Διαδικασία : 2007/2146(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0518/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0518/2007

Συζήτηση :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0009

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 293kWORD 254k
20 Δεκεμβρίου 2007
PE 393.990v02-00 A6-0518/2008

σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

(2007/2146(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Glenis Willmott

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

(2007/2146 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2007)0062) με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία: κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία» και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ειδικότερα τα άρθρα 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 και 152,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ειδικότερα τα άρθρα 27, 31 και 32,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της ΔΟΕ στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (οδηγία πλαίσιο)(2) και τις ειδικές οδηγίες που την συνοδεύουν,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία,(3)

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007 , σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής(4),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το από 23ης Οκτωβρίου 2002 ψήφισμά του σχετικά με την κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας στην εργασία 2002-2006(5),

–   έχοντας υπόψη το από 24ης Φεβρουαρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας(6),

–   έχοντας υπόψη το από 6ης Ιουλίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρώπη από λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες(7),

–   έχοντας υπόψη το από 23ης Μαΐου 2007 ψήφισμά του σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους(8),

–   έχοντας υπόψη το από 13ης Νοεμβρίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία(9),

–   έχοντας υπόψη την δήλωσή του της 29ης Μαρτίου 2007 για την ηπατίτιδα C,(10)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0518/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται θετική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των προτύπων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και των οικονομικών επιδόσεων όσον αφορά τη συνολική απόδοση, τις απουσίες από την εργασία, τον ρυθμό ανανέωσης του προσωπικού, τη δημιουργία κινήτρων στους εργαζόμενους, τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας και την παραγωγικότητα,

B.  σημειώνοντας ότι οι ανταγωνιστικότερες οικονομίες έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (ΥΑΕ), καθώς και ότι τα υψηλά επίπεδα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας έχουν θετικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά από την άποψη της οικονομικής ευρωστίας των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και της αυξημένης παραγωγικότητας, και έχοντας υπόψη ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία όχι μόνο συμβάλλουν στην παραγωγικότητα, στην απόδοση και στην ευεξία των εργαζομένων, αλλά επιπλέον αποφέρουν εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο κοινωνίας και οικονομίας,

Γ.  εκτιμώντας ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες επί των μακροπρόθεσμων συνεπειών ορισμένων εργασιακών δραστηριοτήτων για την υγεία προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα οι εργαζόμενοι, καθότι ορισμένες ασθένειες εκδηλώνονται πολλά χρόνια μετά την πραγματοποίηση της εργασίας που τις προκάλεσε,

Δ.  εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι η μείωση του αριθμού των περιπτώσεων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών δεν έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα, δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. μετανάστες, εργαζόμενοι με επισφαλείς συμβάσεις, γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι), ορισμένες επιχειρήσεις (κυρίως οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις πολύ μικρού μεγέθους), ορισμένοι τομείς δραστηριότητας (ιδίως ο κατασκευαστικός τομέας, η αλιεία, η γεωργία και οι μεταφορές) και ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ,

Ε.  εκτιμώντας ότι τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του επιχειρηματικού πνεύματος και ότι το πνεύμα αυτό πρέπει να είναι αλληλένδετο με την διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι ένα πνεύμα υγείας και ασφάλειας στην εργασία που θα εφαρμόζεται με συνέπεια στις επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλει στην μη γραφειοκρατική εφαρμογή των διαδικασιών ΥΑΕ, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο αποτελεσματική προστασία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίοδοι ανάπαυσης είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ εκτιμά ότι περίπου 167.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ΕΕ από εργατικά ατυχήματα ή ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία το 2006, και ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής εκτιμά ότι κάθε χρόνο 300.000 εργαζόμενοι αποκτούν μόνιμη αναπηρία διάφορων βαθμών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γνήσια στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία πρέπει να βασίζεται στον σωστό συνδυασμό των εξής μέσων: επαρκής ενημέρωση όλων, επικεντρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση, κατάλληλες υπηρεσίες και εκστρατείες πρόληψης, κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων, κατάλληλη νομοθεσία και εφαρμογή, κατάλληλα εστιασμένη προσοχή σε ειδικές ομάδες, τομείς δραστηριότητας και είδη επιχειρήσεων, αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινές,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να διατηρούν την υγεία και την ικανότητα εργασίας και απασχόλησης για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα γι αυτόν τον σκοπό,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθεωρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας και, επομένως, στην πρόληψη της εκμετάλλευσης στον χώρο εργασίας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της ιδέας της αξιοπρεπούς εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν τη στήριξη μιας ενισχυμένης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιθεωρητών των διάφορων κρατών μελών,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι η αξιολόγηση του κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης δεν μπορεί να θεωρείται εφάπαξ δραστηριότητα, αλλά πρέπει να διενεργείται σε περιοδική βάση και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και/ή κινδύνους· εκτιμώντας ότι η απουσία της ή η ακατάλληλη διενέργειά της αντιβαίνουν στη νομοθεσία και συγκαταλέγονται στα κύρια αίτια των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες στατιστικές όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,

ΙΔ. εκτιμώντας ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης από περισσότερους από 20 επικίνδυνους για τη ζωή ιούς, συμπεριλαμβανομένων των ιών της ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας C, και του HIV/Aids,

ΙΕ. εκτιμώντας ότι με τη Στρατηγική της Λισαβόνας επιδιώκεται μέχρι το 2010 συνολικό ποσοστό απασχόλησης της τάξης του 70% καθώς και ποσοστό απασχόλησης 60% για τις γυναίκες και 50% για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους· ότι οι εργαζόμενοι με χρόνιες ασθένειες ή με ασθένειες μακράς διαρκείας συχνά δεν επιστρέφουν στην εργασία τους, παρά το γεγονός ότι κρίνονται ικανοί να επιστρέψουν, και ότι όσοι επιστρέφουν αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές διακρίσεις, όπως για παράδειγμα μείωση του μισθού τους· ότι τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τους καρκινοπαθείς, δεδομένου ότι οι περισσότερες πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι ένα πέμπτο των γυναικών που νόσησαν στο παρελθόν από καρκίνο του μαστού δεν επιστρέφουν στην εργασία τους, παρόλο που θα ήταν σε θέση να το κάνουν,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στη "μαύρη" ανασφάλιστη αγορά εργασίας είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό των ανδρών, γεγονός με αναπόφευκτα σημαντικές συνέπειες ως προς τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας της απασχόλησής τους,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν συνιστούν ομοιογενή ομάδα και επομένως οι στρατηγικές και τα μέτρα για τη βελτίωση της ΥΑΕ πρέπει να προσαρμόζονται στους συγκεκριμένους χώρους εργασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι μερικοί παράγοντες μπορεί να επιδρούν διαφορετικά στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες,

1.  χαιρετίζει τον φιλόδοξο στόχο της Επιτροπής για μείωση κατά 25% κατά μέσο όρο των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ· αναγνωρίζει ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα λόγω διαφορετικών αφετηριών, φρονεί όμως ότι εξακολουθεί να είναι σημαντική η ύπαρξη σαφών και στοχευμένων μέτρων σε συνδυασμό με οικονομικές δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα τα οποία να μπορούν στη συνέχεια να μετρηθούν και να αξιολογηθούν· ελλείψει αυτών, καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι στα μέσα της περιόδου εφαρμογής της στρατηγικής θα παρουσιάσει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδό της·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους και να δεσμευθούν υπέρ της μείωσης, όχι μόνο των διαφορών μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, αλλά και των διαφορών στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών μελών·

3.  σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής για χρήση μη δεσμευτικών μέσων όταν οι δεσμευτικοί νόμοι είναι ανέφικτοι ή απρόσφοροι, ώστε να παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να βρίσκουν λύσεις που να διασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια με γνώμονα τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτά·

4.  επιδοκιμάζει την αυξημένη έμφαση που αποδίδει η Επιτροπή στην απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων και στην ελάττωση του διοικητικού φόρτου, και επισημαίνει ότι, ενώ η απλούστευση παρέχει αυξημένα οφέλη στους πολίτες, βοηθά τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους να επικεντρώσουν την προσοχή τους περισσότερο στην πρακτική διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστούν καλύτερα αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς· θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να μην υπονομεύσει κατά κανένα τρόπο η απλούστευση αυτή το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων·

5.  καλεί την Επιτροπή, να αποδώσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες και στους τομείς που εγκυμονούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο (π.χ. μεταλλουργία, κατασκευές, ηλεκτρισμό, δασοκομία...)·

6.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία του Μπιλμπάο και συγκεκριμένα να του ζητήσει να υποβάλει αξιολόγηση, με την οποία θα εξακριβωθεί σε ποιους τομείς υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος αυτός·

7.  εξαίρει την ιδιαίτερη εστίαση της Επιτροπής στην παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας και στηρίζει πλήρως αυτή την προσέγγιση·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι στην ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά σε στόχους για τη μείωση των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που συνεπάγεται η προσπάθεια ποσοτικής εκτίμησης της εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών· παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να επανεξετάσει τη χρησιμοποίηση και εφαρμογή των υπαρχουσών στατιστικών διαδικασιών ώστε να υπάρχει ορθός εντοπισμός και ποσοτική εκτίμηση των επαγγελματικών ασθενειών, και ιδιαίτερα των επαγγελματικών καρκίνων, ενόψει του καθορισμού στόχων για τη μείωσή τους· υποδεικνύει στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο νε μετατρέψει τη σύσταση της ΕΕ για τις επαγγελματικές ασθένειες (2003/670) σε οδηγία με ένα ελάχιστο όριο ρυθμίσεων·

9.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την εμβέλεια της κοινοτικής στρατηγικής, και να μη περιοριστεί στα επαγγελματικά ατυχήματα ή ασθένειες, αλλά να λάβει υπόψη της τους κοινωνικούς παράγοντες, δεδομένου ότι η υγεία του ατόμου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που συνδέονται με την εργασία, όπως το είδος συμβολαίου, τις συνθήκες εργασίας και τη δυνατότητα εργασίας· επισημαίνει ότι οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και η μείωση της εργασιακής ασφάλειας προξενούν και περιβαλλοντικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης·

10. δίνει έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται η ισότητα των φύλων όταν αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ζητήσει την επεξεργασία ιδιαίτερων μεθόδων εκτίμησης επιπτώσεων επί της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, που θα συνεξετάζουν την ιδιαιτερότητα του φύλου· επικρίνει ωστόσο την Επιτροπή, επειδή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη της την ισότητα των φύλων στην ανακοίνωσή της ούτε στους "Στόχους της Κοινοτικής Στρατηγικής 2007-2012" ούτε σε κάποια από τις "Εκτιμήσεις επιπτώσεών" της(11)·

11. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα σε κοινοτικό επίπεδο ξεχωριστά για το κάθε φύλο σχετικά με θανατηφόρες και μη θανατηφόρες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις ισχύουσες οδηγίες για την ΥΑΕ με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον παράγοντα "φύλο" και να διενεργήσουν μια εκτίμηση επιπτώσεων ως προς το φύλο για τις οδηγίες αυτές·

13. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η επανένταξη των εργαζομένων έπειτα από προβλήματα υγείας ή εργατικό ατύχημα είναι ζωτικής σημασίας και επικροτεί την ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση και την επανένταξη που ζητείται στις εθνικές στρατηγικές· οι κυβερνήσεις είναι σημαντικό να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την υποχρέωση της διατήρησης της απασχόλησης (μέσω κατάρτισης, ανακατανομής καθηκόντων κλπ.) για τους ανθρώπους που προσβλήθηκαν από σωματική ή ψυχική ασθένεια κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους·

14. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει περισσότερα αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα για τους εργαζόμενους με χρόνιες ασθένειες, να αναλύσει τις συνθήκες εργασίας τους και να καταρτίσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών και των ανθρώπων που πάσχουν από άλλες χρόνιες επαγγελματικές ασθένειες, με στόχο να απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να διατηρούν την θέση απασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την λήξη της·

15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του ενόψει του υπερβολικά υψηλού ποσοστού ατυχημάτων μεταξύ των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας καθώς και μεταξύ των ανειδίκευτων εργαζομένων, το οποίο σε ορισμένα κράτη μέλη είναι τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό των μονίμως απασχολουμένων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την σχέση μεταξύ αυτών των κατηγοριών απασχολουμένων και της απασχόλησής τους σε βιομηχανικούς τομείς υψηλού κινδύνου, όπως οι κατασκευές· επισημαίνει δε ότι η οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας ορίζει ως γενικό κανόνα ότι οι εργαζόμενοι με σχέση πρόσκαιρης εργασίας έχουν τα ίδια δικαιώματα υγείας στην εργασία με τους λοιπούς εργαζομένους, όμως δεν καθορίζει συγκεκριμένους μηχανισμούς που θα καταστήσουν την αρχή αυτή εφαρμόσιμη στην πράξη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει επειγόντως τις ελλείψεις αυτές·

16. επισημαίνει επίσης τον αυξανόμενο αριθμό ιδιότυπων συμβάσεων εργασίας, και τονίζει ότι οι περιλαμβανόμενοι σε αυτές όροι δεν πρέπει να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των μισθωτών και των συμβασιούχων·

17. ζητεί μέτρα για την παρακολούθηση της ασφάλειας και υγείας των γυναικών σε μορφές αδήλωτης εργασίας όπως των γυναικών που φροντίζουν αρρώστους κατ’ οίκον·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τους τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· ειδικότερα, τους ζητεί να ενισχύσουν τα προληπτικά μέτρα και να θεσπίσουν μέτρα που να αποσκοπούν στην αντιστάθμιση της σωματικής εξασθένησης, κυρίως μέσω της εργονομίας και της διαρρύθμισης του χώρου εργασίας καθώς και μέσω μέτρων και κινήτρων που να αποσκοπούν στη διατήρηση του ζήλου, των ικανοτήτων και της υγείας των εργαζομένων πιο προχωρημένης ηλικίας·

19. επισημαίνει την επιστημονικά αποδεδειγμένη αλληλεξάρτηση μεταξύ του αυξανόμενου άγχους στον χώρο εργασίας και των ασθενειών που οφείλονται σε αυτό, ιδίως στους τομείς των χρόνιων ασθενειών, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των ασθενειών του μυοσκελετικού συστήματος·

20. θεωρεί ότι είναι άκρως σημαντικό να εξασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων νομοθετικών μέσων για την ΥΑΕ και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου· τα προς εξέταση μέτρα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν:

α)     ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών πρόληψης και επιθεώρησης της εργασίας,

β)     αυστηρότερες κυρώσεις,

γ)      καλύτερες αξιολογήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας,

δ)     ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

ε)      ενίσχυση της νοοτροπίας της πρόληψης και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης πρόσβασης της κοινωνίας στην πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης και ασφάλειας στον χώρο εργασίας,

στ)    αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας,

ζ)      παροχή κινήτρων στους εργοδότες ώστε να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και της υγείας στην εργασία,

η)     ενίσχυση της χρήσης των συμφωνιών κοινωνικού διαλόγου·

21. φρονεί ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει καθόλου επαρκείς πόρους ώστε να ελέγχει δεόντως την αποτελεσματική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των εγκριθεισών οδηγιών για την ασφάλεια στην εργασία· φρονεί ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρύτερης χρήσης των διαδικασιών επί παραβάσει·

22. επισημαίνει ότι η προστασία της ΥΑΕ πρέπει να ισχύει στον ίδιο βαθμό για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η προστασία της ΥΑΕ βασίζεται σε τελική ανάλυση στο θεμελιώδες δικαίωμα της σωματικής ακεραιότητας και ότι οιεσδήποτε αυτοεξαιρέσεις από τη νομοθεσία για την προστασία της ΥΑΕ θα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και την ισότητα των ευκαιριών και θα κατέληγαν σε μία εξίσωση προς τα κάτω·

23. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει την ίδια έμφαση στις εκτιμήσεις επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όπως και στις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

24. θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας αποτελούν ζωτική συνιστώσα της προσπάθειας εφαρμογής της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή:

α)     να προσφέρει στην Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας τους αναγκαίους πόρους που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία της, ύστερα από μια εξέταση των τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη·

β)     να αναπτύξει περαιτέρω τα συστήματα ανταλλαγής γνώσεων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ανταπόκριση σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και συνεργασία,

γ)      να ξεκινήσει έρευνα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου των επιθεωρήσεων, όπως προτείνει η Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας, προκειμένου να θεσπιστούν κοινοί ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι επιθεώρησης, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την χρήση των φορέων επιθεώρησης ως παραγόντων διευκόλυνσης της δημιουργίας αποτελεσματικού και πραγματικού πνεύματος υγείας και ασφάλειας σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό,

δ)     να θεσπίσει μεθόδους και μέσα αξιολόγησης των εθνικών συστημάτων επιθεωρήσεων, ειδικότερα μέσω της δημιουργίας πινάκων αποτελεσμάτων,

καλεί δε τα κράτη μέλη:

ε)      να διαθέσουν επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους στις εθνικές τους υπηρεσίες επιθεωρήσεων,

στ)    να αυξήσουν τον αριθμό των επιθεωρητών εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται αναλογία τουλάχιστον 1 προς 10.000 εργαζόμενους, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ,

ζ)      να βελτιώσουν την ποιότητα των επιθεωρητών εργασίας, προσφέροντάς τους περισσότερο διεπιστημονική κατάρτιση σε πεδία όπως η ψυχολογία, η εργονομία, η υγιεινή, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και η τοξικολογία,

η)     να εστιάσουν τις επιθεωρήσεις σε περιοχές, τομείς και επιχειρήσεις προτεραιότητας, με υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων και με υψηλά ποσοστά ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης, οι νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι με αναπηρίες·

25. αναγνωρίζει την κεντρική σημασία της πρόληψης και καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τα ακόλουθα μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής:

α)     να διασφαλίσει ότι οι εργοδότες παραδέχονται και ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους για παροχή πρόσφορων υπηρεσιών πρόληψης σε όλους τους χώρους εργασίας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη σπουδαιότητα μιας υπεύθυνης στάσης των εργαζομένων απέναντι στη δική τους υγεία και ασφάλεια,

β)     να ενθαρρύνει το να καταστούν οι υπηρεσίες πρόληψης πλήρως διεπιστημονικές και να αντικατοπτρίζουν την ιεράρχηση των μέτρων που προβλέπεται στην οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ,

γ)      να υπογραμμίσει ότι η εκτίμηση κινδύνων πρέπει να είναι διαδικασία διαρκής και εξελισσόμενη –να μην αντιμετωπίζεται δηλαδή ως εφάπαξ υποχρέωση– με πλήρη συμμετοχή των εργαζομένων,

δ)     να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες πρόληψης διεκπεραιώνονται, στον βαθμό του δυνατού, στο εσωτερικό της επιχείρησης,

ε)      να διασφαλίσει ότι η παρακολούθηση της υγείας συμβαδίζει με την πρόληψη,

στ)    να προσαρμόζει τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε τακτική βάση, ώστε να αντανακλά την τεχνολογική πρόοδο·

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στα τεχνικά έγγραφα και στους κανόνες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας σε εθνικό επίπεδο θα είναι δωρεάν·

27. συγχαίρει την Επιτροπή για τις προτάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίες περιέχονται στην ανακοίνωσή της και θεωρεί ότι η εν λόγω πτυχή αποτελεί καίριο παράγοντα για την ανάπτυξη νοοτροπίας πρόληψης, καθώς και ότι πρέπει να είναι μια διαδικασία συνεχής και εξελισσόμενη, προσαρμοσμένη στα νέα τεχνολογικά δεδομένα στον χώρο εργασίας, που θα εφαρμόζεται επίσης και στους εργαζόμενους που επιστρέφουν στο εργατικό δυναμικό μετά από ασθένεια ή διακοπές της σταδιοδρομίας λόγω ευθυνών οικογενειακής φροντίδας·

28. φρονεί ότι πρέπει να παρέχεται ειδικά προσαρμοσμένη επαγγελματική κατάρτιση και επανειδίκευση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους του τομέα, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να δίδεται ειδική προσοχή στις υπεργολαβίες, στην προσωρινή εργασία, στην μερική απασχόληση, στις γυναίκες και στους διακινούμενους εργαζόμενους, και ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται εθνικά και κοινοτικά κονδύλια·

29. θεωρεί ότι οι εργοδότες πρέπει να υποχρεούνται να διευκολύνουν τις ιατρικές επισκέψεις για τους ημερήσιους εργαζόμενους και το προσωπικό το οποίο έχει συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης·

30. καλεί την Επιτροπή να εξαντλήσει τα υπάρχοντα κοινοτικά κονδύλια (κυρίως του ΕΚΤ) για ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια (πρόληψη και ανάπτυξη πνεύματος πρόληψης, ευαισθητοποίηση, επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση, αποκατάσταση και επανένταξη των εργαζομένων που υπέστησαν εργατικό ατύχημα ή εκδήλωσαν επαγγελματική ασθένεια) και αφορούν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ· τα λοιπά κοινοτικά κονδύλια (για παράδειγμα, αυτά που προέρχονται από το 7ο πρόγραμμα- πλαίσιο για την έρευνα) και τα εθνικά κονδύλια πρέπει να διατίθενται για την έρευνα στον τομέα των επαγγελματικών ασθενειών·

31. λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι στους τομείς των ορυχείων, της μεταλλουργίας, της σιδηρουργίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, θεωρεί σημαντικό να διαθέσουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαραίτητες πιστώσεις στις επενδύσεις που θα επιτρέψουν να εξασφαλισθεί η υγεία και η ασφάλεια στον τόπο εργασίας·

32. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν μια συστηματική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα "φύλο", όταν αναπτύσσουν εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές ΥΑΕ και όταν συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία, εκπονούν μελέτες και διεξάγουν έρευνες ως προς την ΥΑΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα PROGRESS επί του θέματος, και ειδικότερα στο μέρος του που αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών·

33. καλεί τα κράτη μέλη να μελετήσουν τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, όπως φορολογικές εκπτώσεις ή προτίμηση, κατά τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, σε ασφαλείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας, θέσπιση συστήματος «bonus-malus» στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οικονομικά κίνητρα για την αντικατάσταση παρωχημένου ή μη ασφαλούς εξοπλισμού·

34. προτείνει επιπλέον να εξετασθεί από τα κράτη μέλη η δυνατότητα ενσωμάτωσης ορισμένων προδιαγραφών υγείας και της ασφάλειας στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων·

35. εκτιμώντας τις συνεχιζόμενες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, που επηρεάζουν και μεταβάλλουν και την αγορά εργασίας, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σωστές πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και να ενθαρρύνει τους εργοδότες στην προώθηση υγειών τρόπων ζωής στον τόπο εργασίας, με εκστρατείες προώθησης της υγείας στην εργασία, την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στον τόπο εργασίας, καθώς και προγράμματα στήριξης των εργαζομένων που επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα, να εξασφαλίσει δε συνοχή πολιτικής με άλλους τομείς, ειδικότερα της δημόσιας υγείας·

36. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων·

37. φρονεί ότι τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την έκθεση στον αμίαντο είναι ευρέως γνωστά και ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον αμίαντο είναι αποδεκτές· υπογραμμίζει ότι το ποσοστό των ασθενειών που οφείλονται στον αμίαντο στην Ευρώπη θα είναι, σύμφωνα με τις προγνώσεις, πολύ υψηλό για πολλά ακόμα χρόνια· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να οργανώσει ακρόαση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των τεράστιων προβλημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία που σχετίζονται με την ύπαρξη αμιάντου σε κτίρια και άλλες κατασκευές, όπως πλοία, τρένα και μηχανές· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα δράσης για την κατάργηση του αμιάντου, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων χαρτογράφησης του αμιάντου σε κτίρια, και να μεριμνήσουν για την ασφαλή αφαίρεση του αμιάντου·

38. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα επανειλημμένα και ειδικά αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεν έχει ακόμα καταθέσει νομοθετική τροποποίηση της οδηγίας 2000/54/EΚ για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων που απορρέουν από την εργασία με βελόνες και ιατρικά αιχμηρά εργαλεία· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει την ολοκλήρωση της εκτίμησης επιπτώσεων μέσω του διαγωνισμού 2007/S 139-171103 και αναμένει να εγκριθεί κατάλληλη τροποποίηση της οδηγίας πολύ πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου στα μέσα του 2009, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου T6-305/2006· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου για την μείωση του κινδύνου μετάδοσης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του αίματος, όπως η ηπατίτιδα C·

39. καλεί την Επιτροπή να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη και έγκριση ενός κώδικα πρακτικής της ΕΕ για την πρόληψη των λοιμώξεων που συνδέονται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη·

40. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την υγεία και την ασφάλεια στα ιδρύματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας, μέσω της δρομολόγησης μέτρων ενθάρρυνσης της υποβολής του προσωπικού σε ιατρικούς ελέγχους ρουτίνας, ώστε να επιτραπεί η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία και να μειωθούν με αυτόν τον τρόπο οι λοιμώξεις που έχουν μεταδοθεί ή μπορούν να μεταδοθούν στο πλαίσιο της εργασίας, όπως το μικρόβιο MRSA (Χρυσίζων σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στη µεθικιλλίνη)·

41. χαιρετίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίσουν εθνικές στρατηγικές· τονίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές πρέπει να καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο και να ξεκινήσουν κατά το ίδιο έτος, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση των εθνικών στρατηγικών και των αποτελεσμάτων τους, αλλά και ότι πρέπει να θέτουν σαφείς και μετρήσιμους στόχους, με ιδιαίτερη εστίαση στις ΜΜΕ και σε ευάλωτες ομάδες όπως οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι νέοι ή οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και οι εργαζόμενοι με αναπηρίες·

42. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδες ο χώρος εργασίας να καταστεί προσβάσιμος και ασφαλής για τους εργαζόμενους με αναπηρία, μέσω της διασφάλισης εύλογων προσαρμογών, ειδικού εξοπλισμού προσαρμοσμένου στις ατομικές ανάγκες και μέσω της διασφάλισης των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρία, ειδικά λόγω της αναπηρίας τους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που αποσκοπούν στην την ελαχιστοποίηση και την πρόληψη περαιτέρω αναπηριών·

43. καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την οδηγία πλαίσιο και τις υφιστάμενες διατάξεις στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας πλήρως και ασχέτως του νομικού καθεστώτος τους για όλους τους εργαζόμενους και να τροποποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία για ορισμένα επαγγέλματα υψηλού κινδύνου αν έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, συμπεριλαμβανομένων ομάδων οι οποίες συχνά αγνοούνται, όπως οι εργαζόμενοι σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι επαγγελματίες οδηγοί οχημάτων, το οικιακό προσωπικό, οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι και οι στρατιωτικοί, εφόσον είναι ενδεδειγμένο, και να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τον καθορισμό γενικών διατάξεων που διέπουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά απασχόληση και επάγγελμα (οδηγία 2000/78/ΕΚ)· τους καλεί επίσης να εξετάσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές προκειμένου οι κοινοτικές διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια να καλύπτουν επίσης τους αυτοαπασχολούμενους και τις προστατευόμενες υπηρεσίες απασχόλησης που παρέχονται στους ανθρώπους με αναπηρία·

44. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τους διαφορετικούς κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στην απασχόληση μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων και να εξασφαλίσουν διαφορετική κοινωνική και υλική υποδομή για την αντιμετώπισή τους·

45. τονίζει ότι η ανάγκη να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν γυναίκες και άνδρες και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα δεν σημαίνει την επαναφορά προστατευτικών πολιτικών αποκλεισμού ούτε την ανάπτυξη διαφορετικών επαγγελμάτων για γυναίκες και άνδρες·

46. θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών στον τομέα της ασφάλειας δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στους εργαζόμενους έναντι των οποίων έχουν νομική δέσμευση λόγω σύμβασης εργασίας, αλλά να περιλαμβάνουν και τους εργαζόμενους στο πλαίσιο υπεργολαβίας· προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να μελετήσουν τις δυνατότητες περιορισμού του αριθμού των ενδιάμεσων κρίκων στην αλυσίδα των υπεργολαβιών και να επιβάλουν την κοινή ευθύνη του κυρίου αναδόχου για τις υποχρεώσεις των υπεργολάβων έναντι των εργαζομένων τους·

47. αναμένει το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την υποβολή προτάσεων οδηγίας, δεδομένης της αυξανόμενης εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών και του γεγονότος ότι η τρέχουσα νομοθεσία φαίνεται ανεπαρκής, καθότι δεν καλύπτει όλες τις επαγγελματικές συνθήκες ή όλους τους κινδύνους όσον αφορά τις μυοσκελετικές διαταραχές οι οποίες συνδέονται με την εργασία· σημειώνει ότι οι επιστημονικές αρχές πρέπει λαμβάνονται πλήρως υπόψη·

48. αναμένει το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας του 2004 για τις καρκινογόνες ουσίες και θεωρεί ότι η προτιμότερη επιλογή είναι να τροποποιηθεί η εν λόγω οδηγία, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, καθώς επίσης να προταθεί η αναθεώρηση των δεσμευτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες που απαριθμούνται στην οδηγία και να οριστούν νέες οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για ορισμένες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ακόμη στην οδηγία, με προτεραιότητα στο κρυσταλλικό πυρίτιο·

49. υπενθυμίζει ότι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν υπάρχουν μόνο στις χειρωνακτικές εργασίες· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις αιτίες που βρίσκονται πίσω από την εκδήλωση ψυχικών παθήσεων, καθώς και στην ψυχική υγεία, την εξάρτηση από και τους κινδύνους ψυχολογικής φύσης στον τόπο εργασίας, όπως το στρες, η παρενόχληση, η ηθική παρενόχληση και η άσκηση βίας· ζητεί δε επιπλέον να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, στις πολιτικές των εργοδοτών για την προώθηση καλής φυσικής και πνευματικής υγείας·

50. κρίνει ουσιώδους σημασίας την ενίσχυση του συντονισμού με το νέο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) του Ελσίνκι, και την διευκρίνηση ορισμένων προβλημάτων που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)(12), και άλλων οδηγιών που αφορούν την υγεία στον τόπο εργασίας·

51. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους την σύγχρονη εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής και του κανονισμού REACH και το γεγονός ότι η στρατηγική πρέπει να επικεντρώνεται στη συμπλήρωση του REACH στον τομέα της προστασίας από τους χημικούς κινδύνους και να επωφεληθεί της ευκαιρίας για βελτίωση της πρόληψης έναντι των κινδύνων από χημικές ουσίες στον τόπο εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του REACH·

52. χαιρετίζει την σύναψη των συμφωνιών πλαισίου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά με το άγχος στην εργασία, τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας· εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του για το γεγονός ότι στην εν λόγω συμφωνία δεν καλύπτεται ρητώς το ζήτημα της άσκησης βίας από τρίτους· καλεί, συνεπώς, τους κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν διατομεακή συμφωνία επί του θέματος αυτού και την Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες, τα συχνότερα θύματα της παρενόχλησης και της βίας στον χώρο εργασίας είναι οι προσωρινά και βραχυχρόνια εργαζόμενοι· ζητεί ως εκ τούτου, να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη αυτές οι ομάδες στις συμφωνίες·

53. επισημαίνει τις δυσχερείς συνθήκες εργασίας για πολλούς οδηγούς φορτηγών οχημάτων που διέρχονται την Ευρώπη, λόγω ανεπαρκούς πρόσβασης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις ανάπαυσης: στο άρθρο 12 του κανονισμού 561/2006, για τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης, αναγνωρίζεται ρητά η σπουδαιότητα της ύπαρξης επαρκούς αριθμού ασφαλών και προστατευμένων εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους επαγγελματίες οδηγούς σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της ΕΕ· παροτρύνει, ως εκ τούτου την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο πιλοτικό σχέδιο για τους προστατευμένους χώρους στάθμευσης που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που συνιστώνται στην γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής TEN/290-CESE σχετικά με τους ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης·

54. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει έρευνα με αντικείμενο την σκοπιμότητα και τα οφέλη, τόσο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της, της απαίτησης να τοποθετηθούν σε όλα τα νέα κτίρια που προορίζονται να χρησιμεύσουν ως χώροι εργασίας πυροσβεστικά συστήματα καταιονισμού, εφόσον η τοποθέτηση αυτή είναι ασφαλής·

55. υπογραμμίζει τη σημασία του συνεχούς διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πλευρών, περιλαμβανομένων των δημοσίων αρχών, των εργοδοτών, των εργαζομένων, των εκπροσώπων τους και της κοινωνίας των πολιτών ως μέσου καίριας σημασίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη υψηλών προτύπων υγείας και ασφάλειας· ο διάλογος αυτός θα οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση των πραγματικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων ορισμένων ομάδων εργαζομένων σε επίπεδο επιχειρήσεων και κλάδων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

56. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη δέουσα εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την ΥΑΕ σε όλα τα επίπεδα·

57. θεωρεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεσματικό εργαλείο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την διασφάλιση καλύτερης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, και ενθαρρύνει εν προκειμένω την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών και παγκοσμίως σε πολυεθνικό επίπεδο, καθώς και την περαιτέρω εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε εθελοντική βάση, αλλά ως αναπόσπαστου τμήματος των επιχειρηματικών στρατηγικών ανάπτυξης·

58. θεωρεί ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων έχει μεγάλη σημασία για κάθε πολιτική που αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας· εκτιμά ότι ο θετικός συσχετισμός μεταξύ της ύπαρξης εκπροσώπων για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και της βελτίωσης των επιδόσεων δεν πρέπει να υποτιμηθεί, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχική προσέγγιση και να διασφαλίσουν ότι κατά το δυνατόν όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε εκπροσώπους για θέματα υγείας και ασφάλειας·

59. υπογραμμίζει ότι η μόνιμη απασχόληση είναι παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και στην ασφάλεια κατά την εργασία·

60. θεωρεί ότι οι υπερβολικές ώρες εργασίας / ανεπαρκείς περίοδοι ανάπαυσης είναι αποφασιστικός παράγοντας αύξησης της συχνότητας των ατυχημάτων και των ασθενειών στην εργασία και ζητεί την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής·

61. συγχαίρει τον οργανισμό του Μπιλμπάο και το ίδρυμα του Δουβλίνου για το έργο που έχουν επιτελέσει μέχρι σήμερα και φρονεί ότι η πραγματογνωσία και οι αρμοδιότητες αυτών των φορέων πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως· πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται ως μέσα ευαισθητοποίησης, συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών, ανταλλαγής ορθών πρακτικών και έρευνας για την πρόβλεψη νέων και αναδυόμενων κινδύνων, είτε αυτοί προκαλούνται λόγω κοινωνικών μεταβολών είτε σχετίζονται με την τεχνολογική καινοτομία·

62. θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας ο έγκαιρος εντοπισμός και παρακολούθηση των νέων και αναδυόμενων κινδύνων – π.χ. νανοτεχνολογίες και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, το παρατηρητήριο κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στο Μπιλμπάο να επεκτείνει τις εργασίες του για την εκτίμηση και πρόληψη των κινδύνων (από πλευράς ροής πληροφοριών), και προσδοκά από την Επιτροπή να αναλαμβάνει δράση με βάση τα ευρήματά του και να καταθέτει τις αναγκαίες προτάσεις όταν εντοπίζονται νέοι κίνδυνοι·

63. συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα ώστε η εργασία που πραγματοποιείται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα να συνδυάζεται με αντίστοιχα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα μπορούν να απαιτούν τόσο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους όσο και μετά τη συνταξιοδότησή τους·

64. συνιστά στον οργανισμό του Μπιλμπάο να διενεργήσει συγκεκριμένες έρευνες σχετικά με τα ειδικά προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, καθώς και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υπεργολαβίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών για την καταπολέμηση των κινδύνων και την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τις εν λόγω ομάδες· αναγνωρίζει ότι οι τομείς εργασίας στους οποίους απασχολούνται αυτές οι ομάδες, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, ενέχουν σε ορισμένα κράτη μέλη εκ φύσεως μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων·

65. εκφράζει την άποψη ότι, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, είναι αναγκαία η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (ΠΟΕ, ΠΟΥ, ΔΟΕ) και η διασφάλιση της έγκρισης και εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών από όλες τις πλευρές στο πεδίο της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία· φρονεί δε ότι αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την αποφυγή της μετεγκατάστασης κοινοτικών επιχειρήσεων εκτός της ΕΕ, σε αναζήτηση λιγότερο αυστηρού νομοθετικού περιβάλλοντος για θέματα υγείας και ασφάλειας· θεωρεί, άλλωστε, ότι το εν λόγω θέμα άπτεται της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει, ως εκ τούτου, να θίγεται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες·

66. καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να σέβονται τις διεθνείς διατάξεις στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας και, ειδικότερα, να κυρώσουν τη Σύμβαση C-187 της ΔΟΕ και να εφαρμόσουν τη σύσταση R-197·

67. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αξίζει να χαιρετισθεί και να επικροτηθεί για την ιδιαίτερα έντονη εστίασή της στα ατυχήματα στον χώρο εργασίας (θέτοντας ως στόχο τη μείωσή τους κατά 25% σε όλη την ΕΕ) και για τη δέσμευσή της να στηρίξει τις ΜΜΕ κατά την εφαρμογή του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Είναι επίσης πολύ θετική η έμφαση που δίνεται στην εν λόγω ανακοίνωση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και η χρήση οικονομικών κινήτρων και οι προτεινόμενες εθνικές στρατηγικές. Εντούτοις, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ανακοίνωση, δυστυχώς, δεν εστιάζει επαρκώς στις επαγγελματικές ασθένειες και στους καρκίνους, προβλήματα πολύ σοβαρότερα και συχνότερα από τα ατυχήματα, και με μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις, στην παραγωγικότητα και στην κοινωνία συνολικά. Η εισηγήτρια αισθάνεται επίσης απογοήτευση για την απουσία ουσιαστικών λεπτομερειών όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα επιδιωχθεί η επίτευξη των στόχων και των προθέσεων που παρουσιάζονται στο κείμενο της ανακοίνωσης. Χρειαζόμαστε λεπτομερή σχέδια δράσης, με δημοσιονομικές δεσμεύσεις και σαφείς προθεσμίες, η πρόοδος των οποίων θα μπορεί να μετρηθεί και να παρακολουθηθεί. Ενώ ελάχιστοι θα διαφωνούσαν με τις καλές προθέσεις που εκφράζονται στην ανακοίνωση, θα αποδειχθούν ανούσιες εάν δεν οδηγήσουν στη λήψη πρακτικών μέτρων.

Εφαρμογή και επιβολή

Η αδυναμία ικανοποιητικής εφαρμογής και επιβολής και η ανάγκη σημαντικών βελτιώσεων πρέπει να υπογραμμιστούν με ιδιαίτερη έμφαση, παρότι η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλειστούν νέες πρωτοβουλίες, ιδίως για την αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων κινδύνων. Το ζητούμενο είναι το κατάλληλο μίγμα αυστηρότερων και καλύτερων επιθεωρήσεων εργασίας, αποτελεσματικής πρόληψης, κατάλληλων κινήτρων και κυρώσεων, σε συνδυασμό με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων.

Ομάδες και επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου

Ένα ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο είναι ότι οι περιπτώσεις επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών οι οποίες σχετίζονται με την εργασία δεν κατανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των εργαζομένων. Σε ομάδες όπως οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι εταιρειών εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, οι γυναίκες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι όλα τα παρατηρούμενα ποσοστά επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία υπερβαίνουν κατά πολύ τον κοινοτικό μέσο όρο.

Ομοίως, επιχειρήσεις όπως ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις και τομείς όπως οι κατασκευές, η αλιεία, η γεωργία και οι μεταφορές εμφανίζουν επίσης πολύ υψηλότερα ποσοστά, όπως και ορισμένα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια φρονεί ότι αυτοί οι προβληματικοί τομείς, οι οποίοι είναι εύκολο να εντοπιστούν, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως οξυμμένο για ορισμένες ομάδες ευάλωτων εργαζομένων όπως αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι ομάδες αυτές απασχολούνται συχνά στο πλαίσιο άτυπων μορφών εργασίας, όπως η κατ’ οίκον εργασία και οι συμβάσεις εργασίας βραχείας διάρκειας, ή αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους λόγω της ασάφειας ως προς την εργοδοτική ευθύνη που χαρακτηρίζει τα συστήματα εξωτερικής ανάθεσης και υπεργολαβίας. Τα άτομα που ανήκουν στις περισσότερες από αυτές τις ομάδες κινούνται συνήθως στη χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα και αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους λόγω έλλειψης κατάρτισης και άγνοιας των δικαιωμάτων τους καθώς και των κινδύνων που ενέχει η εργασία τους.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν πλήρως υπόψη στις εθνικές στρατηγικές τους τις ομάδες και τους κλάδους υψηλού κινδύνου και να εστιάσουν την προσοχή τους στα προβλήματα που σχετίζονται με τις άτυπες συμβάσεις εργασίας.

Επιπλέον, καθώς πολλές ομάδες υψηλού κινδύνου δεν καλύπτονται επί του παρόντος από την οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι και να επιβάλλεται με τους κατάλληλους τρόπους η αρχή ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και της ασφάλειας.

Επιπλέον, ιδιαιτέρως έντονη είναι η υποχρέωση προστασίας των εγκύων, και πρέπει πλέον να αναθεωρηθεί η οδηγία για τις έγκυες εργαζόμενες.

Νέες πρωτοβουλίες

Στον τομέα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαδικασίες διαβούλευσης της Επιτροπής με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) και τις καρκινογόνες ουσίες. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ελλιπές και στους δύο τομείς και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι απαιτείται η λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις μεθόδους παρέμβασης τις οποίες προκρίνει η Επιτροπή και οι οποίες περιγράφονται στα έγγραφα της δεύτερης φάσης της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Το διεθνές πλαίσιο

Τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικά, και είναι θετικά τόσο από την άποψη της βελτίωση των επιπέδων προστασίας των κρατών μελών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, όσο και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικοί μας εταίροι και γείτονες δεν θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν ένα βραχυπρόθεσμο (αλλά εν τέλει αντιπαραγωγικό) πλεονέκτημα εφαρμόζοντας υποβαθμισμένα πρότυπα με σκοπό τη μείωση του κόστους και την υπονόμευση των χωρών που εφαρμόζουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Το βασικό ζητούμενο, όμως, πρέπει να είναι ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες, και η ΕΕ βρίσκεται σε ισχυρή θέση η οποία της επιτρέπει να διασφαλίσει αυτόν τον σεβασμό, μέσω των διαπραγματεύσεών της στον τομέα του εμπορίου, της βοήθειας που προσφέρει και του ελκυστικού «καρότου» της συμμετοχής στην ΕΕ.

Άλλα θέματα

Το παρόν σχέδιο έκθεσης δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση όλα τα θέματα και τις πτυχές που θεωρεί σημαντικές η εισηγήτρια, καθώς, λόγω των περιορισμών όσον αφορά την έκταση του εγγράφου, δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο σύνολό τους. Εντούτοις, αξίζει να τύχουν προσοχής στο τελικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(1)

ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σελ. 1.

(3)

ΕΕ L 262, της 17.10.2000, σελ. 21.

(4)

OJ L 165, 27.6.2007, σελ. 21.

(5)

ΕΕ C 300 της 11.12.2003, σελ. 165.

(6)

ΕΕ C 304 της 1.12.2005, σελ. 278.

(7)

ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σελ. 654.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0206.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2007)0501.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0102.

(11)

SEC(2007)0214, 0215, 0216.

(12)

ΕΕ L 396, 30.12.2006,σ.1


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (22.11.2007)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

για την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

(2007/2146(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Georgs Andrejevs

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρμόδια να συμπεριλάβει τις κάτωθι προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματος.

1.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να ανακαλύψει δε τις ελλείψεις που απαιτούν νέα ή αναθεωρημένα νομοθετικά μέτρα για την αποφυγή ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών.

2.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμη, να εκπονήσουν εθνικές στρατηγικές και να ορίσουν ποσοτικούς στόχους για την αξιολόγηση της προόδου στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να αξιολογούν σε τακτά διαστήματα τις στρατηγικές αυτές και να αναφέρουν τα αποτελέσματα στην Επιτροπή·

3.  προτρέπει θερμά την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ειδικότερα το Κοινωνικό Ταμείο, και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο, ως οικονομικό κίνητρο για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

4.  επιπλέον, προτείνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ορισμένων προδιαγραφών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων·

5.  υπενθυμίζει ότι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν υπάρχουν μόνο στις χειρονακτικές εργασίες· ζητεί να γίνει προσπάθεια για καλύτερο εντοπισμό των επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε όλους τους τομείς· · ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις αιτίες που βρίσκονται πίσω από την εκδήλωση ψυχικών παθήσεων, καθώς και στην ψυχική υγεία, την εξάρτηση από και τους κινδύνους ψυχολογικής φύσης στον τόπο εργασίας, όπως το στρες, η παρενόχληση, η ηθική παρενόχληση και η άσκηση βίας· , ζητεί δε επιπλέον, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, στις πολιτικές των εργοδοτών για την προώθηση καλής φυσικής και πνευματικής υγείας

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαίτερα υπόψη της τις τεχνολογικές, οργανωτικές και οικονομικές εξελίξεις, όπως π.χ. την ταχύτατη εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων μορφών εργασίας, οι οποίες μπορεί να γίνουν πρόξενοι νέων κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

7.  εκτιμώντας τις συνεχιζόμενες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, που επηρεάζουν και μεταβάλλουν και την αγορά εργασίας, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σωστές πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και να ενθαρρύνει τους εργοδότες στην προώθηση υγειών τρόπων ζωής στον τόπο εργασίας, με εκστρατείες προώθησης της υγείας στην εργασία, την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στον τόπο εργασίας, καθώς και προγράμματα στήριξης των εργαζομένων που επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα, να εξασφαλίσει δε την πολιτική συνοχή με άλλους τομείς, ειδικότερα της δημόσιας υγείας·

8.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντάξουν χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεσή τους σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία(1), ώστε να συμπεριληφθούν οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, και να ορισθούν οριακές τιμές για τις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, των οποίων η απαγόρευση παραμένει δύσκολη·

9.  κρίνει ουσιώδους σημασίας τον καλύτερο συντονισμό με το νέο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι, και την διευκρίνηση ορισμένων προβλημάτων που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)(2), και άλλων οδηγιών που αφορούν την υγεία στον τόπο εργασίας·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους την σύγχρονη εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής και του κανονισμού REACH και το γεγονός ότι η στρατηγική πρέπει να επικεντρώνεται στην συμπλήρωση του REACH στον τομέα της προστασίας από τους χημικούς κινδύνους, και να επωφεληθεί της ευκαιρίας για βελτίωση της πρόληψης έναντι των κινδύνων από χημικές ουσίες στον τόπο εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του REACH·

11. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία της εκπροσώπησης των εργαζομένων στην εκπόνηση μιας πολιτικής πρόληψης των ατυχημάτων στον τόπο εργασίας, και να λάβει υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων προώθησης της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στην εργασία(3), η οποία απέδωσε σημαντικά οφέλη στον τομέα της ασφάλειας και της πρόληψης, σε επιχειρήσεις με καλύτερη εκπροσώπηση των εργαζομένων·

12. ζητεί την ανάληψη παρόμοιας δέσμευσης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εργασίας στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, με τη δέσμευση που αφορά αξιολογήσεις για το περιβάλλον·

13. εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευθούν περαιτέρω υπέρ της αναγνώρισης, όχι μόνο, όπως στο παρελθόν, των τομέων παραγωγής που εγκυμονούν τους περισσότερους κινδύνους, αλλά, και των πιο ευαίσθητων ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες, οι νέοι εργαζόμενοι καθώς και πιο ηλικιωμένοι ·

14. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την εμβέλεια της κοινοτικής στρατηγικής, και να μη περιοριστεί στα επαγγελματικά ατυχήματα ή ασθένειες, αλλά να λάβει υπόψη της τους κοινωνικούς παράγοντες· δεδομένου ότι η υγεία του ατόμου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που συνδέονται με την εργασία, όπως το είδος συμβολαίου, τις συνθήκες εργασίας και τη δυνατότητα εργασίας· επισημαίνει ότι οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και η ανασφάλεια, βρίσκονται στους πρόποδες και των περιβαλλοντικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους και να δεσμευθούν υπέρ της μείωσης, όχι μόνο των διαφορών μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, αλλά και των διαφορών στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών μελών·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Δημήτριος Παπαδημούλης, Dagmar Roth-Behrendt, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Alojz Peterle

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

(1)

ΕΕ L 158,30.4.2004, σ.50

(2)

ΕΕ L 396, 30.12.2006,σ.1

(3)

ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ.1


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (27.11.2007)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

(2007/2146(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Romano Maria La Russa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρόλο που τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δείχνουν συνεχή μείωση του ποσοστού των θανατηφόρων και σοβαρών ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στην ΕΕ εξακολουθούν να θεωρούν ότι η δουλειά τους εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους·

2.  επισημαίνει επίσης τον αυξανόμενο αριθμό άτυπων συμβάσεων εργασίας, και τονίζει ότι οι περιλαμβανόμενες σε αυτές συνθήκες δεν πρέπει να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των μισθωτών και των συμβασιούχων·

3.  θεωρεί ότι οι εργοδότες πρέπει να υποχρεούνται να διευκολύνουν πρώτον τις ιατρικές επισκέψεις για τους ημερήσιους εργαζόμενους και το προσωπικό το οποίο έχει συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και δεύτερον την εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων και της πρόληψης των ατυχημάτων στον τόπο εργασίας για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων·

4.  λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι στους τομείς των ορυχείων, της μεταλλουργίας, της σιδηρουργίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, θεωρεί σημαντικό να διαθέσουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαραίτητες πιστώσεις στις επενδύσεις που θα επιτρέψουν να εξασφαλισθεί η υγεία και η ασφάλεια στον τόπο εργασίας·

5.  επιδοκιμάζει το στόχο που προτείνει η Επιτροπή για μείωση του συνολικού ποσοστού των εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ κατά 25% έως το 2012·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την πλήρη κάλυψη της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται στην άτυπη οικονομία, των εργαζόμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, των συμβασιούχων και των υπεργολάβων·

7.  υπενθυμίζει το στόχο της αύξησης του ποσοστού των εργαζόμενων γυναικών και τονίζει την ανάγκη μελέτης της διάρκειας, του ωραρίου και της προβλεψιμότητας της εργασίας, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τις επενδύσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν σε ολοήμερη ή πρωινή/απογευματινή βάση, ώστε να επιτρέψουν στους νέους γονείς να συμβιβάσουν την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική απασχόληση·

8.  τονίζει το ρόλο των ΜΜΕ ως εργοδοτών, διότι απασχολούν άνω του 65% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΕΕ· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι τομείς στους οποίους η εργασία προσφέρεται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ, θεωρούνται επικίνδυνοι· ζητεί για το λόγο αυτό, να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ, όσον αφορά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία· σε σχέση με αυτό, επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τη διάδοση πληροφοριών και την παροχή τεχνικής βοήθειας, αλλά τονίζει περαιτέρω την ανάγκη παροχής οικονομικής υποστήριξης στις ΜΜΕ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους και να συντονίσουν τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, κυρίως για τους εργαζόμενους υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης και τους συμβασιούχους εργαζόμενους, ώστε να τους βοηθήσουν να βρουν μια σταθερότερη απασχόληση·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις που διασφαλίζουν ότι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που καλύπτουν τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, παρέχουν οικονομική στήριξη στις ΜΜΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις με σκοπό να υποχρεώσουν τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης στους απασχολούμενούς τους· συνιστά, προς το σκοπό αυτό, ότι οι ΜΜΕ πρέπει να ζητούν τη βοήθεια υπηρεσιών ειδικών, ενώ οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν άνω των 500 εργαζομένων πρέπει να διαθέτουν έναν ειδικό (ψυχολόγο, θεραπευτή, πνευματικό) ανά 500 απασχολούμενους·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές και μέτρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες που μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν· θεωρεί ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρίες·

12. συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα ώστε η εργασία που πραγματοποιείται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα να συνδυάζεται με αντίστοιχα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα μπορούν να απαιτούν τόσο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους όσο και κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησής τους·

13. υποστηρίζει την ενεργή προαγωγή της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά συνδικάτα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικό πλαίσιο που θα έχει ως σκοπό να παρακινεί τους κοινωνικούς εταίρους να προβαίνουν σε διασυνοριακές διαπραγματεύσεις· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την κατάρτιση εκπροσώπων των εργαζομένων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο εργασίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

35

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Joan Calabuig Rull, Neena Gill, Lambert van Nistelrooij, Vladimir Urutchev

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Umberto Pirilli


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (22.11.2007)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία

(2007/2146(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Edit Bauer

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποτιμηθεί και αγνοηθεί οι κίνδυνοι κατά την εργασία για την υγεία και την ασφάλεια των γυναικών σε σύγκριση με την υγεία και την ασφάλεια των ανδρών, τόσο ως προς την πρόληψη όσο και ως προς την έρευνα(1),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στη "μαύρη" ανασφάλιστη αγορά εργασίας είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό των ανδρών, γεγονός με αναπόφευκτα σημαντικές συνέπειες ως προς τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας της απασχόλησής τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες και μετρήσεις, μεγαλύτερους κινδύνους ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που απασχολούνται σε τομείς χαρακτηριζόμενους από εντατικοποίηση της εργασίας και έλλειψη κατάλληλων εργονομικών ρυθμίσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας που εμφανίζουν οι γυναίκες οφειλόμενα στις συνθήκες εργασίας τους είναι οι μυοσκελετικές ανωμαλίες και τα ψυχολογικά προβλήματα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών για την ασφάλεια και υγεία κατά την απασχόληση είναι ουδέτερο όσον αφορά τον παράγοντα "φύλο", πράγμα που δεν επιτρέπει να δίνεται επαρκής προσοχή σε ό,τι απειλεί ειδικά τις γυναίκες από την άποψη της ασφάλειας και υγείας στην εργασία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, εντός της ΕΕ αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους στον τόπο εργασίας τους: χημικοί, βιολογικοί και φυσικοί παράγοντες, αντιεργονομικές συνθήκες, ένα σύνθετο μείγμα κινδύνων ατυχημάτων και γενικότερων απειλών σε συνδυασμό με διάφορους παράγοντες ψυχο-κοινωνικών κινδύνων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν συνιστούν ομοιογενή ομάδα και επομένως οι στρατηγικές και μέτρα για τη βελτίωση της ΥΑΕ πρέπει να προσαρμόζονται στους συγκεκριμένους χώρους εργασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι μερικοί παράγοντες μπορεί να επιδρούν διαφορετικά σε γυναίκες από ό,τι στους άνδρες,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες στους χώρους εργασίας διαφέρουν σημαντικά από εκείνους των εργαζόμενων ανδρών, αφενός διότι στην πράξη οι γυναίκες τείνουν να απασχολούνται σε συγκεκριμένες "γυναικείες" επαγγελματικές ειδικότητες και αφετέρου διότι ο συνδυασμός αυξημένων υποχρεώσεων εντός και εκτός εργασίας, δημιουργούν επιπρόσθετα βάρη και κινδύνους στην ψυχική και σωματική τους υγεία,

Θ. δεδομένου ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οδηγία του Συμβουλίου 92/85/EΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών και την οδηγία του Συμβουλίου 86/613/ΕΟΚ της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία αυτοαπασχολούμενων γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της μητρότητας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με δηλωμένα ατυχήματα και ασθένειες μπορούν να αποτελέσουν τον αμεσότερο δείκτη σύγκρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν γυναίκες και άνδρες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση του αντικτύπου της εφαρμοζόμενης πολιτικής μπορεί να βελτιωθεί, αν λαμβάνονται υπόψη οι υγειονομικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών,

1.  δίνει έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται η ισότητα των φύλων όταν αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ζητήσει την επεξεργασία ιδιαίτερων μεθόδων εκτίμησης επιπτώσεων επί της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, που θα συνεξετάζουν την ιδιαιτερότητα του φύλου· επικρίνει ωστόσο την Επιτροπή, επειδή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη της την ισότητα των φύλων στην ανακοίνωσή της ούτε στους "Στόχους της Κοινοτικής Στρατηγικής 2007-2012" ούτε σε κάποια από τις "Εκτιμήσεις επιπτώσεών" της(2)·

2.  επισημαίνει με λύπη του ότι αποτελεί συνήθη πρακτική η απόκρυψη ατυχημάτων και ασθενειών και ότι οι επίσημες υποχρεώσεις ενημέρωσης δεν καλύπτουν όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, για παράδειγμα όσων εργάζονται στην άτυπη οικονομία, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες·

3.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα σε κοινοτικό επίπεδο ξεχωριστά για το κάθε φύλο σχετικά με θανατηφόρες και μη θανατηφόρες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία·

4.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις ισχύουσες οδηγίες για την ΥΑΕ με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον παράγοντα "φύλο", να εφαρμόσουν την εκτίμηση επιπτώσεων ως προς το φύλο που προβλέπουν οι οδηγίες αυτές και να κυρώσουν τη σύμβαση του ΠΟΕ του 2006 σχετικά με το πλαίσιο στήριξης για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία·

5.   καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τους διαφορετικούς κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στην απασχόληση μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων και να εξασφαλίσουν διαφορετική κοινωνική και υλική υποδομή για την αντιμετώπισή τους·

6.   καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να στηρίξουν την απασχόληση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, να λάβουν μέτρα προστασίας της ΥΑΕ που να προσαρμόζονται στις ανάγκες των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων γυναικών και ανδρών·

7.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη λειτουργία αποτελεσματικής εποπτείας που θα αποβλέπει στη βελτιωμένη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ΥΑΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και στη μητρότητα·

8.   υπογραμμίζει ότι η μόνιμη απασχόληση είναι παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και στην ασφάλεια κατά την εργασία·

9.   υπογραμμίζει την ανάγκη να διερευνώνται οι συνέπειες της χρήσης εργασιακού εξοπλισμού και του εργασιακού περιβάλλοντος στις εγκύους και στις γυναίκες που θηλάζουν·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη δέουσα εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την ΥΑΕ σε όλα τα επίπεδα·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή των γυναικών στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (ΕΑΕΕ), για να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη τα διακριτά και ειδικά δικαιώματα και ανάγκες τους υπό την έννοια της ΥΑΕ·

12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόληψη των βλαβών στην υγεία λόγω εργασίας και των κινδύνων κατά την απασχόληση στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ΥΑΕ, με έμφαση ιδίως στην πληροφόρηση και στην κατάρτιση των εργαζομένων, και να συνεξετάσουν την ισορροπία εργασίας - ζωής ως ζήτημα ΥΑΕ, για να λάβουν υπόψη το διπλό βάρος που επωμίζονται οι γυναίκες και να προαγάγουν αυτή την ισορροπία· θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι στην αγορά εργασίας βρίσκει κανείς περισσότερες γυναίκες από άνδρες σε ανασφαλείς μορφές απασχόλησης·

13. επισημαίνει ότι η εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατρικής μέριμνας αποτελεί την πλέον επείγουσα και αναγκαία μορφή προστασίας της μητρότητας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση στην ιατρική μέριμνα ίσους όρους και στις μητέρες εκείνες που απασχολούνται στην παραοικονομία, σε θέσεις εργασίας χωρίς ασφάλιση, καθώς και εκείνες που απασχολούνται με μη αμειβόμενη εργασία στο σπίτι·

14. τονίζει ότι η ανάγκη να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν γυναίκες και άνδρες και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα δεν σημαίνει την επαναφορά προστατευτικών πολιτικών αποκλεισμού ούτε την ανάπτυξη διαφορετικών επαγγελμάτων για γυναίκες και άνδρες·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν μια συστηματική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα "φύλο", όταν αναπτύσσουν εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές ΥΑΕ και όταν συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία, εκπονούν μελέτες και διεξάγουν έρευνες ως προς την ΥΑΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα PROGRESS επί του θέματος, και ειδικότερα στο μέρος του που αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών·

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε νέους παράγοντες κινδύνου, όπως οι παρενοχλήσεις, η άσκηση βίας και εκφοβισμού από πελάτες στο χώρο εργασίας, σε δημόσιες υπηρεσίες που ως επί το πλείστον απασχολούν γυναίκες·

17. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να επιτρέψουν τη δέουσα επαγγελματική ενσωμάτωση των ατόμων που χρειάστηκε να διακόψουν προσωρινά τη δραστηριότητά τους εξαιτίας εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας· επισημαίνει ότι οι γυναίκες, παρ’ όλο που εκτίθενται εν γένει λιγότερο από τους άνδρες σε σχετικούς κινδύνους, πλήττονται περισσότερο από ορισμένα προβλήματα υγείας όπως μυοσκελετικές διαταραχές·

18. ζητεί μέτρα για την παρακολούθηση της ασφάλειας και υγείας των γυναικών σε μορφές αδήλωτης εργασίας όπως των γυναικών που φροντίζουν αρρώστους κατ’ οίκον·

19. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι συνθήκες υγιεινής για εργαζομένους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσε να είναι μικρότερη από ό,τι στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ακόμη και εντός του ιδίου ή ομοίων βιομηχανικών τομέων· επομένως καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επαρκή μέτρα με σκοπό να στηριχθεί και να ενισχυθεί η ΥΑΕ στις ΜΜΕ που απασχολούν συχνά γυναίκες·

20. δίνει έμφαση στην ανάγκη να εξεταστεί η εισαγωγή εννοιών σχετικών με τον κίνδυνο και την πρόληψη στη σχολική ύλη και στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικά, ως αποτελεσματικό μέσο για να συγκροτηθεί ισχυρή και βιώσιμη κουλτούρα πρόληψης, ασφάλειας και υγείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Esther De Lange, Roselyne Lefrançois, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jill Evans, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Filiz Hakaeva Hyusmenova

Αναπληρωτής(ές) σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 2 παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

(1)

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας, Ενημερωτικά δελτία 42.

(2)

SEC(2007)0214, 0215, 0216.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Glenis Willmott

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου