Procedură : 2007/2138(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0042/2008

Texte depuse :

A6-0042/2008

Dezbateri :

PV 22/04/2008 - 17
CRE 22/04/2008 - 17

Voturi :

PV 23/04/2008 - 4.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0171

RAPORT     
PDF 235kWORD 173k
21 februarie 2008
PE 398.480v03-00 A6-0042/2008

privind punerea în aplicare a programării celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare

(2007/2138(INI))

Comisia pentru dezvoltare

Raportoare: Marie-Arlette Carlotti

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind punerea în aplicare a programării celui de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare

(2007/2138(INI))

Parlamentul European,

–    având în vedere Acordului de parteneriat dintre statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000(1) , la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

–    având în vedere Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului(2), privind finanțarea asistenţei comunitare corespunzătoare Cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 şi în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE și cu alocarea de asistență financiară destinată țărilor și teritoriilor de peste mări cărora li se aplică dispoziţiile din partea a patra a Tratatului CE,

–    având în vedere Regulamentul (CE) nr. 617/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare în cadrul Acordului de parteneriat ACP-CE(3),

–    având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare şi avizul Comisiei pentru afaceri externe, precum şi cel al Comisiei pentru bugete (A6-0042/2008),

A.  întrucât punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare (FED) depinde de finalizarea procesului de ratificare (de către toate statele membre ale UE şi de către două treimi din ţările ACP), până la 30 noiembrie 2007, pentru a asigura intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2008 [articolul 93 alineatul (3) din Acordul de la Cotonou],

B.   întrucât „clauza de caducitate” a celui de-al zecelea FED nu mai permite utilizarea fondurilor rămase din cadrul precedentelor FED,

C.  având în vedere angajamentul Comisiei de a garanta că totalitatea fondurilor celui de-al nouălea FED vor fi angajate înainte de 31 decembrie 2007,

D.  întrucât FED rămâne, până în prezent, în afara bugetului UE, în pofida cererilor Parlamentului European pentru includerea sa în buget,

E.   întrucât lipsa unui control oficial din partea Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale asupra FED, ca urmare a neincluderii sale în bugetul UE, constituie un deficit de democraţie,

F.   având în vedere studiul realizat de Comisie în 64 de ţări din ACP privind implicarea actorilor fără caracter statal în programarea celui de-al zecelea FED, care arată că a existat, în toate cazurile, o activitate de informare, dar că nu a existat o autentică participare decât în jumătate din ţările studiate,

G.  având în vedere lansarea unui nou parteneriat strategic Africa-UE şi a unui plan de acţiune pentru perioada 2008-2010, bazate pe „principii precum unitatea Africii, interdependenţa dintre Africa şi Europa, aproprierea şi responsabilitatea comună, respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice şi a statului de drept, precum şi dreptul la dezvoltare”, în cadrul reuniunii la nivel înalt UE-Africa de la Lisabona (desfăşurată între 8 şi 9 decembrie 2007), şi adoptarea cu această ocazie a unei declaraţii comune a Parlamentului European şi a Parlamentului Panafrican în care se solicită întărirea rolului parlamentelor în cadrul noii strategii,

H.  având în vedere angajamentele politice asumate de UE şi de statele membre în legătură cu ajutorul pentru dezvoltare, în special cel destinat Africii, precum şi în legătură cu eficacitatea acestui ajutor,

I.    având în vedere angajamentul UE de a-şi spori ajutorul pentru comerţ până la nivelul maxim de 2.000.000.000 EUR pe an până în 2010 (1.000.000.000 aflat în sarcina Comisiei, 1.000.000.000 în sarcina statelor membre),

J.    având în vedere repartizarea orientativă a creditelor celui de-al zecelea FED, dintre care aproximativ 30% sunt alocate sprijinului bugetar general, 30% infrastructurii, 15% guvernării (inclusiv păcii şi securităţii), 8% agriculturii şi dezvoltării rurale, 8% sectoarelor sociale şi coeziunii sociale, restul fiind repartizat, în special, între dezvoltarea economică, sprijinul instituţional şi mediu,

K.  întrucât partea creditelor din cel de-al zecelea FED alocată sectoarelor sănătăţii şi învăţământului elementar a înregistrat o uşoară scădere comparativ cu cel de-al nouălea FED,

Importanţa şi obiectivele celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare

1.   subliniază importanţa provocării pe care o reprezintă punerea în aplicare a FED în perioada 2008-2013, în special din perspectiva angajamentelor politice asumate de UE şi statele membre cu privire la ajutorul pentru dezvoltare, actuala evoluţie către un parteneriat reînnoit între Europa şi Africa, precum şi cu privire la contribuţia Uniunii Europene la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) în 2015;

2.   subscrie pe deplin obiectivului principal al cooperării prevăzut la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 617/2007, şi anume „eradicarea sărăciei în ţările şi regiunile partenere, în contextul dezvoltării durabile şi, în special, îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului” (ODM); acordă o maximă importanţă faptului că aceste obiective prioritare se concretizează prin intermediul tuturor instrumentelor şi modalităţilor de punere în aplicare prevăzute de acest regulament şi regretă faptul că dispoziţiile privind documentele de strategie naţională şi documentele de strategie regională se bazează pe o interpretare restrictivă a acestor obiective;

3.   solicită ca punerea în aplicare a FED să se înscrie, de asemenea, în cadrul angajamentelor internaţionale ale UE prevăzute la articolul 177 alineatul (3) din Tratatul CE;

4.   insistă, în ceea ce priveşte punerea în aplicare a FED, asupra necesităţii respectării recomandărilor Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) privind utilizarea asistenţei publice pentru dezvoltare şi, în cel mai rău caz, a excluderii din cadrul programării a oricărei acţiuni care nu respectă criteriile aplicabile asistenţei publice pentru dezvoltare (APD), stabilite de către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (CAD) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; solicită modificarea în consecinţă a articolului 2 alineatul (3) din regulamentul (CE) nr. 617/2007;

5.   salută dorinţa de simplificare şi de armonizare, care a reprezentat principala preocupare a procesului de elaborare a acestui nou regulament (CE) nr. 617/2007; consideră că această dorinţă de aliniere la condiţiile Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD)(4) trebuie să contribuie la consolidarea rolului Parlamentului în procesul de monitorizare şi control al punerii în aplicare a FED;

6.   sprijină integrarea Fondului European de Dezvoltare (FED) în bugetul Uniunii Europene pentru a consolida coerenţa, transparenţa şi eficienţa cooperării pentru dezvoltare şi pentru a garanta controlul democratic asupra acesteia; subliniază faptul că integrarea FED în buget constituie, în acelaşi timp, un răspuns pertinent la problemele recurente legate de caracterul greoi şi lent al procesului interguvernamental de ratificare; solicită Consiliului să prevadă înscrierea în buget a FED în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a perspectivelor financiare din 2009;

7.   salută eliminarea prevăzută de Tratatul de la Lisabona a alineatului (3) al articolului 179 din Tratatul CE, care excludea FED din domeniul de aplicare al Tratatului CE, deschizând astfel calea către includerea FED în cadrul bugetului UE;

8.   reiterează importanţa acordată coerenţei politicilor pentru dezvoltare şi angajamentelor europene care vizează garantarea faptului că obiectivele politicii de dezvoltare nu vor fi contrazise de alte politici comunitare care au un impact asupra acestei politici (precum politica comercială, de mediu, în materie de securitate, cea agricolă etc.);

9.   solicită Comisiei să acorde o atenţie sporită exodului masiv al forţei de muncă calificate din ţările ACP către UE şi să propună măsuri corespunzătoare pentru a facilita menţinerea sau reîntoarcerea în ţara de origine;

10. îşi reiterează angajamentul faţă de principiile aproprierii şi participării, care constituie nucleul Acordului de la Cotonou şi al Consensului european privind dezvoltarea(5);

Calendar

11. invită statele membre ale Uniunii Europene şi ţările ACP care nu au întreprins încă acest demers să ratifice Acordul intern şi Acordul de la Cotonou revizuit, astfel încât cel de-al zecelea Fond European de Dezvoltare să fie pus în aplicare cât mai curând posibil;

12.  ia act de angajamentul asumat de Comisie cu privire la angajarea în totalitate a fondurilor celui de-al nouălea FED înainte de data limită de 31 decembrie 2007; solicită Comisiei să ia toate măsurile corespunzătoare pentru ca niciun credit să nu intre sub incidenţa „clauzei de caducitate” şi pentru a garanta continuitatea finanţărilor;

13.  subliniază faptul că acest calendar obligatoriu nu a permis asocierea deplină a societăţilor civile şi a parlamentelor naţionale la programare şi insistă asupra necesităţii de a corecta aceste deficienţe ale procesului de consultare în faza de punere în aplicare;

Documente de strategie şi domenii de acţiune prioritare

14. subliniază, în scopul realizării obiectivelor stabilite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 617/2007, necesitatea de a acorda prioritate, în cadrul programării, măsurilor destinate reducerii sărăciei, precum şi de a acorda o importanţă deosebită domeniilor legate de Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, precum sectoarele sociale - în special sistemul sanitar public şi învăţământul elementar; subliniază necesitatea de a aplica tuturor cheltuielilor din cadrul politicii europene de dezvoltare, inclusiv Fondului European de Dezvoltare, angajamentul asumat în cadrul ICD de a consacra 20% din fonduri sistemului sanitar şi învăţământului elementar până în 2009, pentru a asigura coerenţa FDE;

15. ia act de intenţia Comisiei de a îndeplini acest obiectiv prin intermediul sprijinului bugetar, dar regretă faptul că nu a fost elaborată nicio strategie globală, în colaborare cu statele beneficiare, pentru includerea domeniilor sănătăţii şi educaţiei printre priorităţile documentelor de strategie naţională (DS); solicită ca această problemă să fie reexaminată în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei, pentru a îndeplini obiectivul de 20 %;

16. subliniază faptul că o reducere durabilă a sărăciei nu poate fi realizată decât în condiţiile unei dezvoltări economice, sociale şi ecologice durabile; subliniază, de asemenea, că toate măsurile luată în cadrul FED ar trebui să se înscrie, prin urmare, într-un proces de dezvoltare având drept obiectiv crearea unei economii solide, care să protejeze mediul şi care să permită tuturor cetăţenilor să beneficieze de servicii sociale de bază;

17. subliniază că dezvoltarea durabilă nu poate fi niciodată realizată pe deplin în condiţii de război, tensiuni sociale sau instabilitate politică; consideră, prin urmare, că ar trebui să se acorde prioritate, de asemenea, consolidării democraţiei şi eforturilor de a menţine sau de a sprijini pacea, statul de drept, instituţiile stabile şi democratice, precum şi respectarea deplină a drepturilor omului;

18. consideră că documentele de strategie naţională trebuie să fie supuse unui control democratic şi, în consecinţă, nu pot fi elaborate şi puse în aplicare în absenţa controlului parlamentar; consideră că transmiterea documentelor de strategie naţională către Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE (APP) aduce o contribuţie importantă la îndeplinirea obiectivului aproprierii înscris în Acordul de la Cotonou şi constituie o etapă pozitivă în direcţia atribuirii unei puteri instituţionale Parlamentului European şi APP, în cadrul comitologiei; solicită Comisiei să garanteze că APP dispune de mijloacele financiare necesare pentru a-şi finaliza activitatea privind documentele de strategie naţională (DS) iar opiniile APP fac obiectul unui raport de monitorizare al Comisiei;

19. regretă faptul că Regulamentul (CE) nr. 617/2007 nu prevede nicio procedură explicită de consultare sau de participare a Parlamentului European, a parlamentelor naţionale, a autorităţilor locale sau a actorilor fără caracter statal în cadrul elaborării, monitorizării şi evaluării documentelor de strategie naţională; solicită Consiliului şi Comisiei să integreze în mod sistematic aceste consultări în cadrul programării;

Aspecte legate de egalitatea între femei şi bărbaţi

20. regretă faptul că problema egalităţii între femei şi bărbaţi nu a fost menţinută printre domeniile de acțiune specific; solicită ca această decizie să fie reexaminată în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a FED, de comun acord cu statele partenere ACP;

21. invită Comisia să îşi respecte angajamentele în ceea ce priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi consfinţite în cadrul unor documente de strategie fundamentale, precum Consensul european privind dezvoltarea, Strategia comună UE-Africa şi, desigur, Acordul de la Cotonou şi să garanteze astfel includerea problematicii legate de gen printre priorităţile politice ale parteneriatului ACP-UE şi acordarea unei importanţe şi a unei finanţări corespunzătoare în cadrul unei abordări integrate a aspectelor legate de egalitatea între femei şi bărbaţi (gender mainstreaming); solicită insistent ca vizibilitatea problematicii legate de gen să fie consolidată, prin introducerea unui capitol distinct şi a unor indicatori specifici în cadrul raportului anual elaborat de către Comisie, pentru a asigura o monitorizare mai bună şi un control mai strict al progreselor realizate;

Sprijin bugetar

22. consideră că sprijinul bugetar poate contribui în mod eficient la eradicarea sărăciei şi la îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în special în cazul în care fondurile sunt alocate preponderent sectorului sanitar şi învăţământului elementar; împărtăşeşte dorinţa Comisiei de a transforma sprijinul bugetar într-o pârghie care să vizeze creşterea părţii din bugetele naţionale destinate acestor sectoare;

23. reaminteşte că eficienţa şi legitimitatea sprijinului bugetar depind de respectarea strictă a anumitor condiţii prealabile, în special, pe de o parte, de o mai bună coordonare între donatori şi, pe de altă parte, de respectarea normelor democratice, a principiilor bunei guvernări şi de existenţa unui mecanism de gestionare a finanţelor publice controlat de către un parlament ales în mod democratic în statele beneficiare; solicită Comisiei să se asigure de respectarea strictă a acestor condiţii prealabile înainte de a lansa orice program de sprijin bugetar;

24. salută angajamentul Comisiei de a stabili o legătură directă între sprijinul bugetar şi progresele în realizarea ODM şi de a promova realizarea ODM prin intermediul unor „contracte ODM”, care să prevadă o finanţare garantată pe o perioadă mai lungă, contribuind astfel la consolidarea previzibilităţii ajutorului;

25. solicită ca o evaluare a sprijinului bugetar, realizată pe baza unor indicatori fiabili, transparenţi şi care să permită măsurarea progreselor realizate în cadrul ODM, să facă obiectul unui raport anual prezentat Parlamentului European, APP, parlamentelor naţionale şi actorilor fără caracter statal;

26. solicită alocarea unor resurse specifice, în cadrul sprijinului bugetar, pentru consolidarea capacităţilor de control bugetar ale tuturor parlamentelor din statele ACP;

Tranşa de stimulare

27. îşi reiterează angajamentul de a promova buna guvernare şi se declară pregătit să subscrie principiului acordării unei „prime pentru buna guvernare”, în cadrul dialogului politic stabilit la articolul 8 din Acordul de la Cotonou, cu condiţia ca criteriile de alocare şi modalităţile de punere în aplicare ale acestei prime să fie clare şi transparente;

28. constată că mai multe dintre criteriile definite de Comisie pentru repartizarea tranşei de stimulare au în vedere în principal interesele Nordului şi îşi exprimă opoziţia împotriva oricărei forme de condiţionare a acordării asistenţei în funcţie de criterii care nu ţin în mod exclusiv de buna guvernare;

29. îşi exprimă preocuparea cu privire la modul în care sunt interpretate criteriile legate de guvernarea economică şi socială; îşi exprimă opoziţia faţă de impunerea unor „criterii ascunse” în domeniul economic şi social şi consideră că o analiză a legislaţiei şi a politicilor publice în aceste domenii nu poate conduce la stabilirea unor exigenţe în materie de liberalizare şi de dereglementare; recomandă completarea diferitelor profiluri de guvernare cu criterii legate de existenţa şi de calitatea serviciilor publice; reaminteşte că poziţia satelor sau a regiunilor ACP privind decizia finală de a participa sau nu la Acordurile de parteneriat economic (APE) nu poate constitui un criteriu;

30. solicită Comisiei să clarifice procesul de luare a deciziilor care caracterizează repartizarea fondurilor din tranşa de stimulare şi să prezinte propuneri pentru a garanta informarea Parlamentului European şi a actorilor fără caracter statal în legătură cu acest domeniu;

Integrarea regională, asistenţa pentru comerţ şi Acordurile de parteneriat economic

31. reaminteşte angajamentul asumat de Uniunea Europeană de a-şi majora asistenţa pentru comerţ până la suma de 2 000 000 000 EUR pe an şi să consacre 50% din această asistenţă suplimentară statelor ACP, această majorare trebuind să fie susţinută prin intermediul unor fonduri suplimentare acordă o importanţă deosebită respectării angajamentului asumat de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte asistenţa pentru comerţ şi solicită Comisiei şi Consiliului să prezinte informaţii în legătură cu stadiul actual al angajamentelor Uniunii Europene şi ale statelor membre în vederea îndeplinirii acestui obiectiv;

32.  insistă ca finanţările acordate în cadrul programelor integrate regionale să se adreseze în mod echitabil tuturor statelor sau regiunilor ACP, indiferent de poziţia statelor privind decizia finală de a participa sau nu la Acordurile de parteneriat economic; îşi exprimă opoziţia faţă de orice formă de condiţionare a atribuirii creditelor în cadrul programelor regionale integrate în funcţie de participarea la un Acordul de parteneriat economic;

33. îşi reiterează solicitarea privind utilizarea fondurilor adiţionale FED pentru a răspunde necesităţilor specifice legate de adaptarea economiilor ţărilor ACP la Acordurile de parteneriat economic (APE);

Participare

34. subliniază faptul că examinarea a posteriori a descărcării de gestiune pentru FED efectuată de către Parlamentul European constituie un control democratic insuficient şi solicită Consiliului să îi atribuie, până la integrarea FED în bugetul Uniunii Europene, un rol instituţional în toate etapele procesului de monitorizare şi de evaluare a programării;

35. regretă formularea deosebit de vagă şi de ambiguă a regulilor care definesc rolul actorilor implicaţi în programarea asistenţei comunitare (a se vedea articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 617/2007); solicită ca Parlamentul European, parlamentele naţionale, autorităţile locale şi actorii nestatali reprezentativi să participe la procesul de programare, la monitorizarea şi la controlul punerii în aplicare a FED;

36. invită parlamentele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi ale statelor ACP să exercite un control parlamentar strict asupra autorităţilor executive în ceea ce priveşte programarea FED; solicită Comisiei să se asigure că parlamentele naţionale sunt consultate în mod activ în toate etapele de elaborare şi de monitorizare a documentelor de strategie;

37. îşi reafirmă sprijinul acordat solicitării formulate de APP, cu ocazia celei de-a noua sesiuni, desfăşurată în aprilie 2005, de a aloca un procent corespunzător din creditele FED educaţiei şi formării politice a deputaţilor şi a liderilor politici, economici şi sociali, în interesul unei consolidări durabile a bunei guvernări, a statului de drept, a structurilor democratice şi a interacţiunii dintre guvern şi opoziţie în cadrul unor democraţii pluraliste bazate pe alegeri libere;

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor

38. solicită consultarea, în 2010, a Parlamentului European, a parlamentelor naţionale şi a actorilor fără caracter statal în ceea ce priveşte revizuirea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a FED şi informarea Parlamentului European asupra rezultatelor evaluării la jumătatea perioadei a facilităţii pentru investiţii;

39. ia act cu satisfacţie de elaborarea de către Comisie a unui raport anual privind punerea în aplicare a asistenţei acordate în cadrul FED, raport transmis Parlamentului European; va da dovadă de cea mai mare vigilenţă, examinând acest raport anual, în ceea ce priveşte efectele asistenţei asupra eradicării sărăciei şi în ceea ce priveşte contribuţia asistenţei la îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului; solicită ca acest raport să fie transmis, de asemenea, Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, parlamentelor naţionale şi actorilor fără caracter statal;

40. 24a. salută intenţia Comisiei şi a Băncii Europene de Investiţii (BEI) de a evalua periodic rezultatele, acordând o atenţie deosebită progreselor realizate pe calea îndeplinirii ODM, şi de a reuni „toate părţile implicate, inclusiv actorii fără caracter statal, în faza de evaluare a asistenţei acordate de Comunitate”, ceea ce implică, evident, Parlamentul European, parlamentele naţionale şi Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE; solicită Comisiei să clarifice care vor fi modalităţile în care se vor realiza aceste evaluări, precum şi frecvenţa acestora;

41. subliniază că, într-un context de criză sau de conflict, experienţa şi profesionismul deputaţilor şi al reprezentanţilor societăţii civile se dovedesc a fi cu atât mai indispensabile şi solicită Comisiei să îi consulte înainte de a adopta măsurile speciale prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din regulamentul nr. 617/2007;

Eficienţa asistenţei

42. salută referirea făcută la Declaraţia de la Paris privind eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare şi insistă ca programarea FED să se facă în conformitate cu recomandările respectivei declaraţii; subliniază totuşi că instituirea unui parteneriat echilibrat, de la egal la egal, între UE şi ACP nu se poate baza exclusiv pe armonizarea şi alinierea finanţatorilor, ci trebuie să promoveze în primul rând obligaţiile reciproce şi controlul reciproc, în special în materie de guvernare;

43. încurajează Comisia să-şi pună în aplicare intenţia de a monitoriza în detaliu progresul realizat în acest domeniu şi de a elabora un raport specific în vederea pregătirii Reuniunii la nivel înalt de la Accra din septembrie 2008; solicită ca evaluarea eficienţei asistenţei să facă obiectul unui raport periodic, prezentat Parlamentului European;

44. recunoaşte că eforturile Comisiei în vederea accelerării plăţilor au permis o îmbunătăţire semnificativă a gradului de execuţie a FED; subliniază totuşi faptul că mai trebuie făcute eforturi în acest sens şi invită statele membre să contribuie mod activ în acest domeniu; solicită Comisiei să supună atenţiei Parlamentului European şi a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE un raport financiar trimestrial privind cheltuirea fondurilor;

45. se declară întru totul de acord cu dorinţa Comisiei de a spori previzibilitatea ajutorului în cadrul punerii în aplicare a FED;

Instrumentul financiar pentru pace în Africa

46. sprijină cu fermitate instituirea unui instrument financiar pentru pace în Africa şi solicită ca normele de gestionare a acestui instrument să transpună în fapte o consolidare a parteneriatului politic între UE şi Uniunea Africană (UA) în conformitate cu orientările noii strategii comune UE-Africa;

47. subliniază faptul că Instrumentul financiar pentru pace în Africa trebuie considerat ca fiind un instrument al PESC şi că acesta nu se înscrie în cadrul dezvoltării în conformitate cu criteriile CAD; în acest sens, îşi exprimă regretul profund în ceea ce priveşte decizia Consiliului din 11 aprilie 2006, care prevede finanţarea instrumentului financiar pentru pace prin intermediul FED;

48. solicită Comisiei şi Consiliului să prevadă o finanţare alternativă, cel târziu în urma evaluării prin care se va revizui, în 2010, procedura de finanţare a Instrumentului financiar pentru pace în Africa; solicită să fie consultat în cadrul acestei evaluări;

49. solicită consultarea Parlamentului European şi a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE privind programul de acţiune 2008-2010 şi în legătură cu raportul de activitate anual referitor la utilizarea fondurilor, întocmit de Comisie;

Cofinanţări şi consecvenţa în raport cu celelalte instrumente

50. aprobă posibilitatea, deschisă de programarea celui de-al zecelea FED, de a cofinanţa proiecte de dezvoltare împreună cu statele membre sau cu alţi finanţatori;

51. recomandă introducerea acestei posibilităţi şi pentru alte instrumente financiare ale Uniunii Europene şi îşi reiterează solicitarea privind constituirea unui nou cadru financiar panafrican, programabil şi previzibil, având ca sursă FED, instrumentele tematice ale ICD şi fondurile din cadrul Instrumentului politicii europene de vecinătate (IPEV) pentru finanţarea şi susţinerea punerii în aplicare a noii strategii comune UE-Africa;

52. solicită instituirea unor programe comune ACP-UE, pe baza cofinanţărilor, pentru a oferi răspunsuri comune la marile provocări la nivel mondial, precum accesul la bunurile publice mondiale sau schimbările climatice, contribuind astfel la consolidarea parteneriatului politic din cadrul Acordului de la Cotonou;

°

° °

53. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1)

JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acord modificat prin acordul semnat la 25 iunie 2005 (JO L 209 din 11.8.2005, p. 27)

(2)

JO L 247, 9.9.2006, p. 1.

(3)

JO L 152, 13.6.2007, p. 1.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (JO L 378, 27.12.2006, p. 41).

(5)

Declaraţia comună a Consiliului, a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului European, şi a Comisiei referitoare la politica de dezvoltare a Uniunii Europene, intitulată „Consensul european” (Consensul european pentru dezvoltare) (JO C 46 din 24.02.2006, p.1)


EXPUNERE DE MOTIVE

Une nouvelle procédure

Jusqu'au 9e FED, la procédure portait sur trois instruments (accord de Cotonou, protocole financier, "accord interne") qui devaient être ratifiés dans tous les Etats membres et les 2/3 des Etats ACP (pour les deux premiers textes seulement). D'où un processus très lourd (pour le 9e FED cette procédure a duré 2 ans et 10 mois). Dans l'intervalle il était possible de recourir au reliquat du FED précédent.

Pour le 10e FED, l'accord interne (signé le 17 juillet 2006) a été réduit à sa plus simple expression pour accélérer le processus de ratification. L'essentiel des règles de programmation donne un lieu à un nouveau règlement d'application, adopté par e Conseil le 14 mai 2007 : c'est ce texte dont le Parlement européen (PE) est saisi.

Dans un souci d'harmonisation des procédures, ce projet de règlement a été calqué sur le modèle du DCI. C'est une évolution positive, puisqu'il intègre des apports négociés par le PE dans le cadre de la codécision. C'est également un pas en avant vers la budgétisation du FED que ce rapport appelle de ses vœux.

Un enjeu de premier ordre dans l'agenda européen du développement

Sur le plan quantitatif, puisqu'il s'agit de décider de l'utilisation d'une part essentielle de l'aide au développement de l'UE sur la période 2008-2013, consacrée aux pays parmi les plus vulnérables de la planète.

Sur le plan qualitatif, ce règlement s'inscrit dans un contexte de mobilisation internationale et européenne en matière de solidarité internationale, en particulier en faveur des PMA dont la plupart sont des pays ACP. La période de mise en œuvre de ce 10e FED recouvre en partie plusieurs temps forts dans l'agenda du développement européen et mondial :

- les engagements de l'UE et des Etats membres en matière d'aide publique au développement,

- la réalisation des OMD d'ici 2015,

- la nouvelle stratégie UE Afrique,

- la mobilisation sur la question de l'efficacité de l'aide, avec en 2008 le Sommet d'Accra sur le suivi de la Déclaration de Paris,

- la mise en œuvre des APE,

- la révision des perspectives financières en 2010, où la question de la budgétisation devra être posée.

Le calendrier

Le processus de ratification doit être achevé au 31 décembre 2007. Ce délai est essentiel puisque le reliquat du 9e FED n'est plus transférable. La Commission s'est engagée à ce que l'ensemble des fonds du 9e FED soit engagé avant cette date. Mais la question de la lourdeur du processus de ratification intergouvernemental est encore posée.

La préoccupation du PE doit être de s'assurer que les fonds du 9e FED ne seront pas perdus, victimes de la "clause de caducité".

On doit également déplorer la participation insuffisante des acteurs, en particulier des Parlements nationaux et de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), en raison de ce calendrier contraignant.

La participation

Après les insuffisances du processus de programmation, nous devons nous assurer de leur implication dans la phase de mise en œuvre du 10è FED, conformément aux principes d'appropriation et de participation qui doivent caractériser la politique de développement de l'UE.

L'intégration du FED dans le budget permettra de répondre en grande partie aux insuffisances actuelles. Mais en attendant, des progrès sensibles doivent être faits dans ce domaine. Or les dispositions touchant à la participation restent insuffisantes ou très vagues. C'est pourquoi ce rapport insiste sur un renforcement de la participation à tous les niveaux de procédure : documents stratégiques, la question de l'efficacité de l'aide et évaluation des résultats.

Documents stratégiques nationaux et régionaux.

Les documents stratégiques sont les instruments majeurs de mise en œuvre du FED. Ce rapport souligne en conséquence une double exigence :

- sur la priorité aux secteurs sociaux, en particulier santé et éducation de base,

- sur le contrôle démocratique.

Sur ces deux points, les dispositions prévues dans le règlement et les informations disponibles à ce stade sur le contenu des documents stratégiques révèlent de nombreuses insuffisances. Certes, la transmission de ces documents pour information à l'APP est un pas dans la bonne direction. Mais des progrès substantiels doivent être faits pour garantir la participation et le contrôle du PE, des Parlements nationaux et des ANE à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des documents stratégiques.

Domaines d'action prioritaires

Nous devons nous assurer que les dispositions contenues dans ce projet de règlement sont bien conformes à l'objectif fixé dans son article 1 : "l'éradication de la pauvreté" et "la réalisation des OMD".

L'objectif inscrit au budget européen depuis 2001 - selon lequel 20% de l'aide doit être consacrée à la santé primaire et à l'éducation - doit s'appliquer également au FED.

On en est loin puisque le 10è FED ne prévoit que 6,1% en appui direct pour ces deux secteurs (3,3% pour la santé et 2,8% pour l'éducation, auxquels il faut ajouter 1,6% pour la cohésion sociale). La Commission considère que l'objectif des 20% sera atteint par le biais de l'appui budgétaire. C'est insuffisant. La priorité à la santé et à l'éducation doit apparaître clairement à travers les secteurs de concentration des documents stratégiques.

La question de genre

Toutes les organisations et institutions internationales travaillant sur les questions de développements soulignent la pertinence des projets de développement impliquant les femmes, ou s'adressant de manière spécifique aux femmes.

Ce rapport réaffirme sa volonté de voir les questions liées au genre figurer au rang des priorités de la politique de coopération de l'UE. On peut déplorer à cet égard que ce thème ne constitue pas un domaine d'action en tant que tel de ce 10è FED. En l'absence d'évaluation spécifique des résultats dans le domaine du genre, le mainstreaming ne permet de garantir ni l'efficacité, ni la visibilité de l'action de l'UE en la matière.

Efficacité de l'aide, transparence, suivi et évaluation des résultats

Ce règlement comporte des innovations positives en matière de suivi et d'évaluation de l'efficacité de l'aide. Des améliorations sensibles ont aussi été obtenues ces dernières années sur l'accélération des décaissements, même si des progrès restent à faire en ce domaine, notamment dans plusieurs Etats membres. Mais l'efficacité de l'aide doit faire l'objet d'un contrôle et d'une évaluation du PE, de l'APP et des ANE.

Pour le suivi et l'évaluation des résultats de la mise en œuvre du 10è FED, le règlement prévoit également une évolution positive : l'élaboration d'un rapport annuel transmis au PE. La Commission manifeste également l'intention d'évaluer régulièrement les résultats, en concentrant son attention sur les progrès accomplis dans la réalisation des OMD et en associant "tous les acteurs concernés". Des clarifications sont cependant nécessaires sur la nature du pouvoir du PE sur le rapport annuel et sur l'identité des acteurs mentionnés.

Le renforcement des capacités

Les Parlements nationaux doivent être des instruments essentiels dans l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des résultats de la programmation. Pour remplir cette tâche, ils doivent être soutenus, aussi bien en moyens matériels que pour la formation des parlementaires. Ce rapport préconise un double soutien :

- des moyens financiers pour le renforcement des capacités des Parlements,

- un soutien spécifique pour le suivi budgétaire financé par l'appui budgétaire.

Les ANE doivent également bénéficier de ce renforcement des capacités.

L'appui budgétaire

Une augmentation conséquente de l'appui budgétaire est prévue. Il peut être un levier pertinent et efficace de la politique de développement de l'UE, dans le cadre de sa contribution à la réalisation des OMD.

Mais il ne peut remplir ces objectifs que si certaines conditions préalables sont réunies :

- une coordination renforcée côté donateur,

- bonne gouvernance, démocratie, respect des libertés fondamentales, et dispositif de gestion des finances publiques contrôlé par un parlement démocratiquement élu côté bénéficiaire.

Ni l'appui budgétaire, ni la "tranche incitative" ne sauraient être utilisés pour introduire de nouvelles conditionnalités, ou constituer un moyen d'ingérence accru des bailleurs dans le budget et les politiques nationales et réduire l'espace politique des pays ACP.

Un contrôle rigoureux de cet instrument est donc indispensable pour garantir :

- que ces conditions préalables sont bien remplies, et éviter ainsi les dérives soulignées par le PE dans son dernier rapport sur la décharge FED,

- que cette aide contribue bien à la réalisation des OMD,

- que l'implication des Parlements nationaux et des sociétés civiles est effective.

La tranche incitative

C'est une nouveauté de ce 10ème FED, dont une partie des fonds sera allouée sous conditions pour promouvoir la "bonne gouvernance". Sur le principe, nous pouvons souscrire à l'idée d'une "prime" à la bonne gouvernance, au service du renforcement du dialogue politique entre UE et partenaires ACP dans l'esprit de l'article 8 de l'accord de Cotonou. Mais beaucoup d'incertitudes entourent ce dispositif :

1 - Le processus décisionnel est peu clair.

2 - Aucun contrôle ou même information n'y figure pour le PE, les Parlements, les ANE ou l'APP. Seul un suivi a posteriori est possible sur la base des "plans de gouvernance" publié en annexe des documents stratégique.

3 - Certains critères des "profils de gouvernance", ou leur interprétation, posent problème. La Commission a ajouté à la liste des critères ne relevant pas directement de la bonne gouvernance ou traduisant avant tout les intérêts du Nord, tels que : libéralisation des marchés, lutte contre le terrorisme, engagements sur les armes de destruction massive, mise en œuvre de l'obligation de réadmission des migrants...

Seul un contrôle extérieur à la Commission (PE, Parlements, APP, ANE) sur les modalités et conditions de versement de la tranche incitative permettra de lever toute ambigüité. Il doit être prévu explicitement dans le cadre de la mise en œuvre du FED.

Cofinancements et cohérence avec les autres instruments

Autre nouveauté de ce règlement : la possibilité de cofinancement des projets de développement avec les Etats membres ou d'autres bailleurs de fonds. C'est une évolution positive, qui répond aux attentes des institutions et ONG du développement.

Ce rapport souligne que les cofinancements doivent être un levier pour renforcer le partenariat politique entre l'UE et les pays ACP, en cohérence avec les orientations de la nouvelle stratégie UE-Afrique. Il recommande d'élargir la procédure de cofinancement à d'autres instruments financiers d l'UE, pour créer un "fonds panafricain de développement" financé conjointement sur le FED et l'instrument de voisinage.

Intégration régionale, aide au commerce et APE

L'Union européenne s'est engagée fin 2005 à augmenter son aide au commerce à hauteur de 2 milliards d'euros par an d'ici 2010 (1 milliard pour la Commission et 1 milliard pour les Etats membres). Le Conseil s'est engagé à consacrer 50% de cette aide supplémentaire aux pays ACP. Cet engagement doit être tenu.

Au-delà, la question de l'utilisation de l'enveloppe consacrée aux programmes d'intégration régionaux (PIR) dans le cadre de la mise en œuvre de ce 10è FED est posée. La Commission a augmenté fortement cette enveloppe pour faire face aux besoins croissants dans ce domaine, mais aussi pour financer des mesures d'adaptation des économies ACP liées à la conclusion des APE.

Sur ce point, le rapport insiste sur deux revendications fortes du PE :

1 - Le financement APE doit être additionnel aux fonds du FED.

2 - Des clarifications sont nécessaires quant à la répartition des fonds PIR entre régions et pays ACP, pour garantir notamment qu'aucune forme de conditionnalité liée à la participation ou non aux APE ne peut être introduite, comme le souligne la Déclaration de Kigali  adoptée par l’APP.

Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique

Tout en apportant son soutien politique à la mise en place de cette facilité, le PE doit poser la question de son financement. Il est prévu que cet instrument qui relève de la PESC soit financé sur les crédits FED pour la période 2008-2010. Cette décision n'est pas acceptable et illustre une fois de plus le détournement de ressources de la politique de développement de l'UE au profit d'autres objectifs. Ce rapport demande que cette procédure soit revue à l'issue du réexamen du financement de cette facilité en 2010.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (28.11.2007)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

privind punerea în aplicare a programării celui de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare

(2007/2138(INI))

Raportoare pentru aviz: Angelika Beer

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. având în vedere cauza C-91/05 referitoare la acțiunea PESC privind armele de calibru mic și armamentul ușor în cadrul CEDEAO, prezentată Curții de Justiție a Comunităților Europene de către Comisie împotriva Consiliului, la 21 februarie 2005,

B.  întrucât hotărârea ce urmează a fi pronunțată de Curte în această privință poate deveni un punct de referință în clarificarea disputei îndelungate dintre Consiliu și Comisie cu privire la competențele din sectoarele dezvoltării și al PESD, care se suprapun,

1.  ia act de avizul dat de avocatul general în cauza C-91/05 la 19 septembrie 2007, în care şi-a exprimat opinia contrară poziției Consiliului, potrivit căreia combaterea proliferării armelor de calibru mic și a armamentului ușor intră în sfera de competență a politicii comunitare de cooperare pentru dezvoltare, inclusiv în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Acordul de la Cotonou;

2.  invită Consiliul și Comisia ca, în cazul în care soluția dată în cauza C-91/05 permite desfășurarea unor astfel de activități, să prevadă proiecte SALW și DDR în cadrul celui de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare;

3.  atrage atenția asupra faptului că Instrumentul Financiar pentru Pace în Africa (IFPA) reprezintă un alt caz în care „dezvoltarea”, ca obiectiv principal al acestei contribuții financiare în valoare de 250 milioane EUR, este pusă sub semnul întrebării; îndeamnă, prin urmare, ca o altă sursă de finanțare să fie luată în considerare pentru viitoarea finanțare a IFPA, cum ar fi Instrumentul de stabilitate;

4.  având în vedere că acesta este un subiect delicat, invită Consiliul și Comisia să includă Parlamentul European în dezbaterea privind viitoarele operațiuni de menținere a păcii finanțate prin IFPA și să transmită Parlamentului, în cel mai scurt timp, programul indicativ intra-ACP, programele de activitate și rapoartele anuale de activitate privind modul în care au fost utilizate fondurile;

5.  sugerează ca activitățile IFPA să fie discutate cu Președinția Consiliului în cadrul reuniunilor PESC;

6.  regretă faptul că, contrar deciziei din Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre privind armonizarea cât mai accentuată a procedurilor comunitare și a procedurilor FED, această armonizare se realizează numai într-o manieră limitată; în special, deși salută primirea, spre informare, a rapoartelor de evaluare națională și regională, subliniază dorința sa de a fi, de asemenea, informat cu privire la procesul de pregătire a documentelor strategice, la punerea lor în aplicare și la evaluarea lor la jumătatea perioadei.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.11.2007

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Christopher Beazley, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Ana Maria Gomes, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexandra Dobolyi, Kinga Gál, Jaromír Kohlíček, Aloyzas Sakalas, Luis Yañez-Barnuevo García

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

 


AVIZ al Comisiei pentru bugete (7.2.2008)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

privind punerea în aplicare a programării celui de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare

(2007/2138(INI))

Raportor pentru aviz: Reimer Böge

SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, includerea următoarele sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

În primul rând, Comisia pentru bugete a sprijinit integrarea FED în bugetul general pe baza principiului unităţii bugetului şi din motive de transparenţă, responsabilitate şi punere în aplicare eficientă. Actuala fragmentare a resurselor financiare disponibile pentru relaţiile externe ale Uniunii complică mult situaţia.

Comisia, cu scopul de a promova punerea în aplicare eficientă a resurselor financiare, a subliniat, de asemenea, că prin bugetizare, situaţia nesatisfăcătoare de a avea reglementări financiare diferite şi norme diferite de punere în aplicare ar putea fi depăşită.

Cu toate acestea, comisia, precum şi Parlamentul în ansamblul său, au subliniat şi faptul că bugetizarea nu ar trebui să pericliteze din punct de vedere financiar celelalte politici şi, prin urmare, aceasta ar trebui analizată în contextul cadrului financiar, care ar trebui adaptat astfel încât să aducă resursele suplimentare corespunzătoare în bugetul general. Având în vedere atitudinea Consiliului, este încă prea devreme pentru a aprecia, în mod realist, când va fi realizabil acest lucru în cazul FED.

Profit de ocazie pentru a reaminti cooperarea cu succes dintre comisiile noastre în ceea ce priveşte asocierea puterilor legislative şi bugetare în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare. Utilizarea bugetului în cazuri strategice, cum ar fi ţintele de referinţă pentru Comisie şi implicarea suficientă a Parlamentului în definirea documentelor strategice, a constituit un instrument foarte util. Sprijinim fără rezerve eforturile dumneavoastră de a defini orientări similare şi un control parlamentar pentru fondurile FED.

Şi în cazul FED, Comisia a folosit din ce în ce mai mult în ultimii zece ani ajutorul bugetar direct drept mecanism preferat pentru execuţia fondurilor europene. Comisia pentru bugete a subliniat ca acesta poate avea beneficii, de exemplu în privinţa participării active a ţărilor partenere în procesul de dezvoltare şi de coordonare a bugetelor între donatori. Cu toate acestea, am subliniat în mod constant că utilizarea acestui instrument implică existenţa unor sisteme financiare şi bugetare suficient de dezvoltate în ţările partenere vizate.

Comisia consideră că acesta ar trebui să fie în mod necesar un factor-cheie în programarea celui de-al 10-lea FED, întrucât multe ţări ACP continuă să aibă sisteme publice bugetare şi de gestionare precare. Prin urmare, considerăm că este necesar un grad ridicat de individualizare în procesul de programare pentru a asigura că riscul este redus la minim şi că mecanismele de livrare corespunzătoare sunt adaptate cu atenţie.

Procedând în acest mod, sperăm că obiectivele de dezvoltare ale Uniunii pot fi urmărite în mod eficient în cadrul celui de-al 10-lea FED, menţinând totodată un nivel satisfăcător de supraveghere şi de responsabilitate a cheltuielilor UE.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.1.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Simon Busuttil, Daniel Dăianu, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Esther De Lange, Hans-Peter Martin


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.1.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil.

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Gabriela Creţu,Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Catherine Neris, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber.

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

 

Ultima actualizare: 28 februarie 2008Notă juridică