралелно; целта на стратегията трябва да е да допълва регламента REACH по отношение на защитата от химически рискове и следва да се използва възможността за засилване на превантивните мерки срещу химическите рискове на работното място във връзка с прилагането на REACH;

52. Приветства сключените рамкови споразумения между социалните партньори относно стреса при работа и тормоза и насилието на работното място; изразява все пак съжаление, че последното споразумение не включва открито въпроса за насилието, извършено от трето лице; призовава, следователно, социалните партньори да сключат многоотраслово споразумение по този въпрос, а Комисията да изготви предложения, в случай че не се постигне споразумение; обръща внимание на показателните изследвания, че работниците на временни и краткосрочни договори са особено уязвими да станат жертва на тормоз и насилие на работното място; поради това призовава в споразуменията да се обърне особено внимание на тези групи;

53. Подчертава трудните условия на работа за много шофьори на камиони, пътуващи през Европа, поради недостатъчен достъп до подходящи места за отдих: член 12 от Регламент 561/2006 относно шофирането и местата за отдих изрично признава значението на достатъчния брой безопасни и сигурни места за отдих за професионални шофьори в пътната мрежа на ЕС; във връзка с това, настоятелно призовава Комисията да продължи пилотния проект за сигурни места за паркиране, предприет от Европейския парламент, отчитайки препоръчаните мерки в становището TEN/290-CESE на Европейския икономически и социален комитет относно безопасни и сигурни места за паркиране;

54. Призовава Комисията да предприеме изследване по отношение на осъществимостта и ползите, както за здравословните и безопасни условия на труд, така и за обществото като цяло, от изискването всички нови сгради, предназначени за работни места, да разполагат с пожарогасители, когато това е безопасно;

55. Подчертава значението на постоянен диалог между заинтересованите страни, включително обществените органи, работодателите, служителите, техните представители и гражданското общество като ключов инструмент за ефективно развиване на високи стандарти в областта на здравеопазването и безопасността; този диалог следва да доведе до по-добро запознаване с действителните рискове за здравето и безопасността на работниците, както и със специфичните потребности и изисквания на някои групи работници, както на равнището на предприятията, така и на отраслово равнище, и до обмен на добри практики;

56. призовава държавите-членки да гарантират подходящо представяне на жените при вземането на решения на всички нива във връзка със здравословните и безопасни условия на труд;

57. Счита, че корпоративната социална отговорност (КСО) е един от ефективните инструменти за подобряване на конкурентоспособността, за по-добри работни и безопасни условия на труд, по-добра работна среда и в това отношение насърчава обмена на добри практики на местно, национално и европейско равнище сред държавите-членки и глобално на международно равнище, както и допълнително прилагане на КСО на доброволни начала, но като неразделна част от бизнес стратегиите за развитие;

58. Счита, че във всяка политика за здравословни и безопасни условия на труд възможността работещите да имат свои представители е от голямо значение; счита, че не бива да се подценява положителното съотношение между присъствието на работното място на представители по въпросите на здравеопазването и безопасността и подобряването на резултатите, и призовава Комисията и държавите-членки да поощряват подход, позволяващ ангажираност чрез участие, и да гарантират достъпа на всички работнички и работници до представителите по въпросите на здравеопазването и безопасността;

59. Подчертава, че постоянната заетост е важен фактор, който допринася за здравето и безопасността на работното място;

60. Счита, че превишаването на работното време/недостатъчното време за почивка е ключов фактор за увеличаването на равнището на злополуките и заболяванията на работното място и призовава да се постигне добро равновесие между професионалния и семейния живот;

61. Поздравява Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд в Билбао и Дъблинската фондация за работата, извършена към момента, и изразява становището, че експертните знания и правомощията на тези органи трябва да се използват в пълна степен; те трябва да продължат да се използват като инструменти за повишаване на осведомеността, за събиране, анализ и обмен на информация, обмен на добри практики и изследване за предвиждане на нови и възникващи рискове, независимо дали са причинени от социални промени или са свързани с технически нововъведения;

62. Счита за въпрос от първостепенно значение своевременното определяне и наблюдаване на новите и засилващите се рискове, например рисковете, свързани с нанотехнологиите и рисковете от психосоциален характер; поради това насърчава центъра за наблюдение на рисковете на Агенцията в Билбао да разшири дейността си по оценка на риска и превенция (що се отнася до потока на информация) и очаква Комисията да предприеме действия, въз основа на получените резултати и да представя необходимите предложения, когато се установи съществуването на нови рискове;

63. Препоръчва на държавите-членки да приложат необходимите мерки, така че работата при тежки или опасни условия на труд да се отразява върху социалната защита на лицата, които я упражняват, както по време на активния им професионален живот, така и след пенсионирането им;

64. Препоръчва Агенцията в Билбао да проведе конкретни проучвания за специфичните проблеми и рискове, на които са изложени временните и заместващите работници, както и работниците в предприятия-подизпълнители, с оглед да се окаже съдействие на Комисията и на държавите-членки в борбата срещу рисковете и в надлежното прилагане на съществуващото законодателство относно тези групи; като същевременно признава, че видът работа, като строителството, извършвана от тези групи в някои държави-членки, е поради естеството си по-предразполагаща към злополуки;

65. Счита, че в контекста на глобализацията е необходимо да се осъществи сътрудничество с международни организации (СТО, СЗО, МОТ) и да се гарантира, че международните конвенции и споразумения относно здравословните и безопасни условия на труд се приемат и прилагат от всички, които са ги подписали; счита, че това е важен фактор за запазване на конкурентоспособността на ЕС и за предотвратяване на преместването на европейските предприятия извън границите на ЕС в търсене на по-либерална законова уредба в областта на здравеопазването и безопасността; счита също така, че това е въпрос на защита на правата на човека и че следователно трябва да бъде засяган при преговори с трети страни;

66. Във връзка с това призовава държавите-членки да спазват международните разпоредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд и, по-специално, да ратифицират Конвенция №187 на МОТ и да прилагат Препоръка №197;

67. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1)

OВ С 364, 18.12.2000, стр. 1.

(2)

ОВ L 183, 29.06.89, стр. 1.

(3)

ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21.

(4)

ОВ L 165, 27.06.07, стр. 21.

(5)

OВ С 300, 01.12.2003, стр. 165.

(6)

OВ С 304, 01.12.2005, стр. 278.

(7)

OВ C 303 E, 13.12.2006, стp. 654.

(8)

Приети текстове, Р6_ТА(2007)0206.

(9)

Приети текстове, Р6_ТА(2007)0206.

(10)

Приети текстове, Р6_ТА(2007)0202.

(11)

SEC(2007)0214, 0215, 0216).

(12)

ОВ L 396, 30.12.06, стр. 1.


EXPLANATORY STATEMENT

The Commission's Communication on a Community Strategy 2007-2012 on health and safety at work

The Commission's Communication is to be welcomed and applauded for its particularly strong focus on accidents at work (setting a 25% target throughout the EU for reduction) and its commitment to support SMEs in implementing the existing regulatory framework. It is also very positive to see its emphasis on education and vocational training, the use of financial incentives and the proposed national strategies. However the rapporteur feels that the Communication is sadly lacking in its focus on occupational diseases and cancers which are by far more serious and more prevalent than accidents and with a greater cost to workers' health, business, productivity and society as a whole. The rapporteur is also disappointed at the lack of any real details regarding how it intends to accomplish the goals and intentions it lays out. What is needed are detailed action plans, with financial and timing commitments, on which progress can be measured and monitored. While few would disagree with the good intentions expressed in the Communication, they will prove to be meaningless if they result in no real action being taken.

Implementation and enforcement

The failure in effective implementation and enforcement and the need for much improvement cannot be stressed enough, although the rapporteur is convinced that this should not be to the exclusion of new initiatives, especially for new and emerging risks. What is required is the right mix of tougher and better labour inspections, effective prevention, appropriate incentives and sanctions, together with sharing best practice and increasing worker participation.

High-risk groups and undertakings

A worrying statistic is that the cases of occupational accidents and work-related illnesses have not been evenly spread among all workers. Groups of workers such as migrant workers, temporary agency workers, women, young and ageing workers all present rates of occupational accidents and diseases which are much higher than the EU average.

Similarly, undertakings such as SMEs, micro-enterprises and sectors such as construction, fisheries, agriculture and transport also present much higher rates, as do certain Member States. It is the rapporteur's position that these easily identifiable problem areas should be addressed as a matter of priority.

The problem is particularly acute for certain groups of vulnerable workers as mentioned in the previous paragraph. These groups are often employed in atypical forms of work such as working from home, on short-term employment contracts, or face increased risk due to the blurred responsibilities inherent in outsourcing and subcontracting. Most of these groups are usually at the lower end of the income scale and are at higher risk due to lack of training and lack of awareness about their rights and the risks involved in their work.

Member States should take full account in their national strategies of high-risk groups and sectors and focus on the problems concerning atypical work contracts.

Additionally, as many high-risk groups are not currently covered by the framework directive on health and safety at work the rapporteur considers that as many workers as possible should be covered and the principle that all workers should have the same occupational health and safety rights should be properly enforced.

There is also a strong obligation to protect pregnant women and a revision of the pregnant worker's directive is now due.

New initiatives

In this field there are two ongoing Commission consultations with the social partners concerning musculoskeletal disorders (MSDs) and carcinogens. The rapporteur considers the regulatory framework to be lacking in both areas and therefore is of the opinion that action is necessary, in line with the Commission's preferred path of action, as expressed in its second-phase consultation documents to the social partners.

The international outlook

The benefits of international cooperation are undoubtedly of great importance and are beneficial in terms of the EU's Member States improving their own levels of health and safety at work and in order to ensure that our trading partners and neighbours do not seek to put themselves at a short-term (but ultimately counterproductive) advantage by using lower standards to reduce costs and undercut those with higher levels of health and safety at work. However the main issue should be one of respect and dignity for all workers in all countries and the EU is in a strong position to ensure this through its negotiations regarding trade, aid and the appetising carrot of EU membership.

Other issues

This draft report by no means includes all the issues and points the rapporteur considers of importance but due to space constraints not all could be included. However they do deserve attention in the European Parliament's final resolution.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (22.11.2007)

на вниманието на комисия по заетост и социални въпроси

относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.

(2007/2146(INI))

Докладчик по становище: Georgs Andrejevs

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   призовава Комисията да следи отблизо прилагането на законодателството на Общността относно здравословните и безопасни условия на труд и да предприеме необходимите мерки в случаите на неизпълнение, както и да определи областите, в които поради недостатъци е необходимо създаване или преразглеждане на законодателни мерки с цел избягване на несъответствия между държавите-членки;

2.   призовава държавите-членки, които все още не са направили това, да изготвят национални стратегии и да определят количествени цели за оценка на напредъка в областта на здравето и безопасността; освен това призовава държавите-членки да извършват редовно оценка на тези стратегии и да докладват своите заключения на Комисията;

3.   настоятелно насърчава Комисията да използва структурните фондове, по-конкретно Социалния фонд и всички останали налични инструменти като икономически стимули за предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, за да могат последните да изпълнят изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

4.   наред с това, предлага държавите-членки да разгледат възможността за въвеждане на определени стандарти за здраве и безопасност при възлагането на обществени поръчки;

5.   припомня, че заплахите за здравето и безопасността на работното място не се ограничават само до физическия труд; призовава за по-добро определяне на рисковете за здравето на работното място във всички сектори; призовава за отделяне на по-голямо внимание на причините, които са в основата на психичните разстройства, както и на психичното здраве, появата на зависимост, и психологичните рискове на работното място, като стрес, упражняване на тормоз и мобинг, както и насилие; наред с това призовава да се обърне по-голямо внимание на политиките на работодателите за насърчаване на доброто физическо и психично здраве;

6.   призовава Комисията да обърне особено внимание на технологичното, организационно и икономическо развитие, напр. бързото въвеждане на нови технологии и нови форми на работа, които могат да доведат до поява на нови рискове за здравословните и безопасни условия на труд;

7.   отчитайки текущите социални и икономически промени, които оказват влияние и променят и пазара на труда, призовава Комисията да насърчава прилагането на добри политики на заетост и достойни условия на труд, както и да стимулира работодателите да поощряват здравословните условия на труд чрез кампании за насърчаване на здравето на работното място, забрана на пушенето на работното място и схеми за подпомагане на служителите-пушачи да се откажат от пушенето, и да гарантират отговорното поведение и съгласуваността на политиката в тази област с тези в другите области, особено в сферата на общественото здраве;

8.   призовава Съвета и Комисията да определят график за преразглеждане на Директива 2004/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, за да се включат в нея вещества, токсични за репродукцията, и да се определят пределно допустими стойности за канцерогените, мутагените и веществата, токсични за репродукцията, които все още е трудно да бъдат забранени;

9.   счита за важно да се подобри координацията с новата Европейска агенция по химикалите (ECHA) в Хелзинки и да се изяснят редица въпроси за връзката между Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати (REACH)(1) и другите директиви, касаещи здравословните условия на труд;

10. призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид това, че стратегията на Общността и регламентът REACH ще се изпълняват паралелно; стратегията трябва да допълва регламента REACH по отношение на защитата от химически рискове и следва да се използва възможността за засилване на превантивните мерки срещу химическите рискове на работното място във връзка с прилагането на REACH;

11. настоятелно призовава Комисията да признае значението на представителството на работниците в рамките на политиката за превенция на инциденти на работното място и да вземе предвид Директива 89/391/EИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на здравето и безопасността на работниците на работното място,(2) чието прилагане даде забележителни резултати по отношение на безопасността и превенцията в предприятията с най-голямо представителство на работниците;

12. призовава за поемане на ангажимент за оценка на въздействието върху здравословните и безопасни условия на труд, подобно на ангажиментите, поети за околната среда;

13. счита, че Комисията и държавите-членки трябва да продължат да полагат усилия за определяне не само на високорисковите производствени сектори, което вече е направено, но също така и на уязвимите групи като имигранти, младежи и възрастни работници;

14. призовава Комисията да разшири обхвата на стратегията на Общността, така че да обхване и социалните фактори, а не само трудовите злополуки или професионалните заболявания, предвид това, че здравословното състояние на лицата се определя от различни фактори, свързани с работната среда, като вида на договора, условията на труд и наличието на възможности за работа; изтъква, че промените в трудовите взаимоотношения и намаляването на сигурността на работното място също пораждат екологични, психологични и социални проблеми, които трябва да се решават;

15. призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид неравенствата не само между държавите-членки, но също така и в рамките на самите държави-членки, и да поемат ангажимент за намаляването им.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.11.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Alojz Peterle

Заместник(ци), (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

(1)

ОВ L 396, 30.12.06, стр. 1.

(2)

ОВ L 183, 29.06.89, стр. 1.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (27.11.2007)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.

(2007(INI))

Докладчик по становище: Romano Maria La Russa

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява безпокойството си от факта, че голяма част от работещите в ЕС все още възприемат работата си като опасна за здравето и безопасността им, въпреки наличните статистически данни, които показват, че процентът на смъртните и тежки злополуки в Европейския съюз продължава да намалява;

2.  отбелязва също нарастващия брой на нетипични трудови договори и подчертава, че техните условия не трябва да представляват риск за здравето и сигурността на наетите лица и работещите по договор;

3.  счита, че работодателите следва да бъдат задължени да улесняват първо медицинските прегледи за лицата, работещи на пълен работен ден и на договор за непълен работен ден, и второ, обучението относно безопасните условия на труд и превенцията на трудови злополуки за всички категории работници;

4.  като има предвид увеличеният риск, на който са изложени работниците от минния, металургичния, стоманодобивния и корабостроителния сектор, счита за важно държавите-членки и Европейската комисия да отпуснат достатъчно средства за инвестиции, необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

5.  приветства предложената цел от Комисията за намаляване на честотата на трудовите злополуки в ЕС с 25 % до 2012 г.;

6.  приканва Комисията и държавите-членки да работят в посока на цялостно осигуряване на здравето и безопасността на всички работещи, включително на тези в неформалната икономика, работещите по договор и на непълен работен ден и подизпълнителите;

7.  припомня целта за увеличаване на процента на жените на работното място и подчертава необходимостта от конкретизиране на тази цел по отношение на времетраене, работно време и предсказуемост на работата, за да се осигури по-благоприятен баланс между професионалния и личния живот; приканва Комисията и държавите-членки да дадат приоритет на инвестициите за полудневни или целодневни ясли и детски градини, за да се позволи по този начин на младите родители да съчетават семейния живот с професионалната дейност;

8.  подчертава ролята на МСП като работодатели, тъй като те наемат 65% от работещото население в ЕС; отбелязва със загриженост, че секторите, в които МСП най-често предлагат работа, се възприемат като опасни; призовава поради това да се увеличат усилията, за да се подпомогнат МСП по въпросите за професионалното здравеопазване и безопасността; в тази връзка приветства инициативите за разпространяване на информация и за предоставяне на техническа подкрепа, но освен това подчертава необходимостта да се осигури финансова подкрепа за МСП; призовава всички държави-членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на ООН за защита правата на работниците мигранти и техните семейства и да координират подобряването на достъпа до обучение, най-вече за работниците, работещи на непълен работен ден, и за наетите по договор, за да ги улеснят в намирането на по-стабилно работно място;

9.  призовава държавите-членки да приемат нормативни актове, които да позволят осигурителните дружества, покриващи рисковете при трудови злополуки и професионални заболявания, да осигурят финансова подкрепа за малките и средни предприятия;

10. призовава държавите-членки да приемат законодателни разпоредби, които да задължават стопанските субекти да осигуряват психологическа помощ на своите работници; в тази връзка, МСП следва да се обърнат към услугите на специализирани служби, а работодателите с над 500 работници да осигурят по един специалист (психолог, терапевт, свещеник) на всеки 500 работници;

11. призовава Комисията и държавите-членки да развият стратегии и да предприемат мерки за интегриране в трудовия пазар на лица с увреждания, които могат и имат желание да работят; счита, че тези мерки следва да включват и курсове по професионално обучение за лица с увреждания;

12. препоръчва на държавите-членки да приложат необходимите мерки, така че работата при тежки или опасни условия на труд да се отразява върху социалната защита на лицата, които я упражняват, както по време на активния им професионален живот, така и след пенсионирането им;

13. подкрепя активното насърчаване на участието в европейски профсъюзни организации и призовава Комисията да предложи законова рамка, която да насърчи социалните партньори да водят трансгранични преговори; призовава Европейската комисия и държавите-членки да финансират обучението на представителите на работниците, които защитават и разширяват правата им в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.11.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Joan Calabuig Rull, Neena Gill, Lambert van Nistelrooij, Vladimir Urutchev

Заместник(ци), ( чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Umberto Pirilli


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (22.11.2007)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.

(2007/2146(INI))

Докладчик по становище: Edit Bauer

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че свързаните с трудовата дейност рискове за безопасността и здравето на жените се подценяват и пренебрегват в сравнение с тези при мъжете, както по отношение на превенцията, така и по отношение на изследванията,(1)

Б.   като има предвид, че повече жени, отколкото мъже работят на „черния" трудов пазар без осигуровки и това има значителни последици за безопасността и опазването на здравето им при условията, при които те биват наети,

В.   като има предвид, че според изследванията и изчисленията, жените, работещи в сектори с голяма интензивност и липса на подходящи ергономични правила са изложени на най-голям риск по отношение на здравето и безопасността на работното място,

Г.   като има предвид, че най-сериозните здравословни проблеми за жените, причинени от условията им на труд, са мускулно-скелетните и психологическите проблеми,

Д.  като има предвид, че рамката на европейските директиви за здравословни и безопасни условия на труд е неутрална в подхода си към половете и че това не позволява да се обръща достатъчно внимание на рисковете, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, за работещите жени,

Е.   като има предвид, че много работници в ЕС, както мъже, така и жени, са изложени на различни рискове на работното си място: химически, биологически и физически вещества, неблагоприятни ергономични условия, сложно съчетание от рискове от злополуки и аварии, както и различни социално-психологически рискови фактори,

Ж.  като има предвид, че жените и мъжете не съставляват еднородна група, и следователно стратегиите и мерките за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд трябва специално да се приспособяват към съответните работни места, като се вземе предвид фактът, че някои фактори могат да имат различно въздействие върху жените и мъжете,

З.   като има предвид, че на работното място рисковете за жените са значително по-различни от рисковете за мъжете, от една страна поради съществуващата на практика тенденция жените да се е назначават в специфично „женски" професионални категории, и от друга поради комбинацията от все по-увеличаващи се отговорности на работното място и все повече задължения извън него, която създава допълнително натоварване и опасност за психическо и физическо здраве на жените,

И.  като има предвид, че трябва да се отчитат разпоредбите на Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки и Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на самонаети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самонаетите жени по време на бременност и майчинство,

Й.  като има предвид, че съобщенията за злополуки и статистиката на заболяванията могат да представляват най-прекият показател за сравняване на рисковете пред мъжете и жените,

К.  като има предвид, че управлението на въздействието на политиките може да бъде подобрено единствено чрез отчитане на здравните различия между мъжете и жените,

1.   подчертава необходимостта от включване на спецификата на половете във въпроси, свързани със здравето и безопасността на работното място и приветства инициативата на Комисията, която призовава за изготвяне на единствени по рода си методи за оценка на въздействието на здравословните и безопасни условия на работното място по отношение на спецификата на половете; критикува обаче Комисията за недостатъчното отчитане на спецификата на половете в посланията й, както в Целите на стратегията на Общността за периода 2007-2012 година, така и в оценките на въздействието.

2.   отбелязва със съжаление, че непълното докладване за злополуки и заболявания е честа практика и че официалните изисквания за такова докладване често не включват всички категории работници, като например работещите в неформалната икономика, повечето от които са жени;

3.   призовава Комисията да оцени наличността на общностно ниво на статистически данни, разбити по полов признак, относно свързаните с работата фатални и нефатални заболявания;

4.   приканва държавите-членки да прилагат съществуващите директиви относно здравословните и безопасни условия на работното място по начин, който е съобразен по-добре със спецификата на половете, да оценяват въздействието на тези директиви върху половете и да ратифицират конвенцията на МОТ от 2006 г. относно промоционалната рамка за здравословни и безопасни условия на труд;

5.   призовава държавите-членки да направят задълбочена преценка на различните рискове, свързани със здравословните и безопасни условия на труд на жените и мъжете и да предвидят различна социална и физическа инфраструктура за противодействие на тези рискове;

6.   приканва държавите-членки да приемат мерки за осигуряване на безопасност и здравословни условия на труд, адаптирани към потребностите на по-възрастните работници и специфични за мъжете и жените, като част от инициативата за насърчаване наемането на работа на по-възрастни работници;

7.   призовава държавите-членки да гарантират работата на ефективен орган за инспекция с цел подобряване прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, който да обръща специално внимание на жените и майчинството;

8.   подчертава, че постоянната заетост е важен фактор, който допринася за здравето и безопасността на работното място;

9.   подчертава необходимостта да се проучат последиците за бременните жени и работничките-кърмачки от използването на оборудването и работната среда;

10. призовава държавите-членки да гарантират подходящо представяне на жените при вземането на решения на всички нива във връзка със здравословните и безопасни условия на труд;

11. призовава Комисията да гарантира участието на жени в Комитета на старшите инспектори по труда, така че по-добре да се отчитат техните различни и специфични права и потребности по отношение на здравословните и безопасни условия на труд;

12. настойчиво призовава държавите-членки да подобрят превенцията на свързаните с работата заболявания и рисковете на работното място като част от холистичния подход към здравословните и безопасни условия на труд, като акцентират особено върху информирането и обучението на работниците, както и да включат равновесието между работа и личен живот към съвкупността от здравословни и безопасни условия на труд, за да се вземе предвид двойното натоварване, на което са подложени жените, и да насърчат подобно равновесие; в този контекст счита, че също така следва да се вземе предвид обстоятелството, че повече жени, отколкото мъже имат нестабилно положение на трудовия пазар;

13. отбелязва, че гарантирането на пълен достъп до здравни услуги е най-спешната и необходима форма на защита на майчинството; приканва държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират равнопоставеност по отношение на пълния достъп до здравеопазване на майките, работещи в неформалния „черен" сектор на икономиката и неполучаващи осигуровки, както и на майките, ангажирани у дома и неполучаващи заплата;

14. подчертава, че необходимостта да се анализират рисковете, на които са изложени жените и мъжете, и да се предприемат съответни мерки не означава повторно въвеждане на предпазни политики на изключване, нито създаване на различни видове работа за жени и мъже;

15. приканва държавите-членки и Комисията да гарантират систематичен, съобразен със спецификата на половете подход, при разработването на стратегии на национално и европейско равнище във връзка със здравословните и безопасни условия на труд и при събирането на статистически данни, извършването на проучвания и провеждането на изследвания в областта на здравословните и безопасни условия на труд; призовава държавите-членки и Комисията да използват възможностите за финансиране, осигурявани за тази цел от програма PROGRESS, особено в раздела, отнасящ се до равенството на половете;

16. приканва държавите-членки и Комисията да обръщат по-голямо внимание на нови рискови фактори като тормоз, насилие и малтретиране от страна на клиенти на работното място, в сектори на обществените услуги, в които са заети предимно жени;

17. приканва държавите-членки да предприемат конкретни мерки за гарантиране на успешното възстановяване на професионалните позиции на хора, които временно са прекъснали работа поради трудова злополука или професионално заболяване; отбелязва, че въпреки че жените са по-малко изложени на риск като цяло, те по-често са засегнати от конкретни здравословни проблеми, като например мускулно-скелетни нарушения;

18. изисква мерки за спазване на правата за здраве и безопасност на жени, които се трудят на нетипични работни места, като например тези, които се грижат за болни хора у дома;

19. обръща внимание на обстоятелството, че хигиенните условия за работещите в малки и средни предприятия могат да са по-лоши, отколкото в по-големи предприятия, дори да са в същата или подобна производствена област; затова приканва държавите-членки да въведат подходящи мерки с оглед насърчаването и поддържането на здравето и безопасността на работното място в малките и средни предприятия, както и да гарантират висока степен на защита за работниците-подизпълнители, много от които са жени;

20. подчертава необходимостта от въвеждане на понятията опасност, риск и превенция в програмите на училищата и образователните системи като цяло, като ефективно средство за изграждане на една силна и устойчива култура на превенция в областта на безопасността и здравето.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.11.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Esther De Lange, Roselyne Lefrançois, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jill Evans, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Filiz Hakaeva Hyusmenova

Заместник(ци), (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

(1)

Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд, Справочник 42.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.12.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Glenis Willmott

Заместник(ци), (по чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

Последно осъвременяване: 8 Януари 2008 г.Правна информация