Διαδικασία : 2007/2187(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0005/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0005/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0029

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 294kWORD 234k
9 Ιανουαρίου 2008
PE 394.189v03-00 A6-0005/2008

σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: Νέες προοπτικές

(2007/2187(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Umberto Guidoni

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: Νέες προοπτικές (2007/2187(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2007 με τίτλο "Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές" (COM(2007)0161),

–   έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SEC(2007)0412) που συνοδεύει την προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(1) (ΠΠ7),

–   έχοντας υπόψη την Απόφαση αριθ. 2006/973/EΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006(2) σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα "Άνθρωποι" για την εκτέλεση του 7ου ΠΠ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2007 "Κάνοντας τη γνώση πράξη: Στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την Ευρώπη"(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0005/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, ενέκρινε ως στόχο τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 που διεξήχθη στη Βαρκελώνη συμφώνησε να τεθεί ως στόχος η αύξηση των συνολικών δαπανών για την Ε&Α στο 3% του ΑΕγχΠ της Ένωσης έως το 2010 (ο ιδιωτικός τομέας αναμένεται να συμμετάσχει κατά τα δύο τρίτα στο εν λόγω ποσοστό),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7ο ΠΠ έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας του ΕΧΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του ΕΧΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Καινοτομίας, συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τις τρεις πλευρές του αποκαλούμενου "τριγώνου της γνώσης",

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΧΕ καλύπτει τρεις βασικές πτυχές: μια εσωτερική αγορά έρευνας, στην οποία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα οι ερευνητές, η τεχνολογία και η γνώση, τον αποτελεσματικό συντονισμό σε κοινοτικό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών και τη δρομολόγηση πρωτοβουλιών που υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται σε επίπεδο ΕΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό, σε όλες τις διαστάσεις της κοινοτικής έρευνας: ανθρώπινο δυναμικό, υποδομή, οργανώσεις, χρηματοδότηση, διάδοση γνώσεων και σφαιρική συνεργασία, προκειμένου να ξεπεραστεί ο κατακερματισμένος χαρακτήρας της έρευνας στην ΕΕ και να υλοποιηθεί το σχετικό δυναμικό της,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης και οι συνθήκες εργασίας δεν είναι τέτοιες που να ενθαρρύνουν τους νέους άνδρες και γυναίκες να εισέλθουν στον τομέα της έρευνας, γεγονός που σημαίνει ότι πολύτιμοι ανθρώπινοι πόροι θα χαθούν,

Η. λαμβάνοντας υπόψη η χρηματοδότηση της Ε&Α στην ΕΕ υπολείπεται μακράν του στόχου του 3% του ΑΕγχΠ που τέθηκε στη Λισαβόνα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ευρύτερη άποψη της δημιουργίας ενός ΕΧΕ που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους περισσότερους κλάδους των θετικών επιστημών και της μηχανικής και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην Ε&Α στην ΕΕ υστερεί σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές μας,

Η δημιουργία ενιαίας αγοράς εργασίας για τους ερευνητές

1.  ελπίζει ότι θα θεσπιστεί κοινός ορισμός των ερευνητικών σταδιοδρομιών στον τομέα της έρευνας καθώς και σύστημα πληροφόρησης όσον αφορά την απασχόληση των ερευνητών και τις ερευνητικές πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη· πιστεύει ότι αυτό θα βοηθούσε την ΕΕ να επιτύχει υψηλότατα επίπεδα στον τομέα της έρευνας·

2.  εκφράζει τη λύπη του γιατί τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για Ε&Α δείχνουν ότι ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό μόλις 1.84% σε σχέση με το 2.68% των ΗΠΑ και το 3.18% της Ιαπωνίας και ότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από το 0.39% στη Ρουμανία και το 0.4% στην Κύπρο, στο 3.86% στη Σουηδία· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η άνοδος τόσο του μέσου όρου όσο και των δαπανών σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία που έχει να εστιασθούν καλύτερα οι διάφορες ερευνητικές και αναπτυξιακές προσπάθειες σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία δεδομένου ότι τούτο είναι σημαντικό για την επίτευξη της βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας που είναι και το ζητούμενο στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

3.  προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να χαράξουν στρατηγικές για την ανάπτυξη υλικών και ανθρώπινων πόρων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, και συγκεκριμένα για τη βελτίωση και την εξασφάλιση ερευνητικών υποδομών, για την αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών χάρη σε μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη, για τοπικές πρωτοβουλίες που θα προσελκύουν ερευνητές, για την άρση των νομικών, διοικητικών και γλωσσικών φραγμών, τις ανταλλαγές προσωπικού και την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ατόμων και ιδίως των ερευνητριών και των νέων·

4.   υποστηρίζει σθεναρά την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών ως μέσα που καθιστούν πιο ελκυστικό τον ΕΧΕ για τους ερευνητές· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει την πρόοδο της εφαρμογής του Χάρτη και του κώδικα δεοντολογίας στα κράτη μέλη·

5.   τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί μια ενιαία ευρωπαϊκή σταδιοδρομία στο πεδίο της έρευνας και να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για τις κενές θέσεις και τις συμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της έρευνας στην Ευρώπη· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα της έρευνας·

6.   τονίζει τη σημασία του να καταστούν οι διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής απόλυτα ανοικτές και διαφανείς· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τα συμβούλια προσλήψεων και προαγωγών·

7.   εκφράζει τη λύπη του διότι η καθαρή εκροή επενδύσεων στον τομέα της Ε&Α προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εξακολουθεί να αυξάνεται· τονίζει τη σημασία που έχει η πρόληψη της περαιτέρω φυγής ικανών ευρωπαίων ερευνητών· ζητεί την έγκριση των καταλλήλων μέτρων προκειμένου να παραμείνουν οι ερευνητές στην ΕΕ καθώς και να επανέλθουν σε αυτήν, εξασφαλίζοντας ιδίως ευρείες προοπτικές σταδιοδρομίας και ελκυστικές συνθήκες εργασίας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες·

8.   υιοθετεί το σχέδιο για την αύξηση της γεωγραφικής κινητικότητας των ερευνητών, καθώς και για τη διατομεακή κινητικότητά τους (δηλαδή μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανώσεων και μεταξύ ακαδημιών και επιχειρηματικού κόσμου), ως τρόπο διάδοσης των γνώσεων και μεταφοράς τεχνολογίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εμπλουτίσουν τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών ενθαρρύνοντας την κοινή ερευνητική εποπτεία σε διάφορες χώρες, και να εξετάσουν την καθιέρωση ευρωπαϊκών υποτροφιών μεταδιδακτορικού επιπέδου και προγραμμάτων κατάρτισης που θα στηρίζονται στο εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα Erasmus·

9.   τονίζει ότι μια εσωτερική αγορά με εύρυθμη λειτουργία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή ανάπτυξη του ΕΧΕ και ότι η ελεύθερη διακίνηση ιδιαίτερα των ερευνητών είναι ζωτικής σημασίας· εκφράζει τη λύπη του διότι εμπόδια εξακολουθούν να ανακόπτουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός της ΕΕ· ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ελεύθερης ροής των ερευνητών, ιδίως με την άρση όλων των μεταβατικών περιορισμών που απομένουν σε σχέση με την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, καθώς και τη βελτίωση των ερευνητικών υποδομών της ΕΕ· υποστηρίζει τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)·

10. θεωρεί ότι η πρόσβαση των ερευνητών στην ΕΕ δεν πρέπει να παρακωλύεται από υπάρχοντα εθνικά εμπόδια, όπως ανεπαρκής αναγνώριση και δυνατότητα μεταφοράς των αποκτηθέντων κοινωνικών δικαιωμάτων, δυσμενής φορολογική μεταχείριση και δυσκολίες στην μετακίνηση των οικογενειών· καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν την εθνική τους νομοθεσία για τις σχέσεις εργασίας δημοσίου δικαίου, για παράδειγμα, κατά τρόπο ώστε οι ερευνητές από κράτη μέλη και από τρίτες χώρες να απολαμβάνουν συγκρίσιμες εργασιακές συνθήκες και να μην εμποδίζονται να διεξάγουν ερευνητικό έργο·

11. υπενθυμίζει ότι ένας τρόπος για την αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών μπορεί να είναι τα κουπόνια έρευνας, που θα χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές σε άλλα κράτη μέλη και στα ιδρύματα και τα πανεπιστήμια υποδοχής, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό πρόσθετους οικονομικούς πόρους για την τρέχουσα έρευνα που προσελκύει ξένους ερευνητές· πιστεύει ότι το σύστημα αυτό καθιστά πιο ενδιαφέρουσα για τα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια την αποδοχή ερευνητών και την προσέλκυση των πιο ταλαντούχων επιστημόνων από άλλα κράτη μέλη αλλά θα συνέβαλε επίσης στη δημιουργία κέντρων αριστείας δίνοντας τη δυνατότητα στα πλέον ελκυστικά ερευνητικά προγράμματα και ιδρύματα να προσελκύσουν περισσότερους ερευνητές και να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση· πιστεύει ότι αυτή η επιπλέον υποστήριξη στην κινητικότητα των ερευνητών θα συμπληρώνει τα τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης της κινητικότητας και ότι η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί από τα προγράμματα "Συνεργασία" και "Ικανότητες" του 7ου ΠΠ·

12. επισημαίνει την ανάγκη παροχής υποστήριξης για τους νέους ερευνητές ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υποτροφίες όταν αλλάζουν τόπο εργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ·

13. πιστεύει ότι το κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ελεύθερη διακίνηση των ερευνητών εντός του ΕΧΕ πρέπει να ενισχυθεί ώστε να διευκολύνει την έκδοση θεωρήσεων και αδειών εργασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών·

14. κρίνει απαραίτητη τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο τη σημαντική αύξηση του ποσοστού των γυναικών που ακολουθούν ερευνητική καριέρα·

15. πιστεύει ότι το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές ενδιαφέρονται λιγότερο να ακολουθήσουν σπουδές στους κλάδους των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας συνδέεται στενά με την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του ακαδημαϊκού χώρου· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση πλαισίων συνεργασίας μεταξύ αυτών των δύο τομέων·

16. απευθύνει έκκληση για ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αναπτυχθεί μια συνεκτική προσέγγιση της προώθησης της συμμετοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη χρηματοδοτούμενη από την Κοινότητα έρευνα, με στόχο τη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ατόμων με ειδικές ανάγκες που επιλέγουν και ακολουθούν ερευνητική καριέρα·

17. πιστεύει ότι οι δημόσιες αρχές, οι ερευνητικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προωθούν μέτρα για την εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η διδασκαλία των επιστημών σε όλα τα επίπεδα· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ανθρωπίνων πόρων στην Ε&Α σε πολλά κράτη μέλη, η οποία μπορεί να οφείλεται στην μείωση του ενδιαφέροντος των νέων για επιστημονικές σπουδές και επιστημονική καριέρα· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δρομολόγηση πρωτοβουλιών για την εξοικείωση των μαθητών με την εργαστηριακή και την επιτόπια έρευνα· προτείνει, επίσης, την προώθηση ενεργητικών και διερευνητικών μεθόδων διδασκαλίας με τη χρήση παρατήρησης και τη διεξαγωγή πειραμάτων, τη δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγών καθηγητών-ερευνητών, και την υποστήριξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· θεωρεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις να δημιουργήσουν ένα χάσμα μεταξύ των απλών πολιτών και της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας· θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη προώθησης και υποστήριξης του διαλόγου μεταξύ επιστημόνων και κοινωνίας γενικά και ότι, κατά συνέπεια, οι επιστήμονες πρέπει να κάνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους κατανοητά και διαθέσιμα σε όλους·

19. πιστεύει ότι οι κοινωνικές συνθήκες των ερευνητών πρέπει να βελτιωθούν με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους συντρόφους των ερευνητών και την παροχή υποστήριξης στην αναζήτηση παιδικών σταθμών ή σχολείων για τα παιδιά τους·

Η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου επιπέδου

20. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών με την έγκριση του χάρτη πορείας του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI)· πιστεύει όμως ότι πρέπει να συμπεριληφθούν οι νέες εγκαταστάσεις και υποδομές που αναπτύσσονται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη στις υποδομές που αναφέρονται στο ESFRI·

21. συνιστά να παρέχεται χρηματοδότηση για νέες, πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές μόνο αν δεν υπάρχουν εθνικές υποδομές ίσης αξίας που παρέχουν αντίστοιχες ευκαιρίες πρόσβασης για τους ερευνητές από άλλα κράτη μέλη·

22. τονίζει τον ρόλο και τη σημασία των οργανώσεων που πραγματοποιούν έρευνα (RPO) στο ερευνητικό τοπίο της Ευρώπης, παράλληλα με τα πανεπιστήμια και τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κάποια συνεργασία με τις εθνικές υπηρεσίες, τα πανεπιστήμια και τις οργανώσεις που πραγματοποιούν έρευνα στην Ευρώπη σε συνδυασμό με τις περιφερειακές αρχές, προτού καταλήξει σε συμφωνία για κοινή πολιτική και σχέδιο εφαρμογής·

23. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικό πλαίσιο για να διευκολύνει τη δημιουργία και τη λειτουργία μειζόνων κοινοτικών ερευνητικών οργανώσεων και υποδομών, και να εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής υφισταμένων ευρωπαϊκών θεσμών και συμφωνιών, όπως η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πυρηνικών Ερευνών (CERN), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ανάπτυξη της Σύντηξης (EFDA,) μολονότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι διακυβερνητικές συνθήκες που απαιτούνται συνήθως για τη λειτουργία τέτοιων οργανισμών·

24. υποδεικνύει ταυτόχρονα ότι οργανισμοί από χώρες με λιγότερο δυναμικούς τομείς έρευνας, αλλά πρόσφορο ερευνητικό δυναμικό, θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία ανάπτυξης πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών·

25. πιστεύει ότι για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη λειτουργία και η συνεχής βελτίωση, θα πρέπει οι διαδικασίες έγκρισης μεγάλων ερευνητικών υποδομών να καλύπτουν την Ε&Α, την τεχνολογία της πληροφορίας και την χρηματοδότηση της λειτουργίας τους·

26. αναγνωρίζει ότι το ΕΙΤ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών της ΕΈ·

27. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις οργανώσεις που πραγματοποιούν έρευνα (RPO), τα πανεπιστήμια και τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας να αναπτύξουν τα δυνατά τους σημεία αλλά και να ενώσουν τα μέσα τους για την οικοδόμηση του ΕΧΈ· ο στόχος είναι η επίτευξη παγκόσμιας πρωτοπορίας σε σημαντικούς επιστημονικούς τομείς·

Ενίσχυση των ερευνητικών ιδρυμάτων

28. αναγνωρίζει τη σημασία της περιφερειακής διάστασης του ΕΧΕ και θεωρεί ότι η ανάπτυξη περιφερειακών "συσπειρώσεων" είναι ένα σημαντικό μέσο για την απόκτηση κρίσιμης μάζας πόρων, την ενοποίηση πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας και τη δημιουργία κέντρων αριστείας· πιστεύει ότι τα προγράμματα "Ερευνητικό δυναμικό" και "Περιφέρειες της Γνώσης" και τα Διαρθρωτικά Ταμεία που προάγουν το ερευνητικό και καινοτόμο δυναμικό των περιφερειών, πρέπει να θεωρηθούν ως ζωτική συνεισφορά στους στόχους ΠΠ7·

29. τονίζει τη σημασία των εθνικών και περιφερειακών σημείων επαφής για την ενίσχυση του αντίκτυπου των προγραμμάτων-πλαίσιο και απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη συνεργασία εκ μέρους τους·

30. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό φόρουμ με εθνική εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εθνικά συμβούλια έρευνας και θα έχει ως αποστολή τον προσδιορισμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη μειζόνων πανευρωπαϊκών ερευνητικών πρωτοβουλιών, καθώς και ένα κοινό σύστημα επιστημονικής και τεχνικής επισκόπησης, ούτως ώστε να εκμεταλλευθεί καλύτερα τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων· πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η θέσπιση στην ΕΕ αξιόπιστου συστήματος επικύρωσης των γνώσεων και των μεθόδων ανάλυσης, ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και η δικτύωση των κέντρων αριστείας·

31. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα δίκτυα αριστείας και οι ηλεκτρονικές ερευνητικές κοινότητες θα είναι απολύτως συμπληρωματικά, καθορίζοντας με ακρίβεια τους στόχους, τους κανόνες λειτουργίας τους και το καθεστώς χρηματοδότησης·

32. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να υποστηρίξει την Ε&Α σε κοινοτικό επίπεδο με τη συνεπέστερη χρήση των δημοσίων μέσων και πόρων·

33. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία για Ευρωπαϊκό Χάρτη για την χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, που υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 21 και 22 Ιουνίου 2007, με την προϋπόθεση ότι θα οδηγήσει σε μια χρήσιμη δέσμη κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις ανάγκες της ανάπτυξης και μεταφοράς επιστημονικής γνώσης·

34. εφιστά την προσοχή στον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως φορείς έρευνας· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε έργα Ε&Α σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με τον στόχο της διάθεσης τουλάχιστον του 15% του προϋπολογισμού του 7ου ΠΠ στις ΜΜΕ·

35. θεωρεί ότι η ισχυρή έρευνα πρέπει να συνδέεται στενά με την καινοτομία, συνεπώς πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πλήρως ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας·

Διάδοση των γνώσεων

36. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στις υποδομές, στη λειτουργικότητα και σε ηλεκτρονικές πρωτοβουλίες διασταυρούμενων παραπομπών κατέστησαν δυνατό να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στη διάδοση και τη χρήση επιστημονικών πληροφοριών και ότι η Δήλωση του Βερολίνου για την "ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση στον επιστημονικό και ανθρωπιστικό τομέα" αποτελεί παράδειγμα για τις δυνατότητες πειραματισμού με νέα μοντέλα που προσέφερε η χρήση του Διαδικτύου· υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού στην ελευθερία επιλογής και την πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών (ΔΠΙ), διασφαλίζοντας τη συνέχιση της αξιολόγησης της ποιότητας από ομότιμους κριτές και την ασφαλή προστασία του επιστημονικού έργου που αξιολογείται, και ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν μαζί μέσω πιλοτικών σχεδίων για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας εναλλακτικών μοντέλων, όπως η ανάπτυξη της ανοιχτής πρόσβασης·

37. συμφωνεί με την έννοια της "ανοιχτής καινοτομίας" που προωθεί η Επιτροπή σύμφωνα με την οποία ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας καθίστανται πλήρεις εταίροι και συμμερίζονται τη γνώση με την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί ένα ισορροπημένο και δίκαιο σύστημα μεταξύ της ανοιχτής πρόσβασης στα επιστημονικά αποτελέσματα και της χρήσης των αποτελεσμάτων αυτών από τον ιδιωτικό τομέα (δίκαιος διαμοιρασμός της γνώσης)· πιστεύει ότι ο κανόνας ενός θεμιτού και δίκαιου οικονομικού αντιτίμου για τη χρήση της δημόσιας γνώσης από τη βιομηχανία θα πρέπει να αναγνωριστεί επισήμως·

38. πιστεύει ακράδαντα ότι η νομική αβεβαιότητα και το υψηλό κόστος που επικρατούν επί του παρόντος στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας συμβάλλουν στον κατακερματισμό των ερευνητικών προσπαθειών στην Ευρώπη· προτρέπει, συνεπώς, την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση αντίκτυπου των διαφόρων νομικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στη μεταφορά της γνώσης στο εσωτερικό του ΕΧΕ· σημειώνει ότι οι ορθά καταχωρημένες εφευρέσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή γνώσης και ότι η νομοθεσία για την προστασία των ΔΠΙ, περιλαμβανομένου του δικαίου ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στον διαμοιρασμό της γνώσης· τονίζει τη ζωτική σημασία της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ενός υψηλής ποιότητας, προσιτού και φιλικού προς την καινοτομία δικαστικού συστήματος σε πλαίσιο σεβασμού των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· επισημαίνει την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση του συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη (COM(2007)0165)· επισημαίνει ότι το προκύπτον νομικό πλαίσιο θα παράσχει περαιτέρω κίνητρα για την εμπλοκή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην έρευνα και θα ενισχύσει τη θέση των καινοτόμων εταιριών της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο·

39. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό φόρουμ μέσω του οποίου θα συντονίζονται οι ευρωπαϊκές και εθνικές διαδικασίες συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση για την επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογία·

40. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο του ΕΧΕ πρέπει να διερευνηθούν οι ικανότητες των Κοινών Κέντρων Ερευνών (ΚΚΕρ) ως υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη και ουδέτερη επιστημονική και τεχνική δομή που προσφέρει κοινή τεχνογνωσία στα όργανα της ΕΕ και υποστηρίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε βασικά ζητήματα (π.χ. ποιότητα διαβίωσης, ασφάλεια των τροφίμων, περιβάλλον, προστασία των καταναλωτών)·

41. πιστεύει ότι, με ανανεωμένη αποστολή που θα υποστηρίζει και ενθαρρύνει τις δραστηριότητές του και θα εστιάζεται στη βελτιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από τις δομές του, το ΚΚΕρ θα μπορούσε επίσης να προωθήσει αυθεντικά ευρωπαϊκές ευκαιρίες στον τομέα της επιμόρφωσης και κινητικότητας των νέων ερευνητών·

Βελτιστοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και προτεραιοτήτων

42. κρίνει σκόπιμο να εφαρμοστεί η αρχή του αμοιβαίου ανοίγματος των εθνικών προγραμμάτων σε συμμετέχοντες από άλλα κράτη μέλη, επειδή αυτό θα αποτελούσε βήμα προόδου προς την ανταλλαγή πληροφοριών επί υφισταμένων εθνικών προγραμμάτων και θα ενεθάρρυνε την αξιολόγηση των εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων από διεθνείς ειδικές ομάδες·

43. επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη -ιδίως εκείνα με λιγότερο ανεπτυγμένες δομές για Ε&Α- υποφέρουν από το φαινόμενο της φυγής των εγκεφάλων εντός της ΕΕ· ζητεί τη λήψη μέτρων για την πρόληψη του φαινομένου αυτού καθιστώντας τις εθνικές πολιτικές για την έρευνα συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές, προκειμένου ιδιαίτερα να προωθηθεί ο συντονισμός των πόρων και να αποφευχθεί η επικάλυψη και διασπορά τους·

44. πιστεύει ότι αξίζει να διερευνηθούν οι δυνατότητες του μηχανισμού "μεταβλητής γεωμετρίας", ως τρόπου κατάλληλου για την ανάπτυξη ικανοποιητικής ευελιξίας κατά την υλοποίηση θεματικών προγραμμάτων·

45. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συμπληρωματικότητας μεταξύ της κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης για την έρευνα·

46. πιστεύει ότι το άνοιγμα των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και της χρηματοδότησής τους σε όλους τους ερευνητές των κρατών μελών πρέπει να αρχίσει κυρίως στον τομέα της θεμελιώδους έρευνας, ή της αποκαλούμενης έρευνας αιχμής·

47. διαπιστώνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς την έρευνα πλαίσιο και να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του ΕΧΕ· πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως το ΠΠ7, αλλά ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και μέσω προγραμμάτων κοινής συναίνεσης που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· πιστεύει, συγκεκριμένα, ότι το δυναμικό Ε&Α των "επιστημονικά αδύναμων" περιφερειών πρέπει να ενισχυθεί επειγόντως μέσω της συνδυασμένης χρήσης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το ΠΠ7, καθώς και μέσω εθνικών και περιφερειακών επενδύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, οι τοπικές ανάγκες για έρευνα επικεντρωμένη στην κοινωνία·

48. επισημαίνει ότι οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς σοβαρή αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις ερευνητικές δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την ενίσχυση των κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να επενδύσει και να συμμετάσχει στην έρευνα· υποστηρίζει την άποψη ότι είναι αναγκαίο να κατακτήσει η Ευρώπη ηγετική θέση στις αγορές εντάσεως τεχνολογίας, στηριζόμενη σε σθεναρά πρότυπα όσον αφορά την προστασία των ΔΠΙ και θεωρεί ότι για το σκοπό αυτό είναι σημαντική η επέκταση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο εύρυθμα λειτουργουσών αγορών·

49. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη χρηματοδότηση εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων που καθορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική ανταλλαγή ορθών πρακτικών καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών· διαπιστώνει ότι τα παραδείγματα καλής πρακτικής που αποδεικνύονται αποτελεσματικά σε μια περιοχή δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται χωρίς τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή· επισημαίνει συνεπώς τον ειδικό χαρακτήρα της αξιολόγησης σε περιφερειακό επίπεδο που θα βασίζεται σε δείκτες που είναι βιώσιμοι, διαφανείς και αποδεκτοί από όλους·

50. τονίζει τη σημασία κινητοποίησης του ερευνητικού δυναμικού όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών ως μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής έρευνας·

51. πιστεύει ότι πρέπει να αναληφθούν προσπάθειες προς εκσυγχρονισμό των μορφών και μέσων συνεργασίας και προς προσαρμογή τους στους στόχους του ΕΧΕ· συνιστά την περαιτέρω εξέλιξη πρωτοβουλιών όπως η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας (COST) και το πανευρωπαϊκό δίκτυο για προσανατολισμένη στην αγορά βιομηχανική Ε&Α (EUREKA)·

52. αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα δίκτυα αριστείας στη δημιουργία του ΕΧΕ μέσω της διαρκούς ολοκλήρωσης, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον κατακερματισμό των ερευνητικών προσπαθειών, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει επιτυχημένα δίκτυα έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

53. τονίζει ότι η στοχοθετημένη συνεργασία έρευνας και ανάπτυξης θα μπορούσε να προωθήσει σημαντικές δυνατότητες παγκόσμιας κλίμακας για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνει η ΕΕ· προτρέπει συνεπώς να συνδεθούν τα εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά συστήματα με δίκτυα της Ευρώπης και πέραν των συνόρων της, ενώ, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων και προτεραιοτήτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το ΕΙΚΤ· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα των διαστημικών και περιφερειακών επιστημών για την εδαφική συνεργασία λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το Δικτυακό Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας -πρόγραμμα 2013· πιστεύει ότι η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να αναπτύσσεται ως μέσο για την επίτευξη κρίσιμης μάζας και για την προετοιμασία της διεθνοποίησης· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα διασυνοριακά διοικητικά εμπόδια που παρακωλύουν τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων της γνώσης· συνιστά τη μέθοδο του ανοικτού συντονισμού για τη σύγκριση των βέλτιστων εθνικών πρακτικών στον τομέα αυτό·

54. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση της θέσπισης προτεραιοτήτων για στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση, και ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες και οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, θα ωφελούντο από τη μεγαλύτερη συμμετοχή οργανισμών του δημοσίου, όπως πανεπιστήμια, οργανώσεις που πραγματοποιούν έρευνα και ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές· τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και να προωθηθεί η καινοτομία στην Ευρώπη· αναφέρεται, στο πλαίσιο αυτό, στο συνδυασμό της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Ατζέντας και των στόχων της Λισσαβόνας που έχουν υιοθετηθεί στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής, που αποτελούν αμφότερα προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας· τονίζει την ανάγκη να συνδυαστεί η κατιούσα προσέγγιση του ΕΧΕ με την ανιούσα προσέγγιση της περιφερειακής πολιτικής· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες και το πρόγραμμα ERA-NET·

55. πιστεύει ότι η διερεύνηση των προοπτικών και οι στρατηγικές ατζέντες που έχει εκπονήσει η ερευνητική κοινότητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων εργασίας και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το ΠΠ7·

Άνοιγμα στον κόσμο: διεθνής συνεργασία στην Ε&T

56. θεωρεί ότι η συνεργασία στους τομείς Ε&Α μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και, ως εκ τούτου, πιστεύει ότι είναι σημαντική η ευθυγράμμιση των πολιτικών επιστημονικής συνεργασίας της ΕΕ με την εξωτερική πολιτική και τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

57. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ερευνητική συνεργασία προς ενίσχυση του διαλόγου, της ειρήνης, της ασφάλειας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει επιπλέον στην ΕΕ να αντιμετωπίσει και σχετικά ζητήματα, όπως η περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη, η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή·

58. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, να υλοποιήσει και να υποστηρίξει μέτρα για τη βελτίωση του επιπέδου συμμετοχής επιστημόνων από αναπτυσσόμενες χώρες σε διεθνή, συλλογικά σχέδια στους τομείς της επιστήμης και της Ε&Α και για την προώθηση της πρόσβασης στην υφιστάμενη πνευματική ιδιοκτησία σε παγκόσμια κλίμακα· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ η προσέλκυση των ερευνητών και από τρίτες χώρες, ιδίως από τις χώρες ευρωπαϊκής γειτονίας, μεταξύ άλλων μέσω της ταχύτερης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας του Συμβουλίου 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας(4) λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ερευνητών· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία συστήματος μπλε κάρτας, που θα μπορούσε να έχει μεγάλη αξία για τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας που δεν καλύπτει η οδηγία·

59. εκφράζει την επιθυμία, στο πλαίσιο του ανοίγματός του στον κόσμο, να παράσχει ο ΕΧΕ προνομιακή θέση στις εξόχως απόμακρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και ο πλούτος που παρέχουν οι εν λόγω ευρωπαϊκές ή συνδεδεμένες περιοχές με την ενσωμάτωσή τους στις δράσεις επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με συνεκτικό τρόπο στο πλαίσιο των "δικτύων αριστείας"·

60. πιστεύει ότι οι γειτονικές χώρες και οι χώρες που είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τις γεωπολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως οι χώρες της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στον ΕΧΕ μέσω της περαιτέρω προώθησης συμφωνιών επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας· πιστεύει ότι οι χώρες που είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τις γεωπολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως οι χώρες της Μεσογείου, πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν σε έναν "ευρύτερο ΕΧΕ" ο οποίος μπορεί προοδευτικά να επεκτείνει τις δομές συντονισμού του, τις αρχές διαμοιρασμού της γνώσης και την κινητικότητα των ερευνητών πέρα από τα αυστηρά όρια της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών της·

61. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 412 της, 30.12.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 54 της 22.2.2007, σελ. 91.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0212.

(4)

ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σελ. 15


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έρευνα, κοινωνία και οικονομική ανάπτυξη

Ο ρόλος της επιστήμης και τεχνολογίας στην κοινωνία έχει επηρεαστεί έντονα από τη θεωρία ότι η Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) είναι κυρίως μέσο οικονομικού ανταγωνισμού: η έρευνα αξίζει μόνον εάν μπορεί να προωθήσει την καινοτομία. Η ανάλυση αυτή οδηγεί στην εύνοια της εφαρμοσμένης αντί της βασικής έρευνας, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών αντί της ανακάλυψης νέων επιστημονικών θεωριών, της βραχυπρόθεσμης προοπτικής αντί της μακροπρόθεσμης δέσμευσης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην οικονομική αξία της Ε&Α, ενώ δόθηκε όλο και περισσότερη προσοχή σε μέσα για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ). Τα τελευταία έτη, πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το σύστημα των ΔΠΙ: διευρύνθηκαν οι τομείς της προστατευμένης γνώσης και δόθηκαν ευρύτερα δικαιώματα στους κατόχους των ΔΠΙ. Διευρύνθηκαν τα θέματα που μπορούν να προστατευτούν με ΔΠΙ και συμπεριέλαβαν το λογισμικό και βάσεις δεδομένων (τις αναφερόμενες στη γενετική και γεωφυσική), ακόμη και τη βασική επιστήμη (όπως τα μαθηματικά και η βιολογία)(1).

Υπάρχουν όμως επί του θέματος δύο διιστάμενες απόψεις. Αφενός, τα για να εγγυηθούμε κίνητρα προς τους εφευρέτες: εάν δεν προστατευθεί η οικονομική απόδοση του δικαιούχου, υπάρχει κίνδυνος επιβράδυνσης της καινοτομίας. Αφετέρου, η διεύρυνση των ΔΠΙ μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητους φραγμούς στη διάδοση της γνώσης, δηλαδή ακριβώς στο βασικό συστατικό της καινοτομίας. Η υπερβολική διεύρυνση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα μπορούσε να παραμορφώσει τους πόρους που αφιερώνονται στην τεχνική καινοτομία, και οι επενδύσεις θα κατευθυνόντουσαν προς τομείς με μεγαλύτερη ιδιωτική απόδοση και όχι προς τομείς με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο(2).

Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη βασική αποστολή της επιστημονικής έρευνας: στη δημιουργία νέας γνώσης(3). Πρέπει να επανεξεταστεί η διαδεδομένη προκατάληψη για τη γραμμική σχέση μεταξύ της Ε&Α και της καινοτομίας. Υπάρχουν πράγματι αλληλεξαρτήσεις, αλλά είναι πιο πολύπλοκες και ενδεχομένως αφορούν τομείς εκτός του βασιλείου της επιστήμης. Επομένως, πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση της έρευνας ως "πανάκειας" προς επίλυση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να φανταστούμε την πιθανότητα να αφεθεί αποκλειστικά η Ε&Α στα χέρια επιστημόνων που θα εργάζονται απομονωμένοι από την κοινωνία. Παρότι δεν αφορά αμέσως απτά και άμεσα οικονομικά μερίσματα, η Ε&Α αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη δημιουργία της κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη.

Υπάρχουν πειστικές ενδείξεις ότι οι έρευνες που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο παράγουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη. Όμως, τα οφέλη αυτά είναι συχνά αδύναμα, ετερογενή, δύσκολο να μετρηθούν και χαρακτηριστούν και, κυρίως, έμμεσα. Η δημόσια έρευνα πρέπει να θεωρείται μάλλον ως πηγή νέων ιδεών, μεθόδων και, κυρίως, ως μέσο για την εκπαίδευση των ανθρώπων να λύνουν πολύπλοκα προβλήματα.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν απλά μοντέλα για την περιγραφή της φύσης των ωφελειών που απορρέουν από τη χρηματοδοτούμενη από το δημόσιο έρευνα, και είναι ακόμη δυσκολότερος ο προσδιορισμός του μεγέθους των πόρων και των τομέων στους οποίους πρέπει να επενδυθούν, επειδή υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών και τομέων. Η υπάρχουσα γραμματεία καταδεικνύει ότι η χρηματοδότηση της έρευνας, όπως πολλοί άλλοι χρηματοδοτούμενοι από το δημόσιο τομείς (όπως η ασφάλεια και άμυνα), δεν είναι εύκολο να αιτιολογηθεί μόνο βάσει "καταμετρήσιμων οικονομικών ωφελειών".

Η ανάγκη διακυβέρνησης όσον αφορά την έρευνα

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θέσπισαν τη φιλόδοξη ατζέντα της Λισαβόνας, η οποία τονίζει πόσο ζωτική είναι η μετάβαση προς την οικονομία της γνώσης για την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής.

Τέτοιες φιλοδοξίες και όραμα για το μέλλον είναι ζωτικά εάν θέλουμε η πολιτική στην Ευρώπη να αντικατοπτρίζει τις βασικές ανησυχίες της κοινωνίας. Όμως, ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ε&Α στη διαδικασία αυτή θα περιοριστεί εάν δεν αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά ορισμένοι βασικοί παράγοντες που εμποδίζουν σήμερα την Ευρώπη από του να επιτύχει το πλήρες δυναμικό της στον τομέα της Ε&T.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η καινοτόμος απόδοση της Ευρώπης, και συνεπώς το δυναμικό ανάπτυξής της, εξαρτάται από την εξέλιξη ενός ‘ισορροπημένου συστήματος’ παραγωγής και διάδοσης της γνώσης. Ο ρόλος της Επιτροπής και των κρατών μελών συνίσταται επομένως στην επένδυση σε ανθρώπινα κεφάλαια, στην ένταση σχέσεων και στη βελτιστοποίηση της ροής της γνώσης. Η Ευρώπη πρέπει να ψάξει εναλλακτικά κριτήρια για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέσων πολιτικής, ιδίως εξετάζοντας τις καταλυτικές επιπτώσεις της υποστήριξης του δημοσίου, που αναφέρεται και ως "προσθετικότητα του τρόπου συμπεριφοράς"(4).

Ένας παράγων που συμβάλλει στην αδυναμία της Ευρώπης στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας είναι η έλλειψη επαρκών επενδύσεων στην Ε&Α(5). Εάν θέλει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις σκληρές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις των αρχών του 21ου αιώνα, θα πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την έρευνα.

Τα βήματα που έγιναν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2000 αποτελούσαν αντίδραση προς αυτές τις ανησυχίες για τις λιγοστές επενδύσεις της Ευρώπης στην οικονομία της γνώσης, και ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά τη διάσκεψη κορυφής της Βαρκελώνης το 2002, όταν η ΕΕ έθεσε ως στόχο την επίτευξη έως το 2010 ποσοστού έντασης της Ε&Α 3%. Όμως, η αύξηση των δαπανών της στην Ε&Α από το 2000 δεν αρκεί για την επίτευξη αυτού του στόχου(6).

Μεγάλο μέρος του χάσματος στις δαπάνες σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της αφορά την Ε&Α που χρηματοδοτεί η βιομηχανία. Οι αδυναμίες της αγοράς εμποδίζουν τις ερευνητικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στο κοινωνικά βέλτιστο επίπεδο. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο: τόσο με την παροχή κινήτρων και όρων που ενθαρρύνουν την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α, όσο και παρεμβαίνοντας υπέρ της Ε&Α στις περιπτώσεις που δεν το πράττουν οι επιχειρήσεις.

Πάνω απόλα όμως, είναι καθήκον των κυβερνήσεων η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη δημιουργία νέας γνώσης και τη διάθεσή της σε ολόκληρη την κοινωνία. Πράγματι, η γνώση και η καινοτομία έχουν τα χαρακτηριστικά του ‘δημοσίου αγαθού’, ήτοι ενός πράγματος που πρέπει να είναι προσβάσιμο από όλα τα μέλη μιας κοινωνίας(7).

"Η ανάγκη δημόσιας υποστήριξης της έρευνας απορρέει επίσης από τη φύση του συστήματος της καινοτομίας, και από τη σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και δίκτυα προς εξασφάλιση της απορρόφησης της γνώσης. Η διαδικασία παραγωγής γνώσης είναι πολύ πιο πολύπλοκη απότι αφήνει να εννοηθεί το γραμμικό μοντέλο. Υπάρχουν πολλές αναδράσεις μεταξύ των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας καινοτομίας, που είναι καλύτερο να θεωρούνται ως ένα σύστημα, στο οποίο οι θεσμικές σχέσεις και οι ‘ροές γνώσης’ μεταξύ των διαφόρων παραγόντων είναι ζωτικές."(8)

"Δεδομένων των περιορισμένων πόρων για Ε&Α έχει καταστεί ακόμη σημαντικότερη η εξασφάλιση ότι τα λιγοστά κονδύλια δαπανώνται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Όμως οι ήδη αρνητικές επιπτώσεις των σχετικά χαμηλών επενδύσεων της Ευρώπης στην έρευνα (…) επιτείνονται από διάφορες διαρθρωτικές αδυναμίες που είναι εγγενείς στο ευρωπαϊκό σύστημα Ε&Α. Αυτές οι συστημικές αδυναμίες καθιστούν την Ευρώπη λιγότερο ελκυστική για τους επενδυτές και ερευνητές και προκαλούν περιττό κατακερματισμό των ερευνητικών προσπαθειών.

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται το θέμα της διακυβέρνησης της έρευνας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, τίθεται το ερώτημα του τρόπου για την καλύτερη κατανομή των πολιτικών αρμοδιοτήτων και πόρων στα διάφορα οργανωτικά επίπεδα της δημόσιας εξουσίας - τοπικό/περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό."(9).

Η συμβολή του ΕΧΕ

Εντείνεται στην ΕΕ η συνειδητοποίηση της ανάγκης για καλύτερη οργάνωση των πολλών επιπέδων των συστημάτων διακυβέρνησης της έρευνας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα των πολιτικών, περιορισμός της διάσπασης της χρηματοδότησης και αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις εντεινόμενης περιφερειοποίησης. Η επιτυχία περιοχών όπως η Silicon Valley και το Καίμπριτζ έπεισε τις κυβερνήσεις για την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων τέτοιων πυρήνων καινοτόμου γνώσης.

"Από την άλλη πλευρά, παρατηρήθηκε σημαντική ανάπτυξη του μεγέθους και του εύρους της κοινοτικής παρέμβασης, Από το ΠΠ1 του 1984, η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα έχει επεκταθεί από απόψεως φιλοδοξιών και προϋπολογισμού. … Εξακολουθούν όμως να εφαρμόζονται … σε μεγάλο βαθμό εκ παραλλήλου οι πολιτικές για την έρευνα και την καινοτομία (σε εθνικό, κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο) προκαλώντας ελλιπή ολοκλήρωση και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων αυτών επιπέδων: αυτό που μερικοί αποκάλεσαν "κενό διακυβέρνησης"."(10)

Σε αντίθεση προς τις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία, η ευρωπαϊκή έρευνα εξακολουθεί να αποτελεί ένα παζλ εθνικών δημόσιων συστημάτων. Οι εθνικές δραστηριότητες, βάσει 27 διαφορετικών νομοθετικών, ρυθμιστικών και οικονομικών δομών, εξακολουθούν να αναλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα μεταξύ τους(11) (12).

Η ΕΕ βοηθά ήδη για την αντιστάθμιση της χρηματοδότησης της διεθνικής συλλογικής έρευνας στα πλαίσια του ΠΠ. Όμως, η οικονομική στήριξη που μπορεί να προσφέρει σήμερα η ΕΕ είναι περιορισμένη. Οι κοινοτικές προσπάθειες συνιστούν μια 28η ερευνητική πολιτική, με προϋπολογισμό που φτάνει στο 6% μόνο της δημόσιας χρηματοδότησης και δεν έχει το αναγκαίο μέγεθος ώστε να επιτύχει την πραγματική ολοκλήρωση των εθνικών πολιτικών.

Η πρωτοβουλία για τον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο (ΕΧΕ) δρομολογήθηκε το Μάρτιο του 2000 προς αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, αλλά, παρά την επιτευχθείσα αυτά τα έτη πρόοδο, χρειάστηκε να επιτευχθεί μεγαλύτερος συντονισμός και συνεργασία στην Ευρώπη.

"Χρειάστηκε να θεσπιστούν περισσότερες διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων (δημοσίων αρχών, εταιριών, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων) σε όλα τα επίπεδα πολιτικής (περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό, διακυβερνητικό) του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος."(13)

Από την άλλη πλευρά, έχει εξελιχθεί σημαντικά η κατάσταση από το 2000 και μετά:

- η παγκοσμιοποίηση έχει επιταχυνθεί και η γνώση αποτελεί βασικό συστατικό της νέας αυτής παγκόσμιας δυναμικής. Αυξανόμενο μερίδιο της παγκόσμιας Ε&Α θα βρίσκεται εκτός Ευρώπης(14) και, με βάση τις σημερινές τάσεις, το μερίδιο της Ευρώπης στην έρευνα θα εκπροσωπεί κάποτε λιγότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής γνώσης·

- έχουν ενταθεί διάφορες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις – μεγαλύτερες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, αλλαγή του κλίματος, γήρανση και κίνδυνοι μεταδοτικών ασθενειών – και επικρατεί συναίνεση ότι χρειάζονται ενισχυμένες κοινές δράσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας·

- η εικόνα της ευρωπαϊκής έρευνας έχει εξελιχθεί με τη δρομολόγηση του 7ου ΠΠ, περιλαμβάνοντας νέα μέτρα όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Έρευνα, αλλά και με διάφορα ειδικά μέτρα του ΕΧΕ, καθώς και με τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία της επιστημονικής κουλτούρας που προέκυψε από τη διεύρυνση της ΕΕ(15).

Η ΕΕ έχει μεγάλη παράδοση αριστείας στην Ε&Α, η οποία όμως είναι συχνά διάσπαρτη στην Ευρώπη, με το 80% της δημόσιας έρευνας να διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, κυρίως στα πλαίσια εθνικών ή περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων. Αυτό συχνότατα σημαίνει ότι δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως το δυναμικό της κοινοτικής έρευνας.

Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής τονίζει τα εξής διατομεακής φύσης ζωτικά θέματα του ΕΧΕ:

- τη δημιουργία μιας ‘εσωτερικής αγοράς’ για την έρευνα - ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης, των ερευνητών και της τεχνολογίας - με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, την τόνωση της καινοτομίας και την επίτευξη καλύτερης κατανομής των πόρων·

- την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής με βαθιές ρίζες στην ευρωπαϊκή κοινωνία που πρέπει να υποστηρίζει τις προόδους σε τομείς μεγάλου δημοσίου συμφέροντος, όπως η υγεία, η ενέργεια και η μεταβολή του κλίματος·

- την ανάγκη αναδιάρθρωσης της έρευνας στην Ευρώπη προς επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του ανταγωνισμού και της συνεργασίας και προς ανάπτυξη αριστείας παγκοσμίου επιπέδου·

- η ευρωπαϊκή έρευνα πρέπει να εκμεταλλευθεί πλήρως την ποικιλομορφία της Ευρώπης, η οποία πλουτίστηκε με τις πρόσφατες διευρύνσεις της ΕΕ.

Τα θέματα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο μιας θεσμικής και δημόσιας συζήτησης με στόχο την ετοιμασία πρωτοβουλιών για το 2008, καθώς πλησιάζουμε την αναθεώρηση του πρώτου τριετούς κύκλου της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας και τη δρομολόγηση του δεύτερου κύκλου.

Ενώ οι αρχικοί στόχοι του ΕΧΕ παραμένουν ισχυροί σήμερα, χρειάζεται δυναμικότερη προσέγγιση(16). "Αυτό απαιτεί να καταστούν βασικές προτεραιότητες η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και επίπτωσης αντί να αυξάνονται αποσπασματικά και λίγο-λίγο. Πρέπει να αναληφθεί δράση εκεί που θα είναι αποτελεσματικότερη: αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανακατανείμουμε τις αρμοδιότητες και να υπερβούμε την ισχύουσα δομή του ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας…."(17)

"Αυτή η "Νέα Συμφωνία’ πρέπει να περιλάβει πιο φιλόδοξη προσέγγιση της υλοποίησης του ΕΧΕ…. Σε αντίθεση προς την αρχική πρωτοβουλία, δεν προάγει απλώς τη θέσπιση διασυνδέσεων μεταξύ υφισταμένων παραγόντων της ευρωπαϊκής Ε&T, καθένας με το δικό του σημερινό ρόλο και ευθύνες…. Πρέπει, πάνω απ’ όλα, να διατηρήσουμε το πνεύμα μας ανοιχτό όσον αφορά την έκβαση αυτής της συζήτησης και έρευνας. Θα σημάνει ίσως μια επέκταση των εθνικών ή περιφερειακών δραστηριοτήτων σε μερικούς τομείς ή θα οδηγήσει στην αύξηση των κοινοτικών δράσεων σε άλλους. Μπορεί μάλιστα να καταλήξει στην ανάγκη θέσπισης νέων, κοινών ευρωπαϊκών θεσμών Ε&T"(18), με πρότυπο οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πυρηνικών Ερευνών (CERN) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), καλά παραδείγματα επιτυχίας.

Νέα Συμφωνία θα σημάνει την από κοινού ετοιμασία αυτών των αποφάσεων με βάση στέρεες αποδείξεις κοινής αποδοχής, και αντιμετωπίζοντας με γενναιότητα"(19) τις αλλαγές. Η ικανότητα της ΕΕ να το πράξει θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση της ευρωπαϊκής έρευνας.(20)

(1)

 The increased economic value of IPR´s has lead to a significant increment of patents: the number of requests at the European Patent Office increased from 70,000, in 1990, to 129,000 in 2000; the same happened in US were patents increased from 62,000, in 1980, to 90,000, in 1990, and 166,000 on 2001. Also the relative controversies for patents and copyrights increased, at least in the United States.

(2)

In the Ocse meeting of January 2004, was stated that the IPR’s system should not reduce access to new knowledge. Governments were asked to adopt appropriate measures to guarantee that scientific data from public financed research were made available to everyone.

(3)

"...universities and the endowed research institutes must furnish both the new scientific knowledge and the trained research workers. These institutions are uniquely qualified by tradition and by their special characteristics to carry on basic research. They are charged with the responsibility of conserving the knowledge accumulated by the past, imparting that knowledge to students, and contributing new knowledge of all kinds. It is chiefly in these institutions that scientists may work in an atmosphere which is relatively free from the adverse pressure of convention, prejudice, or commercial necessity. At their best they provide the scientific worker with a strong sense of solidarity and security, as well as a substantial degree of personal intellectual freedom. All of these factors are of great importance in the development of new knowledge, since much of new knowledge is certain to arouse opposition because of its tendency to challenge current beliefs or practice. Industry is generally inhibited by preconceived goals, by its own clearly defined standards, and by the constant pressure of commercial necessity. Satisfactory progress in basic science seldom occurs under conditions prevailing in the normal industrial laboratory..." (Vannevar Bush, The Endless Frontier, 1945).

(4)

Muldur, U., Corvers, F., Delanghe, H., Dratwa, J., Heimberger, D., Sloan, B., Vanslembrouck, S., "A new Deal for an Effective European Research Policy - The Design and Impacts of the 7th Framework Programme", 2006.

(5)

The United States and Japan not only invest more of their GDP in R&D than the EU (2.67% and 3.20% respectively in 2003 compared with 1.90% for the EU), but have also increased their R&D intensity since the mid-1990s, leaving Europe seriously lagging behind.

(6)

Between 2000 and 2003 the average annual growth of EU-25 R&D intensity was just 0.7%, a trend which, if continued, would lead to an intensity of only about 2.2 % in 2010.

(7)

Muldur, U., Corvers, F., Delanghe, H., Dratwa, J., Heimberger, D., Sloan, B., Vanslembrouck, S., "A new Deal for an Effective European Research Policy - The Design and Impacts of the 7th Framework Programme", 2006.

(8)

idem, σ. 48.

(9)

idem, σ. 51.

(10)

Muldur, U., Corvers, F., Delanghe, H., Dratwa, J., Heimberger, D., Sloan, B., Vanslembrouck, S., "A new Deal for an Effective European Research Policy - The Design and Impacts of the 7th Framework Programme", 2006.

(11)

The example of basic research illustrates these issues. Its funding is dispersed across the Union, and consequently, many projects lack the necessary critical mass. The amount spent by Johns Hopkins University on basic research exceeds the individual efforts of 18 EU MS’s, and is greater than the combined efforts of the 10 new MS’s.

(12)

Muldur, U., Corvers, F., Delanghe, H., Dratwa, J., Heimberger, D., Sloan, B., Vanslembrouck, S., "A new Deal for an Effective European Research Policy - The Design and Impacts of the 7th Framework Programme", 2006.

(13)

idem, σ. 263.

(14)

China and India have emerged as global S&T actors. India increased its R&D spending threefold over the last decade, building on average economic growth of 8% since 2003. China is one of the world's largest spenders and it is expected to catch up with the EU by 2009 in terms of R&D intensity (since 2004, is producing 3 times more engineers than the US and has the same number of full time researchers as all EU MS’s together).

(15)

With the access of Romania and Bulgaria, the EU population has raised to around 490 million people, the world's third largest population area after China and India. The EU is the world's leading market in terms of demand for knowledge-intensive products. Studies have shown that demand for such products is a major driver of R&D location and investment decisions. The problem is, however, that a single EU market for S&T intensive products does not exist yet. Several barriers persist: different national legislation, different technical standards, specificities in local markets, etc.

(16)

Muldur, U., Corvers, F., Delanghe, H., Dratwa, J., Heimberger, D., Sloan, B., Vanslembrouck, S., "A new Deal for an Effective European Research Policy - The Design and Impacts of the 7th Framework Programme", 2006, σ. 263, 264.

(17)

Muldur, U., Corvers, F., Delanghe, H., Dratwa, J., Heimberger, D., Sloan, B., Vanslembrouck, S., "A new Deal for an Effective European Research Policy - The Design and Impacts of the 7th Framework Programme", 2006, σ. 264.

(18)

idem, σ. 266.

(19)

idem.

(20)

idem.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (29.11.2007)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας: νέες προοπτικές

(2007/2187(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bill Newton Dunn

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει θερμά την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο: "Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ): Νέες προοπτικές" (COM(2007)0161)· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία του ΕΧΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση·

2.  υπογραμμίζει ότι μια εσωτερική αγορά με εύρυθμη λειτουργία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή ανάπτυξη του ΕΧΕ και ιδιαίτερα, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών είναι ζωτικής σημασίας· εκφράζει τη λύπη του γιατί οι ερευνητές εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια που παρεμβάλλονται στην κινητικότητά τους εντός της ΕΕ· ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ελεύθερης ροής των ερευνητών, ιδίως με την άρση όλων των μεταβατικών περιορισμών που απομένουν σε σχέση με την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, καθώς και τη βελτίωση των ερευνητικών υποδομών· υποστηρίζει τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι η καθαρή εκροή επενδύσεων στον τομέα της Ε&Α προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εξακολουθεί να αυξάνεται· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πρόληψη της περαιτέρω φυγής ικανών ευρωπαίων ερευνητών· ζητεί τη λήψη των καταλλήλων μέτρων προκειμένου να παραμείνουν και να προσελκυσθούν εκ νέου οι ερευνητές στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας ιδίως ευρείες προοπτικές σταδιοδρομίας και ελκυστικές συνθήκες εργασίας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ η προσέλκυση των ερευνητών και από τρίτες χώρες, ιδίως από τις χώρες ευρωπαϊκής γειτονίας, μεταξύ άλλων και με την ταχύτερη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας του Συμβουλίου 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας(1) λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ερευνητών· υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία συστήματος μπλε κάρτας, που θα μπορούσε να έχει μεγάλη αξία για τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας που δεν καλύπτει η οδηγία·

5.  τονίζει τη ζωτική σημασία της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ενός υψηλής ποιότητας, προσιτού και φιλικού προς την καινοτομία δικαστικού συστήματος σε πλαίσιο σεβασμού των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· επισημαίνει την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση του συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη (COM(2007)0165)· επισημαίνει ότι το προκύπτον νομικό πλαίσιο θα παράσχει περαιτέρω κίνητρα για την εμπλοκή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην έρευνα και θα ενισχύσει τη θέση των καινοτόμων ευρωπαϊκών εταιριών σε διεθνές επίπεδο·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός νομικού πλαισίου σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία των επιστημονικών δημοσιεύσεων, που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην επιστημονική ενημέρωση ενώ συγχρόνως θα διασφαλίζει τον μείζονα ρόλο των επιχειρήσεων της ΕΕ στις επιστημονικές δημοσιεύσεις·

7.  εκφράζει τη λύπη του γιατί τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για Ε&Α δείχνουν ότι ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό μόλις 1.84% σε σχέση με το 2.68% των ΗΠΑ και το 3.18% της Ιαπωνίας και ότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από το 0.39% στη Ρουμανία και το 0.4% στην Κύπρο, στο 3.86% στη Σουηδία· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η άνοδος τόσο του μέσου όρου όσο και των δαπανών σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία που έχει να εστιασθούν καλύτερα οι διάφορες ερευνητικές και αναπτυξιακές προσπάθειες σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία δεδομένου ότι τούτο είναι σημαντικό για την επίτευξη της βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας που είναι και το ζητούμενο στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

8.  επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη -ιδίως εκείνα με λιγότερο ανεπτυγμένες δομές για Ε&Α- υποφέρουν από το φαινόμενο της φυγής των εγκεφάλων εντός της ΕΕ· ζητεί τη λήψη μέτρων για την πρόληψη του φαινομένου αυτού καθιστώντας τις εθνικές πολιτικές για την έρευνα συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές, προκειμένου ιδιαίτερα να προωθηθεί ο συντονισμός των πόρων και να αποφευχθεί η επικάλυψη και διασπορά τους·

9.  επισημαίνει ότι οι καταναλωτές αποτελούν μια από τις κινητήριες δυνάμεις της αγοράς που με την άσκηση της επιλογής μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για την καινοτομία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να τονωθεί η δημόσια συζήτηση σχετικά με τη σημασία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·

10. επισημαίνει ότι οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς σοβαρή αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις ερευνητικές δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την ενίσχυση των κινήτρων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύσουν και να συμμετάσχουν στην έρευνα· υποστηρίζει την άποψη ότι είναι αναγκαίο να κατακτήσει η Ευρώπη ηγετική θέση στις αγορές εντάσεως τεχνολογίας, στηριζόμενη σε σθεναρά πρότυπα όσον αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και θεωρεί ότι για το σκοπό αυτό είναι σημαντική η επέκταση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο εύρυθμα λειτουργουσών αγορών·

11. στο πλαίσιο τόνωσης της καινοτομίας, εφιστά την προσοχή στις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν οι δημόσιες προμήθειες στην ώθηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο του ΕΧΕ, οι ερευνητικοί οργανισμοί θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν να συνεργάζονται στενά με τις δημόσιες αρχές και να συμμετέχουν σε αναπτυξιακές συμβάσεις·

12. τονίζει τον ειδικό και σημαντικό ρόλο των ΜΜΕπ στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας με την ενεργό συμμετοχή και ανάπτυξη του ΕΧΕ· χαιρετίζει τα κίνητρα που παρέχει η Επιτροπή για την προσέλκυση ΜΜΕπ στη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας στην Ευρώπη·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργασθεί στενά με όλους τους ενδιαφερομένους προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερη συνοχή της έρευνας επί θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

37

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charlotte Cederschiöld, Corina Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, , Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, André Brie, Wolfgang Bulfon, Ieke van den Burg, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Roland Gewalt

(1)

ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σελ. 15


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (18.12.2007)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: Νέες προοπτικές

(2007/2187(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Miroslav Mikolášik

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει το ρόλο καθοριστικής σπουδαιότητας των περιφερειών στην ανάπτυξη και διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και όσον αφορά τη συμβολή τους στην εξάλειψη του κατακερματισμού στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα ερευνών·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι μια από τις σημαντικές καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι η αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ως μέσου για την επίτευξη των στόχων Ε&Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης· παραπέμπει στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης και στα μέτρα που εμπίπτουν στο εν λόγω πρόγραμμα, όπως είναι οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, το δίκτυο πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών και η πρωτοβουλία για τις Περιφέρειες της Γνώσης, και τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι εταιρικές σχέσεις του ιδιωτικού/δημόσιου τομέα με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης·

3. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να χαράξουν στρατηγικές για την ανάπτυξη υλικών και ανθρώπινων πόρων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, και συγκεκριμένα για τη βελτίωση και την εξασφάλιση ερευνητικών υποδομών, για την αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών χάρη σε μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη, για τοπικές πρωτοβουλίες που θα προσελκύουν ερευνητές, για την άρση των νομικών, διοικητικών και γλωσσικών φραγμών, τις ανταλλαγές προσωπικού και την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ατόμων και ιδίως των ερευνητριών και των νέων· υποστηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τους Ερευνητές και ο Κώδικας Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών καθώς και τις δραστηριότητες των περιφερειακών κέντρων κινητικότητας και υποδοχής των ερευνητών· προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ερευνητές, υιοθετώντας τα μέτρα που απαιτούνται για το συνδυασμό μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

4. επισημαίνει τη σπουδαιότητα των πανεπιστημίων και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και το θεμελιώδη ρόλο τους στην προώθηση της βασικής έρευνας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογιών, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει επίσης τη σπουδαιότητα των τοπικών φορέων κατά τη διάδοση της επιστημονικής κουλτούρας και την προώθηση του διαλόγου επιστήμης-κοινωνίας· τονίζει συνεπώς την ανάγκη να επενδύουν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές στους εν λόγω τομείς προκειμένου να ενισχυθούν τα εργαλεία της έρευνας και να βελτιωθούν οι υποδομές·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη περιφερειακών, ακαδημαϊκών και επιστημονικών ερευνητικών κέντρων, "συσπειρώσεων" έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και κέντρων αριστείας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη στενότερη πανευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ των κέντρων αυτών· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί επίμονα να δίδεται επίσης σπουδαιότητα σε μικρότερα σχέδια σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές και να ενθαρρύνεται μια αποκεντρωμένη διάρθρωση· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να βελτιώσουν την κοινοχρησία της γνώσης μεταξύ των εν λόγω κέντρων, ιδίως με την κινητικότητα των ερευνητών, και να αναπτύξουν εικονικά δίκτυα και ερευνητικές κοινότητες·

6.  εκφράζει την επιθυμία, στο πλαίσιο του ανοίγματός του στον κόσμο, να παράσχει ο ΕΧΕ προνομιακή θέση στις εξόχως απόμακρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και ο πλούτος που παρέχουν οι εν λόγω ευρωπαϊκές ή συνδεδεμένες περιοχές με την ενσωμάτωσή τους στις δράσεις επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με συνεκτικό τρόπο στο πλαίσιο των "δικτύων αριστείας"·

7.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη χρηματοδότηση εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων που καθορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική ανταλλαγή ορθών πρακτικών καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών· διαπιστώνει ότι τα παραδείγματα καλής πρακτικής που αποδεικνύονται αποτελεσματικά σε μια περιοχή δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται χωρίς τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή· επισημαίνει συνεπώς τον ειδικό χαρακτήρα της αξιολόγησης σε περιφερειακό επίπεδο που θα βασίζεται σε δείκτες που είναι βιώσιμοι, διαφανείς και αποδεκτοί από όλους·

8.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και να προωθηθεί η καινοτομία στην Ευρώπη· αναφέρεται, στο πλαίσιο αυτό, στο συνδυασμό της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Ατζέντας και των στόχων της Λισσαβόνας που έχουν υιοθετηθεί στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής, που αποτελούν αμφότερα προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας· τονίζει την ανάγκη να συνδυαστεί η κατιούσα προσέγγιση του ΕΧΕ με την ανιούσα προσέγγιση της περιφερειακής πολιτικής· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες και το πρόγραμμα ERA-NET ·

9.  τονίζει, επίσης, την ανάγκη να συντονιστούν, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα επίπεδα χρηματοδότησης που προβλέπονται για τα προγράμματα πλαίσια έρευνας και για τα διαρθρωτικά ταμεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές προτεραιότητες των περιφερειακών δικτύων για τις οποίες προορίζονται οι εν λόγω χρηματοδοτικοί πόροι·

10. τονίζει ότι η στοχοθετημένη συνεργασία έρευνας και ανάπτυξης θα μπορούσε να προωθήσει σημαντικές δυνατότητες παγκόσμιας κλίμακας για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνει η ΕΕ· προτρέπει συνεπώς να συνδεθούν τα εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά συστήματα με δίκτυα της Ευρώπης και πέραν των συνόρων της, ενώ, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων και προτεραιοτήτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα των διαστημικών και περιφερειακών επιστημών για την εδαφική συνεργασία λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το πρόγραμμα ESPON 2013· πιστεύει ότι η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να αναπτύσσεται ως μέσο για την επίτευξη κρίσιμης μάζας και για την προετοιμασία της διεθνοποίησης· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα διασυνοριακά διοικητικά εμπόδια που παρακωλύουν τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων της γνώσης· συνιστά τη μέθοδο του ανοικτού συντονισμού για τη σύγκριση των βέλτιστων εθνικών πρακτικών στον τομέα αυτό·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+: 45

–: 0

0: 0

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Vladimír Železný

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Grażyna Staniszewska, Iuliu Winkler,

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.12.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

43

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Άννυ Ποδηματά, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Edit Herczog, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Pierre Pribetich, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιανουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου